ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
Op Art 1960'erne  & 
Kinetisk kunst
Agam, Yaacov
Albers, Joseph
Anuszkiewicz, Richard
Calder, Alexander
Escher, Maurits Cornelis
Graevenitz, Gerhard von
Mavignier, Almir de Silva
Riley, Bridget
Saint Phalle, Niki de
Stanczak, Julian
Sýkora, Zdeněk
Tinguely, Jean
Uhlmann, Hans
Vasarely, Victor
 
Op Art eller Optical Art var en malemåde som anvendtes

af europæiske og amerikanske kunstnere i 1960'erne.
Stilen har rødder i de Stijl, futurismen og konstruktivismen.

Op Art or Optical Art, was a painting style used by
European and American artists during the 1960s.

The style can
trace its roots back to
de Stijl, Futurism and Constructivism.

Piet Mondrian, "Komposition med rød, blå, sort, gul og grå", 1921, MoMA, New York.
Piet Mondrian, "Composition with Red, Blue, Black, Yellow, and Gray", 1921, MoMA, New York.
De Stijl var en nederlandsk kunstnersammenslutning, der blev stiftet i Leiden i 1917 af Theo van Doesburg og Piet Mondrian. De Stijls stil er neoplasticismen inspireret af kubismen. Neoplasticismens udtryk er plangeometrisk nonfigurativ, forenklet abstrakt, bestående af lige linjer og koloristisk af de tre primærfarver (gul, rød, blå) samt sort og hvidt.

De Stijl was a Dutch artist movement founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg and Piet Mondrian. De Stijl's style was Neoplasticism influenced by Cubism. Neoplaticism is a non-figurative plane geometrical simplified abstract art consisting of straight lines and the three primary colours (yellow, red, blue) and black and white.

 
Fælles for de Stijl, futurismen, konstruktivismen og Op art er bevægelsesillusionen, dynamikken og elementer som lige linjer, geometriske former, sort og hvid og klare farver.
Comon to de Stijl, Futurism, Constructivism and Op Art are the illusion of motion, dynamics and elements such as straight lines, geometrical forms, black and white and bright colours.

Giacomo Balla, "Dynamikken af en hund i snor" (Dinamismo di un cane al guinzaglio), 1912, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York.
Giacomo Balla, "Dynamism of a Dog on a Leash" (Dinamismo di un cane al guinzaglio), 1912, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York.
Futurismen var en kunstnerisk bevægelse i Italien i perioden 1909-1918 grundlagt af den italienske digter Filippo Tommaso Marinetti der proklamerede: "Et brølende automobil er smukkere end den vingede sejrsgudinde" eller "En bil i fuld fart er smukkere end Nike fra Samotrake" og "Vi vil forherlige krigen - verdens eneste hygiejne...".
Futuristerne ville udtrykke maskinalderens teknik, effektivitet, fart og tempo - de skildrede bevægelse i deres billeder ved at gentage en form, f.eks. kørende biler eller gående mennesker. Det mest berømte billede er Giacomo Ballas "Dynamikken af en hund i snor" fra 1912.

Futurism
was an artistic movement in Italy between 1909-1918 founded by the Italian poet Filippo Tommaso Marinetti, who declared "... a roaring car… is more beautiful than The Victory of Samothrace" and "We will glorify war - the world's only hygiene".
Futurists tried to express the energy and values of the machine age - they expressed motion in their paintings by repetition of forms e.g. wheeled traffic or walking people. The most famous painting is "Dynamism of a Dog on a Leash", 1912, by Giacomo Balla.

Vladimir Tatlin model af "Tatlins Tårn" eller "Monumentet for 3. Internationale".
Vladimir Tatlin model of "Tatlin’s Tower" or "The Monument to the Third International".
Konstruktivisme er betegnelsen for en russisk nonfigurativ kunstretning og arkitektur, der er samtidig med Bauhaus Skolen i Weimar, grundlagt i 1919 af Walter Gropius, og grundlaget for funktionalismen. "Tatlins Tårn" fra 1920 fremhæves altid som det mest typiske eksempel på konstruktivisme. Det var en monumental bygning skabt af den russiske kunstner og arkitekt Vladimir Tatlin, men blev aldrig opført. Den var planlagt til opførelse i Petrograd (nu Skt. Petersborg) efter Revolutionen i 1917 som hovedkvarter og monument for Komintern (3. Internationale). Konstruktivisterne skabte en udtryksform, en collage, som indeholdt en fjerde dimension, nemlig bevægelse/tid ud over de tre gængse dimensioner bredde, højde og dybde.
 

Constructivism was an artistic and architectural Russian movement (1919-1934), non-figurative art contemporary with the Bauhaus School i Weimar, founded in 1919 by Walter Gropius, in which a basis for Functionalism was made. Always mentioned as the most typical architectural example of Constructivism is "Tatlin's Tower" from 1920. It was a monumental building envisioned by the Russian artist and architect Vladimir Tatlin, but never built. It was planned to be erected in Petrograd (now St. Petersburg) after the Bolshevik Revolution of 1917, as the headquarters and monument of the Comintern (the Third International). The constructivist created a new mode of expression, a collage, containing a time/motion aka the fourth dimension.

 
Kunstnere, også de antikke grækere og romere, har altid skabt en illusion af den synlige virkelighed ved brug af de grundlæggende geometriske principper. De gamle teknikker blev genopdaget af renæssancemalerne, der eksperimenterede med optisk illusion for at få en plan flade til at fremtræde tredimensional. Den optiske illusion fortsattes af manieristerne, barokmalerne og så fremdeles.
Kunstnere som impressionisten Claude Monet, impressionisten og pointillisten Georges Seurat og postimpressionisten Paul Cézanne inspirerede Op Art kunstnerne. Nogle gange er impressionismen blevet betegnet optisk realisme på grund af den næsten videnskabelige interesse i optiske virkemidler og forsøget med lyset og dets effekter. Impressionisternes motto var "det menneskelige øje er et utroligt instrument".
Op Art er et abstrakt intellektuelt og systematisk udtryk, der gør brug af de geometriske former og udnytter de optiske virkemidler, den fysiske og psykologiske synsproces, og det medfører optisk bedrag og danner billeder, som giver indtryk af en flade i evig bevægelse, et dynamisk udtryk. Farverne bruges til at skabe visuelle effekter så som efterbilleder eller
trompe l'oeil. Billeder og skulpturer skabt af sorte og hvide planer eller kontrasterende farver synes at vibrere eller flimre.
I en artikel fra oktober 1964 i Time magazine med titlen
"Op Art: Pictures that attack the eye" blev Op Art anvendt om billeder, der havde fokus på manipulation af øjet. Ideen med Op Art var et poetisk spil med lys der forvirrede øjet og ikke nogen visuel irritation. Det var hensigten at kaste lys over det faktum at øjet kan snyde beskueren til at se ting, der ikke er der, og hvis visuel illusion kan snyde øjet så kan ord og propaganda også. Op Art tragtede efter at nedbryde barriererne mellem kunst og teknologi så vel som at etablere forbindelse mellem forskellige grene af videnskab så som optik (læren om lysets natur og anvendelser) og kybernetik ("styringskunst"). Det betød en ny anvendelse af form og figur inkluderende industriel æstetik.
Victor Vasarely Alexander Calder
  Er Op Art synonym med Kinetisk kunst? ja og nej.

Kinetisk kunst har rødder i russisk avantgarde, og betegner kunst, der opererer med bevægelse, virkelig eller tilsyneladende.
En enkel forklaring er at både Op Art og Kinetisk kunst er optaget af ideen om at skabe bevægelsesillusion på en plan flade. Imidlertid er kinetisk kunst først og fremmest kunst som indeholder bevægelige dele eller er afhængig at bevægelse, f.eks. Alexander Calders mobiler som bevæges enten ved luftstrømme eller elektronisk eller magnetisk.
Kinetisk kunst stammer fra de russiske konstruktivister herunder Naum Gabo (1890-1977), der var pioneren inden for stilen. Også den ungarske maler, fotograf og Bauhaus professor
László Moholy-Nagy var inspireret af konstruktivismen og en stor forkæmper for integration af teknologi og industri i kunsten. 
Fremkomsten af Op Art og kinetisk kunst i begyndelsen af 1960'erne viste en stor interesse for objektivitet og videnskabelige eksperimenter. Fascineret af de fysiske love for lyset har en hel generation af kunstnere udforsket visuelle fænomener og principper for perception.
 
Going further back it is possible to see a natural progression which lead to Modern Art movements, to Op Art. One can say that artists, even the ancient Greeks and Romans, created illusions of visual reality by using the basic geometric principles. The ancient techniques was rediscovered by the Renaissance painters who experimented with optical illusions so a flat surface could appear three-dimensional. The optical illusions were continued by the Mannerist painters, the Baroque painters and so on.
Artists such as the Impressionist Claude Monet, (1840-1926), the Impressionist and Pointillist Georges Seurat (1859-1891) and the Postimpressionist Paul Cézanne (1839-1906) have inspired the Op Artist with there theories of optics. Sometimes Impressionism is called Optical Realism because of its almost scientific interest in the actual visual experience and effect of light, and movement on appearance of objects. The Impressionist motto was: "human eye is a marvelous instrument". Optical Art is a method of painting, it is abstract art using geometrical forms to create an optical illusion, it is dynamic visual art. Colours are used in creating visual effects, such as afterimages and trompe l'oeil. Paintings and sculptures created of black and white planes or contrasting colours seem to move and vibrate.

Time magazine gave in an article called "Op Art: Pictures that attack the eye" published in October 1964, the term "Op Art" to paintings that focused on manipulation of the eye. The idea of Op Art was poetic play with light, to confuse the eye, and not visual irritations, and it was to highlight the fact that the eyes can trick the mind in to seeing things that are not there, and that if visual illusions can trick the eye so can words and propaganda. Op Art strived to break down the barriers between art and technology, as well as to establish relationships between the various branches of science, such as optics and cybernetics. It embodies new uses of form and shape, including industrial aesthetics. 

Is Op Art synonymous
with Kinetic Art? The answer is Yes or No.  
A simple explanation is that both Op Art and Kinetic Art concentrate on the idea of creating illusion of movement on a flat plane.
Kinetic art is first and foremost art that contains moving parts or depends on motion for its effect, e.g. Alexander Calder’s mobiles that are moved either by air currents or by some artificial means - usually electronic or magnetic. Kinetic Art originated in Russia by Constructivists such as the Russian sculptor Naum Gabo (1890-1977), a pioneer of Kinetic Art. Also the Hungarian painter, photographer and Bauhaus-professor
László Moholy-Nagy was highly influenced by Constructivism and a strong advocate of the integration of technology and industry into the arts.
The emergence of Op art and kinetic art in the early 1960s evinced a strong interest in objectivity and in scientific experiment. Fascinated by the physical laws of light and optics, a whole generation of artists devoted themselves to explore visual phenomena and principles of perception.  
TIME THE WEEKLY NEWS MAGAZINE October 23, 1964
OP ART:
PICTURES THAT ATTACK THE EYE
Op Art kjole
Op Art indeholder alle ingredienserne til en optometrists mareridt.
Op Art contains all the ingredients of an optometrist's nightmare.
Optical Art er dette års kjolelængde.
Optical Art is this year's dress length.
Op Art fascinerer på samme måde som et kalejdoskop fascinerer et barn.
Op Art fascinates the way a kaleidoscope does to a child.
Dets faldgrube er at fascinationen går over til at være gentagelse og kedsommelighed.
Its pitfall is that fascination often turns, by repetition, to boredom.
Op Art er fundamentalt et stillestående optisk fænomen som trælbinder og betager øjet.
Op Art are the essentially static visual phenomena that enslave and enthrall the eye.
Vi anser os selv for tekniske eksperter, i middelalderlig forstand, mere end kunstnere.
We consider ourselves technicians, in the medieval sense, rather than artists.
Optik er et redskab, som perspektiv var det engang.
Optics is a tool, as perspective once was.
 KUNSTNERE/ARTISTS
Vasarely, Victor
Værk fra 1966, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Painting from 1966, Neue Nationalgalerie,
Berlin.
Vasarely Múzeum, Budapest.
Se separat side om Victor Vasarely/Victor Vasarely's biography and paintings.
 
Vasarely, Victor (1906-1997). Ungarsk-fransk kunstner. Op Art kunstens fader - retningens ledende teoretiker og dens mest opfindsomme praktiker. Vasarely blev født i Pécs i Ungarn, han døde i Paris. Fra 1925-27 studerede han ved kunstakademiet i Budapest, og derefter studerede han under Sándor Bortnyik på Mühely (Budapests Bauhaus) - på Mühely fik Vasarely kendskab til Klees og Kandinskys abstrakt-geometriske kunst samt Wilhelm Ostwalds farvelære. Vasarely bosatte sig i Paris i begyndelsen af 1930'erne, og han giftede sig med Claire Spinner, sammen fik de to sønner. I Paris arbejdede Vasarely som grafiker, og udførte her sit første og det første Op Art billede "Zebra", bestående af buede sorte og hvide striber. De følgende år udforskede han de optiske effekter i sine grafiske arbejder, og i løbet af de næste to årtier udviklede Vasarely sin egen naturvidenskabelige stil af geometrisk abstrakt kunst - malerier, tegninger og konstruktioner i sort-hvid. I 1950'erne indførte han nye materialer i sine billeder så som glas og aluminium. I 1955 publiserede han sit "Gule Manifest" (Manifeste Jaune), han var klar over at staffelimaleriet var umoderne og foreslog nødvendigheden af en ensartethed i den plastiske kunst. Da han opfandt Op Art i 1957, forestillede han sig, at kunsten fik en ny funktion, han konkluderede at et kunstværk ikke er en refleksion af en indre verden, men snarere er det en genstand, som er resultatet af et arbejde, hvis eneste berettigelse er, at det giver skønhed og glæde til mennesket og er medvirkende til fred og harmoni. Billedet "Vega" fra 1957 ligner et forvredet skakbræt, opkaldt efter den klareste stjerne i stjernebilledet Lyren, et billede i bevægelse. I slutningen af 1960'erne havde han stor succes med Op Art udstillingen "Lumière et mouvement" på Musee d'Art Moderne i Paris. I 1970 indviede Vasarely sit eget museum Musee Vasarely i Château de Gordes i Vaucluse i Sydfrankrig. Vasarely er repræsenteret i de største museer verden over. Han modtog mange kunst- og ærespriser bl.a. blev han udnævnt til fransk æreslegionær og æresborger i New York, han modtog Guggenheim prisen, kunstkritikerprisen i Bruxelles og en guldmedalje på Milano Triennalen. 
En fransk astronaut medbragte 157 tryk af Vasarely om bord i det Sovjetiske rumfartøj Salyut 7 i 1982. I 1987 blev Vasarely Museet i Budapest i Ungarn indviet, museet ejer en stor samling af hans arbejder samt arbejder af andre ungarske kunstnere, der arbejdede udenfor landet.
Calder, Alexander
"Rød skive - hvide prikker", 1960, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Red Disc - White Dots", 1960, Guggenheim Collection, Venice.
 
Calder, Alexander (1898-1976). Amerikansk-fransk kinetisk kunstner. Calder er mest kendt for sine nonfigurative bevægelige monumentale kompositioner, mobiler samt figurer og portrætter af snoet metaltråd. Han er født nær Philadelphia i en kendt kunstnerisk familie. Hans far og bedstefar, der begge hed Alexander Calder, var skulptører og hans mor portrætkunstner.
Calder er uddannet som maskiningeniør og senere som kunstner i New York City fra 1923-26, hvor han studere maleri hos bl.a. John Sloan og George Luks. I 1927 rejste Calder til Paris. I begyndelsen skabte han små bevægelige træ- og metaltrådsfigurer, som han samlede til et miniaturecirkus med balancerende akrobater og brølende løver. Populariteten med "Cirkus Calder" bragte ham i kontakt med andre kunstneriske fornyere. Først i 1930'erne, inspireret af farver og kompositioner i
Piet Mondrians arbejder, skabte Calder sine skelsættende mobiler. Først var disse abstrakte skulpturer med motorer, senere skabte han mobiler der bevægede sig med vinden. I 1933 rejste Calder tilbage til USA, hvor hans abstrakt-organiske skulpturer både mobiler og stillestående, stabiler, vakte stor opsigt og anerkendelse. Efter 1950 tilbragte Calder noget af året i Frankrig. Han udstillede på Louisiana i 1969. Calder på frimærker.

Calder, Alexander (1898-1976). American-French Kinetic artist. He was born in Lawton, Pennsylvania into a well-known family of artists. His father and grandfather, were also Alexander Calder, both sculptors, and his mother was a portrait artist. Calder received an engineering degree. From 1923-25 he attended the Art Students League in New York, studying briefly with Thomas Hart Benton and John Sloan. His first exhibition of paintings took place in 1926 at the Artist's Gallery in New York. Later that year he went to Paris. He created small movable figures made of wood and metal, which he gathered into a miniature-circus with acrobats and roaring lions. His popularity with "Circus Calder" established contact with the Paris avant-garde. In the 1930s, influenced by the work of Piet Mondrian, he executed his epoch-making mobiles. At first his abstract sculptures were provided with engines, later his mobiles moved simply by the wind. His moving sculptures were called mobiles, the stationary stabiles. In 1933 Calder returned to the US, where his abstract-organic sculptures (mobiles and stabiles) attracted attention. He exhibited with the Abstraction-Création group in Paris in 1933. In 1943, the Museum of Modern ArtNew York, gave him a solo exhibition. Every year since 1950 he spent several month in France. Calder on stamps.
 
1 "Le Guichet", (Billetkontoret), 1963, foran New York Library for the Performing Arts, Lincoln Center Plaza.
"Le Guichet", (The Box Office), 1963, placed in front of the New York Library for the Performing Arts, Lincoln Center Plaza, New York.
2 "Hoveder og hale" (Têtes et Queue), 1965, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Heads and Tail" (Têtes et Queue), 1965, Neue Nationalgalerie, Berlin.
3 "Carmen", 1974, Museo Reina Sofía, Madrid.
4-5 Calder, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/Guggenheim Collection, Venice.
 
1-5 Calder, Whitney Museum of American Art, New York.
 
1 "Genstand med røde runde skiver", 1931, Whitney Museum of American Art, New York.
"Object with Red Discs, 1931, Whitney Museum of American Art, New York.
2 Lousiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark.
3 Fundació Joan Miró, Barcelona.
4-5 Calder, National Gallery of Art, East Building, Washington D.C.
 
Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle
Kunstens Bonnie og Clyde/The Bonnie and Clyde of Art
Stravinsky springvandet med 16 skulpturer, der bevæger sig og springer med vand, repræsenterende værker af komponisten Igor Stravinsky. Udført i 1983 af Tinguely og Niki de Saint Phalle, Place Stravinsky ved Pompidoucentret i Paris.
The Stravinsky Fountain with 16 sculptures moving and spraying water, representing the works of the composer Igor Stravinsky. Executed in 1983 by Tinguely and Niki de Saint Phalle, Place Stravinsky next to Centre Georges-Pompidou in Paris.
 
Tinguely, Jean
(1925-1991). Schweizisk kunstner uddannet i Basel og inspireret af dadaisten Kurt Schwitters. Hans første soloudstilling var i 1954 i Paris. Tinguely er kendt for kinetiske arbejder med maskinlignende objekter. Han anvendte gamle hjul og andre genbrugsting, og hans arbejder kan betegnes "junk art". Tinguely var gift med Niki de Saint Phalle. Jean Tinguely Museet i Basel åbnede i 1996.
 
 
Saint Phalle, Niki de - en autodidakt outsider/A self-taught outsider
(1930-2002). Fransk skulptør, maler og instruktør, gift med med Jean Tinguely. I begyndelsen af 1960'erne fremstillede Saint Phalle "skydebilleder". Hun anbragte plastikposer med maling bag billeder og skulpturer. Poserne gik itu når der blev skudt på værkerne med et gevær af hende eller andre deltagere.
Et af hendes mest berømte arbejder er "Hun - en katedral", 1966, Moderna Museet, Stockholm. En gigantisk kvindefigur, en slags moder jord, 28 m lang og udført i Saint Phalles karakteristiske "Nana stil". Beskueren kan gå ind i skulpturen. Saint Phalles "Nana stil" var farverige frodige kvinder (nanas er slang for piger). I Fribourg i Schweiz kan ses værker af Saint Phalle og Tinguely på "Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle".
Jean Tinguely og Niki de Saint Phalle kaldte sig selv for "Kunstens Bonnie og Clyde".

Saint Phalle, Niki de (1930-2002)
. French sculptur, painter and filmmaker, married to Jean Tinguely. In the early 1960s she created "Shooting Paintings". She placed plastic bags filled with paint behind paintings and sculptures, the bags burst when the works were shot by a gun held by her or other participants.
One of her most famous works is "She - a Cathedral", 1966, Moderna Museet, Stockholm. A gigantic female figure, a earth mother, 28 meters long, carried out in Saint Phalle's characteristic Nana style. Nana is slang for girl. Works of Saint Phalle and Tinguely can be seen at "Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle" in Fribourg in Switzerland.
Jean Tinguely and Niki de Saint Phalle called themselves "The Bonnie and Clyde of Art".
 
1 "Nana Baloon (eller Store Nana i bevægelse)", 1960'erne, Statens Museum for Kunst.
"Nana Baloon (or Big Nana in Motion)"
, 1960s, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Skydebillede Den Amerikanske Ambassade", 1961, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Shooting Painting American Embassy", 1961,
MoMA, Museum of Modern Art, New York.
3 "Nana", 1974, Hannover, Tyskland/"Nana", 1974, Hannover, Germany.
4 "Skytsenglen", 1997, Hovedbanegården i Zürich/"The Guardian Angel ", 1997, The Zurich Main Station.
Agam, Yaacov
Agam, Yaacov (1928). Israelsk maler og billedhugger, den førende eksponent for optisk og kinetisk kunst, bedst kendt for sine tredimensionale billeder og skulpturer. Agam var søn af en russisk rettroende rabbiner og forfatter. Som barn begyndte han at tegne til trods for religiøs forbud mod billedudtryk. Hans familie anerkendte kan kunstneriske evner, og i 1946 begyndte han på "Bezalel Academy of Arts and Design" i Jerusalem. Studier hos Mordecai Ardom, en tidligere elev i Bauhaus i Weimar. I 1950 kom Agam til Zurich og studerede hos Johannes Itten på kunsthåndværkerskolen, hvor han mødte Frank Lloyd Wright og Siegfried Giedion, og deres ideer om tidsdimensionen i kunst og arkitektur gjorde indtryk på ham. I 1951 flyttede Agam til Paris, hvor surrealisterne opdagede og beundrede ham. Hans første udstilling i "Galeri Craven" i Paris i 1953 viste kinetisk kunst og blev en kritikersucces. Max Ernst var den første, der købte et arbejde af Agam. Agam på frimærke.
Agam, Yaacov (1928). Israeli Painter and Sculptor, son of a Russian rabbi and author. Although his religion was against drawing and painting, he was not forbidden to do so by his family, who acknowledged his talent. In 1946 he became a student at "Bezalel Academy of Arts and Design" in Jerusalem. In 1950 he went to Zurich and became a student of Johannes Itten at the "Art and Craft School", where he met Frank Lloyd Wright and Siegfried Giedion, whose ideas about the time-dimension in art and architecture impressed him. In 1951 he went to Paris, where his works were admired by the Surrealist artists. His first exhibition in "Galerie Craven" in Paris in 1953 shows kinetic art and became a success. Max Ernst was the first to buy one of his works. Agam became the leading exponent of optical and kinetic art, and is best known for his three-dimensional paintings and sculptures. Agam on stamp.

 

 
Springvand, 2005, Dizengoff Square, Tel Aviv.
Fountain
, 2005, Dizengoff Square, Tel Aviv.
Springvand, La Défense, Paris.
Fountain
, La Défense, Paris.
 ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
   
Graevenitz, Gerhard von
(1934-1983)
Tysk kunstner.
German artist.
"Kinetisk genstand: 37 hvide runde skiver på hvid baggrund", 1967, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Kinetic Object: 37 White Disks on White"
, 1967, Neue Nationalgalerie,
Berlin.
Sýkora, Zdeněk
(1920-2011)
Tjekkoslovakisk moderne abstrakt maler og skulptør og foregangsmand i anvendelsen af computergenereret kunst.
Czechoslovakian modern abstract painter and sculptor, and a pioneer in computer-generated art.
"Komposition", 1966, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Composition"
, 1966, Neue Nationalgalerie,
Berlin.
Riley, Bridget
(1931)
Engelsk kunstner.
English artist.
"Flygtende centrum", 1962, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Escaping Centre", 1962, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Blaze 1", 1962.
   
Uhlmann, Hans
(1900-1975)
Tysk kunstner.
German artist.
"Stålskulptur", 1956, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Steel Sculpture", 1956, Neue Nationalgalerie,
Berlin.
"Lille karrusel", 1958, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Small Merrry-Go-Round", 1958, Neue Nationalgalerie, Berlin.
Escher, Maurits Cornelis
(
1898-1972)
Nederlandsk kunster.
Dutch graphic artist.
Udsnit af "Udsigtstårn", 1958.
Detail of "Belvedere", 1958.
Vasarely, Victor (1908-1997)
Ungarsk-fransk kunstner.
Hungarian-French artist.
"Vonal-Ksz", 1968.
"Vonal-Ksz", 1968.
       
Albers, Joseph, (1888-1976)
Tysk-amerikansk kunstner.
German-American artists.
"Helligdom", 1942, fra serien Grafisk Tektonisk.
"Sanctuary"
, 1942, from the series Graphic Tectonic
.
Stanczak, Julian (1928-2017)
Polsk-amerikansk kunstner.
Polish-American artist.
"Forbipasserende kontur", 1960'erne.
"Passing Contour", 1960s.
Mavignier, Almir
de Silva

(1925-2018)
Brasiliansk kunstner.
Brazilian artist.
"To kvadrater", 1967.

"Two Squares", 1967. 

Anuszkiewicz, Richard
(1930-2020)
Amerikansk kunstner.
American artist.
"Dyb magentarød kvadrat", 1978.
"Deep Magenta Square", 1978.
 
Samt:
Francois Morrellet. Enirico Castellani. Heinz Mack. Carlos Cruz-Diez. George Rickey. Jesus Rafael Soto. Antonio Calderara. Günther Uecker. Piero Dorazio.
 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
København Copenhagen
Aarhus
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Fanefjord Kirke
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu