Drop Down Menu

R O S K I L D E  D O M K I R K E /ROSKILDE CATHEDRAL

Drop Down Menu
1 Jørgen Roed, "Parti af en gade i Roskilde med domkirken i baggrunden. Vinterstykke", 1936, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Jørgen Roed, "A Street in Roskilde with the Cathedral in the Background. Winter", 1936, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
2 Domkirkens hovedfacade/The main facade of the Cathedral.
3 Margretespiret, der er en tagrytter over korsskæringen, er fra ca. 1415, og opkaldt efter Margrete 1., skaberen af Kalmarunionen. Spiret er ifølge legenden opført af Margrete 1.'s fostersøn Erik 7. af Pommern. Det blev beskadiget under en brand i 1443 og blev genopført og siden fornyet i 1657. I 1968 brændte spiret og højkorets tag, og ved genopbygningen blev træværket imprægneret mod råd og svamp, men de kemiske stoffer nedbrød tagkonstruktionen, og der var fare for sammenstyrtning, hvorfor der i 1999 blev opført et nyt spir.
The Margrete spire, c. 1415. According to a legend the spire was built by Queen Margrete I's foster son Eric of Pomerania. In 1999 a new spire was erected because a fire and reconstruction in 1968 had led to the risk of collapse.
Roskilde Domkirke ca. 1170-1280. Romansk-gotisk treskibet kirke.
1. Harald Blåtands trækirke
Harald Blåtand (død ca. 987), søn af Gorm Den Gamle og Dronning Thyra, opførte Roskildes første kirke, der var bygget af træ. Formentlig var kirken beliggende, hvor domkirken ligger i dag, men det er ikke dokumenteret. Ifølge krønikeskriveren Adam af Bremen blev Harald Blåtand begravet i den kirke, han selv havde bygget, men hans grav kendes ikke.
2. Estrids stenkirke
I 1000-tallet erstattede Kong Knud 2. den Stores søster Estrid trækirken med en stenkirke
, som hun opførte for en bod/økonomisk oprejsning, som hun fik af sin bror kongen, fordi en af hans mænd havde myrdet hendes mand Ulf Jarl.
3. Biskop Svends frådstenskirke

I 1080 indviedes en ny kirke i frådsten bygget af biskop Svend, der var født i Norge og fik tilnavnet Nordmand eller øgenavnet herfor som var Nordbagge. Svends kirke var en treskibet basilika med et massivt tårnparti i vest og på norsiden et trefløjet kloster.

4. Biskop Absalons teglstenskirke

Omkring 1170 blev den nuværende teglstenskirke påbegyndt af biskop Absalon (1128-1201). Byggeprojektet var inspireret af de nordfranske katedraler bl.a. katedralerne i Tournai og Arras.

Domkirken er danske konger og dronningers gravkirke og siden 1536 er alle danske konger begravet her (se kort over kongelige grave).

I 1995 blev Roskilde Domkirke optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Roskilde Cathedral, Zealand, Denmark, c. 1170-1280. Three-naved Romanesque-Gothic church.
1. Harold Bluetooth's wooden church
The first church on the site was built in wood by Harold Bluetooth (died c. 987), the son of King Gorm the Old of Denmark and Queen Thyra. According to the German historian Adam of Bremen Harold Bluetooth is buried in his own church, but his burial place is unknown.
2. Estrid's stone church

In the 11th century King Canute's sister Estrid replaced the wooden church with a church built of stone from a penance she received after one of the King's Men had murdered her husband Ulf Jarl.

3. Bishop Svend Normand's travertine church
In 1080 a new church, built by bishop Svend Nordmand, was inaugurated - a three-naved basilica and a high tower in the west, and on the north side was built a three-winged monastery.
4. Bishop Absalon's brick church

About 1170 Roskilde Cathedral was rebuilt in brick by bishop Absalon (1128-1201). The builder was influenced by the cathedrals of Northern France e.g. the cathedrals of Tournai and Arras.

The cathedral has been the mausoleum of Danish kings and queens since the 15th century (see map of Danish Royal Tombs).
In 1995 the Cathedral was added to UNESCO's list of World Heritage Sites.
1
Domkirkens hovedfacade i vest med de to tårne, der opførtes i 1300-tallet. Det var først under Christian 4. af tårnene fik deres spir. Indgangen mellem de to tårne er Kongeporten, der i 1635 fik en renæssanceportal, der i 1871 blev flyttet til Holmens Kirke. Den herefter beskedne portal fik i 2010 bronzedøre udført af Peter Brandes. Portens udvendige side er dekoreret med apostlenes hoveder og deres attributter. På portens indvendige side ses centralt Kristus og til siderne for ham disciple med bøjede hoveder, der symboliserer troens nådegave. I baggrunden ses kornaks, der refererer til brødet, som Jesus brød.

Kongeporten benyttes alene som indgang for kongelige gæster og som udgang ved konfirmationer, vielser og bisættelser.

Roskilde Cathedral, main facade. The two towers were built in the 14th century. The entrance between the towers, The King's Door, was in 1635 given a Renaissance portal, which in 1871 was moved to Holmens Church in Copenhagen. The present bronze door was executed in 2010 by the Danish artist Peter Brandes.
Frederik 9.'s kapel/King Frederik IX's Chapel
Frederik 9. og Dronning Ingrids gravsted. Frederik 9. (1899-1972) var den første danske konge der blev begravet udendørs, fordi han aldrig havde brudt sig om tanken om at blive gravsat inde i Domkirken. Det ottekantede kapel nordvest for domkirken stod færdig i 1985, og Kongens kiste blev overflyttet hertil fra Christian 9.'s kapel (det Glyksborgske Kapel), hvor den havde stået siden bisættelsen i 1972. Dronning Ingrid blev stedt til hvile ved sin mands side i 2000.

Kapellet er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner (arkitektparret bag restaureringen af Koldinghus) og Vilhelm Wohlert. Sven Havsteen-Mikkelsen har udført døren til kapellet. Gravstenen af grønlandsk granit med ankerkors er udført af billedhuggeren Erik Heide. Kapellets gulv er belagt med sten fra Færøerne som i 1984 blev transporteret til Danmark med Kongeskibet Dannebrog. I det udendørs kapel er der i alt plads til 10 grave.
Burial place of King Frederik IX and Queen Ingrid. In 1985 Frederik IX's coffin was transferred to a newly built royal tomb outside the cathedral, and in 2000 his wife Queen Ingrid was buried at her husband's side - the King and Queen were the parents of Queen Margrethe II

Dronning Margrete 1.'s sarkofag
The sarcophagus of Margaret I of Denmark
Dronning Margrete 1. (1353-1412) blev i 1412 gravsat i Sorø, men i 1413 overført til Roskilde Domkirke. I katedralens museum kan ses en kopi af Dronningens gyldne dragt. Margrete var regent over Danmark, Norge og Sverige og skaberen af Kalmarunionen (1397-1523), der i 1397 blev bekræftet på Kalmar Slot i Sydsverige. Officielt havde hun ikke titel af dronning, men blev, da hendes søn og barnekonge Oluf 2. Håkonsen døde, valgt til "fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder". Af en indskrift på sarkofagen fremgår, at den er bekostet af hendes fostersøn Erik 7. af Pommern. Sarkofagen blev udført i 1423.

Sarkofagens udsmykninger blev fjernet i 1700-tallet, men genskabt fra midten af 1800-tallet til først i 1900-tallet.

Queen Margaret I (1353-1412) has been buried at Sorø Abbey in 1412, but her remains were transferred to Roskilde in 1413. In Roskilde Cathedral Museum is a copy of the Queen's Golden Gown exhibited. Margaret was founder of the Kalmar Union (1397-1523), Scandinavian union formed at Kalmar Castle, Sweden, that brought the kingdoms of Norway, Sweden and Denmark together under a single monarch. An inscription on the sarcophagus says that it was paid for by her foster son Eric 7. of Pomerania. The sarcophagus was executed in 1423.
Drop Down Menu
Sankt Birgittas Kapel/Saint Bridget's Chapel
Kapellet er opkaldt efter Sankt Birgitta af Vadstena (1303-1373), der i 1346 grundlagde Birgittinerordenen/Den Hellige Frelsers Orden hvis motto er "Amor Meus Crucifixus est" (min kærlighed er korsfæstet eller min kærlighed er den korsfæstede). Birgittinerordenens krone er et hvidt kors og 5 røde cirkelformationer og symboliserer Kristi tornekrone og hans fem vunder. Kirkesproget var latin, men Birgitta indførte prædiken på modersmålet. Vadstena Kloster i Sverige er ordenens moderstiftelse.
Kapellet er opført af biskop Oluf Mortensen, hvis gravsten kan ses på kapellets gulv. Kalkmalerierne er fra begyndelsen af 1500-tallet og i hvælvkapperne ses omgivet af bladranker de fire store kirkefædre Augustin, Hieronymus, Gregor og Ambrosius.

H.M. Dronning Margrethe 2.'s gravmæle er en kenotaf, dvs. en tom grav, og står tildækket i Sankt Birgittas Kapel og vil først blive afdækket efter Dronningens død, og hun skal til sin tid stedes til hvile i en krypt under monumentet.

Kunstneren Bjørn Nørgaard har udført gravmælet, der var planlagt til regentparret, men Kongehuset oplyste i august 2017, at H.K.H. Prins Henrik (1934-2018) ikke ønskede at blive gravsat i Roskilde Domkirke, men ønskede at blive kremeret og at hans aske skulle fordeles to steder, dels skulle en urne nedsættes i den private have i Fredensborg, og den anden del spredes i de danske farvande, hvilket er sket efter hans ønske.
Gravmælets sokkel er udført i sandsten fra Frankrig. Søjlerne der bærer glaskisten er udført i dansk granit, færøsk basalt og grønlandsk marmor. Soklerne prydes af elefanthoveder, der er støbt i sølv. Glaskisten indeholder to figurer, der symboliserer regentparret, og øverst er den dekoreret med allegorier i forgyldt bronze.

The Chapel is named after St Bridget of Vadstena, Sweden (1303-1373), who in 1346 founded the Order of the Most Holy Savior, the Bridgettine Order. The Chapel was built by bishop Oluf Mortensen. The frescoes date back to the early 1500s. The Four Fathers of the Church Augustine, Jerome, Gregory and Ambrose can be seen in the vault.
HM Queen Margrethe II's
sepulchral monument is a cenotaph (an empty tomb). The Queen will be laid to rest in a crypt below the monument. The cenotaph, executed by the Danish artist Bjørn Nørgaard, is finished and installed in the chapel and is covered and will not be unveiled again until after the Queen's death.
The Danish Royal House announced in August 2017 that HRH Prince Henrik (1934-2018), the husband of Queen Margrethe II, has requested not to be buried in Roskilde Cathedral. Half of his ashes has been spread over the Danish waters and half has been placed in an urn in the private garden of Fredensborg Palace.
Sankt Andreas' Kapel/Saint Andrew's Chapel
I Sankt Andreas' Kapel, opført 1396, har Peter Brandes i 2010 udført alterbord, døbefont, gitterport og en stiftmosaik, der er kapellets altertavle. I mosaikken ses centralt Kristi ansigt med dryppende tårer.
Saint Andrew's Chapel, built 1396. Peter Brandes has in 2010 executed the communion table, the baptismal font, the altarpiece and the
wrought iron gate.
Det Glyksborgske Kapel
The Glücksburger Chapel
Trolles Kapel
Trolle's Chapel
1 Kong Christian 9. og Dronning Louises dobbeltsarkofag. Sarkofagen og de tre omgivende kvindefigurer (fra ve. mod hø.) "Erindringen", "Sorgen" og "Kærligheden" er udført 1910-18 af henholdsvis arkitekten Hack Kampmann og billedhuggeren Edvard Eriksen, skaberen af "Den lille Havfrue".

King Christian IX and Queen Louise's double sarcophagus, executed 1910-18, by the architect Hack Kampmann. The three sculptures surrounding the sarcophagus symbolizing "Memory", "Sorrow" and "Love" was executed by Edvard Eriksen, the creator of "The Little Mermaid".

2 Kong Frederik 8. og Dronning Louises (Lovisa af Sverige) dobbeltsarkofag. Sarkofagen er udført af Einar Utzon-Frank, der også har udført Dantes elskede Beatrice som ses på toppen Dantesøjlen foran Glyptoteket i København.

King Frederik VIII and Queen Louise's double sarcophagus executed by the Danish sculptor Einar Utzon-Frank.

3 Kong Christian 10. og Dronning Alexandrines stenkister, opsat 1956, er tegnet af arkitekten Kaare Klint.

King Christian X and Queen Alexandrine's stone coffins, installed 1956, is designed by the Danish architect and furniture designer Kaare Klint.

4-5 Trolles Kapel, navngivet efter den kongelige lensmand Niels Trolle og gravkapel for hans familie. På kapellets smedejernsport ses en trold. I kapellet står sarkofagen for Kong Frederik 4.'s hustru til venstre og højre hånd Dronning Anna Sophie Reventlow (1693-1743), som kongen bortførte fra hendes hjem på Clausholm slot.
Trolle's Chapel named after the Royal Vassal Niels Trolle and burial chapel for his family. At the wrought iron gate of the chapel is a troll.

The sarcophagus of King Frederik IV's wife Queen Anna Sophie Reventlow (1693-1743) is placed in the chapel.

Drop Down Menu
Christian 4.'s Kapel/Christian IV's Chapel
Christian 4.'s kapel, opført 1615-20, er tegnet af arkitekten Lorenz van Steenwinckel og fuldført af broderen Hans van Steenwinckel d.y.
I kapellet står sarkofagerne for: Christian 4. (d. 1648).
Dronning Anna Cathrine (d. 1612), Christian 4.'s hustru. Den udvalgte Prins Christian (d. 1647), Christian 4.'s næstældste, men ældste overlevende søn, der som 5-årig i 1608 af Rigsrådet blev valgt som tronfølger. Frederik 3. (d. 1670). Dronning Sophie Amalie (d. 1685), Frederik 3.'s hustru.
Christian IV's Chapel, 1615-20, designed by the architect Lorenz van Steenwinckel and completed by his brother Hans van Steenwinckel the Younger.
The chapel houses the coffins of:
King Christian IV (d. 1648). Queen Anna Cathrine (d. 1612), wife of Christian IV. The Chosen Prince Christian (d. 1647), the second son of Christian IV. Frederik III (d. 1670). Queen Sophie Amalie (d. 1685), wife of Frederik III.
1-2 Statue af Christian 4., 1840, udført af Bertel Thorvaldsen/Statue of King Christian IV, 1840, executed by Bertel Thorvaldsen.
3 Kapellets væg- og hvælvudsmykninger er udført af Heinrich Eddelien og Georg Hilker. Hilker har også udsmykket vestibulen i Københavns Universitet på Frue Plads.
The chapel's wall- and vault decorations are executed by Heinrich Eddelien and Georg Hilker.
4 Christian 4's. kiste. Frederik 3. og Dronning Sophie Amalies kister er placeret foran statuen af Christian 4.

King Christian IV's coffin. King Frederik III's and Queen Sophie Amalie's coffins are placed in front of the statue of Christian IV.

5 Dronning Anna Cathrines kiste/Queen Anna Cathrine's coffin.
6 Frederik 3. og Dronning Sophie Amalies kister/King Frederik III's and Queen Sophie Amalie's coffins.
7 Wilhelm Marstrand, 1864-66, "Kong Christian IV's Dom over Christopher Rosenkrantz".
Wilhelm Marstrand, 1864-66, "The Judgment of King Christian IV on Christopher Rosenkrantz".
8-10 Wilhelm Marstrand, 1866, "Christian IV på Trefoldigheden". Slaget på Kolberger Heide.
Wilhelm Marstrand
, 1866, "King Christian IV on the Flagship Trefoldigheden/The Trinity".
During the battle against Swedish troops on Kolberger Heide on 1 July 1644, the king lost his right eye when a Swedish bullet hit a cannon on the Danish flagship. The battle ended with a narrow Danish victory. The naval Battle of Kolberger Heide was part of the Torstenson War 1643-45.
Helligtrekongers Kapel/Chapel of the Magi
Christian 1. opførte kapellet i sidste halvdel af 1400-tallet. Kongen og hans hustru Dronning Dorothea er gravsat under kapellets gulv.
Kapellet har navn efter fresken på sydvæggen over Christian 3.'s gravmonument, der viser Jomfru Maria med Jesusbarnet, der tilbedes af de hellige tre konger.
King Christian I built the chapel in the second half of the 15th century. The King and his wife Queen Dorothea are buried in a small chamber under the chapel floor. The chapel is named after a fresco on the south wall above King Christian III's sepulchral monument showing The Adoration of the Magi.
1 Christian 3.'s gravmæle, renæssancestil/Sepulchral Monument to King Christian III, Renaissance style.
2 Frederik 2.'s gravmæle, renæssancestil/Sepulchral Monument to King Frederik II, Renaissance style.
3
Kongesøjlen er der siden 1500-tallet blevet foretaget en række markeringer, der oplyser højden på kongelige, der har besøgt kapellet bl.a.: Christian 1. (219,5 cm) er den højeste af de målte (målt til 185 cm ved kisteåbning i 1847). Christian 7. (164,1) er den laveste af de målte.

Den russiske zar Peter 1. den Store (208,5 cm). Frederik 7. (176,9 cm). Zar Alexander 3. (187,3 cm), gift med Kejserinde Dagmar. Christian 10. (199,4 cm). Frederik 9. (192,5 cm). Prins Philip Hertug af Edinburgh (1921-2021) (183 cm), født som Prins Philip af Grækenland og Danmark (oldebarn af Christian 9.) og var gift med Storbritanniens Dronning Elizabeth 2.

Prins Henrik (187 cm). Margrethe 2. (182 cm). Kronprins Frederik (180 cm). Kronprinsesse Mary (172 cm).

At The King's Column have since the 16th century been made a row of markings indicating the height of royal and princely visitors e.g.: Christian I (219,5 cm), at coffin opening in 1847 he was measured to be 185 cm tall. Peter I the Great, Tsar of Russia (208,5 cm). Christian VII (164,1). Tsar Alexander III (187,3 cm). Christian X (199,4 cm). Frederik IX (192,5 cm). Prince Philip, Duke of Edinburgh (1921-2021) (183 cm). He is born Prince of Greece and Denmark (great-grandchild of King Christian IX) and husband of Queen Elizabeth II of the United Kingdom.
Henrik, Prince Consort of Denmark (187 cm). Margrethe II (182 cm). Crown Prince Frederik (180 cm). Frederik VII (176,9 cm). Crown Princess Mary (172 cm).
4 Fresker visende Korsbæringen og Kongernes tilbedelse/Frescos showing Christ Carrying the Cross and The Adoration of the Magi.
5 Freske visende Kristoforus/Fresco showing Christoforus.
Frederik 5.'s Kapel/Frederik V's Chapel
Kapellet er tegnet omkr. 1764 af nyklassicismen fader C.F. Harsdorff og fuldført af C.F. Hansen
The Chapel, c. 1764, is designed by C.F. Harsdorff, regarded as the father of neoclassicism, and completed by C.F. Hansen.
1-3 Frederik 5.'s gravmonument. Søjlen på sarkofagen er dekoreret med portrætmedaljon og urne. De to sørgende kvindefigurer, der flankerer monumentet symboliserer dobbeltmonarkiet Danmark og Norge. Sarkofagen er udført af Johannes Wiedewelt, der også har udført en statue og et relief til Frihedsstøtten.

Frederik V's sepulchral monument. The column at the sarcophagus is decorated with portrait medallion and urn. The two grieving female figures symbolize the double monarchy Denmark-Norway. The sarcophagus is executed by Johannes Wiedewelt.

4 Dronning Louises sarkofag, hustru til Frederik 5./Queen Louise's sarcophagus, the wife of King Frederik V.
5 Christian 6.'s sarkofag udført af Johannes Wiedewelt/Christian VI's sarcophagus executed by Johannes Wiedewelt.
1 Frederik 7.'s egetræskiste/King Frederik VII's coffin made of oak.
2 Christian 8. og Dronning Caroline Amalies kister. Bagest står Dronning Sophie Magdalenes kiste, hustru til Christian 6.

King Christian VIII's and Queen Caroline Amalie's coffins. At the rear stands the coffin of Queen Sophie Magdalene, the wife of King Christian VI.

3 Frederik 6.'s kiste/King Frederik VI's coffin.
4 Christian 7.'s kiste/King Christian VII's coffin.
5 Kapellets loft/The Chapel ceiling.
Drop Down Menu
Højkoret/The Chandel
1 Christian 5.'s sarkofag/King Christian V's sarcophagus.
2 Dronning Charlotte Amalies sarkofag, hustru til Christian 5./Queen Charlotte Amalie's sarcophagus, wife of King Christian V.
3 Frederik 4.'s sarkofag (højre) og hans hustru Dronning Louises sarkofag (venstre).

King Frederik IV's sarcophagus (right) and his wife Queen Louise's sarcophagus (left).

4 Monument over Hertug Christoffer, bror til Margrete 1./Monument to Duke Christopher, brother of Margrete I.
5 Måske Harald Blåtands murpillegrav/Harold Bluetooth's pillar.
1 Murpillefreske af Estrid, datter af Svend 1. Tveskæg og søster til Knud 2. den Store.
Fresco of Estrid at the pillar, daughter of King Sweyn Forkbeard and sister to King Canute the Great.
2 Svend 2. Estridsens murpillegrav/Sweyn II Estridsen's pillar tomb.
3 Biskop Vilhelm, biskop i Roskilde fra ca. 1057, død 1073/Bishop William of Roskilde (c. 1057-1073).
4 Svend 2. Estridsen og Biskop Vilhelm/Sweyn II Estridsen and Bishop William.
5 Træskulptur af evangelisten Johannes, der ses skægløs og med kalk. Johannes er i Bibelen beskrevet som den discipel Jesus elskede (Johs. 19, 26-27 og 21. 20-21). Han nævnes aldrig ved navn. Det er således evangelisten Johannes der omtaler sig selv som Jesu foretrukne discipel. Regnes for at være forfatter til Johannesevangeliet.
Sculpture of St John the Evangelist.
Kirkens hovedalter/The Cathedral's main altar
Den trefløjede renæssancealtertavle er udført i Antwerpen omkr. 1560. Se Kristne højtider
The three-winged altarpieces in Renaissance Style, executed c. 1560 in Antwerp.
1 Døbefonten, 1602, malmfont, hvis fodstøtter er de fire evangelister/The baptismal font, 1602.
2 Kirkens hovedorgel, hvis ældste del er fra 1425. Den hollandske orgelbygger Herman Raphaëlis Rodensteen udførte i 1554 hovedorglet i nederlandsk renæssancestil. Barokfacaden stammer fra 1654. I 1991 blev orglet restaureret og rekonstrueret af Marcussen & Søn.
The Cathedral's main organ in Dutch Renaissance style was executed in 1554 by the Dutch organ builder Herman Raphaëlis Rodensteen. The Baroque facade dates back to 1654. In 1991 the organ was restored and reconstructed by Marcussen & Søn.
3 Prædikestolen, beg. 1600-tallet, udført i tegl og sandsten/The pulpit, early 1600, made of brick and sandstone.
4 Kirkens midterskib med alter, prædiekestol og orgel/The nave with altar, pulpit and organ.
5 Skt. Jørgen og Dragen, Kirsten Kimer og Per Døver, omkr. 1500, mekanisk klokkespil. Ved hvert timeslag slår Sankt Jørgen dragen ihjel, og den udstøder et hyl. Kirsten Kimer slår kvarterslagene på den lille klokke og Per Døver slår timeslagene på den store klokke. Under figurerne ses et ur fra 1400-tallet med 24 taltegn og én viser, urværket er udført 1741 af Peter Matthiesen fra København.

Legenden om Skt. Jørgen og Dragen fortæller af dragen boede i et hav foran en by i Libyen, den krævede menneskeofre hver dag, og prinsessen fra byen skulle føres til dragen og ofres. Ridder Jørgen besejrede imidlertid dragen ved hjælp af korsets tegn, hvorefter han gennemborede den med en lanse. Prinsessen kunne nu lægge sit bælte om halsen på dragen og trække den med sig ind i byen, hvor Skt. Jørgen dræbte den med et sværd efter at kongen og alle hans folk havde ladet sig døbe. Dragen skal i kristen symbolik forstås som Djævelen. Med korstogene bringes Skt. Jørgenlegenden nordpå. St George er Englands skytshelgen.
Se Skt. Jørgen og dragen i Aarhus Domkirke
og Skt. Jørgen og dragen i Ribe Domkirke.
St George and the Dragon
, Kirsten Kimer and Per Døver, and a 24-hour clock.

Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt