Drop Down Menu
Barcelona
Kirker/Churches
Drop Down Menu
Barcelonas katedral/The cathedral of Barcelona
Cathedral de la Santa Creu i Santa Eulalia/La Seu/Barcelonas katedral og ærkebispesæde (opført 1298-1460) er beliggende i Barri Gòtic (den gotiske bydel). Kirken er indviet til Skt. Eulalia, der i 300-tallet led martyrdøden under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Ifølge én legende blev Eulalia udstillet nøgen på en offentlig plads, og mirakuløst faldt der sne, som dækkede hendes nøgenhed. Romerne anbragte hende i en tønde, der indvendig var påsat knivblade, og rullede hende ned ad gaden (Baixada de Santa Eulalia). Ved siden af katedralen ligger et 1300-tals kloster. Der er altid 13 gæs i den centrale klostergård. Hver gås repræsenterer et år i Santa Eulalias liv. Hun er gravsat i katedralens krypt. I 343 under det Romerske Imperium blev der bygget en basilika, hvor den nuværende katedral ligger. I 985 blev den ødelagt af maurerne og erstattet af en romersk katedral opført i perioden 1046-1058. Kapellet Santa Llucia blev tilføjet 1257-1268 og blev senere indlemmet i klostret ved siden af katedralen. I 1298 begyndte opførelsen af den gotiske katedral under Kong Jaume/James 2. (kaldet "Den Retskafne"). Den romerske bygning blev revet ned bortset fra Santa Llucia kapellet. På grund af borgerkrige og den sorte død, der ramte byen flere gange, gik byggeriet langsomt. Først i 1460 blev den centrale del af katedralen fuldendt. Den gotiske facade blev først bygget i 1889 og spiret i 1913. Tegningerne til både facaden og spiret var baseret på de originale tegninger fra 1408 af den franske arkitekt Charles Galters. Klostret indeholder et lille museum med liturgiske kulturgenstande.

 

Cathedral de la Santa Creu i Santa Eulalia/La Seu/The cathedral of Barcelona and archbishop's seat (built between 1298-1460) situated in Barri Gòtic. The cathedral is dedicated to Santa Eulalia, who suffered the tenth Christian persecution which took place under Diocletian 303 AD. This was commonly called the Era of the Martyr's. The manner of persecutions was carried out with racks, scourges, swords, daggers, crosses, poisons, and famine (Foxe's Book of Martyrs). According to one legend Eulalia, because of her Catholic belief, was exposed naked in a public square during the 4th century AD. A miraculous snowfall covered her nudity. Enraged by the miracle the Roman tortures placed Eulalia in a barrel studded inside with blades and rolled it down a street (Baixada de Santa Eulalia). Next to the cathedral is a monastery from 14th century. In the cloister garth is always 13 geese in memory of St Eulalia, who was 13 years when martyred by the Romans. She is buried in the cathedral’s crypt. In 343 AD during the Roman Empire was built a basilica at the site of the present. The basilica was destroyed by the Moors in 985 and replaced by a Roman cathedral built between 1046-1058. The chapel Santa Llucia was added from 1257-1268 and later incorporated into the monastery. In 1298 the Gothic cathedral was begun during King Jaume/James II (called "The Just"). During the construction of the cathedral the Roman building was demolished apart from the chapel of Santa Llucia. The work on the cathedral was interrupted because of civil wars and the Black Death. In 1460 the central part of the cathedral was completed. The Gothic facade and the spire were completed respectively in 1889 and 1913 based on the original drawings from 1408 by the French architect Charles Galters. The monastery contains a small museum full of liturgical cultural artefacts.

Santa Maria del Mar (Jomfru Maria af Havet)
Santa Maria del Mar (St Mary of the Sea)
Santa Maria del Mar (Jomfru Maria af Havet) blev påbegyndt 1324 under Jaume/James 2. konge af Sicilien og Aragonien og greve af Barcelona (1291-1327) og bygget som et tempel for sømænd finansieret af skibsredere og købmænd og indviet til Jomfru Maria, Vor Frue af Havet, skytshelgeninde for dem, der sejler på havet. Hun beskytter ikke kun søfolk, men også mennesker i livets storme. Basilikaen er tegnet af arkitekterne Berenguer de Montagut og Ramon Despuig i catalansk gotisk stil karakteriseret ved soliditet, horisontale linjer, store bare vægge, tunge søjler, rosettevinduer og spartansk udsmykning. Som i de europæiske gotiske katedraler er der udvendige støttepiller og stræbebuer. Ottekanten er anvendt i exteriørets tårne og i interiørets søjler. Kirken består af tre skibe og en koromgang, der er ikke noget tværskib. I 1936, under Den Spanske Borgerkrig, blev der sat ild til kirkens interiør. Barokalteret, billeder, orglet og en stor del af arkiverne nedbrændte, kun væggene og søjlerne stod tilbage.

Santa Maria del Mar (St Mary of the Sea), begun 1324 during the reign of Jaume/James II, king of Sicily and Aragón and count of Barcelona (1291-1327) and built as a temple for sailors, financed by shipowners and merchants and dedicated to the Virgin Mary, Our Lady, Star of the Sea, patroness of those who sail the seas, she aids not only sailos, she assiste those who sail the stormy seas of life. The basilica was designed by the architects Berenguer de Montagut and Ramon Despuig in Catalan Gothic style characterized by solidity, horizontal lines, huge bare walls, heavy columns, rosette windows and spartanic ornamentation. As in European Gothic cathedrals outer buttresses and flying buttresses were used. The octagon is used in the towers and in the interior’s columns. The basilica consists of three naves and an ambulatory, it is without transept. In 1936 during The Spanish Civil War, the interior was set on fire. The Baroque altar, images, the organ and a large part of the archives were destroyed, only the walls and the columns remained.
  "Ave Maris Stella" (Hil dig, Havets Stjerne), gregoriansk aftensang (ca. 700).
"Ave Maris Stella" (Hail, thou Star of Ocean), Gregorian evensong (c. 700).
1. Ave maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.
Hail, star of the sea
nurturing Mother of God,
and ever Virgin,
gate of heavenly rest.
Hil dig, havets stjerne,
Guds egen moder,

og stedse Jomfru,
vejen til himmelsk fred.
2. Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.
Taking that Ave
from the mouth of Gabriel,
establish us in peace,
changing Eva's name.
Modtag dette Ave
fra Gabriels mund,
freden gives os,
ved at ændre Evas navn.
3. Solve vincula reis,
profer lumen caecis
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Loosen the chains of the guilty,
send forth light to the blind
our evil do thou dispel,
entreat all good things.
Løs de skyldiges lænker,
lad den blinde se

uddriv vore synder,
bed indtrængende om lyksalighed.
4. Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.
Show thyself to be a Mother:
through thee may he receive our prayer,
who, being born for us,
undertook to be thine own.
Vis dig som alles moder:
gennem dig kan han høre vor bøn,

som fødtes for os,
hører vore bønner gennem dig.
5. Virgo singularis,
inter omnes mites,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.
O unique Virgin,
meek above all others,
make us, set free from sins,
pure and undefiled.
Jomfru som overgår alt,
den mildeste af de milde,
fri os fra vor synd,
rene og ubesmittede.
6. Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes Iesum
semper collaetemur.
Keep our life spotless,
make our way secure:
till we find in Jesus,
joy forevermore.
Bevar vores liv pletfrit,
gør vor vej sikker:
indtil vi i Jesus finder,
glæde til evig tid.
7. Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen.
Praise be to God the Father,
yo the Almighty Three,
Father, Son and Spirit,
One same glory be.
Amen.
Lovpris Herren,
De Almægtige Tre,
Fader, Søn og Helligånd,
En og samme Gud. Amen.
Sant Jaume 1394-1500  (Skt. Jakob/St James)
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt