Drop Down Menu
P I S A
Italien
Italy

Drop Down Menu
Mirakelpladsen/The Field of Miracles
Mirakelpladsen eller Domkirkepladsen (Campo dei Miracoli) i Pisa, der omgivet af middelaldermure, er et af verdens fornemmeste arkitekturkomplekser, som består af Domkirken, Det skæve tårn, Baptisteriet og Camposanto Monumentale (Den gamle kirkegård).

The Field of Miracles
or the Cathedral Square (Campo
dei Miracoli)
in Pisa, surrounded by medieval walls, is one of the world's finest architectural complexes, it contains The Cathedral, The Leaning Tower, The Baptistery and Camposanto Monumentale (The old cemetery).
Domkirken
The Cathedral
Det skæve tårn
The Leaning Tower
Baptisteriet
The Baptistery
 Camposanto Monumentale
Domkirken/The Cathedral
Kirken opført 1063-1179 i romansk stil er indviet til Santa Maria Assunta (Marias optagelse i himlen). Kirken er femskibet og tværskibet/korsarmene har tre skibe. I kirken er malerier af bl.a. Andrea del Sarto og mosaikker af Cimabue og en prædikestol af Giovanni Pisano. Kirken har været ærkebispesæde siden 1092. I 1987 blev Mirakelpladsen optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

The church built
1063-1179 in Romanesque style is consecrated to Santa Maria Assunta (The Assumption of Mary). The church is five-naved, and the transept three-naved. In the church are paintings by Andrea del Sarto and mosaics by Cimabue, and a pulpit by Giovanni Pisano. The church has been archbishopric since 1092. In 1987 The Field of Miracles was listed as World Heritage by UNESCO.
1 Apsis/The apse.
2-4 Skt. Ranieris portal (Porta di San Ranieri), ca. 1180, bronzeportal i højre sideskib, udført af den italienske skulptør Bonanno Pisano. Portalens felter beretter om Jesu liv. Skt. Ranieri (ca. 1117–1160), er skytshelgen for Pisa og for rejsende. Se Ranieris gravmæle nedenfor.
St Ranieri's Door (Porta di San Ranieri), c. 1180, bronze door of the right transept, executed by the Italian sculptor Bonanno Pisano. The panels depicting scenes from the life of Christ. St Raniere
(ca. 1117–1160) is the patron saint of Pisa and of travellers. Tomb of St Ranieri, see below.
Skt. Ranieris portal, klik på billedet for at se alle panelerne/St Ranieri's Door, click on images to view all the panels.
1

Antik vase foran Skt. Ranieris portal/Ancient vase in front of St Ranieri's Door.

2-4

Apsis på højre korsarm/The right transept apse.

5 Kirkens sydside, i baggrunden baptisteriet/The south side of the cathedral with the baptistry in the background.
1-3 Kirkens vestfacade. Marmorfacaden er udført i pisansk romansk stil. Nederst ses høje blændingsarkader med pastelfarvet marmorindlæg og tre portaler med bronzedøre. Herover ses åbne arkader i fire etager.
The west facade of the cathedral
. The marble facade is executed in Pisan Romanesque style. At the bottom of the facade is blind arcades with pastel-coloured marble inlay and three bronze portals. Over here are four-storeys open arcades.
4 Vestfacaden. Til venstre Camposanto/The west facade of the cathedral. On the left is Camposanto.
1-3 Over de tre bronzedøre ses lunetter. På midterdøren ses Giuseppe Modena da Luccas fremstilling af Jomfru Maria i mandorla (mandelformet glorie), som angiver, at hun er i himlen.

Above the three bronzedoors are lunettes. The motif in the central lunette is Virgin Mary in Vesica Piscis, almond-shaped glory, which symbolizes that the Blessed Virgin Mary is in heaven. The mosaic is executed by Giuseppe Modena da Lucca.

4 Vestfacadens hovedportal/Main portal of the west facade.
5 Kirkens nordside mod Camposanto/The north side of the cathedral towards Camposanto.
1 Kassetteloft/Coffer ceiling.
2-3

Kirkens apsis. Mosaikken i apsiskuplen, den tronende Kristus, (1301-20), er udført af Cimabue og Fransesco da Pistoia. Det eneste dokumenterede arbejde i apsis udført af Cimabue er "Evangelisten Johannes", (1301-02), der ses til højre for Kristus. Til venstre for Kristus ses Jomfru Maria.
The apse. The mosaic in the half-cupola, (1301-20), Christ Enthroned, is executed by Cimabue and Fransesco da Pistoia. Cimabue's only documented work is "Saint John the Evangelist", (1301-21), to the right of Christ. To the left is Virgin Mary.

4 Loftsfreske/Ceiling fresco.
5 Gravmonument for den tysk-romerske kejser Henrik/Heinrich 7. (1275-1313), udført af Tino di Camaino, 1315. Henrik 7. mæglede, uden held, mellem de to rivaliserende partier Guelferne og Ghibellinerne.
Guelferne støttede pavedømmet og bystaternes, herunder Firenzes uafhængighed/lokale selvstyre, og Ghibellinerne var forkæmpere for det Hellige Romerske Imperium/kejserligt styre. I de norditalienske stater var store forventninger til kejseren, bl.a. hos Dante Alighieri, der var Guelfer. I "De Monarchia" (Om monarkiet), politisk essay i tre bind, skriver Dante, at hans foretrukne styreform er universelt monarki eller universelt kejserdømme, som er den eneste styreform, der kan sikre freden ud fra den kendsgerning at kejseren er i besiddelse af alle tænkelige materielle goder og derfor ikke er begærlig, og begærlighed er den egentlige årsag til krig og kamp. Romerriget var Dantes store ideal, for det var under Rom og under den romerske fred, Pax Romana (27 f.Kr.-180 e.Kr.), at Kristus kom til verden. Det måtte derfor være Guds ønske, at menneskene her i verden skulle leve i ét verdensomspændende rige. Ifølge Dante giver Gud magten til både paven og kejseren, der er ligemænd. De to autoriteter har hver sin opgave, og må ikke blande sig i hinandens anliggender. Kejseren er en øverste myndighed i verdslige anliggender og skal være garant for menneskehedens jordiske lykke. Paven er øverste myndighed i kirkelige anliggender og skal forberede mennesket til den hinsidige lyksalighed.
Flere gange i "Purgatorio" (Skærsilden, det 2. af dødsrigerne i "Den Guddommelige" Komedie) antyder Dante, at han ser Henrik 7. som "Italiens frelser".

 
På monumentets sokkel står en inskription fra Dantes "Paradiso" (det 3. af dødsrigerne i "Den Guddommelige" Komedie). I "Paradiso" (30.137) prises Kejser Henrik 7. som "alto Arrigo".

VIo a Dantis obitu saeculo exeunte
hic sepulcri reliquiae et ossa Henrici
imper[atoris] recomposita, quem cecinit vates

L’alto Arrigo ch’a drizzare Italia
verrà in prima ch’ella sia disposta


                                                                      Paradiso XXX


Ved udgangen af det sjette århundrede efter Dantes død [1921] genordnedes her kejser Henriks ben og rester fra graven, [den Henrik] som digteren besang

Den ædle Henrik, der for at oprejse Italien
skal komme, før det er rede


                                                                    Paradiset XXX


The tomb of Emperor Henry VII (1275-1313), executed by Tino di Camaino, 1315. Henry VII is celebrated as the "alto Arrigo" in Dante's Divine Comedy (Paradiso, 30.137), "He who came to reform Italy before she was ready for it". Dante alludes to Henry VII several times in "Purgatorio" as the saviour of Italy.

1 Gravmonument for Skt. Ranieri (Raynerius, Rayner, Rainerius). Skt. Ranieri (ca. 1117–1160), er skytshelgen for Pisa og for rejsende. Han var eneboer og benediktinermunk. Raineri er tilskrevet mange forskellige mirakler. Han har fået tilnavnet "de Aqua" (Skt. Raineri af vandet), fordi han anvendte helligt vand til helbredelse. Han er ofte portrætteret som en skægget eneboer i bodsskjorte holdende en rosenkrans. Sarkofagen indeholder Skt. Ranieris mumificerede krop, der i 1689 blev overført til katedralen i Pisa.
Tomb of St Ranieri
(Raynerius, Rayner, Rainerius). St Ranieri (c. 1117–1160) is the patron saint of Pisa and of travellers. He was a hermit and Benedictine monk. Ranieri was known for healing the sick with holy water, which gave him the the nickname "St Ranieri of the Water". The tomb contains the mummified body of St Ranieri, which in 1689 was moved to the Pisa Cathedral.
2-5 Prædikestolen udført 1301-10 af Giovanni Pisano (søn af Nicola Pisano).
The pulpit
executed 1301-10 by Giovanni Pisano (son of Nicola Pisano).
1 Middelaldermure der omgiver Mirakelpladsen/Medieval walls surrounding The Field of Miracles.
Det skæve tårn/The Leaning Tower
Tårnet er domkirkens kampanile/klokketårn, det blev påbegyndt i 1173, og byggeriet stod på omkring tohundrede år. Tårnets arkitekt er ukendt. Tårnet begyndte at hælde under opførelsen.

The campanile is the bell tower of the Cathedral of Pisa. Its construction began in 1173 and continued for about two hundred years. The architect of the tower is unknown. The tower started to lean during its construction.
1-2 Porto Pisano, basrelief på "Det skæve tårn"/Porto Pisano, bas-relief on "The Leaning Tower".
3 Relieffet viser en tyr og en bjørn der kæmper med en drage og herunder en inskription for tårnets grundlæggelse.

The Relief shows a bull and a bear fighting a dragon and below an inscription memorializing the tower's foundation.

4 Santa Maria della Spina, 1230, lille gotisk kirke ned til Arnofloden. Spina/torn refererer til at en torn fra Kristi Tornekrone blev bragt til kirken i 1333.
Santa Maria della Spina, 1230, a small Gothic church
on the bank of the river Arno, home to the reliquary of a thorn (spina) from Christ's crown.
Baptisteriet/The Baptistery
1-5 Baptisteriet/dåbskapellet er opført i hvid marmor i perioden 1153-1363 af den pisanske arkitekt Diotisalvi. Baptisteriet er indviet til Johannes Døberen. Som "Det skæve tårn" har baptisteriet også en hældning, dog betydelige svagere end tårnet. Baptisteriet blev påbegyndt i romansk stil og fuldført i gotisk stil. Den romanske stil ses i de rundbuede blændingsarkader nederst, herover ses spidsbuestilen.
The baptistery in white marble is built between 1153-1363 by the Pisan architect Diotisalvi. The baptistery is dedicated to St John the Baptist. It was begun i Romanesque style (the round blind archades) and finished in Gothic style (pointed arches).
1-2 Døbefonten, 1246, er udført af Guido Bigarelli da Como. Centralt i døbefonten er en statue af Johannes Døberen udført i 1926 af Italo Griselli.
The baptismal font, 1246, is executed Guido Bigarelli da Como. Centrally placed in the font is a statue of St John the Baptist executed in 1926 by Italo Griselli.
3-5 Interiør i baptisteriet/Baptistry interior.
1-5 Prædikestolen, 1255-60, er udført af Nicola Pisano (far til Giovanni Pisano). Nicola Pisano udførte også prædikestolen til katedralen i Siena.
The pulpit, 1255-60, is executed by Nicola Pisano (father to Giovanni Pisano). Nicola Pisano also created the Siena Cathedral pulpit.
Camposanto Monumentale
Gotisk klostergang og kirkegård, påbegyndt 1278 af arkitekten Giovannni di Simone, der døde 1284 under Søslaget ved Meloria. Byggeriet stod først færdigt i 1464. "Campo Santo" betyder "Hellig mark", da det siges at være bygget på hellig jord fra Golgata bragt til Pisa af korsfarere. Historien beretter at lig begravet på grunden vil rådne på 24 timer. I klostergangen er der en samling af antikke romerske sarkofager samt fresker fra 1300-tallet.

Gothic cloister
and
cemetery,
begun 1278 by the architect Giovannni di Simone, who died in 1284 during The Sea-battle of Meloria. The cemetery was completed in 1464. "Campo Santo" is latin for "Holy Field", it is said to have been built on sacred soil from Golgotha brought to Pisa by Crusaders. The cemetery building should accommodate the Roman sarcophaguses and is also home to a collection of frescoes from the 14th century.
1-2 Mindesten for kirurgen Andrea Vaccà Berlinghieri (1772-1826) udført 1829 af Bertel Thorvaldsen. Scenen, der vises, er fra De Apokryfe Skrifter, Tobits Bog, 11, "Tobit får sit syn igen": "Dér kommer din søn [Tobias] og manden [ærkeenglen Rafael], han rejste sammen med!" Før Tobias nåede hen til sin far, sagde Rafael til ham: "Jeg ved, at hans øjne skal blive åbnet! Smør fiskegalden på hans øjne, så vil lægemidlet få de hvide hinder på hans øjne til at trække sig sammen og skalle af, og din far vil få sit syn igen og kunne se lyset."
Memorial stone for the surgeon
Andrea Vaccà Berlinghieri (1772-1826) executed 1829 by Bertel Thorvaldsen. The scene is from The Book of Tobit, 11: "Here comes your son [Tobias], with his companion [The Archangel Raphael]." Raphael said to Tobias before he reached his father, "I give you my word that your father's eyes will open. You must put the fish's gall to his eyes; the medicine will smart and will draw a filmy white skin off his eyes. And your father will no more be blind but will be able to see the light."
3 Gravmonument for den italienske matematiker, fysiker og astronom Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791–1863) udført af Giovanni Duprè. På sarkofagen hviler astronomiens muse Urania, en af den græske mytologis ni muser.
Sepulchral monument of the Italian mathematician, physicist and astronomer Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791–1863) executed by Giovanni Duprè. The reclining female figure on the sarcophagus symbolizes Urania, the Muse of astronomy in Greek mythology.
4 Dal Pozzo kapellet med de hellige relikvier/Dal Pozzo, Chapel of the Holy Relics.
5 Gravmonument for Bartolomeo Medici.
Kæderne på væggen blev anvendt til at forhindre adgang til Porto Pisano. De var spændt ud på tværs af havnen. Efter Pisas nederlag ved "Søslaget ved Meloria" i 1284, kom kæderne til Genova og vendte tilbage til Pisa efter Italiens genforening.
Sepulchral monument of Bartolomeo Medici.
The chains on the wall once used to
close the entrance to the Porto Pisano. Following Pisa's defeat in "
The Naval Battle of Meloria" in
1284, the chains were captured by the Genoese and returned to Pisa after the Unification of Italy.
1-4 "Dødens triumf", 1336-41, udført af Buonamico Buffalmacco/"Triumph of Death", 1336-41, executed by Buonamico Buffalmacco.

 


Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt