Drop Down Menu

T Y S K L A N D / G E R M A N Y

Drop Down Menu

Drop Down Menu
Nürnberg i Bayern/Nuremberg in Bavaria
Albrecht Dürers hus i Nürnberg
Albrecht Durer's house in Nuremberg
1-8
Albrecht Dürers hus i Nürnberg ligger nedenfor kejserslottet. Den nordeuropæiske renæssancekunstner Albrecht Dürer (1471-1528) boede og arbejdede i dette hus i næsten 20 år, fra 1509 til sin død i 1528. Det femetages hus blev opført omkring 1420 for astronomen, humanisten og købmanden Bernhard Walther (1430-1504).
De to første etager er af sandsten og de øverste etager bindingsværk. I 1700-tallet blev huset ombygget, og i 1871 åbnede det som museum "Albrecht-Dürer-Haus". Bygningen blev restaureret i 1909 og igen i 1949 efter de allieredes bombninger i 1944 og blev formelt genåbnet i 1971 i 500-året for Albrecht Dürers fødsels.
Albrecht Durer's house in Nuremberg is situated at the foot of Nuremberg Imperial Castle. The northern Renaissance artist Albrecht Dürer (1471-1528) lived and worked in this house for nearly 20 years, from 1509 until his death in 1528. The five-storied house was built around 1420 for the astronomer, humanist and merchant Bernhard Walther (1430-1504). The first and second floors are made out of standstone, while the upper floors are timber framed. During the 18th century the house was altered and in 1871 opened to the public as museum "Albrecht-Dürer-Haus". The house was restored in 1909 and again in 1949 after Allied bombings in 1944 and formally reopened in 1971 on the occasion of the 500th anniversary of the birth of Albrecht Durer.
9 Dürers hus i Nürnberg, postkort, 1904/Durer's house in Nuremberg, postcard, 1904.
10 Albrecht Dürers monogram signatur/Albrecht Durer's monogram signature.
1-3 Kejserslottet var et af de væsentligste fæstningspaladser i Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation (962-1806).
The Imperial Castle was one of the most important fortified imperial palaces of the Holy Roman Empire of the German Nation (962-1806).
4-5 Albrecht Dürer monument på Albrecht-Dürer-Platz, 1840, udført af billedhuggeren Christian Daniel Rauch (1777-1857).

Albrecht Dürer monument at Albrecht-Dürer-Platz, 1840, executed by the sculptor Christian Daniel Rauch (1777-1857).

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
1
Museet blev grundlagt i 1852 på initiativ af den frankiske adelsmand og antikvar Hans Philipp Werner Freiherr von und zu Aufseβ, hvis intention var at etablere et skatkammer indeholdende alt kildemateriale om tysk historie, litteratur og kunst. Museets store samling spænder fra forhistorisk tid til nutiden. Ordet "germanisch" i museets navn refererer til det germanske kulturområde, hvor der taltes tysk.
The Germanic Museum was founded in 1852 on the initiative of the Franconian nobleman and antiquarian Hans Philipp Werner Freiherr von und zu Aufseβ, whose intention was to establish a repertory of the entire source material for German history, literature and art. The museum's large collection range from prehistoric times to the present day. The word "germanisch" refers to the germanic cultural area in which German was spoken.
2-6
Menneskerettighedsvejen. Museets indgang på Kartäusergasse blev omdannet til Straβe der Menschenrechte (Menneskerettighedsvejen) af den israelske skulptør Dani Karavan og blev indviet den 24. oktober 1993. 30 søjler er placeret på en akse med 5 meters interval. 27 af søjlerne er udført i hvidt beton (8 meter høje). 2 søjler er nedgravet og fremtræder som runde plader, og søjle nummer 30 er af egetræ. Indgraveret i hver søjle er en artikel fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, vedtaget den 10. december 1948 af FNs tredje generalforsamling. Erklæringen består af en indledning og 30 artikler. Inskriptionerne på søjlerne er på tysk eller andre sprog talt af nationer eller mennesker som led under eller kæmpede imod Det Tredje Rige såvel som nationer, der gennem historien har lidt af undertrykkelse.
Skrevet på dansk (Artikel 5.): "Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf."
The Way of Human Rights. The museum's entrance hall on Kartäusergasse was transformed to Straβe der Menschenrechte (The Way of Human Rights) by the Isareli sculptor Dani Karavan and was inaugurated on October 24, 1993. 30 columns are lined up at 5 m intervals on an axis. 27 of the columns are made of white concrete (8 m in height). 2 columns are buried in the ground and appear as round plates, and column number 30 is an oak tree. Engraved in each column is one article of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the UN on 10 December 1948. The declaration consists of an introduction and 30 articles. The inscriptions on the columns are in German and in other languages spoken by nations or people who suffered from or fought against the Third Reich as well as nations, which throughout history suffered from suppression.
7-8 "Eigentum der deutschen Nation" (den tyske nations ejendom) inskription over hovedindgangen, som blev opsat ved museets grundlæggelse i 1852.
"Eigentum der deutschen Nation" (property of the German Nation), inscription at the main entrance placed at the inauguration in 1852.
1 Relikvieskrin i sølv, 1440/Silver Reliquary Shrine, 1440.
2-3 "Dreng på delfin blæser trompetsnegl", Nürnberg, ca. 1620. Motivet har været kendt siden antikken. Se julemærke fra 1926.
"Boy on a Dolphin Blowing a Triton's Trumpet", Nuremberg, c. 1620. The dolphin ride motif has been known since Antiquity. See Danish Christmas Seal from 1926.
1 Firpas med Skt. Laurentius (ses med risten), omkring 1510/Quatrefoils with Saint Lawrence, around 1510.
2 Albrecht Dürer, "Kejser Sigismund (1368-1437)", omkring 1511-13/Albrecht Dürer, "Emperor Sigismund (1368-1437)", around 1511-13
3 Albrecht Dürer, "Kejser Karl den Store (747/48-814)", omkring 1511-13.
Albrecht Dürer, "Emperor Charlemagne (747/48-814)", around 1511-13.
4 Albrecht Dürer, "Portræt af Barbara Dürer", 1490/Albrecht Dürer, "Portrait of Barbara Durer".
5 Michael Wolgemut, "Portræt af Nürnbergapotekeren Hans Perckmeister (1436-1512)", 1496.
Michael Wolgemut, "Portrait of the Nuremberg Apothecary Hans Perckmeister (1436-1512)", 1496.
1 Hans Hoffmann, "Portræt af Nürnberg patricieren Hieronymus Holzschuher", 1578. Kopi efter Dürer.
Hans Hoffmann, "Portrait of the Nuremberg Patrician Hieronymus Holzschuher", 1578. Copy after Dürer.
2 Albrecht Dürer, "Begrædelsen af Kristus, Mindetavle over Holzschuherfamilien", 1499-1500.
Albrecht Dürer, "The Lamentation of Christ, Epitaph-Painting of the Nuremberg Holzschuher Family", 1499-1500.
3-5 Albrecht Altdorfer, Paneler med legenden om Den hellige Florian (Skt. Florians alter), omkring 1520.
Albrecht Altdorfer, Panels of the Legend of Saint Florian (St Florian's altar), around 1520.
1 Lucas Cranach d.æ., "Portræt af en dommer, formentlig Johann Stephan Reuss, rektor på universitetet i Wien", 1503.
Lucas Cranach the Elder
, "Portrait of a Legal Scholar, probably Johann Stephan Reuss, Rector of the University of Vienna", 1503.
2 Lucas Cranach d.æ., "Portræt af en kvinde, tidligere Salome med Johannes Døberens hoved", omkring 1530.
Lucas Cranach the Elder, "Portrait of a Lady, formerly Salome with the Head of St John the Baptist", around 1530.
3 Hans Baldung Grien, "Jomfru Maria med Jesusbarnet og papegøjer", 1533/Hans Baldung Grien, "Madonna with Child and Parrots", 1533.
4 "Flugten til Ægypten", lindetræ, omkring 1510-20/"Flight of the Holy Family into Egypt", basswood, around 1510-20.
5 "Johannes Døberen", omkring 1520-25/"John the Baptist", around 1520-25.
1 Lucas Cranach d.æ., "Venus med Amor som honningtyv", omkring 1537.
Amor, kærlighedsguden, er blevet stukket af bier. Motivet, inspireret af den græske digter Theokrits "Idyller", advarer mod de smertefulde følger af uhæmmet begær.
Lucas Cranach the Elder, "Venus with Cupid as a Honey Thief", around 1537.
Cupid, the god of love, is being stung by bees. The subject, influenced by the Greek poet Theocritus' "Idylls", warns of the painful consequences of unbridled lust
.
2 Lucas Cranach d.æ., "Venus med Amor som honningtyv", efter 1537/Lucas Cranach the Elder, "Venus with Cupid as a Honey Thief", after 1537.
3 Lucas Cranach d.æ., "Det umage par", omkring 1530/Lucas Cranach the Elder, "The Odd Couple", around 1530.
4 Lucas Cranach d.æ., "Fablen om sandhedsmunden", 1534/Lucas Cranach the Elder, "The Fable of the Mouth of Truth", 1534.
5 Lucas Cranach d.y., Hjerteformet fløjalter (Colditzeralteret), 1584.
Lucas Cranach the Younger, Heart-Shaped Winged Altarpiece (Colditz Altarpiece), 1584.
1 Anton Raphael Mengs, Kurfyrst Friedrich Christian af Sachsen (1722-1763), omkring 1750-51.
Anton Raphael Mengs, Elector Frederick Christian of Saxony (1722-1763), around 1750-51.
2 Rembrandt, "Selvportræt med metalkrave", omkring 1629.
Rembrandt, "Self-Portrait in a Gorget", around 1629.
3 Johann Michael Bretschneider, "Malerisamling", 1702/Johann Michael Bretschneider, "Picture Gallery", 1702.
4 Ernst Ludwig Kirchner, "Drankeren (selvportræt)", 1914-15/Ernst Ludwig Kirchner, "The Drinker (Self-Portrait)", 1914-15.
1 Otto Mueller, "Zigøjnerhest ved sort vand", 1928/Otto Mueller, "Gypsy Horse at the Black Water", 1928.
2 Ernst Ludwig Kirchner, "Interiør med to piger", 1908/1926/Ernst Ludwig Kirchner, "Interior rwith Two Girls", 1908/1926.
3 Alexey Jawlensky, "Hoved i sort og grønt", 1913/Alexey Jawlensky, "Head in Black and Green", 1913.
4 Otto Mueller, "Stående sigøjnerbørn", omkring 1926-28/Otto Mueller, "Gypsy Children Standing", around 1926-28.
1 August Macke, "Tegernsøen landskab", 1910/August Macke, "Lake Tegern Landscape", 1910.
2 Elvira Bauer, "Pige foran hvedemark", 1935/Elvira Bauer, "Girl in front of a Wheatfield", 1935.
3 Oskar Schlemmer, Ståltrådsfigur holder i sin hånd en figur set bagfra, 1930-31.
Oskar Schlemmer
, Wire Figure Homo Holding on his Hand a Figure Seen from Behind, 1930-31.
4 Gengivelse af "Runges farvekugle". Underviser på Bauhaus Johannes Itten anså den romantiske maler Philipp Otto Runges farvekugle som grundlag for sin egen farveteori.
Reproduction of "Runge's Color Sphere". The Bauhaus teacher Johannes Itten named the three-dimensional color system of the Romantic painter Philipp Otto Runge as the basis of his own theory of color.
Narreskibsbrønden/Ship of Fools
1-2
Narreskibsbrønden, udført 2007 af billedhuggeren Jürgen Weber. I skibet er syv personer, et skelet og en hund. Skulpturen er inspireret af Albrecht Dürers træsnitillustration i 1497-udgaven af digtet "Narreskibet" skrevet af den tyske juraprofessor Sebastian Brant i 1494, udgivet i Basel. I Brants moralsatiriske allegoriske didaktiske digt er en håbløs besætning bestående af over 100 narre om bord på et skib, der er på vej til Narragonien (narrenes land).
Et narreskib er som ordet siger et skib fuldt af narre. En nar var som hofnar en professionel gøgler ansat ved et hof med det formål at underholde, og var almindelig ved europæiske fyrstehoffer i middelalderen og frem til 1700-tallet. Narrens dragt var typisk farvestrålende med en stor krave, og huen kunne være med æselører, og bjælder hørte sig også til på selve dragten eller narrehatten.
Et narreskib var et skib der sejlede på Europas floder og havde gøglere om bord som optrådte i de havnebyer, hvor skibet lagde til.
Ship of Fools, executed 2007 by the sculptor Jürgen Weber. In the ship is seven people, a skeleton and a dog. The sculpture is influenced by Albrecht Dürer's woodcut illustration of the 1497-edition of "Das  Narrenschiff" by the German professor of law Sebastian Brant published in 1494 in Basel, Switzerland. In Brant's long moral-satirical allegorical didactic poem is a dysfunctional crew of more than 100 fools sailing to Narragonia, the land of fools.
3 Albrecht Dürer, "Narreskibet", 1494, illustration til 1. udgave af Brants digt/Albrecht Dürer, "Ship of Fools", 1494, first edition illustration.
4 Hieronymus Bosch, "Narreskibet", ca. 1490-1510, Louvre, Paris. Oprindeligt en del af en triptykon.
Hieronymus Bosch, "The Ship of Fools", c. 1490-1510, Musée du Louvre, Paris. The image was originally part of a triptych.
Skt. Laurentius Kirke/St Lawrence Church Vor Frue Kirke
Church of Our Lady
Skt. Sebald Kirke/St Sebaldus Church
Diverse fotos fra Nürnberg/Varios photos from Nuremberg
Drop Down Menu
Hildesheim i Niedersachsen/Hildesheim in Lower Saxony
Skt. Michaels Kirke (1031 e.Kr.)
St Michael's Church (1031 AD)
Skt. Michaels Kirke (1031 e.Kr.) i Hildesheim i Niedersachsen. Romansk kirke i det Hellige Romerske Rige.
Kirkens stil er præromansk = ottonsk stil (950-1050) = tysk kunst (saksisk romansk), der påbegyndtes under Kejser Otto 1. Den Store (912-973) og videreudviklede sig under de følgende Otto-kejsere og deres efterfølgere.
Kirken er en basilika (= et midterskib og sideskibe adskilt af søjler). Kirken har to tværskibe, der former et dobbeltkors og har kor og apsis i øst og vest. Over korsskæringerne er to massive tårne. Tværskibene afsluttes af fire runde tårne.
Skt. Michaels Kirke, der siden 1542 har været evangelisk-luthersk, blev i 1985 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

St Michael's Church (1031 AD) in Hildesheim, Germany. A Romanesque church of the Holy Roman Empire.

The church is pre-Romanesque = Ottonian architecture (950-1050) = German art (Saxon Romanesque architecture style) produced during the reigns of the German Ottonias emperors and their first successors.
St Michael's Church is a basilica, the pattern being two transepts forming a double cross each, with a choir and an apse (east and west). Two massive towers crown the intersections, where the nave and transepts intersect. The transepts end in four round towers.
The church of St Michael, since 1542 a Protestant parish church, was in 1985 inscribed on UNESCO's World Heritage List.

Vinduer af betonglas, 1966/1971, udført af den tyske kunstner Gerhard Hausmann.
Concrete glass windows, 1966/1971, by the German artist Gerhard Hausmann
. 
Bernward (ca. 960-1022) var biskop i Hildesheim fra 993-1022, og grundlagde i 996 et Benediktinerkloster på Michaels Høj. Kejser Otto 3. (980-1002), som Bernward var ven af og lærer for, præsenterede ham, i anledning af hans bispevielse, for en splint af Kristi Kors. I 1010 lagdes grundstenen til kirken, og i 1022 indviede Bernward kirken "til ære for Vor Herre og Frelser Jesus Kristus og Vor Hellige Guds moder, den evige Jomfru Maria og splinten fra det ærværdige og livgivende Kors under særlig beskyttelse af den Hellige Ærkeengel Michael og alle de himmelske hærskarer". Splinten fra Kristi Kors var opbevaret i et relikviekors (Bernwardkorset), som i dag er på Katedralmuseet i Hildesheim.
Skt. Michaels kirke blev fuldført efter Bernwards død i 1022, og han er jordfæstet i kirkens krypt. I 1192 blev han kanoniseret og skytshelgen for guldsmede.
I 1542 blev kirken protestantisk. Benediktinerklostret blev ikke nedlagt og munkene fortsatte deres tidebønner i krypten. Kirken var en simultankirke, da den benyttedes både af protestanter og katolikker. Klostret blev opløst i 1803 under sekulariseringen. Kirken blev lukket og tjente som bl.a. hølager og som keglebane. I 1844 blev kirken, der var i dårlig stand, igen sognekirke. I årene 1855-57 og 1907-10 blev der foretaget omfattende renoveringer. Under bombningen af Hildesheim den 22. marts 1945 blev kirken fuldstændig ødelagt. I 1942-43 var det dekorerede træloft blevet taget ned og flyttet ud af byen. Genopbygningen, der begyndte i 1945, fulgte nøje biskop Bernward oprindelige udformning og blev afsluttet i 1960.

Bernward (ca. 960-1022) was bishop of Hildesheim from 993-1022, and in 996 he founded a Benedictine monastery on Michael's Hill. Emperor Otto III, whose tutor and friend Bernward had been, presented him with a splinter from the Cross of Christ on the occasion of his consecration. In 1010 the foundations of St Michael's Church were laid. In 1022 Bernward consecreated the church "in honour of our Lord and Redeemer Jesus Christ and our most holy Mother, the eternal Virgin Mary, and the beneficial wood from the venerable and life-giving Cross, under the special protection of the holy Archangel Michael and all the Celestial Hosts".
A reliquary cross (the Bernward-Cross) contains relics of the True Cross (today at The Hildesheim Cathedral Museum).
St Michael's Church was completed after Bernward's death in 1022, and he is buried in the crypt. In 1192 Bernward was
canonized and patron saint of goldsmiths.
In 1542 St Michael's became a Protestant parish church. The Benedictine monastery, however, remained. The monks continued their horary prayers in the crypt. St Michael was a simultaneous church, public worship was conducted by Protestants and Catholics.
In course of secularization the monastery was dissolved in 1803. The church was closed and amongst other things served as a store for hay and straw and later as a skittle alley.
In 1844 the church, which was in poor condition, was returned to the Protestant parish. In the years 1855-57 and 1907-10 comprehensive renovations took place.
During the bombing on Hildesheim in World War II
(March 22, 1945) St Michael's church was completely destroyed. Between 1942-43 the wooden ceiling has been dismantled and moved out of town. In 1945 the reconstruction was begun and completed in 1960. It closely followed the original design of Bishop Bernward.
Det dekorerede træloft i kirkens midterskib
Det dekorerede træloft i kirkens midterskib (27,6 m x 8,7 m), opført i første halvdel af 1200-tallet og er konstrueret af 1300 egeplanker. Loftets tema er Jesse rod (Jesu stamtræ). Jesse = Isaj. Motivet Jesse rod er hentet fra Esajas' Bog, 11,1: "Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod" og 11,10: "På den dag skal Isajs rodskud stå som et banner for folkeslagene; til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed."
De eneste bevarede trælofter fra middelalderen er ud over loftet i Skt. Michael, lofterne i Zillis og Dädesjö i Sverige.
The painted wooden ceiling in the church nave (27,6 m x 8,7 m), dating back to the first half of the 13th century, has been built of 1300 oak planks. The ceiling's theme is "The Tree of Jesse" (the ancestors of Christ) inspired by The Book of Isaiah, 11, 1: "A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit." and 11,10: "In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious." 
The only preserved wooden ceilings from the Middle Ages are the ceilings in St Michael, St Martin in Zillis and
Dädesjö in Sweden.
Hovedpanelerne (fra øst til vest) viser: The main panels (from west to east) show:
Adam og Eva i Paradiset og Syndefaldet. Den sejrende Kristus ses i trækronen. Adam and Eve in Paradise and The Fall. The victorious Christ is in the crown of the tree.
Jesse/Isaj = kong Davids far. Jesse (Yishai) = the father of David.
David, fårehyrde fra Bethlehem og Isajs yngste søn blev valgt af Gud til at være Israels anden konge (efter kong Saul). Med sin elskerinde og senere hustru Batseba, soldaten Urias' hustru, blev han far til Salomon. David, shepherd from Bethlehem and the youngest son of Jesse, was chosen by God to be the second King of Israel (after King Saul). His mistress and later wife, Bathsheba, the wife of Uriah, gave birth to their son Solomon.
Kong Salomon var den yngste søn af Kong David, han var rig og vis og han byggede templet i Jerusalem og i dets allerhelligste rum placeredes Pagtens Ark (akacietræskiste med stentavlerne med De Ti Bud, Arons stav og lidt manna). King Solomon. The youngest son of King David, he was wealthy and wise, and he built the Temple in Jerusalem, and the Ark of the Covenant of the LORD was placed in an inner sanctuary.
Profeten Ezekiel. The Prophet Ezekiel.
Josva Moses' tjener og Israels leder efter Moses' død. Joshua was Moses' assistent and leader of the israelite tribes after the death of Moses.
Jomfru Maria. Virgin Mary.  
Kristus Pantokrator. Kristus som verdenshersker. Christ Pantocrator. Christ as world ruler.
Til siderne for midterfelterne ses rektangler, der viser profeterne.
De runde felter viser Jesu forfædre.
I loftets hjørner ses de 4 evangelister og deres symboler.
The rectangels depict prophets.
The round fields show the ancestors of Jesus.
The four Evangelists and threir symbols is in the corner fields.
1 Grundstenen nedlagt af Bernward i 1010/Foundation Stone of Bernward, 1010.
2-4 Gravsten for biskop Bernward. Hans grav findes i kirkens krypt.
Gravestone of Bishop Bernward. His tomb is placed in the crypt.
5 Kirken set fra vestkoret/The church seen from the western choir.
1-2 Jomfru Marie alteret, 1520, vestkoret. Jomfru Marie med Jesusbarnet ses centralt i midtertavlen, til venstre ses evangelisten Johannes med en kalk og til højre Johannes Døberen med lammet, der symboliserer hans erkendelse af at Jesus er Guds søn. I Johannesevangeliet 1,29 siger Johannes Døberen: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd". På venstre sidefløj ses: Barbara og Jakob, på højre sidefløj ses Andreas og Elisabeth von Thüringen alias Elisabeth af Ungarn (1207-1231), ungarsk prinsesse og højt æret katolsk helgen.
The Blessed Virgin Mary Altar, 1520, the western choir. Central placed is Virgin Mary with in infant Jesus, to her left is John the Evangelist with a chalice, and to her right is Saint John the Baptist represented with a lamb to symbolize his recognition of Jesus as the Son of God. At the left altar wing is Barbara and Jacob, and at the right wing Andrew and Saint Elizabet of Thuringia aka St Elizabeth of Hungary, a princess and greatly venerated Catholic saint.
3 Glasmosaikvinduerne i vestkoret er udført 1965 af den tyske maler Charles Crodel (1894-1973).
The stained glass windows in the western choir, executed in 1965, by the German painter Charles Crodel (1894-1973).
4-5 Orglet fra 1999 er udført af Gerald Woehl/The organ from 1999 is executed by Gerald Woehl.
1-2 Døbefont i bronze udført 1618 af Dietrich Mente/Font in bronze, 1618, executed by Dietrich Mente.
3-4 Krucifiks, 2008, i østkoret udført af den tyske billedhugger Thomas Duttenhoefter (f. 1950).
Crucifix, 2008, in the east chancel by the German sculptor Thomas Duttenhoefter (b. 1950).
5 Østkor/East chancel.
1 Julekrybben, en katolsk skik, der der går tilbage til Franciskanerordenens stifter Frans af Assisi (1181-1226). Han havde besøgt Det hellige land, hvor han havde set, hvor Jesus blev født, og det inspirerede ham til juleaften i 1223 at skabe en krybbescene i en hule i bjergbyen Greccio i Italien for at fejre Jesu fødsel. Frans af Assisis ønske var at hjælpe mennesker til bedre at erindre de fattige omgivelser, hvor Jesus var født, og at gøre den vidunderlige begivenhed, inkarnationen, hvor Jesus/Gud blev menneske, mere virkelig.
The Christmas Crib, a Catholic tradition, dates back to St Francis of Assisi
(1181-1226), the founder of the Franciscan Order. He was inspired by a recent visit to the Holy Land, where he had been shown Jesu traditional birthplace. In 1223 on Christmas Eve, he created the manger scene in a cave in the hilltown Greccio in Italy, to celebrate the birth of Christ. St Francis of Assisi's aim was to help people to better call to mind the poor surrounding in which Jesus was born, and to make the wondrous event of the incarnation more real to the people of the time.
2-8 Midterskibets 12 søjler symboliserer de 12 apostle/The 12 pillars in the nave alludes to the 12 apostles.
Den historiske markedsplads/The historical Market Place
Under bombningen af Hildesheim den 22. marts 1945 blev også markedspladsen sønderbombet, og kun rådhuset og tempelhuset stod tilbage. Markedspladsen blev genopført fra 1984-90.
During the bombing on Hildesheim in World War II (March 22, 1945) the only surviving buildings on the Market Place were the Town Hall and the Temple House. From 1984-90 the historical Market Place was reconstructed.
1 Den historiske markedsplads/The historic Market Place.
2-3 Rådhuset i gotisk stil fra 1400-tallet/The 13th century Gothic Town Hall.
4-5
Rolandfontænen. Originalen blev opført i 1548. Grev Roland statuen er centralt placeret. Roland, der var ridder hos Karl den Store og blev dræbt i et bagholdsangreb i Pyrenæerne i 778 på vej hjem til Frankrig efter et felttog i Spanien mod de mauriske tropper, er skytshelgen for byer, markeder og handel. Han står med retfærdighedens sværd, kaldet Durendal. Uddrag af det franske heltekvad, Rolandskvadet, fra slutningen af 1000-tallet.
Roland Fountain. The original was executed in 1548. The Count Roland statue is centrally placed. Roland was patron saint of cities, marketplaces and trade. He is holding the sword of justice, called Durendal.
1-2 Tempelhuset, sengotisk patricierhus fra omkring 1480/The Temple House, a Late Gothic patrician house from around 1480.
3-4 Wedekind huset/Storre Huset er et bindingsværkshus i renæssancestil oprindeligt opført i 1598 af købmand Hans Storre til beboelse og erhverv.
The Wedekind House/The Storre House, is a half-timbered house in Renaissance style originally built i 1598 by merchans Hans Storre for habitation and liberal profession.
5 Lünzelhuset i barokstik blev oprindeligt opført i 1755 for patricierfamilien Lünzel.
The Lünzel House in Baroque style was originally built in 1755 for the patrician family Lünzel.
&
Rolandhuset (med takket gavl) blev oprindeligt opført i 1500-tallet i gotisk stil. I 1730 blev huset ombygget og en barok portal og karnap blev tilføjet.

The Roland House (with stepped gable) was originally built in the 14th century in Gothic style. In 1730 it was remodelled, and a Baroque portal and a bay window was added.
1 Udskænkningssted (grøn dør) er et stort bindingsværkshus, oprindeligt opført i 1666. Ved siden af ligger et rokokohus (Hotel van der Valk) oprindeligt opført i 1730.
A tavern (green door) is a large half-timbered house originally built in 1666. Next door is a Rococo house (Hotel van der Valk) originally built in 1730.
2 Væverlaugets hus, oprindeligt opført omkring 1600/The Weaver's Guild House, originally built around 1600.
3 Bagerlaugets hus, bindingsværkhus oprindeliglt opført i 1825/The Bakers' Guild House, a half-timbered house originally built in 1825.
4-5 Slagterlaugets hus, oprindeligt opført i 1529/The Butchers' Guild House, originally built i 1529.
Celle i Niedersachsen/Celle in Lower Saxony
Celle Slot, grundlagt 1292, der i dag står som et renæssance- og barokslot, var residens for fyrsteslægten Braunschweig-Lüneburg (1371-1705). Slotsteatret, 1674, er det ældste eksisterende eksempel på et tysk barokteater.
Dronning Caroline Mathilde, Christian 7.'s hustru, blev landsforvist til Celle i Tyskland, fordi hun havde et forhold til kongens livlæge Johann Friedrich Struensee.
Filmen "En Kongelig Affære", handler om affæren mellem Dronning Caroline Mathilde og Struensee.
Celle Castle, founded 1292, today a Renaissance- and Baroque castle, was the residence of the dukes of Brunswick-Lüneburg (1371-1705). The castle theatre, 1674, is the oldest existing example of a Baroque theatre in Germany.
Queen Caroline Mathilda, the wife of the mentally unstable Danish King Christian VII, had a love affair with the physician-in-ordinary to the king
Johann Friedrich Struensee and was deported to Celle Castle in Germany.
1-2 Jean-Robert Ipoustéguy, 1966, "En mand bryder gennem porten"/Jean-RobertIpoustéguy, 1966, "A Man Breaks Through the Gate".
Drop Down Menu
Wittenberg i Sachsen-Anhalt/Wittenberg in Saxony-Anhalt
Reformationsjubilæum 1517-2017
Reformation Jubilee 1517-2017
Martin Luther hamrer sine 95 teser op på Slotskirkens dør i Wittenberg, maleri udført 1872 af den belgiske historiemaler Wilhelm Ferdinand Pauwels (1830-1904).
Martin Luther nailing his 95 theses to the door of the Castle Church of Wittenberg, painting executed 1872 by the Belgian history painter Wilhelm Ferdinand Pauwels (1830-1904)
.
Würzburg residensen i Bayern
Würzburg Residence
in Bavaria
Fra 1751-53 malede Tiepolo sine berømte fresker til barokpaladset i Würzburg i Tyskland. I slutningen af 2. verdenskrig blev Würzburg paladset delvis ødelagt af bomber, men lofterne forblev uskadte.
From 1751-53 Tiepolo painted his famous frescoes (Emperor's Hall and the main staircase ceiling fresco) in the Würzburg Baroque Residence in Germany. At the end of World War II, the Residence was partly wrecked by bombs, the ceilings did survive.
Würzburg residensen, opført 1720-44, blev tegnet af arkitekten Baltazar Neumann, grundlagt 1720 under Johann von Schönborn, der tilhørte den i tiden væsentligste mæcenfamilie. Det er bygget under fyrstbiskopperne Freidrich Carl von Schönborn og Carl-Philip von Greiffenclau, der fortsætter Schönborns mæcenvirksomhed. Würzburg er en manifestation af kejsermagten, og efter Versailles og Schönbrunn er Würzburg den betydeligste herskabsarkitektur i Europa.
Würzburg indeholder en kejsersal og et trappehus med udsmykninger af Tiepolo samt en gardersal/hvid sal. Hofstukkatøren Antonio Bossi har udført stukarbejderne i den hvide sal og kejsersalen.
Se Tiepolo. Se barok.
Kejsersalen (1741-42) udsmykket af Tiepolo 1751-53. Kejsersalen er slottets hjerte. Den er et stort ovalt rum i hvidt, guld, pastelfarver og lysstrålende med hvidpudset hvælv i marmor og stuk. Kejsersalen er ikke nogen egentlig kejsersal, der vises ikke noget herskergalleri. Rummet er slutningen af modtagelsesaksen: trapperum - hvide sal - Kejsersal.
Arkitektur, skulptur og maleri i Kejsersalen er vævet sammen, der er tale om et "Gesamt-maleri".
Rocaillen i vægfelterne har her funktion som sekundært dekorationselement, 3/4 af søjlerne er primært dekorationselementer.

I freskerne ses to statshandlinger fra Würzburgs middelalderglanstid:
Kejser Barbarossas bryllup med Beatrix af Burgund 1156.
Tæppet til bryllupsscenen er Bossi-stukkatur, det er tredimensionalt. Stukdraperiet er malet ud over rammekanten. Freskerne viser scenedybet, figurerne stiger også ud af scenen, ud på gesimsen. Freskernes blå himmel, blå og vinrøde dragter er kontrast til væggens søjleorden og gule vægfelter.
Indsættelse af Biskop Herold som Hertug af Franken 1168.

Kejser Frederik 1. Barbarossa (rødskæg) giver Würburger-biskoppen Herold von Hochheim hertugværdigheden af Franken. Tiepolo viser begivenheden som en barokceremoni. Der spændes bue fra middelalderen til samtiden ved at vise middelalderfigurer i samtidens tøj.

1 Kejsersalen/Emperor's Hall.
2 Apollon i sin solvogn fører Beatrix af Burgund til brudeskamlen hos kejser Barbarossa, 1751-1753. Genius Imperii er personificeret ved Apollon i solvogn. Ægteskabets gud Hymen/Hymenaios holder en brændende flamme.
Apollo in his Sun Chariot leads Beatrice of Burgundy to the emperor Friedrick Barbarossa as his bride, 1751-1753.
3 Bryllup mellem kejser Frederik Barbarossa og Beatrix af Burgund i 1156, loftsfreske, 1750-1753.
Wedding ceremony of Emperor Frederick Barbarossa and Beatrice of Burgundy in 1156, ceiling fresco, 1750-1753.
Trapperummet er 4 stokværk høj, overgangen fra vestibule til trapperum er 4 søjlepar, der bærer en stor vægt. Tiepolos fresker har ingen illusionistisk rumudvidelse (har dog præg af vision i den indvævede rocailleornamentik), men giver en historisk legitimation af Würzburgbispens landsfyrstelige stilling. Fyrstbiskop Greiffenclau var tilfreds med Tiepolos arbejder i Kejsersalen og bad ham male trappehusloftet. Trappemaleriet kan ikke ses på en gang, hvilket er helt i Tiepolos ånd, da han elskede at overraske. Halvt oppe af trappen åbner sig en kosmisk verden med Apollon (solens, musikkens og sandhedens gud) i sin stråleglans over sit tempel med genier ved sine fødder som holder fakler. Bevingede væsener fører en ganger ud af de dunkle skyer, bærer tøjler, som de giver den på, en putti spænder en vogn for. På en gråblå natsky sidder Mars. Venus ses på et tæppe omgivet af duer og eroter (kærlighedsguder). Afsnit af dyrekredsen ses. Genier bærer det laurbærkransede fyrsteportræt med krone og våbendyr og omkranset af en blafrende purpurkappe med hermelinfoer. Ovalrammen sidder præcis i kortsidens midte (eneste gang den akse betones), det danner spidsen i Europafreskens levende komposition, der indeholder de forskellige kunstarter. Maleriet viser også en verdensanskuelse (der ses for første gang i middelalderen).
Middelalderens driftsmenneske erstattes af bevidsthedsmennesket (humanismen).
I Tiepolos verdensbillede har himmel/jord, religiøst/profant, antikt/samtidig fundet sammen i en højere enhed. En figur peger præcis der hvor Würzburg ligger (Europafrisen), Würzburg er således verdens midtpunkt, vidner om verdens foranderlighed, ikke et bestemt midtpunkt - subjektivisme - midtpunktet der hvor MAN er. Egentligt må Vürzburghoffets forherligelse symbolisere hele Europa. Tiepolo har fremstillet sig selv og sønnen Domenico i den plastiske hjørnefyldningsvinkel. 
Trappehusfresken er en blanding af oplysningstid og barok/rokoko forherligelse. Der er geografiske korrekte detaljer. De 4 verdensdele hylder fyrst Greifenclau.

Europa er det væsentligste af billederne, det indrammes af to stukfigurer (Purpurfarven er den fyrstelige farve). Europafresken viser at Europa er den kultiverede verdensdel, der er allegorier over de skønne kunstner. Korset symboliserer kristendommen. Kvinden der symboliserer Europa, er den tronende dronning, der holder et scepter. Til venstre ses Tiepolo selv.
Afrika, karavanernes og handelens land, er symboliseret ved en kvinde, der rider på en kamel. Asien er symboliseret ved en kvinde ridende på en elefant. Kvinden der symboliserer Amerika er prydet med fjer og bærer en bue over højre skulder, hun sidder på en alligator. Amerika er den vildeste af de fire verdensdele og modsat Europa. Amerika er de evige jagtmarker - kvinden har europæiske (og maskuline) træk. Tiepolos udsmykning af Trappehuset stod færdig i 1753, den er i rokokoånd.
Europa
Afrika
Asien
Amerika

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt