Drop Down Menu
L E O N A R D O   D A   V I N C I

Drop Down Menu

"Jomfru Maria og Jesusbarnet med den hellige Anna og Johannes Døberen", 1499-1500, The National Gallery, London.
"The Virgin and Child with Saint Anne and Saint John the Baptist", 1499-1500, The National Gallery, London.

Fotos fra udstilling i Venedig af Leonardo da Vincis maskiner,
se nedenfor.
Mona Lisa (La Gioconda), 1503-1506, Louvre, Paris.

Mona Lisa (La Gioconda), 1503-1506, Músee du Louvre, Paris.

"Selvportræt", ca. 1510-15, Biblioteca Reale di Torino (Torinos Kgl. Bibliotek).
"Self-portrait
, c. 1510-15, Turin Royal Library.
Statue af Da Vinci udenfor Galleria degli Uffizi, Firenze.
Statue of Da Vinc
i outside
Galleria degli Uffizi, Florence.
Selvbærende bro, 1502. Se Niels Skovgaards "Broen og fjældene".
Self-supporting bridge, 1502. See "The Bridge and the Mountains" by Niels Skovgaard.
Da Vinci, Leonardo (Leonardo di ser Piero da Vinci) (1452-1519). Italiensk maler, skulptør, arkitekt, ingeniør og videnskabsmand, aktiv i Firenze og Milano, født i Vinci nær Firenze. I 1469, 17 år gammel, rejste Leonardo til Firenze og kom i lære hos Andrea Verrocchio, den førende renæssancemester på det tidspunkt. I Verrocchios værksted fik han kendskab til altertavlemaleri, panelbilleder og fremstilling af store skulpturelle projekter i marmor og bronze. I 1472 blev han medlem af malerlauget i Firenze, hvor han kom i kontakt med andre store kunstnere bl.a. Michelangelo. I 1482 kom Leonardo i tjeneste som maler og arkitekt hos hertugen af Milano Lodovico Sforza, og arbejdede for ham de næste 18 år. Han assisterede den italienske matematiker Luca Pacioli i arbejdet med "Divina Proportione" (De guddommelig Proportioner, Det gyldne Snit). I denne periode malede han "Den sidste Nadver". I 1499 forlod han Milano og rejste til Venedig, hvor han fra 1495-99 var arkitektonisk rådgiver, og fra 1502-03 var han militæringeniør for Cesare Borgia. 
I perioden 1503-06 arbejde han først og fremmest i Firenze, hvor han malede "Mona Lisa". I 1509 var han tilbage i Milano, hvor han brugte det meste af sin tid på ingeniørarbejde for militæret, videnskabelige studier, matematik, fysik og biologi.
Fra 1514-16 boede han i Rom under protektion af Pave Leo X, og her kom han igen i forbindelse med Michelangelo og Rafael. Han boede i Palazzo Belvedere i Vatikanet, og menes at have været optaget af hovedsageligt videnskabelige eksperimenter. I 1516 rejste han til Frankrig og blev arkitektonisk rådgiver hos Kong Frans 1., og han tilbragte sine sidste år på château du Clos Lucé, nær ved Amboise, hvor han døde.
Da Vinci var som videnskabsmand og militæringeniør optaget af teknologi og menneskets anatomi, han dissekerede lig i det skjulte, ifølge ham selv var det ikke blasfemisk, hvad det af nogle i tiden blev opfattet som, da han mente, at verden skulle forstås ved videnskab og ikke ved religiøse dogmer, han betragtede mennesket som en maskine. To af da Vincis opfindelser er i dag forsøgt konstrueret ud fra hans tegninger, det drejer sig om hans tegninger til en svæveflyver (det var hans drøm at flyve) og en 25 m lang armbrøst - han nåede sjældent til detaljerne i sine projekter, fordi han blev optaget af noget andet. Kæmpearmbrøsten var formentlig tænkt til at blive et bedre præcisionsvåben end datidens kanoner, og inspirationen fandt han i menneskekroppen, han overførte kroppens teknik til sine opfindelser.
Da Vinci, Leonardo (Leonardo di ser Piero da Vinci) (1452-1519) Italian painter, sculptor, architect, engineer and scientist, active in Florence and Milan, born in Vinci near Florence. In 1469, at the age of 17, Leonardo moved to Florence and became apprenticed to Andrea Verrocchio, a leading Renaissance master of that time. In Verrocchio's workshop he was introduced to the painting of altarpieces, panel pictures and to the creation of large sculptural projects in marble and bronze. In 1472 Leonardo became a member of the painter's guild of Florence, where he came into contact with other great artists including Michelangelo. In 1482 Leonardo entered the service of the duke of Milan Lodovico Sforza for the next 18 years, and was active also as painter and architect and assisted the Italian mathematician Luca Pacioli in the work "Divina Proportione". During this period he painted "The Virgin of the Rocks" and "The Last Supper"
In 1499 he left Milan and traveled to Venice, where he consulted on architecture from 1495-99 and from 1502-03, he was military engineer for Cesare Borgia. In the period 1503-06 he first of all worked in Florence where he painted "Mona Lisa". In 1509 his was back in Milan devoted much of his time to military engineering, scientific studies such as anatomy, mathematics, physics and biology. From 1514-16 he lived in Rome under the patronage of Pope Leo X, where he came into contact with again Michelangelo and Raphael. He was housed in Palazzo Belvedere in the Vatican and seems to have been occupied principally with scientific experimentation. In 1516 Leonardo traveled to France and became architectural advisor to King Francis I and spent his last years at château du Clos Lucé near Amboise, where he died.
Photos from the 2015 Venice exhibition of Leonardo da Vinci's machines, see below.
Leonardo da Vincis Vitruvianske mand
Da Vinci's Vitruvian Man
Homo ad circulum et homo ad quadratum
Leonardo da Vincis tegning gengiver menneskefiguren i Homo ad circulum et homo ad quadratum, hvor mennesket, skabt i Guds billede, kan indskrives i en cirkel og et kvadrat. Man mente, at menneskebilledet var opbygget efter musikalske harmonier. Menneskets fysiske mål var det centrale. Hele periodens rationelle kultur opfordrer til gengivelse af virkeligheden
(i modsætning til tidligere tiders mysticisme).
Marcus Vitruvius Pollio (80-20 f.Kr.). Romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, studerede menneskets proportioner, og resultatet af hans studier blev senere til Leonardo da Vincis "Den Vitruvianske mand". Vitruvius konkluderede, at et menneske der stod med ben og arme udstrakt, kunne indskrives i en cirkel og et kvadrat, centrum af mennesket er navlen. Vitruvius skrev værket "De architectura libri decem" (De ti bøger om arkitektur), ca. 27 f.Kr. - de eneste bevarede skrifter om oldtidens arkitektur - skrifterne inspirerede renæssancens arkitekter.
Homo Vitruvianus is the Proportions of The Human Figure created in God's Image.
Marcus Vitruvius Pollio (80-20 B.C.), Roman writer, architect and engineer, the author of "De Architectura". Vitruvius studied human proportions, and his treatises were later encoded in Leonardo da Vinci's "Vitruvian Man". Vitruvius concluded, that a man with legs and arms outstretched could be inscribed within the perfect geometric figures of the circle and the square alike. These two figures are usually referred to as the
homo ad circulum et homo ad quadratum
. According to Vitruvius' theory, the centre of the human body as inscribed within the square and circle coincided with the navel. Vitruvius's findings were taken up again during the Renaissance, and best known is the drawing by Leonardo da Vinci.
Homo Vitruvianus ca. 1490. Da Vinci signerede sin Vitruvianske mand LEONARDO VINCI og undlod "DA".
Homo Vitruvianus c. 1490. Da Vinci signed his Vitruvian Man LEONARDO VINCI without "DA".

Mona Lisa/La Gioconda

"Mona Lisa (La Gioconda)", 1503-1506, Louvre, Paris, menes at være et portræt af Lisa di Antonio Maria di Noldo Gherardini gift med Francesco di Bartolommeo di Zanobi del Giocondo, en førende borger i Firenze. Mona Lisa var 24 år gammel, da Leonardo begyndte på maleriet af hende. Mona Lisas berømte smil er resultatet af maleteknikken Sfumato (italiensk: fordampet) en malemåde der næsten udvisker konturerne og skaber glidende overgange. 

"Mona Lisa (La Gioconda)" 1503-1506, Músee du Louvre, Paris. Mona Lisa supposed to be a portrait of Lisa di Antonio Maria di Noldo Gherardini the wife of Francesco di Bartolommeo
di Zanobi del Giocondo a noble citizen of Florence. Mona Lisa was 24 years old when Leonardo started to work at the portrait in 1503. The famous smile of Mona Lisa is the result of the painting technique "Sfumato" (an Italian word meaning "evaporate") where thin oil glazes are used to soften the graduation from light to dark in the modeling of a shape.
Den sidste Nadver/La Última Cena
Drop Down Menu
Kør musen over billedet for at se navnene på personerne.
"Den sidste Nadver" (La Última Cena), 1498, hænger på endevæggen i munkenes spisesal i kirken Santa Maria delle Grazie, Milano.
Leonardo malede billedet for sin patron, hertugen Lodovico Sforza, det viser scenen fra Jesu sidste måltid. Jesu sidste dage, er beskrevet i Bibelens fire evangelier. Aftenen før måltidet var Jesus blevet forrådt af en af sine disciple (Judas, forræderen). Jesus samlede sine disciple for at spise og fortalte dem, hvad der skulle ske og vaskede deres fødder. Under det sidste måltid gav Jesus sine disciple anvisninger omkring hvordan de skulle spise og drikke i fremtiden til erindring om ham. Fodvaskningen symboliserer ydmyghed, at alle er lige for Herren.
Se kristne højtider

"The Last Supper" (La Última Cena), 1498, The refectory in the Church Santa Maria delle Grazie, Milan.
Leonardo painted The Last Supper for his patron the Duke Lodovico Sforza. It represented the scene of The Last Supper from the final days of Jesus Christ described in the four Gospels of The Bible. The evening before Christ was betrayed by one of his disciples (Judas the Betrayer), he gathered them together to eat, told them that he knew what was coming and washed their feet. During The Last Supper Christ gave his disciples instructions on how to eat and drink in the future, in remembrance of him. The Feet Washing symbolized humility, that all were equal under the eyes of the Lord.
From left to right: Bartholomew, James/Jacob, Andrew, Judas Iscariot, who betrayed Jesus to his enemies for 30 pieces of silver, Simon, whom Jesus called Peter, John, Jesus, Thomas (raised his finger), James of Zebedee, Philip, Simon the Canaanite (called Simon the Zealot), Jude/Thaddaeus, Matthew.
"Easter in Images. The Last Supper According to Leonardo" by Sandro Magister and "If the Christ of Leonardo were to look up, he would see the cross" by Timothy Verdon. Read the text, click here.
Santa Maria delle Grazie, Milano
Santa Maria delle Grazie, Milan
Den hellige gral/The Holy Grail
 Da Vinci mysteriet
/The da Vinci Code
Leonardo da Vinci: Udsnit af "Den sidste Nadver" (la Ultima Cena), 1498.
Den Hellige Gral indgår som skjult symbolik, ikke som et fysisk bæger/kalk. Ifølge Dan Brown er Den Hellige Gral identisk med Maria Magdalene, som sidder til v
enstre for Jesus. I mellemrummet mellem Jesus og Maria Magdalene kan indskrives et "V", gudinden Venus' symbol, symbolet for kvinden, således er "V"-formen Den Hellige Gral og den Hellige Kvinde, som kirken forviste, som senere er beskrevet som en hore, og ikke den kvinde, Jesus giftede sig og fik datteren Sarah med. "M"-formen står for Maria Magdalene og omslutter hende og Jesus. Til venstre i firkanten ses den herreløse hånd holdende en kniv. Peter læner sig ind over Maria Magdalene, hans håndbevægelse tolkes af Brown som et knivblad, en trussel fra Peter mod den kvinde Jesus har udpeget til at videreføre kirken.

Leonardo da Vinci: Detail "The Last Supper", (la Ultima Cena), 1498.
The Holy Grail is represented by a hidden symbol, an not a physical chalice. The space between Jesus and Mary Magdalene forms the letter "V", an old symbol for the planet Venus, the alchemical symbol for woman - the symbol for The Holy Grail, the Holy woman (Mary Magdalene), whom the church banished, an she was later known as a prostitute and sinner, and not as the woman who was to married to Jesus and was three months pregnat at the time of the Crucifixion.
Mary Magdalene and Jesus form the letter "M" = Mary Magdalene.
To the left is an extra hand holding a knife. Peter Leans against Mary Magdalene, Brown interprets his gesture as a knife blade, a threat to the woman Jesus selected to continue his work.
Den Hellige Gral menes at være den kalk som Jesus velsignede da han indstiftede Den Sidste Nadver. Kalken skulle også være anvendt ved Korsfæstelsen til at opsamle Jesu blod og derefter bragt til Glastonbury i England af Josef af Arimatæa. Gralen er også kendt fra sagnene om kong Arthur, hvor gralen er den genstand, som ridderne af det runde bord stræber efter at finde.
The Holy Grail supposed to be the chalice, blessed by Jesus, and used by him and his disciples at the Last Supper. The chalice is said to have been used during the Crucifixion, it was filled with the blood of Jesus, and afterwards, by Joseph of Arimathea, brought to Glastonbury in England. In the legends of King Arthur the Knights of the Round Table were sent on a quest to find the holy grail.
I Dan Browns bog "Da Vinci Mysteriet"
- fiktion (kriminalroman) indeholdende visse historiske samt kunst- og arkitekturhistoriske faktuelle oplysninger spiller da Vincis "Den sidste Nadver" en central rolle. Disciplen Johannes til venstre for Jesus tolkes feminin, og menes at være Maria Magdalene, der var en af de første, der så den tomme grav og den første, der så Jesus efter opstandelsen, og som skulle have fået et barn med Jesus, datteren Sarah, der påstås at have giftet sig ind i den franske kongeslægt (de langhårede) merovinger. 
I "Den sidste Nadver" er mellemrummet mellem Jesus og Johannes (i bogen Maria Magdalene) udlagt som en bevidst afstand, der skaber et "V" og tolkes som Den Hellige Gral  - San Greal bliver til Sang Real, kongeligt blod, og dermed hænger det sammen, at den i billedet ikke fysiske gral er til stede symbolsk og profeterer det ufødte barns skæbne. Kompositorisk er billedet bygget op således, at Jesus er centralt placeret, omkring ham er der er fire grupper af disciple, grupperne på hver tre personer nærmest Jesus dækker delvis for hinanden, og grupperne yderst til venstre og højre er placeret mere frit. "V"-mellemrummet til venstre for Jesus gentages på hans højre side, her indgår nogle fagter, men rent kompositorisk bliver virkningen, at der skabes luft omkring hovedpersonen, der er tale om et dynamisk billede og ikke et stift statisk billede, som kan ses i tidligere versioner. Der samtales i da Vincis billede, Johannes er lyttende, hans placering mod venstre er mere logisk end symbolsk. I nadverbilleder er Jesus altid fremhævet f.eks. ved sin størrelse, klædedragt eller glorie, og der ses også en kompositorisk funktionel "V"-afstand til ham. Ideen om det feminine udtryk kan tillægges at Johannes ikke har skæg (to disciple har ikke skæg i da Vincis fremstilling), og langt hår med midterskilning var tidens mandsfrisure. 
Maria Magdalene bliver betragtet som en væsentlig figur (ifølge det gnostiske evangelium, gnosis, gr. erkendelse), og fortielsen af hende som discipel skulle hænge sammen med, at kvinder ikke skal have indflydelse i kirken.
Det gnostiske Philips Evangelium (fundet i 1945 i Ægypten sammen med andre skrifter fra 2. og 3. århundrede) er bedst kendt for verset, hvor Jesus kysser Maria Magdalene (nogle af evangelierne var angrebet af myrer, derfor mangler visse ord):
"Og ledsageren til ... Maria Magdalene ... elskede hende mere end alle disciplene, og plejede ofte at kysse hende på ... De øvrige disciple ... De sagde til ham "Hvorfor elsker du hende mere end alle os andre?" Frelseren svarede og sagde til dem, "Hvorfor elsker jeg ikke dig som hende? Når en blind mand og en seende begge er sammen i mørket, er der ingen forskel på dem. Når lyset kommer, da vil han som ser se lyset, og han som er blind vil forblive i mørket."
Ifølge Dan Brown har Jesus kysset Maria Magdalena på munden, imidlertid betyder det at kysse en hilsen, et helligt kys til dem, man havde fællesskab med, en helt almindelig hilsen i antikken, det har ikke noget med det erotiske kys at gøre.  
I bogen bliver direktøren for Louvre Museet i Paris, Jacques Sauniere, fundet myrdet. Inden han udåndede, nåede han at tegne en cirkel omkring sig og anbringe sig efterlignende "Den Vitruvianske Mand". På gulvet er der skrevet en mystisk, kodet meddelelse, en hemmelighed, der skal findes svar på. Professoren i religiøs symbolik fra Harvard Universitetet Robert Langdon, der mistænkes for mordet, og Saunieres barnebarn kryptografen Sophie Neveu indleder en intens jagt på den hellige gral stærkt forfulgt af politiet og jaget af Opus Dei. Priory of Sion har nøglen til gralen og kan afsløre dens hemmelighed, Opus Dei vil bevare gralens hemmelighed. 
Ifølge Dan Brown var Leonardo Da Vinci stormester i Priory of Sion.
Dan Brown's novel "The da Vinci Code" is fiction, a detective novel, containing some factual information on history, history of art and history of architecture. Central to the story is da Vinci's fresco "The Last Supper" - the disciple (from the spectators point of view) to the left of Jesus, John, is according to Brown Mary Magdalene, who saw the empty tomb, and was the first person who saw the Lord Jesus after his resurrection. Brown puts forth the idea that Jesus Christ was married to Mary Magdalene, and she gave birth to their daughter named Sarah, who married into the first Frank dynasty (the long-haired Merovings). 
In "The Last Supper" the space between Jesus and John forms the letter "V", a symbol of the Holy Grail, the Sangreal (another name for the Holy Grail), Brown manipulates the San Greal to Sang Real (royal blood) and with it there is a connection - the holy Grail is represented symbolic, predicting the destiny of the unborn child. The so-called "V" space is not something special, it is a compositional effect, it creates space around the central figure, Jesus - in the dynamic composition conversations take place, John is listening, his placing to the left of Jesus is more logical than symbolic. The idea about the feminine look of John can be attributed to his beardless look (two disciples are beardless), and long hair with centre parting was the male hairstyle at that time.
In 1945, a set of 52 religious and philosophical texts written in the 2nd or 3rd century, were found at Nag Hammadi, Egypt - the Gnostic Gospel of Philip is best known for a verse that portrays Jesus kissing Mary Magdalene, (some of the books were attacked by ants):
"And the companion of the ... Mary Magdalene. ... loved her more than all the disciples, and used to kiss her often on her ... The rest of the disciples ... They said to him "Why do you love her more than all of us?" The Saviour answered and said to them, "Why do I not love you like her? When a blind man and one who sees are both together in darkness, they are no different from one another. When the light comes, then he who sees will see the light, and he who is blind will remain in darkness."
According to Dan Brown, Jesus kisses Mary Magdalene on the mouth, however a kiss was a common greeting between Master and disciple - a customary greeting in the ancient world, it has nothing to do with an erotic kiss.
In "The Da Vinci Code", the curator of the Louvre Museum, Jacques Sauniere, has been murdered, and before he expired, he draw a circle around his body and placed himself like "
The Vitruvian Man", on the floor was written a mysterious coded message, a secret demanding an answer. The professor of religious symbology at Havard University Robert Langdon, who is suspected of the murder of Sauniere, and Sauniere's granddaughter the cryptographer Sophie Neveu began their search for the Holy Grail chased by the police and hunted by Opus Dei. According to Dan Brown Leonardo Da Vinci was a Grandmaster of Priory of Sion.
1 "Bebudelsen", ca. 1472-1475, Galleria degli Uffizi, Firenze/"The Annunciation", c. 1472-1475, Galleria degli Uffizi, Florence.
2 Studier af arme og hænder, 1474, The Royal Collection, London/Study of arms and hands, 1474, The Royal Collection, London.
3 "Grottemadonna", 1483-86, Louvre, Paris/"The Virgin of the Rocks", 1483-86, The Louvre, Paris.
4 "Kvinde med en hermelin" alias "Portræt af Cecilia Gallerani", omkr. 1493-1490, Nationalmuseet, Krakow.
"The Lady with an Ermine" aka "Portrait of Cecilia Gallerani", about 1493-1490, National Museum, Krakow.
5 "Johannes Døberen", 1513-16, Louvre, Paris/"St John the Baptist", 1513-16, The Louvre, Paris.
Leonardo da Vincis maskiner
udstilling af reproduktioner 2015 i Venedig i kirken Skt. Barnabas (Chiesa di San Barnaba)
Leonardo da Vinci's
machines
exhibition of reproductions 2015 in Venice in the church of San Barnaba
(Chiesa di San Barnaba)
Skt. Barnabas, Venedig.
San Barnaba, Venice.
Baskevinge.
Flapping wing
.
Den Vitruvianske mand.
Vitruvian Man
.

Skrueformet mekanisme.
Helical mechanism
.

Damphammer.

Cam Hammer.

Gravemaskine.
Excavating machine
.
Bombekaster.
Bombard
.
Hvordan man kan gå på vandet.
Way to walk on the water
.

Brandstige.
Scaling ladder
.

Faldmåler.
Clinometer
.
Propel.
Aerial screw
.
Svæveplan.
Glider
.
Baskevinge.
Flapping wing
.
Flyvemaskine.
Flying machine
.
Drageflyver.
Hangglider
.
Cykel.
Bicycle
.
Blide (middelalderkrigsmaskine).
Catapult
.
Polyhedron.
Hydraulisk sav.

Hydraulic saw.

Kran.
Crane
.
Kugleleje.
Ballbearing
.

Artellerikanon.
Artillery Gun
.

Båd med le.
Boat with scythe
.
Projektør.
Floodlight
.
Buebro.
Arched bridge
.
Gearstang.
Gearshift
.
Vægt med trisser.
Weights with pulleys
 .
Selvlukkende mekanisme .
Auto lock mechanism
.
Leonardos hest.
The horse of Leonardo
.
Hestehoved.
Horse Head
.
Centralplan, ottekantet kirke.
Octogonal church with a central plan
.
Den Vitruvianske mand.
Vitruvian Man
.
Tegning af kæmpe armbrøst, ca. 1485-87.
Drawing of giant crossbow, c. 1485-87.

Plantegning af flyvemaskine, ca. 1488.
Design for a flying machine, c. 1488.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt