Drop Down Menu
Drop Down Menu
Nutid/Present Time.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

Regentparet står i Edens have svarende til den have Lucas Cranach d.æ. (ca. 1472-1553) beskriver i sit maleri "Adam og Eva" (se nedenfor). I Cranachs billede står Eva til højre for træet, i gobelinen står Prinsen til højre. Parret er gallaklædte, de bærer den ældste og fornemste orden Elefantordenen (R.E.) i skærf og den tilhørende bryststjerne. Skærfet bæres fra venstre skulder mod højre hofte. Ordenen kendes tilbage til 1400-tallet. Statutterne blev givet af Kong Christian 5. i 1693. I de 50 paragraffer gives detaljerede bestemmelser for ordenen, der hævdes stiftet for "utænkelige" tider siden. Elefantordenen består af en hvidemaljeret elefant, der på den ene side bærer et diamantkors og den anden side den regerende monarks monogram. På ryggen er et tårn og på nakken en morian (sort afrikaner), der holder et spyd. Elefantens dækken er blåt. På ryggen bærer elefanten et murtårn. Valget af elefanten som ordenstegn kan skyldes at en elefant er et oldgammelt totemdyr, en hjælper, for de største krigere, en krigselefant brugt i angreb til nedtrampning af fjender. Elefanten symboliserer kyskhed, renhed, styrke, storhed, held, trofasthed, mildhed, intelligens (en elefant glemmer aldrig). I Thailand (Siam til 1939), var de siamesiske hvide elefanter højt værdsat og gav gode varsler. Dannebrogordenen bæres af Dronningen i en damesløjfe og af Prinsen bæres den sammen med de øvrige danske dekorationer, som den første i rækken af dekorationer.

Majestæten, der rækker et æble til Prinsen
, bærer
perlepoirediademet, der blev fremstillet til hendes tiptipoldemor Prinsesse Louise af Nederlandene. På skærfet øverst i en sløjfe bæres et portræt af Kong Frederik 9. I venstre hånd holder Dronningen papir og blyant og pensler, refererende til Dronningen som skabende kunstner. Prinsen er i flyvevåbnets gallauniform. Om halsen bærer han storkommandørkorset med tilhørende ordensstjerne.

Foran Regentparret ses deres gravhunde, Dronningens
Célimène og Prinsens Evita.
The Reigning Couple stands in the Garden of Eden much like the garden Lucas Cranach the Elder (c. 1472-1553) depicts in his painting "Adam and Eve" (see below). In Cranach's picture, Eve stands to the right of the tree, in the tapestry, the Prince Consort stands to the right. The couple are in full formal dress and wearing the sash and accompanying star of the oldest and most distinguished decoration, the Order of the Elephant. The sash is worn from the left shoulder to the right hip. The order is attested from the 15th century. Its current statutes were promulgated by King Christian V in 1693. In 50 clauses detailed rules are given for the order, claimed to have been established in "immemorial" times. The Order of the Elephant consists of a white enameled elephant bearing on one side a diamond cross and on the other the monogram of the reigning monarch. On its back is a tower and onits neck a moor (a black African) holding a spear. The elephant's cloth is blue. The choice of the elephant as a symbol of the order may reflect the fact that an elephant is an ancient totemic animal, a helper for the greatest warriors, a war elephant used to trample enemies. The elephant symbolizes chastity, purity, strength, greatness, fidelity, gentleness, and intelligence, an elephant never forgets. In Thailand (Siam until 1939), the Siamese white elephants were highly prized and of good omen. The Order of the Dannebrog is worn by the Queen in a lady's bow and by the Prince Consort along with his other Danish decorations as the first of the series.

The Monarch handing the Prince Consort an apple wears the tiara made for her three times grandmother, Princess Louise of the Netherlands. On the sash in a bow at the top we see a portrait of King Frederik IX. In her left hand, the Queen holds paper, a pencil, and paint brushes, referring to the Queen as a creative artist. The Prince Consort is attired in the dress uniform of the Air Force. Around his neck, the Prince wears the grand commanders cross and the accompanying star of the order.

In front of the Reigning Couple we see their dachshunds. The Queen's is Célimène and the Prince Consort's Evita.
"Adam og Eva", 1526, Courtauld Gallery, London, udført af Lucas Cranach d.æ. (ca. 1472-1553), tysk renæssance- og hofmaler hos de saksiske kurfyrster. Kundskabens træ er centralt placeret. Eva rækker et æble til Adam, over dem i træet ses slangen. Omkring Adam og Eva ses havens dyre- og planteliv.
"Adam og Eve", 1526, Courtauld Gallery, London, executed by the German renaissance court painter Lucas Cranach the Elder (c. 1472-1553).
1. Mosebog, kap. 3, 1-13: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?" Kvinden svarede slangen: "Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø." Men slangen sagde til kvinden: "Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt." Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: "Hvor er du?" og han svarede: "Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig." Han spurgte: "Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?" Adam svarede: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg." Gud Herren spurgte så kvinden: "Hvad er det, du har gjort?" Hun svarede: "Slangen forledte mig til at spise."

Genesis 3:1-13: Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God say, "You shall not eat from any tree in the garden"? The woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden; but God said, "You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die." "But the serpent said to the woman, "You will not die; for God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate; and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. They heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, and said to him, "Where are you?" He said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, and I ate." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent tricked me, and I ate."
Dronning Margrethe 2. (f. 1940) har været Danmarks statsoverhoved siden 1972. Dronningen er døbt Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid. I 1967 blev tronfølgeren gift i Holmens Kirke i København med Henri-Marie-Jean André Greve de Laborde de Monpezat (1934-2018). Grevens titel blev ved ægteskabet H.K.H. Prins Henrik. I 2005 blev titlen ændret til Henrik, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen og i 2016 i forbindelse med pensionering fra officielle pligter i kongehuset blev titlen ændret til Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Regentparrets børn er Frederik André Henrik Christian (f. 1968), døbt i Holmens Kirke og Joachim Holger Waldemar Christian (f. 1969), døbt i Aarhus Domkirke. Dronningens uddannelse omfatter studier ved bl.a. Københavns Universitet (filosofikum), Cambridge University (arkæologi, inspiratoren var dronningens morfar, Sveriges Kong Gustav 6. Adolf), Aarhus Universitet (statskundskab), samt studier ved Sorbonne og London School of Economics.
Tronfølgeren Prinsesse Margrethe blev af statsminister Jens Otto Krag udråbt til Dronning den 15. januar 1972 efter Kong Frederik 9.'s død om aftenen den 14. januar. Tronfølgeloven af 27. marts 1953 gjorde det muligt for en kvinde at blive statsoverhoved: "§1 Tronen nedarves indenfor kong Christian X og dronning Alexandrines efterslægt. §2 Ved en konges død overgår tronen til hans søn eller datter, således at søn går forud for datter, og i tilfælde af, at der er flere børn af samme køn, den ældre går forud for den yngre." ... "§7
Denne lov træder i kraft samtidig med Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953." Af grundlovens §2 fremgår: "Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. §3 Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen [reelt hos regeringen og Dronningen. Statsoverhovedet skal underskrive alle love Folketinget vedtager, og dronningen skal ved en regerings afgang under en dronningerunde udpege den person, der kan danne regering]. Den dømmende magt er hos domstolene." ... "§ 6 Kongen skal høre til den evangelisklutherske kirke." ... "§ 13 Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov." ... "§ 24 Kongen kan benåde og give amnesti. Ministrene kan han kun med Folketingets samtykke benåde for de dem af rigsretten idømte straffe." ... "§ 26 Kongen har ret til at lade slå mønt i henhold til loven." Statsmagtens tredeling med lovgivende, udøvende og dømmende magt blev indført med Grundloven af 1849.
"Vi personificerer kontinuiteten i landet i tider, hvor meget forandrer sig. Og de lande i Europa, som har et regerende kongehus, har måske en særlig chance for at blive ved at holde fast i deres rødder, fordi de, som institutionen er bygget op, næsten er synonym med rødderne." Dronning Margrethe om monarkiet i samtale med Anne Wolden-Ræthinge (Ninka) gengivet i bogen "En familie og dens Dronning", Aschenhoug, 1996. Dronningens opgave er først og fremmest at repræsentere landet udadtil og være samlingspunkt indadtil, nytårstalen om noget samler hele nationen. Dronningens er kendt i og uden for landets grænser for sine kunstneriske evner indenfor maleri, découpage, scenografi, bogillustrationer (under pseudonymet Ingahild Grathmer, f.eks. Tolkien "Ringenes Herre", 1977), oversættelser og broderier bl.a. messehagler.
Queen Margrethe II (born 1940) has been the Danish head of state since 1972. The Queen was christened Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid. In 1967, the heir to the throne married Henri-Marie-Jean André, Count de Laborde de Monpezat (1934-2018) in Holmen's Church, Copenhagen. By the marriage, the Count's title became HRH Prince Henrik, in 2005 this was changed to Henrik, His Royal Highness the Prince Consort and in 2016 to HRH Prince Henrik due to his retirement from official duties. The Reigning Couple's children are Frederik André Henrik Christian (born 1968), baptized in Holmen's Church, and Joachim Holger Waldemar Christian (born 1969), baptized in Aarhus Cathedral. The Queen's education comprises studies at the University of Copenhagen (philosophy), the University of Cambridge (archaeology, inspired by the Queen's maternal grandfather, King Gustavus VI Adolphus of Sweden), the University of Aarhus (political science), as well as studies at the Sorbonne and the London School of Economics.
The heir to the throne, Princess Margrethe, was proclaimed Queen on 15 January 1972 following the death of King Frederik IX the evening before. The Succession Act of 27 March 1953
allowed a woman to become head of state. "We personify continuity in the country in times of great change. And those countries in Europe which have a reigning royal house may have a special chance to keep hold of their roots because, as the institution is constructed, they are almost synonymous with their roots" (The Queen on the monarchy in conversation with Anne Wolden-Ræthinge, "Ninka" as reported in the book "En familie og dens Dronning", Aschehoug, 1996). The Queen's task is first and foremost to represent the country abroad and to act as a rallying point domestically, her New Year's speech gathers the nation as nothing else does. The Queen is known at home and abroad for her artistic skills in painting, decoupage, stage decorations, book illustrations (under the pseudonym Ingahild Grathmer she illustrated the Danish translation of J.R.R. Tolkien's "The Lord of the Rings" in 1977), translations and embroidery of chasubles among other things.
I æble-træet ud for Dron-ningen ses slangen, en hugorm med det karak-teristiske zigzag-mønster, sno sig om en gren.

In the apple tree
next to the Queen is the ser-pent, an adder with dark zig-zag stripe down its back, coiled itself around a branch.
Over Dronningens hoved ses en skov-hornugle, den er rank og smal med orangegule øjne og med den lyse gulbrune underside med mørke sildebens-mønstre.

Above the Queen's head is a great horned owl
.
Over Prinsens hoved ses en ringdue med hvid halsplet og gult øje.

Above the Prince Consort's head is a wood pigeon.
Bag Prinsen ses en hjort, der refererer til hans interesse for jagt.

Behind the Prince Consort is a deer referring to his interest in deer hunting.
Nederst i hovedfeltet ses svampe, fra venstre mod højre: spiselig morkel, rød fluesvamp, kantarel, Karl Johan rørhat, paryk blækhat, agerchampignon, pigsvamp, violet hekseringshat, gift-skørhat, og snehvid fluesvamp, der ses bag Prinsens gravhund Evita.

In the bottom of the mainfield is fungi and the
Prince Consort's dachshund Evita.

Øvrige dyr i hovedfeltet: spurvehøg, landsvale, solsort, lærke, mår, markmus, rødhals, grævling, gærdesmutte, pindsvin, frø, agerhånd, gråspurv, ræv, træløber (den lille spinkle fugl med nedadbuet næb, der klatrer op ad træstammen lige under Dronnings hånd), tornsanger, flagspætte, egern, tudse, firben, fasan, stær, krage, vibe, hare, mejse.

Planterne i hovedfeltet er bl.a.
: tusindfryd, kærfnokurt (til højre for landsvalen øverst), liljekonval, hvid anemone, skovviol, skovmærke (ud for Dronningens hånd med tegnepapir), følfod, hulkravet kodriver (under grævlingens snude), mælkebøtte, skovsyre, storblomstret kodriver, sand-star (klitplante til venstre for landsvalen), strandvejbred, sværdskovlilje, nikkende star og almindelig star, kornblomst, jordbær, almindelig kællingetand, fløjlsgræs, kornvalmue, skovangelik (under hjortens højre forben), skovgaltetand (mellem Prinsens arm og haren), okseøje, skinnende storkenæb (over kragen ud for Prinsens kasket), sankthansurt, bregne, skovforglemmigej, vibefedt, hvid okseøje (bag ræven), vorterod, skovstjerne, håret frytle (lav, græslignende plante af sivfamilien ses ud for Prinsens højre albue), maj-gøgeurt, almindelig guldstjerne, hunderose og agerpadderokke.
Motiver i borduren/Border Motifs
Øverste/Top
1 H.K.H. Prinsens Våbenskjold/The Coat of Arms of Henrik, HRH The Prince Consort.
2 Stjernebilledet Vædderen, Dronningens er født i vædderens tegn/The Aries constellation. The Queen is born under the sign of Aries.
3 Regentparrets fællesmonogram/HM The Queen and HRH The Prince Consort's joint monogram.
4 Stjernebilledet Tvillingerne, Prinsen er født i tvillingernes tegn.
The Gemini constellation. The Prince Consort is born under the sign of Gemini.
5 Det Kongelige Våben. Dannebrogskorset deler våbenskjoldet i fire felter, på korset ses hjerteskjoldet med de to røde oldenborgske bjælker på gylden baggrund symboliserende at det danske kongehus er en gren af det oldenborgske fyrstehus. De tre gående kronede løver fra Danmarks rigsvåben ses i øverste venstre felt og nederste højre felt. Løverne er omgivet af søblade (9 røde hjerter, der formentlig oprindeligt har været åkander). De to løver i højre øverste felt er de slesvigske eller sønderjyske løver uden kroner og søblade, de føres i skjoldet fordi Sønderjyllands historie er speciel i forhold til de øvrige landsdeles. Det nederste venstre felt er tredelt. Kronerne øverst indgår i Sveriges store og lille rigsvåben og symboliserer i danske kongelige våben de tre nordiske landes forening i Kalmarunionen. Under kronerne ses til venstre Vædderen fra Færøernes våben, til højre ses den siddende isbjørn, som kendes fra våbnet for Grønland.
The Danish Royal Coat of Arms.
Nederst/Bottom
1 Det Kongelige Våben/The Danish Royal Coat of Arms.
2 Bjergarter bl.a.: Balkasandsten, bornholmsk sandsten, breccie, kalksten, baltisk porfyr, rhombeporfyr, gabbro, gnejs og flint.
Types of rocks.
3 H.K.H. Prinsens Våbenskjold/The Coat of Arms of Henrik, HRH The Prince Consort.
Venstre side/to the left
Saltvandsfisk og saltvandsfauna.

Fiskene er fra toppen og nedefter:
stenbider, torsk, blåmuslinger, havørred, sildestime, rødspætte, rejer, krabbe og hornfisk.

Faunaen er fra toppen og nedefter: sukkertang, blæretang og søsalat.
 

Salt water fish and salt water wildlife.

Højre side/To the right
Ferskvandsfisk og ferskvandsfauna.

Fiskene er fra toppen og nedefter
: brasen, gedde, skalle, suder, ål, aborre, og laks.

Faunaen er fra toppen og nedefter: tusindblad, hvid nøkkerose, hjertebladet vandaks, frøbid og vandpest.


Fresh water fish and fresh water wildlife.

Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt