Drop Down Menu

H E R L U F S H O L M   K I R K E

1 Herlufsholm, 1889-99, efter Peder Hansen Resens "Atlas Danicus" fra 1677.
2-7 Kirken er beliggende ned til Susåen. I 1135 blev Benediktinerklostret Næstved Sct. Peders Kloster grundlagt, men omkring 1200 blev det flyttet til sin nuværende placering og fik navnet Skovkloster. Kirken, der udgjorde nordfløjen i det firfløjede klosteranlæg, var opført i romansk stil med fladt bjælkeloft. Korskirken, landets bredeste etskibede, havde oprindelig en rigere udformning mod øst med to apsider på hver korsarm og formentlig et ret kort kor også med apsis. I senromansk tid blev alle apsider og koret revet ned og et nyt kor uden apsis opført og hele kirken fik krydshvælv og spidsbuevinduer.
Den danske rigsråd og admiral Herluf Trolle (1516-1565) og hans hustru Birgitte Gøye (1511-1574) mageskiftede i 1560 herregården Hillerødsholm med Kong Frederik 2. for Skovkloster, hvis navn blev ændret til Herlufsholm.
Inventaret er stærkt præget af Trollerne og Gøyerne. Birgitte Gøye broderede et fløjlsalterklæde. I 1565, samme år som Herluf Trolle blev såret i Slaget ved Femern og senere døde af sine kvæstelser, skænkede det barnløse ægtepar klostret til oprettelse af en skole for "menige Ædlingers og andre ærlige Mænds Børn i Danmarks Rige".
8 Det sengotiske tårn fra 1440 har tre stokværk og fire klokker.
9 Herluf Trolle.
10 Birgitte Gøye.
1-3 Træskulptur af Herluf Trolle og Birgitte Gøye placeret i parken ved Susåen. De skuer op mod skolen. Skulpturen er udført af Jens Andersen.
4-5 Portrætter af Herluf Trolle og Birgitte Gøye fra 1551 tilskrevet kunstneren Jacob Binck (1500-1569) ophængt i festsalen på Herlufsholm Kostskole. Herluf Trolle er malet som 36-årig, hans hustru som 39-årig. På Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot er en kopi af originalportrættet af Herluf Trolle udført af Carl Lange i 1915.
1 Johannes Wiedewelt, 1783, Mindestøtte ved Jægerspris Slot over Herluf Trolle og Birgitte Gøye.
2 Tæppet foran alterbordet med Trolle og Gøyes initialer fra 1870. Altertekstilerne er nu udskiftede med nye udført af kunstneren Martin Nannestad Jørgensen. Der er vævet tre nye antependier (alterbordsforhæng), kor- og podietæpper samt en løber på 22 m til kirkegulvet.
3-4 Altertavlens elfenbenskrucifiks er skåret i Frankrig omkring 1220. Arkitekten Johan Daniel Herholdt (1818-1902) har tegnet alteropsatsen, der er fra 1863.
5 Malmstagerne fra 1567 er en donation fra Birgitte Gøye. Christian 4.'s Bibel fra 1633. Maleri af Korsnedtagelsen.
1 Romansk døbefont fra omkring 1250 udført i gotlandsk kalksten. Dåbsfadet blev skænket til kirken i 1692, det er et messingfad med en fremstilling af Kristi dåb.
2 Renæssanceprædikestolen er udført i Abel Schrøders værksted i Næstved. Den blev skænket af Palle Rosenkrantz til Glimminge i 1623.
3-4 På sydvæggen i søndre korsarm er en Kristusfigur fra 1851, der er udført af billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-1883). I korsarmen er mindetavler over de herlovianere, der faldt i 2. Verdenskrig. Tavlerne er opsat i 1947.
1-3 Korskirken er Danmarks bredeste étskibede kirke. Orglet er fra 1983.
1-3 Den flamsk-danske billedhugger Thomas Quellinus (1661-1710) har tegnet gravmonumentet for adelsmanden og gehejmeråden Marcus Gøye (1635-1698). Monumentet fra 1700 i nordre korsarm er opført i barokstil i sort kalksten og hvid italiensk marmor. Gøye ses i rustning og med Dannebrogsordenens kæde om halsen. I tavlen bag Gøye er indgraveret et digt af Thomas Kingo. Gøye er til venstre flankeret af den romerske gudinde for retfærdighed Justitia. Til højre ses den romerske gudinde for visdom Minerva. Over Gøye ses den basunblæsende romerske gudinde for berømmelse Fama. Foran Marcus Gøye står han kobbersarkofag, til venstre herfor han hustrus sarkofag og sarkofagen til højre er hans datters. 
4 Freskoudsmykningen er fra 1885.
5 5-kløverformet østvindue i koret, nu blændet, er bevaret efter den noget hårdhændede restaurering kirken gennemgik i 1861-63 under ledelse af arkitekten J.D. Herholdt.
1-3
Bag alteret i kirkens kor er dobbeltsarkofagen fra 1568 for Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Sarkofagen er udført af den belgiske billedhugger Cornelis Floris (1514-1575), hvis grotesker har givet navn til Florisstilen. Figurerne er i alabast. Trolle er iført rustning og ved hans fødder ses symbolet for tapperhed, en løve, der også er evangelisten Markus' symbol. Gøye er iført enkedragt. Hun holder en bønnebog. Ved hendes fødder ligger troskabssymbolet, en hund. Omkring sarkofagen ses de fire evangelister og deres symboler. Sarkofagen er tom, dvs. er en kenotaf. Herluf Trolle og Birgitte Gøye er begravet under gulvet ved alteret.

Cornelis Floris har også udført Frederik 1.'s kenotaf i Slesvig Domkirke.

4 Evangelisten Lukas siddende på sit symbol oksen.
5 Kranse fra henholdsvis Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole placeret ved sarkofagen Trollemorgen den 14. januar, Herluf Trolles fødselsdag.
1 Evangelisten Markus siddende på sit symbol løven.
2 Evangelisten Matthæus med sit symbol englen, der understøtter bogen.
3 Børge Trolle og Herluf Trolles rustninger og sværd. Fra 1567-1571 var Børge Trolle forstander på Herlufsholm.
4-5 Epitafium over Herluf Trolle udført af Cornelis Floris ophængt på foranledning af Birgitte Gøye.
Øverst i mindetavlens ramme indgår Herluf Trolles våbenskjold, en trold uden hoved, og Birgitte Gøyes våbenskjold, de tre ibskaller. I 1658 under 2. Karl Gustav krig havde svenskerne været i kirken og moret sig med at skyde til måls efter figuren centralt i epitafiets øverste bort hvorved hovedet gik af.
1 Mindesten over Børge Trolle (1501-1571), en af landets fineste renæssancesten.
2 Halvfigur i koret af Børge Trolles hustru Pernille Gøye (død 1552) søster til Birgitte Gøye.
3 Mindesten over Herluf Trolles nevø historikeren og rigskansleren Arild Hvietfeldt/Huitfeldt (1546-1609).
4 Portræt af Arild Hvietfeldt, festsalen Herlufsholm.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken

i Pisa
The Field of
Miracles Pisa

Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress