ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu
 
Antoni Gaudí, Bodstemplet for den Hellige Familie (catalansk: Temple Expiatori de la Sagrada Familia), Eixample-kvarteret.
Antoni Gaudí, Expiatory Temple of the Holy Family, (Catalan: Temple Expiatori de la Sagrada Familia), the Eixample quartier.
 

"Min klient
kan vente"

I 1882 blev det romersk-katolske tempel La Sagrada Familia påbegyndt af arkitekten Francisco de Paula del Villar y Carmona. Antoni Gaudí overtog konstruktionen af Sagrada Familia i november måned 1883 og blev i marts måned 1884 officielt udpeget som kirkens arkitekt. Han arbejdede på projektet til få dage før sin død i 1926. Officielt vil kirken stå færdig i 2026, hundredåret for Gaudís død, uofficielt forventes projektet først afsluttet i 2041, og da vil tempelbyggeriet have stået på i over 150 år.
Gaudí færdiggjorde kryptkirken, apsis, fødselsfacaden, der er orienteret mod øst, mod solopgang, samt det ene af de fire tårne.
"Min klient kan vente" var Gaudís svar til sine utilfredse assistenter, når der var forsinkelse i byggeriet fordi, han hele tiden foretog ændringer af den originale plan. For Gaudí stod det altid klart, at hans ultimative kunde var Gud, som han følte ikke havde nogen hast, men som forstod at det tog hundreder af år at bygge de største katedraler. Gaudí ønskede det flotteste og mest perfekte tempel for Gud. Hans bygningsværk legemliggør jesuitternes valgsprog "Ad Maiorem Dei Gloriam" (Til Guds Større Ære).
Gaudís mål var at skabe en katedral af enorme dimensioner for det 21. århundrede bygget til ære for den hellige familie, Jomfru Maria, Josef og Jesusbarnet.
Kirken har otte klokketårne, men Gaudí planlagde, at der skulle være tolv tårne, der skulle symbolisere apostlene, fire tårne over hver af de tre facader, en reference til det Himmelske Jerusalem i Johannes' Åbenbaring. Desuden fire tårne for
evangelisterne omkring det centrale Frelsertårn, et tårn for Jomfru Maria kronet med en stjerne til Jomfruens ære, og centraltårnet for Jesus Kristus, der skulle blive mindst 170 m højt og kronet af et guldkors. Kirken vil dermed blive Europas højeste. 
Efter Gaudís død blev de øvrige tre tårne på Fødselsfacaden opført. Modsat Fødselsfacaden er vestfacaden,
Passionsfacaden, med ligeledes fire tårne. Kirkens 3. facade bliver Herlighedsfacaden med Frelsertårnet "Torre del Salvador".

Sagrada Familia blev plyndret af anarkister i 1936 under Den Spanske Borgerkrig (1936-39). Gaudís tegninger og gipser blev brændt, men støbeforme og fotografier undgik plyndring og afbrænding. Arbejdet blev fortsat i 1940'erne af arkitekterne Francesc Quintana, Isidre Puig Boada og Lluís Gari. Byggeriet er og har stort set altid været finansieret af private midler såsom donationer og entreindtægter.
Donatorerne var og er hovedsageligt konservative spanske katolikker. Også udenlandske donationer, især fra Japan, bidrager til at fortsætte opførelsen. I midten af 1960'erne var der modstand
mod byggeriets fortsættelse og igen i 1990'erne, hvor en gruppe af arkitekter og byplanlæggere under ledelse af den catalanske arkitekt Oriol Bohigas (1925) plæderede for at byggeriet blev stoppet. Ikke desto mindre fortsatte det som et privatfinansieret foretagende. Problematisk har det også været at skaffe de materialer, der skal anvendes til de excentriske former, hvor hver eneste stenblok skal tilpasses helheden, hvilket fordyrer projektet og er tidkrævende.
Se templets grundplan.
 

Til Guds Større Ære
Ikonografien i Sagrada Familia illustrerer de centrale dogmer i katolsk kristendom.
Kirken er en kombination af el modernisme elementer og en unik version af den gotiske stil,
der kommer til udtryk især i højden, brugen af rosettevinduer, buer og tredobbelte portaler.
Gaudí blev kaldt en nymiddelalderlig nationalist og var lagt for had af de antikatolske spanske kommunister.

 
 

"My client can wait"

 

In 1882 the Roman Catholic Temple of La Sagrada Familia was begun by the architect Francisco de Paula del Villar y Carmona, and in November 1883 Antoni Gaudí took over, and in March 1884 he became official pointed out as the leading architect of the temple. He worked on the project until few days before he died. Official the church will be inaugurated in 2026, the centenary of Gaudí’s death, unofficial the temple is expected to be completed in 2041. Gaudí had completed the crypt, the apse, the Nativity Façade oriented to east, toward the sunrise, and one of the four towers.

  "My client can wait" was Gaudí’s answer to his discontented assistants, when the building activities came to a standstill, because he again and again changed his earlier plans. Gaudí’s ultimate client was God, who was not in a hurry and understood it took hundred of years to complete the largest cathedrals. He wished the most spectacular and most perfect temple in honour of God. His building embodies the motto of the Jesuits "Ad Maiorem Dei Gloriam" (To the greater glory of God).
Gaudí’s aim was to create a cathedral of huge dimensions for the 21th century built in honour of The Holy Family, Virgin Mary, Joseph and the Infant Jesus. The temple has eight bell towers, but Gaudí has planned twelve towers symbolizing the apostles, four towers over each façade referring to the Heavenly Jerusalem in the Apocalypse. In addition four towers for the evangelists encircling the central tower of the Savior crowned with a gold cross, and a tower dedicated to Virgin Mary crowned with a star.
The temple’s iconography illustrates the central dogmas in Catholic Christianity. The temple is a combination of el modernisme elements and a unique version of the Gothic style, finding expression in the height, the use of rosette windows, arches and triple portals. Gaudí has been called a neo-medieval nationalist and was disliked by the anti-Catholic communists. After Gaudí’s death the three other towers were built. Opposite the Nativity Façade is the West Façade, the Passion Façade. The third façade, the Glory façade will face south. La Sagrada Familia was robbed by anarchist in 1936 during The Spanish Civil War (1936-39). Gaudí’s drawing and plaster models were burnt, but his moulds and photos had escaped to be destroyed by fire. In 1940s the work was continued by the architects Francesc Quintana, Isidre Puig Boada and Lluís Gari. The temple project has on the whole been financed by private money such ad donations and box office takings. The contributors were and are mainly rightist Spanish Catholics and people from foreign countries particularly Japan. Oppositions to continue the building activities were seen in the mid 1960 and again in the 1990s, where a group of architects and town planners under the leadership of the Catalan architect Oriol Bohigas (1925) pleaded for the city of Barcelona to stop the building activities. Nevertheless it continued financed with private funds. See the ground plan of La Sagrada Familia.
 
Drop Down Menu
     
Fødselsfacaden af Antoni Gaudí (1852-1926)
Nativity Facade by Antoni Gaudí (1852-1926)
 
Fødselsfacaden fremtræder fascinerende grotteagtig, drypstenshuleagtig. Facaden er umiddelbart vanskeligt overskuelig, fordi den er mættet med et væv af organiske dekorative elementer med flora og fauna fra Catalonien. De naturalistiske figurscener, der er omsluttet af symboler og ornamentik og følger Bibelens beretninger, er lettest aflæselige. Gaudí har i sine figurfremstillinger brugt lokale indbyggere som modeller. Til "Barnemordet i Betlehem" har han studeret børnelig for at opnå størst troværdighed i fremstillingen - Bethlehem hebraisk = Livets Hus. Dele af Fødselsfacaden er fremstillet af sten fra benediktinerklostret Montserrat, helligdom og hjem for Cataloniens skytshelgen La Moreneta, den Sorte Madonna. Bjergmassivet Montserrat har været inspirationskilde for Gaudí. Bjergets former har ligheder med templets tårne, og en mindetavle i en af Montserrats huler har teksten "lloc d'inspiració de Gaudí" (et sted der inspirerede Gaudí).
Templet er undfanget som en symbolsk konstruktion omfattende den kristne tros historie og spændevidde. Det var tiltænkt at skulle påvirke beskueren med evangeliets fulde styrke og kraft. I Fødselsfacaden tager Gaudí fat om intet mindre end kristendommens fundamentale mysterium, som evangelisten Johannes skriver om: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os" (Joh, 1,14) - Gud er blevet menneske.
 
The Nativity Façade appears fascinating dripstone cave-like. At first it is not easy to form a general view of the façade because it is filled up with a tangle of organic decorative elements with flora and fauna from Catalonia. The naturalistic figures surrounded by symbols and ornamentation visualizing the text of the Bible are easily read. Gaudí used local models to improve accuracy of his human figures. The credibility of "The Massacre of the Innocents" was given by studying corpses of children. A part of the Nativity Façade was built of stone from the Benedictine Monastery of Montserrat, shrine of Catalonia’s patron saint La Moreneta, the Black Madonna. The towers of La Sagrada Familia were influenced by the peaks of the Montserrat massif. A plaque placed on the wall in a cave on Montserrat says: "lloc d'inspiració de Gaudí" (a place which inspired Gaudí).
The temple is conceived as a symbolic construction of the
Christian history intended to influence the spectator with the full richness of the Gospels messages. The Nativity Façade illustrates nothing less than the fundamental mystery of Christianity which St John The Evangelist wrote about: "And the Word became flesh and dwelt among us" (John, 1,14). God became man.
 
Beskrivelse af Fødselsfacaden. Jesu fødsel, se nedenfor
Description of the Nativity Facade. The Birth of Jesus Christ, see below
 
1-4 Fødselsfacaden. De to venstre klokketårne er dedikeret til apostlene Barnabas og Simon. De to højre klokketårne er dedikeret til apostlene Judas Thaddæus og Matthæus.
The Nativity Facade. The two left bell towers are dedicated to the apostles Barnabas and Simon. The two right bell towers are dedicated to the apostles Jude Thaddeus and Matthew.
 
1 Kristogrammet "JHS" står for Jesus Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser).
The Christogram "JHS" stands for Jesus Hominum Salvator (Jesus Saviour of Men).
2 Jomfru Marias trolovelse/The Betrothal of the Virgin.
3-4 Mariæ Bebudelse/The Annunciation.
 
1 Jesu fødsel/The Birth of Jesus.
2 Flugten til Ægypten (venstre). Skt. Josef og Jesusbarnet omgivet at Anna og Joachim (centralt). Barnemordet i Betlehem (højre).
The Flight to Egypt
(left). Saint Joseph and the Infant Jesus surrounded by Anna and Joachim (central). The Massacre of the Innocents (right).
3 Fremvisningen i templet/The presentation of Jesus in the temple.
4 Jomfru Mariæ himmelkroning/The celestial coronation of the Virgin Mary.
 
 
Drop Down Menu
 
Passionsfacaden af Josep Maria Subirachs i Sitjar (1927-2014)
Passion Facade by Josep Maria Subirachs i Sitjar (1927-2014)
 
Passionsfacaden, der fortæller om de sidste to dage i Jesu liv, er udført af den catalanske skulptør Josep Maria Subirachs i Sitjar (1927-2014). Han fik i 1987 til opgave at dekorere vestfacaden med Kristi lidelseshistorie. Han tog (som Gaudí før ham) bopæl i kirken, fordi han ønskede at bo i sit værk. Subirachs er blevet kaldt pioneren indenfor catalansk avantgarde - mere korrekt, når de to facader sammenlignes, vil være at betegne Gaudí som avantgarde-kunstneren og Subirachs som retrogarde-kunstneren. Subirachs facade er kontroversiel i forhold til Gaudís ide, som fremgår af en skitse fra 1911. Han ændrede på figurernes placering og gjorde tilføjelser som f.eks. et makabert kranium under krucifikset. Kraniet kan referere til troen på, at Adam er begravet ved foden af Kristi kors - at Adam skulle være begravet nær Golgata er nedskrevet i 386 f.Kr. af kirkefaderen Skt. Jeronimus/Hieronymus (347-420). Adam, ved hvem synden kom ind i verden, er frelst gennem Kristi lidelse, død og opstandelse. Især Adam, som blev skabt i Guds eget billede, måtte blive frelst og med ham enhver. Adam repræsenterer menneskeheden. Kristus betragtes som Den Anden Adam, der besejrer den død, som kom med den første Adam.
Subirachs har udtalt, at hans arbejde ikke har noget som helst at gøre med Gaudís, imidlertid er den romerske hærs hjelme kopier af Gaudís figurer på taget af Casa Milà. Først og fremmest udførte Subirachs sine figurer og figurgrupper i en kubistisk/futuristisk geometrisk streng form. De står således stilmæssigt i kontrast til Gaudís "naturstruktur", de naturalistisk-poetiske figurer på østfacaden, der agerer i et væv af ornamentik. Subirachs' facade har været udsat for massiv kritik - en kritik som Subirachs har afvist, og kaldt sine modstandere for hooligans og snobber. Ironisk nok underskrev Subirachs i 1965 en protestskrivelse om ikke at fortsætte byggeriet af Sagrada Familia, men da han fik til opgave at dekorere facaden ændrede han synspunkt med den begrundelse, at han fik sin fulde kunstneriske frihed i udformningen.
"The Passion of Christ", Mel Gibsons film over Kristi lidelseshistorie fra 2004.
 

The Passion Façade telling about the last two days in the life of Christ is executed by the Catalan sculptor Josep Maria Subirachs i Sitjar (1927-2014). In 1987 he got commision to decorate the west façade with the Passion of Christ. He moved (as Gaudí before him) into the temple, because he wanted to live in his work. Subirachs is called the pioneer within Catalan avant-garde – more correct, comparing the two facades, will be to name Gaudí as avant-garde artist and Subirachs as retro-garde artist. Subirachs’ façade is controversial seen in relation to Gaudí’s plans for the temple, it emerges clearly in a sketch from 1911. He changed the placement of the figures and made additions such as a macabre skull placed under the crucifix. The skull refer to Adam, who was believed to had been buried at the foot of the cross of Christ. Adam, through whom sinn and death came into the world, is redeemed through Christ's passion, death and resurrection. The first Adam represented mankind, as Christ, the second Adam did. 

Subirachs has said, that his works has nothing to do with Gaudí’s, however the Roman soldiers helmets are copied from Gaudí’s chimney pots on Casa Milà. First and foremost Subirachs executed his figures and figure groups in strict cubistic/futuristic geometric shapes. The style contrasted with Gaudí’s "nature structure" on the East façade, with naturalistic poetic figures acting in ornamentation. Ironically Subirachs in 1965 signed a letter of protest against the continuation of the temple, but given the commission he changed his point of view on the grounds that he was given complete artistic freedom.

 
Kryptogram med 16 tal, der giver mulighed for 310 forskellige kombinationer som altid sammenlagt giver 33, der var Jesu alder, da han blev korsfæstet.
The cryptogram contains 16 numbers giving 310 combinations all adding up to 33, the age of Jesus when he was crucified.
 
I kryptogrammet er to tal gentaget: 10+10+14+14 = 48
48 er også summen når bogstaverne af ordet
INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge) er matematisk kalkuleret.
In the cryptogram are two numbers repeated: 10+10+14+14 = 48 the resulting sum when the letters of INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, (Jesus of Nazareth, King of the Jews) are mathematically calculated.
 
 INRI = 9+13+17+9 = 48
A B C D E F G G I K L M N O P Q R S T V X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
Beskrivelse af Passionsfacaden. Kristi lidelseshistorie, se nedenfor
Description of the Passion Facade
.
The Passion of Christ, see below
Passionsfacaden. Tegning af Subirachs ophængt i Gaudís hus, Torre Rosa, i Park Güell.
The Passion Facade. Drawing by Subirachs in Torre Rosa in Park Güell.
 
1-4 Den sidste nadver. Stående ses en sorgfuld Jesus i det øjeblik han fortæller sine disciple, at en af dem vil forråde ham. "EL QUE ESTÀS FENT FES-HO DE PRESSA. JOAN 13.27" (Joh. 13,27: Og da Judas havde fået brødet, fór Satan i ham. Jesus sagde til ham: "Hvad du gør, gør det snart.")
The Last Supper. A sorrowful Jesus in a standing posture at the moment he tells his twelve disciples that one of them is going to betray him. "EL QUE ESTÀS FENT FES-HO DE PRESSA. JOAN 13.27" (John 13,27: Then after he [Judas] had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly.")
 
1 Jesus beder i Getsemane Have. Venstre sideportal. Til højre for Jesus ses kalken og korset.
Jesus Prays in the Garden of Gethsemane. The left side door. To the right of Jesus is the chalice and the cross.
2 Judaskysset. Matthæus 26, 48-50: "Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham! Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et "Rabbi!" og kyssede ham. Jesus sagde til ham: "Min ven, nu har du gjort dit." Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham."
Bag Judas ses en slange symboliserende djævelen, som er anstifteren af den forræderiske gerning. Bag Jesus ses
kryptogrammet
.
The Judas Kiss. Matthew 26, 48-50: Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man; seize him." And he came up to Jesus at once and said, "Greetings, Rabbi!" And he kissed him. Jesus said to him, "Friend, do what you came to do." Then they came up and laid hands on Jesus and seized him.
Behind Judas is a snake symbolizing the Devil, the instigator of the treacherous action. Behind Jesus is the
cryptogram.
3-4 Jesus for Pilatus, Matt. 27, 24: Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: "Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag." Til højre i billedet ses Pilatus' kone Claudia.
Pilate Delivers Jesus to Be Crucified. Matthew 27,24: So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood; see to it yourselves.". To the left Pilate's wife Claudia.
 
1-2 Peters fornægtelse, Luk. 22,60: Men Peter sagde: "Menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om!" I det samme han sagde det, galede hanen. Peter er hyllet ind i et tæppe, en metafor på fornægtelsen. De tre figurer bag ham symboliserer, at Peter fornægtede Jesus tre gange. Til venstre for figurerne ses hanen.
Peter's Denial, Luke 22,60: But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Peter is wrapped in a blanket, a metaphor of his denial. The three figures behind him symbolize that Peter denied Jesus three times. To the left of the figure group is the rooster.
3-4
Piskningen. Rebknuden og den knækkede kæp symboliserer Jesu lidelser. Kæppen ligger på 2. trappetrin.
The Flagellation of Jesus. The rope knot and the broken stick symbolize the sufferings of Christ. The stick is placed on the second step.
 
1-2 Ecce Homo, Johannes 19, 5-6: Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecce Homo] Da ypperstepræsterne og tempelvagtterne så ham, råbtge de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig."
Matt 27,19: og mens han sad i dommersædet [Pilatus], havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige: "Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham.
Ecce Homo, John 19, 5-6: So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] When the chief priests and the officers saw him, the cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no guilt in him."
Matthew 27,19: Besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream."
3 Korsbæringen og Veronicas svededug. Vejen til Golgata, Via Dolorosa (smertens vej). Jesus segner første gang under korset, han bar menneskenes synder på sine skuldre. Veronicas svededug, "Il Volto Santo", det hellige ansigt, Jesu ansigt. Veronica tørrede blod, sved og støv bort fra Jesus ansigt på hans vej til Golgata. Jesu ansigt satte aftryk på dugen. Svededugen og Veronica er ikke nævnt i Bibelen. I den romersk-katolske kirke er svededugen et skattet relikvium, det er opbevaret i Peterskirken i Rom og vises frem ved særlige lejligheder.
Via Dolorosa (the way of suffering). Jesus falls for the first time under the burden of his Cross. Veronica's sudarium/The Veil of Veronica aka "Il Volto Santo", The Holy Face, the face of Jesus. Veronica wiped the blood, sweat and dust from the face of Jesus on his way to Calvary. His image was imprinted on the cloth. The sudarium and Veronica are not mentioned in the Bible. In the Roman Catholic church the sudarium is a valuable relic, it has been kept at St Peter's Basilica in Rome.
4 Hovedportalen med Johannesevangeliets lidelseshistorie/The Main portal containing the Passion according to John.
 
1 Kristus på korset/Christ on the Cross.
2 Den romerske soldat Longinus. Øverst se de romerske soldater, der spiller terning om Jesu klæder efter korsfæstelsen.
The Roman soldier Longinus. At the top, Roman soldiers play dice for Jesus' clothes after the crucifixtion.
3 De tre Mariaer (Jesu mor, Maria Magdalene, Marie Salome), Jesus og Simon fra Kyrene, korsbæreren.
The Three Marys (the mother of Jesus, Mary Magdalene and Mary Salome), Jesus and Simon of Cyrene, the Cross Carrier.
4 Nikodemus salver Jesus. Se beskrivelse af facaden/Nicodemus anointing Christ's body. See the description of the facade.
 
Casa Milàs tagterrasse med Gaudís figurformationer, der kamouflerer ventilationsskakterne og Subirachs' romerske krigere på Lidelsesfacaden på Sagrada Familia.
The chimneys at
Casa Milà (La Pedrera) and Subirachs's Roman soldiers.
 
Interiør og eksteriør/Interior and Exterior
Kirkeskibene er ikke støttet af stræbepiller, som det ses i den gotiske arkitektur, men trælignende søjler er de bærende og støttende elementer i det opadstræbende kirkerum, der er en byggeplads. Som i de gotiske katedraler (Chartres, Reims og Notre Dame i Paris) spiller lyset en væsentlig rolle, Gud er lyset selv. I Gaudís tempel kommer lyset ind gennem rosetter og runde og rundbuede vinduespartier, nogle dekoreret med kulørte glasmosaikker.
The naves are not supported by buttresses as seen is Gothic architecture, but tree-like columns are bearing elements in the church room. Analogous to Gothic cathedrals such as Chartres, Reims and Notre Dame in Paris the light play an essential role. God is the light.
1 SANT JOSEP MANYANET 1833-1901
INSPIRADOR D'AQUEST TEMPLE
Canonitzat el 16de maig de 2004 pel Papa Joan Pau il a Roma
Excultura de Francesc Carulla
destina la a un dels finestrals del Temple

Den hellige Josep Manyanet, 1833-1901, dette tempels inspirator. Helligkåret 16. maj 2004 af pave Johannes Paul II i Rom. Skulptur af Francesc Carulla beregnet til ét af templets vinduer.
St Josep Manyanet, 1833-1901, inspirer of this temple. Canonized 16 May 2004 by Pope John Paul II in
Rome. Sculpture by Francesc Carulla intended for one of the windows of the temple
2 Skolebygning, børnehave. Le Corbusier var af den opfattelse, at skolebygningen i dens Jugendudtryk var langt mere interessant end templet. Le Corbusier var inspireret af Gaudi, som det bl.a. ses i Ronchamp-kirken.
School building, a nursery school.
 
Krypten med Antoni Gaudís grav
The Crypt contains the tomb of Antoni Gaudí
 
Jesu fødsel
Lukas 2, 1-20
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også
Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
 
Kristi Lidelseshistorie
Johannes 13, 1-17
Fodvaskningen

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: "Herre, vasker du mine fødder?" Jesus svarede ham: "Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det." Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig." Simon Peter sagde til ham: "Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!" Jesus sagde til ham: "Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle."
Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer" I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.
 

Matthæs 26, 17-29
Nadveren

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?" Han svarede: "Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple." Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: "Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig."  De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: "Det er vel ikke mig, Herre?"  Han svarede dem: "Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født." Judas, som forrådte ham, spurgte: "Det er vel ikke mig, Rabbi?" Han svarede ham: "Du sagde det selv." Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme." Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige."
 
Johannes 13, 18-30
Forudsigelsen af Judas' forræderi

Jeg taler ikke om jer alle; jeg ved, hvem jeg har udvalgt, men Skriftens ord må gå i opfyldelse:
Den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tager imod, hvem jeg end sender, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig." Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig." Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han: "Hvem er det, Herre?" Jesus svarede: "Det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper." Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Og da Judas havde fået brødet, fór Satan i ham. Jesus sagde til ham: "Hvad du gør, gør det snart." Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han sagde det til ham. Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham: "Køb, hvad vi har brug for til festen," eller at han skulle give noget til de fattige. Da han havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat.
 
Johannes 13, 31-35
Det nye bud

Da Judas var gået ud, sagde Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme.
Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden."
 
Johannes 13, 26-38
Forudsigelsen af Peters fornægtelse

Simon Peter sagde til ham: "Herre, hvor går du hen?" Jesus svarede ham: "Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig."  Peter sagde til ham: "Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig." Jesus svarede: "Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange.
 
Johannes 18, 1-14
Tilfangetagelsen i Getsemane

Da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple og over på den anden side af Kedronbækken, hvor der var en have, som han og hans disciple gik ind i. Også Judas, som forrådte ham, kendte det sted, for dér mødtes Jesus ofte med sine disciple.
Judas tog så vagtstyrken og nogle af ypperstepræsternes og farisæernes tempelvagter med sig og kom derover med lygter og fakler og våben. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte: "Hvem leder I efter?" "Jesus fra Nazaret," svarede de. Han sagde til dem: "Det er mig." Også Judas, som forrådte ham, stod sammen med dem. Da Jesus sagde: "Det er mig," veg de tilbage og faldt om på jorden. Han spurgte dem så igen: "Hvem leder I efter?" "Jesus fra Nazaret," svarede de. Jesus sagde til dem: "Det er mig; det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå." For sådan skulle det ord, han havde sagt, gå i opfyldelse: "Af dem, du har givet mig, har jeg ikke mistet nogen." Men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham; tjeneren hed Malkus. Jesus sagde til Peter: "Stik sværdet i skeden! Skulle jeg ikke drikke det bæger, Faderen har givet mig?" Vagtstyrken og officeren og jødernes tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham; de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kajfas, der var ypperstepræst det år. Det var Kajfas, der havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at ét menneske døde for folket.
 
 
Johannes 18,15-27
Jesus for ypperstepræsten og Peters fornægtelse

Simon Peter og en anden discipel fulgte efter Jesus. Denne anden discipel var kendt af ypperstepræsten og gik ind i ypperstepræstens gård sammen med Jesus, men Peter blev stående udenfor ved porten. Den anden discipel, som var kendt af ypperstepræsten, gik ud og talte med pigen, der holdt vagt ved porten, og fik Peter med ind. Tjenestepigen, der holdt vagt ved porten, sagde til Peter:
"Er du ikke også en af den mands disciple?" "Nej, jeg er ikke," svarede han. Tjenerne og tempelvagterne havde tændt et bål af trækul, fordi det var koldt, og stod og varmede sig. Også Peter stod og varmede sig sammen med dem. Ypperstepræsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lære. Jesus svarede ham: "Jeg har talt til verden i fuld offentlighed; jeg har altid undervist i synagoger og på tempelpladsen, hvor alle jøderne kommer sammen, og i det skjulte har jeg intet talt. Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, der har hørt mig, hvad jeg har talt til dem; de ved jo, hvad jeg har sagt." Da Jesus sagde det, var der en af tempelvagterne, som stod ved siden af, der gav ham et slag i ansigtet og sagde til ham: "Er det en måde at svare ypperstepræsten på?" Jesus svarede: "Har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert; men er det rigtigt, hvorfor slår du mig så?" Annas sendte ham så bundet til ypperstepræsten Kajfas. Imens stod Simon Peter og varmede sig. Da sagde de til ham: "Er du ikke også en af hans disciple?" Han nægtede det og sagde: "Nej, jeg er ikke."  Så sagde en af ypperstepræstens tjenere, en slægtning til ham, som Peter havde hugget øret af: "Så jeg dig ikke i haven sammen med ham?" Atter nægtede Peter, og i det samme galede hanen.
 
Johannes 18, 28-40
Jesus for Pilatus

De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid. Pilatus gik ud til dem og sagde: "Hvilken anklage fremfører I mod denne mand?" De svarede: "Havde han ikke været forbryder, ville vi ikke have udleveret ham til dig."
 Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og døm ham efter jeres lov." Jøderne sagde: "Vi har ikke ret til at henrette nogen." For sådan skulle Jesu ord gå i opfyldelse, det ord, han sagde, da han betegnede, hvordan han skulle dø. Pilatus gik ind i borgen igen; han kaldte Jesus for sig og sagde til ham: "Er du jødernes konge?" Jesus svarede: "Siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig?" Pilatus svarede: "Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?" Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden." Pilatus sagde til ham: "Så er du altså konge?« Jesus svarede: "Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst."Pilatus sagde til ham: "Hvad er sandhed?" Da han havde sagt det, gik han atter ud til jøderne og sagde til dem: "Jeg finder ham ikke skyldig. Men det er skik og brug hos jer, at jeg løslader en fange i påsken. Vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge?" De råbte tilbage: "Ikke ham, men Barabbas!" Barabbas var en røver.
 
Johannes 19
[Piskningen, Tornekroningen, Ecco Homo, Bespottelsen]
Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: "Hil dig, jødernes konge!" og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig." Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecce Homo]. Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig." Jøderne svarede: "Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn." Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus: »Hvor er du fra?« Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde så til ham: "Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfæste dig?" Jesus svarede ham: "Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd." Efter dette ville Pilatus løslade Jesus, men jøderne råbte: "Løslader du ham, er du ikke kejserens ven. Enhver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren." Da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud, og han satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes Stenbroen, på hebraisk Gabbata. Det var forberedelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne: "Her er jeres konge!" Da råbte de: "Bort med ham, bort med ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Skal jeg korsfæste jeres konge?" Ypperstepræsterne svarede: "Vi har ingen anden konge end kejseren." Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet.
 
Johannes 19, 17-24
Korsfæstelsen

Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes
Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: "Jesus fra Nazaret, jødernes konge." Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: "Skriv ikke: "Jødernes konge", men: "Han sagde: Jeg er jødernes konge". Pilatus svarede: "Hvad jeg skrev, det skrev jeg." Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: "Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den." For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse: De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså.
 
Matthæus 27, 32-44
Korsfæstelsen
På vejen derud traf de en
mand fra Kyrene, som hed Simon, ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata - det betyder Hovedskalsted - gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig dér og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: "Det er Jesus, jødernes konge". Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: "Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!" Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn." Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde.
 
Johannes 19, 25-37
Jesu død

Men ved Jesu kors stod
hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn." Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: "Jeg tørster." Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over – for det var en stor sabbatsdag – bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: "Ingen af hans knogler må blive knust." Og atter et andet skriftord siger: "De skal se hen til ham, de har gennemboret."
 
Matthæus 27, 45-50
Jesu død
Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Elí, Elí! lemá sabaktáni?" – det betyder:
"Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?" Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: "Han kalder på Elias." Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: "Lad os se, om Elias kommer og frelser ham." Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: "Sandelig, han var Guds søn." Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.
 
Johannes 19, 38-42
Gravlæggelsen
Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned. Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund. Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen. Da det var jødernes forberedelsesdag, lagde de Jesus dér, fordi den grav var i nærheden.
 
Johannes 20, 1-10
Jesu opstandelse
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt,
kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede [Johannes], og siger til dem: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham." Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.
 
Johannes 20, 11-18
Den opstandne Jesus og Maria Magdalene

Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du?" Hun svarede:
"De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham." Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?" Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: "Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham." Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud." Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende.
The Birth of Jesus Christ
Luke 2, 1-20
In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria . And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth , to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem , because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.
 
The Shepherds and the Angels
And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people.
For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!" When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph, and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.
 
The Passion of Christ
John 13, 1-17
Jesus Washes the Disciples' Feet

Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered him,
"What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand." Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only but also my hands and my head!" Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." For he knew who was to betray him; that was why he said, "Not all of you are clean."
When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you?
You call me Teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I am not speaking of all of you; I know whom I have chosen. But the Scripture will be fulfilled, "He who ate my bread has lifted his heel against me" I am telling you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he. Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.”
 

Matthew 26, 17-29

The Passover with the Disciples
Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?"
He said,
"Go into the city to a certain man and say to him, "The Teacher says, My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples." And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover.
When it was evening, he reclined at table with the twelve. And as they were eating, he said, "Truly, I say to you, one of you will betray me." And they were very sorrowful and began to say to him one after another, "Is it I, Lord?" He answered, "He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born." Judas, who would betray him, answered, "Is it I, Rabbi?" He said to him, "You have said so."

Institution of the Lord's Supper
Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it broke it and gave it to the disciples, and said,
"Take, eat; this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, saying,"Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom."
 
John 13, 18-30
One of You Will Betray Me

After saying these things, Jesus was troubled in his spirit, and testified,
"Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. One of his disciples, whom Jesus loved [John], was reclining at table close to Jesus, so Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." Now no one at the table knew why he said this to him. Some thought that, because Judas had the moneybag, Jesus was telling him, "Buy what we need for the feast," or that he should give something to the poor. So, after receiving the morsel of bread, he immediately went out. And it was night.
 
John 13, 31-34
A New Commandment
When he had gone out, Jesus said,
"Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. Little children, yet a little while I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, "Where I am going you cannot come." A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another."
 
 
John 13, 34-38
J
esus Foretells Peter's Denial

Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered him,
"Where I am going you cannot follow me now, but you will follow afterward." Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me three times.
 
John 18, 1-14
Betrayal and Arrest of Jesus
When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the Kidron Valley , where there was a garden, which he and his disciples entered. Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. So Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons.
Then Jesus, knowing all that would happen to him, came forward and said to them, "Whom do you seek?" They answered him, "Jesus of Nazareth." Jesus said to them, "I am he. Judas, who betrayed him, was standing with them.When Jesus said to them, "I am he," they drew back and fell to the ground. So he asked them again, "Whom do you seek?" And they said, "Jesus of Nazareth." Jesus answered, "I told you that I am he. So, if you seek me, let these men go." This was to fulfill the word that he had spoken: "Of those whom you gave me I have lost not one." Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. (The servant's name was Malchus.) So Jesus said to Peter, "Put your sword into its sheath; shall I not drink the cup that the Father has given me?"
.
Jesus Faces Annas and Caiaphas
So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. First they led him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people.
 
John 18,15-27
Peter Denies Jesus

Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Since that disciple was known to the high priest, he entered with Jesus into the court of the high priest, but Peter stood outside at the door. So the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door, and brought Peter in. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not."
Now the servants and officers had made a charcoal fire, because it was cold, and they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself.
 
John 19-23
The High Priest Questions Jesus
The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. Jesus answered him, "I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them; they know what I said." When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand, saying, "Is that how you answer the high priest?" Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong; but if what I said is right, why do you strike me?" Annas then sent him bound to Caiaphas the high priest.
 
John 19-25-26

Peter Denies Jesus Again
Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him,
"You also are not one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." One of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Did I not see you in the garden with him?" Peter again denied it, and at once a rooster crowed.

 
John 18, 28-32
Jesus Before Pilate
Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. It was early morning. They themselves did not enter the governor's headquarters, so that they would not be defiled, but could eat the Passover. So Pilate went outside to them and said, "What accusation do you bring against this man?" They answered him, "If this man were not doing evil, we would not have delivered him over to you." Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him by your own law." The Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death." This was to fulfill the word that Jesus had spoken to show by what kind of death he was going to die.
 
John 19 [The Flagellation, the Crown of Thorns, Ecce Homo, The Mocking of Jesus]
Jesus Delivered to Be Crucified
Then Pilate took Jesus and flogged him. And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple robe. They came up to him, saying, "Hail, King of the Jews!" and struck him with their hands. Pilate went out again and said to them, "See, I am bringing him out to you that you may know that I find no guilt in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no guilt in him."
The Jews answered him, "We have a law, and according to that law he ought to die because he has made himself the Son of God." When Pilate heard this statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, "Where are you from?" But Jesus gave him no answer. So Pilate said to him, "You will not speak to me? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you?" Jesus answered him, "You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore he who delivered me over to you has the greater sin."
From then on Pilate sought to release him, but the Jews cried out,
"If you release this man, you are not Caesar's friend. Everyone who makes himself a king opposes Caesar." So when Pilate heard these words, he brought Jesus out and sat down on the judgment seat at a place called The Stone Pavement, and in Aramaic Gabbatha. Now it was the day of Preparation of the Passover. It was about the sixth hour. He said to the Jews, "Behold your King!" They cried out, "Away with him, away with him, crucify him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your King?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." So he delivered him over to them to be crucified.
 
John 19, 17-24
The Crucifixion

So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called The Place of a Skull, which in Aramaic is called Golgotha . There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews."
Many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Aramaic, in Latin, and in Greek. So the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write, "The King of the Jews," but rather, "This man said, I am King of the Jews." Pilate answered, "What I have written I have written."
When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into four parts, one part for each soldier; also his tunic. But the tunic
was seamless, woven in one piece from top to bottom, so they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be." This was to fulfill the Scripture which says, "They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots."

So the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved [John] standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold, your son!" Then he said to the disciple, "Behold, your mother!" And from that hour the disciple took her to his own home.
 

Matthew  27, 32-44

The Crucifixion
As they went out, they found
a man of Cyrene, Simon by name.
They compelled this man to carry his cross. And when they came to a place called Golgotha (which means Place of a Skull), they offered him wine to drink, mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself! If you are the Son of God, come down from the cross." So also the chief priests, with the scribes and elders, mocked him, saying, "He saved others; he cannot save himself. He is the King of Israel; let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God; let God deliver him now, if he desires him. For he said, "I am the Son of God." And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way.
 
John 19, 28-30
The Death of Jesus
After this, Jesus, knowing that all was now finished, said (to fulfill the Scripture), "I thirst." A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit.
 
John 19, 31-37
Jesus' Side Is Pierced

Since it was the day of Preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first, and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs.
But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. He who saw it has borne witness - his testimony is true, and he knows that he is telling the truth - that you also may believe. For these things took place that the Scripture might be fulfilled: "Not one of his bones will be broken." And again another Scripture says, "They will look on him whom they have pierced."
 

Matthew 27, 45-50

The Death of Jesus
Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lema sabachthani?"
that is, "My God, my God, why have you forsaken me?" And some of the bystanders, hearing it, said, "This man is calling Elijah." And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink.  But the others said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him." And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit.
 
John 19, 38-42
Jesus Is Buried
After these things Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. So he came and took away his body. Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about seventy-five pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of Preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there.
 
John 20, 1-10
The Resurrection
Now on the first day of the week Mary Magdalene
came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved [John], and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths but folded up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; for as yet they did not understand the Scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes.
 
John 20, 11-18
Jesus Appears to Mary Magdalene
But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?” Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni!" (which means Teacher). Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brothers and say to them, "I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord" - and that he had said these things to her.
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu