Drop Down Menu
C L I F F O R D  W R I G H T

Drop Down Menu

Clifford Wright og hans hustru forfatteren Elsa Gress.
Clifford Wright and his wife the Danish writer Elsa Gress.
Clifford Wright (1919-1999).
Kunstneren Charles Clifford Wright blev født som Oswald Kallunki i staten Washington i USA den 19. november 1919, og døde den 30. september 1999 i Damsholte på Møn. Hans biologiske forældre var den finske indvandrer, skovhugger Arvid Kallunki og hans hustru Edith Pekkanen.

Navnet Charles Clifford Wright fik han af det plejeforældrepar han voksede op hos nær Seattle, tømrer Charles P. Wright og hustru Bertha May Hill. Han havde ikke noget kendskab til sine biologiske forældre, før han som voksen, opmuntret af venner fra kunstnerkolonien Yaddo i Saratoga Springs, tog kontakt til Røde Kors i håbet om, at de kunne være behjælpelige med at finde forældrene. Adskillige år senere fik han pludselig et telefonopkald fra Californien fra sin biologiske far, som forklarede, at han havde sat sine børn i pleje, da hans kone, Cliffords mor, døde, og havde siden mistet kontakten til plejeforældrene på grund af bureaukratisk rod. Clifford mødtes med sin far og tog mange år senere til slægtens hjemby i det nordlige Finland for at mødes med sine talrige slægtninge.
Wrights kunstneriske uddannelse begyndte i Seattle, hvor han studerede på Cornish School of art hos bl.a. Mark Tobey og Walter Reese. Tobey blev hans egentlige læremester og livslange ven. Efter han havde arbejdet for Seattle Art Museum (SAM) i en periode på tre år, rejste han til New York i efteråret 1946. I 1947 modtog han legat til ophold på kunstnerkolonien Yaddo. Året efter vendte han tilbage og fik stillingen som medhjælper for stedets direktør, Elizabeth Ames, og blev til 1955. Det var her, han i foråret 1952 mødte forfatteren Elsa Gress for første gang. 

Wright, der var kendt i kunstnerkredse for at være biseksuel, foretog i 1956 en dannelsesrejse til Europa sammen med veltrænet ung mand (han havde en svaghed for store muskler hos både mænd og kvinder, særligt kvindelige livvagter). Imidlertid ankommet til Belgien blev Wright forladt af sin unge ven, der havde taget pengebeholdningen med, og således stod den forsmåede alene i Europa uden midler og tog kontakt til Elsa Gress, som han havde haft et intimt forhold til efter en fest på Yaddo år forinden. Clifford Wright blev gift med Elsa Gress og ægteskabet mellem det umiddelbart ulige par blev livslangt.
Elsa Gress boede på det tidspunkt i en lille koldtvandslejlighed i Teglgårdsstræde i København sammen med sønnen David, som hun havde med den amerikanske litteraturprofessor Richard Warrington Baldwin Lewis, der vedkendte sig faderskabet, men ikke forpligtelserne.

Clifford og Elsa flyttede fra Teglgårdsstræde til en lidt større koldtvandslejlighed på Amagerbrogade i København og fik sammen børnene Barbara og Jonathan, og Clifford adopterede David. Et billedsalg på 500 dollar i 1959 betød, at familien kunne forlade den lille københavnerlejlighed og flytte til den nedlagte skole i Åsø på Midtsjælland. I Åsø dannede de Decenter, et kulturelt mødested for kunstnere fra ind- og udland. Navnet Decenter var en legende hentydning til forestillingen om offentligt finansierede kulturcentre og i særdeleshed til kulturminister Bodil Kochs lovforslag fra 1963 om "Kulturhuse i Danmark", som ikke blev fremsat, da det ansås for elitært. Clifford og Elsas "de-center" modtog derimod aldrig offentlig støtte og overlevede på parrets sporadiske indtægter og frivillige bidrag fra gæsterne.  

I 1972 måtte Clifford Wright og Elsa Gress af økonomiske grunde forlade Åsø gamle skole og blev tilbudt en fribolig og arbejdsmaterialer til Clifford på Marienborg gods ved Damsholte på Møn. Godset var ejet af greve Peter Moltke, der var ven af familien, og på Marienborg fortsatte Decenter i nogle år, om end Moltkes sygdom og død i 1981 stærkt indskrænkede aktiviteterne. Her fik Wright et stort atelier, hvor størstedelen at hans kunstneriske produktion er blevet til.  

I ægteskabet med Elsa Gress udlevede Wright sin homoseksualitet i fantasien og i sin billedverden. Han var glad for sin tilværelse i Danmark, 
dog lærte han aldrig at tale dansk. Han var hjælpeløs omkring praktiske spørgsmål og var afhængig af Elsa i alle forhold, også de økonomiske, hun var hovedforsørgeren. Han var stolt af Elsas litterære præstationer og den berømmelse hun fik. Selv var han en tilbageholdende og beskeden person, der ikke tog del i selskabelighed, heller ikke da Dronning Margrethe og Prins Henrik i januar 1982 kom til Marienborg for at besøge ham og Elsa. Clifford opholdt sig i køkkenet sammen med betjeningen, mens Elsa underholdt sig med regentparret i flere timer. Imidlertid fortalte han med glæde i breve til venner og bekendte om sine udstillinger, bestillinger og de priser han modtog.
I foråret 1988 udstillede Wright i Det danske hus på Champs-Élysées i Paris, og her var Elsa med for sidste gang, hun døde få måneder efter. Clifford kom sig aldrig over tabet af sin hustru og mistede lysten til at male.
Wrights arbejder har været udstillet i blandt andet New York, Bruxelles, Paris, København, Ålborg og Stockholm.
Han modtog legater fra The National Academy of Arts and Letters, Huntington Hartford Foundation, Yaddo, The Ingram Merrill Foundation og Egill Jacobsens fond.
Hovedparten af Wrights produktion består af det fabulerende abstrakte og det abstrakte figurative maleri, og hertil kommer at han har udført en plakatserie for DSB og udsmykket Sønderborg station (1989) samt lavet scenografi til Det Kongelige Teater.
I 1963 udgav han bogen "Helten i den nye verden", Borgens Forlag, hvor han beskriver amerikansk kunst gennem årene. Endvidere har han udført utallige illustrationer og bogomslag.  

Det har ofte været sagt om Wrights arbejder, at de ikke kan rubriceres i det kassesystem, som kunsthistorikere ofte søger som ramme for en kunstners produktion. Det er ikke korrekt, med mindre man ønsker at demonstrere en slavisk kronologisk årstalsrækkefølge. Wright havde ikke den intellektuelle velovervejede tilgang til sin kunst. Han malede hvad han havde lyst til, var ubevidst søgende af nødvendighed, og om der på fladen den ene dag fremkom en abstrakt komposition og dagen efter en monokrom fantasi, var helt i overensstemmelse med hans måde at arbejde på. Wright havde, om ikke sine perioder, så sine områder forstået på den måde, at han altid vendte tilbage til abstraktionen, figurationen, karikaturen og andre udtryksformer.

Specielt karakteristisk for Wrights værker er, at han i hovedparten af billederne bruger blæk/tusch. Disse vandopløselige medier kan ikke umiddelbart blandes med oliefarver, hvorfor der opstår den effekt at det olieskyende blæk ligger som små perler ovenpå olien og på mange af billederne danner et "tæppe af ælde", som giver billederne en effektfuld aura af mystik, hvor beskueren kan gå på opdagelse og finde skjulte motiver, der undsiger sig ved første blik. Den tachistiske malemåde som Mark Tobey lærte ham, gav ham friheden til at begynde en maleproces uden egentligt mål i sigte og derved lade underbevidstheden "tilsvine" det blanke ark/nøgne lærred, som er mange kunstneres skræk.
Endvidere er Wrights arbejder karakteriseret ved
figurative abstraktioner, rene abstraktioner, drømmeverdenen, eventyrlighed, den fabulerende fortælling, spontanitet, dynamik, magi, kaos, orientalsk inspiration, leg, livsglæde, humor, satire, elegante kvinder, smukke mænd, langlemmede skikkelser, intens farvevalg, gennemarbejdet baggrund, små penselstrøg, konturer, skravering og et utal af materialer.

1 Marienborg gods, nedrevet i 1984/Marienborg Manor, demolished in 1984.
2 Gartnerboligen i Marienborg Park hvor Clifford Wright og Elsa Gress boede fra 1972. I dag er boligen "Arbejdsrefugiet Villa Gress".

The gardener's house in Marienborg Park where Clifford Wright and Elsa Gress lived from 1972. Today "Villa Gress", retreat for artists.

3 David Gress på gartnerboligens trappe/David Gress standing on the steps of the gardener's house.
4 Clifford Wright og Elsa Gress' gravsted Damsholte kirkegård på Møn.
Clifford Wright and Elsa Gress' final resting place at Damsholte cemetery at the island of Moen.
Clifford Wright fotograferet
i forbindelse med sin store retrospektive udstilling på
Den Frie i 1993.
Clifford Wright, 1993.
Clifford, Elsa med Jonathan på skødet, David og Barbara, Åsø gamle skole.
Clifford, Elsa with Jonathan on her lap, David and Barbara, the schoolhouse in Åsø.
Clifford Wright (1919-1999). The artist Charles Clifford Wright was born as Oswald Kallunki i Washington State, USA, on 19 November 1919 and died 30 September 1999 in Damsholte on the island of Moen, Denmark. His biological parents were the Finnish immigrant and lumberjack Arvid Kallunki and his wife Edith Pekkanen.

Wright got his name from and grew up near Seattle with foster parents Charles P. Wright, a carpenter, and his wife Bertha May Hill. He had no knowledge of his biological parents until many years later, when, encouraged by friends at the artists’ colony Yaddo in Saratoga Springs, N.Y., he got in touch with the Red Cross in the hope that they could help him find his parents. Some years later he got an unexpected phone call from California. It was his biological father who explained that he had put his children in foster care when his wife, Clifford’s mother, died, and that he had lost contact to the foster parents due to a bureaucratic mix-up. Clifford went to see his father and years later visited his father’s home town in northern Finland to meet his numerous Finnish relatives.  

Wright's training as a painter began in Seattle, where he studied at the Cornish School of Art with Mark Tobey and Walter Reese, among others. Tobey became his true mentor and a life-long friend. After working at the Seattle Art Museum (SAM) for three years he left the Northwest for New York in the fall of 1946. In 1947, he was awarded a stay at Yaddo. He returned next year to take a position as assistant to the director of Yaddo, Elizabeth Ames, and remained until 1955. In the summer of 1952, he met the writer Elsa Gress, his future wife, who was one of that year’s grantees.  

In 1956, Wright, who was known to fellow-artists as bisexual, went on his first tour of Europe with a well-built young man – Wright had a thing for big muscles in both men and women, especially female life-guards. When they got to Antwerp, however, Wright was abandoned by his young friend, who had taken all the cash. Spurned, Wright was alone in Europe without a cent, so he got in touch with Elsa Gress, with whom he had had a fling after a party at Yaddo back in ’52. Weeks after arriving in Copenhagen, Wright married Elsa Gress and this marriage of two seemingly so different characters lasted until Elsa’s death in 1988.  


At that time, Elsa Gress was living in a little cold-water apartment on Teglgaardsstræde in central Copenhagen with her son David, whom she had by the American literary scholar Richard Warrington Baldwin Lewis, who acknowledged paternity, but no responsibilities. In the spring of 1957, Clifford and Elsa moved from Teglgårdsstræde to a somewhat larger cold-water apartment on Amagerbrogade in Copenhagen. While living there they had, a year apart, their two children Barbara and Jonathan, while Clifford adopted David.  

A lucky picture sale in 1959 yielded $500, which allowed the family to leave the Copenhagen apartment and move to a disused village schoolhouse in Åsø the middle of Zealand. There they created Decenter, a place of encounter for artists from Denmark and abroad. The name was a play on ”center”, specifically the notion of government-supported centers of culture such as those proposed by the then minister of culture, Bodil Koch, in 1963. The proposal was never put into practice because it was seen as elitist. Clifford and Elsa’s ”de-Center”, on the other hand, never received government money and survived mainly on Elsa’s and Clifford’s sporadic income and contributions by visitors.  

In 1972, for financial reasons, Clifford Wright and Elsa Gress had to abandon the old school in Åsø. Fortunately, they had the offer of free housing and painting supplies for Clifford on the estate of Marienborg on 
the island of Moen, owned by Count Peter Moltke, a family friend, and so Decenter continued at Marienborg, although Moltke’s illness and death in 1981 severely circumscribed its activities. Wright was given the run of a very large studio, where the major part of his artistic work came into being.  

As husband to Elsa Gress, Wright lived his homosexuality in his imagination and in the imagery of some of his paintings. He was happy with his life in Denmark, although he never learned to speak the language. He was helpless in many practical matters and dependent on Elsa in all respects, including money, since she was the chief earner. He was proud of Elsa’s literary and dramatic achievements and of her fame. For his part, he was a retiring and modest person, who rarely took part in festivities with strangers, not even when Her Majesty Queen Margrethe and the Prince Consort, Henrik, visited Marienborg in January of 1982. Clifford stayed in the kitchen with the servants while Elsa entertained the royal couple for hours. In letters, however, he happily and at length told friends about his exhibitions, commissions, and awards.

In the spring of 1988, Wright exhibited at the House of Denmark on the Champs-Élysées in Paris, and Elsa was along for the last time; she died that July. Clifford never recovered from the loss of his wife and lost the desire to paint.

Wright’s work has been exhibited, among other places, in New York, Brussels, Paris, Copenhagen, Aalborg and Stockholm.

He received grants from The National Academy of Arts and Letters, the Huntington Hartford Foundation, Yaddo, the Ingram Merrill Foundation, and the Egill Jacobsen Foundation.

Most of Wright’s work consists of fantastic abstractions and abstract figurative pieces. He designed a series of posters for DSB, the Danish State Railways, decorated the railroad station in Sønderborg (1989, his last completed work), and designed costumes for the production of the play "Tom Paine" by Paul Foster at the Royal Theater in Copenhagen (1968).

In 1962 he published a book on the history and character of American art entitled "The Hero of the New World", issued in Danish by Borgens Forlag. He was a prolific illustrator and designer of book jackets.

Many have said of Wright’s work that it cannot be contained in the systems of classification often needed by art historians and critics to define and locate the work of an artist. This is not true, unless one insists on a slavishly chronological sequence of styles. Wright’s approach to his own work was not based on any strict intellectual category. He painted as he wished and was unconsciously a seeker, and if one day he provided the flat surface with an abstract composition, and the next a monochrome fantasy, this was quite consistent with his way of working. Wright may not have had strictly defined periods, but he had his areas of focus in the sense that he constantly returned to them: abstraction, figuration, the poster, the caricature, and certain others.  

Many of Wright’s works are characterized by use of ink/Indian ink. These water-soluble media cannot out of hand be mixed with oil paint, and the oil-shying ink forms small pearls on top of the oil, creating a "layer of antiquity", which gives the paintings a striking aura of mystery, where the spectator can go on a voyage of discovery and find hidden motifs. The Tachist way of painting which Mark Tobey taught him, gave him freedom to begin an aimless painting process, permitting the subconscious mind to "mess up"
the blank sheet of paper/blank canvas, something many painters are afraid of.

Furthermore Wright's works are characterized by figurative abstraction, pure abstraction, dream worlds, fantasies, imaginary tales, spontaneity, dynamism, magic, chaos, Oriental inspiration, play, "joi de vivre", humor, satire, elegant ladies, handsome men, long-limbed figures, intense choice of color, detailed backgrounds, small brushstrokes, contours, hatching, and a wide range of materials.

Drop Down Menu
Yaddo sommeren 1955. Kør musen over billedet for at se, hvor Clifford Wright står.
Yaddo, summer of 1955. Mouse over the image to see where Clifford Wright is standing.
Bageste række/Top Row:
Isadore Freed, George P. Elliott, Michael Seide, Katherine Shattuck, Virginia Dehn, Geoffrey Wagner, Milton Avery, Sally Avery, Sam Astrachan, Edgar Johnson, Earl Zindars (in rear), Eleanor Johnson, Neil Weiss, Jarvis Thurston, Clifford Wright, David Fremack. 

Nederste række/Bottom Row:
Hortense Calisher, Patience Haley, Maude Morgan, Adolph Dehn, Colleen Browning, Anita Lerner, Elizabeth Olds
Video, Clifford Wright, "The Yaddo Diary"
Fotos fra udstillingen "Elsas Genkomst", august 2019, Sukkerfabrikken, Stege
samt fotos af Gress-Wright familien og deres hjem i
Teglgårdsstræde, Amagerbrogade og Åsø gamle skole
Billedgalleri/Gallery
Abstrakt figurativ monokrome fantasier/Abstract figurative monochrome fantasies
IMG_0318  90x64  mixed media med tryk mono print IMG_0329  89x63,5  mono print  IMG_0348  64x89  mono print IMG_0349  89,5x63  mono print
IMG_0448  82x56  mono print Signature  Stamp IMG_0427  89x63  mono print  Signature  Stamp IMG_0345  90x62  mono print IMG_0428  89x63  mono print  Signature  Stamp
IMG_0346  63x89,5  mono print IMG_0434  58x84  mono print  Signature  Stamp IMG_0328  100x70  monoprint  Signature  Stamp IMG_0327  90x62,5 mixed media Signature  Stamp
IMG_0468  89x63  mono print  Signature  Stamp IMG_0336  63,5x90  mono print  Signature  Stamp IMG_0371  67x95  ink  Signature  Stamp IMG_0338  50x84  mono print  Signature  Stamp
IMG_0380  90x64  gouache  Signature  Stamp IMG_0354  64,5x83  gouache, ink  Signature  Stamps IMG_0381  100x70  gouache  Signature  Stamp IMG_0382  100x70  gouache  Signature  Stamp
Abstrakt figurativ fantasier/Abstract figurative fantasies
IMG_0322  50x50  monoprint  Signature Stamp IMG_0319  91,5x64,5  mixed media  Signature  Stamp
IMG_0323  87x71  oil on paper Signature  Stamp "Melodrama" IMG_0426  70x93  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0317  85x63  mixed media IMG_0431  83x60  mixed media  Signature  Stamp  1981
Abstrakt/Abstract
IMG_0320  85x63  mixed media  Signature IMG_0312  90x63  mixed media IMG_0313  100x70  mixed media  Signature IMG_0444  100x70  gouache, ink Signature  Stamp  1976
IMG_0321  63x89  mixed media  Signature  Stamp IMG_0326  84x62  mixed media  Signature  Stamp IMG_0445  100x70  mixed media  Signature  Stamp  1976 IMG_0330  100x70  oil, ink, paper  Signature  Stamp
IMG_0446  94x63  gouache, oil, ink  Signature  Stamp IMG_0447  62x84  gouache  Signature  Stamp  1983 IMG_0471  95x64  gouache  Signature  Stamp  1960 IMG_0460  84x62  gouache, oil, ink  Signature  Stamp
IMG_0461  70x95  oil  Signature  Stamp  "Faun" IMG_0462  93x68  gouache, oil  Signature  Stamp IMG_0463  90x63  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0464  89x62  gouache, pastel
IMG_0473  63x89  gouache, oil  Signature  Stamp  1983 IMG_0459  83x62   oil, gouache  Signature  Stamp IMG_0474  63x89  gouache  Signature  Stamp IMG_0469  89x62  gouache, oil, ink  Signature  Stamp
IMG_0436  96x70  gouache, ink  Signature  Stamp  "Fabelskov" IMG_0437  92x63  mixed media  Signature  Stamp IMG_0441  94x70  gouache, ink  Signature  Stamp  1982 IMG_0342  80x60  gouache, ink
IMG_0425  84x63  oil,ink  Signature  Stamp IMG_0430  81x70  gouache  Signature  Stamp IMG_0472  62x82  gouache, oil, ink  Signature  Stamp IMG_0438  62x83  oil, ink  Signature  Stamp
IMG_0352  90x63  gouache, Indian ink  Signature  Stamp IMG_0344  94x67  gouache, ink, lacquer IMG_0341  80x60  gouache, lacquer IMG_0356  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0372  61x84 gouache  Signature  Stamp IMG_0373  62x84  oil, ink  Signature  Stamp IMG_0374  70x100  gouache  Signature  Stamp IMG_0375  70x100  gouache  Signature  Stamp
IMG_0367  84x60  gouache  Signature  Stamp IMG_0357  99x64  gouache, ink  Signature  Stamp  1967 IMG_0378  92x65  gouache  Signature  Stamp IMG_0379  88x62  oil, ink  Signature  Stamp
IMG_0388  100x70  gouache, oil  Signature  Stamp IMG_0389  84x62  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0390  63x84  mixed media  Signature  Stamp IMG_0395  85x65  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0404  69x82  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0369  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0407  83x63  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0408  70x100  gouache  Signature  Stamp
IMG_0400  84x62  gouache  Signature  Stamp IMG_0401  67x92  gouache  Signature  Stamp IMG_0402  94x68  gouache  Signature  Stamp IMG_0403  100x70  gouache  Signature  Stamp
IMG_0368  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0370  100x70  gouache  Signature  Stamp
IMG_0383  70x100  gouache  Signature  Stamp IMG_0409  100x70  oil  Signature  Stamp
IMG_0410  88x67  oil  Signature  Stamp IMG_0415  94x68  gouache, ink  Signature  Stamp  "The Dragon, Medea" IMG_0393 83x62  oil, ink  Signature  Stamp IMG_0413  90x65  gouache, Indian ink  Signature  Stamp  "Cerberus"
IMG_0399  63x90  oil, ink  Signature  Stamp IMG_0417  92x66  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0392  56x97  Signature  Stamp IMG_0358  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp  1982
Abstrakt figurativ/Abstract figurative
IMG_0416  92x63  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0470  100x70  gouache  Signature  Stamp  1948 IMG_0331  70x100  oil, ink, paper IMG_0454  92x65  gouache  Signature  Stamp
IMG_0453  63x87  gouache  Signature  Stamp IMG_0458  88x64  mixed media  Signature  Stamp  1980 IMG_0418  100x70  gouache  Signature  Stamp IMG_0335  71,5x97,5  gouache, ink  Signature
IMG_0359  100x70  gouache, ink IMG_0414  98x65  gouache, ink IMG_0386  91x63  gouache, ink Signature  Stamp  "The writing Bird" IMG_0394  100x70  mixed media  Signature  Stamp
IMG_0332  61,5x84  gouache, ink  Stamp IMG_0366  100x70  oil, Indian ink  Signature  Stamp
Fantasi/Fantasy
IMG_0429  77x62  gouache  Signature Stamp  ca. 1948 IMG_0451  84x62  gouache  Signature  Stamp  "Samtale med gorgou" IMG_0449  92x64  gouache  Signature  Stamp  "the blue bird of happiness" IMG_0475  63x90  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0422  62x84  gouache  Signature  Stamp  1983 DSB IMG_0423  63x84  gouache  Signature  Stamp  1983 DSB IMG_0424  62x83  gouache  Signature  Stamp  1983 DSB IMG_0377  70x100  multi media  Signature  Stamp
IMG_0432  84x67  gouache  Signature  Stamp IMG_0387  70x100  gouache  Signature  Stamp IMG_0384  66x94  gouache  Signature  Stamp  "Resekameraten" IMG_0412  96x64  pastel, ink, wax  Signature  Stamp
Action Painting
IMG_0325  62x90,5  mixed media  Signature  Stamp  1972 IMG_0445  62x84  gouache, pastel  Signature  Stamp IMG_0442  94x70   gouache, ink  Signature  Stamp  1982 IMG_0443  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp  1979
Orientalsk inspiration/Oriental influence
IMG_0397  91x59  gouache  Signature Stamp IMG_0398  100x70  gouache, ink  Signature  stamp IMG_0396  94x61  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0420  91x64  mono print  Signature  Stamp
IMG_0343  70x100  mixed media IMG_0340  93,5x67  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0333  92,5x65,5  gouache, ink  Signature IMG_0355  100x70  gouache, ink  Signature  Stamp
Karikaturer/Caricatures
IMG_0450  70x90  gouache  Signature  Stamp IMG_0466  65x91  gouache  Signature  Stamp IMG_0455  62x84  gouache, pastel  Signature  Stamp IMG_0421  63x85  gouache  Signature  Stamp
Portrætter/Portraits
IMG_0456  51x76  Indian ink  Signature  Stamp  Self-portrait IMG_0457  53x77  Indian ink  Signature  Stamp  Portrait IMG_0350  67x93,5  Indian ink  Portrait IMG_0365  64x88  gouache, ink  Signature  Stamp  1972
IMG_0337  66,5x94  mixed media  Signature IMG_0353  61x83,5  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0476  63x89  gouache, Indian ink  Signature  Stamp  "Howard Griffin" IMG_0465  64x92  gouache  Signature  Stamp
IMG_0347  62x74  Indian ink  Portrait IMG_0376  70x100  Indian ink IMG_0351  67x93,5  Indian ink  Portrait IMG_0439  84x62  gouache, ink  Signature  Stamp
Plakater/Posters
IMG_0452  67x100  collage  Signature  Stamp IMG_0361  100x70  collage  Signature Stamp IMG_0362  100x70  gouache, ink  Signature  Stamp  1972 IMG_0391  100x70  gouache  Signature  Stamp  1973
Forskellige/Various
IMG_0334  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0360  51x60  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0385  66x94  gouache  Signature  Stamp  "Blake Vision" IMG_0316  64,5x91,5  mixed media  Signature  Stamp  "Grønt genfærd" IMG_0435  86x67  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0364  70x100  gouache, ink  Signature  Stamp
IMG_0440  60x100  gouache, ink  Signature  Stamp IMG_0411  65x97  gouache  Signature  Stamp IMG_0324  100x70  oil on paper  Signature  Stamp IMG_0314  62x84  mixed media  Signature  1984

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Nordisk
mytologi
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress