contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Schweiz/Switzerland
Drop Down Menu

Domkirken San Lorenzo grundlagt 818
Cathedral of St Lawrence founded 818

På stedet har ligget en sognekirke siden 818, der i 1078 blev kollegiatkirke (kirke med tilhørende præstekollegium), og siden 1888 har San Lorenzo (Skt. Laurentius) været Luganos Domkirke.
Den oprindelige kirke var en romansk bygning og orienteret omvendt i forhold til den nuværende kirke, hviket fremgår af resterne af apsis, der blev afdækket ved restaureringen i 2009-17, der blev forestået af arkitekten Franco Pessina. I 1400-tallet blev kirken udvidet og indgangen flyttet til den nuværende placering, og loftet fik krydshvælv.
Kirken er indviet til Den hellige Laurentius (31. dec. 225 - 10. aug. 258), der led martyrdøden under Kejser Valerians kristenforfølgelser ved at blive stegt på en rist. Han er skytshelgen for de fattige og for kokke. Laurentius var en af Roms syv diakoner (hjælpepræster) under Pave Sixtus II, der især tog sig af de fattige. Da kejser Valrian forlangte paven fængslet blev Laurentius betroet at være pavelig skatmester, og ifølge en legende forærede Laurentius, efter pavens henrettelse, kirkens skatte til de fattige. Da det kom Kejser Valerian for øre, krævede han, at Laurentius skulle bringe ham kirkens værdier, og Laurentius bragte kejseren kirkens sande værdier: de fattige, de lamme, de blinde, hvilket gjorde kejseren så rasende, at han forlangte Laurentius ristet.
Skt. Laurentii Tårer = årligt tilbagevendende meteorsværm/stjerneskud, der når sit højdepunkt omkring Laurentius' festdag den 10. august.


Since 818 there has been a parish church on the site, and in 1078 it was made a collegiate church. Since 1888 St Lawrence has been the Cathedral of Lugano. The original church was a Romanesque building oriented the opposite way to the present church as shown by the remains of the apse discovered during the restoration between 2009-17 headed by the architect Franco Pessina. In the 15th century the church was expanded and the entrance moved to the present position, and the ceiling was covered with groin vaults.
The church is dedicated to the Holy Lawrence
(December 31, 225 - August 10, 258), who suffered martyrdom by being roasted to death on a gridiron, during the persecution of the Christians under the Roman Emperor Valerian. He is patron saint of the poor and of cooks. Lawrence was one of the seven deacons of Rome under Pope Sixtus II. When Emperor Valerian ordered the pope imprisoned, Lawrence was given a position of trust as papal treasurer, and according to a legend he (after the pope's martyrdom, which preceded his by a few days) distributed the treasures of the church to the poor. Emperor Valerian ordered Lawrence to bring the treasures to him. Lawrence brought him the true treasures of the church: the poor, the lame, the blind, which made the emperor furious, and he ordered Lawrence to be roasted to death.
The tears of St. Lawrence = the annual Perseid meteor shower usually peaking around August 10, the feast day of St Lawrence.

1-4 Katedralen set fra stationen i Lugano. I baggrunden (billede 2) ses bjerget Monte Bré.
The cathedral seen from Lugano railway station. In the background (picture 2) is the mountain Monte Bré.
5 Mindetavle over Felix Dominicus de Blancis. D.O.M = Deo Optimo Maximo = til Gud, den bedste og største. Den latinske tekst lyder i dansk oversættelse: Her hviler den allerærværdigste hr. Felix Dominicus de Blancis seniorpræst ved denne kirke og apostolsk kommissær, død den 15. februar 1750.
Memorial tablet to Felix Dominicus de Blancis, senior priest and apostolic commissioner at this church, died February 15, 1750. D.O.M. = to God, the Best and Greatest.
 
1-5 Klokketårnet. Tårnets nederste del stammer fra den romanske kirke, og dets to øverste baroketager, der er kronet af en ottekantet lanterne, er udført 1633-36 af den schweizisk-italienske skulptør og arkitekt Constant Tencalla af Bissone (1593-1646).
The bell tower. The lower part of the tower originates from the Romanesque church, and its upper part, 1633-36, in Baroque style, crowned with an octagonal lantern is designed by the Swiss-Italian sculptor and architect Constant Tencalla of Bissone (1593-1646).
 
1-3 Kirkens facade i renæssancestil er inspireret af af kirkefacaden i klosterkomplekset Certosa di Pavia i Lombardiet. Den er opført af hvide sten fra Saltrio og Viggiù i Lombardiet og af mamor fra Carrara i Toscana. Facaden er tredelt af pilastre. Centralt ses hovedportalen "Helgenportalen", der har fem medailloner med helgenrelieffer, hvor det centrale relief viser kirkens største helgen Jomfru Maria med Jesusbarnet. Til siderne for portalbuen ses engle med fakler. Facadens tre portaler er på siderne omgivet af kvadratiske relieffer med de fire evangelister og kongerne Salomon og David. Over hovedportalen er et rosevindue. På frisen under rosevinduet ses 17 runde portrætrelieffer med bibelske figurer og sibyller.

The church facade in Renaissance style is influenced by the church facade of the monastery complex Certosa di Pavia in Lombarby. It is built of white stone from Saltrio and Viggiù in Lombarby and of marble from the marble quarries of Carrara, Tuscany. The facade is tripartite with pilastres. Centrally placed is the main entrance "The saints portal", with five medaillions with reliefs of saints, and the central relief shows the greatest of all the saints Virgin Mary with the Infant Jesus. To the left and right of the portal arch is angels with torches. The three portals of the facade are surrounded by quadrangular reliefs with the Four Evangelists and the Kings Solomon and David. Above the main entrance is a rose window. At the frieze below the rose window is 17 circular portrait reliefs with biblical figures and sibyls.

4 Via Cattedrale.
 
1-2 Skt. Lucias og Skt. Apollonias kapel. Kapellets alterbillede er "Jesu hellige hjerte". Jesu hjerte er symbol på hans kærlighed til og lidelse for os. I alterbilledet ses på Jesu kjortel hans blottede brændende og blødende hjerte omgivet af det guddommelige lys og med lidelsens symboler, som tornekronen, korset og ar fra lansestikket, der gennemborede hans side og hjerte. Hjertet "brænder" som symbol på Jesu brændende kærlighed/Guds fuldkomne kærlighed til os. Se kristne højtider. Jesu Hjertefest blev indstiftet af Den Katolske Kirke i 1765. Menneskets hjerte er Helligåndens bolig, det er her Guds ånd og kærlighed udgår fra.

Kapellet blev opført i 1600-tallet og udsmykket med stuk og malerier. Fra 1905-10 blev kirken omfattende restaureret, og i kapellet opfriskede maleren og restauratoren Ernesto Rusca (1862-1947) kasetteloftet i kapelbuen, hvor freskerne af Lucia og Apollonia er, samt felterne omkring ovalen i midten. Væggenes marmorbeklædning stammer fra restaureringen i 1910.
Den hellige Lucia er skytshelgen for blinde, for dem med øjenlidelser og for sin fødeby Siracusa (Syrakus) på Sicilien. Hun stak øjnene ud på sig selv. Hun led martyrdøden ved at blive stukket ihjel med en daggert.

Den hellige Apollonia er skytshelgen for tandlæger og dem der lider af tandpine eller andre tandsygdomme. Hun led i 249 sit martyrium i Alexandria i Ægypten, hvor hun fik alle sine tænder slået ud.

The chapel of St Lucy and St Apollonia. The altarpiece "The Sacred Heart of Jesus", the symbol of love, mercy and suffering, is depicted as a flaming bleeding heart shining with divine light and with the symbols of Christ's suffering, the crown of thorns, the cross and the scar from the spear of Longinus. The flames symbolizes God's burning love for us. The chapel was built in the 1600s and decorated with stucco and paintings. From 1905-10 the church was extensively restored, and in the arch of the chapel the coffered ceiling, where the frescoes of Lucy and Apollonia are painted, was freshened up by the painter and restorer Ernesto Rusca (1862-1947).
The Holy Lucy is the patroness of the blind, those with eye diseases and of her native town Syracuse, Sicily. She tore out her eyes. She suffered martyrdom by being stabbed to death with a dagger.
The Holy Apollonia is the patroness of dentists and people suffering from toothache and other dental diseases. She suffered martyrdom in 249 in Alexandria, Egypt, her teeth were beaten out.

3 Skt. Lucias martyrium (udsnit af fresken i kasetteloftet i kapelbuen).

Lucia led martyrdøden under kejser Diocletians kristenforfølgelser og døde den 13. december 304 i Siracusa. Ved nattetide bragte hun mad til de kristne i katakomberne, og for at finde vej bar hun en lyskrans. Hun nægtede at gifte sig med den ikke-kristne mand, som hendes familie havde valgt til hende, hvorfor den udvalgte hævnede sig på hende ved at angive hende til myndighederne. Hun blev straffet med at blive sendt til et bordel, hvorfor hun rev sine øjne ud, for ikke at friste mænd, men øjnene voksede ud igen, og guddommelig indgriben hindrede, at hun kom på bordel. Hun blev herefter udsat for tortur og dømt til at blive brændt på et bål, men guddommelig indgriben endnu en gang hindrede at flammerne fik tag i hende, hvorfor dommeren stak hende ihjel med sin daggert.

Lucias festdag er den 13. december i adventstiden og fejres med et Luciaoptog, en lysfest (lat. lux = lys). Luciabruden bærer en hvid kjortel, der symboliserer Jesu dåbskappe, og om den er bundet et rødt bånd, der symboliserer Lucias blod fra martyrdøden. Lyskransen, som Luciabruden bærer på hovedet er en jomfrukrone (båret af ugifte kvinder eller brude på bryllupsdagen), og symboliserer, at Lucia gav sit liv til Gud som Kristi brud.

The Martyrdom of St Lucy (detail of the fresco, the coffered ceiling in the chapel arch). The judge stabbed her to death with a dagger.

4-6 Kapel til Vor Frue fuld af nåde/Mariakapel, hvor den troende beder om Jomfru Marias forbøn hos Gud.
Maria-bønnen "Hil dig Maria eller på latin "Ave Maria" (lat. ave = vær hilset):

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!

Velsignet er du iblandt kvinder,

og velsignet er dit livs frugt, Jesus.


Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,

nu og i vor dødstime.

Amen.

Chapel of Our Lady of Graces
.
One of the essential prayers to Virgin Mary is "Hail Mary"/"Ave Maria" (latin ave = hail):

Hail Mary, full of grace,

the Lord is with thee.

Blessed art thou amongst women,

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.


Holy Mary, Mother of God,

pary for us sinners,

now and at the hour of our death.

Amen.

 
1 Peter Martyr alter. Peter Martyr (f. i Verona 1206 - d. i Milano 1252) også kaldet Peter af Verona var inkvisitor og prædikant.
Altar of St Peter the martyr (born in Verona 1206 - died in Milan 1252) also called Peter of Verona was an inquisitor and preacher.
2-6 Højalteret/The main altar.
 
 
1 Skt. Laurentius' apoteose (guddommeliggørelse)/Apotheosis of St Lawrence.
 
1-5 Søjler med fresker fra middelalderen og vægmalerier fra 1910 af Ernesto Rusca (1862-1947).
På kirkens søjler er bevaret en række votivmalerier fra slutningen af 1200-tallet til begyndelsen af 1500-tallet, som illustrerer lombardisk freskomaleri gennem århundreder.
Den tronende Madonna med Jesusbarnet fra slutningen af 1400-tallet er fra Seregno-malernes værksted. Nicolao og Cristoforo Seregno boede i Lugano og var aktive omkring år 1500.


Columns with medieval frescoes and murals from 1910 by Ernesto Rusca (1862-1947). The frescoes are votive paintings from the late 13th to the early 16th centuries and illustrates Lombard fresco painting over the centuries.
Madonna Enthroned with Infant Jesus, late 15th century, from the Serego painters workshop. Nicolao and Cristoforo Seregno lived in Lugano and was active around 1500.

2 Votivmalleri, Den tronende Jomfru Maria med Jesusbarnet.
Votive painting,
Madonna Enthroned with Infant Jesus.
 
1 Rodari-tabernaklet, omkr. 1510, alterskab udført til opbevaring af de reserverede hostier (= de forvandlede hostier som er tilovers fra messen). Det indmurede tabernakel var oprindeligt placeret i det store kapel. Det er tilskrevet Tommaso Rodari (1460-1526) af Maroggia (landsby ved Luganosøen), der fra 1484 var tilknyttet katedralen i Como som skulptør og fra 1487 og til sin død var Comokatedralens overbygmester.

Fra slutningen af 1500-tallet er tabernaklet anvendt til opbevaring af hellig olie, som det fremgår af forkortelsen O.S.I. (Oleum Sanctum Infirmorum), som er indskrevet på alterskabets oprindelige forgyldte jernlåge.
Tabernaklet svarer i sin konstruktion til en trefløjet altertavle. Det centrale felt er adskilt fra sidefløjene af korintiske pilastre. I venstre og højre sidefløj ses de hellige diakoner: Laurentius med risten og Vincentius med møllestenen. I det centrale felt ses to engle, der vogter skabslågen og i loftet ses Gud med højre hånd løftet i en velsignelsesgestus. Øverst på tabernaklet er en statue af den opstandne Kristus, som er en kopi af originalen udført i 1908.

The Rodari Tabernacle, c. 1510, built to house the Reserved Sacrament and became later tabernacle to the holy anointing oil as appears from "O.S.I." (Oleum Sanctum Infirmorum), inscribed at the original gilded iron door.
The wall tabernacle, originally placed in the great chapel, is ascribed to Tommaso Rodari (1460-1526) of Maroggia (village at Lake Lugano), best known as sculptor and master builder of the Cathedral of Como, Italy.
The design of the tabernacle is equivalent to this of a triptych. The central panel is separated from the wings by Corinthian pilastres. In the left and the right wings are the holy deacons: St Lawrence with a grid, and St Vincentius
with a millstone. I the central panel two angels guard the tabernacle door and in the ceiling is God the Father with his right hand raised in blessing. At the top of the tabernacle is The Risen Christ, a copy from 1908 of the original statue.

2-3 Orgel, 1908, udført af Vincenzo Mascioni. Orglet har 2308 piber/The Organ, 1908, by Vincenzo Mascioni. The organ has 2308 pipes.
4 Døbefont/Baptismal font.
 
 
Kirken San Rocco 1580-1910
Church of San Rocco 1580-1910
Kirkens ottekantede kuppel er dekoreret med stuk af Muzio Camuzzi og freskerne er af Carlo Carlone, ca. 1760.
The church's octagonal dome
. The stucco decorations are executed by Muzio Camuzzi and the frescoes by Carlo Carlone, c. 1760.
 
1-3 San Rocco, Via Canova. Påbegyndt 1580, indviet 1591, fuldført 1910.
Kirken blev opført på det sted, hvor en ældre kirke lå, den var opført i 1349 og indviet til Den Hellige Blasius. San Rocco er indviet til Den Hellige Rochus af Montpellier (omkring 1340-16. august 1378) fransk pilgrim og mirakelmager. Han blev født med et rød kors på brystet, et tegn på en særlig forudbestemt skæbne. Rochus plejede og helbredte de pestramte i Rom ved at gøre korsets tegn. I dag er han skytshelgen for dem, der lider af smitsomme sygdomme.
Kirken er berømt for sine kalkmalerier (1622-32) på kirkeskibets vægge, der skildrer episoder fra Den Hellige Rochus' liv. Loftsfreskerne er udført i 1760 af Carlo Carlone.
Facaden i nybarok stil, 1909-10, er tegnet af Paolo Zanini.

San Rocco
, Via Canova. Begun in 1580, consecrated in 1591, completed in 1910. The church replaced a former church on the site built in 1349 and dedicated to San Biagio. San Rocco is dedicated to Saint Roch (or Rocco) of Montpellier (about 1340-August 16, 1378), French pilgrim and miracle-worker. He was born with a red cross on his chest, the sign of a very special predestination. Saint Roch cared for victims of the plaque in Rome and performed many miraculous healings by making the sign of the Cross. Today Saint Roch is patron saint of those suffering from a contagious disease.
The church is famous for its frescoes (1622-32) depicting the life of Saint Roch. The ceiling paintings is executed in 1760 by Carlo Carlone.
The facade in Neo-Baroque style, 1909-10, is designed by Paolo Zanini.
4 Kirkens ottekantede kuppel er dekoreret med stuk af Muzio Camuzzi og freskerne er af Carlo Carlone, ca. 1760.
The church's octagonal dome
. The stucco decorations are executed by Muzio Camuzzi and the frescoes by Carlo Carlone, c. 1760.
 
1 Rektangulær skib med tøndehvælv og højalteret/Rectangular nave with barrel vault and the high altar.
2-3 Senbarok marmoralter med statue af Jomfru Maria. Koret er opført i midten af 1700-tallet.
Late Baroque marble altar with a statue of the Virgin Mary. The choir was built in the mid-1700s.
4 Orglet er bygget i 1905 af Guiseppe Vedani/The organ is built in 1905 by Guiseppe Vedani.
 
1 Den Hellige Rochus/Saint Roch.
2 Scene fra Den Hellige Rochus' liv udført af Marco Antonio Pozzi.
Scene of Saint Roch's life
, executed by Marco Antonio Pozzi.
3 Den hellige St. Blasius martyrium, udført af Andrea Casella, 1662. Han var skytshelgen for uldkartere, vilde dyr og halslidelser. Blasius var en af den 14 nødhjælpere, senere helgener, der kunne anråbes af folk i nød. Han skulle have reddet en dreng, der havde fået et fiskeben galt i halsen.
Blasius led martyrdøden i 316 ved at blive slået, pint med kartejern og halshugget.

Martyrdom of Saint Blaise
 by Andrea Casella, 1662. He was patron Saint of wool combers, wild beasts and throat illnesses.
He was martyred by being beaten, attached with iron wool combs and beheaded.
5-6 Loftsfreske af ​​Marco Antonio Pozzi.
Ceiling fresco by Marco Antonio Pozzi.
 
1-2 Palazzo Civico (rådhuset), nyklassicisme, opført 1842-44, Piazza della Riforma. Ifølge Forfatningen af 1814 blev Ticino regeret på skift af byerne Bellinzona, Locarno og Lugano for en periode på seks år, og derfor var det nødvendigt at opføre en regeringsbygning. På facaden står "Fabbricato con i denari dei cittadini nel 1844" (opført for borgernes penge i 1844). En arkitektkonkurrence blev udskrevet og vundet af den milanesiske arkitekt Giacomo Moraglia. Under regeringens fravær anvendtes paladset til hotel, først under navnet Lake Hotel og senere under navnet Washington Hotel. I 1980-erne stod den schweiziske arkitekt Gianfranco Rossi for en total renovering af bygningen.

Palazzo Civico (town hall)
, Neoclassical style, built 1842-44, Piazza della Riforma. According to the Constitution of 1814 the Government of Ticino was ruled alternately by Bellinzona, Locarno and Lugano for a period of six years, and therefore it was necessary to erect a building intended for administrative purposes. An inscription on the facade says: "Fabbricato con i denari dei cittadini nel 1844" (made with the money of the citizens in 1844). An architectural competition was announced and won by the Milanese architect Giacomo Moraglia. During the relocation of the Government the Palace was used as a hotel named Lake Hotel and later Washington Hotel. In the 1980s the building was totally renovated by the Swiss architect Gianfranco Rossi.
3-4 Piazza della Riforma.
 
1-5 Igor Mitoraj, "Eros forblindet" (Eros Bendato), 1999. Parco Civico. Eros er en græsk bevinget kærlighedsgud, søn af Ares og Afrodite (rom. Venus) og personifikation af kærligheden og begæret. Hans romerske navn er Amor eller Amor Cupido. I kunsten kan han være vist som ung mand eller dreng med bue og pile, som han rammer menneskene med. At være "ramt af Amors pil" = at være forelsket. Når Eros har bind for øjnene er det fordi kærligheden rammer blindt. I Boticellis "Våren" (La Primavera) ses Amor Cupido med bind for øjnene mens han sender en af sine pile afsted. Han ses ovenover Venus. Shakespeare, "En skærsommernatsdrøm" (slutn. 1500): "Kærlighed ser ikke med øjnene, men med sindet. Og derfor er den vingede Amor malet blind".

Igor Mitoraj
, "Eros Blindfolded" (Eros Bendato), 1999.
Parco Civico. The winged god Eros is a Greek god of love and desire, son of Aphrodite (Roman, Venus) and Ares. His Roman counterpart is Cupid. He is sometimes depicted blindfolded, because love is often blind. In Botticelli's "Allegory of Spring" is Cupid shown blindfolded while shooting one of his arrows, positioned above the central figure of Venus. Shakespeare, "A Midsummer Night's Dream", (late 1500s): "Love looks not with the eyes, but with the mind. And therefore is winged Cupid painted blind."
 
1 Villa Ciani i Parco Civico-Ciani, er opført 1840-43 af brødrene Giacomo og Filippo Ciani. Siden 1933 har villaen været udstillingsbygning. I dag anvendes bygningen til midlertidige kunstneriske og historiske udstillinger og kan reserveres til kongresser.
Villa Ciani in Parco Civico-Ciani, built 1840-43 by the brothers Giacomo and Filippo Ciani. Since 1933 the Ciani Villa has been used as exhibition building. Today the villa hosts temporary art and historical exhibitions and can be reserved for special events.
2-3

Befrielsesmonument, Piazza Indipendenza (Uafhængighedspladsen). Luganesernes motto i 1798 var "Liberi e Svizzeri" (frie og schweizere).
Ticino blev medlem af konføderationen (
Confoederatio Helvetica) i 1803.
I 1798 var Schweiz slagmark for de franske Revolutionskrige.
Acte de Médiation (Mediationsakt/mæglingsforslag) blev givet af Napoleon Bonaparte den 19. februar 1803 og genoprettede delvist den schweiziske konføderation. Først med Wienerkongressen i 1815 etableredes konføderationens fulde uafhængighed.
Liberation Monument, Piazza Indipendenza (Independence Square). The motto of the people of Lugano was in 1798 "Liberi e Svizzeri" (free and
Swiss).

The canton Ticino became member of Confoederatio Helvetica (the Swiss Confederation = Switzerland) i 1803.
In 1798 Switzerland became a battlefield of the Revolutionary Wars.
Acte de Médiation (The Act of Mediation) issued by Napoleon Bonaparte on 19 February 1803 partially restored the Swiss Confederation. The Congress of Vienna of 1815 fully reestablished Swiss independence.

 
1-3 "Kæden", 1968, af Piero Travaglini/"The Chain", 1968, by Piero Travaglini.
3 "Piero Travaglini. Kæde 1968. (I højre side hans monogram "PT"). Anskaffet ved den nationale udstilling af friluftsskulpturer. Gambarogno, Lago Maggiore 1968".
 
Kirken Skt. Abundius (Sant'Abbondio)
Den hellige Abundius (ca. 400-468) var biskop af Como. Kirken og den tilhørende kirkegård i kommunen Collina d'Oro er optaget på listen over schweizisk kulturarv af national betydning.
Kirkegården er hvilested for den tyskfødte schweiziske digter, forfatter, maler og Nobelprismodtager i litteratur Hermann Hesse (1877-1962) og hans 3. hustru kunsthistorikeren Ninon Hesse Ausländer (1895-1966) samt for den tyske forfatter, digter og ledende dadaist Hugo Ball (1886-1927) og den tyskfødte dirigent, pianist og komponist Bruno Walter, født Bruno Schlesinger (1876-1962).
Church of St Abundius (Sant'Abbondio)
The holy Abundius was bishop of Como (c. 400-468). The church and the cemetery in Collina d'Oro municipality are listed as Swiss heritage site of national significance.
The cemetery is the resting place of the German-born Swiss poet, novelist, painter and Nobel Prize Laureate in Literature Hermann Hesse (1877-1962) and his 3rd wife the art historian Ninon Hesse Ausländer (1895-1966) and also to the German author, poet and one of the leading Dada artists Hugo Ball (1886-1927) and the German-born conductor, pianist and composer Bruno Walter, born Bruno Schlesinger (1876-1962).
 
1-4 Scuola Americana (TASIS).
 
Luganosøen
på grænsen mellem Sydschweiz og Norditalien
Luganosøen, på italiensk "Ceresio", som kan være afledt af det keltiske ord "keresios", en frugtbarhedsgud med hjortegevir. Den mangearmede sø ligger gemt i bjergene mellem Comosøen og Maggioresøen. Lidt over en tredjedel af kysten tilhører Italien, den øvrige del tilhører kantonen Ticino.
Lake Lugano
on the border between southern Switzerland and northern Italy
Lake Lugano, in Italian "Ceresio", could be derived from the Celtic word "keresios", a god of fertility with the antlers of a deer. The many-fingered Lake Lugano lies hidden in the mountains between lakes Como and Maggiore. Just over a third of the shore belongs to Italy, the rest to the canton of Ticino.
 
1-4 Campione d'Italia beliggende ved Luganosøen er en lille italiensk enklave med omkring 3000 indbyggere og en kommune i provinsen Como i Lombardiet. Kasinoet blev grundlagt i 1917 og åbnet i 1933 og er enklavens hovedindtægtskilde.

Campione d'Italia located at Lake Lugano is a little Italian enclave with around 3000 inhabitants and is administratively part of the province of Como in Lombardy. The Casino was founded in 1917 and opened in 1933. The enclave's major source of income comes from the casino.
 
Gader i Lugano/Streets of Lugano
 
 
Morcote, Ceresios perle
en malerisk landsby ved Luganosøen (Ceresiosøen). I 2016 blev Morcote hædret med titlen "Den smukkeste landsby i Schweiz". Kirken Santa Maria del Sasso, er udbygget i flere omgange i perioden 1470-1758, og fremtræder i tre stilarter, romansk, renæssance og barok.

I 1750 blev opført en stor kirkegård ud til Luganosøen. På graven for den italienske bankier Carlo Bombieri står skulpturen "Umbilicus" udført af Henry Moore.

Morcote, the Pearl of Ceresio
a picturesque village on the shores of Lake Lugano (= Lake Ceresio). In 2016 Morcote won the title "Most beautiful village of Switzerland".
The church of Santa Maria del Sasso, Romanesque-Renaissance-Baroque, built between 1470-1758. 
In 1750 a large cemetery, overlooking the lake, was added near the church. At the grave of the Italian banker Carlo Bombieri is the sculpture "Umbilicus" by Henry Moore
.
 

Hermann Karl Hesse
, født 2. juli 1877 i Calw i kongeriget Württemberg og død 9. august 1962 i Montagnola. Hesse var digter, forfatter og maler. Hans mest kendte værker er "Steppeulven", "Siddhartha" og "Glasperlespillet".
Under 2. Verdenskrig bekæmpede Hermann Hesse nazismen gennem talrige avis- og tidsskriftartikler. I 1946 fik Hesse Nobelprisen i Litteratur og i 1954 Pour le Mérite, en tysk militær og civil orden (for kunst og videnskab). I 1960-erne blev Hesse kultfigur blandt amerikanske hippier.
Hermann Hesse Museet, grundlagt i 1997, er beliggende i Camuzzi tårnet, som er en del af Casa Camuzzi, hvor Hermann Hesse boede i perioden 1919-1931.

Hermann Karl Hesse, born on 2 July 1877 in Calw, the Kingdom of Württemberg and died on 9 August 1962 in Montagnola. His best-known works are "Steppenwolf", "Siddhartha" and "The Glass Bead Game". During World War II Hesse fought against the Nazis through numerous of articles in newspapers and magazines. In 1946 Hesse received the Nobel Prize in Literatur, and in 1954 he was appointed a member of the Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite (for Sciences and Arts). In the 1960s Hesse became a cult figure among American hippies.
The Herman Hesse Museum, founded in 1997, is situated in the Camuzzi Tower, which is a part of Casa Camuzzi, where Hermann Hesse lived between 1919-1931
.
 
1-2 Museo Hermann Hesse, Camuzzi tårnet/Museo Hermann Hesse, Camuzzi Tower.
3-4 Casa Camuzzi, hvor Hermann Hesse boede i perioden 1919-1931/Casa Camuzzi, where Hermann Hesse lived between 1919-1931.
 
Montagnola
Landsbyen Montagnola i kommunen Collina d'Oro er især kendt fordi den tysk-schweiziske forfatter Hermann Hesse boede der halvdelen af sit liv, og fordi "den stille beatle" George Harrison tilbragte de sidste måneder af sit liv i Montagnola i sin villa "Collina d'Oro", der har udsigt over Luganosøen.

The village of Montagnola in Collina d'Oro municipality is especially known because the German-Swiss writer Hermann Hesse spent half of his life there, and because the late Beatle George Harrison spent some of the last months of his life in his villa "Collina d'Oro" overlooking Lake Lugano.
 
De 26 schweiziske kantoner. Klik på billedet for forstørrelse/The 26 cantons of Switzerland. Click on the image for enlargement.
Kantonernes våbenskjold. Klik på billedet for forstørrelse/Cantonal coats of arms. Click on the image for enlargement.
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu