Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Centralt I mellemstykket ses det latinske kors, der er todelt, den røde farve symboliserer den østromerske kirke, den blå farve den vestromerske kirke. Romerriget blev under kejser Konstantin den Store delt i to (år 330), den østlige del med hovedstad i Byzans og en vestlig med hovedstad i Rom. Konstantin så kristendommen som romerrigets samlende faktor, den blev statsreligion. I 451 kom det til en splittelse i den kristne kirke, det medførte en østlig ortodoks kristendom og en vestlig katolsk.
Under korset ses kronen (Christian 5.'s krone, de enevældige kongers krone) med sceptret og kroningskården samt rigsæblet. Kronregalierne er symbol på kongelig værdighed.

Herunder ses Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953.

Under Grundloven ses portrætter af Tapetkomplottet, der var de personer, der fik ideen til at erstatte de gamle gobeliner med de nuværende. Fra venstre mod højre ses: Museumsdirektør Mogens Bencard, Rosenborg Slot, overinspektør Erik Fischer, Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst, Majestæten, Prinsgemalen samt rigsantikvar Olaf Olsen og hans hustru forfatteren Rikke Olsen. Nederst i venstre hjørne ses kunstneren Bjørn Nørgaard.

Omkring scepter og sværd ses portrætter af de mænd, der stod for indsamling af midler og administrerede budgettet. Ved sceptret øverst ses Direktør Poul J. Svanholm og under ham ses landsretssagfører Kristian Mogensen, og advokat, baron Henrik Wedell-Wedellsborg. Til højre for rigsæblet ses hofmarskal Søren Haslund-Christensen og over ham hofmarskal Hans Sølvhøj.

Omkring korset ses de kunstneriske medarbejdere. Fra venstre mod højre begyndende ved sceptrets krone: Lau Hagens, Lene Adler Petersen, Michael Andersen, Lisbeth Nørgaard-Sørensen, Kirstine Vaaben, Rolf Martens, Henrik Keil, Betty Sørensen, Jørgen Nørgaard-Sørensen, Jane Ejstrup, Grethe Hoff-Jessen og Tina Jørgensen.


Centrally in the first entrefenetre is shown a Latin cross divided in two. The red color symbolizes the Eastern Church and the blue color the Western Church. Under Constantine the Great, the Roman Empire was divided in two (A.D. 330), an eastern half with its capital at Constantinople (the former Byzantium), and a western half with its capital at Rome. Constantine regarded Christianity as the unifying factor of the Empire, and it duly became the state religion. Over the centuries Eastern Christianity evolved into Orthodox Christianity, and Western Christianity into the Catholic Church, a process symbolized by the crisis of 1054, when the Pope of Rome and the Patriarch of Constantinople mutually excommunicated each other.

Below the cross a crown (the crown of Christian V, the crown of absolute monarchs) with the scepter, the coronation sword and the royal orb. The coronation regalia symbolize the royal dignity.

Below them The Basic Law of the Realm of Denmark of 5 June 1953.

Below the Basic Law portraits of the Tapestry Conspirators, those people who conceived the idea of replacing the old tapestries with new ones. From left to right, Mogens Bencard, director of the Rosenborg Castle museum, Erik Fischer, chief curator of the collection of copperplate engravings at the Danish National Gallery, HM the Queen, the Prince Consort, chief royal antiquary Olaf Olsen with his wife, the writer Rikke Olsen. At bottom left we see the artist,
Bjørn Nørgaard.

Around the scepter and sword are portraits of those in charge of raising funds and administering the budget. At the top of the scepter, Poul J. Svanholm, CEO of Carlsberg Breweries, and below him the lawyers Kristian Mogensen and Baron Henrik Wedell-Wedellsborg. To the right of the orb, the lord chamberlain Søren Haslund-Christensen and above him a former lord chamberlain, Hans Sølvhøj.

Around the cross, the artists involved in the project. From left to right, starting at the crown of the scepter: Lau Hagens, Lene Adler Petersen, Michael Andersen, Lisbeth Nørgaard-Sørensen, Kirstine Vaaben, Rolf Martens, Henrik Keil, Betty Sørensen, Jørgen Nørgaard-Sørensen, Jane Ejstrup, Grethe Hoff-Jessen, and Tina Jørgensen.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

Det latinske kors er her tredelt den røde farve symboliserer den østromerske kirke, den blå og gule farve symboliserer den vestromerske kirkes opdeling i en katolsk og en protestantisk bekendelse.

Under korset ses, som på 1. mellemstykke,
Kronregalierne og Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953.

Over Grundlovens venstre øverste hjørne ses logoet for FN (Forenede Nationer).

Øverst over korset ses kort over Europa med Island og Afrika.

Ud for venstre korsarm ses Grønland, herunder Afghanistan.

Ud for højre korsarm ses Israel og Palæstina og herunder Tibet.

Til venstre for kronen ses Iran og til højre Japan og Nicaragua.

Til venstre for rigsæblet ses Nordamerika og til højre Sydamerika.

Til venstre for FN-logoet ses Mongoliet, og under kårdespidsen ses Irak og Kuwait.

Til højre for Grundloven ses Chile og Kina.

Under Grundloven ses fra venstre mod højre Vietnam, Asien, Australien og New Zealand.

The Latin Cross is here divided into three, the red color again symbolizing the Eastern Church, whereas the blue and yellow colors represent the fragmentation of the Western Church into Catholic and Prostestant confessions.

Below the cross, as in the first entre-fenetre, the crown regalia and the Basic Law of 5 June 1953.

At the top, above the cross, maps of Europe with Iceland and Africa.

At the left arm of the cross Greenland and below it Afghanistan.

To the left of the crown
, Iran, and to the right, Japan and Nicaragua.

To the left of the orb
, North America, and to the right, South America.

To the left of the UN symbol
, Mongolia, and below the sword-point, Iraq and Kuwait.

To the right of the Basic Law
, Chile and China.

Below the Basic Law
, from left to right: Vietnam, Asia, Australia, and New Zealand.

Det latinske kors er her firdelt, den røde farve symboliserer den ortodokse kirke den blå farve den katolske kirke, den gule farve den evangelisk-lutherske kirke og den hvide farve uafhængige kirker/marginale trosretninger.

Under korset ses, som på 1. og 2. mellemstykke, kronregalierne og Grundloven af 5. juni 1953.

Omkring grundloven ses gule stjerner på blå baggrund kendt fra EU's logo/det europæiske flag med cirklen med gyldne stjerner. Der er tolv stjerner, antallet tolv symboliserer perfektion og enhed, cirklen symboliserer harmoni mellem Europas befolkninger. I venstre hjørne af Grundloven ses én stjerne, der refererer til Danmarks optagelse i EF 1. januar 1973, og i højre hjørne ses to stjerner, der refererer til Storbritannien og Irlands optagelse i EF ligeledes 1. januar 1973. De tre stjerner i nederste venstre hjørne refererer til at Sverige, Finland og Østrig tilslutter sig EU 1. januar 1995. De seks stjerner i nederste venstre hjørne refererer til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der blev påbegyndt af Frankrig, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Vesttyskland og Italien og dannede baggrunden for det EU vi kender i dag med 27 medlemsstater.

Begyndende over venstre korsarm ses fra venstre mod højre: kaffekop, brød, blomst, telefonrør, computerskærm, fod, hånd, blomst, hånd, mund med kløvet tunge, penis, hjerte, øre, øl, glas vand, kasket, æg, sild, blomst, hus og foster, båd fra Beowulfskulpturen, dannebrogsflag, fugl, øje, bøjle, damesko, tandbørste, bil, bryster, elpære, skamlæber og næse.

The Latin cross is divided into four here, the red color symbolizes the Orthodox Church, the blue, the Catholic Church, the yellow, the Lutheran Church, and the white independent churches and smaller denominations.

Below the cross are seen, as on the 1st and 2nd entrefentres, the crown regalia and The Basic Law of 5 June 1953.

Surrounding the Basic Law are yellow stars on a blue background, known from the logo of the European Union, a flag with a circle of yellow stars. There are twelve, symbolizing perfection and unity, as well as the Twelve Apostles on a blue background, symbolizing the Virgin Mary. The circle is also intended to symbolize the unity of the peoples of Europe. At the left side of the Basic Law is one star, signifying the admission of Denmark into the European Community on 1 January 1973 and on its right, two stars, signifying the admission of the United Kingdom and the Republic of Ireland, also on 1 January 1973. The three stars in the bottom left corner signify the admission of Sweden, Finland, and Austria on 1 January 1995. The six stars in the bottom left corner signify the European Coal and Steel Community, "the Six," established by France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, West Germany, and Italy in 1951, and which is the forerunner of the European Union of today with its 27 member states.

Starting above the left arm of the cross, from left to right we see: a coffee cup, bread, a flower, a telephone headset, a computer screen, a foot, a hand, a flower, a hand, a mouth with cloven tongue, a penis, a heart, an ear, beer, a glass of water, a cap, an egg, a herring, a flower, a house, a fetus, a boat from the Beowulf sculpture, a Danish flag (the Dannebrog), a bird, an eye, a hanger, ladies' shoes, a toothbrush, a car, breasts, an electric bulb, labia and a nose.
Over korset, kronregalierne og Grundloven ses geometriske figurer, henholdsvis en trekant, en cirkel og en firkant. Trekanten er et treenighedssymbol, Faderen, Sønnen og Helligånden. Cirklen symboliserer evighed, fuldkommenhed, det guddommelige. Firkanten symboliserer det jordiske.

Øverst over korset ses et barn på vej til at blive født, korresponderende hermed ses nederst Evas skabelse, 1. Mos. 2,21-22: "Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam."

Omkring korset, kronen og Grundloven ses forskellige folkeslag og menneskets organer.
Ud for venstre korsarm ses en aboriginal og herover et kranium, videre med uret ses endnu et kranium og herunder en afrikaner, lunger, en inder, et kranium, en kineser, et hjerte, en eskimo, et kranium, en skandinav, en lever, symbol på gensplejsning, nyrer, en sydamerikansk indianer, et kranium, en araber, en hjerne, en indoneser, et kranium, en sydeuropæer og tarme.

Above the cross, the crown regalia, and the Basic Law are geometric figures, a triangle, a circle, and a square, respectively. The triangle symbolizes the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. The circle symbolizes eternity, perfection, the divine. The square symbolizes earthly matters.

Above the cross is a child waiting to be born, and at the bottom we see the equivalent, the creation of Eve. Gen. 2,21-22: "
And the LORD God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept; and He took one of his ribs, and closed up the flesh in its place. Then the rib which the LORD God had taken from man He made into a woman, and He brought her to the man."

Surrounding the cross, the crown, and the Basic Law are various nationalities and human organs.
Off the left arm of the cross are an aboriginal and above him a skull, moving clockwise we see another skull and below it an African, lungs, an East Indian, a skull, a Chinese, a heart, an Eskimo, a skull, a Scandinavian, a liver, the symbol of genetic engineering, kidneys, a South American Indian, a skull, an Arab, a brain, an Indonesian, a skull, a Southern European and intestines.
Over korset, kronregalierne og Grundloven ses geometriske figurer, henholdsvis en trekant, en cirkel og en firkant.

Bølgeformationerne omkring motiverne symboliserer Syndfloden, 1. Mos.6, 13-22: Da sagde Gud til Noa: "Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; … Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde. Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham."
Dyrene i Noas ark er
(begyndende ud for venstre korsarm og med uret): næsehorn, storke, løver, pandaer, strudse, gorillaer, giraffer, hvaler, søpapegøjer, slanger, næbdyr, skildpadder, isbjørne, bisonokser, ugler, dromedarer, elefanter, tigre, sommerfugle og krokodiller.

Øverst over korset ses Duen fra Noas ark med olivengren i næbbet som tegn på at vandet var forsvundet fra jorden.

Nederst under Grundloven ses Noas ark, der er gået på grund på Ararats bjerge.

Efter Syndfloden sluttede Gud pagt med Noa, 1. Mos. 8,21-22: "Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre."

Above the cross, the crown regalia, and the Basic Law are geometric figures, a triangle, a circle and a square.

The wave formations surrounding the images symbolize the Flood, Gen. 6, 13-22:
"And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he."
The animals in Noah's Ark are (beginning off the left arm of the cross and moving clockwise): rhinoceros, storks, lions, pandas, ostriches, gorillas, giraffes, whales, maritime parrots, snakes, platypi, tortoises, polar bears, bison, owls, dromedaries, elephants, tigers, butterflies, and crocodiles.

At the top above the cross is the dove from Noah's Ark with the olive branch in its beak as a sign that the waters were subsiding.

At the bottom below the Basic Law is Noah's Ark come to rest on Mount Ararat.


After the Flood God made a covenant with Noah, Gen. 8, 21-22:
"The LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease."
Som i de forrige mellemstykker ses over korset, kronregalierne og Grundloven geometriske figurer, henholdsvis en trekant, en cirkel og en firkant.

Over korset ses en tunnelform med et klart lys for enden symboliserende sjælens vej til det himmelske.

Under Grundloven ses en spiralform symboliserende "Det sorte hul", et af universets mystiske objekter, en stjernes endeligt.

Over det sorte hul ses farvefelter refererende til de garnfarver, der er anvendt i gobelinerne.

Tre ornamenter smyger sig om hovedmotiverne.

Yderst ses en hvidtakket kant, der symboliserer den metertykke is i Nilfheim, dødsriget i nordisk mytologi. Det inderste ornament symboliserer Muspelheims flammer. Det mellemste ornament er rødt og blåt det symboliserer Ginnungagap, der er skabt af kulden fra Nilfheim og varmen fra Muspelheim.

Above the cross is a tunnel shape with a bright light at the end, symbolizing the soul's path to Heaven. 

Below the Basic Law is a spiral shape, symbolizing a Blach Hole, one of the mysterious objects of the Universe, all that is left after a star dies. 

Three ornaments envelop the main images. 

Furthest out is a white-tipped edge, symbolizing the thick ice of Niflheim, the realm of the dead in Norse mythology. The  innermost ornament symbolizes the flames of MuspelheimThe middle ornament is red and blue and symbolizes Ginnungagap, where the cold of Niflheim and the heat of Muspelheim meet.

Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt