Drop Down Menu
K Ø B E N H A V N  /  C O P E N H A G E N
Drop Down Menu
Amalienborg, et af de fineste rokokobyggerier i Europa, er tegnet af den danske arkitekt Nicolai Eigtved og opført i 1750'erne. Forbillederne for anlægget var fransk barok så som Place Vendôme i Paris og Place Dauphine (Kronprinspladsen, nu Place Hoche) i Versailles.
Amalienborgkomplekset (se oversigt) består af fire ens palæer omkring den ottekantede Amalienborg Plads. Centralt på slotspladsen står Salys rytterstatue af Frederik 5., grundlæggeren af Frederiksstaden, der blev opført i hans regeringstid, og hvor Amalienborg var stadens centrum.
Frederikskirken og Amaliehaven ses som poler i Amalienborgkomplekset, på samme måde som Place Dauphine i Versailles er indrammet af fire palæer og har en kirke som point de vue.
Amalienborg har navn efter sommerresidensen i barokstil "Sophie Amalienborg", som blev opført 1667-73 og nedbrændte i 1689, og som var opkaldt efter Frederik 3.'s hustru Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.

Amalienborg Palace is designed by the Danish architect Nicolai Eigtved and built in the 1750s. The palace is a unique piece of Danish Rococo architecture and one of the finest Rococo buildings in Europe influenced by the French Baroque such as Place Vendôme in Paris and Place Dauphine (now Place Hoche) in Versailles. The complex consists of four maisons around an octagonal courtyard. In the middle of the courtyard stands Saly's equestrian statue of King Frederik V, the founder of the suburban area called Frederiksstaden with Amalienborg as centerpiece. Amalienborg Complex overview.
Amalienborg is named after the Baroque Summer Palace "Sophie Amalienborg" built
1667-73 and destroyed by fire in 1689 and named after Queen Sophie Amalie consort of King Frederik III.

Drop Down Menu

Frederiksstaden, bydelen nord for Skt. Annæ Plads (bag Nyhavn) med palæer, borgerhuse og Amalienborgkomplekset, indgår i Den danske kulturkanon.
The 250 year old quarter, Frederiksstaden, containing the four Amalienborg Palaces, is represented in The Canon of Danish Art and Culture.
Amalienborgs fire rokokopalæer
tegnet af Nicolai Eigtved, opført i 1750'erne
The Four Rococo Palaces of Amalienborg designed by Nicolai Eigtved, built in the 1750s
Moltkes Palæ/Christian 7.'s Palæ
blev bygget i 1754 af arkitekten Nicolai Eigtved (1701-1754) og ombygget i 1794 af den nyklassicistiske arkitekt C.F. Harsdorff (1735-99). Den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin (1720-1799) indrettede spisestuen i Louis XVI stil (sidste fase af rokokoen). Fra 1982-96 blev palæet rekonstrueret i sin oprindelig stil af arkitekten Mogens Kjær-Andersen rådgivet af H.M. Dronningen.

Moltke's Palace/Christian VII's Palace
The Palace was built 1754 by the Danish Rococo architect Nicolai Eigtved (1701-1754) and rebuilt in 1794 by the Danish Neoclassical Architect C.F. Harsdorff (1735-99). The French architect Nicolas-Henri Jardin (1720-1799) has furnished the dining hall with Louis XVI style furniture (last phase of Rococo and a first phase of Neo-Classicism). From 1982-96 the palace was restored to its original style by the architect Mogens Kjær-Andersen, and HM The Queen has personally supervised the furnishings for the Palace.
Levetzaus Palæ/Christian 8.'s Palæ/Christian 10.'s Palæ
Palæet blev i 1794 købt af Arveprins Frederik, der gav indretningsopgaven til nyklassicisten Nicolai Abraham Abildgaard, der blev assisteret af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Arveprins Knud, H.M. Dronning Margrethe 2.'s onkel, havde kontor i palæet indtil sin død i 1976. I 1994 blev Amalienborgmuseet åbnet, det huser Kongernes Samling (tidl. de danske kongers kronologiske samling) fra 1863 til i dag og fortsætter således samlingerne på Rosenborg Slot. På Amalienborgmuseet kan bl.a. ses Kong Frederik 9.'s arbejdsværelse (H.M. Dronningens far). Det er fra dette palæ, de kongelig vinker til folket ved royale begivenheder.

Levetzau's Palace/Christian VIII's Palace/Christian X's Palace
The Palace was in 1794 bought by Prince Frederik the Heir Presumptive, who gave the interior decoration task to the Neoclassicist Nicolai Abraham Abildgaard, who was assisted by the sculptor Bertel Thorvaldsen. Prince Knud the Heir Presumptive (HM Queen Margrethe II's uncle) has his office in the palace until his dead in 1976.
In 1994 the Amalienborg Museum opened its door to the public. The museum houses The Royal Danish Collection from 1863 to the present day - it continues the collections at Rosenborg Castle. The Amalienborg Museum includes the study of King Frederik IX (HM The Queen's father). It is from this palace the royal family wave to the people on royal occasions.
Brockdorffs Palæ/Frederik 8.'s Palæ
Palæet stod færdigt i 1760, og fra 1765-88 var det Akademi for landkadetter og fra 1788 for søkadetter. I 1828 blev palæet residens for kronprinsen, senere Kong Frederik 7., og det blev renoveret i klassisk stil af Jørgen Hansen Koch. Palæet har været residens for Frederik 8. og Frederik 9. og hans hustru Dronning Ingrid og er nu residens for D.K.H.
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.


Brockdorff's Palace/Frederik VIII's Palace
The Palace was finished in 1760, and from 1765-88 it was Academy for land cadets and from 1788 Academy for sea cadets. In 1828 the palace became home for the heir to the throne (later King Frederik VII), and it was renovated in pure classical style by Jørgen Hansen Koch. The palace has been residence for Frederik VIII and Frederik IX and his wife Queen Ingrid, and is now residence for The Crown Prince Couple.

Schaks Palæ/Frederik 6.'s Palæ/Christian 9.'s Palæ
Palæet blev oprindeligt bygget til baron Severin Løvenskjold, og i 1754 overtog enkegrevinde Anna Sophie Schack palæet. Fra 1967 har palæet været vinterresidens for H.M. Dronning Margrethe 2. og H.K.H. Prins Henrik (
1934-2018) efter at være blevet renoveret af arkitekterne Thomas Havning og Peter Koch. 
Dronningens gobeliner. Kongelige portrætter. Kongelige på frimærker
.


Schak's Palace/Frederik VI's Palace/Christian IX's Palace
The Palace was originally built to baron Severin Løvenskjold, and in 1754 the widow countess Anna Sophie Schack took possession of the palace. From 1967 the palace has been the winter residence for HM Queen Margrethe II and the Prince Consort Henrik
(
1934-2018) after being renovated by the architects Thomas Havning and Peter Koch.
Tapestries for the Queen of Denmark. The Royal Family on stamps.

Amalienborg i LEGO.
1 C.F. Harsdorffs kolonnade, 1794/C.F. Harsdorff's Colonnade, 1794.
2 Mosaikbelægning på slotspladsen, 1886, tegnet af Johan Daniel Herholdt, inspireret af italienske mosaikgulve.
Mosaic pavement at the palace square, 1886, designed by Johan Daniel Herholdt, inspired by Italian mosaic floors.
3-4 Amaliehaven - Hr. Møllers gave til det danske folk blev indviet i 1983. Haven er beliggende på den tidligere Larsens Plads, hvorfra danske immigranter i 1800-tallet rejste til USA om bord på damperen Thingvalla. Se "Udvandrere på Larsens Plads", 1890, af Edvard Petersen, ARoS.

Den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne blev bestilt til at tegne haven af skibsreder Mærsk McKinney Møller (1913-2012). Den italienske skulptør Arnaldo Pomodoro har udført skulpturerne, fire bronzesøjler omkring fontænen. Se "Klode inden i klode", Vatikanstaten.


Amaliehaven/The Amalie Garden a public garden, was inaugurated in 1983. The garden is laid out at the former Larsens Square - where Danish 19th century immigrants to the United States went on board the steamship Thingvalla. See "Emigrants at Larsen's Square", 1890, by Edvard Petersen, ARoS, Aarhus Museum of Art.

The Belgian landscape gardener Jean Delogne was commissioned to design the garden by the Danish shipping magnate Mærsk McKinney Møller (The A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation) - The Amalie Garden was a gift to the people of Denmark from Mr. Møller. The Italian sculptor Arnaldo Pomodoro has executed the sculptures for the garden, four bronze columns around the fountain. See "Sphere Within a Sphere", Vatican City.

5 Det Gule Palæ Amaliegade 18, Louis-Seize stil, (tidlig nyklassicisme), tegnet 1764 af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin for storkøbmanden H.F. Bargum. Bygningen rummer i dag, H.M. Dronningens administration Hofmarskallatet. Kejserinde Dagmar blev født i palæet i 1847.
The Yellow Palace, Amaliegade 18, designed 1764 in Louis Seize style by the French architect Nicolas Henri Jardin for the merchant H.F. Bargum. Today the palace houses the office of the Lord Chamberlain. Empress Dagmar of Russia was born in the Palace in 1847.
Salys rytterstatue af Frederik 5. -  påbegyndt 1752, afsløret 1771
Saly's Equestrian Statue of King Frederik V  -  begun 1752, inaugurated 1771
1-5
Drop Down Menu
Salys rytterstatue af Frederik 5., Amalienborg Slotsplads. Indgår i den danske kulturkanon.
Saly's Equestrian Statue of King Frederik V. Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
3 Inskription på soklen: 
Den taknemmelige og lykkelige tid (vier denne statue) til Frederik V, den milde, fredsbringende og kunsternes beskytter.
eller
(Viet til) Frederik V, den milde, fredsbringende og kunstnernes beskytter, (af) en taknemmelig og lykkelig tidsalder.
5
Inskription på soklen:
"Direktørerne for Asiatisk Kompagni satte dette monument af pligtfølelse mod almenheden 1771".
6 Model af statuen på Kongernes Lapidarium.
Model of the statue in The Lapidarium of Kings.
Frederiks Kirke/Marmorkirken/The Marble Church

Nicolai Eigtved ... Nicolas-Henri Jardin ... C.F. Tietgen ... Ferdinand Meldahl

1-4
Frederiks Kirke eller Marmorkirken, tegnet ca. 1740 af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Grundstenen blev nedlagt af Frederik 5. i 1749. Da Eigtved døde i 1754 overtog den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin ledelsen af byggeriet. Riget fattedes penge, hvorfor den oprindelige plan med højere kuppel og sidetårne ikke kunne realiseres. Johann Friedrich Struensee, Christian 7.'s livlæge og den egentlige magthaver beordrede byggeriet standset og kirken forblev en byggeplads. Arkitekten C.F. Harsdorff tegnede et nyt projekt, en centralkirke inspireret af Roms Pantheon, planen blev ikke til noget. Det blev erhvervsmanden C.F. Tietgen der finansierede færdiggørelsen. Marmorkirken blev opført efter tegninger af arkitekt og professor ved Kunstakademiet Ferdinand Meldahl og indviet i 1894. 

Frederik's Church
aka The Marble Church, designed about 1740 by the architect Nicolai Eigtved. King Frederik V laid the foundation stone for the building in 1749. Eigtved died in 1754 and the project was continued by the French architect Nicolas-Henri Jardin. By order of Johann Friedrich Struensee, King Christian VII's personal physician and the de facto ruler of Denmark, the church project stopped, and the church remained a building site for a long time. The businessman C.F. Tietgen financed the completion. The church was built from drawings by the architect Ferdinand Meldahl and inaugurated in 1894. 


Kongeskibet Dannebrog
Kongeskibet Dannebrog  ved bøje no. 1 i Københavns Havn. Se Kongeskibe/The Royal Yacht Dannebrog.
Toldboden/Custom House.
Operahuset/The Opera House
1-4

Operahuset på Dokøen er tegnet af Henning Larsen og skænket til staten af "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" ved indvielsen den 15. januar 2005.
The Opera House, the Dock Island, Copenhagen Harbor, is designed by the architect Henning Larsen. The House was donated to the Danish state by "A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation" and inaugurated on January 15, 2005.

1 De tre store lysekroner i foyeren er skabt at den islandske kunstner Olafur Eliasson, der 24.09.2006 modtog Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kr. samt en statuette, designet af ham selv. Kronprinsparrets Kulturpris var Bikubenfondens bryllupsgave til parret.

Se Eliassons lysskulptur Tellurium på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
The lamps are created by the Icelandic artist Olafur Eliasson.
See Eliasson's light sculpture Tellurium, The A.P. Møller School, Schleswig, Germany.

2 Operahusets logo på gulvet i foyeren er tegnet af Per Arnoldi, logoet ses også på Arnoldis blå scenefortæppe. Logoet er et "O" for Opera, det store O indeholder et mindre ovalt O. 
Per Arnoldi has designed the logo for the Opera House and the large main curtain for the main stage.
1-4 Fire Bronzerelieffer af Per Kirkeby/Four Bronze reliefs by the Danish multi-artist Per Kirkeby.
Operaen er tegnet af arkitekten Henning Larsen (1925-2013). Byggeriet begyndte i 2001 og stod færdigt den 1. oktober 2004. Huset har 14 etager, 5 under jorden og 9 over jorden. Der er plads til 1500 på Store Scene (56 ståpladser) og til 200 på eksperimentalscenen Takkelloftet (Takkelloftet, maritim betegnelse, er det rum, hvor riggen eller takkelagen, de afmålte tovender, fremstilles, repareres og gemmes).
Operaen er en gave til det danske folk fra "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal", byggeriet har kostet 2,5 milliarder. 
Operaen og ballethuset blev officielt overdraget og indviet den 15. januar 2005, med til indvielsen var det officielle Danmark med kongefamilien, giveren Hr. Møller og statsministeren og kulturministeren i spidsen.
Adskillige kunstnere har udsmykket operaen bl.a. har Per Arnoldi tegnet logoet, der kan ses på gulvet i foyeren og på hans blå scenefortæppe. Logoet er et "O" for Opera, det store O indeholder et mindre ovalt O. På scenetæppet indgår stjernebilledet Lyren* sammen med O-et.
Den første opførelse i det nye operahus var "Aida", Giuseppe Verdis ægyptiske opera.

*Lyren var Apollons søn Orfeus instrument, han spillede så smukt, at det bevægede alt og alle. Orfeus var gift med Eurydike, der døde af et slangebid, Orfeus fulgte hende til underverdenen, hvor han spillede på sin lyre, og han fik Eurydike ud af Hades på betingelse af, at han ikke måtte se sig tilbage, hvilket han gjorde og Eurydike blev i Hades. Orfeus fortsatte med at spille på sin lyre, men kvinder tiltrak ham ikke mere, og det førte til, at nogle kvinder, forført at hans musik, sønderlemmede hans legeme, hans hoved og lyren blev kastet i havet og drev til Lesbos, hvor lyren blev hængt op i Apollons tempel. "Orfeus og Eurydike" (1762) opera i 3 akter af den tyske komponist Christoph Willibald Gluck.

Kunstneren Tal R (Tal betyder dug på hebraisk, og R-et står for Rosenzweig) stod for udsmykningen af Takkelloftets foyer, og malerier af Erik A. Frandsen, Sonny Tronborg, Lars Nørgaard, Pia Andersen, Jesper Christiansen, Niels Erik Gjørdevik og Kasper Bonnén kan ses på væggene bag scenen. 
Store Scene er udvendig beklædt med ahornfiner og loftet i hovedscenens auditorium er belagt med 24 karat bladguld.
Huset er beklædt med den sydtyske kalkstensart Jura Gelb, foyeren er belagt med siciliansk perlatinomarmor.

Two old chaps

"The Danish newspaper WeekendAvisen reported that the project was really a story about "two old chaps" - 91-year- old shipping magnate Maersk McKinney Moeller, one of Denmark's richest men and the opera house's progenitor, and architect Henning Larsen, 79, of the architecture firm Henning Larsens Tegnestue.
Much of the controversy surrounds Moeller's request to Larsen to break up the uninterrupted-glass bubble with horizontal metal lines. The architect did so, but to seemingly ill effect: The Danish newspaper Politiken wrote that the metal-and-glass facade looks like the grille of a 1955 Pontiac." (The Washington Post, March 27, 2005). 
The Opera House was a gift to the people of Denmark from the Danish shipping magnate Mærsk McKinney Møller (1913-2012). The 14-story Opera House was official handed over and inaugurated on January 15, 2005. The Danish architect Henning Larsen (1925-2013) designed the building, he was also the designer of The Foreign Ministry in Riyadh in Saudi Arabia, completed 1984.
Several artists have decorated the Opera House: The Danish artist Per Arnoldi has designed the logo for the Opera House and the stage curtain for the mainstage. The Logo is the letter "O", it stands for Opera, the big "O" contains a smaller oval-shaped "O", in the stage curtain is the constellation Lyra* and the letter "O". "The Danish multi-artist
Per Kirkeby has executed the four bronze reliefs in the Opera foyer. The house is illuminated by three chandeliers/spherical lamps composed of millions of crystals that splinter and project the light, the lamps are designed by the Icelandic artist Olafur Eliasson. Other artist are Tal R, Erik A. Frandsen, Sonny Tronborg, Lars Nørgaard, Pia Andersen, Jesper Christiansen, Niels Erik Gjørdevik and Kasper Bonnén. The mainstage is coated in golden maple veneer to a height of about five stories. The exterior walls of the Opera are Jura Gelb, South German limestone.
The first performance of the new Copenhagen Opera House was "Aida", Giuseppe Verdi's Egyptian opera.
*Lyra (lyre) is a small bright constellation in the northern hemisphere. The brightest star in Lyra is Vega. In Greek mythology, Orpheus, the son of Apollo and the Muse Calliope, sang and played the lyre, and his music was so beautiful that he could charm the birds and the beasts. Orpheus married the nymph Eurydice, she was bitten by a snake and died, Orpheus was heartbroken, and he vows to went down to the Underworld to find his wife. Hades, God of the dead and ruler of the Underworld, could not resist his playing, he allowed Orpheus to take Eurydice back with him on the condition that he did not look back until he had reached the land of the living, however when he reached the surface, he was so overjoyed, that he looked back to share the moment with Eurydice. Immediately she disappeared into the underworld. Orpheus remained the rest of his life, singing songs that enchanted the beast and the trees of the forest, he taught the rest of the world the sound of sadness. "Orpheus and Eurydice" (1762) an opera in three acts by the German composer Christoph Willibald Gluck.
Skuespilhuset
tegnet af Boje Lundgaard og Lene Tranberg
The Royal Danish Playhouse designed by Boje Lundgaard and Lene Tranberg
1

Ida Davidsen, Store Kongensgade 70.

2 "Casper Christensen" med roastbeef, skiver af nye kartofler, kold bearnaise samt lune bløde løg.
3 "Brandmandens natmad" med røgede kartofler, baconskiver, hønsesalat, fritterede gulerodsstrimler og hakket purløg.
4 Rødspættefilet med remoulade, asparges, rejer, røget laks og kaviar.
Kongens Nytorv
grundlagt i 1670 af Christian 5./King’s New Square founded 1670 by King Christian V
1-2 Det Kongelige teater 1872-74, nyrenæssance stil, tegnet af Vilhelm Dahlerup og Ove Petersen. Til 2005 var de tre kunstarter, skuespil, ballet og opera samlet i huset. Operaen og balletten har nu til huse i Operahuset på Dokøen.
The Royal Theatre, 1872-74, designed in Neo-Renaissance style by the architects Vilhelm Dahlerup and Ove Petersen. 
3 Ludvig Holberg/Sculpture of the playwright Ludvig Holberg, the Royal Theatre.
4 Adam Oehlenschläger/Sculpture of the Danish poet and playwright Adam Oehlenschläger, the Royal Theatre.
1 Stærekassen/tidl. Nye Scene, tegnet af Holger Jacobsen. Fredet 1995.
Stærekassen (starling nesting box) formerly known as New Stage, placed next to The Royal Danish Theatre's Old Stage. Designed by
Holger Jacobsen. Listed 1995.
2-3 Hotel d'Angleterre tegnet af arkitekterne Jens Vilhelm Dahlerup og E.W. Møller, 1874. Stilen kan betegnes historicisme, en efterligning af tidligere tiders kunst.
Hotel d'Angleterre on the historic square Kongens Nytorv designed by the architects Jens Vilhelm Dahlerup and E.W. Møller, 1874.
4 Rytterstatue af Christian 5., Einar Utzon-Francks gipsmodelKongernes Lapidarium.
Den oprindelige rytterstatue i barokstil på Kongens Nytorv var af bly og belagt med guld. Den blev udført i 1688
af den franske billedhugger Abraham-César Lamoureux. Kongen er iført romersk dragt og hans hjelm er kranset med laurbær. Under hesten ligger en afklædt mandsfigur, symbol på misundelse. På soklen er anbragt fire allegoriske figurer symboliserende visdommen, heltemodet, styrken og æren.
2. version af skulpturen (den nuværende) er fra 1946 og udført i bronze af Einar Utzon-Franck. Den gamle statue af bly var sunket sammen og nødvendiggjorde denne nye version. Christian 5. var den første konge i Norden, der fik en rytterstatue.
Equestrian Statue of King Christian V, a plaster model by the Danish sculptor Einar Utzon-Franck in The Lapidarium of Kings.
Utzon-Franck
executed the second bronze version of the statue in 1946 (the present placed at
the King’s New Square). The first version, a lead statue, was executed in 1688 by the French sculptor Abraham-César Lamoureux.
1-2
Den franske ambassade/Det Thottske Palæ. Palæet blev i 1970'erne bygget til søhelten Niels Juel og tegnet i barokstil af Lambert van Haven. Palæet er navngivet efter godsejer Otto Thott, der i 1760 købte det og lod den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin nydesigne facaden i nyklassicistisk stil. Over trekantgavlen ses det Thottske våbenskjold.
The French Embassy/Thott Palace was built for the Danish naval hero Niels Juel and designed in Baroque Style by Lambert van Haven. The palace is named after the Danish landowner Otto Thott, who bought the palace in 1760 and commissioned the French architect Nicolas-Henri Jardin to redesign its facade in Neoclassical Style. Above the pediment is Thott's coat of arms.
3 Charlottenborg, Kongens Nytorv 1. Opført i barokstil i perioden 1672-83 for Ulrik Frederik Gyldenløve. Da Kong Christian 5. (Gyldenløves halvbror) døde, blev slottet overdraget til hans enke Dronning Charlotte Amalie. I 1754 overtog Kunstakademiet slottet.
Charlottenborg, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Kongens Nytorv 1.
4 Harsdorffs Hus, 1780, Kongens Nytorv 3-5. Bygningen blev et mønstereksempel for nyklassicistiske borgerhuse.
Harsdorff’s House, Kongens Nytorv 3-5. The building became a perfect example of Neoclassical residences.
1-3 Magasin Du Nord, egl. A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kongens Nytorv. Magasin blev grundlagt i 1868 af Theodor Wessel og Emil Vett med åbningen af manufakturhandlen "Emil Vett & Co." i Århus. I 1870 åbnedes en forretning i København i det fornemme i Hotel du Nord, der i 1893-94 blev revet ned, og den nuværende Magasinbygning blev opført i fransk nyrenæssancestil. 
Magasin Du Nord, (A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord) department store in Kongens Nytorv.
4-5 Kiosken på Kongens Nytorv, opsat 1913, tegnet af arkitekt Martin Jensen. Oprindeligt en telefonkiosk betjent af én person, der også solgte kioskvarer.
"Olsen Bandens sidste bedrifter" fra 1974, bryder Kjeld og Benny ind i telefonkiosken for at stjæle pengekassen og får solgt pornoblade til tre fulde nordmænd.
The old phone booth from 1913 designed by the architect Martin Jensen.
1-4 Danske banks hovedsæde
i nyklassisistisk stil (1797-1799), tegnet af
C.F. Harsdorff.
The headquarters of Danske Bank (1797-1799) designed in Neoclassical style by the architect C.F. Harsdorff.
5 Baron Boltens Gård.
6 "Happy Wall", 2014, værk af genbrugskunstneren Thomas Dambo på hegnet der omkranser metrobyggepladsen, udført af 2000 små vendbare plader af genbrugstræ.
"Happy Wall", 2014, by the recycle artist Thomas Dambo.
Nyhavn
oprindeligt "Den Nye Havn", stammer fra 1673
Nyhavn
- originally named "The New Harbour", dates back to1673
1-3 Mindeankeret ved Nyhavn, 1951, til minde om de mere end 1700 danske søfolk, der omkom i dansk eller allieret tjeneste under 2. verdenskrig.
The Memorial Anchor
, Nyhavn, to Danish sailors of World War II.
Nyhavn  i LEGO.
1-2 Københavns Byret Nytorv, 1815, tegnet i nyklassicistisk stil af C.F. Hansen (også arkitekt på Vor Frue Kirke og Christiansborg Slotskirke). På pladsen ved Byretten stod byens kag (en skampæl, søjle af træ eller sten til hvilken forbrydere blev lænket og pisket, kaldet kagstrygning). På mindepladen herfor står: "HER STOD BYENS KAG I EN PERIODE INDTIL 1780".
Copenhagen City Court, Nytorv, designed in Neoclassical Style by the architect C.F. Hansen.
3
Østre Landsret, 1701-02. Bygget som operahus, hvilket det kun fungerede som i seks år. Bygningen blev herefter anvendt til kadetakademi. Efter Christiansborgs brand i 1884 husede bygningen Rigsdagen til 1918, da det tredje Christiansborg stod færdigt. Herefter blev bygningen hjemsted for Østre Landsret og Sø- og Handelsretten, fra 1964 kun for Østre Landsret. 
The High Court of Eastern Denmark, 1701-02, built as Opera House.
4 Højesteret Prins Jørgens Gård. Højesteret åbnede på det 3. Christiansborg i 1919. Med enevældens indførelse i 1660 afløstes Kongens Retterting af højesteret, men man bevarede de eksisterende landsting og underretter.
The Supreme Court. Christiansborg Castle houses the Danish Parliament, the Supreme Court, the prime minister's office and the Royal Reception Rooms.
1-3 Amagergade på Christianshavn, hvor "Huset på Christianshavn" blev optaget i perioden 1970-1977 .
Amagergade, Christianshavn, the location for the TV series "The House in Christianshavn" by Erik Balling, the creator of "The Olsen Gang" series.
3 "Rottehullet" i Amagergade.
Amagergade, Christianshavn, the pub "Rottehullet" (rathole) from "The House in Christianshavn".
4 Den Italienske Ambassade, Fredericiagade. Nyklassicistisk bygning opført 1758 af arkitekten J.C. Conradi, der var elev af Nicolai Eigtved.
The Italian Embassy, Fredericiagade. Built in Neoclassical style in 1758 by the architect J.C. Conradi a pupil of Nicolai Eigtved.
1-3 Cirkusbygningen 1885-86, tegnet af arkitekten Henrik Vilhelm Brinkopff. Bygningens frise af billedhuggeren Frederik Hammeleffs viser en scene fra et hestevæddeløb inspireret af antikkens fremstillinger og måske Thorvaldsens Alexanderfrise fra 1812, Quirinalpaladset, Rom. I 1914 nedbrændte det meste af Cirkusbygningen på nær ydermuren og indgangspartiet. Bygningen blev fredet i 1988.
The Circus Building, 1885-86, designed by the architect Henrik Vilhelm Brinkopff. The frieze, executed by the sculptor Frederik Hammeleff, shows a scene from a classical horse race, perhaps influenced by Bertel Thorvaldsen's Alexander Frieze from 1812, the Quirinale Palace, Rome. The Circus Building burnt down to the ground in 1914. The building was listed in 1988.
4 Cirkusbygningen, juni, 2014/The Circus Building, June, 2014.
Axeltorv med Mogens Møllers ni skulpturer
eller bronzevaser, der symboliserer solen og planeterne. Pladsen er tegnet af arkitekten Mogens Breyen.
Axeltorv. The nine sculptures placed at the square are executed by Mogens Møller, the sculptures symbolize the sun and the planets. The square is designed by Mogens Breyen.
1-2 Palads biografkomplex dekoreret af Poul Gernes i 1989.
Palads cinema complex in the centre of Copenhagen. The building is decorated by the Danish artist Poul Gernes in 1989.
3 Scala, oprindeligt National, opført af Hans Hansen, 1882, ombygget i 1931 hvor det ændrede navn til National Scala. Revet ned i 2013.
Scala, shopping centre, cinema et
c., demolished in 2013.
4 Axel Towers/Axeltårnene opført på Paladsgrunden 2014-17, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Bygningen består af fem sammensatte tårne, hvoraf det laveste er 28 meter og det højeste er 61 meter.
Axel Towers, built 2014-17 at the location where the now demolished Scala-building was placed and designed by Lundgaard & Tranberg Architects.
The building consists of five compund towers with varying heights from 28 to 61 metres.
1-2
Robert Jacobsen, "De Syv Aksler", 1987, Axeltorv.
På skulpturgruppens sokkel står:

.

"DE SYV AKSLER - ROBERT JACOBSEN 1987 GAVE TIL KØBENHAVNS KOMMUNE I ANLEDNING AF DAGBLADET POLITIKENS GRUNDLÆGGELSE 1884 MED STØTTE FRA DRONNING MARGRETHE OG PRINS HENRIKS FOND - DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND - STATENS KUNSTFOND - DAGBLADET POLITIKEN - PRIVATBANKEN - DEN DANSKE BANK - HANDELSBANKEN - SPAREKASSEN SDS - BIKUBENFONDEN - AUGUSTINUSFONDEN - KAJ OG BIRGIT GINSBORG - RUTH OG ULF EKMAN - SAMT MANGE ANDRE".

Robert Jacobsen, "The Seven Axles", 1987, group of sculptures at Axeltorv.
3 Hovedbanegården/Copenhagen Central Station.
Abildgaards frihedsstøtte, 1797
The Liberty Memorial by N.A. Abildgaard
, 1797

Frihedsstøtten (1792-97), blev rejst til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Abildgaard var den kunstneriske leder og tegner af monumentet. Frihedsstøtten er en 15 m høj obelisk af bornholmsk sandsten med et fodstykke af norsk marmor. Et jerngitter omgiver obelisken. I 1999 blev Frihedsstøtten, efter at være blevet renoveret, genindviet af Kronprins Frederik.
4 allegoriske statuer af Johannes Wiedewelt, Andreas Weidenhaupt og Nicolai Dajon ses ved foden af obelisken.

The Liberty Memorial (1792-97) in Copenhagen was erected in memory of the abolition of the adscription in 1788, and N.A. Abildgaard was the artistic leader and designer. The Liberty Memorial is an obelisk made of sandstone from the Danish island Bornholm, and its base is made of Norwegian marble. In 1999 the monument was closed for renovation and re-inaugurated by HRH Crown Prince Frederik of Denmark.
The four allegorical statues are execued by Johannes Wiedewelt, Andreas Weidenhaupt and Nicolai Dajon


Nicolai Dajons
"Borgerdyd" med en krans af egeblade, der er religiøse symboler på tro og udholdenhed.
Nicolai Dajon's "Civic Virtue"
.

Nicolai Dajons "Tapperhed".  Løveskindet, som figuren bærer på hovedet symboliserer styrke. Om staven er et flag, der symboliserer nationens dyder som frihed og enhed.
Nicolai Dajon's "Bravery" The lion symbolizes strength, the flag wrapped around the stick symbolizes the virtues of the nation, liberty and unity.

Andreas Weidenhaupts "Bondefliden". I højre hånd holdes en plov (ses på billede 2) og i venstre et overflødighedshorn, som symboliserer velstand.
Andreas Weidenhaupt's "Hard Work", symbolized with a plough and a cornucopia.

Johannes Wiedewelts "Troskaben". Der ligger en hund ved figurens fod, et symbol på troskab. Hundens hoved ses på billede 1.
Johannes Wiedewelt's "Loyalty". The dog is a symbol of loyalty.

"Retfærdigheden" af Johannes Wiedewelt, det ene af fodstykkets to relieffer, .
The Relief "Justice" executed by Johannes Wiedewelt.

"Frigørelsen" af Andreas Weidenhaupt, det andet af fodstykkets to relieffer,
The Relief "Liberation" executed by Andreas Weidenhaupt.

Inskriptioner på Frihedsstøtten af Thomas Thaarup.
The obelisk inscriptions were written by the Danish author Thomas Thaarup.

Frihedsstøtten står på Vesterbrogade ved Hoved-banegården.Til venstre for støtten ses Radisson Blu Royal Hotel tegnet af Arne Jacobsen.
The Liberty Memorial at Vesterbrogade, Copenhagen.
Elephant
Parade
Elefanter opstillet i Købehavns Lufthavn,
februar 2011, som optakt til
ELEHPANT PARADE, en udendørs udstillingen af 102 dekorerede elefanter, som var udstillet i København fra 1. juni-25. august 2011. Blandt bidragyderne var danske kunstnere, designere og H.K.H. Prins Henrik. Elefanterne, der blev udført til støtte for de truede asiatiske elefanter, blev solgt på auktion.
Elephants exhibited in Copenhagen Airport in February 2011 advertising the ELEHPANT PARADE in Copenhagen from June 1st - August 25th, 2011.
1-4 Elefanter opstillet i Købehavns Lufthavn, 2011/Elephants exhibited in Copenhagen Airport, 2011.
5 Elefant opstillet ved Café Svejk på Frederiksberg/Elephant placed at Café Svejk, Frederiksberg.
1-5 Den Sorte Diamant, 1996, tilbygning til Det Kgl. Bibliotek. Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen vandt konkurrencen om udvidelsen af Biblioteket. Bygningen er beklædt med glas og sort marmor fra Zimbabwa. Rummer ud over bibliotek konferencerum og udstillingsfaciliteter.
The Black Diamond, 1996, addition to The Royal Library on the harbour front. The architect firm Schmidt, Hammer and Lassen won the competition for an extension to the library. The building is cowered with glass and black Zimbabwean marble. Besides the library the building houses conference and exhibitions facilities.
6 Loftsmaleri af Per Kirkeby i Den sorte Diamant/Ceiling Painting in The Black Diamond executed by Per Kirkeby.
7-8 Elisabeth Toubros skulptur "Byfraktal" Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant. Toubro har også skabt den omdiskuterede skulptur "Vanddragen" på Store Torv i Århus. I baggrunden ses Istedløven.
The sculpture "City Fractal" designed by Elisabeth Toubro, Søren Kierkegaards Plads. The Isted Lion is seen in the background.
1 Dome of Visions, Søren Kierkegaards Plads.
2-3 Langebro.
Carlsberg Bryggerierne i Valby
Vilhelm Dahlerups elefanttårn ... H. P. Pedersen-Dans fire elefanter
1-5 Carlsberg Bryggerierne i Valby/Carlsberg Brewery, Valby.
5-6 Elefanttårnet 1900-01, af Vilhelm Dahlerup, Carlsberg Bryggerierne i Valby. De fire elefanter er udført af H. P. Pedersen-Dan. Den latinske tekst "Laboremus pro patria" betyder "Lad os arbejde for fædrelandet".
The Elephant Gate, 1900-01, by Vilhelm Dahlerup, Carlsberg Brewery, Valby. The four elephants are executed by H.P. Pedersen-Dan. "Laboremus pro patria" means "Let us labour for our fatherland".
7-8 Tuborgflasken på Strandvejen i Hellerup opført i forbindelse med Den nordiske industri-, landbrugs - og kunstudstilling i København i 1888. Placeret på det gamle Halmtorv (nuværede Rådhusplads). Flasken er et udsigtstårn med elevator (nu trapper). Flasken var dækket med lærred (nu glasfiber).
The Tuborg Brewery's giant bottle in Hellerup. Built 1888 for an exhibition.
1 Tycho Brahe Planetarium.
2-3 Den Frie Udstillingsbygning alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg. Bygningen er tegnet af J.F. Willlumsen i 1898.
Exhibition building designed 1898 by J.F. Willlumsen.
4 Jens Lunds bymærke, 1922-26, Strandvejen ved Tuborg. 1934.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress