Drop Down Menu
Schweiz/Switzerland
S T.   M A R T I N, 
Z I L L I S

"Alpernes Sixtinske Kapel".
The "Sistine Chapel of the Alps".

Drop Down Menu
Skt. Martins kirke/Church of St Martin
Skt. Martins kirke med det dekorerede romanske træloft kaldet "Alpernes Sixtinske Kapel".
Church of St Martin with the Romanesque painted wooden ceiling called the "Sistine Chapel of the Alps".
Kirken ligger i landsbyen Zillis i kantonen Graubünden. Det berømte loftsmaleri, 1109-14, består af 153 kvadratiske paneler (se nedenfor) med fabelvæsener, bibelske scener og episoder fra Den hellige Martins liv.
Kirken er omtalt første gang i 831. Den er en romansk hallekirke (svarer til den tyske Saalkirche), og består af et enkelt halagtigt rum med få smalle højtplacerede vinduer. Kirken er optaget på den schweiziske nationalarvsliste.
The church is located in the village of Zillis in the canton of Graubünden. The famous ceiling painting, 1109-14, consists of 153 square panels (see below) with mythical creatures, Biblical scenes and episodes from the life of St Martin of Tours.
The church is mentioned for the first time in the year 831. It is a Romanesque aisleless church (Saalkirche in German), it consists of a single hall-like room with a few small windows placed high up on the walls of the nave. The church is listed as Swiss heritage sites of national significance.
Christophorus vest facade, c 1320
Den hellige Martin af Tours (ca. 316-397). Martin blev født i Ungarn, han tilbragte sin barndom i Italien og levede det meste af sit voksenliv i Frankrig. Som søn af en embedsmand i den romerske hær kom han i militærtjeneste som 15-årig. Det er sagt om ham, at han levede mere som en munk end en soldat. Han fandt det vanskeligt at forene sin tro med soldaterlivet.
Da han var udstationeret nær Amiens, mødte han en næsten nøgen tigger, der skælvede af kulde. Martin havde kun sine våben og klæder. Han trak sit svært og skar sin kappe i to stykker og gav den ene halvdel til tiggeren og svøbte sig selv ind i den anden halvdel. Samme nat drømte Martin at Kristus var iklædt den halvdel af kappen, som han havde givet til tiggeren, og hørte Kristus sige: "Martin, som stadig er en katekum [person under forberedelse til dåb], har klædt mig med sin dragt". Martin tolkede denne drøm som et kald og besluttede sig for at blive døbt.
Som 23-årig afslog han at modtage en krigsbelønning og sagde til sin hærfører: "Jeg har tjent dig som soldat, lad min nu tjene Kristus. Giv belønningen til dem der nu skal kæmpe. Jeg er Kristi soldat, og det er ikke tilladt mig at kæmpe i krig". Martin blev fritaget for militærtjeneste og blev discipel hos Den hellige Hilarius af Poitiers (ca. 315-ca. 367) en gallisk-romersk Doctor Ecclesiae (udnævnt af Pave Pius 9. i 1851), som var biskop af Poitiers i det sydvestlige Frankrig. De rejste sammen gennem Europa. I 360 grundlagte Martin et kloster, der senere blev indviet til ham.
Den 4. juli 371 blev Martin, mod sin vilje, udnævnt til biskop af Tours. Legenden fortæller, at han gemte sig i en gåsesti for ikke at blive valgt til biskop, men de skræppende gæs afslørede ham. Martin døde i november 397 på en missionsrejse og blev han begravet i Tours den 11. november i 397. Martin Luther er opkaldt efter ham.
I Danmark kendes Martin som Morten bisp. Hans helgendag er den 11. november, og aftenen inden er Mortensaften, hvor der spises gås (eller and), som en hævn over de skræppende gæs, der afslørede hans gemmested.

Sulpicius Severus (ca. 363-ca. 425) var en romersk forfatter, kendt for sine bibelhistoriske optegnelser, og han var Den hellige Martins discipel, ven og biograf. Serverus skrev "Vita Sancti Martini", før 397, ("The Life of Saint Martin" oversat til engelsk i 1894 af pastor Alexander Roberts).


St Martin of Tours (c. 316-397)
. Martin was born in Hungary of pagan parents, he spent his childhood in Italy and lived most of his adult life in France. As the son of an official in the Roman army, he enrolled in the military at the age of 15. It was said that he lived more like a monk than a soldier.
He found great difficulty reconciling his fait with his military service.
When he was stationed near Amiens, he
met an almost naked beggar, trembling in the cold. Martin had nothing but his weapons and his clothes. He drew his sword, cut his cloak into two pieces, gave one to the beggar and wrapped himself in the other half. That night in a dream Martin saw Christ dressed in the half of the garment he had given away, and heard him say: "
Martin, who is still but a catechumen, clothed me with this robe". He interpreted the dream as a calling and decided to get baptized.
At the age of 23 he refused a war bounty and said to his commander: "I have served you as a soldier, now let me serve Christ. Give the bounty to those who are going to fight. But I am a soldier of Christ and it is not lawful for me to fight". Martin asked to be relieved of his military duties
and went to be a disciple of St Hilary of Poitiers (c. 315-c. 367), Gallo-Roman doctor of the church (Pope Pius IX confirmed him as Universae Ecclesiae Doctor in 1851), who was bishop of Poitiers in south-west France. They traveled together throughtout Europe. In 360 a monastery, later named "Abbey of St. Martin of Ligugé", was founded by Martin.
In 371 Martin became bishop of Tours against his will.
When trying to avoid being ordained bishop he had hidden in a goose pen, where he was betrayed by the cackling of the geese. St Martin's Day on November 11 is celebrated by eating geese as a revenge on the geese who had revealed his hiding place. Martin Luther was named after Martin of Tours.

Sulpicius Severus (c. 363-c. 425) was a Christian writer known for his chronicle of sacred history, and St Martin's disciple, friend, and biographer, he wrote "Vita Sancti Martini", before 397, ("The Life of Saint Martin" translated by the Rev. Alexander Roberts, 1894).

Loftet i Skt. Martins kirke, 1109-14
The ceiling of St Martin's Church, 1109-14
På de yderste paneler (blå 1-48) er afbildet fabelvæsener. På de inderste paneler (hvid 19-153) er afbildninger af kristi liv og episoder fra Den hellige Martins liv.
The outer panels (blue 1-48) depict fabulous creatures. The inner panels (white 49-153) depict the life of Christ
and episodes from the life of St Martin of Tours.
1
Engel symboliserende søndenvinden
Angel symbolizing the south wind
2
Drage
Dragon
3
Hane med fiskehale
Rooster with fishtail
4
Sirene

blæser i et horn (Sirene: havfrue med kløvet hale)
Siren blowing horn

5
Sirene med harpe
Siren with a harp
6
Sirene med violin
Siren with a fiddle
 7
Ørn
Eagle
8
Drage
Dragon
9
Engel symboliserende Nordenvinden
Angel symbolizing the northerly wind
48
Hund bider hjort
Dog bites deer
49
Midaldrende konge (David?)
Middle-aged
king (David?)
50
Ung konge

(Salomon?)
Young king (Salomon?)

51
Gammel konge (Rehabeam?)
Old king (Rehabeam?)
52
Synagoge (kvindefigur)
symbolsk fremstilling af den jødiske kirke
Synagogue (female figure)
symbolic representation of the Jewish Church
53
Ecclesia
(kvindefigur)
symbolsk fremstilling af den kristne kirke
Ecclesia (female figure)
symbolic representation of the Christian Church
54
Forkyndende engel
Preaching Angel
55
Jomfru Maria og tjenerinde
Virgin Mary and maid
10
Fiskefangst
Fishing
47
Vædder med fiskehale 
Ram with fishtail
56
Josef ligger og drømmer
Joseph dreaming
57
Forkyndende engel
Preaching Angel
58
Besøgelsen (Maria hos Elisabeth, Johannes Døberens mor)
The Visitation (the visit of Mary with Elizabeth)
59
Forkyndelsen for hyrderne
Proclamation to the Shepherds
60
Jesusbarnet i krybben
The Infant Jesus in the crib
61
Jomfru Maria og tjenerinde
Virgin Mary and maid
62
Skt. Josef tronende
St Joseph  enthroned
11
Mand
(Jonas?)
går om bord i båden

Man (Jonah?) boarded
the boat
46
Hest med fiskehale
Horse with fishtail
63
Engel peger på Betlehems-stjernen
Angel pointing towards The Star of Bethlehem
64
Gammel konge til hest
Old king on horseback
65
Ung konge

til hest
Young king
on horseback

66
Midaldrende konge

til hest

Middle-aged
king on horseback

67
Tre ventende heste
Three horses waiting
68
Tre konger til fods
Three kings
on foot
69
Herodes tronende
Herod enthroned
12
Fragment af en båd
Fragment of a boat
45
Ulv med fiskehale
Wolf with fishtail
70
Tre ventende heste
Three horses waiting
71
To konger med gaver
Two kings bearing gifts
72
Konge og Jomfru Maria med Jesusbarnet
King and Virgin Mary with The Infant Jesus
73
Skt. Josef tronende
St Joseph  enthroned
74
Forkyndende engel
Preaching Angel
75
Ung konge

til hest
Young king
on horseback

76
Gammel konge til hest
Old king on horseback
13
Nøgen kvinde rider på et fuglevæsen
Naked woman riding on a bird-like creature
44
Løve med fiskehale
Lion with fishtail
77
Midaldrende konge

til hest

Middle-aged
king on horseback

78
Sonoffer
Propitiatory sacrifice
79
Fremstillingen af Jesus i templet
The Presentation
of Jesus at the
Temple
80

Skt Josefs drøm
St Joseph's dream

81
Skt. Josef flygter
Saint Joseph
flights
82
Maria med Jesusbarnet rider på et æsel
Mary and The Infant Jesus riding on donkey
83
Engel
Angel
14
Gås med fiskehale
Goose with fishtail
43
Elefant med fiskehale 
Elephant with fishtail
84
Den hellige familie
The Holy Family
85
Gesandt og våbendrager
Minister and armour-bearer
86
Tronende Herodes med våbendrager
Herod enthroned with armour-bearer
87
Våbendrager halshugger ung dreng
Armour-bearer beheads a young boy
88
Våbendrager halshugger ung dreng
Armour-bearer beheads a young boy
89
Klagende kvinde og mor med barn
Complaining woman and mother with child
90
Mødre med børn
Mothers with children
15
Ræv med
fiskehale
Fox with fishtail
42
Enhjørning med fiskehale 
Unicorn with fishtail
91
Jesus giver liv til fuglene af ler
Christ gives life to clay birds
92
Maria og Josef, hilser
Virgin Mary and Joseph greet
93
Jesus diskuterer med de skriftkloge i templet
Jesus in the temple discussing with the scribes
94
Johannes og Elias prædiker
John and Elijah preaching
95
Syv tilhørere
Seven audiences
96
Johannes prædiker holdende relief af hvid hest
John preaching holding a relief with a white horse
97
Fem tilhørere Five audiences
16
Djævelen rider på en fisk

The devil ride a fish

41
To kæmpende drager

Two dragons fighting.

98
Jesu døbes af Johannes Døberen i Jordanfloden
The baptism of Jesus in the Jordan River by John the Baptist
99
1. Djævelen frister Jesus

(stenene skal blive til brød)
1. The temptation of Christ (stones be made bread)

100
2. Djævelen frister Jesus
(udspring fra templet)
2. The temptation of Christ
(throw yourself down from the temple)
101
3. Djævelen frister Jesus
(alverdens skatte)
3. The temptation of Christ (all the riches in the world)
102
Jesus og engle

Christ and angels

103
Maria, Josef, Johannes og Peter
Virgin Mary, Joseph, John and Peter
104
Jesus forvandler vand til vin
Jesus changes water into wine
17
Sirene fodrer en hjort
Siren feeds a deer
40
Fiskeagtigt væsen rider på et fabeldyr
Fish like creature rides
fabulous monster
105
Mirakel (Kapernaum)

Miracle (Capernaum)

106
Jesus udretter mirakel (den månesyge dreng)
Jesus does miracle (the moonstruck boy)
107
Jesus uddriver dæmoner
Jesus casts out demons
108
Dæmonbesatte svin styrter i søen og dør
Demon-possessed pigs
rushed down
the cliff into the lake and
drowned
109
Jesus uddriver dæmon
Jesus casts out demon
110
Engel helbreder invalid
Angel heals an invalid
111
Jesus og den helbredte
Jesus and the healed
18
Nøgen mand rider på en fisk
Naked man riding on a fish
39
Blandings-væsen (fragment)
Mixed creature
(fragment)
112
Jesus helbreder en lam mand
Jesus heals a paralyzed man
113
Peter, Johannes og en folkemængde
Peter, John and a crowd
114
Opvækkelse
Resurrection
115
Lazarus stiger op af graven
Lazarus risis
from the grave
116
Jesus og kvinden fra Samaria
Jesus and the Woman of Samaria
117
Seks tilhørere

Six listeners

118
Jesus underviser tre mænd
Jesus teaches three men
19
Ulv med fiskehale
Wolf with fishtail
38
Blandings-væsener
Mixed creatures
119
Jesus og børnene
Jesus and the children
120
To apostle
Two apostles
121
To apostle
Two apostles
122
Jesus og Peter
Jesus and Peter
123
To sammen-krøbne apostle
Two apostles crouching
124
Jesus omgivet af Moses og Elias
Jesus surrounded by Moses and Elijah
125
En sammen-
krøbet apostel

Apostle
crouching
20
Bjørn med fiskehale
Bear with fishtail
37
Gedebuk med fiskehale
Billygoat with fishtail
126
Jesus rider på et æsel
Jesus riding on a donkey
127
Tilskuer lægger en kjortel
Onlooker places a tunic
128
Zakæus skærer grene af
Zacchaeus cuts of branches
129
To tilskuere med grene
Two onlookers with branches
130
Levitter med røgelse og vievandskost (aspergillum)
Levites with thurible and holy water sprinkler
(aspergillum)
131
Tre tilskuere
Three onlookers
132
Jesus vælter vekselerernes borde
Jesus overturned the table of the money changers
21
Kamel med fiskehale
Camel with fishtail
36
Hest med fiskehale
Horse with fishtail
133
Ypperste-præster diskuterer Judas' tilbud om at betale ham for at forråde Jesus
The high-priests discuss Judas' offer to betray Jesus for money
134
Judas Bliver købt
Judas becomes purchased
135
Jesus vasker Peters fødder
Jesus washing Peter's feet
136
Tre apostle ved bordet
Three apostles at the table
137
Jesus rækker Judas et stykke brød
Jesus handed Judas a piece of bread
138
Jesus beder
Jesus is praying
139
Fem sovende apostle
Five sleeping apostles
22
Ulv med fiskehale
Wolf with fishtail
35
Drage
Dragon
140
Tre bevæbnede landsknægte
Three armed lansquenets
141
Peter skærer Malkus' øre af
Peter cut off the ear of Malchus
142
Judas' forrædderi
(Judaskysset)
Judas betrayal of Jesus
(The Judas Kiss)
143
Fire bevæbnede landsknægte
Four armed lansquenets
144
Jesus for Pilatus
Jesus before Pilate
145
Bespottelsen
The derision of Christ
146
Torne
kroningen
Jesus crowned with thorns
23
Løve med fiskehale
Lion with fishtail
34
Hane med fiskehale
Rooster with fishtail
147
Den Hellige Martins hest
The Holy Martin's horse
148
Den Hellige Martin klipper et stykke af sin kappe
The Holy Martin cuts a piece of his cloak
149
Den Hellige Martin vies til messetjener (ministrant)
The Holy Martin is ordained ministrant
150
Den Hellige Martin opvækker en død
The Holy Martin raises a dead
151
Den Hellige Martin i en arkade
The Holy Martin in an arcade
152
Djævel i kongeskikkelse
The devil disguised as king
153
Djævelens sande skikkelse
The devil's true look
24
Vædder med fiskehale 
Ram with fishtail
33
Engel symboliserende Nordenvinden
Angel symbolizing the northerly wind
32
Blandingsvæsen med slange
Mixed creature with serpent
31
Gås med fiskehale
Goose with fishtail
30
Sirene med violin
Siren with a fiddle
29
Sirene med harpe
Siren with a harp
28
Sirene

blæser i et horn

Siren blowing horn

27
Drage
Dragon
26
Dragehalet fugl
Bird with dragontail
25
Engel symboliserende søndenvinden
Angel symbolizing the south wind
1
7 (Nummer på feltets placering på loftet, se ovenfor/The panels number at the ceiling, see above.
Ørn/Eagle.
2
6
Sirene med violin/Siren with a fiddle.
3
5
Sirene med harpe/Siren with a harp.
4
4
Sirene blæser i et horn (Sirene: havfrue med kløvet hale)/Siren blowing horn.
1
51
Gammel konge (Rehabeam?)/Old king (Rehabeam?).
2
52
Synagoge (kvindefigur) symbolsk fremstilling af den jødiske kirke/Synagogue (female figure)symbolic representation of the Jewish Church.
3
53
Ecclesia (kvindefigur) symbolsk fremstilling af den kristne kirke/Ecclesia (female figure) symbolic representation of the Christian Church.
4
54
Forkyndende engel/Preaching Angel.
1
58
Besøgelsen (Maria hos Elisabeth, Johannes Døberens mor)/The Visitation (the visit of Mary with Elizabeth).
2
59
Forkyndelsen for hyrderne/Proclamation to the Shepherds.
3
60
Jesusbarnet i krybben. Se kristne højtider/The Infant Jesus in the crib.
4
61
Jomfru Maria og tjenerinde/Virgin Mary and maid.
1
65
Ung konge til hest/Young king on horseback.
2
66
Midaldrende konge til hest/Middle-aged king on horseback.
3
67
Tre ventende heste/Three horses waiting.
4
68
Tre konger til fods/Three kings on foot.
1
79
Fremstillingen af Jesus i templet/The Presentation of Jesus at the Temple.
2
80

Skt Josefs drøm/St Joseph's dream.

3
81
Skt. Josef flygter/Saint Joseph flights.
1
86
Tronende Herodes med våbendrager/Herod enthroned with armour-bearer.
2
87
Våbendrager halshugger ung dreng/Armour-bearer beheads a young boy.
3
88
Våbendrager halshugger ung dreng/Armour-bearer beheads a young boy.
1
98
Jesu døbes af Johannes Døberen i Jordanfloden/The baptism of Jesus in the Jordan River by John the Baptist.
2
99
1. Djævelen frister Jesus (stenene skal blive til brød)/1. The temptation of Christ (stones be made bread).
3
100
2. Djævelen frister Jesus (udspring fra templet)/2. The temptation of Christ (throw yourself down from the temple).
4
101
3. Djævelen frister Jesus (alverdens skatte)/3. The temptation of Christ (all the riches in the world).
5
102
Jesus og engle/Christ and angels.
6
103
Maria, Josef, Johannes og Peter/Virgin Mary, Joseph, John and Peter.
7
104
Jesus forvandler vand til vin/Jesus changes water into wine.
1
105
Mirakel (Kapernaum)/Miracle (Capernaum).
2
106
Jesus udretter mirakel (den månesyge dreng)/Jesus does miracle (the moonstruck boy) .
3
107
Jesus uddriver dæmoner/Jesus casts out demons.
4
108
Dæmonbesatte svin styrter i søen og dør/Demon-possessed pigs rushed down the cliff into the lake and drowned.
5
109
Jesus uddriver dæmon/Jesus casts out demon.
6
110
Engel helbreder invalid/Angel heals an invalid.
7
111
Jesus og den helbredte/Jesus and the healed.
1
112
Jesus helbreder en lam mand/Jesus heals a paralyzed man.
2
113
Peter, Johannes og en folkemængde/Peter, John and a crowd.
3
114
Opvækkelse/Resurrection.
4
115
Lazarus stiger op af graven/Lazarus risis from the grave.
5
116
Jesus og kvinden fra Samaria/Jesus and the Woman of Samaria.
6
117
Seks tilhørere/Six listeners.
7
118
Jesus underviser tre mænd/Jesus teaches three men.
1
119
Jesus og børnene/Jesus and the children.
2
120
To apostle/Two apostles.
3
121
To apostle/Two apostles.
4
122
Jesus og Peter/Jesus and Peter.
5
123
To sammenkrøbne apostle/Two apostles crouching.
6
124
Jesus omgivet af Moses og Elias/Jesus surrounded by Moses and Elijah.
7
125
En sammenkrøbet apostel/Apostle crouching.
1
126
Jesus rider på et æsel/Jesus riding on a donkey.
2
127
Tilskuer lægger en kjortel/Onlooker places a tunic.
3
128
Zakæus skærer grene af/Zacchaeus cuts of branches.
4
129
To tilskuere med grene/Two onlookers with branches.
5
130
Levitter med røgelse og vievandskost (aspergillum)/Levites with thurible and holy water sprinkler (aspergillum).
6
131
Tre tilskuere/Three onlookers.
7
132
Jesus vælter vekselerernes borde/Jesus overturned the table of the money changers.
1
133
Ypperste-præster diskuterer Judas' tilbud om at betale ham for at forråde Jesus/The high-priests discuss Judas' offer to betray Jesus for money.
2
134
Judas Bliver købt/Judas becomes purchased.
3
135
Jesus vasker Peters fødder/Jesus washing Peter's feet.
1
133
Ypperste-præster diskuterer Judas' tilbud om at betale ham for at forråde Jesus/The high-priests discuss Judas' offer to betray Jesus for money.
2
134
Judas Bliver købt/Judas becomes purchased.
3
135
Jesus vasker Peters fødder/Jesus washing Peter's feet.
4
136
Tre apostle ved bordet/Three apostles at the table.
5
137
Jesus rækker Judas et stykke brød/Jesus handed Judas a piece of bread.
6
138
Jesus beder/Jesus is praying.
7
139
Fem sovende apostle/Five sleeping apostles.
1
140
Tre bevæbnede landsknægte/Three armed lansquenets.
2
141
Peter skærer Malkus' øre af. Johannesevangeliet 18,10-11: "Men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham; tjeneren hed Malkus.".
Peter cut off the ear of Malchus. Book of John 18,10-11: "Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest’s servant, cutting off his right ear. (The servant’s name was Malchus.)".
3
142
Judas' forrædderi (Judaskysset)/Judas betrayal of Jesus (The Judas Kiss).
1
148
Den Hellige Martin klipper et stykke af sin kappe/The Holy Martin cuts a piece of his cloak.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt