Drop Down Menu
Schweiz/Switzerland
H A B S B U R G   &   S T.  G A L L E N
Huset Habsburg var et af de mest magtfulde fyrstehuse i Europa.
The House of Habsburg was one of the most influential royal houses of Europe.
Drop Down Menu
Habsburg/Habsburg Castle
Indre gård/Inner courtyard.
Middelalderborgen Habsburg (Høgeborg) på bjerget Wülpelsberg nær Brugg i kanton Aargau er opkaldt efter den europæiske fyrsteslægt Habsburgerne, der oprindeligt kom herfra. Huset Habsburg var et af de mest magtfulde fyrstehuse i Europa. Østrig blev regeret af Habsburgerne fra 1282-1918, der har regeret som hertuger (1282-1453), ærkehertuger (1453-1804), kejsere (1804-1918) af Østrig-Ungarn, konger af Spanien (1516-1700) og som tysk-romerske kejsere i århundreder til og med 1806, da Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation blev opløst som konsekvens af "Slaget ved Austerlitz i 1805".
Der har været forskellige antagelser omkring hvorfra Habsburgerne nedstammer. Ifølge "Acta Murensia" (historiske optegnelser fra 11. og 12. århundrede om det schweiziske Mittelland, og herunder om grundlæggelsen af Muriklostret i kanton Aargau) kan Habsburgernes oprindelse føres til Alsace. "Acta Murensia" nævner Guntram den rige (ca. 920-973) som velynder for grundlæggerne af Muriklostret og som forfader til Habsburgerne. Guntrams søn var grev Kanzelin af Altenburg (d. 991), der var far til grev Radbot af Klettgau (ca. 985-1045), der byggede Habsburg og gav det navn. Radbot var forfader til Rudolf 1. (1218-1291), der var den første Habsburger, der blev konge af det Tysk-Romerske Rige. Hvis "Acta Murensia" taler sandt nedstammer Habsburgerne fra en gruppe af alsaciske aristokrater.
Habsburgerne stamsæde blev grundlagt som en dobbeltborg. Den del af borgen, som er delvist bevaret, er et selvstændigt borgkompleks med en indre gård. Borgens ældst bevarede bygning er det lille tårn, der er opført før år 1100. Omkring 1200-tallet blev borgen udvidet med det store tårn mod vest og med en ringmur med et flankeringstårn på den nordlige skrænt. Hovedparten af Habsburg er i dag i ruiner.
The medieval castle Habsburg (hawks's castle) at the mountain Wülpelsberg near Brugg in canton of Aargau is named after one of the most influential royal houses of Europe, The House of Habsburg. The castle was the original seat of the Habsburg family. Austria was ruled by the Habsburg dynasty from 1282 to 1918. They became emperors of Austria and of the Holy Roman Empire of the German Nation. The Holy Roman Empire was abolished in the aftermath of the Napoleonic Wars in 1806.
Various hypotheses have been suggested concerning the origins of the Habsburgs. According to "Acta Murensia", a chronicle dealing with the founding of the Muri Abbey, the search for the origins of the Habsburgs would lead to
Alsace. It names Guntram the Rich (c. 920-973) as the patron of the founders of the Muri Abbey and as the ancestor of the Habsburgs. Guntram's son was Count Kanzelin von Altenburg (d. 991) and his son Count  Radbot (c. 985-1045) built Habsburg Castle and named it. Radbot in turn was an ancestor of Rudolf I (1218-1291), the first of the Habsburgs to become King of the Romans. If "Acta Murensia" is correct, the Habsburgs were descended from a group of Alsatian aristocrats.
The ancestral seat of the Habsburg Dynasty was founded as a double castle. The part of the castle, which is partially preserved, is an independent castle complex with an inner courtyard. The oldest preserved building is the small tower, built before 1100. Around 1200 the castle was expanded with the big western tower and a defensive wall with a flanking tower. Today most of the castle lies in ruins.
1 Træsnit af Huset Habsburgs gamle våbenskjold fra Johann Stumpfs krønike, 1547/48. Johann Stumpf (1500-ca.1578) var en tysk teolog, topograf og historiker, der boede i Schweiz det meste af sit liv og skrev en omfattende krønike om Schweiz' historie og landets topografi: "Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronick wirdiger Thaaten Beschreybung", 1547/48.
Woodcut of the old coat of arms of the dynasty of Habsburg from the Chronicle of Johann Stumpf, 1547/48. Johann Stumpf (1500-c.1578) was a German theologian, map-maker and historian who spent much of his life in Switzerland and authored an extensive chronicle of Swiss history and description of its topography:
"Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronick wirdiger Thaaten Beschreybung", 1547/48.
2 Habsburg våbenskjold udført af den østrigske våbenmaler Hugo Gerhard Ströhl (1851-1919) er billedtavle II fra Ströhls østrig-ungarske våbenrulle, 1890.

I våbenskjoldet ses en rød løve med en blå krone på gylden baggrund, herover ses en turneringshjelm og herover igen en løve med en påfuglefjerbesat rygkam.
The Habsburg coat of arms
by the Austrian heraldist Hugo Gerhard Ströhl (1851-1919) is a plate II from Ströhl's Austro-Hungarian Armorial, 1890. The coat of arms consists of a red lion with a blue crown
on a golden background, a tournament helmet and again a lion adorned with peacock feathers.

3 Det store tårn er en fireetagers bygning hvis højde er ca. 20 meter. Tårnet var tilgængeligt via en førstesals indgang på dets østlige side. Væggene på tredjesalen havde oprindeligt huller, der formentlig skulle holde overliggere, der skulle støtte flytbare trævægge. Det tyder på, at tårnet var et forsvarstårn snarere end et beboelsestårn. Kaminen på andensalen var derfor en varmekilde og ildsted for soldaterne i tårnet og ikke beregnet til at opvarme en stue. Det nuværende post-middelalderlige interiør består af bræddegulve og bjælker.
The big tower
is a four-storey building. Its total heights is approximately 20 metres. The tower was accessed via a first-floor entrance on its eastern side. The walls of the third storey originally had holes. These were probably meant to hold beams to support a demoutable timber brattice. This suggest that the tower was a donjon rather than a residential tower. The fireplace on the second floor was therefore a source of heat and a hearth for the garrison in the tower as opposed to heating a living room. The current interior fittings consisting of board floors and beams are post-medieval installations.
4 Rekonstruktion af Habsburg, o. 1250/Reconstruction of Habsburg, about 1250.
1 Akvarel af den schweiziske glasmaler og bogillustrator Hans Ulrich Fisch, 1634. Første realistiske skildring af Habsburg. Til højre ses den bageste borg, til venstre (adskilt af en grøft) slotsgården med det toetagers borgkapel og resterne af ringmuren. I forgrunden er floden Aare, og i baggrunden ses borgen Brunegg.

Watercolour by the Swiss stained glass painter and book illustrator Hans Ulrich Fisch, 1634. Earliest realistic depiction of Habsburg. On the right the rear castle, to its left (separated by a ditch) the castle courtyard with the two-storey castle chapel and the remnants of the curtain wall. In the forground is the Aare River, with the castle of Brunegg in the background.

2 Habsburg, udsigt til bjergene: Wetterhörner, Mönch, Eiger, Jungfrau, Breithorn, Blümlisalp.
Habsburg, view of the mountains: Wetterhörner, Mönch, Eiger, Jungfrau, Breithorn, Blümlisalp.
1 Zar Alexander 1. (1777-1825)/Tsar Alexander I (1777-1825).
2 Kejser Franz 1. af Østrig (1768-1835)/Emperor Francis I of Austria (1768-1835).
3 Kronprins Ferdinand (1793-1875)/Crown Prince Ferdinand (1793-1875).
4 Johannes hertug af Effingen (1773-1840)/Johannes Duke of Effingen (1773-1840).
5 Johann Heinrich Rothpletz (1766-1833) var rådmand i kanton Aargau fra 1815-31.
Johann Heinrich Rothpletz (1766-1833) was councillor in the Canton of Aargau from 1815-31.
1 Karl von Reding (1779-1853), politiker og dommer/Karl von Reding (1779-1853), politican and judge.
2 Hertug Johann af Østrig (1782-1859)/Johann Duke of Austria (1782-1859).
3 Albrecht Rengger (1764-1835), politiker og læge/Albrecht Rengger (1764-1835), politican and doctor.
4-5 Udstillingen "Ein Kaiser zum Frühstück" (en kejser til morgenmad), 2017, viser et kongeligt festtaffel.
The exhibition "Ein Kaiser zum Frühstück" (An emperor for breakfast), 2017, shows a royal banquet.
Katedralen i St. Gallen/Cathedral of St Gall

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt