Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Ældre Glyksborgere, klik på billedet for forstørrelse/Early Glücksburgers, click on image for enlargement.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

I hovedfeltets venstre hjørne ses Kong Christian 8. (regeringsperiode 1839-1848), Danmarks sidste enevældige konge, siddende ved et bord i et rum afgrænset af klassicistiske elementer, et "elfenbenstårn". Christian 8. var gift med sin kusine Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, mor til den senere Frederik 7., ægteskabet blev opløst i 1810, da Christian fik kendskab til hendes forhold til komponisten Edouard Du Puy, og prinsessen blev forvist til Horsens. Christian giftede sig i 1815 med Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Som kronprins underskrev Christian Frederik 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen (Norges grundlov). Christian Frederik var konstitutionel konge i et selvstændigt Norge fra maj til august 1814, men vendte hjem til Danmark som kronprins, da Norge samme år gik i personalunion med Sverige. I Christians regeringsperiode voksede den liberale opposition mod enevælden - en af lederskikkelserne var juristen Orla Lehmann. Kongen døde af en blodforgiftning. Han blev gravsat i Roskilde Domkirke.

Bag kongen ses flag med norsk løve.

Til højre for kongen ses et landkort visende udsnit af Helstaten - før krigen 1864 bestod det danske rige af Kongeriget Danmark, hertugdømmet Slesvig, hertugdømmet Holsten samt hertugdømmet Lauenburg, Island, Færøerne samt kolonierne Grønland og De Vestindiske Øer. 

På bordet står en antik græsk vase symboliserende at kongen havde stor interesse for kunst - han opkøbte genstande fra det antikke Grækenland, som udgør kernen af antiksamlingen på Nationalmuseet.

På bordet ses også en mineral- og fossilsamling. Kongen holder en bog i sin venstre hånd som refererer til at han var en lærd mand.

In the left corner of the main field, King Christian VIII (reigned 1839-1848), the last absolute monarch of Denmark, sitting at a table in a room enclosed by Classicist elements, an "ivory tower." Christian VIII was married to his cousin, Charlotte Frederikke of Mecklenburg-Schwerin, mother of the later Frederik VII. The marriage was dissolved in 1810, when Christian learned of her affair with the composer Édouard du Puy, and the princess, as she then was, was banished to Horsens  In 1815, Christian married Caroline Amalie of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. On 17 May 1814, Christian Frederik as constitutionally elected king of Norway signed a free Norwegian constitution, the Eidsvoll Constitution. He was king of independent Norway from May to August 1814, but returned to Denmark as crown prince when Norway that year entered a personal union with Sweden. During Christian's reign, liberal opposition to absolutism grew; one of its leading figures was the lawyer Orla Lehmann. The King died of blood poisoning and was buried in Roskilde Cathedral.

Behing the king, a flag bearing the lion of Norway.

To the right of the king, a map showing part of the Helstat or "state entire"; before the War of 1864, the Danish Realm consisted of the Kingdom of Denmark, the duchies of Schleswig, Holstein, and Lauenburg, Iceland, the Faroe Islands, and the colonies of Greenland and the Danish West Indies (now the U.S. Virgin Islands).

On the table, an ancient Greek vase symbolizing the King's great interest in art, he purchased articles from ancient Greece which constitute the core of the National Museum's collection of antiquities.

Likewise on the table, a collection of minerals and fossils. The King is holding a book in his left hand to show him as a man of learning.

I hovedfeltets højre hjørne ses i tilsvarende klassicistiske indramning Frederik 7. med tyrkisk fez, hans generalshjelm af aluminium ligger under bordet. Kong Frederik 7. (regeringsperiode 1848-1863), var gift med og skilt fra Vilhelmine af Danmark, og gift med og skilt fra Mariane af Mecklenburg-Strelitz.
Kongens sidste ægteskab (til venstre hånd) var med danserinden og modehandlersken Louise Rasmussen (1815-1874), der efter brylluppet i Frederiksborg Slotskirke blev udnævnt til lensgrevinde Danner, hun står bag kongen. Der var stor forargelse over kongens ægteskab med Louise, først og fremmest var hun en torn i øjet på det højere borgerskab og adelen, der førte an i chikanerier mod hende. Smædevise om grevinden, klik her.
Kongens regeringstid var præget af det voksende modsætningsforhold til Tyskland - 8. marts 1848 krævede hertugdømmerne, at Slesvig skulle optages i Det tyske Forbund, og at hertugdømmerne skulle forenes under en fri forfatning - krav der førte til det nationalliberale borgermøde, Casinomødet, den 20. marts 1848 hvor juristen Orla Lehmann holdt en tale: "En ung, uprøvet konge, som nys med kronen har arvet et splidagtigt rige på opløsningens rand, og som nu, medens omvæltningens storme farer hen over hele Europa, så at selv de mægtigste mænd taber besindelse og fodfæste, og selv de fasteste indretninger synker i grus, står overfor en opgave så overvældende tung, at selv den stærke derunder kunne synke i knæ. Sikkert har kongen intet højere ønske end rigets frelse og folkets vel; men når en konge under ingen omstændigheder kan undvære kraftige og dygtige rådgivere, hvor meget mindre da under forhold som disse". Orla Lehmann, "Efterladte Skrifter", 1872.
Almindelig valgret og en fri forfatning skulle kædes sammen med kravet om "Danmark til Ejderen". Under parolen "Danmark til Ejderen" drog en stor demonstration, anført af borgerrepræsentationen, den 21. marts til slotspladsen. Kongen mødte demonstrationen med ordene: "det, De ønsker, mine herrer, er alt i morges udført".
"Danmark til Ejderen" blev således officiel dansk politik, og den nye regering, blev dannet den 22. marts. Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. "Danmarks Riges Grundlov" – enevælden blev afskaffet til fordel for konstitutionelt monarki.
Kongens var afholdt, han blev kaldt "Frederik Folkekær", hvilket ikke mindst skyldtes, at han afskaffede enevælden. Den barnløse Frederik 7. blev den sidste oldenborger på den danske trone, ved hans død overgik tronen til den glyksborgske slægt. Kongen blev gravsat i Roskilde Domkirke.
På bordet ved siden af kongen ses Danmarks Riges Grundlov.

Vinflaske og vinglas symboliserer kongens/tidens vellevned.

Bag kongen på en piedestal ses en gravhøj refererende til kongens arkæologiske interesse.

Til venstre for piedestalen ses "Mor Danmark", symboliserende nationen, efter Elisabeth Jerichau-Baumanns maleri "Danmark", 1851.

In the right corner of the main field, in similar Classicist surroundings, Frederik VII in a Turkish fez, his general's helmet of aluminum is under the table. King Frederik VII (reigned 1848-1863), was married to and divorced from Vilhelmine of Denmark, and married to and divorced from Mariane of Mecklenburg-Strelitz.
The King's last marriage (by the left hand) was to the dancer and milliner Louise Rasmussen (1815-1874), who after her wedding in the Frederiksborg Castle Church was created Countess Danner, she is standing behind the King. The King's marriage to Louise caused great scandal, and she was a particular thorn in the side of the higher bourgeoisie and the nobility, who led a campaign of harassment of her.
The King's reign was marked by the growing conflict of interest with German states, on 8 March 1848, deputations from the Duchies demanded that Schleswig be accepted into the German Federation, and that all the Duchies should be united under a single free constitution. These demands provoked a civic meeting of the National Liberals, the Casino Assembly, on 20 March 1848, at which the lawyer Orla Lehmann gave a speech: "A young, untested king, who has just, with his crown, inherited a divided realm on the verge of dissolution, and who, as the storms of revolution are sweeping across Europe, so that even the strongest men are losing their composure and their footing, and the firmest institutions are sinking into ruin, faces a task that is so overwhelmingly heavy that it might force even the strongest to his knees. Certainly, the King has no higher wish than the salvation of the realm and the well-being of the people, but if a king in no circumstances can do without forceful and skilful advisors, how much less in times like these."
Universal male suffrage and a free constitution were united to the demand, "Denmark to the Eider." Under that slogan a large crowd, led by the Copenhagen city magistrates, gathered before the palace on 21 March. The King met the crowd with the words, "What you desire, gentlemen, shall be done by tomorrow." "Denmark to the Eider thus became official Danish policy, and a new government was formed on 22 March. On 5 June 1849, Frederik VII signed "The Basic Law of the Realm of Denmark," abolishing absolute in favor of constitutional monarchy.
The King was popular and was called "Frederik Folkekær," "Frederik Loved by the People," not least for abolishing absolutism. Frederik VII, who was childless, was the last of the elder Oldenburg line on the Danish throne, upon his death, it devolved to a collateral branch descended in the male line from Christian III and known henceforth as the House of Glücksburg. The King was buried in Roskilde Cathedral.
On the table next to the King, The Basic Law of the Realm of Denmark.

The bottle of wine and the glass of wine symbolize the luxurious living of the King and of his era.

Behind the King, on a pedestal, a burial mound symbolizing the King's interest in archaeology.

To the left of the pedestal, "Mother Denmark" symbolizing the nation, after Elisabeth Jerichau-Baumann's painting "Denmark" from 1851.

I venstre side af hovedfeltet øverst ses Istedløven 1859-60, udført af H.W. Bissen, der et monument over Slaget ved Isted Hede nord for Slesvig, Danmarkshistoriens største slag, der endte med dansk sejr over den slesvig-holstenske hær i 1850. Monumentet blev i 1863 placeret på Skt. Marie kirkegård i Flensborg. En af de tilstedeværende ved indvielsen var H.C. Andersen. På soklen er 4 relieffer af officerer. I forbindelse med krigen i 1864 blev der øvet hærværk mod skulpturen, og i 1866 blev den flyttet til Berlin. I 1945 blev Istedløven flyttet tilbage til Danmark efter over 80 år i "eksil", den blev placeret på Tøjhusmuseet. At løven skulle vende tilbage til Flensborg har været et tilbagevendende emne siden 2. verdenskrig, imidlertid blev løven placeret på Søren Kirkegårdsplads bag Tøjhusmuseet ved Den Sorte Diamant, og den blev, på ny sokkel, indviet i 2000. Regeringen besluttede i 2009 at Istedløven skulle tilbage til Flensborg.

Den 10. september 2011 afslørede H.K.H. Prins Joachim den tilbagevendte løve på Flensborg Gamle Kirkegård.

At the top of the main field, to left, The Lion of Isted (1859-60), executed by H.W. Bissen as a monument for the Battle of Isted Moor north of the town of Schleswig, the largest land battle in Danish history, which ended in a Danish victory over the Schleswig-Holsteiner army in 1850. The monument was placed in St Mary's churchyard in Flensburg in 1863, one of those present at the dedication was Hans Christian Andersen. On the plinth, four reliefs of officers. In connection with the War of 1864, the statue was vandalized, and in 1866 it was moved to Berlin. In 1945, the Lion of Isted was returned to Denmark after eighty years of "exile" and placed at the Arsenal Museum in Copenhagen. The Lion's return to Flensburg was a recurrent question following World War II, however, the Lion was relocated to Søren Kierkegaard Square behind the Arsenal at the Black Diamond (the new Royal Library building) and dedicated again, on a new plinth, in 2000. In 2009, the government decided to return the Lion of Isted to Flensburg, accordingly, on 10 September 2011 the Lion of Isted returned to its original location in the old churchyard of Flensburg.

I højre side af hovedfeltet, korresponderende med Istedløven ses H.W. Bissens "Den danske landsoldat efter sejren", 1858, et sejrsmonument over Slaget ved Fredericia den 6. juli 1849.

Til venstre for landsoldaten ses Skamlingsbanken med mindesøjle og Dannebrogsflag. Fra 1843 samledes dansksindede sønderjyder her til sprogfester, hvis formål var at hævde det danske sprogs ret i hertugdømmet Slesvig.

"The Danish Soldier after the Victory", 1858,  executed by H.W. Bissen, a victory monument of The Battle of Fredericia on July 6
1849.

To the left of the statue is Skamlingsbanken with memorial column and the Dannebrog. Skamlingsbanken is a hills and meeting place near Kolding in Jutland. Since 1843 Southern Jutlanders with Danish sympathies were gathered here; they demanded protection of the Danish language in the Duchy of Schleswig.
På baggrund af Treårskrigen (1848-50) valgtes en grundlovsgivende forsamling, der skulle udforme en ny forfatning.
De nøgne figurer viser Kongen og udvalgte politikere.
Læs om Treårskrigen.

Nørgaards grundlovgivende forsamling er inspireret af Constantin Hansens billede fra 1860-64, "Den grundlovgivende rigsforsamlings første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg Slot den 23. oktober 1848", maleriet tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød.

On the occasion of the outbreak of the Three Years' War (1848-1850), a constitutional convention was appointed to write the new constitution.
The nude figures represent The King and leading political figures.


Nørgaard's image of the constitutional convention is inspired by Constantin Hansen's painting of 1860-64, "The Constitutional Convention".
Fra venstre mod højre ses: From left to right:
Balthazar Christensen (1802-1882). Balthazar Christensen (1802-1882).
Tagende sig til hovedet J.A. Hansen (1806-1877). Holding his head: J.A. Hansen (1806-1877).
Til højre for J.A. Hansen ses Carl Ploug (1813-1894). To the right of J. A. Hansen, Carl Ploug (1813-1894).
Siddende som Rodins "Tænkeren" ses N.F.S. Grundtvig (1783-1872). In the posture of Auguste Rodin's "The Thinker", N.F S. Grundtvig (1783-1872).
Til højre for Grundtvig Hother Hage (1816-1873). To the right of Grundtvig, Hother Hage (1816-1873).
Lige over Hage ses A.S. Ørsted (1778-1860). Just above Hage, A.S. Ørsted (1778-1860).
Bag Ørsted med armene løftet ses Orla Lehmann (1810-1870). Hesten i silhouet bag ham symboliserer "Ridehustalen" fra det skandinaviske studentermøde i København i 1845, hvor Lehmann i sin tale afkrævede de unge løfte om at ville holde sammen i kampen for fædrelandet. Behind Ørsted with his arms raised, Orla Lehmann (1810-1870). The silhouetted horse behind him symbolizes the Riding House Speech from the all-Scandinavian students' assembly in Copenhagen in 1845, at which Lehmann in his speech asked the young men from all three countries to stand together in the fight for Denmark.
Til højre for Lehmann ses D.G. Monrad (1811-1887) med armen om A.F. Tscherning (1795-1874). To the right of Lehmann, D.G. Monrad (1811-1887) with his arms around A.F. Tscherning (1795-1874).
Til højre for Tscherning ses med briller og hvidt hår C.A. Bluhme (1794-1866). To the right of Tscherning, white-haired and wearing glasses, C.A. Bluhme (1794-1866).
Til højre for Bluhme ses stående L.N. Hvidt (1777-1856). To the right of Bluhme, standing, L.N. Hvidt (1777-1856).
Foran Lehmann ses siddende lensgreve, premiereminister A.W. Moltke (1785-1864), der overrækker grundloven til Kong Frederik 7. In front of Lehmann, seated, Count and Prime Minister A.W. Moltke (1785-1864), handing the Basic Law to King Frederik VII.
Persongruppen til højre for kongen er rygvendt. Personen til venstre er kultusminister C.C. Hall (1812-1888), personen i midten er Joachim Frederik Schouw (1789-1852), foran ham med venstre side mod beskueren ses politikeren og teologen H.N. Clausen (1793-1877). The group to the right of the king has its back turned. The figure on the left is the Minister for Church Affairs and later Prime Minister C.C. Hall (1812-1888), the figure in the middle is Joachim Frederik Schouw (1789-1852), in front of him and turning his left side to the viewer, the politician and theologian H.N. Clausen (1793-1877).
Tilbagetoget fra Dannevirke 5. februar 1864, blandt soldaterne er to danske vikinger.
Yderst til højre ses to siddende soldater efter nederlaget ved Dybbøl 1864.

The retreat from the Dannevirke 5 February 1852, among the soldiers, two Danish Vikings.

At the extreme right, two seated soldiers after the defeat at Dybbøl 18 April 1864.

Diagonalt i hovedfeltet
er tre store figurer, der symboliserer det danske nederlag ved Dybbøl i 1864.
Figurerne er inspireret af skulpturer af den franske billedhugger
François Auguste Rodin, fra venstre mod højre:
Figuren med tornyster og gevær har lighed med figur i gruppen "Borgerne fra Calais".
Knælende figur, der rækker armene op er identisk med "Den fortabte søn".
Figuren med uniformskasket har på holdningen lighed med figur i gruppen "Borgerne fra Calais".
Diagonally across the main field, three large figures symbolizing the Danish defeat at Dybbøl.
The figures are inspired by works of the French sculptor François-Auguste Rodin. From left to right:
The figure with knapsack and rifle resembles a figure in the group "The Citizens of Calais".
The kneeling figure reaching up his arms is identical to "The Prodigal Son".
The figure in a foraging cap resembles in his attitude a figure from "The Citizens of Calais".

Til venstre i hovedfeltet under Kong Christian 8. ses et motiv inspireret af maleren Vilhelm Hammershøis interiørbilleder med rygvendte kvinder, symboliserende kvindebevægelsen begyndelse i 1850'erne.

På talerstolen til højre for den rygvendte kvindefigur ses Ludvig Schrøder (1836-1908). I 1862 blev han forstander for Rødding Højskole, som ses under talerstolen. Efter tabet af Sønderjylland i 1864-krigen blev han forstander for Askov Højskole.

Foran højskolen ses en bonde trækkende med en hest symboliserende landbruget. Han er anbragt ovenpå Frijsenborg Slot, der indtil lensafløsningen i 1922 var Danmarks største gods.

Til venstre ved borduren ses Konseilspræsident J.B.S. Estrup (1825-1913).

To the left in the main field below King Christian VIII, a motif inspired by the interiors of Vilhelm Hammershøi with women with their backs turned, symbolizing the beginnings of the women's movement in the 1850s.

On the rostrum to the right of the woman with her back turned, Ludvig Schrøder (1836-1908). In 1862, he was appointed principal of Rødding Folk High School, seen below the rostrum. After the loss of South Jutland in the War of 1864 he became principal of Askov Folk High School.

In front of the school, a farmer leading a horse, symbolizing agriculture. He is placed above Frijsenborg Castle, which until the dissolution of the entailed estates in 1922 was Denmark's largest estate.

To the left, at the border, Prime Minister J. B. S. Estrup (1825-1913).

Under Estrup ses Slaget på Nørre Fælled 5. maj 1872, et sammenstød mellem arbejdere, militær og politi opstået på baggrund af en murerstrejke, hvor svende og arbejdere krævede nedsat arbejdstid og hvor Louis Pio, indkaldte til folkeligt solidaritetsmøde på Fælleden og forud havde skrevet artiklen "Målet er fuldt" i Socialisten, en artikel der medførte at myndighederne forbød mødet og lederne blev arresteret, herunder Pio. I 1877 udvandrede Pio efter polititrusler om at blive anholdt igen til USA, hvor han døde i Chicago i 1894.

Nederst til venstre i Slaget på Fælleden ses "Skriget" efter den norske symbolistiske maler Edvard Munchs billede fra 1893.

Below Estrup, The Battle of the North Commons 5 May 1872, a clash between workers, army, and police arising from a bricklayers' strike in which journeymen and workmen demanded a shorter working day, and Louis Pio had called for a popular solidarity meeting on the Copenhagen Commons, having previously written the article "The Limit has been Reached" in the "Socialisten" newspaper, an article which provoked the authorities to prohibit the meeting and arrest its instigators, including Pio. In 1877, following police threats to have him rearrested, he emigrated to the US, where he died in Chicago in 1894.


At bottom left
in The Battle of the Commons, "The Scream" after the work from 1893 by the Norwegian Symbolist painter Edvard Munch.
Til højre ses "Et boelsted [husmandssted] ved Lodskov nær Vognserup", 1847, af landskabs- og dyremaleren J.Th. Lundbye (1818-1848).
To the right is a reproduction of a landscape painting by the Danish landscape- and animal painter J.Th. Lundbye (1818-1848).
Centralt i hovedfeltet mellem Rodinfigurerne ses:
Under figurens albue digterpræsten St.St. Blicher (1782-1848).
Til højre herfor ses i landlig idyl en mor med sine børn, et symbol på frugtbarhed.
I samme idyl ses høstarbejdere efter den franske socialrealistiske maler Jean-Francois Millets maleri "Akssamlerne", 1857, Musée d'Orsay, Paris.

Centrally in the main field, among the Rodin-like figures:

Under the figure's elbow, the poet-pastor St. St. Blicher (1782-1848).

To the right of this, a mother with her children in a rural idyll, symbolizing fertility.

In the same rural idyll, harvest workers in the style of the French social realist painter Jean-François Millet's painting "The Gleaners", 1857, Musée d'Orsay, Paris.


Til højre for den tredje Rodinfigur ses Danmarks første andelsmejeri, som blev stiftet i Hjedding i 1822.
Herunder ses Louis Pio (1841-1894), grundlæggeren af den danske arbejderbevægelse stående i stævnen på et skib, der symboliserer hans rejse/udvandring til USA i 1877.
Foran Pio er en gruppe tilhører, heriblandt, med mørkt hår og fuldskæg samfundskritikeren og socialisten Frederik Dreier (1827-1853).
Bag Dreier ses et jernstøberi.
Foran skibet ses danske socialdemokrater: Fagforeningsleder M.C. Lyngsie (1864-1931), med briller og skæg.
Paul Geleff (1842-1928), der udbredte socialismen i provinsen på sine agitationsrejser, ses forrest i midten med sort frakke.
Peter Thygesen Holm (1848-1898) medstifter af og formand for Skræddernes Fagforening, ses yderst til højre - har kraftige øjenbryn og er iført grøn jakke.
Christen Hørdum (1846-1911), forretningsfører for Social-Demokraten, ses i profil med overskæg.
Bagest midtfor ses Harald Brix (1841-1881) bladudgiver af bl.a. "Socialisten".
Jens Jensen (1859-1928), folketings- og kommunalpolitiker og Københavns første socialdemokratiske borgmester ses bagest til højre.
Under Pios tilhørere ses en gruppe af personer, der kan være inspireret af Edvard Munchs billede "Arbejdere på vej hjem", 1913-15 og bronzeskulpturen "To arbejdere" fra 1920.
Til højre herfor ses et portræt af kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes (1842-1927) - teoretikeren bag oprøret mod traditionerne i slutningen af 1800-tallet, Det Moderne Gennembrud.
Nederst ved borduren ses "Vævernes optog", 1893-97, efter radering af den tyske maler, grafiker og skulptør Käthe Kollwitz (1867-1945).
Kvinderne til højre herfor er Mathilde Fibiger (1830-1872), forfatter og kvindesagsforkæmper og den norske forfatter Amalie Skram (1846-1905).
To the right of the third Rodin-line figure, the first cooperative dairy in Denmark, estabished at Hjedding in 1822.
Below this, Louis Pio (1841-1894), founder of the Danish labor movement, standing in the bow of a ship to symbolize his emigration to the US in 1877.
In front of Pio, a group of listeners, including the dark-haired and full-bearded social critic and early socialist thinker Frederik Dreier (1827-1853).
Behind Dreier, an iron foundry.
In front of the ship, various Danish Social Democrats: The union leader M. C. Lyngsie (1864-1931), bearded and with glasses.
Paul Geleff (1842-1928), who spread socialism in the provinces on his voyages of agitation, front center in black coat.
Peter Thygesen Holm (1848-1898), co-founder and president of the Tailors' Union, at the far right, with heavy eyebrows and in green coat.
Christen Hørdum (1846-1911), business manager of the newspaper "Social-Demokraten," in profile with moustache.
At the back, in the center, Harald Brix (1841-1881), publisher of "Socialisten" and other publications.
Jens Jensen (1859-1928), member of Parliament, active in municipal politics, and the first Social Democratic mayor of Copenhagen, at the back right.
Below the member of Pio's audience, a group of persons possibly inspired by Edvard Munch's painting "Workers Returning Home", 1913-15, and the bronze sculpture, "Two Workers" from 1920.
To the right of them, a portrait of the critic and literary scholar Georg Brandes (1842-1927), who theorized and led the showdown with traditional literature, the so-called Modern Breakthrough, from the 1870s on.
At the bottom, by the border, "The Weavers' Procession", 1893-97, after an etching by the German painter, graphic artist, and sculptor Käthe Kollwitz (1867-1945).
The women to the right of this are Mathilde Fibiger (1830-1872), writer and feminist, and the Norwegian author Amalie Skram (1846-1905).
Centralt i hovedfeltet ved nederste bordure ses en tempelagtig kulisse båret af karyatider, der traditionelt er kvindefigurer, men Nørgaard har valgt at fremstille en mandlig karyatide til venstre. Kulissens baggrund er Christiansborgs brand. I kulissen ses en fremstilling af europæiske kongelige inspireret af Laurits Tuxens billede "Christian 9. med familie, 1886", Amalienborgmuseet.

Centrally in the main field, at the lower border, a temple-like piece of scenery borne by caryatids, these are traditionally female figures, but Nørgaard has chosen to depict a male caryatid to the left. The background of the piece is the fire of Christiansborg. On the piece a representation of European royalty inspired by Laurits Tuxen's painting "Christian IX with his Family, 1886", in the Amalienborg Palace Museum.
Motiver i borduren/Border Motifs
Øverste venstre halvdel/Top left half
1 Kong Frederik 7.'s og Kong Christian 8.'s våbenskjold/King Frederik VII's and King Christian VIII's coat of arms.
2 Friedrich Nietzsche (1844-1900), tysk filosof/Friedrich Nietzsche (1844-1900), German philosopher.
3 Charles Darwin (1809-1900), engelsk naturhistoriker/Charles Darwin (1809-1900), English natural historian.
4 Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910), russisk forfatter af romanklassikeren "Krig og fred", 1865-69.
Leo Tolstoy (1828-1910), Russian author of "War and Peace", 1865-69.
5 Karl Marx (1818-1883), tysk socialist, politiker og samfundsteoretiker. Hans hovedværk var "Das Kapital"/"Kapitalen".
Karl Marx (1818-1883), German socialist, politician and theorist. His principal work was "Das Kapital"/"Capital".
Øverste højre halvdel/Top right half
1 Tandhjul og hjul, symboler på tekniske fremskridt. Brændende fakkel, symbol på oplysning og håb. Håndtryk, en sort hånd og en hvid hånd, symbol på slaveriets ophævelse i USA efter Den Amerikanske Borgerkrig (1861-65).
Gear wheel and wheel, symbols of technical progresses. Burning torch, symbol of enlightenment and hope. Handshake, a black and a white hand, symbol of abolition of slavery in the US after the Civil War (1861-65).
2 Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), filosof, digter og teolog. Kierkegaards gravsted, Assistens Kirkegård i København.
Søren Aaby Kierkegaard
(1813-1855), Danish philosopher, writer and theologian. Kierkegaard is burid at Assistens cemetery in Copenhagen.
3 H.C. Andersen (1805-1875), eventyrdigter. H.C. Andersens gravsted, Assistens Kirkegård i København.
H.C. Andersen (1805-1875), Danish writer of fairytales. H.C. Andersen is burid at Assistens Cemetery in Copenhagen.
4 N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, salmedigter, teolog, biskop og politiker. Grundlægger af den danske folkehøjskole sammen med Christen Kold.
N.F.S. Grundtvig (1783-1872), Danish author, hymn writer, theologian, bishop and politician. Founder of the Danish folk high school together with Christen Kold.
5 Kong Frederik 7.'s og Kong Christian 8.'s våbenskjold/King Frederik VII's and King Christian VIII's coat of arms.
Nederste venstre halvdel/Bottom left half
1 Kong Christian 9.'s våbenskjold/King Christian IX's coat of arms.
2 Louis-Napoléon Bonaparte/Napoléon 3. (1808-1873), Frankrigs første præsident og sidste kejser.
Louis-Napoléon Bonaparte/Napoléon 3. (1808-1873), the first president of France and the last monarch of France.
3 Kejser Alexander 2. af Rusland (1818-1881), svigerfar til den danske prinsesse Dagmar, senere kejserinde Maria Feodorovna.
Emperor Alexander II of Russia
(1818-1881), father-in-law of the Danish Princess Dagmar, later empress Maria Feodorovna.
4 Dronning Victoria (1819-1901), dronning af Storbritannien og Irland og kejserinde af Indien.
Queen Victoria (1819-1901), monarch of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and Empress of India.
5 Otto von Bismarck (1815-1898), tysk statsmand og godsejer/Otto von Bismarck (1815-1898), German statesman and landowner.
Nederste højre halvdel/Bottom right half
1 Symboler på krig (hjelm og sværd), sejr (sejrskranse) og tapperhed (løven).
Symbols of war (helmet and sword), victory (victory garlands) and bravery (the lion).
2 D.G. Monrad (1811-1887), politiker og teolog/D.G. Monrad (1811-1887), politician and theologian.
3 Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913), konseilspræsident (regeringsleder). Danmarks længst siddende statsminister.
J.B.S. Estrup (1825-1913),
the head of government. The longest serving prime minister of Denmark.
4 Viggo Hørup (1841-1902), jurist, journalist og politiker/Viggo Hørup (1841-1902), lawyer, journalist and politician.
5 Kong Christian 9.'s våbenskjold/King Christian IX's coat of arms.
Venstre side/to the left
1 Opfinderen og flypioneren J.C.H. Ellehammers motoriserede dragefly.
The inventor and pioneering aviator J.C.H. Ellehammer's motorized "dragon"-plane.
2 Dampskib/Steamship.
3 Lokomotiv/locomotive.
4 Eiffeltårnet monument over Verdensudstillingen i 1889, tegnet af Gustave Eiffel.
The Eiffel Tower was built for the World Fair of 1889, held to commemorate the centenary of the French Revolution, named after its designer Gustave Eiffel
.
5
Opstanden under det revolutionære folkestyre Pariserkommunen 1871.
The revolt of the Paris Commune 1871.
Højre side/To the right
1 Frihedsgudinden, 1886, var en gave fra det franske folk til borgerne i USA. Den er et symbol på politisk frihed og demokrati.
The Statue of Liberty, 1886, was a gift from the people of France to the people of the United States. It is a symbol of political freedom and democracy.
2 Abraham Lincoln (1809-1865), USA's første republikanske præsident. Han frigav slaverne.
Abraham Lincoln (1809-1865), the first Republican President of the US. He freed the slaves.
3 Indianer/Indian.
4 Nybyggere.
5 Louis Pasteur (1822-1895), fransk naturvidenskabsmand, der opfandt pasteuriseringen. Mikroskopet symboliserer hans laboratorium.
The microscope symbolizes Louis Pasteur's laboratory.
6 Den første elektromotor. Maskine som omsætter elektrisk energi til mekanisk energi.
The first electric motor.
7 Destillationsapparat.
Distilling apparatur.
8 Røntgenstråler.
X-rays.
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt