Drop Down Menu
Impressionisme 1870-1900
Impressionism 1870-1900
Cassatt, Mary
Degas, Edgar
Monet, Claude
Morisot, Berthe
Paulsen, Julius
Philipsen, Theodor
Pissarro, Jacob
Renoir, Pierre-Auguste
Sisley, Alfred
Whistler, James
Postimpressionisme 1880-90
Post-Impressionism 1880-90
Cézanne, Paul
Gauguin, Paul
Rousseau, Henri
Seurat, Georges
Signac, Paul
Toulouse-Lautrec
Van Gogh, Vincent
 
Impressionismen opstod i Frankrig i 1860'erne på grundlag af nogle tendenser inden for realismen. Kunstnerne begyndte nu at forlade den virkelighedstro gengivelse og søgte i stedet at gengive indtryk (impression) af lys og farveeffekter
Teorierne blev udviklet gennem 1860'erne og drejede sig om, i modsætning til det accepterede salonmaleri, at undgå mørke farver og i stedet bruge lyse farver anbragt i tydelige penselstrøg ved siden af hinanden.
Man søgte at fange landskabers stadigt skiftende karakterer, brugte luftperspektiv, undgik konturer og malede farver i skyggepartierne, hvis f.eks. genstanden er rød, bruges grøn som skyggefarve, dvs. komplementærfarverne anvendes, sort er således ikke skyggefarve. 

Impressionisterne ville i deres kunst genskabe optiske indtryk, vise tingene sådan som de så dem. Resultatet skulle blive en naturalisme byggende på personlige synsindtryk og oplevelser, ikke en fotografisk naturalisme som i så meget af den samtidige kunst. Ofte malede impressionisterne de samme motiver på forskellige tider af døgnet. 
Impressionisterne gjorde sig stærkest gældende i Frankrig, især Monet og Cézanne fik stor betydning for kunstnerne i 1900-tallet. 
Edouard Manet inspirerede den impressionistiske gruppe, men deltog aldrig i dens udstillinger, men stod som talsmand for et nyt og friere syn på malerkunstens mission.
Dette billede gav impressionismen navn
This painting gave the impressionists their name
Claude Monet "Impression Soleil Levant" (indtryk-solopgang), 1873, Musée Marmottan, Paris.
Maleriet var udstillet på den første såkaldte impressionistudstilling i 1874, og tidens kritikere latterliggjorde impressionismen, og de dannede ordet efter Monets maleri.
Claude Monet "Impression Soleil Levant" (Sunrise), 1873, Musée Marmottan, Paris.
Monet's painting was exhibited at the first so-called impressionist exhibition in 1874, where the new style was ridiculed by the critics, and they created the word Impressionism after Monet's painting.
I begyndelsen af 1860'erne var en gruppe af unge kunstnere, Monet, Pissaro og Sisley, især fælles om at være imod den officielle akademiske uddannelse og begejstrede for realismen, Courbet og Barbizonskolen. Daubigny og Millet, betød meget for impressionismens tidlige udvikling. Realisterne var af den opfattelse, at man skulle vise "La vie moderne", nutidens liv, og de havde især taget sig af livets skyggesider, men det sociale aspekt interesserede ikke impressionisterne, de malede det moderne liv i bl.a. Paris og mennesker i naturen eller landskaber. Fra Barbizonmalerne lærte de naturstudiet i fri luft, plein air malerietDe ældre kunstnere havde malet studier udendørs, men fuldført de egentlige malerier i atelieret, impressionisterne malede ofte deres billeder helt i fri luft.
Kunstnere som Degas og Cézanne knyttede sig til Monet, Renoir, Pisarro og Sisly og udstillede sammen med dem, men de havde nogle andre idealer og brugte kun i perioder den impressionistiske teknik. En ældre maler som Manet blev påvirket af de nye teorier. 
Kunstnerne sluttede sig i 1874 sammen for selv at udstille uden om Salonen i Paris. Der kom i alt syv impressionistudstillinger med skiftende deltagere i årene til 1886, hvorefter retningen mistede sin største betydning.
De franske malere
Claude Monet og Paul Cézanne var de mest indflydelsesrige på 1900-tals kunstnerne - impressionismen fik stor betydning for den moderne malerkunsts udvikling frem til fauvismen.
Barbizonskolen - Landskabsmaleriet skabtes i det fri
Barbizonskolen var en gruppe af franske landskabsmalere, der var aktive fra omkring 1830-70.
Landsbyen Barbizon sydøst for Paris nær Fontainebleauskoven, hvor kunstnerne dyrkede friluftsmaleriet, har givet navn til skolen. I godt vejr vovede kunstnerne sig udenfor Paris for at arbejde direkte i naturen, bl.a. var Versailles et af udflugtsmålene, men det mest populære udflugtsmål var Fontainebleauskoven, der blev et fristed for kunstnerne.
Barbizonskolen kaldes også Fontainebleau Skolen ikke at forveksle med den tidligere manieristiske kunstretning i Frankrig 1530-70 af samme navn.

Barbizonmalerne
tog afstand fra de snævert afgrænsede æstetiske regler, som var defineret i den akademiske neoklassicistiske tradition, hvor det handlede om efterligninger af renæssancekunstnere og antikken. Historiemaleriet havde høj status, men rene landskabsbilleder havde lav status. Det gik an at male en idealiseret natur inspireret af antik digterkunst samt lade sig inspirere af barokmalerne Poussin og Lorrain.
Da den romantiske engelske landskabsmaler John Constable udstillede på Parisersalonen i 1824 blev hans værker en af inspirationskilderne til en ny landskabsstil.
Barbizonkunstnerne repræsenterede en naturalisme befriet for
den akademiske tradition og anses for, med deres individualisme og plein air maleri, at være impressionismens foregangsmænd.

Théodore Rousseau (1812-1867) den mest kendte af Barbizonkunstnerne var nærmest besat af Fontainebleauskoven, hvor han tilbragte mere tid end sine kunstnerkolleger. Det var i tiden usædvanligt at male i den fri natur, men Rousseau malede i skoven, og det i al slags vejr selv i sne og frost og tog kun til Paris i forbindelse med salg. Hans direkte observationer af naturen gjorde ham til en betydningsfuld figur i udviklingen af landskabsmaleriet. Rousseaus stil havde udgangspunkt i intensive studier af de hollandske landskabsmaler og arbejderne af samtidige engelske romantiske kunstnere så som John Constable og Richard Parkes Bonington. Hans tidlige landskabsbilleder viste en vild og utæmmet natur og høstede anerkendelse hos mange af Frankrigs ledende romantiske malere og digtere.
Øvrige fremtrædende medlemmer var Constant Troyon, Charles-Francois Daubigny,
Narcisse Virgilio Díaz og Jules Dupré. Realistiske malere som Millet og Corot havde en løsere tilknytning til til skolen.

Den amerikanske Barbizonskole var inspireret af den franske. Værkerne var landskaber ofte med bønder og/eller bondegårde.
William Morris Hunt var den første amerikanske maler, der tog Barbizonstilen op. Også præimpressionisten Winslow Homer var en del af den amerikanske Barbizonskole.
The style arose in France in the late 1860s based on some tendencies in Realism. The artists had begun to leave the realistic representation for describing their impressions of the effects of light and colour.
Impressionism's theories, developed during the 1860s, were contrary to the accepted Salon painting. The impressionists avoided dark colours, they used light colours placed side by side in clear brush strokes. The artists sought to intercept the constantly changing character of the landscapes, they preferred the birds-eye-view, and used colours to emphasize shadows - e.g. the shadow of a green hat was painted red - that is complementary colours/contrasts: red/green, yellow/violet, blue/orange, (
Ittens color circle).
The Impressionists wanted to re-create the optical impression, to show the objects as they saw them, a Naturalism built on personal visual impressions and experiences, not a photographic Naturalism. (Realism contained a social aspect, Naturalism experimented with an objective imitation of nature). The Impressionist often painted their subjects more than once at different times of the day. In the early 1860s a group of young artists,
Monet, Pissaro and Sisley, filled with enthusiasm about the Realism, Courbet and the Barbizon School, made common cause against the official academic education (Barbizon School: French landscape artists who worked near Barbizon, France between 1830-1870). The Realist were of the opinion that the art should represent "la Vie Moderne" (the Modern Life), and they had first and foremost been intensely concerned about the shady side of life, the social aspect did not interest the Impressionist, they painted the unproblematic life in Paris and people in nature. From the Barbizon School the artists learned the plain air painting (painting in the open air). The elder painters had painted outdoor sketches and completed the real paintings in the studios. Artists as Degas and
Cézanne were attached to Monet, Renoir, Pissaro and Sisley and exhibited with them. The First Impressionist Exhibition in 1874 was held outside the Salon. Seven Impressionist exhibitions were held until 1886, afterwards the style had lost its meaning, it was continued by Monet and Renoir.
The French painters
Claude Monet and Paul Cézanne were the most important influence on the artist in the 20th century - the Impressionism became great influence for the development of modern art until Fauvism.
Monet, Claude    (Impressionisme)
"De fire træer", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York/"The Four Trees", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
Monet, Claude (1840-1926). Fransk kunstner født i Paris, død i Giverny. Monet blev en af impressionismens væsentligste kunstnere, lyset var hans egentlig motiv.
Han fik tidligt kontakt med Renoir og Sisley. Monet hørte til den kreds af kunstnere, der i 1860'erne var samlet omkring Manet. Han var optaget af friluftsmaleriet, og ønsket om at gengive den atmosfæriske virkning og de flygtige lysvirkninger blev afgørende for hans kunst. I begyndelsen af 1870'erne besøgte han London sammen med Pisssarro, hvor han blev fascineret af Constable og Turners billeder. Han anvendte små korte penselstrøg i sine "lysbilleder", der præges af diffuse konturer og en nuanceret farveholdning. Han malede det samme motiv flere gange (bl.a. katedralen i Rouen) med det formål at skildre forskellige belysningers betydning for motivet, billede for billede fastholdt han de skiftende lysforhold og farvevirkninger.
Monet, Claude (1840-1926). French painter. He was born in Paris and died in Giverny. Monet was one of the most important Impressionists, the light was his real motif. Early he came in contact with Renoir and Sisley. Monet belonged to the circle of artists, who in the 1860s were gathered around Manet. He was absorbed in plain air painting (painting out of doors) and his wish of depicting atmospheric effects and the passing light-effects was of vital importance to his art. In the early 1870s he visited London together with Pissarro, where he became fascinated and influenced by the paintings of Constable and Turner. Monet used small short brushstrokes in his "light-paintings", which were characterized by diffuse contours and a varied colour scheme. He painted the same motif several times to portray different lightings influence of the motif, e.g. "The Rouen Cathedral", 1894.
1 "Camille Doncieux (Kvinde i grønt)", 1866, Kunsthalle, Bremen/"Camille Doncieux (Lady in Green)", 1866, Kunsthalle, Bremen.
2 "Have i blomstringstid i Sainte-Addresse", 1866, Musée d'Orsay, Paris.
"Garden in Bloom at Sainte-Addresse", 1866, Musée d'Orsay, Paris.
3 "Kvinderne i haven", 1866, Musée d'Orsay, Paris/"Women in the Garden", 1866, Musée d'Orsay, Paris.
4 "Kvinde i haven", 1867, Erimitagemuseet, Skt. Petersborg/"Woman in the Garden", 1867, The Hermitage, St Petersburg.
5 "Haven i Sainte-Adresse", 1867, Metropolitan Museum of Art, New York/"Garden at Sainte-Adresse", 1867, Metropolitan Museum of Art, New York.
6 "Vuggen - Camille med kunstnerens søn Jean", 1867, National Gallery of Art, Washington D.C.

"The Cradle - Camille with the Artist's Son Jean", 1867, National Gallery of Art, Washington D.C.

1 "Saint-Germain-l'Auxerrois Paris",
2 "Regatta i Sainte-Adresse", 1867, Metropolitan Museum of Art, New York/"Regatta at Sainte-Adresse", 1867, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Skaden", 1869, Musée d'Orsay, Paris/"The Magpie", 1869, Musée d'Orsay, Paris.
4 "Jean Monet (1867–1913) på sin cykelhest", 1872, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Jean Monet (1867–1913) on His Hobby Horse", 1872, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Impression Soleil Levant" (indtryk-solopgang), 1873, Musée Marmottan, Paris. Dette billede gav impressionismen navn.
"Impression-Soleil Levant" (Sunrise), 1873, Musée Marmottan, Paris. This painting gave name to the style Impressionism. It was exhibited at the first so-called impressionist exhibition in 1874, where the new style was ridiculed by the critics, and they created the word Impressionism after Monet's painting.
1 "Valmuer", 1873, Musée d'Orsay, Paris/"Poppies", 1873, Musée d'Orsay, Paris.
2 Kunstnerens hus i Argenteuil, 1873, The Art Institute of Chicago.
The Artist's house at Argenteuil, 1873, The Art Institute of Chicago.
3 "Sommer", 1874, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Summer", 1874, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Valmuemark  nær Argenteuil", 1875, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Poppy Fields near Argenteuil", 1875, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Kvinde med en parasol. Madame Monet og hendes søn", 1875, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Woman with a Parasol. Madame Monet and Her Son", 1875,
National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Ankomsten af toget fra Normandiet til Saint-Lazare banegården", 1877, The Art Institute of Chicago.
"Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare", 1877, The Art Institute of Chicago.
1 "Gade i Vétheuil ved vintertide", 1879/"Street in Vétheuil in Winter", 1879.
2 "Kunstnerens have i Vétheuil", 1881, National Gallery of Art, Washington D.C.
"The Artist's Garden at Vétheuil", 1881,
National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Manneportebuen (Ètretat)", 1883, Metropolitan Museum of Art, New York.
"The Manneporte (Ètretat)"
, 1883, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "Strømfaldene ved Petite Creuse floden i Fresselines", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Rapids on the Petite Creuse at Fresselines", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Valmuemark (Giverny)", 1890–91, Art Institute of Chicago.
"Poppy Field (Giverny)", 1890–91,
The Art Institute of Chicago.
6 "Høstakke (sne- og solvirkninger), 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Haystacks (Effect of Snow and Sun), 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Japansk gangbro og åkandedammen, Giverny", 1899,  Philadelphia Museum of Art.
"Japanese Footbridge and the Water Lily Pool, Giverny", 1899,
Philadelphia Museum of Art.
1 "De fire træer", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York/"The Four Trees", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Rouen katedralen. Facade (solnedgang)", 1892-1894, Musée Marmottan, Paris. 
"Rouen Cathedral. Facade (Sunset)", 1892-1894, Musée Marmottan, Paris.
3 "Rouen katedralen. Facade (solnedgang)", 1894, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Rouen Cathedral: The Portal (Sunlight)", 1894, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "Katedralen i Rouen, vestfacaden, solskin", 1894, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Rouen Cathedral, West Facade, Sunlight", 1894, National Gallery of Art, Washington D.C.

5 "Bro over en åkandedam", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Bridge over a Pond of Water Lilies", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.
6 "Charing Cross broen", 1899, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid/"Charing Cross Bridge", 1899, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
1 "Parlamentet, solnedgang", 1903, National Gallery of Art, Washington D.C.

"The Houses of Parliament, Sunset", 1903, National Gallery of Art, Washington D.C.

2 "Waterloo Broen, London, ved solnedgang", 1904, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Waterloo Bridge, London, at Sunset", 1904,
National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Da Mula familiens palads, Venedig", 1908, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Palazzo da Mula,
Venice", 1908, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Skærmlilje", 1914-26, Museum of Modern Art, New York/"Agapanthus", 1914-26, Museum of Modern Art, New York.
5 "Åkander", 1914-26, Museum of Modern Art, New York/"Water Lilies", 1914-26, Museum of Modern Art, New York.
6 "Åkandedam", 1917-22, Art Institute of Chicago/"Water Lily Pond", 1917-22, Art Institute of Chicago.
7 "Den japanske gangbro", ca. 1920-22, Museum of Modern Art, New York,
"The Japanese Footbridge", c. 1920-22, Museum of Modern Art, New York.
Renoir, Pierre-Auguste    (Impressionisme)
"Børnenes eftermiddag i Wargemont", 1884, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Children's Afternoon at Wargemont", 1884, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Renoir, Pierre-Auguste (1841-1919). Fransk kunstner. Født i Limoges, død i Cagnes. Hans far Léonard var skrædder, moderen Marguerite passede hjemmet og familiens seks børn. I 1845 flyttede familien til Paris. Tidligt havde Renoir vist talent for at tegne og i 1854 kom han i lære som porcelænsmaler hos Paris-firmaet Lévy frères (Brødrene Lévy), firmaet gik fallit i 1858 - efterfølgende besluttede Renoir sig for at blive kunstmaler. 
Fra 1860-64 levede han af at kopiere billeder på Louvre, og her fik han interesse for 1700-tals malere som Fragonard, Watteau og først og fremmest rokoko-maleren Francois Boucher og hans billede "Diana efter badet", 1742, som han hele sit liv nærede en særlig beundring for. I 1861 tog Renoir undervisning hos den schweiziske maler Charles Gleyre, og samtidig meldte han sig ind på Ecole des Beaux-Arts, hvor han studerede fra 1862-63. I Gleyres private atelier arbejdede Renoir sammen med andre unge kunstnere, de senere grundlæggere af impressionismen Monet, Sisley og Bazille. I 1864 blev hans første billede godkendt på den officielle Salon, og han begyndte at udføre bestillingsportrætter. I 1865 besøgte han Bourron-Marlotte nær Fontainebleau syd for Paris, det blev den første af mange somre, han tilbragte der - dette år mødte han Gustave Courbet.
I 1867 blev hans billede "Lise" godkendt til optagelse på Salonen - modellen Lise Tréhot var Renoirs kæreste. Med mellemrum blev hans arbejder godkendt af Salonen frem til begyndelsen af 1870'erne. I 1871, efter militærtjeneste under den Fransk-Preussiske krig, vendte han tilbage til Paris. I 1872 mødte han den visionære parisiske kunsthandler Paul Durand-Ruel, der tidligt opdagede betydningen af impressionisterne. I 1873 deltog han i Salon des Refusés og i 1874 i den første impressionistudstilling, som han også deltog i igen i 1876, 1877 og 1882, men han afslog at deltage i de øvrige impressionistudstillinger. I 1875 tvang økonomiske problemer Renoir og andre impressioister til at holde auktion over deres arbejder. I slutningen af 1870'erne var Renoir tilknyttet kunsthandleren Père Tanguy. I perioden 1878-83 udstillede han årligt på Salonen. I 1881-82 besøgte han Algeriet og Italien. I 1883 arrangerede Paul Durand-Ruel en soloudstilling af Renoirs værker - samme år rejste Renoir til de engelske kanaløer Jersey og Guernsey samt til L’Estaque i Sydfrankrig for at besøge Cézanne. Han udstillede med gruppen Les Vingt i Bruxelles i 1885, 1886 og 1889. I 1887 indledte han et venskab med den franske symbolistiske digter Stéphane Mallarmé. I 1890 deltog han i Salonen for sidste gang og blev udnævnt til fransk æreslegionær. Renoir var inspireret af Courbet og Corot i hans første arbejder, men mødet med impressionisterne førte til en ændring i malestil. Impressionisternes naturstudium og deres lyse farver fascinerede Renoir, men ligesom Cézanne stræbte han mod et maleri hvor den faste komposition og gengivelsen af den plastiske form spillede en afgørende rolle - for dem begge var det klassiske skønhedsideal væsentligere end skildringen af flygtige lys- og farvevirkninger. Selv om Renoir blev nært knyttet til impressionisternes kom han imidlertid til at indtage en særstilling. Han var først og fremmest figurmaler, og en væsentlig del af hans billeder skildrer kvinder og børn, gadeliv og cafeer, blandt hans arbejder findes også en række landskabsbilleder. En dyb begejstring for livets frodighed præger Renoirs billeder. De sidste årtier at sit liv led Renoir af reumatisk arthritis, og fik en facial parese, og i de sidste år at sit liv havde han hyppige tilfælde med ansigtslammelser og synsproblemer, han fik pensler fastspændt på sin arm, og på den måde kunne han fortsætte med at male. I 1913 begyndte han at arbejde med skulpturer - til trods for helbredsproblemer fortsatte Renoir med at arbejde til sin død.
Renoir, Pierre-Auguste (1841-1919). French painter. He was born in Limoges, and he died in Cagnes. His father Léonard was a tailor, his mother Marguerite cared for their six children and run the household. In 1845 the family moved to Paris. Early Renoir had shown talent for drawing, and in 1854 he was apprenticed as a china painter at the Paris Firm Lévy frères (Lévy brothers), in 1858 the firm went bankrupt - subsequently Renoir decided to become a painter.
From 1860-64 he made a living by copying paintings in the Louvre Museum, and he took much interest in the painters of the 18th century e.g. Fragonard, Watteau and first and foremost the Rococo painter Francois Boucher and his painting "
The bath of Diana/Diana Leaving the bath", 1742, which was very special to him his whole life through. In 1861 Renoir took painting classes with the Swiss artist Charles Gleyre, and he joined Ecole des Beaux-Arts. In Gleyre's private studio Renoir worked together with other young artists, Monet, Sisley and Bazille - the founders of Impressionism. In 1864, for the first time, the official Salon accepted one of his paintings - after that he was commissioned to paint portraits. I 1865 he visited Bourron-Marlotte near Fontainebleau south of Paris, the first of many summers he spent there - that year he met
Gustave Courbet. In 1867 his painting "Lise" was accepted by the Salon, the model was his mistress Lise Tréhot. Until the early 1870s his paintings at regular intervals were accepted by the Salon. In 1871, after military service during the French-Prussian war, Renoir returned to Paris. In 1872 he met the visionary French art dealer Paul Durand-Ruel, who early discovered the importance of the Impressionists. In 1873 he participated in the Salon des Refusés, and in 1874 in the first Impressionist exhibition - he also exhibited with the Impressionists in 1876, 1877 and 1882. In 1875 financial problems forced Renoir and other Impressionist painters to hold an auction of their works. From 1878-83 his paintings were exhibited at the Salon. In 1881-82 he visited Italy and Algeria. In 1883 Paul Durand-Ruel organized a solo exhibition of his works - the same year he traveled to the British Channel Islands of Jersey and Guernsey and to L’Estaque in Southern France to visit Cézanne. In 1885, 1886 and 1889 he exhibited with Les Vingt in Brussels. In 1887 he formed an acquaintance with the French Symbolist poet Stéphane Mallarmé. In 1890 he participated in the Salon for the last time, and he was awarded the medal of the Légion d’Honneur. 
Renoir earliest works were influenced by Courbet and Corot, however his meeting with the Impressionists changed his way of painting. Renoir was fascinated by the Impressionists studies from nature and their use of bright colours, like Cézanne he aimed at a painting where the firm composition and the representation of the plastic form played the decisive role - for both of them the classic ideal of beauty was more important than the description of the passing light and the colour effects. Though Renoir was closely knitted to the Impressionist, he occupied a special position in history of art. Renoir was first and foremost figure painter, a large part of his paintings described women and children, the life of the streets and café's - he also painted a few landscapes. A great enthusiasm for life's luxuriance characterized Renoir's paintings.
The last decades of his life Renoir suffered from rheumatic arthritis and got a facial paresis, in his last years he had frequent attacks of facial pareses and sight problems - he painted with brushes fastened to his arm - in spite of failing health he continued to paint until his dead.
1 "Lise", 1867, Folkwang Museum, Essen/"Lise", 1867, Folkwang Museum, Essen, Germany.
2 "Sommer", 1868, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Summer", 1868, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Portræt af Alfred Sisley", 1868/"Portrait of Alfred Sisley", 1868.
4 "Odalisk", 1870, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Odalisque", 1870, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Pont-Neuf", 1872, National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Teaterbalkonen" eller "Logen", 1874, Courtauld Institute Galleries, London.
"The Theater box" aka "La Loge" 1874, Courtauld Institute Galleries, London.
7 "Portræt af Claude Monet", 1875, Musée d'Orsay, Paris.
"
Portrait of Claude Monet", 1875, Musée d'Orsay, Paris.
1 "Pige med vandkande", 1876, National Gallery of Art, Washington D.C.
"A Girl with a Watering Can", 1876, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Moulin de la Galette", 1876, Musée d'Orsay, Paris.
3 "Gyngen", 1876, Musée d'Orsay, Paris/"The Swing", 1876, Musée d'Orsay, Paris.
4 "Madame Charpentier og hendes børn", 1878, The Met, New York/"Madame Charpentier and Her Children", 1878, The Met, New York.
5 "Bådselskabets frokost", 1880-81, The Phillips Collection, Washington D.C.
"Luncheon of the Boating Party", 1880-81, The Phillips Collection, Washington D.C.
1 "To søstre (på terrassen)", 1881, Art Institute of Chicago/"Two Sisters (On the Terrace)", 1881, Art Institute of Chicago.
2 "Blomstrende kastanietræ", 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Chestnut in Blossom", 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Krysantemummer", 1881-82, Art Institute of Chicago/"Chrysanthemums", 1881-82, Art Institute of Chicago.
4 "Dans i byen", 1883,  Musée d'Orsay, Paris/"City Dance", 1883, Musée d'Orsay, Paris.
5 "Hav og klinter", ca. 1885, The Met, New York/"Sea and Cliffs", c. 1885, The Met, New York.
1 "De badende", 1887, Philadelphia Museum of Art/"The Large Bathers", 1887, Philadelphia Museum of Art.
2 "Vaskekoner", ca. 1888, Baltimore Museum of Art BMA/"Washerwomen", c. 1888, Baltimore Museum of Art BMA.
3 "Catulle Mendès' døtre, Huguette (1871-1964), Claudine (1876-1937) og Helyonne (1879-1955), 1888, The Met, New York.
"The Daughters of Catulle Mendès, Huguette (1871-1964), Claudine (1876-1937), and Helyonne (1879-1955), 1888, The Met, New York.
4 "To unge piger ved klaveret", 1892, The Met, New York/"Two Young Girls at the Piano", 1892, The Met, New York.
Sisley, Alfred    (Impressionisme)
"Sne på landevejen i Louveciennes", 1874, privatsamling.
"Snow on the Road Louveciennes", 1874, private collection.
"Gaden", 1885, Kunsthaus Zürich.
"The Street"
, 1885, Museum of Art, Zurich
.
Sisley, Alfred (1839-1899). Fransk maler. Født i Paris, død i Moret-sur-Loing. Sluttede sig i midten af 1860'erne til kredsen omkring Manet og blev en af impressionismens foregangsmænd. Hans lysfyldte mark- og flodlandskaber er malet med samme følsomhed, som kendes fra Monets billeder. En blid og rigt nuanceret farveholdning præger hans poetiske billeder - de fleste skildrer lyse landskaber fra Ile de France.
Sisley, Alfred (1839-1899). French painter. He was born in Paris, and he died in Moret-sur-Loing. In the mid-1860s he joined the circle around Manet and became one of the pioneers of Impressionism. His field- and riverlandscapes are painted with the same sensitivity as known from Monet's paintings. A soft and varied colour scheme mark his poetic paintings - most of them portray landscapes from Ile de France.
1 "Regatta i Molesey", 1874, Musée d'Orsay, Paris/"Regatta at Molesey", 1874, Musée d'Orsay, Paris.
2 "Terrasserne ved Saint-Germain, forår", 1875, Walters Art Museum, Baltimore.
"The Terrace at Saint-Germain", Spring", 1875, Walters Art Museum, Baltimore.
3 "Oversvømmelse ved Port-Marly", 1876, Musée des Beaux-Arts, Rouen/"Flood at Port-Marly", 1876, Musée des Beaux-Arts, Rouen.
4 "De små forårsenge", ca. 1881, Tate Gallery, London/"Small Meadows in Spring", c. 1881, Tate Gallery, London.
5 "Popler ved en flodbred", 1882, Baltimore Museum of Art. BMA/"Poplars on a River Bank", 1882, Baltimore Museum of Art BMA.
Degas, Edgar    (Impressionisme)
"Lille 14-årig danser", 1919-21 (originalen er fra 1881), Baltimore Museum of Art BMA.

"Little Dancer, Aged Fourteen", 1919-21 (original model 1881), Baltimore Museum of Art BMA.

"Tre danserinder i en øvesal", 1870-80, Samling H. de Ganay, Paris.
"Three Dancers in an Exercise Hall", 1870-80, Collection H. de Ganay, Paris.
Degas, Hilaire-Germain-Edgar (1834-1917). Fransk maler, tegner og billedhugger. Han blev født i Paris ind i en velstående bankierfamilie, og han døde i Paris. Degas studerede på Ècole des Beaux-arts i Paris under en tidligere elev af Ingres, derefter tog han på en studierejse til Italien. Degas' store fascination af Ingres' kunst blev bestemmende for ham, men han lod sig også inspirere af Manet og de japanske farvetræsnit. Han var en af malerne i den impressionistiske gruppe, hvor Manet var den centrale figur, men han blev aldrig impressionist i egentlig forstand. Impressionisternes strukturløse lysmaleri tilfredsstillede ham ikke, han var en iagttager, der hele sig liv følte sig draget mod Ingres' kølige klassicisme, hvor den klart tegnede linje spillede en afgørende rolle, og han malede indendørs modsat impressionisterne - de fleste af Degas' billeder skildrer jockeys, væddeløbsheste, badende kvinder, teatre, cafeer og dansesteder - i begyndelsen af 1870'erne blev kvindelige balletdansere hans foretrukne motiv. Hans evne til at fastholde det karakteristiske ved selv den flygtigste bevægelse var usædvanlig. Et absolut krav om sand og usminket gengivelse af modellen kendetegnede Degas' kunst, der på samme tid var yndefuld og ubarmhjertigt afslørende, den forenede den realistiske øjebliksskildring med klassisk alvor og fornemmelse for stil. I 1880'erne begyndte hans syn at svigte, og han koncentrerede sig om skulpturer og pasteller, som ikke krævede total synsskarphed. I 1881 udstillede han skulpturen Den lille 14 årige danser, og hans syn svigtede yderligere, og han vendte sig mere og mere til skulpturen, han modellerede figurer og heste i voks, nogle efterlod han ufærdige, de blev senere støbt i bronze. Som billedhugger udførte Degas en række betydelige statuetter af kvinder og heste, og hvad enten han betragtes som maler eller skulptør, hører han hjemme blandt Europas store kunstnere. På Glyptoteket i København er Degas repræsenteret med balletbilleder og bronzestatuetter.
Degas, Hilaire-Germain-Edgar (1834-1917). French painter, draughtsman and sculptor. He was born in Paris into a banking family, and he died in Paris. Degas studied at Ècole des Beaux-arts in Paris, under a former apprentice to Ingres, afterwards he went to Italy to study. His great fascination with Ingres' became a determining factor in his work, he was also influenced by Manet and Japanese woodcuts. Degas was one of the artists in the Impressionist group, where Manet was the central figure, he never became an Impressionist in the proper sense of the word - unlike the impressionists, he preferred to work in the studio, and the Impressionists structureless light painting did not satisfy him, he was an observer, his whole life he was attracted to Ingres' cool Classicism - most of Degas' works depicted jockeys, race horses, scenes of women bathing, theaters, cafés or music halls - in the early 1870s the female ballet dancer became his favorite theme. His ability to maintain the distinctive in even the passing motion was unusual - he absolutely wanted to depict his models unpainted - at the same his art was graceful and merciless, uniting the realistic moment description with classical seriousness and feeling of style. In the 1880s, when his eyesight began to fail, he began increasingly to work in new mediums, sculpture and pastel, that did no require intense visual acuity. In 1881 he exhibited a sculpture, "The little Fourteen-Year-Old Dancer", and as his eyesight filed thereafter, he turned increasingly to sculpture, modelling figures and horses in wax over metal armatures. 
As sculptor Degas executed several important statuettes of women and horses - whether he is looked at as painter or sculptor, he is among Europe's greatest artists.
1 "Selvportræt", ca. 1855-56, Metropolitan Museum of Art, New York/"Self-Portrait", c. 1855-56, Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Bellelli familien", 1858-67, Musée d'Orsay, Paris/"The Bellelli Family", 1858-67, Musée d'Orsay, Paris.
3 "Tre danserinder i en øvesal", 1870-80, Samling H. de Ganay, Paris.
"Three Dancers in an Exercise Hall", 1870-80, Collection H. de Ganay, Paris.
4 "Madame René de Gas", 1872/73, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Dansetime", 1873–1876, Musée d'Orsay, Paris/"The Dance Class", 1873–1876, Musée d'Orsay, Paris.
6 "Absintdrikkeren", 1875-76, Musée d'Orsay, Paris/"The Absinthe Drinker", 1875-76, Musée d'Orsay, Paris.
1 "Balletstjernen (Rosita Mauri)", ca. 1878, Musée d'Orsay, Paris/"The Ballerina (Rosita Mauri)", c. 1878, Musée d'Orsay, Paris.
2 "Frøken La La i Cirkus Fernando", 1879, The National Gallery, London.
"Miss La La at the Cirque Fernando"
, 1879, The National Gallery, London.
3 "Dansetimen", ca. 1879, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Dance Lesson", c. 1879, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Den lille 14-årige danser", 1879-1881, Ny Carlsberg Glyptotek.
"Little Fourteen-Year-Old Dancer", 1879-1881, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
5 "Portræt af Mary Cassat", ca. 1880-84, National Portrait Gallery, The Smithsonian Institution, Washington, DC.
"Portrait of Mary Cassat", c. 1880-84, National Portrait Gallery, The Smithsonian Institution, Washington, DC.
1 "Karbadet", 1886, Musée d'Orsay, Paris/"The Tub", 1886, Musée d'Orsay, Paris.
2 "De blå danserinder", 1898-99, Pushkinmuseet, Moskva/"The Blue Dancers", 1898-99, The Pushkin Museum of Fine Art, Moscow. 
3 "Fire dansere", ca. 1899, National Gallery of Art, Washington D.C./"Four Dancers", c. 1899, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Kvinde ved sit toiletbord", 1875-80, Art Institute of Chicago.
"Woman at Her Toilette", 1875-80, Art Institute of Chicago.
Morisot, Berthe  
(Impressionisme)
Morisot Berthe (1841-1895) fransk maler kaldet en af de væsentligste kvindelige impressionister sammen med Mary Cassatt og Marie Bracquemond. I 1864 debuterede hun på Salonen i Paris, hvor hun udstillede til 1873. Senere udstillede hun sammen med impressionisterne på Salon des Refusés - modspillet til den officielle Parisersalon for de kunstnere der var nægtet optagelse der.
Morisot sad model for impressionismens fader Édouard Manet. I 1874, 33 år gammel, giftede hun sig med Manets yngre bror Eugène.

Morisot Berthe (1841-1895) French painter called one of the most famous of the Impressionist painters together with Mary Cassatt and Marie Bracquemond. She exhibited at the official Paris Salon for the first time in 1864. Later she exhibited with the Impressionist painters at Salon des Refusés (Salon of the Rejected). Morisot posed for several paintings by Édouard Manet. In 1874, at the age of 33, she married Manet's younger brother Eugène.
1 "Kunstnerens mor og søster", 1869/70, National Gallery of Art, Washington D.C.

"The Mother and Sister of the Artist", 1869/70, National Gallery of Art, Washington D.C.

2 "Vuggen", 1872, Musée d'Orsay, Paris/"The Cradle", 1872, Musée d'Orsay, Paris.
3 "Sommerdag", 1879, National Gallery, London/"Summer Day", 1879, National Gallery, London.
4 "Kvinde i en have", 1882-83, Art Institute of Chicago/"Woman in a Garden", 1882-83, Art Institute of Chicago.
5 "Ung pige i en park", 1893, Musée des Augustins, Toulouse/"Young Girl in a Parc", 1893, Musée des Augustins, Toulouse.
Cassatt, Mary    (Impressionisme)
"Eftermiddagste", 1880, Museum of Fine Arts, Boston/"Five O'Clock Tea", 1880, Museum of Fine Arts, Boston.
Cassatt, Mary (1844-1926). Amerikansk maler og grafiker født i Pennsylvania i USA. Da hun var 17 år gammel rejste familien til Paris og vendte tilbage til USA nogle år senere, og Cassatt, der var imponeret af den europæiske kunst, overraskede sine forældre med at ville være kunstner - usædvanligt for en kvinde i 1800-tallet. Hun studerede på kunstakademiet i Pennsylvania, og i 1866 rejste hun til Paris, hvor hun kopierede de gamle mestre på Louvre. Hun lærte Degas at kende, han tilhørte den gruppe af impressionister, der var nægtet adgang til Salonen og havde etableret deres egen udstilling på "Salon des Refusés" (Salonen for de afviste). Degas introducerede hende til Monet, Renoir, Pissarro og andre oprørere fra den impressionistiske bevægelse. Cassatts yndlingsemne blev børn (hun fik aldrig nogen selv), kvinder med børn i dagligdagse scener. Hendes kunstneriske gennembrud kom i 1892, hvor hun modtog bestilling på et vægmaleri i Chicago, maleriet er senere gået tabt.
Cassatt, Mary (1844-1926) was born in Pennsylvania in the US. At the age of seven her family left for Paris. After a few years the family returned to the US, and Mary, impressed by all the art she had seen in Europe, surprised her parents by the wish to become an artist. Becoming an artist in the 19th century was difficult for a woman. Mary visited the "Pennsylvania Academy of the Fine Arts" and in 1866 she went back to Paris and copied the old masters in the Louvre. She got to know Edgar Degas, an artist from the group of Impressionists, they were refused by the "Salon" and had established their own show, the "Salon des Refuses". Edgar Degas introduced her to Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro and other rebels of the Impressionist movement. Mary Cassatt's favorite subjects became children (she never had children of her own) and women with children in ordinary scenes. Her breakthrough came in 1892, when she received a commission for a mural for the Woman's Building at the Chicago World's Fair. The mural painting got lost after the fair and has not shown up until today. Mary Cassatt was also a printmaker. Between 1889 and 1890 she created a set of twelve wonderful dry-points. From 1890 to 1891 she made a serios of ten color prints, know as "The Ten".
1 "En lille pige sidder i en blå lænestol", 1878, The National Gallery of Art, Washington, DC.
"Little Girl in a Blue Armchair", 1878, The National Gallery of Art, Washington, DC.
2 "Selvportræt", ca. 1878, Metropolitan Museum of Art, New York/"Self-portrait", c. 1878, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Elsie sidder i en blå stol", 1880, privatsamling/"Elsie in a Blue Chair", 1880, Private Collection.
4 "Syrener i vindueskarmen", 1880, National Gallery of Art, Washington D.C./"Lilacs in a Window", 1880, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Portræt af Madame J. (ung kvinde i sort)", 1879-80, Baltimore Museum of Art BMA.

"Portrait of Madame J. (Young Woman in Black)", 1879-80, Baltimore Museum of Art BMA.

6 "Lydia hækler i haven i Marly", 1880, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Lydia Crocheting in the Garden at Marly", 1880, Metropolitan Museum of Art, New York.

1 "Teaterlogen", 1882, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Loge", 1882, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Kvinde ved tebordet", 1883-85, Metropolitan Museum of Art, New York/"Lady at the Tea Table", 1883-85, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Pige ordner sit hår", 1886/"Girl Arranging Her Hair", 1886.
4 "Ved vinduet", 1889, Louvre, Paris/"At the Window", 1889, Musée du Louvre, Paris.
5 "Barnet vaskes", 1893, Art Institute of Chicago/"The Child's Bath", 1893, Art Institute of Chicago.
6 "Bådturen", 1893–94, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Boating Party", 1893–94, National Gallery of Art, Washington D.C.
1 "Ved sommertide", ca. 1894, The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center, Los Angeles.
"Summertime", c. 1894, The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center, Los Angeles.
2 "Barnepigen læser højt for en lille pige", 1895, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Nurse Reading to a Little Girl", 1895, National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Syende ung moder", 1900, Metropolitan Museum of Art, New York/"Young Mother Sewing", 1900, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "Mor og barn", ca. 1905, National Gallery of Art, Washington D.C./"Mother and Child", c. 1905, National Gallery of Art, Washington D.C.
Whistler, James Abbott McNeill    (Impressionisme)
"Arrangement i gråt og sort, Nr. 1" eller "Whistler's mor", 1871, Musée d'Orsay, Paris.
"Arrangement in Gray and Black No. 1:" or "Portrait of the Artist's Mother", 1871, Musée d'Orsay.
Whistler, James Abbott McNeill (1834-1903). Amerikansk maler og grafiker, levede og arbejdede hovedsageligt i England og Frankrig. Han blev især kendt for sit næsten sort-hvide portræt "Arrangement i gråt og sort, Nr. 1", også kendt som "Whistlers mor".
Whistler blev født i Lowell, Massachusetts, han døde i London og blev begravet på Skt. Nicholas' kirkegård i Chiswick. Han var søn af militæringeniør George Washington Whistler, som arbejdede i Rusland fra 1842 med anlæggelse af en jernbane. I Rusland lærte Whistler fransk og modtog undervisning på akademiet i Skt. Petersborg. I 1851 blev han sendt på militærakademiet West Point, USMA, (The United States Military Academy) i New York. Han var fascineret af den parisiske journalist og forfatter Henry Murgers roman "La Vie de Bohême" og tog til Paris på studierejse, hvor han fik maleundervisning hos den schweiziske kunstner Marc-Charles-Gabriel Gleyre (1806-1874) og blev optaget af Courbet, Manet og Velazques' kunst. I 1859 bosatte han sig i London, han blev inspireret af præraffaelitterne (engelske kunstnere, hvis rollemodeller var kunstnere før højrenæssancekunstneren Rafael, hvis teatralske kunst de gjorde oprør mod, de beundrede enkeltheden og oprigtigheden i den tidligere renæssancekunst) og malede portrætter, hvor hans interesse for japanske træsnit kom til udtryk i hans dekorative forsøg, arrangementer, symfonier og nocturner, der forargede et publikum, som var vant til fortællende anekdotisk kunst, som dominerede det Victorianske maleri. Whistler var den ledende skikkelse i Aesthetic Movement (Æstetisk Bevægelse) - engelsk kunsterbevægelse i slutningen af 1800-tallet, som gik ind for "kunst for kunsten skyld" (L'art pour l'art), kunsten som en selvtilstrækkelig realitet kun befattende sig med skønhed og uden moralske eller sociale pointer, tilknyttet bevægelsen var foruden Whistler, Aubrey Beardsley og forfatterne Walter Pater og Oscar Wilde.
"Pige i hvidt (Symfoni i hvidt, Nr. 1)", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C., skabte strid, da det var udstillet i London, og senere på Salon des Refusés i Paris - samtidig med sensationen omkring Manets "Frokosten i det grønne", billedet viste Whistlers teori om at kunst skulle koncentrere sig om det skønne, de harmoniske farver - Whistlers kunst var musisk æstetisk og ikke den præcise skildring af naturen, som svarede til den britiske kritiker John Ruskins opfattelse af, hvad kunst burde være. De æstetiske kvaliteter ses bedst i hans ætsninger, litografier, pasteller og akvareller. 
I 1877 publiserede John Ruskin en artikel om Whistlers "Nattestemning i sort og gylden: Den faldende raket",
1874, Detroit Institute of Arts. Ruskin beskyldte Whistler for at smide en spand maling i hovedet på publikum og kaldte kunstneren for en narrehat. Whistler sagsøgte Ruskin for æreskrænkelse, og han fik tilkendt en symbolsk skadeserstatning. Whistler beskrev sagen i sin bog fra 1890 "The Gentle Art of Making Enemies" (Den lette kunst at skaffe sig fjender).
I filmen "Mr. BEAN - Den Ultimative Katastrofefilm" (Mr BEAN - Ultimate disaster movie), kan man opleve, hvordan kustoden på det britiske nationalgalleri alias Mr. Bean bliver forfremmet til doktor i kunsthistorie og sendt til Los Angeles for at holde foredrag når "Whistlers mor" udstilles der, og hvordan det lykkes ham at molestrere det hjemvendte maleri.
Whistler, James Abbott McNeill (1834-1903). American painter and graphics artist, he lived and worked mainly in England and France. He became particularly well known for his nearly black white portrait "Arrangement in Gray and Black, No. 1" aka "Whistler's Mother". 
Whistler was born in Lowell Massachusetts, he died in London and was buried in St Nicholas's churchyard in Chiswick. His father George Washington Whistler was a military engineer, he constructed railways in Russia from 1842. In Russia Whistler learned French and enrolled in the Academy of Fine Arts in St Petersburg. In 1851 he was sent to West Point, USMA, (The United States Military Academy) in New York. He was fascinated by the Paris journalist and writer Henry Murger's novel "La Vie de Bohême" and went for a study tour to Paris, where he took art lessons from the Swiss painter Marc-Charles-Gabriel Gleyre (1806-1874) an became interested in the paintings of Courbet, Manet and Velazques. In 1859 he settled in London, where he got influenced by the Pre-Raphaelites (English painters, whose role models were painters before the High Renaissance painter Raphael, whose theatrical art they rebelled against, they admired the simplicities and the sincerities of the early Renaissance), and painted portraits, where his interest for Japanese woodcuts found expression in his decorative experiments - arrangements, symphonies and nocturnes, that provoked the audience, who were used to a narrative anecdotic paintings, which dominated the Victorian Art in Britain. Whistler was the leading figure in Aesthetic Movement - an English artist movement in the late 19th Century, that advocated " Art for Art’s Sake" ("L'art pour l'art") - art was a self-sufficient reality concentration on beauty and devoid of moral and social messages - besides Whistler Aubrey Beardsley and the writers Walter Pater and Oscar Wilde were connected to the movement. 
"The White Girl (Symphony in White, No. 1)", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C., caused a scandal, when it was exhibited in London and later at Salon des Refusés in Paris - contemporary with the sensation about Manet's "Luncheon on the Grass", the painting reflected Whistlers' ideas about art, he was artistic aesthetic, prefer beauty and the harmonic colours - unlike the art appreciation of the British critics John Ruskin, who advocated of the accurate description of nature. The aesthetic qualities were expressed through Whistler's etchings, lithographs, pastels and watercolours.
In 1877 in an article about Whistler's
"Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket", 1874, Detroit Institute of Arts, Ruskin accused Whistler of "flinging a pot of paint in the public's face" and called the artist a coxcomb, Whistler sued Ruskin for libel and was awarded a symbolic compensation - in his book from 1890 "The Gentle Art of Making Enemies", Whistler wrote about the case "Whistler versus Ruskin". 
1 "Pige i hvidt (Symfoni i hvidt, Nr. 1)", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C.
"The White Girl (Symphony in White, No. 1)", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Battersea Reach", ca. 1863, National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Grå og sølv: Havnekajen i Chelsea", 1864/1868, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Grey and Silver: Chelsea Wharf", 1864/1868, National Gallery of Art, Washington D.C.

4 "Symfoni i hvidt, Nr. 2, Pige i hvidt", 1864-65, Tate Britain, London/"Symphony in White, No. 2, Girl in White", 1864-65, Tate Britain, London.
5 "Arrangement i gråt og sort, Nr. 1" eller "Whistler's mor", 1871, Musée d'Orsay, Paris. Se Vilhelm Hammershøis billede af sin mor.
"Arrangement in Gray and Black No. 1:" or "Portrait of the Artist's Mother", 1871, Musée d'Orsay, Paris. See Vilhelm Hammershøi's portrait of his mother.
6 Til minde om og til ære for Amerikas mødre. Frimærket på kuverten er en gengivelse efter det originale maleri "Kunstnerens moder". På kuverten, der er stemplet i Washington D.C. i 1934 og udgivet til ære for USA's mødre på Mors Dag, er en indskrift med titlen "Mother's Day", der kort beskriver, hvordan denne mærkedag opstod på initiativ af Anna Maria Jarvis.
In Memory and in Honor of the Mothers of America. First Day Cover, "Mothers of America", USA, 1934.
1 "Arrangement i gråt: Portræt af kunstneren", ca. 1872, Detroit Institute of Arts.

"Arrangement in Gray: Portrait of the Painter", c. 1872, Detroit Institute of Arts.

2 "Nattestemning i sort og gylden: Den faldende raket", 1874, Detroit Institute of Arts.
"Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket", 1874, Detroit Institute of Arts.
3 "Nattestemning: Blå og gylden - den gamle Battersea bro", 1975, Tate Britain, London.
"Nocturne: Blue and Gold - Old Battersea Bridge", 1975, Tate Britain, London.
4 "Nattestemning i grå og gylden: Sne i Chelsea", 1876, Fogg Art Museum Cambridge, Massachusetts.
"Nocturne in Grey and Gold: Chelsea Snow", 1876, Fogg Art Museum Cambridge, Massachusetts.
5 "Perlemor og sølv: Den andalusiske", ca. 1888-1900, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Mother of Pearl and Silver: The Andalusian", c. 1888-1900,  National Gallery of Art, Washington D.C.

6 "George W. Vanderbilt", 1897/1902, National Gallery of Art, Washington D.C.
Påfuglerummet, 1876-77, Smithsonian Freer Gallery of Art, Washington D.C. Påfuglerummet, til London-residensen for skibsreder Frederick Leyland, var et original påfund i interiørdekoration, en spisestue med påfugle i blå og guld. Efter Laylands død blev rummet genopført på Freer Gallery of Art.
The Peacock Room,
1876-77, Smithsonian Freer Gallery of Art, Washington D.C. Whistlers famous interior decoration the "Peacock Room", a dining room with blue and gold peacocks, was designed for the London residence of the ship owner Frederick Leyland, after Layland's death the room was brought to the US and permanently installed in the Freer Gallery of Art.
Pissarro, Jacob Camille    (Impressionisme)
"Høstakke, morgen, Éragny", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York/"Haystacks, Morning, Éragny", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.
Pissarro, Jacob Camille (1830-1903). Fransk maler og grafiker, født på Skt. Thomas, død i Paris. Kom i 1853 til Frankrig, hvor han blev inspireret af Corot, som for en kort tid var hans lærer. Det var dog bekendtskabet med Monet, Sisley, Cézanne og Renoir, der fik afgørende betydning for hans kunstneriske udvikling. Fra første færd var han en fremtrædende kunstner i den impressionistiske kreds. Som de øvrige impressionister var Pissarro tilhænger af friluftsmaleriet. Gadebilleder, landskaber og skildringer af arbejdende bønder indtager en dominerende plads i hans produktion. Set i forhold til Monets æteriske lysmaleri kan der være en næsten rustik tyngde over hans kunst. Senere, under inspiration af Seurat, blev han pointillist.
Pissarro, Jacob Camille (1830-1903). French painter and graphics artist. He was born at St Thomas, and he died in Paris. In 1853 he came to France, where he got influenced by Corot, who for at short time became his teacher. The acquaintance of Monet, Sisley, Cézanne and Renoir was of decisive importance for his artistic development. From the beginning Pissarro played a prominent part in Impressionist circles. Like his Impressionist colleagues Pissarro was an believer in plein air painting. Street scenes, landscapes and pictures of working peasant play a dominat role is his production. Compared with Monet's ethereal paintings there are an almost rustic heaviness in Pissarro's works. Later, influenced by Seurat, he became Pointillist.
1 "Vagabond på en landevej, La Varenne-Saint-Hilaire", 1864, Baltimore Museum of Art BMA.
Strollers on a Country Road, La Varenne-Saint-Hilaire", 1864, Baltimore Museum of Art BMA.
2 "Louveciennes med Mont Valérìen i baggrunden", 1870, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Louveciennes with Mont Valérìen in the Background", 1870, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Den gamle Chelsea bro, London", 1871, Smith College Museum of Arts, Northampton, Massachusetts.
"Old Chelsea Bridge, London", 1871, Smith College Museum of Arts, Northampton, Massachusetts.
4 "Indkørslen til Voisins", 1872, Musée d'Orsay, Paris/"Entrance to the Village of Voisins", 1872, Musée d'Orsay, Paris.
5 "Landskab i Pontoise", 1874, Oskar Reinhart Samlingen "Am Römerholz", Winterthur, Schweiz.
"Landscape at Pontoise", 1874, Oskar Reinhart Collection "Am Römerholz", Winterthur, Switzerland.
6 "Landevejen (La Côte du Valhermeil, Auvers-sur-Oise)", 1880, Baltimore Museum of Art BMA.
"The Highway (La Côte du Valhermeil, Auvers-sur-Oise)", 1880, Baltimore Museum of Art BMA.
1 "Høsten, Pontoise (la Récolte, Pontoise)", 1881, Metropolitan Museum of Art, New York.

"The Harvest, Pontoise (la Récolte, Pontoise)", 1881, Metropolitan Museum of Art, New York.

2 "Samtale", ca. 1881, The National Museum of Western Art, Tokyo.
"Conversation", c. 1881, The National Museum of Western Art, Tokyo.
3 "Badende i skoven", 1895, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Bather in the Woods", 1895, Metropolitan Museum of Art, New York.

4 "Boulevard Montmartre en vintermorgen", 1897, Metropolitan Museum of Art, New York.
"The Boulevard Montmartre on a Winter Morning", 1897,
Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Boulevard des Italiens, morgen, solskin", 1897, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Boulevard des Italiens, Morning, Sunlight", 1897, National Gallery of Art, Washington D.C.

6 "Tuileriehaven, forår", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.

"The Garden of the Tuileries on a Spring", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.

Philipsen, Theodor
Dansk impressionismes grundlægger/The
founder of Danish Impressionism
"En allé. Kastrup", 1891, Statens Museum for Kunst/"An Avenue. Kastrup", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Philipsen, Theodor (1840-1920), dyre- og landskabsmaler, billedhugger og keramiker. Under sit Parisophold i 1874-76 kom han i forbindelse med de franske impressionister, gik på Léon Bonnat skole. Gennembruddet som impressionist fik han på den rejse, der gik til Spanien, Tunesien og Italien. Han udførte mange dyre- og landskabsbilleder fra Saltholm og egnen omkring Kastrup på Amager viser hans evne til at slå ned på det centrale i billedets helhed, og han havde en særlig evne til at give en karakteristik af dyrenes tunge, langsomme bevægelser. Philipsen blev kendt som dyremaler, men han var langt mere. Hans billeder af køer skabte forargelse i tiden, man kunne ikke have en kostald hængende i dagligstuen.
Philipsen, Theodor (1840-1920). Animal- and landscape painter, sculptor and ceramic artist. During his stay in Paris 1874-76 he came into contact with the French Impressionist, and he studied under Léon Bonnat. His breakthrough to Impressionism came during journeys to Spain, Tunisia and Italy.
1 "Gade med kameler i Tunis", 1882, Statens Museum for Kunst/"Camels in a Street in Tunisia", 1882, National Gallery of Denmark.
2 "En sen efterårsdag i Dyrehaven. Solskin", 1886, Statens Museum for Kunst.
"Late Autumn Day in the Jægersborg Deer Park, North of Copenhagen", 1886,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Lange skygger. Kvæg på Saltholm", ca. 1890, Statens Museum for Kunst.
"Long Shadows. Cattle on the Island of Saltholm", c. 1890,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Malkeplads ved Dyrehavegård", 1901, Randers Kunstmuseum/"Milking Place at Dyrehavegård", 1901, Randers Museum of Art.
5 "Bissevejr", 1909, Davids Samling, København. Bissevejr er en vejrtype, hvor det er lummert og torden i luften, og hvor kreaturerne kan bisse dvs. løbe vildt omkring.
"Muggy Weather"
, 1909, The David Collection, Copenhagen.
"Dobbeltportræt" (Frederikke og Laurits Tuxen i haven i Skagen), 1907, Skagens Kunstmuseum.

"Double Portrait" (Frederikke and
Laurits Tuxen in the garden at the
Skaw), 1907, the Skaw Museum.

"Marine", 1910, Davids Samling, København.
"Marin"
, 1910,
The David Collection, Copenhagen.
"Selvportræt", 1922.
"Self-portrait", 1922.
Paulsen,
Julius

(Impressionisme)
(1860-1940) var inspireret af flere stilarter, så som realisme, symbolisme og impressionisme samt Hollandsk guldalder (1620-70). Paulsen kendte flere af Skagensmalerne. Han udførte portrætter af Laurits Tuxen og hans familie og landskaberbilleder fra egnen omkring Skagen. 
Postimpressionisme 1880-90
Post-Impressionism 1880-90
Postimpressionisterne er de kunstnere, der maler i tiden efter impressionismen og har hentet deres inspiration derfra, men samtidig reagerer de mod impressionismen. Hvor impressionisterne interesserede sig for at give udtryk for deres rene sanseindtryk, var postimpressionisterne optaget af følelsesmæssige og symbolske værdier.

Pointillismen eller divisionisme, 1885-1900, videreførte visse af de impressionistiske teorier. Point betyder punkt, og det er punktteknikken, der benyttes. Punkter skulle optisk blande sig i beskuerens øje i stedet for at blande farverne på paletten, der opstår et vibrerende farveindtryk. En anden betegnelse for pointillisme er divisionisme, der også er en kunstnerisk retning i Italien i årene 1890-1910. De italienske divisionister havde stort set samme ideer som pointillisterne, men anvendte dem også på motiver af symbolistisk eller litterært indhold bl.a. Giovanni Segantini og Gaetano Previati. Mange af de senere tilhængere af futurismen startede deres kunstneriske virksomhed inden for divisionismen bl.a. Giacomo Balla.


Synthetismen
 er en forenklet form, der er en syntese af, hvad den skal beskrive (Paul Gauguin, Emile Bernard) og ikke så litterær betonet, især koncentreret om maleriske problemer.

Post-Impressionism was a style that came after the Impressionism and were influenced by Impressionism. The Impressionist were interested in expressing their pure impressions, the Postimpressionist were intensely concerned about emotional and symbolic values. It was the English artist and critics Roger Fry, who in 1910 introduced the concept of Postimpressionism as a term for different styles originated from Impressionism - a style clearly contrasted with the naturalistic tendencies in Impressionism, and was applied to the group Les Nabis (a rebellious group of young artists, Nabi was derived from the Hebrew word for prophet. The artists were e.g. Bonnard and Denis).
The most significant Postimpressionists were Cézanne, Gauguin, van Gogh, Seurat, Denis, Bonnard and Toulouse-Lautrec, they had different ideas about their art, and in common a non-academic view on art.
Cézanne  ...  den første kubist    (Postimpressionisme)
"De store badende", 1906, Philadelphia Museum of Art/"The Large Bathers", 1906, Philadelphia Museum of Art.
Cezanne, Paul (1839-1906). Fransk maler, den moderne kunsts far, født i Aix-en-Provence i Sydfrankrig, han døde 67 år gammel i sit hjem i Aix. I 1858 tog han eksamen fra Collège Bourbon, hvor han lærte Émile Zola at kende, den senere kritiker og grundlægger af naturalismen i litteraturen. I 1859 begyndte Cézanne på jurastudiet på Universitet i Aix, han opgav sine studier for at følge Zola til Paris, hvor han mødte Camille Pissarro og blev inspireret af hans stil, og han indledte venskaber med Renoir og Monet. I 1863 blev Cézannes billeder udstillet på Salon des Refusés (en kunstudstilling der viste arbejder, der var blevet afvist af den officielle Paris Salon). In 1874 deltog han i den første impressionist udstilling. Fra 1879 boede han i Aix-en-Provence. I 1882 blev hans arbejder godkendt af Salonen for første og eneste gang. I 1890 udstillede han i Bruxelles med Les Vingt ("De Tyve", en gruppe af kunstnere som udstillede sammen i Belgien fra 1891–93, deres fælles interesse var det symbolistiske maleri). I 1894 rejste han til Giverny for at besøge Monet. Cézannes første soloudstilling blev holdt i 1895 på galerie Ambroise-Vollard i Paris. I 1899 deltog han for første gang i en udstilling på Salon des Indépendants i Paris.
Cézanne havde stor indflydelse på fauvisterne (de franske ekspressionister) og kubisterne. I Paris havde han sluttet sig til impressionisterne, og han var impressionist i sin ungdom. I hans senere stilleben, figurkompositioner og landskaber kunne ses en forenklet
og stram komposition, der nærmede sig den senere kubisme. Cézanne var den første kubist. Arbejderne fra hans sidste år inspirerede de nonfigurative kunstnere. Absolut centralt i hans kunst var gentagelsen af udvalgte motiver bl.a. bjerget Mont Sainte-Victoire nær Aix-en-Provence, badende figurer og stilleben med æbler og pærer. På Glyptoteket i København kan ses hans selvportræt fra 1888.
1 "Stilleben med frugt og lertøj", ca. 1869-71, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Still Life with Fruit and Crockery"
, c. 1869-71, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Den hængte mands hus i Auvers", 1873, Musee d'Orsay, Paris.
"La maison du pendu à Auvers" (The House of the Hanged Man in Auvers), 1873, Musee d'Orsay, Paris.
3 "Selvportræt med rosa baggrund", ca. 1875/"Self-portrait with Pink Background", c. 1875.
4 "Skt. Antonius' fristelser", c. 1877, Musée d'Orsay, Paris/"The Temptation of St Anthony", Musée d'Orsay, Paris.
5 "Mølle ved Couleuvre ved Pontoise", 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Mill on the Couleuvre at Pontoise", 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin.
6 "L'Estaque", 1883-1885.
7 "Den badende", ca. 1885, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"The Bather", c. 1885, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
1 "Sainte Victoire-bjerget", 1885-1887 Courtauld Institute Galleries London/"Mount St Victoire", 1885-1887 Courtauld Institute Galleries London.
2 "Mardi Gras", (Hvidetirsdag, karnevalsperiode mellem helligtrekongersdag eller helligtrekongersaften og askeonsdag), 1888, Pushkinmuseet, Moskva.
"Mardi Gras" (Shrove Tuesday, carnival period between Epiphany or Twelfth Night and Ash Wednesday), 1888, Pushkin Museum, Moscow.
3 "Kortspillerne", 1890-92, Louvre, Paris/"The Card Players", 1890-92, Musée du Louvre, Paris.
4 "Madame Cézanne (født Hortense Fiquet, 1850–1922) i vinterhaven", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Madame Cézanne (née Hortense Fiquet, 1850–1922) in the Conservatory", 1891, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Opstilling", 1892-94, The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania/"Nature morte", 1892-94, The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania.
1 "Kurven med æbler", ca. 1893, Helen Birch Bartlett Memorial Collection, Art Institute of Chicago.
"The Basket of Apples", c. 1893, Helen Birch Bartlett Memorial Collection, Art Institute of Chicago.
2 "Stilleben med kerub", 1895, Courtauld Institute Galleries, London/"Still Life with Cherub", 1895, Courtauld Institute Galleries, London.
3 "Vej foran bjergkæden Sainte Victoire", 1898-1902, Eremitagemuseet Skt. Petersborg.
"Road Before the Mountains, Sainte-Victoire", 1898-1902, Hermitage Museum, St Petersburg.
4 "Mølle ved floden", 1900-1906, Marlborough Fine Art, London/"Mill on the River", 1900-1906, Marlborough Fine Art, London.
5 "Château Noir", 1903-04, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
Cézanne var betaget af Château Noir/det sorte slot også kaldet Djævelens slot, Aix-en-Provence, Sydfrankrig, i nygotisk stil tegnet så det ligner en gammel ruin.
6 "Møllesten i parken ved Château Noir", 1892-94, Philadelphia Museum of Art.

"Millstone in the Park of the Château Noir", 1892-94, Philadelphia Museum of Art.

Seurat, Georges    (Postimpressionisme)
"En søndag eftermiddag på øen La Grand Jatte", 1884-1886, Art Institute of Chicago.
"Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte", 1884-1886, Art Institute of Chicago.
Seurat, Georges (1859-1891). Fransk kunstner, Pointillist. Født og død i Paris. Elev på Academie des Beaux-Arts i Paris. Seurat var inspireret af impressionisterne, men hans interesse for moderne farvefysik og intense studier af Delacroixs kunst førte ham ad nye veje, og han blev den egentlige ophavsmand til neo-impressionismen. Med ganske små og tydeligt adskilte penselstrøg satte han solspektrets rene farver på lærredet. Ligesom impressionisterne ønskede han at give farven størst mulig lysstyrke, men samtidig reagerede ham mod impressionisternes spontane arbejdsform og deres dyrkelse af det flygtige indtryk. Mange af hans billeder skildrer landskabelige motiver, men nogle store figurkompositioner indtager en fremtrædende plads i hans produktion, kendetegnende er monumentale virkninger, mindst mulig forkortning og modellering, forkerte forkortelser, mørke konturer og en harmonisøgen.
Seurat, Georges (1859-1891). French artist. He was born in Paris, and he died in Paris. From 1878-79 he studied art at Academie des Beaux-Arts in Paris. Seurat was influenced by the Impressionists, however his interest into the physics of colour and intensive studies of Delacroix's art opened up new ways, and he became the real originator of Neoimpressionism. With quite small and clearly separated brushstrokes, he put the pure colours of the solar spectrum on the canvas. Just like the Impressionists, he wished to give colours the greatest possible brightness, at the same time he reacted against the spontaneous working method used by the Impressionist, and their interest in the passing impression. Several of Seurat's paintings showed scenic motifs, some great figure compositions took up a prominent place in his production - characteristic were monumental effects, least possible foreshortening and modelling, dark contours and the search for harmony.
1 "Stenbrydere, Le Raincy", ca. 1879-81, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Stone Breaker, Le Raincy", c. 1879-81, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
2 "Det sorte bånd" (Le Noeud noir), ca. 1882, Louvre, Paris/"The Black Ribbon" (Le Noeud noir), c. 1882, Louvre, Paris.
3 "Forstæderne", 1882-1883, Museum of Modern Art, Troyes, syd-øst for Paris.
"The Suburbs", 1882-1883, Museum of Modern Art, Troyes, south-east of Paris.
4 "Badende ved Asnières", ca. 1883, National Gallery, London/"Bathers at Asnières", c. 1883, National Gallery, London.
1 "La Grève du Bas-Butin, Honfleur" (forarbejde), 1886, Baltimore Museum of Art BMA.

"La Grève du Bas-Butin, Honfleur" (preparatory sketch), 1886, Baltimore Museum of Art BMA.

2 "Aften, Honfleur", 1886, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Evening, Honfleur", 1886, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
3 "Port-en-Bessin, havneindsejlingen", 1888, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Port-en-Bessin, Entrance to the Harbor", 1888, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
4 "Eiffeltårnet", 1889, San Francisco Museum of Modern Art/"The Eiffel Tower", 1889, San Francisco Museum of Modern Art.
Signac, Paul    (Postimpressionisme)
"Floden Meuse", 1906, Kunsthaus Zürich/"The Meuse", 1906, The Museum of Modern Art, Zurich.
Signac, Paul (1863-1935). Fransk maler. Grundlagde sammen med Seurat pointillismen.

Signac, Paul (1863-1935). French painter. Together with Seurat he was founder of Pointillism.

1 "Stilleben med bog", 1883, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Stilleben with a Book", 1883, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Kajen ved Clichy", 1887, Baltimore Museum of Art BMA/"Quay at Clichy", 1887, Baltimore Museum of Art BMA.
3 "Søndag", 1888-90, privat samling/"Sunday", 1888-90, Private Collection.
4 "Canal Grande (Venedig)", 1905, Toledo Museum of Art/"Grand Canal (Venice)", 1905, Toledo Museum of Art.
5 "Pavepaladset, Avignon", 1909, Musée d'Orsay, Paris/"The Papal Palace, Avignon", 1909, Musée d'Orsay, Paris.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
van Gogh
(1853-1890)

Nederlandsk maler. Præimpres-sionistisk periode med "Kartoffelspiserne. Realisme, inspireret ca. 1886 af impressionisterne. Arles 1888-90, ekspressiv stil, symbolist, besjæler alle former for liv.

"Drankerne", 1890, Art Instistute of Chicago.
"The Drinkers", 1890, Art Instistute of Chicago.
Gauguin, Paul
(1848-1903)

Fransk maler postimpressionist og symbolist. Gift med den danske Mette Gad (1850-1920). Sømand, senere bankmand. Inspireret af impressionisterne og elev af Pissarro. 1888 sammen med van Gogh i Arles. Rejste til Tahiti i 1891. Romanen "Noa-Noa", 1893, om tiden på Tahiti. Han forenklede sin malemåde inspireret af orientalsk og primitiv kunst.

"Synet efter prædiken - Jacobs kamp med Englen", 1888, National Gallery of Scotland, Edinburgh.

"The vision after the sermon - Jacob's fight with the Angel", 1888, National Gallery of Scotland, Edinburgh.

Toulouse-Lautrec
(1864-1901)

Fransk maler og grafiker, inspireret af Degas og japanske træsnit.

"På Moulin Rouge", 1892-95, Art Instistute of Chicago.
"At the Moulin Rouge", 1892-95, Art Instistute of Chicago.
Rousseau, Henri (1844-1910)

Fransk postimpressionistisk naivistisk maler.

"Den sovende sigøjner", 1897, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"The Sleeping Gypsy", 1897, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
PERIODEN I ØVRIGT
Den Glücksborgske linje begynder med Kong Christian 9., 1863-1906.
Napoleon 3. fransk kejser 1848-70.
Karl Marx, "Das Kapital", 1867.
Tyskland samles under Bismarck 1871.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt