Drop Down Menu

 
Asger Jorn  &  museum jorn
 
 
Jorn (Jørgensen), Asger (1914-1973). Dansk maler, keramiker, kunstskribent og bogillustrator af bl.a. sin bror Jørgen Nashs digte. Jorn var født Asger Oluf Jørgensen i Vejrum ved Struer, og han døde i Århus og blev begravet i Grötlingbo, Gotland, Sverige. Jorns forældre var lærere, hans far Lars Peter døde i 1926, og hans mor Maren opdragede deres seks børn. I 1929 flyttede familien til Silkeborg, hvor Jorn begyndte at læse til lærer, han blev politisk engageret og medlem af Kommunistpartiet. I 1932 mødte Jorn maleren Martin Kaalund Jørgensen, der opfordrede ham til at male, og den opfordring tog han op. Efter han havde afsluttet sin lærereksamen, tog han i 1936 til Paris, hvor han blev elev af Fernand Léger i hvis atelier, han mødte sin senere samarbejdspartner den franske kunstner Pierre Wemaëre. Fra 1937-39 studerede Jorn på Kunstakademiet i København og i 1942 hos Aksel Jørgensen. Jorn begyndte som naturalist, omkring 1935 malede han kubistisk og fra 1938-39 havde han, inspireret af Miró, en surrealistisk-abstrakt periode. Omkring 1940'erne nærmede han sig det billedsprog, som han i dag først og fremmest er kendt for såsom billeder med dyr, fugle og fabelvæsener i et abstrakt formsprog. Han eksperimenterede med collage, tachisme, lystegning og grafik. Under 2. verdenskrig boede Jorn i Danmark. I 1941 var han medstifter af "Helhesten" (kirkehesten, der der viser sig for en, der snart skal dø), der var et tidsskrift for Høstudstillingens abstrakt-ekspressionistiske kunstnere. I 1946 skiftede han efternavnet Jørgensen ud med Jorn - et mere internationaltvenligt navn. I 1948 sammen med belgiske og hollandske malere stiftede Jorn Cobrabevægelsen, der ønskede tilknytning til internationale kunstnere inden for den spontant fabulerende ekspressionisme. Jorns første soloudstilling blev vist på Galerie Breteau i Paris i 1948. I 1951 fik han tuberkulose og under et ophold på Silkeborg Sanatorium, malede han "Livshjulet", Statens Museum for Kunst.
I 1953 rejste Jorn til Schweiz, han var ikke tilfreds med de forhold, som man i Danmark bød kunstnerne, og året efter til Albisola, Ligurien, Norditalien, hvor han arbejdede med keramik sammen med
Appel og Corneille. I 1954 grundlagde han "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" (international bevægelse for et imaginært Bauhaus). Fra 1956 boede han skiftevis i Paris og i Albisola. Jorns revolutionære engagement kom til udtryk i maleriet "Stalingrad", 1957, museum jorn - maleriet var udstillet i Havana på Cuba i 1968. I 1958 fik han sit gennembrud på Verdensudstillingen i Bruxelles med "Brev til min søn".
I 1961 genoptog Jorn et gammelt ønske om at præsentere oldnordisk kunst i bogform, resultatet blev et arkiv bestående af mere end 25.000 fotos af den franske fotograf Gerard Franceschi, det var Jorns intention at arkivet skulle udvikle sig til et center for studier i oldnordisk kunst, Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Jorn deltog i situationist-bevægelsen fra 1957 til 1961 - SI, Situationistisk Internationale, blev grundlagt i 1957, det var en kunstnerisk og politisk avantgarde bevægelse i Italien, Frankrig og Skandinavien - en fusion af mindre bevægelser som "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - blandt de danske medlemmer var Jorn, hans bror Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen, SI kulminerede under studenteroprøret i maj 1968 og blev opløst i 1972 - det kunstneriske mål var at gøre op med kunstverdenens modstilling af den skabende kunstner og beskueren/forbrugeren, der i det kapitalistiske samfund er industriens lønarbejder og ikke har mulighed for kunstneriske udfoldelser. Situationisterne konstruerede situationer hvor alle deltog aktivt, og hvor det drejede sig om at mishage. I 1959 udførte Jorn et keramisk relief til Århus Statsgymnasium og til festsalen udførte han i 1960 et billedtæppe "Den lange rejse" sammen med Pierre Wemaëre. Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Århus Statsgymnasium. Jorn blev også kendt for sine overmalinger. I 1961-62 overmalede han nogle billeder, som han havde købt på et loppemarked, de blev vist på en udstilling i Paris.
Jorns politiske ståsted betød, at han ikke ønskede at modtage medaljer og priser, som han fik tilbudt såsom Eckersbergs Medalje og Guggenheim-prisen, og han ønskede heller ikke at udstille som repræsentant for Danmark på Biennalen i Venedig. 
Jorn var forfatter til bl.a. "
Naturens orden", 1962. "Værdi og økonomi", 1962. "Held og hasard". "Ting og polis", 1964. "Tegn og underlige gerninger", 1970. "Magi og skønne kunster", 1971. "Indfald og udfald", 1972.
 
Se også CoBrA og abstrakt ekspressionisme 
 
  Jorn (Jørgensen), Asger (1914-1973). Danish painter, ceramic artist, writer and book illustrator of e.g. his brother Jørgen Nash's poems. Jorn was born as Asger Oluf Jørgensen in Vejrum near Struer, in Western Jutland, and he died in Aarhus and was buried in Grötlingbo, Gotland, Sweden. 
Jorn's parents were school teachers, his father Lars Peter died in 1926, and his mother Maren raised their six children on her own. In 1929 the family moved to Silkeborg, Jorn became student teacher. He came into contact with the syndicalist Christian Christensen, a acquaintance which harden his attitude to politics, periodically. Jorn was a member of the Communist Party. In 1932 he met the painter Martin Kaalund Jørgensen, who prompted him to paint, and invited him to participate with the group "Free Jutlandic painters" in Silkeborg in 1933. After finishing his school teacher education, he decided to become an artist, and in 1936 he went to Paris, where he was apprenticed to
Fernand Léger from 1936-37, in Legér's studio he met his lifelong collaborator the French artist Pierre Wemaëre. From 1937-39 he studied at the Copenhagen Royal Academy of Fine Arts. From 1956 he lived alternately in Paris and in Albisola in Northern Italy. Jorn started as a naturalistic painter, about 1935 he became Cubist, and from 1938-39, influenced by Miró, he had a surrealistic abstract period. About 1940 he got closer the figurative language, which he became best known for. 
He experimented with collages, tachism and the graphic arts. During World War II Jorn remained in Danmark. In 1941 he was co-founder of "Helhesten", a periodical for Høstudstillingens (the Autumn Exhibition's) abstract expressionistic painters. In 1946 he changed his last name to Jorn. Together with Belgian and Dutch painters Jorn was co-founder of the CoBrA movement. His first solo exhibition in Paris took place in 1948 at the Galerie Breteau. In 1951 Jorn suffered from tuberculosis, and during his stay at Silkeborg Sanatorium, he painted "Livshjulet" (The Wheel of Life), The Danish National Gallery, Copenhagen. In 1953 he went on a long journey to Switzerland, and the following year he went to Albisola, where he worked with ceramics together with
Appel and Corneille. In 1954 he was a founder of "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" (International movement for an imaginist Bauhaus). Jorn's revolutionary engagement found expression in the painting "Stalingrad", 1957, museum jorn, Silkeborg - exhibited 1968 in Havanna, Cuba. In 1958 he got his breakthrough at the world exhibition in Brussels with his "Letter to my son". In 1961 Jorn again took up an idea of a presentation of Old Norse art in book form, the result became an archives containing more than 25.000 photos by the French photographer Gerard Franceschi - it was Jorn's intention that the archives should develop into a center of studies in Old Norse Art, the Scandinavian Institute for Comparative Vandalism.
Jorn participated in the Situationist Movement from 1957 to 1961 - The SI, Situationist International, founded in 1957, was an artistic and political avant-garde movement in Italy, France and Scandinavia - it was a fusion of small artistic tendencies e.g. "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - among the Danish members were Jorn's brother Jørgen Nash and Jens Jørgen Thorsen - the SI culminated during the Student Revolt of May 1968 and was dissolved in 1972. The artistic goal of the SI was to settle with the artworld's understanding of the artist/spectator or consumer, who in the capitalist society was the industry's wage earner and without possibility of artistic display. The Situationists constructed situations where everybody took an active part, and it was about to displease.
Jorn became among other things known for his overpaintings. In 1961-62 Jorn paint over a number of paintings from a jumble sale, they were shown on an exhibition in Paris. 
Because of his political conviction Jorn did not want to receive the medals and prizes, he was awarded, e.g. The Eckersberg Medal and a Guggenheim Prize, likewise he did not want to represent Denmark at the Venice Biennale. 
 
1 "La barbe verte" (Det grønne skæg), 1939/"La barbe verte" (The Green Beard), 1939.
2 "Uden titel (Komposition)", 1940/"Untitled (Composition)", 1940.
3 "Trolden og fuglene", 1944/"The Troll and the Birds", 1944.
4 "Livshjulet. Januarbilledet af årstidssuiten", 1950, Statens Museum for Kunst.
"The Wheel of Life. January Picture from the Suite of Seasons", 1953,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Sankthans  II", 1952, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"St John's Eve II", 1952, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
 
1 "La garde suisse" (Svejtsergarden), 1953-1954/"La garde suisse" (The Swiss guards), 1953-1954.
2 "Chateau d'Espagne" (Luftkastel), 1954/"Chateau d'Espagne", 1954.
3 "Lettre a mon fils" (brev til min søn), 1956-57, Tate, London/"Lettre a mon fils" (Letter to my Son), 1956-57, Tate London.
4 "Immobile Ballet", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Stalingrad
Drop Down Menu "Stalingrad, le non-lieu où le fou rire du courage" (Stalingrad, stedet som ikke er eller modets gale latter), 1957-60, 1967, 1972, museum jorn, Silkeborg.
"Stalingrad, No Man's Land or The Mad Laughter of Courage", 1957-60, 1967, 1972, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
 
1 "Alcools (Alkohol)" 1957, Statens Museum for Kunst/"Alcools (Alcohol)", 1957, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "En sjæl til salg", 1958-59/"A Soul for Sale", 1958-59.
3 "Le canard inquiétant" (Den foruroligende ælling), 1959. Modifikation/"The disquieting duckling", 1959.
4 "Hirschbrunft im Wilden Kaiser" (hjortebrøl i Wilden Kaiser), 1960/"Hirschbrunft im Wilden Kaiser" (Deer Rut in Wilden Kaiser), 1960.
 
1 "Døddrukne danskere", 1960, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk/"Dead Drunk Danes", Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk.
2 "Tabou l'intouchable" (Tabu - det urørlige), 1961/"Tabou l'intouchable" (The untouchable taboo), 1961.
3 "Le soleil m'emmerde (Jeg er skidetræt af solen), 1961, Statens Museum for Kunst.
"Le soleil m'emmerde (The Sun is Pissing Me Off)", 1961,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Souriez Rue Froide" (Defiguration), 1962.
 
1 "I begyndelsen var billedet", 1965, Statens Museum for Kunst/"In the Beginning was the Image", 1965, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Herr Immerda" (Hr. bestandig), 1965/"Herr Immerda" (Mr. Constantly), 1965.
3 "I begyndelsen var billedet", 1965/"In the Beginning was the Image", 1965.
4 "Cut Corners", 1966.
5 "Situationen omkring en central figur", 1966-68/"The Situation of a Central Figure", 1966-68.
 
1 "Beloved Animals in the Night", 1967-68.
2 "Le vent nous emporte" (Vinden fører os bort), 1970, museum jorn, Silkeborg.
I "broderdigt til ASGER JORN" skriver broderen Jørgen Nash "Dødens farve har altid været på din palet." (Jørgen nash "Her er jeg", samlede digte 1942-75 illustreret af digteren og Asger Jorn, Hernov, 1975.
"Le vent nous emporte" (the Wind Takes Us Away), 1970, museum jorn, Silkeborg.
3 "Bel-Air", 1971, museum jorn, Silkeborg.
4 "Cabaret Voltaire", 1971-72.
5 "Scultura figurata (Figurativ skulptur)", 1972, Statens Museum for Kunst.
"Scultura figurata (Figurative Sculpture)", 1972,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
 
1 "Happy Wrath", 1972.
2 Jorn i sit hus i Albissola, 1961/Jorn in his house in Albissola, 1961.
3 "Le Chariot" (kærren), 1947, Vævet af Asger Jorn og Pierre Wemaëre i Normandiet.
"Le Chariot", 1947, Woven by Asger Jorn and Pierre Wemaëre in Normandy. 
4 "L'oiseau dans la foret (Fuglen i skoven)", 1946-47, Asger Jorn og Pierre Wemaëre.
"L'oiseau dans la foret (The Bird in the Forest)", 1946-47, Asger Jorn and Pierre Wemaëre.
 
"Den gode hyrde", 1959, museum jorn/"The Good Shepherd", 1959, museum jorn.

 
Udsmykning på Århus Statsgymnasium
Wall decoration at Aarhus Statsgymnasium (upper secondary school)
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Longe Voyage" ("Den lange rejse") 1. vævning, 1960. Denne første vævning fra 1960 er udstillet på museum jorn
i et lyssvagt rum for at undgå at farverne falmer yderligt.

Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), first weaving, 1960
,
museum jorn, Silkeborg.
Gobelinen "Den lange rejse", var et samarbejde mellem Asger Jorn og Pierre Wemaëre.
The tapestry "The Long Journey" is the result of cooperation between Asger Jorn and Pierre Wemaëre.
"Den lange rejse varer ved.... Ville du have troet det, kære Asger Jorn, dengang i 1961, da den store vævning blev anbragt i aulaen på Statsgymnasiet i Aarhus? Der skulle gå fyrre år, før en ny trend blev sat på væven, og det blev muligt at drage mod en ny kyst, takket være Peter Schönwald og Frédérique Bachellerie, mine nye fæller på rejsen." Læs hele Pierre Wemaëres artikel nedenfor, klik her.
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Longe Voyage" ("Den lange rejse") 2. vævning, 2000, Aarhus Statsgymnasium.
Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), second weaving, 2000,
Aarhus Statsgymnasium.
"Den lange rejse"/"The Long Journey". Tegninger, 1953.
Drawings, 1953.
Relief.
Det keramiske relief, 1959/The ceramic relief, 1959.
museum jorn
museum jorn SILKEBORG rummer mange af Asger Jorns billeder og hans samling af dansk og udenlandsk kunst.
museum jorn SILKEBORG, Denmark,
houses many of Jorn's works and his collection of Danish and foreign works of art.
1-2 Jean Dubuffet, "Epokhé", 1965. Keramisk væg udført af Erik Nyholm efter Dubuffets maleri, 1977. 
Jean Dubuffet, "Epokhé", 1965. Ceramic wall executed by Erik Nyholm after Dubuffet's painting, 1977.
3-7 Erik Nyholm, "14 blå sten"/Erik Nyholm, "14 Blue Stones"
 
1-2 Pierre Alechinsky, "Penslens tanker"/Pierre Alechinsky, "The Thoughts of the Brush".
3-4 Bjørn Nørgaard, "Kæmpehøj III", 1975/Bjørn Nørgaard, "Barrow III", 1975.
 
1 Constant, loftsdekoration fra keramikeren Erik Nyholms hus i Funder. Constant, Karel Appel og Corneille dekorerede sammen Nyholms hus.
Constant, ceiling decoration from the ceramicist Erik Nyholm's house.
2 Pierre Wemaëre, Maleri/Pierre Wemaëre, painting.
3 Jean Dubuffet "La Marche à Pied" (Spadsereturen), 1961/Jean Dubuffet "The Walk", 1961.
4 Vilhelm Bjerke Petersen, "Dyret i kvinden tilhører natten", 1934/Vilhelm Bjerke Petersen, "The Animal in the Woman Belongs to the Night", 1934.
 
1 Hans (Jean) Arp, Configuration "Couronnement d'épine" (Konfiguration "Tornekrone"), 1955. Bronze.
Hans (Jean) Arp, Configuration "Crown of Thorns", 1955. Bronze.
2 Hans (Jean) Arp, "Trois Objets Désagrébles Sur Une Figure, 1930. Udført i gips.
Hans (Jean) Arp, "Three Unpleasant Objects on a Face", 1930. Made in plaster.
3 Le Corbusier, "Den åbne hånd", skitse, 1956, er et tilbagevendende motiv i Le Corbusiers arkitektur. I Chandigarh i Indien står den største åbne hånd med titlen "Åben hånd monumentet", der kan bevæge sig i vinden. Hånden er for Le Corbusier et tegn på fred og forsoning. Den er åben for at kunne give og modtage.

Le Corbusier, "The Open Hand", sketch, 1956, corresponding to "The Open Hand Monument" Chandigarh, India.

4 Reinhoud (D'Haese), belgisk kunstner, "Balzac un peu chiffonné" (Balzac er blevet lidt krøllet), 1962.
Reinhoud (
D'Haese), Belgian artists, "Balzac a Little Bit Crumbled", 1962.
 
1 Man Ray, "La Fortune I" Skæbnen I, 1939/Man Ray, "Destiny I", 1939.
2 Wilhelm Freddie, "Psyko-fotografisk fænomen: Verdenskrigens faldne", 1936.
Wilhelm Freddie, "The Psycho-Photographic Phenomenon: The Fallen of the World War", 1936.
3 Henry Heerup, "Befrielsen og freden", 1946/Henry Heerup, "The Liberation and the Peace", 1946.
4 Carl-Henning Pedersen.
 
1 Erik Ortvad.
2 Ejler Bille, "Komposition".
 
"Den lange rejse varer ved ... Ville du have troet det, kære Asger Jorn, dengang i 1961, da den store vævning blev anbragt i aulaen på Statsgymnasiet i Aarhus? Der skulle gå fyrre år, før en ny trend blev sat på væven, og det blev muligt at drage mod en ny kyst, takket være Peter Schönwald og Frédérique Bachellerie, mine nye fæller på rejsen."  - "Og hvad den første version angår, med hele dens fortid, vil den finde plads i dit museum, min kære Asger." Pierre Wemaëre, Versailles, marts 2000 i udstillingskataloget "Den lange rejse. Vævninger af Asger Jorn og Pierre Wemaëre", Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Pierre Wemaëre og Asger Jorn opfandt en ny og mere fri måde af udføre vævninger på: "... det var nødvendigt med en vejviser i arbejdet, ikke en karton, der skulle kopieres, men i det mindste en skitse, der kunne danne grundlag og som vi, to eller flere, kunne diskutere og orientere os efter, fravige under arbejdet for at ændre nogle former eller farver, alt efter inspiration eller ud fra karakteren af det allerede gjorte arbejde. Værket skulle forblive levende under udførelsen med alle de fejltagelser, som det kunne give, men også med de fund, det kunne medføre. Det gjaldt om ikke at lade arbejdet forstene, der måtte ikke være noget brud mellem stadierne for ideens opståen og dens udførelse." ... "Da han [Jorn] atter kom til Paris, besluttede vi at udføre en stor vævning og henvendte os til en væver fra Aubusson, der boede nær Paris, Monsieur Beudonnet. Vi forklarede ham vor synsmåde, men han ville ikke væve for os, med mindre vi lavede en karton. Vi malede Sommerens blomster i fuld størrelse. Vi kom tid efter anden for at se til det og satte os undertiden selv til væven, men afhængigheden af teknikken vandt over vores opdagelsestrang. Maleriet er langt mere poetisk end dets oversættelse i uld. Det færdige tæppe lignede alle dem, der blev til i de traditionelle værksteder, bedre udført end vores, men det var ikke det vi ville. Vi måtte i fremtiden søge en anden fremgangsmåde..."
En morgen i 1958 ringede Asger på hos mig i Versailles og sagde glædesstrålende: "Så er den hjemme, bestillingen, nu skal vi i gang". [Bestillingen fra Statens Kunstfond på et stort keramisk relief til forhallen på Statsgymnasiet samt en stor vævning til skolens aula]. "Vi forberedte straks den første skitse og udførte derefter det maleri, der skulle være forbillede. Først tegnede vi sammen de første store linier og former, derefter arbejdede vi på skift på den, hver i vort atelier, og mødtes kun, når den byttede plads. Nogle elementer, både Jorns og mine, blev stående urørt. En sidste fælles seance gav de endegyldige strøg, og Den lange rejse kunne begynde. Vævningen skulle nu udføres, 1,80 meter høj og 14 meter lang, inden den første januar 1961.
Vi havde kun atten måneder, intet værksted, en væv, der var for lille og ikke andre, der kunne væve, end Paola [væversken Paola Faimali] og mig selv, for Asger rejste hele tiden omkring, optaget af tusinde ting. Han betroede mig arbejdet med ordene. "Du skal nok klare det, jeg sender dig en tysk pige, en meget god væverske, til hjælp." Men den tyske væverske kom aldrig!
Jorn og Wemaëre lejede et værelse på Rue St. Denis i Paris hos malerinden Yvette Prince, hun fattede interesse for projektet og arbejdede sammen med Paola Faimali på vævningen af gobelinen, senere kom to andre malere, der ikke tidligere havde vævet, på projektet. 
"Vort fælles udkast var blevet fotograferet og forstørret op i fuld størrelse i sort-hvid. Forstørrelsen medførte uundgåeligt temmelig udflydende konturer og former. Væverne måtte fortolke, det gav dem ansvar og interesse for arbejdet, men var også mere end én kilde til fejltagelser. Jeg bestemte over arbejdet, undertiden forlagte jeg noget gjort om, men som oftest accepterede jeg fortolkningen eller valgte en lille ændring af den følgende form eller farve, for at bevare min opfattelse af helheden. Således holdt vi arbejdet levende i alle de atten måneder."
Citater fra "Skal vi ikke lave en vævning?, artikel af Pierre Wemaëre i udstillingskataloget "Den lange rejse. Vævninger af Asger Jorn og Pierre Wemaëre", Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Pierre Wemaëre tog initiativ til en ny vævning af Den lange rejse, da han ved et besøg på Statsgymnasiet kunne konstatere, at den første version af gobelinen var i dårlig forfatning, og det lykkedes af få økonomien på plads, så en nyvævning kunne begynde på Atelier 3 i Paris hos væverne Frédérique Bachelleria og Peter Schönwald - arbejdet, gendigtningen af Jorn og Wemaëres oliemaleri, tog 14 måneder, ud over maleriforlægget anvendte væverne fotos af og farveprøver fra gobelinen, som de havde taget under et besøg på Statsgymnasiet i 1999. Wemaëre overvågede processen vederlagsfrit. Det er tilladt at væve 6 gobeliner ud fra samme forlæg, og alle versionerne betragtes som originale. 

En nærliggende inspirationskilde til gobelinen kunne være Johannes V. Jensens romancyklus, det mytiske epos "Den lange rejse" (Det tabte Land, Bræen, Norne-Gæst, Cimbrernes Tog, Skibet, Christoffer Columbus) fra 1938, der er en slags skabelsesberetning - om menneskets tilblivelse og udvikling fra den Palæogene periode til 1500-tallet - Jorn har formentlig haft kendskab til dette epos.
Den abstrakte billedfrise, Den lange rejse, kan betragtes som en skabelsesberetning, der handler om en tilblivelse i et univers, der er sit eget, i et opdigtet surreelt univers med få identificerbare elementer. Genkendeligheden består af ansigtsformer og masker, og nogle former giver associationer til dyreriget og planteriget. At søge genkendeligheden i abstraktionen gør beskueren intuitivt, de ukendte former søges transformeret til kendte former, imidlertid kommer beskuerens behov for genkendelighed til kort i mødet med Den lange rejse, der med sit formsprog appellerer til fantasien og til følelserne, det handler mere op oplevelse end forståelse, om at betragte de kraftige farver om "farvesammenstødene", om at følge linjer og konturer og fornemme billedets dynamik skabt af diagonale linjer - det abstrakt-ekspressive formsprog lader sig ikke oversætte, det skal opleves, det kan tolkes, men næppe begribes.

Artikel "Pierre Wemaëre - abstraktion for abstraktionens egen skyld".
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Aarhus
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu