Drop Down Menu

Installationskunst
Installation Art
Andersen, Martin Erik
Cronhammar, Ingvar
Eliasson, Olafur
Henckel, Peter Holst
Kienholz, Edward
Letén, Mats
Lüthi, Urs
Meyer, Annette
Nørgaard, Bjørn
Saunders, Nina
Zwaan, Marian van der

Oversigt over kunstnere
 
Begrebet installationskunst blev almindeligt i 1970'erne og 1980'erne.
En installation kan være håndgribelig eller eksistere i cyberspace. En installation eller en indretning kan være midlertidig eller permanent, men hovedparten af installationer vil blive kendt af eftertiden gennem dokumentation.
Installationkunsten har rødder tilbage til dadaismen i bl.a. Marcel Duchamp og hans modernistiske readymades (masseproducerede genstande) som urinalen fra 1917 og til 1970'ernes konceptkunst, hvor Sol LeWitt var den første, der anvendte termen konceptkunst: "I konceptkunsten er selve begrebet/ideen det væsentligste. Når en kunstner anvender en begrebsmæssig kunstform, betyder det, at alle udkast og beslutninger er skabt på forhånd og udførelsen er ren mekanisk. Ideen er en maskine, som fremstiller kunst." 

Installationskunst
er genstande (masseproducerede genstande, nyskabte konstruktioner, lys, lyd, billede) installeret og arrangeret i et rum på en sædvanligvis ikke kendt måde og har til formål, som al anden moderne kunst, at få beskueren til at revurdere sine værdier. I nogle installationer bliver beskueren en del af kunstværket, fordi beskueren kan bevæge sig rundt i værket.

 
The concept of Installation Art became common in the 1970s and 1980s.
An installation can be palpable or exist in cyberspace. An installation or arrangement can be temporary or permanent, but the majority of installations will be known to posterity through documentation.
Installation Art has roots reaching back to Dadaism in i.a. Marcel Duchamp and his modernist ready-mades (mass-produced items) such as the urinal from 1917, and to the Conceptual Art of the 1970s, when Sol LeWitt was the first to use the term Conceptual Art: "In Conceptual Art, the concept or idea itself is the most important thing. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all sketches and decisions are made in advance and the execution is merely mechanical. The idea is a machine that produces art."

Installation Art is objects (mass-produced objects, newly-made constructions, light, sound, imagery) installed and arranged in a room in a usually unknown way and has as its purpose, like all other modern art, to make the viewer re-evaluate his values. In some installations, the viewer becomes part of the artwork because he can move about within it.
 KUNSTNERE/ARTISTS
Cronhammar, Ingvar

Cronhammar i cisternerne i Søndermarken på Frederiksberg. I 2015 kunne udstillingen "H" ses i cisternerne. Vandet er kommet tilbage til vandreservoiret efter 33 år i form af 28 lysende vandsøjler og vandspejlet, der dækker gulvet. Musikken til Ingvar Cronhammars installation er af komponisten Martin Hall.
 
 
Maskinfascination og Monumentale installationer
Ingvar Cronhammar (1947-2021) blev født i Hässleholm i Skåne og bosatte sig i Danmark i 1965. Fra 1968-71 blev han uddannet ved Aarhus Kunstakademi. Fra 1971 var Cronhammar medlem af kunstnersammenslutningerne Zygo og Sonde. Fra 1990-95 var han afdelingsleder på Billedhuggerskolen ved Det Fynske Kunstakademi i Odense. I 1993 modtog Cronhammar Eckersberg Medaillen og i 2003 Thorvaldsen Medaillen. "The Gate", 1988, var Chronhammars gennembrudsværk.
 
Fascination with machines and monumental installations
Ingvar Cronhammar (1947-2021) was born in Hässleholm in Scania and settled in Denmark in 1965. From 1968-71 he studied at the Aarhus Academy of Art. From 1971, Cronhammer was a member of the artists' associations Zygo and Sonde.
From 1990-95 he was head of department at the School of Sculpture at the Funen Academy of Art in Odense.
In 1993, Cronhammar received the Eckersberg Medal and in 2003 the Thorvaldsen Medal. "The Gate" of 1998 was Cronhammar's breakthrough work.
 
"Elia"
 
"Elia", indviet 2001, Birk Center Park, Herning. Skulpturen er en enorm kuppel, hvor trapper fører op til de fire søjler. Den har en diameter på 60 m og en højde på 32 m. På ikke bestemte tidspunkter genererer Elia en stor gasflamme, der buldrer mange meter op i luften. Navnet Elia er efter profeten Elias, der i en ildvogn blev taget op til himlen, jf. GT, Anden Kongebog 2,1-14.
 
"Elia", erected 2001 in Birk Centerpark, Herning. The sculpture is an enormous dome with stairs leading to the four pillars. It has a diameter of 60 metres and a height of 32 metres. At random intervals Elia generates a huge gas flame roaring many metres into the air.
The name Elia derives from that of the Prophet Elijah who was assumed into Heaven on a fiery chariot, see the Old Testament, 2 Kings 2,1-14.
"Abyss", 1999, Birk ved Herning.
 
Nedenfor viste billeder er fra udstillingen
Mørkets Hjerte - Ingvar Cronhammar
29.01.12 - 19.08.12 HEART Herning Museum of Contemporary Art
"We saw that didn't we", 2011. "Pioneer", 1991. Fountain II, 2010. "Stealth", 2007. Inspireret af krigsflyet F-117 Nighthawk, der er et fly med stealth teknologi, dvs. teknikker, der gør f.eks. fly mindre synlige.
"Chambre", 1998. "Chambre", 1996. "Parkbænk IV", 2007, Billund Skulpturpark "Udkrængningens Ly",
1990
"Attack", 1992.
"Well of Roses", 1991. "Vigilant", 1990. "The Gate", 1988.
Eliasson, Olafur
Eliasson, Olafur (1967), dansk-islandsk kunstner bosiddende i Berlin. Fra 1989-95 studerede han ved Akademiet i København.
I 2006 modtog Eliasson Kronprinsparrets Kulturpris, og i den anledning holdt H.K.H. Kronprinsen en tale, som meget præcist sætter ord på kunstneren Olafur Eliasson: "Jeg har fornøjelsen at præsentere den allermest markante yngre danske billedkunstner - både på den nationale og på den internationale scene - lige nu: Olafur Eliasson. Født i Danmark for 42 år siden af islandske forældre, er Olafur Eliasson præget af de bedste dele af nordeuropæisk blandingskultur, af storheden i den islandske kultur og af en unik evne til hele tiden af søge dybere og dybere ind i de menneskelige sansers uudtømmelige univers. Trods sin unge alder har Olafur Eliasson været længe og søgende undervejs. Han har været i konstant bevægelse fra de første fotografiske værker til de senere ofte gigantiske rumlige iscenesættelser. I dag har Olafur Eliasson en international udstillingsaktivitet, der er uden sidestykke for en dansk kunstner. I 2004-05 lagde ARoS - Aarhus Kunstmuseum hus til den første store og samlede præsentation af Eliassons værker i Danmark – Minding the World. Her kunne man bl.a. betragte et indendørs vandfald, prøve at begribe en kunstig regnbue, frit svævende og stillestående vanddråber og et helt rum, der var omdannet til et camera obscura med et desorienterende spejlloft. Udstillingen faldt i forlængelse af, at Eliasson i 2003 havde opnået sin hidtil største publikumssucces, da mere end to millioner mennesker besøgte hans udstilling The Weather Project på Tate Modern i London. I det enorme rum havde kunstneren, ved hjælp af spejle og lamper, skabt en kunstig sol og kunstig dis ved hjælp af vanddamp. Det som Olafur Eliasson skaber, er altså ikke så meget genstande, som det er rumlige iscenesættelser, der sætter publikum i situationer, hvor man bliver bevidstgjort om sin egen orientering i omverdenen, og som Olafur Eliasson selv har formuleret det, "ser sig selv sanse". Her i huset [Operahuset] er Olafur Eliasson manden bag de tre store lysekroner i foyeren, og han er også netop nu beskæftiget med udsmykningen af Syddansk Universitets Alsion-byggeri i Sønderborg. Til slut er det jo også ganske sjovt, at Bikubenfonden allerede for flere år siden var så fremsynet, at den valgte aftenens prismodtager til at skabe den statuette, som han nu får."
Eliasson, Olafur (1967), Danish-Icelandic artist living in Berlin. Student at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen from 1989-95. In 2006, Eliasson received the Crown Prince Couple's Culture Prize, at which occasion HRH the Crown Prince gave a speech which very accurately describes the artist Olafur Eliasson: "It is my pleasure to present the most outstanding younger Danish visual artist, both on the national and on the international stage, at this time: Olafur Eliasson. Born 43 years ago in Denmark of Icelandic parents, Olafur Eliasson has been marked by the best parts of North European mixed culture, by the grandeur of Icelandic culture, and by a unique ability always to seek deeper and deeper within the inexhaustible universe of human senses. Despite his relatively young age, Olafur Eliasson has been on his searching way for a long time. He has been in constant movement ever since his first photographic works to his later and often gigantic spatial scenographies. Today, Olafur Eliasson enjoys an international exhibition activity without parallel for a Danish artist. In 2004-05, ARoS Aarhus Museum of Modern Art, lent its space to the first full-scale and comprehensive presentation of Eliasson's works in Denmark - "Minding the World". In it, you could contemplate an indoor waterfall, try to understand an artificial rainbow, free-floating and stationary drops of water and an entire room turned into a camera obscura with a disorienting mirror ceiling, among much else. The exhibition followed on Eliasson in 2003 obtaining his hitherto greatest public success with more than two million visitors to his exhibition "The Weather Project" at the Tate Modern in London. In that enormous room, the artist with the aid of mirrors and lamps had created an artificial sun and artificial mist by means of water vapour. What Olafur Eliasson creates is therefore not so much objects as it is spatial stagings putting the viewers into situations where they are made conscious of their own orientation in the surrounding world and, as Olafur Eliasson himself has put it, "see themselves sense." In this building [the Opera House] Olafur Eliasson is the man behind the three great chandeliers in the lobby, and he is just now occupied in decorating the Alsion Building of the University of Southern Denmark in Sønderborg. Finally it's quite amusing as well that the Bikuben Foundation several years ago already was so prescient that it chose this evening's prize winner to design the statuette which he is about to receive."
 
Your Rainbow Panorama kaldet "Regnbuen" på taget af ARoS Aarhus Kunstmuseum fuldender schmidt hammer lassen architects' oprindelige konstruktionsplan for museet om et stort kunstværk på taget af kuben. Museumsbygningen er inspireret af Dantes Guddommelige Komedie (se Dante). Kælderen repræsenterer Dantes Inferno ("de 9 rum" svarer til de 9 kredse i Dantes Helvede) og tagprojektet svarer til Dantes Empyreum, det guddommelig lysets himmel. Besøgende kan gå rundt i Regnbuen, der er 52 m i diameter og opleve en 360 graders udsigt over Aarhus. En stor sølvkugle i regnbuecirklens centrum projicerer et komplet spektrum af farver og giver beskueren en oplevelse af at gå gennem en regnbue.
Your Rainbow Panorama on the roof of ARoS Aarhus Museum of Modern Art, completes schmidt hammer lassen architects' original construction plan for the museum which included a large work of art atop the cube. The museum building is inspired by Dante's Divine Comedy. The basement level represents Dante's Inferno, with the nine rooms corresponding to the nine circles of Dante's Hell, and the roof project corresponds to Dante's Empyrean, the heaven of divine light. Visitors can walk around in the Rainbow which is 52 meters in diameter, and experience a 360 degree view of Aarhus. A large silver ball in the centre of the rainbow circle projects a complete spectrum of colours, giving the viewer the experience of walking through a rainbow.
 
 

Olafur Eliasson, gæstekunstner i Versailles
i sommeren 2016 med værket "Vandfald"
Olafur Eliasson, guest artist at Versailles in the summer of 2016 with the work "Waterfall"

 
 

Olafur Eliasson, lysskulpturen Tellurium, A.P. Møller Skolen, Slesvig.
Skolen, tegnet af CF MØLLER ARCHITECTS, indviet i 2008, er doneret til det danske mindretal i
Sydslesvig af "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal".

Arkitekt C.F. Møller (1898-1988) har stået for byggeriet af Aarhus Universitet, og den
funktionalistiske stil med gule mursten genkendes i A.P. Møller Skolen.
 

Olafur Eliasson, the light sculpture Tellurium,
The A.P. Møller School, Schleswig, Germany.
The school, designed by CF MØLLER ARCHITECTS
, inaugurated in 2008, was donated to the Danish
minority in Southern Schleswig
by "A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation".
The University of Aarhus is designed by the architect C.F. Møller (1898-1988).

 
 
1-2 De tre store lysekroner i foyeren i Operaen i København. Eliasson modtog 24.09.2006 Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kr. samt en statuette, designet af ham selv. Kronprinsparrets Kulturpris var Bikubenfondens bryllupsgave til parret.
The lamps in the Copenhagen Opera House.
3 "Vejrprojektet", 2003, Turbinehallen, Tate Modern, London. Eliasson lod en gigantisk orange sol stå op over endevæggen i museets turbinehal. Solen var sløret af en let tåge.
"The Weather Project", 2003, Tate Modern's Turbine Hall, London.
Photo: Thomas Pintaric.
4 INDEX:2005 INTERNATIONAL DESIGNUDSTILLING. Olafur Eliasson del.
INDEX: Design, der Forbedrer Livet blev etableret i Danmark i 2002. H.K.H. Kronprinsen er protektor for INDEX:
INDEX: Design to Improve Life is a Danish-based organization established in 2002.
Nørgaard, Bjørn
  "Den sidste nadver", 1997, Horsens Kunstmuseum.
Se separat side om Bjørn Nørgaard, klik
her.

"The Last Supper",
1997, Horsens Art Museum, Denmark.
About Bjørn Nørgaard, see separate page, click
here.
 
 
Lüthi, Urs
Lüthi, Urs (1947). Schweizisk multikunstner/Lüthi, Urs (1947). Swiss multiartist.
 
Fra serien "Art is the better life", 2003, Kunstmuseum Luzern, Schweiz.
From the series "Art is the better life", 2003,
Museum of Art Lucerne, Switzerland.
"Selvportræt som kunstner", 2011, Kunstmuseum Luzern, Schweiz.
"Selfportrait as an Artist"
, 2011,
Museum of Art Lucerne, Switzerland.
Zwaan, Marian van der
Zwaan, Marian van der (1951). Født i Nederlandene, bor og arbejder i Portugal. Fotografi fra udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad, 2009.
Zwaan, Marian van der (1951). Dutch born artist, lives and works in Portugal. Photos from an exhibition at the Art Centre Silkeborg Bad, Silkeborg, Denmark, 2009.
Meyer, Annette
Meyer, Annette (1966). Dansk modedesigner, uddannet i Holland og ansat fra 1997-99 ved Designskolen Kolding.
Fotografierne er fra udstillingen ICON DRESSED
, om kvindemoden igennem de sidste 200 år, som blev vist på TRAPHOLT i 2012. Kjolerne er udført i papir og inspireret af det botaniske værk Flora Danica. Da
skuespilleren Ghita Nørby i 2012 modtog en Æresbodil var hun iført en sådan kjole.
Meyer, Annette (1966). Danish fashion designer educated in the Netherlands and from 1997-99 she works for Kolding School of Design.
The photos are from the exhibition ICON DRESSED at Museum TRAPHOLT, Kolding, 2012,
showing women's clothing design for the past 200 years. The dresses are made out of paper and the floral pattern is influenced by the Danish botanical work Flora Danica.
Saunders, Nina
Saunders, Nina (1958). Født i Danmark. Bor og arbejder i London. Mest kendt for sine installationer, der transformerer og deformerer møbler og tekstiler til organiske skulpturer med menneskelignende egenskaber. Saunders skaber et næsten surrealistisk univers.
Saunders, Nina (1958). Born in Denmark. Lives and works in London. Best known for her installations that transform and deformed furniture and textiles into organic sculptures displaying anthropomorphic properties. Saunders creates an almost surrealist universe.
"Engel i frit fald", 2011, Horsens Kunstmuseum/"Angel in Free Fall", 2011, Horsens Art Museum, Denmark.
Henckel, Peter Holst
Henckel, Peter Holst (1966). Uddannet 1985-92 ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Henckels primære udtryksform er installationen.
Henckel, Peter Holst (1966). Danish artist. From 1985-92 educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts. Installation Art is his primary mode of expression.
"It’s About Time". Videoværket viser et sofabord, hvorpå der er anbragt en vase med tulipaner. Tulipanerne forgår og genopstår til Chopins "Minutvalsen". Udstillingen "Hjem, kære hjem", 2013, Horsens kunstmuseum.
"It’s About Time".
The video work shows a vase of tulips on a coffee table. The tulips perish and rise up again accompanied by Chopin's "Minute Waltz". From the exhibition "Home Sweet Home", 2013, Horsens Art Museum, Denmark.
"Construzione Legittima", 1991, Horsens Kunstmuseum.
"Legitimate Construction", 1991, Horsens Art Museum.
  Andersen, M. E.
 
Andersen, Martin Erik (1964). Billedhugger og installationskunstner. Uddannet 1985-92 ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og fra 1988-89 ved El Fonuun-Gamila i Kairo.

Andersen, Martin Erik
(1964). Danish sculptor and installation artist. Educated 1985-92 at The Royal Danish Academy of Fine Arts, and from 1988-89 at El Fonuun-Gamila in Cairo.
Uden titel. 5 objekter, 1988, Horsens Kunstmuseum.
Untitled, 5 Objects, 1988, Horsens Art Museum, Denmark.
  Letén, Mats
   
  Letén, Mats (1949), født i Limhamn i Sverige. Uddannet på Skolen for Brugskunst, tegnelinien 1967-71 og keramiklinien 1973-75.

Letén, Mats (1949), Swedish-born, lives and works in Denmark.
"Ventetid", 1964-65, Whitney Museum of American Art, New York.
"The Wait", 1964-65, Whitney Museum of American Art, New York.
  Kienholz, Edward
   
  Kienholz, Edward (1927-1994). Amerikansk skulptør og installations- og assemblagekunstner. 

Kienholz, Edward (1927-1994). American sculptor and installation- and assemblage artist.
Danmark/Denmark
Ingvar Cronhammar (1947)
Olafur Eliasson
(1967)
Bjørn Nørgaard (1947)
Annette Meyer (1966)
Peter Holst Henckel (1966)
Martin Erik Andersen (1964)
Mats Letén (1949)

Jeppe Hein (1974)
Mie Olise Kjærgaard (1974)
Performanceteateret/
Performancekompagniet Hotel Pro Forma
Tyskland/Germany
Joseph Beuys (1921-1986)
Rebecca Horn (1944)
Lothar Baumgarten (1944-2018)
Rebecca Horn (1944)
England/UK
Mona Hatoum (1952)
Rachel Whiteread
(1963)
Damien Hirst (1965)
Angela Bulloch (1966)
Frankrig/France
Robert Filliou (1926-1987)
Christian Boltanski (1944)
USA
Edward Kienholz (1927-1994)
Dan Flavin (1933-1996)
Eva Hesse
(1936-1970)
Walter De Maria
(1938-2013)
Nancy Holt (1938-2014)
Bruce Nauman
(1941)
Mary Miss
(1944)
Bill Viola (1951)
Gary Hill (1951)
Matthew Ritchie (1964)
Doug Aitken (1968)

Irland/
the Republic of Ireland 

Michael Craig-Martin (1941)
Venezuela
Jesus-Rafael Soto (1923-2005)
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
København Copenhagen
Aarhus
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Fanefjord Kirke
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu