Drop Down Menu
M I C H E L A N G E L O

Drop Down Menu

Statue af Michelangelo, Casa Buonarroti, Firenze.
Statue of Michelangelo, Casa Buonarroti, Florence.
"Trappemadonna", ca. 1490, Casa Buonarroti, Firenze.
"Madonna on the Stairs", c. 1490, Casa Buonarroti, Florence.
Gravmonumentet for Giuliano de Medici,
1520-34.
Medicikapellerne, San Lorenzo, Firenze.
The sepulchral monument of Giuliano de Medici, 1520-34
, San Lorenzo, Florence.
Michelangelo Buonarroti (Michelagniolo di Lodovico Buonarroti-Simoni) (1475-1564). Italiensk maler, arkitekt og digter af sonetter, en vigtig kilde fra Michelangelo selv til hans liv og arbejde. 
Michelangelo blev født i Caprese nær Firenze. Hans kunstneriske aktiviteter var koncentreret i Firenze og Rom. Michelangelo er først og fremmest billedhugger af marmorstatuer. Han anså sine skulpturarbejder for at være hans egentlig bestemmelse, og beskrev sig selv som en selvlært skulptør. Imidlertid består hovedparten af hans livsværk af malerier herunder hovedværket loftsfreskerne i det Sixtinske Kapel i Vatikanet.
I 1488, 13 år gammel, kom han i lære i Domenico og David Ghirlandaios værksted i Firenze, og det menes at være Ghirlandaio, der lærte ham freskoteknikken. Han studerede og imiterede skulpturerne i Medicifamiliens kunstsamling, der inkluderede arbejder af Giotto, Massacio og Donatello samt græske og romerske billedhuggere. Det var især de antikke statuer, der fascinerede Michelangelo, fordi de gamle mestre havde skabt smukke menneskekroppe i bevægelse visende alle sener og muskler. Hans fascination førte til studier og dissektion af lig, der blev skaffet ham af prioren i Santa Spirito.  
Medicifamilien, en florentisk købmands- og bankierfamilie, var førende i Firenze i to perioder, fra 1434-1494 og fra 1525-1737. Familien var Ghirlandaios arbejdsgivere, og på den måde blev Michelangelo introduceret til Medicierne, han blev protegeret af Lorenzo de Medici ("il Magnifico") og hans efterfølger Piero de' Medici fra 1448-92. Michelangelo blev inviteret til at bo hos "il Magnifico", og fik således mulighed for at diskutere med yngre medlemmer af familien (blandt hvilke var de  kommende paver Leo X og Clemens VII), og blev inspireret af de filosofiske og kunstneriske tendenser i tiden så som neoplatonismen, og den væsentligste af renæssancens neoplatonister Marsilio Ficino.
I 1494 rejste Michelangelo til henholdsvis Venedig og Bologna, men allerede året efter vendte han tilbage til Firenze.

Fra 1496-1501 boede han i Rom, og i perioden skabte han sin første Pietà (1497-1500), en marmorstatue visende Jomfru Maria med Jesu afsjælede legeme (Peterskirken i Rom). Fra 1501-1505 arbejdede Michelangelo i Firenze med skulpturer og maleri. "Madonna" (1503-04) der blev udført til katedralen i Siena, blev i 1506 erhvervet af købmænd fra Brügge i Belgien. Statuen af David (1501-1504), var højrenæssancens første monumentale statue.
David var en overgangsfigur mellem Pietà-grupperne og slaverne (Julius II's gravmæle). Michelangelo rejste til Firenze, men i 1508 vendte han tilbage til Rom og begyndte udsmykningen af loftet i det Sixtinske Kapel (1508-12) i Vatikanet med Skabelsesberetningen. Det Sixtinske Kapel, kendt som "Kristenhedens første kapel", er opkaldt efter Pave Sixtus IV, der regerede fra 1471-84. Se også Peterskirken. Da udsmykningen var fuldført i 1512, genoptog Michelangelo arbejdet med gravmælet. I perioden 1513-1527 arbejdede Michelangelo både i Rom og Firenze. I Firenze arbejdede han på facaden på San Lorenzo kirken, Medicifamiliens kirke, og på gravmælerne i kirken. I 1527 blev han tvunget til at stoppe sine projekter på grund af pest, krig og oprør mod Medicifamilien, der flyttede fra Firenze, men blev genindsat i 1531 af Karl 5. og Michelangelo fortsatte sit arbejde med gravkapellerne. I 1534 fik Michelangelo, af Pave Clement VII, til opgave at udsmykke endevæggen i det Sixtinske Kapel med Dommedagsscenen (1536-41). Kapellets loft er højrenæssance er dets endevæg manierisme.
Det sidste årti af sit liv var Michelangelo optaget af arkitekturprojekter bl.a. færdiggørelse af Palazzo Farnese, han omdannede Piazza de Campidoglio og skabte et pladsanlæg. I 1561 påbegyndte han byporten Porta Pia i Rom. Han foretog ombygninger af Diocletians termer til Santa Maria degli Angeli og færdiggjorde Peterskirkens kuppel efter Bramantes død. samtidig arbejdede han med Pietà grupper. Rondanini Pieta blev hans sidste gruppe, han arbejdede på den til få dage før sin død og efterlod den ufærdig.
Krucifikset af Kristus uden lændeklæde er Michelangelos første værk, skabt da han var 17 år. Santo Spirito, Firenze.

Crucifix of the naked Christ, Michelangelo's first work, created when he was 17 years old. Santo Spirito, Florence.

Doni tondo
"Den Hellige Familie med den lille Johannes Døberen"/"Doni tondo", 1504-06, Galleria degli Uffizi, Firenze. Doni = Agnolo Doni, florentinsk købmand, der formentlig bestilte værket. Tondo = betegnelsen for et cirkulært kunstværk. Se hele værket, klik her.
"The Holy Family with the infant St John the Baptist"/"The Doni tondo", 1504-06, Galleria degli Uffizi, Florence. Doni = Agnolo Doni, Florentine merchant, who presumably commissioned the painting. Tondo = circular work of art. See full size image, click here.
Michelangelo Buonarroti (Michelagniolo di Lodovico Buonarroti-Simoni) (1475-1564) Italian sculptor, painter, architect and poet of sonnets (important sources from Michelangelo himself, about his life and work). He was born in Caprese near Florence. His artistic activities were concentrated in Florence and Rome. First and foremost Michelangelo was a sculptor of marble statues, and he considered his work with sculptors to be his real dedication, and described himself as self-taught in sculpting, however the main part of his life's work consisted of paintings, the ceiling frescoes in the Sistine Chapel in the Vatican. In 1488, at the age of 13, he was apprenticed to Domenico and David Ghirlandaio's workshop in Florence, and it is believed that it was Ghirlandaio who taught him the fresco-technique. He studied and imitated the sculptures of the Medici family's massive art collection which included works by Giotto, Massacio and Donatello and also Greek and Roman sculptors. Particularly the ancient statues fascinated him, because the old masters had been able to create beautiful human bodies in motion, using all sinews and muscles, so his fascination of these sculptors led to studies and dissection of dead bodies, provided to him by the prior of Santa Spirito. The Medici Family, a Florentine merchant- and banker-family, was predominant in Florence in two periods from 1434-1494, and from 1525-1737. The Family was the employers of Ghirlandaio and in this way Michelangelo became introduced to them, and was patronized by Lorenzo di Medici ("il Magnifico") and his successor Piero de' Medici from 1448-92. Michelangelo was invited into the household of "il Magnifico", and there he had the opportunity to discuss with younger members of the family (among whom were the future popes Leo X and Clemens VII). He was much inspired by the philosophical and artistic tendencies in time for example the Neo-Platonism, and the most important of the Renaissance Neo-Platonists Marsilio Ficino. 
In 1494 Michelangelo went to Venice and Bologna respectively, but already the following year he returned to Florence.
From 1496-1501 he stayed in Rome, and during this period he created his first
Pietà (1497-1500), a marble statue depicting the Virgin Mary grieving over the dead Jesus after his crucifixion (St Peters Cathedral in Rome).
From 1501-1505 he worked in Florence on sculpting and painting. The "Madonna" (1503-1504) was created for the Cathedral of Siena, and attracted merchants from Bruges who brought the Madonna-sculptor to Bruges in 1506. His statue of David (1501-1504) was the first monumental High Renaissance statue, it was given a strong right hand, Manu Forti. In 1505 Pope Julius II chose Michelangelo to execute his tomb, 40 sculptures were planned, but only 6 were completed (San Pietro in Vincoli in Rome), because the Pope lost interest in the tomb. Instead, he was intensely concerned about the plans for the new St Peters Basilica. Michelangelo went to Florence, but in 1508 he returned to Rome and started the decoration of the ceiling in The Sistine ChapelOnly when that was completed in 1512, he continued his work with the tomb.
From 1513-1527 Michelangelo worked both in Rome and Florence. In Florence he worked on the facade of the San Lorenzo church (the church of The Medici-Family), and the tombs in the church. In 1527 he was forced to stop working on all the projects because of plague, war and rebellion against the Medici-Family who fled from Florence, but was reinstated in 1531 by Charles V. From that time on Michelangelo continued his work with the burial vault. In 1534 Michelangelo was commissioned another decoration task in The Sistine Chapel by Pope Clement VII, The Last Judgment (1536-1541). In the last decades of his life he was occupied with architectural projects, for example the court yard of Palazzo Farnese, remodeling the Capitol and finishing the dome of St Peters Cathedral after the death of Bramante, and worked simultaneously on the Pietà groups. The Rondanini Pieta was his last group, he worked on it till a few days before he died and left it unfinished.
Michelangelos gravmæle/Michelangelo's tomb
Michelangelos gravmæle, 1570, udført af kunstneren og biografen Giorgio Vasari, kirken Santa Croce, Firenze.
Busten af Michelangelo af udført af
Battista Lorenzi. De tre skulpturer symboliserer maleri, skulptur og arkitektur.
Michelangelo døde i Rom den 18. februar 1564 i en alder af 88 år.
Den 20. februar blev Michelangelo stedt til hvile i en sarkofag i kirken
Santi Apostoli in Rom. Få dage efter begravelsen hentede hans nevø Lionardo Buonarroti hans ejendele og stjal hans lig. Michelangelos jordiske rester blev skjult i en balle hø og i en kærre smuglet til Firenze, hvortil de ankom den 11. marts. Byen Firenze arrangerede en storslået begravelse for den store kunstner. Michelangelos begravelse fandt sted i Santa Croce den 14. juli 1564.

Michelangelo's tomb, 1570, designed by the artist and biographer Giorgio Vasari, Basilica of Santa Croce, Florence.

The bust of Michelangelo is executed by Battista Lorenzi. The three sculptures symbolize painting, sculpture and architecture.
Michelangelo
died in Rome at the 18th of February 1564 at the
age of 88.
On 20th of February Michelangelo's body was
placed in a sarcophagus in the basilica of the Santi Apostoli in Rome. A few days after the burial, his nephew, Lionardo Buonarroti, took Michelangelo's property and stole his corpse. The remains were in a cart smuggled to Florence, concealed in a bale of hay, and arrived on 11th March. The city of Florence arranged a magnificent funeral for the great artist. Michelangelo's funeral took place in Santa Croce on 14th of July 1564.

Michelangelos Pietà-grupper
Michelangelo's Pietà groups
Pietà-grupperne er gode eksempler på hvordan Michelangelos kunstsyn udviklede sig fra højrenæssancens smukke ideale menneskefigurer med ydre skønhed og glatte anonyme ansigter til manierismens lange magre skikkelser med ansigter og
kroppe der viser mennesker, der har levet og erfaret, og skønheden er i de sidste Pietà-grupper en indre skønhed.
Peterskirke-Pietà
Firenze-Pietà
Palestrina-Pietà
Rondanini-Pietà
1 Peterskirke-Pietà, 1497-1500, højrenæssancen, den ydre skønhed.
Vatican Pietà, St Peter's Cathedral, 1497-1500, the external beauty of High Renaissance.
2 Firenze-Pietà/Bandini Pietà/Nedtagelsen fra korset 1553, her ses den indre og ydre skønhed. Nicodemus er placeret øverst i trekantskemaet, og centralt Kristi afsjælede legeme og til venstre for Kristus i gruppen er Maria Magdalene og til højre Jomfru Maria. Nicodemus har Michelangelos ansigtstræk, måske har gruppen været tænkt til Michelangelos eget gravmæle. Firenze-Pietà'en er en manieristisk skulpturgruppe. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
Florence Pietà/Bandini Pietà/The Deposition 1553. Internal and external beauty. The figures in the sculpture group are Nicodemus, the body of the dead Christ, to the left of Christ Mary Magdalene and to the right the blessed Virgin Mary. Nicodemus was given the features of Michelangelo, it is said that the group was intended by the master to be used for his own funeral monument. Florence Pietà is a manneristic group. Museo dell'Opera del Duomo, Florence.
3 Palestrina-Pietà 1554, den åndelige manierisme. Galleria dell'Accademia, Firenze. Skulpturen er navngivet efter den lille by Palestrina øst for Rom, hvor den var opbevaret indtil 1940. Der hersker tvivl om det er Michelangelo selv, der har udført skulpturen, formentlig er den udført af hans elever.
Palestrina Pietà, 1554, spiritual mannerism. Galleria dell'Accademia, Florence. The sculpture is named after the small town Palestrina east of Rome, where it was kept until 1940. The group has been attributed to Michelangelo, but most scholars believe it is a work of his students.
4 Rondanini-Pietà 1555-64 ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død. Castello Sforzesco, Milano.
Rondanini Pietà, 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life. Castello Sforzesco, Milan.

David
højrenæssancens første monumentale statue
David, the earliest monumental statue of the High Renaissance

"David", 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Firenze. Davids højre hånd = "Manu Forti" (med stærk hånd).
"David", 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Florence. The sculpture was given a strong right hand, a "Manu Forti", Latin for "With a strong hand".
Kopi af David foran Palazzo Vecchio, rådhuset i Firenze.
Copy of David in Front of the Palazzo Vecchio, the town hall of Florence.
"David", 1503, Langelinie, skænket til byen København af mæcen og brygger Carl Jacobsen 1896.
"David", 1503, donated to Copenhagen by the patron and brewer Carl Jacobsen 1896, Langelinie, Copenhagen.
"David", 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Firenze/"David", 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Florence.
Kopi af David foran Palazzo Vecchio, rådhuset i Firenze.
Copy of David in Front of the Palazzo Vecchio, the town hall of Florence.
Julius II's gravmæle, 1506-1545
Julius II's sepulchral monument, 1506-1545
I 1505 valgte pave Julius II Michelangelo til at udføre sit gravmæle. Ud af 40 planlagte statuer blev 6 fuldført. I gravmælet ses Moses centralt placeret nederst, og til venstre for Moses ses "Vita Activa" i skulpturen Rachel (tro) og til højre for Moses ses "Vita Kontemplativa" i skulpturen Leah (kærlighed).  Øverst centralt i monumentet ses Jomfru Maria med Jesusbarnet.
Figurerne der var planlagt til gravmælet:
Atlasslaven, Den skæggede slave, Den unge slave og Den vågnende slave, se nedenfor. Den døende slave og Den
oprørske slave, 1510-13, Louvre i Paris. Bacchus, 1496-1501, på Nationalmuseet i Firenze. Sejren, 1525-30, Palazzo delle Signoria i Firenze.
Gravmælet blev aldrig fuldført som planlagt, Julius II mistede interessen for det, da han var dybt engageret af planerne for den nye Peterskirke.
1-2 Julius II's gravmæle, 1506-1545 i San Pietro in Vincoli i Rom/Julius II's sepulchral monument, 1506-1545, San Pietro in Vincoli, Rome.
2 Gipsafstøbning af Moses, Statens Museum for Kunst.

Moses med horn skyldes formentlig en forkert oversættelse foretaget af den Hellige Hieronymus i sin Vulgata, den almindelige Bibel (på latin), som han oversatte i perioden 382-405.
2. Mosebog,
34, 29-30. "Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham; men Aron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær." Se foto af "Mosesbrønden" i Bern.
Plaster cast of Moses,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Moses with horns
can be a mistranslation done by Saint Jerome in his Vulgate version of the Bible, translated between 382-405.
Exodus 34, 29-31: "When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the LORD. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him." See photo of "The Moses Fountain" in Bern, Switzerland.

3 Den vågnende slave, ca. 1520-23, Galleria dell'Accademia, Firenze. De ufærdige slaveskulpturer er placeret i Galleria dei Prigioni (fangernes sal), der leder op til rotunden, hvor Davidstatuen er placeret.
The Awakening Slave, c. 1520-23,
Galleria dell'Accademia, Florence. The slaves or prisoners are placed in Galleria dei Prigioni (Hall of the Prisoners) which leads up to the rotunda, where the statue of David is placed.
4 Den unge slave, ca. 1530-34, Galleria dell'Accademia, Firenze/The Young Slave, c. 1530-34, Galleria dell'Accademia, Florence.
5 Den skæggede slave, 1530-34, Galleria dell'Accademia, Firenze/The Bearded Slave, 1530-34, Galleria dell'Accademia, Florence.
6 Atlasslaven, 1530-34, Galleria dell'Accademia, Firenze/The Atlas Slave, 1530-34, Galleria dell'Accademia, Florence.

Medicikapellerne, San Lorenzo kirken i Firenze

The Medici Chapels, Basilica of San Lorenzo, Florence

Michelangelo - Sagrestia Nuova 1520-34
(D
et nye sakristi/The New Sacristy)

er indviet til Kristi opstandelse. Hele kapellet forestiller universet, en opstigning af sjælen gennem hierarkiet i det neoplatoniske univers.
Livet var ifølge Dante en bue, der går op og ned og har 4 elementer, 4 livsaldre, 4 årstider, 4 tider på dagen.
I Mediciernes gravkapel ses også skulpturerne
Medici Madonna og de ældre Medicier.
Gravmonumentet for Giuliano de Medici, 1520-34. Giuliano er fremstillet som "Vita Activa". På sarkofagen ses skulpturerne "Notte" (natten) og "Giorno" (dagen). Kvindefigurern "Notte" er et eksempel på at Michelangelos nøgenmodeller var mænd, da kroppen er en mands påsat kvindelige attributter.
The sepulchral monument of Giuliano de Medici, 1520-34. Giuliano himself is depicted as "Vita Activa". On the sarcophagus are the sculptures "Notte" (the night) and "Giorno" (the day).
Gravmonumentet for Lorenzo de Medici, 1520-34. Lorenzo selv er fremstillet som "Vita Kontemplativa" (den eftertænksomme, grubleren). På sarkofagen ses skulpturerne "Crepusculum" (skumring) og "Aurora" (daggry).
The sepulchral monument of Lorenzo de Medici
, 1520-34
, Lorenzo himself is depicted as "Vita contemplative" (The Contemplative Life). "Crepusculum" (twilight) and "Aurora" (dawn).
1-2 Skulpturer i det nye sakristi: Centralt placeret er Michelangelos "Jomfru Maria med Jesusbarnet" (= Medici Madonna). Figurerne der flankerer Jomfru Maria er De Hellige Kosmas og Damian udført af Giovanni Angelo Montorsoli og Raffaello da Montelupo.
Sculptures in the New Sacristy: Centrally placed is Michelangelo's "Madonna with Child" (= Medici Madonna) flanked by Saints Cosmas and Damian by Giovanni Angelo Montorsoli and Raffaello da Montelupo.
Cappella dei Principi
Prinsernes kapel i San Lorenzo kirken, Firenze
Chapel of the Princes in Basilica of San Lorenzo (St Lawrence), Florence.
opført 1604-40 af arkitekten Matteo Nigetti efter tegninger af Giovanni de Medici. Mausoleet med dets store kuppel og overdådige interiør med marmorudsmykninger skulle være en hyldest til Medicidynastiet som havde regeret i Firenze i flere århundreder. Det ottekantede rum var opført til af rumme sarkofagerne af Medici storhertugerne af Toscana. I nicherne over sarkofagerne ses bronzestatuer.
The chapel was built between
1604-40 by the architect Matteo Nigetti.
Six of the Medici Grand Dukes are buried in the chapel.
1-2 Medicikapellerne, San Lorenzo kirken i Firenze/The Medici Chapels, Basilica of San Lorenzo, Florence.
3 San Lorenzo kirken, Firenze/Basilica of San Lorenzo, Florence.
4 Michelangelos træmodel til San Lorenzo kirkens facade, 1515, Casa Buonarroti, Firenze. Facaden skulle udføres i Carrara marmor, det blev kun til træmodellen. Michelangelo tegnede og byggede den invendige facade. Der er i Firenze folk der arbejder for at den udvendige facade skal opføres efter Michelangelos tegninger.
Michelangelo's design for the facade of San Lorenzo Basilica, 1515,
Casa Buonarroti, Florence.
5 Buste af Michelangelo udført af Daniele da Volterra e Giambologna, Casa Buonarroti, Firenze.
Bust of Michelangelo by Daniele da Volterra e Giambologna, Casa Buonarroti, Florence.
1 "Kentaurernes kamp", ca. 1492, Casa Buonarroti, Firenze/"Battle of the Centaurs", c. 1492, Casa Buonarroti, Florence.
2 Matthæus, ca. 1505-06 , Galleria dell'Accademia, Firenze. Er som slaverne (se ovenfor) en af Michelangelos ufærdige skulpturer.
St Matthew, c. 1505-06 ,
Galleria dell'Accademia, Florence, one of Michelangelo's unfinished sculptures (see above).
3 "Sejrsguden", 1530-34, Palazzo Vecchio, Firenze/"The Genius of Victory", 1530-34, Palazzo Vecchio, Florence.
4 Porta Pia i Rom blev påbegyndt 1561 af Michelangelo og fuldført 1565 af hans assistent Giacomo del Duca. Porten er en af de mest imponerende byporte af de ni tilbageværende (ud af atten) i den Aurelianske Mur, der omslutter de syv høje som Rom er bygget på. Porta Pia er opkaldt efter Pave Pius IV.
Porta Pia in the Aurelian Walls of Rome, begun 1561 by Michelangelo and completed 1565 by his assistant
Giacomo del Duca. The gate is named after Pope Pius IV.
5 "Portræt af Michelangelo", graveret af Giorgio Ghisi efter maleri af Marcello Venusti, efter 1564, Metropolitan Museum of Art, New York. 
"Portrait of Michelangelo", engraved by
Giorgio Ghisi after painting by Marcello Venusti, after 1564, Metropolitan Museum of Art, New York

"In the room the women come and go Talking of Michelangelo" (T.S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock, 1919).

6
En kopi af Michelangelos "Kristus Forløseren" (se nedenfor) udført af Taddeo Landini, ca. 1580, kirken Santo Spirito, Firenze.

A copy of Michelangelo's "Christ the Redeemer" (see below) by Taddeo Landini, c. 1580, the church of Santo Spirito, Florence.

Brügge-Madonna, 1503-04, Notre-Dame katedralen Brügge, Belgien. Udkastet til figuren var en tegning til "Madonna lactans"
(Madonna der ammer Jesus).
"Bruges Madonna", 1503-04, Church of Our Lady, Bruges, Belgium.
Kristus Forløseren 1521, Santa Maria sopra Minerva, Rom.
"Christ the Redeemer", 1521,
Santa Maria sopra Minerva, Rome.
Loftet i det Sixtinske Kapel 1508-12
Loftet er renæssance og Dommedagsscenen, 1536-1541, er manierisme. Kapellet er navngivet efter bygherren, Pave Sixtus IV (pave fra 1471-84), og det er kendt som kristenhedens første kapel. Når en ny pave er valgt, er det fra Det Sixtinske Kapels skorsten den hvide røg stiger op og en kardinal kan proklamere "Habemus Papam".
The Sistine Chapel ceiling, 1508-12
The ceiling is Renaissance and The Last Judgment, 1536-1541, is Mannerism. The Chapel is named
after its builder, Pope Sixtus IV (ruled 1471-84), it was known as "the first chapel in Christendom".
Kør musen over billedet for at se teksten/Hover over image to see text  

Drop Down Menu

 
Skærmen markerede den fysiske deling mellem helligt/profant. Oprindeligt var skærmen anbragt under "Skabelsen af Eva", senere blev den flyttet hen under "Noahs ofring", og hermed blev Michelangelos idé spoleret.
Det Sixtinske Kapel blev bygget af pave Sixtus IV i 1480, og i 1483 blev det tilegnet Jomfru Maria. Oprindeligt var der vinduer hele vejen rundt, 6 på hver langside, 2 på hver endevæg, 2 ved indgangen (har altid været blændet) og 2 ved alteret, der blev blændet, da Michelangelo malede "Dommedag". Loftet var en flad tøndehvælving understøttet af pendentiver (trekantede hvælvudsnit), der havde blå himmel med gyldne stjerner (tidlig kristen hvælvdekoration). Gulvet er/var et marmorgulv.
Pave Julius II bestilte Michelangelo til at udsmykke kapellet. Paven ville have de 12 apostle anbragt på troner, hvilket ifølge Michelangelo var en banal løsning, og paven gav ham frit spillerum. I de 4 år udsmykning af loftet varede lå Michelangelo på et træstillads med en platform, han begyndte ved kapellets indgang.
Loftet som helhed er en stor organisme. De rektangulære midterfelter er omgivet af illusionistisk malede gesimser. Den klassiske arkitektur er malet på loftet (lister, nicher, sokler), arkitekturen fungerer som ramme om figurer, skulpturer, relieffer og malede billede, således en blanding af arkitektur, skulptur og maleri i forskellige grader af virkelighedsillusion. Hver enkelt figur har stor selvstændighed, profeterne og sibyllerne er dybsindige karakterskildringer. Loftet er spættet med egeløv, der referer til patronerne (Julius II's slægt).
Sibyllerne
repræsenterer forskellige kvindetyper (stadier/aldre) og antikke ikke-jødiske spådomme, de er kvinder fordi i den antikke verden var de magiske kræfter kvindens gave. Profeter og sibyller (undtaget Daniel) har små figurer bag sig, der er en slags ekko af de store figurer, skytsånder, måske tesen om at alle mennesker er fulgt gennem livet af engle/skytsånder. Den ene af de små figurer repræsenterer det åndelige, den anden det fysiske - dualismen i
neoplatonismen (legeme/ånd).
I "An Augustinian Interpretation of Michelangelo's Sistine Ceiling", Art Bulletin, XXXX 1979, af E.G. Dotson, mener Dotson at loftets program bygger på kirkefaderen Skt. Augustins skrifter, hvori han tolker de hellige skrifter "De Qvitate Dei" (Guds by), f.eks. skulle en daværende teolog Egidio da Viterbo, tilhørende Julius II's kreds, have formuleret loftsprogrammet og Michelangelo herefter have fået frie hænder.

Skabelsen af sol, måne og planter
The Creation of the Sun, the Moon and the Plants

Det Gamle Testamente, 1. Mosebog 1, Verdens skabelse
Gud sagde: "Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden." Og det skete; jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag. ...Gud sagde: "Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!" Og det skete; Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten ...
Skabelsen af Adam/mennesket
The Creation of Adam
Det Gamle Testamente, 1. Mosebog 2, Adam og Eva

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel,var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.
Adam og Eva uddrives af Paradis
The Fall and Expulsion from Paradise

Det Gamle Testamente, 1. Mosebog 3, Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have

Men slangen sagde til kvinden: "Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt." Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten
[æble nævnes ikke] og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. ... Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: "Hvor er du"  og han svarede: "Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig." Han spurgte: "Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ [Kundskabens træ], jeg forbød dig at spise af?" Adam svarede: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg." Gud Herren spurgte så kvinden: "Hvad er det, du har gjort?" Hun svarede: "Slangen forledte mig til at spise." ... Og Gud Herren sagde: "Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!" Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.
Syndfloden
The Flood

Det Gamle Testamente, 1. Mosebog 6, Den store vandflod
Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt.Da sagde Gud til Noa: "Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. ... Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du
bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde." Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.
Det Gamle Testamente, 1. Mosebog 7
Så gik Noa sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at undslippe vandfloden. ... Efter de syv dages forløb kom vandfloden over jorden. ... I fyrre dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede sig fra jorden. Vandet steg så højt over jorden, at arken flød på vandet. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. ... andet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.
Dommedag 1536-1541
The Last Judgment 1536-1541
Manierisme - beskrivelse af Manierisme, se selvstændig side
Mannerism  - description of Mannerism, see separat page
Klik for at se større billede/Click to enlarge image
1 Kristus er fremstillet som skægløs yngling, som en antik gudehelt, en Apollon. Han genkendes på sin kraft og udstråling. Han byder de frelste velkomne. Han peger på såret i siden. Den hævede højre arm er en dømmende bevægelse rettet mod de fordømte på hans venstre side. Hans blik er roligt modsat kroppens bevægelser. Kristus sidder ikke ned (modsat traditionen), al jordisk pragt er udeladt bl.a. scepter, trone og flotte klæder. Afstanden mellem Gud og menneskene er stor (modsat loftet).
Christ is shown as a beardless young man, an antique God, an Apollo. He is recognizable from his strenght and charisma. Christ is welcoming the chosen ones, he points to his wounded side.
2 Jomfru Maria genkendes på sin placering til højre. Hendes værdighed som himmeldronning er borte. Hun plejer at gå i forbøn for de fordømte. Hun vender hovedet bort fra Kristus. Tiden til at bede om barmhjertighed er forpasset.
The Virgin Mary is placed on Christ's right hand. Her dignity as the Queen of Heaven is gone. She usually intercede for the condemned. She turned her head away from Christ. The time to pray for mercy is missed.
3 Skt. Peter med nøglerne. SE APOSTLE/St Peter with the keys of The Kingdom of Heaven.
4 Engle med Kristi marterredskaber, kors, tornekrone, nagler, svamp.
Engels bearing the instruments of Christ's torture, the cross, the crown of thorns, the nails, the wine-soaked sponge.
5 Vingeløse engle med søjlen fra piskningen.
Angels without wings with the Column of The Flagellation of Christ.
6 Helgener og frelste/Saints and chosen ones.
7 Helgener og martyrer/Saints and Martyrs.
8 Andreas med korset/St Andrew and his X-shaped cross.
9 Bartholomæus blev flået levende med en kniv, der er hans attribut. På skindet ses Michelangelos selvportræt.
St Bartholomew holding the knife of his martyrdom and his flayed skin. Michelangelo painted his self-portrait on the flayed skin.
10 Michelangelos selvportræt/Michelangelos self-portrait.
11 Skt. Sebastian med pile/St Sebastian with his arrows.
12 Skt. Katharina af Alexandria. Hun blev dømt til døden på et hjul med knive, men da hun rørte ved hjulet knækkede det.
St Catherine of Alexandria with the spiked wheel.
13 Michelangelos kvindefigurer er mandskroppe påsat bryster/Michelangelo's female figures are male figures with breasts.
14 Johannes Døberen/St John The Baptist.
15 Frelste stiger til himmels. Menneskene er angste, isolerede og hjælpeløse skabninger, de er i den vrede Guds vold.
The chosen ones ascended into heaven. The people are anxious, isolated and helpless creatures, they are in the hand of the angry God.
16 Fordømte i kamp med engle/Those who are condemned fight against angels.
17 Kroppe i forfald/The decay of the bodies.
18 Genopvakte døde/The resurrected dead.
19 Skt. Laurentius med sin rist/St Lawrence with the gridiron.
20 Minos, en af de tre dommere i Hades, modtager de fordømte. Han har æselører og sin slangeagtige hale viklet om sig.
Minos, one of the three judges of dead in Hades, with his snake-like tail and donkey ears.
21 Engle med dommedagsbasuner, der vækker de døde. Nogle viser bøger, hvor de genopvakte dødes synder og domme står skrevet.
Angelic trumpeters who call the reborn to the supreme judgment and bear the Book of Merits and Faults.
22 Helvedeshule/Infernal cave.
23 Dæmoner forsøger at trække de genopstandne nedad/Demons try to tug the resurrected downwards.
24 Færgemanden Karon driver de fordømte ud af sin båd. Karon sejler de døde over floden Styx til dødsriget.
Charon, the ferrymand of Hades, ferried the dead souls across the river Styx into Hades.

De originale nøgne figurer vakte anstød og blev dækket med lændeklæder.
The original naked figures gave offence to the clergy and were covered with loincloths.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt