Drop Down Menu
Jylland du er hovedlandet
højland med skov-ensomhed! Vildt i vest med klittag sandet løfter sig i bjerges sted. Østersø og
Nordhavs vand favnes over Skagens sand.
Fra "Jylland mellem tvende have" af H.C. Andersen, 1859
Drop Down Menu
Jyllandsslaget, 1916/Battle of Jutland, 1916
Fotos af kunstværkerne i Mindeparken for ofrene for Jyllandsslaget er anvendt med tilladelse fra kunstneren Paul Madsen Cederdorff.
The photos of the work of art in the Memorial Park for the Battle of Jutland are used with the artist Paul Madsen Cederdorff's permission.
Mindeparken for ofrene for Jyllandsslaget, der fandt sted ud for denne kyst ved Thyborøn 31. maj - 1. juni 1916. 25 skibe blev sænket og 8645 søfolk omkom.
I Tyskland betegnes slaget også Skagerrakslaget. Slaget var Verdenshistoriens største søslag, det foregik i Skagerrak og Nordsøen, 140 kilometer fra Thyborøn, mellem den britiske Grand Fleet (storflåde, 149 skibe, ca. 52.500 mand) og en tyske Hochseeflotte (højsøflåde, 101 skibe, ca. 37.500 mand).
En stor dampsky fra den danske damper "N.J. Fjord" satte gang i slaget, da det i Nordsøen blev stoppet af de forreste skibe i den tyske flåde og derfor lukkede damp ud, som sås af de britiske skibe, der sejlede mod "N.J. Fjord" for at undersøge sagen, og ved det danske skib, der forblev udskadt, begyndte Jyllandsslaget. Danskerne deltog ikke i slaget, men på Vestkysten kunne kanonerne høres. Hvem vandt slaget? Begge parter led enorme tab, men ingen af parterne opnåede en afgørende sejr.
Skulpturerne i mindeparken, der blev indviet i 2016, er udført af multikunstneren Paul Madsen Cederdorff (1938). Værket består af 25 granitsten, en for hvert sænket skib, og symboliserer skibsstævne lige før de forsvinder i havet. På granitstenene er indgraveret skibenes navne og antal af omkomne. Omkring granitstenene/skibsstævnene står betonskulpturer, der symboliserer de omkomne søfolk. I alt er der planlagt 8645 skulpturer (50 forskellige) dvs. én for hvert menneskeliv, der er gået tabt i Jyllandsslaget.

Memorial Park for the Battle of Jutland (or Battle of the Skagerrak), 31 May - 1 June 1916. 25 ships were sunk and 8645 seamen perished. The battle, fought in Skagerrak and the North Sea 140 kilometres from Thyborøn, was between the British Grand Fleet (149 ships, c. 52.500 men) and the German High Seas Fleet (101 ships, c. 37.500 men) and the only major battle of World War I fought at sea.
The Danish steamer "N.J. Fjord" started the battle when it in the North Sea was stopped by the German fleet and a huge cloud of steam from N.J. Fjord was seen by the British fleet who signals enemy battleship in sight, and by the Danish ship (which remained undamaged) the Battle of Jutland began. Who won the battle? Both sides suffered heavy losses, but neither side achieved a decisive victory.
The Memorial Park was opened to the public in 2016. The sculptures are executed by the Danish multiartist Paul Madsen Cederdorff (1938). 25 granite stones symbolize ship bows, the sinking ships just before they disappeared into the sea. The stones are inscribed with the names of the ships and the death toll. Next to the granite stone are concrete sculptures and in all 8645 are planed, one for each lost human life.
1 "HMS Black Prince † 857". Skibet blev søsat 8. november 1904. HMS = His Majesty's Ship (Hans Majestæts skib).
Det var opkaldt efter Edward den Sorte Prins (1330-1376) også kaldet Edward af Woodstock efter sit fødested. Han var Prins af Wales, titel til tronfølgeren til den engelsk trone, der stammer fra 1301, og ældste søn af Kong Edward III af England. Han var en af hærførerne under Hundredårskrigen, krige mellem England og Frankrig 1337-1453, og vandt sin største sejr ved Slaget ved Poitiers i Frankrig i 1356. Tilnavnet Den Sorte Prins skyldes, at han bar sort rustning.
"HMS Black Prince † 857". The ship was launched on 8 November, 1904. HMS = His Majesty's Ship.
It was named after Edward The Black Prince (1330-1376) also called Edward of Woodstock (his birthplace). He was Prince of Wales, a title reserved exclusively for the heir apparent to the British throne (it dates from 1301), and the son of King Edward III of England. He was one of the commanders during the Hundred Years' War (1337-1453) winning his major victory at the Battle of Poitiers in 1356. The title of Black Prince developed after his death and may refer to black armour that he wore.
2 "HMS Turbulent † 96". Skibet blev søsat 5. januar 1916/The ship was launched on 5 January 1916.
3 "HMS Invincible † 1026". Skibet med navnet "uovervindelig" blev søsat 13. april 1907/The ship was launched on 13 April 1907.
1 "HMS Queen Mary † 1266". Skibet blev søsat 20. marts 1912. Opkaldt efter Kong Georg 5.'s hustru Mary af Teck (1867-1953), farmor til Dronning Elizabeth 2.

The ship was launched on 20 March 1912 and named after King George V's vife Mary of Teck (1867-1953), grandmother of Elizabeth II.

2 "HMS Indefatigable † 1017". Skibet med navnet "den utrættelige" blev søsat 28. oktober 1909/The ship was launched on 28 October 1909.
1 "HMS Defence † 903". Skibet blev søsat 24. april 1907/The ship was launched on 24 April 1907.
2 "HMS Nestor † 6". Skibet blev søsat 22. december 1915/The ship was launched on 22 December 1915.
3 "HMS Ardent † 78". Skibet blev søsat 8. september 1913/The ship was launched on 8 September 1913.
4 "SMS V48 † 90". Skibet blev søsat 6. august 1915. SMS = Seiner Majestät Schiff (Hans Majestæts skib).

The ship was launched on 6 August 1915. SMS = Seiner Majestät Schiff (His Majesty's Ship).

5 "SMS Wiesbaden † 589". Skibet blev søsat 20. januar 1915/The ship was launched on 20 January 1915.
1 "SMS Rostock † 14". Skibet blev søsat 12. november 1912/The ship was launched on 12 November 1912.
2 "SMS Pommern † 844". Skibet blev søsat 2. december 1905/The ship was launched on 2 December 1905.
3 "SMS V4 † 18". Skibet blev søsat 23. december 1911/The ship was launched on 23 December 1911.
4 "SMS Lützow † 115". Skibet blev søsat 29. november 1913. Opkaldt efter den preussiske general Ludwig Adolf Wilhelm friherre von Lützow (1782-1834).
The ship was launched on 29 November 1913. Named after the Prussian lieutenant general Ludwig Adolf Wilhelm Baron von Lützow (1782-1834).
5 "Other Ships/Andere Schiffe † 858".
Lodbjerg Kirke/Lodbjerg Church
Den sengotiske kirke beliggende i Lodbjerg klitplantage er fra slutn. 1400/beg. 1500-tallet og er Danmarks mindste landsbykirke (Vestervig Kirke er den største). Som det fremgår af eksteriøret består kirken af skib og kor. Når man træder ind i kirken kommer man ind i et våbenhus, som ikke er oprindeligt, men en del af skibet, og en skillevæg adskiller de to rum. Kirken har en klokkestabel fra 1578.

Da kirken i 1933 blev restaureret blev fresker i korbuen og på triumfvæggen afdækket. Freskerne er formentlig udført omkr. 1530-40.

The Late Gothic church situated in Lodbjerg dune plantation was built in the late 15th century or early 16th century and is Denmark's smallest village church (Vestervig Church is the largest). As seen from the exterior the church consists of a nave and choir. Inside there is a porch which was added later and is a part of the nave, and a partition wall separates the two rooms. The wooden belfry was erected in 1578.
When the church was renovated in 1933 the frescoes in the choir arch and on the triumph wall (the wall between the nave and choir) was uncovered. The frescoes are probably painted around
1530-40.

1 Våbenhus/The church porch.
2 Skib/The nave.
3 Kirkebænke/The pews.
4 Kirkens skib, trifumvæg, korbue, romansk døbefont, 1100-1200 og kor.
The nave, triumph wall, choir arch, Romanesque baptismal font, 1100-1200 and choir.
5 Dåbsfad, omkr. 1575, med bebudelsesscene hvor ærkeenglen Gabriel viser sig for Jomfru Maria og bebuder, at hun skal føde Guds søn og skal undfanges ved Helligåndens kraft. Helligånden ses afbildet over Jomfru Marias hoved.
Baptismal dish, around 1575, showing the announcement by the Archangel Gabriel to the Virgin Mary that she would conceive a son by the power of the Holy Spirit to be called Jesus.
1-2 Interiør/Interior.
3 Kalkmaleri på triufmvæggen visende Jomfru Maria som Himmeldronning med krone og i stråleglans bærende Jesusbarnet.

Fresco at the triumph wall showing Mary, Mother of God and Queen of Heaven, with crown, shining with celestial radiance and holding The Infant Jesus.

4 Kalkmaleri på triufmvæggen visende kobberslangen (4. Mosebog, 21, 4-9). Under ørkenvandringen, der tog 40 år, havde Israels folk igen trodset Gud og hans tjener Moses hvorfor Gud sendte slanger som bed folket, og mange israelitter døde. Israelitterne bad Moses gå i forbøn hos Gud, hvilket han gjorde og fik at vide, at han skulle lave en kobberslange og sætte den på en stang. De der fik et slangebid skulle ikke lide giftdøden, hvis de så på kobberslangen.

Fresco at the triumph wall showing The Bronze Snake (Numbers, 21, 4-9).

5 Rankeslyng i korbuen/Ornamental fresco, the choir arch.
1-3
Altertavle. I midterfeltet ses "Den sidste nadver", 1710, udført af Jens Jensen Thrane (ca. 1666-1736).
Nadveren indstiftes med Jesu ord. Matthæus, 26, 26-29: "
Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme. "Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige." Læs om påskens begivenheder.
De to sidefløje af bronze er udført 2008 af Maja Lisa Engelhardt (1956) og tolker påskebegivenhedens mirakel at død bliver til liv.
Venstre sidefløj: Centralt i den gyldne fløj ses en mørk skikkelse, Jesu lidelse og død?

Højre sidefløj: Centralt i den mørke fløj ses en gylden lysende skikkelse, den opstandne Kristus.

I fastetiden lukkes fløjene og et billede af Jesu gravlæggelse kan ses, dvs. den store sten som dækkede klippegraven, og i stenen antydes Kristusfiguren. Stenen er mørk omgivet af et gyldent lys.

The altapiece. In the central panel is "The Last Supper", 1710, executed by Jens Jensen Thrane (c. 1666-1736).
The two altar wings in bronze, 2008, are executed by Maja Lisa Engelhardt (1956) and interprets the Easter events, death becomes life.

Left wing: Centrally placed in the golden wing is a dark figure symbolizing the Passion of the Christ?

Right wing: Centrally placed in the dark wing is a golden luminous figure symbolizing The Risen Christ.
During Lent the altar wings are closed and show The Entombment of Christ.

4
Prædikestol, 1601. Udsmykket 2008 af Maja Lisa Engelhardt. Felterne i prædikestolen er dækket af bladguld, og i felternes midte er bibelske motiver såsom: Jesus, der er anonym. Livets Træ. En vej symboliserende "Jeg er vejen og sandheden og livet", Johannes 14,6. Betlehemsstjernen, ledestjernen for de hellige tre konger/de vise mænd fra Østerland. En vinge symboliserende Helligåndens vinge.
The pulpit, 1601. Decorated 2008 by Maja Lisa Engelhardt. The panels are covered with beaten gold and centrally placed are small paintings with biblical motifs such as: Jesus, who is anonymous. The Tree of Life. A road symbolizing "I am the way and the truth and the life", John 14,6. The star of Bethlehem. A wing symbolizing the wing of the Holy Spirit.
1 Prædikestol, 1601/The pulpit, 1601.
2 Kirkens votivskib, ophængt omkr. 1890, er en tomastet skonnertbrig med navnet "Christian", udført og skænket af fyrassistent Andersen.
The votive ship, around 1890, is a two-masted schooner named "Christian", built and donated by the lighthouse keeper Andersen.
3 Orgel, bygget 1986 af P. Bruhn & Søn/Organ, built 1986 by P. Bruhn & Son.
4 Messehagel/Chasuble.
Vestervig Kirke/Vestervig Church
Vestervig Kirke, 1140-60, er Nordens største landsbykirke fra middelalderen (Lodbjerg Kirke er Danmarks mindste). Den er en basilika og består af et midterskib og to sideskibe og udgjorde tidligere nordfløjen i et firlænget Augustinerkloster, som blev grundlagt omkr. 1100 og nedlagt ved Reformationen. Kirken har været bispesæde i og med den blev stifskirke da Kong Svend 2. Estridsen omkr. 1060 lod Nørrejylland (Jylland nord for Kongeåen) inddele i fire stifter, Ribe, Aarhus, Viborg og det nordligste stift Vendsyssel/Vendele/Vestervig. I midten af 1100-tallet flyttede Vestervigbispen til Børglum.
I begyndelsen af 1400-tallet opførtes kirketårnet i forbindelse med en ombygning.

Vestervig Church, 1140-60, is the largest village church in The Nordic countries (Lodbjerg Church is Denmark's smallest church). The three-naved basilica was formerly the north wing of a four-winged Augustinian monastery founded around 1100 and abolished at the Protestant Reformation. Around 1060 King Sweyn II Estridsen of Denmark devided Jutland north of the river Kongeå into four dioceses and Vestervig became one of them and seat of the bishop of Vestervig. In the mid-12th century the bishop of Vestervig moved to Børglum.
In the early 15th century the church tower was built.
Vestervig Kloster, 1838, prospekt af R.H. Kruse/Vestervig Monastery, 1838, prospect by R.H. Kruse.
1 Vestervig kloster før branden i 1703/Vestervig Monastery before the fire in 1703.
2 Vestervig Kirke, 1855, hvor den er dækket af kun ét tag, og dvs. at midterskibet, som i dag hæver sig over sideskibene, var skjult af taget. Da kirken fra 1917-21 blev omfattende restaureret fik taget sit nuværende udseende, og kor og apsis blev opført som oprindeligt tænkt og tværskibet blev markeret ved at taget går ned over sideskibene.
Vestervig Church, 1855, covered by one roof. The nave, which today rises above the aisles, were hidden by the roof. From 1917-21 the church was extensively restored and the roof got its present appearance, and the choir and the apse were built as originally planned, and the transept was marked by the roof over the aisles.
3 Kirkens grundplan, 1868/The floor plan of the church, 1868.
4 Liden Kirsten og Prins Buris' grav, 1800-tallet. På gravstenen ses to kors og Golgatahøjen. Se nedenfor.
Little Kirsten and Prince Buris' burial site, 1800. At the tombstone is two crosses and Calvary Hill. See below.
Liden Kirsten og Prins Buris' grav, romansk dobbeltgrav. Liden Kirsten måtte danse sig til døde efter et kærlighedsforhold til Prins Buris.

Det er skik at en brud efter vielsen i kirken lægger sin buket til parret, der først blev forenet i døden.
Liden Kirsten var datter af Knud Lavard og søster til Kong Valdemar 1. den Store.
Sophie af Novgorod, Kong Valdemar 1. den Stores hustru, ønskede at Kongens søster Kirsten skulle giftes med hendes bror Prins Buris (ca. 1130-1167). Kongen var imod hendes ønske, da Buris havde ry for at være en hestetyv. Da Kongen var på togt forsøgte Dronningen at føre dem sammen, men Kirsten, der ikke ville trodse sin brors ønske, gav først efter da Buris havde kastet runer over hende, dvs. han forførte hende med runemagi/runernes kraft, magiske remser skrevet med runer, og de blev elskende og fik sammen en datter.

Da kongen vendte tilbage fra togt og hørte rygtet om sin søster og Prins Buris beordrede han Kirsten, der lå i barselsseng, til at deltage i den fest, der blev holdt i anledning af hans hjemkomst og til at synge og danse for ham. Hun skulle have danset sig til døde. I nogle versioner af legenden blev hun af Kong Valdemar 1. pisket til døde. Prins Buris fik sine øjne stukket ud og blev fængslet og senere indsat i et tårn ved Vestervig Kloster hvor han havde en lænke om livet, der var så lang, at han kunne nå hen til Kirstens grav. Han overlevede sin elskede med 12 år.
På dobbeltgravstenen kunne ses spor af Dronning Sophies hest.

Fra H.C. Andersens digt fra 1869 om Liden Kirsten og Prins Buris.
En Midnat var det; med Vold og Magt
Prinds Buris blev, blindet, i Lænker lagt.
Mens lystig Musik lød fra Slottets Sale.
Der dansed en Qvinde med Skarlagens Flig,
Valdemars Søster, bleg som et Lig.
Som det skarpe Sværd faldt Kongens Tale:
"I dandsen groer Kinden nok frisk og rød
"Som Konge-Rosen, Prins Buris brød.
"For Sladdererens Gift jeg udsletter din Brøde!"
- Og kongen dandsed sin Søster til døde.
Et Fangetaarn var der ved Vestervig;
Der jordede man Liden Kirstens Liig.

Hvidtjørnen sin Blomst paa Graven lagde.
Hver Aften aabnedes Taarnets Dør,
Og ud kom en Blind, saa svag som et Rør;
Fra Fængslet til Graven hans Lænke rakte,
Om denne Naade han Kongen bad.
Og Duggen som Taarer faldt fra hvert Blad.
Paa Kirstens Grav brast Buris’s Hjerte.
- Et Sagn, en Sang er nu hiin Elskovs Smerte.
Little Kirsten and Prince Buris' burial site, Romanesque double grave. Little Kirsten danced herself to death after a love affair with Prince Buris.
It is a costum that a bride, after the wedding ceremony in Vestervig Church, places her wedding bouquet on the grave, gives it to the couple which first was united in death.
Little Kirsten was daughter of Canute Lavard and sister of King Valdemar I the Great.
Sophia of Novgorod, wife of King Valdemar I the Great, wanted marriage between her brother Prince Buris (c. 1130-1167) and her husband's sister Kirsten. The King was against her wish because Buris had a reputation of being a horse thief. When the King was on raid, the Queen tried to keep Kirsten and Buris together. Kirsten knew it was against her brother's will and Buris used runic magic/magical powers to seduce her, and they became lovers, and Kirsten got pregnant and gave birth to their daughter. When the King returned home from raid and heard about the relationship, he ordered Kirsten, who was in childbirth, to take part in his homecoming feast and to sing and dance for him, and she danced herself to death. In some versions of the legend she was whipped to death by King Valdemar. Prince Buris had his eyes gouged out and was thrown into prison and later he was incarcerated in a tower at Vestervig Monastery and around his waist, he had a chain of a lenght so he could reach Kirsten's grav. He survived his beloved by 12 years.
1 Liden Kirsten og Prins Buris' grav/Little Kirsten and Prince Buris' burial site.
2 Søjlekapitæl med dyrerelief og Kristusmonogram IHS, fra Skt. Thøgers Kirke.
Den hellige Thøger (d. 24. juni, omkr. 1065) stammede fra Thüringen og virkede i Norge som missionær og kapellan for Kong Olav den Hellige, der faldt i slaget slaget ved Stiklestad i 1030. Efter kongens fald rejste Thøger til Thy for at missionere. I Vestervig byggede han et lille kapel af ris og kviste og i dette beskedne kapel blev han selv begravet. Ved Thøgers grav skete mirakler, hvorfor han, formentlig uden pavens tilladelse, blev ophøjet til lokalhelgen og skulle skrinlægges (1067). Thøgers ophøjelse til helgen fik Kong Svend 2. Estridsen og de højere gejstlige til at rase og Thøgers helgenskrin blev forsøgt brændt, men skrinet kunne ikke brændes, og det medførte, at Thøgers helgenstatus blev godkendt. I 1117 blev hans skrin overført til en nyopført kirke og i 1197 til klosterkirken i Vestervig (den nuværende kirke).
Skt. Thøgers kilde sprang på det sted, hvor Thøger ved sin ankomst til Vestervig havde lagt sig til hvile. Kildens undergørende virkning førte til valfart.
Capital with animal relief and Christogram IHS, from Saint Thøger's Church. Thøger (died on June 24, c. 1065) was a local saint.
3-4 Kirkens hovedportal. I tympanonfeltet over portalen ses til siderne for korset alfa og omega, som er første og sidste bogstav i det græske alfabet. Omega ses til venstre for korset og alfa til højre. "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden" siger Jesus i Johannes' Åbenbaring 22,13.

Main portal. In the tympanum is a cross and the first and the last letters of the Greek alphabet, alpha to the right and omega to the left. Book of Revelation, 22,13, Jesus says: "I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End."

1 Tympanon over kirkens syddør. Relieffet viser den tronende Kristus i mandorla (Majestas Domini) omgivet af to engle.

South door, tympanum showing Maiestas Domini (Christ in Majesty).

2 Billedkvadre med magert rovdyr/Relief showing skinny predator.
3 Anno MDCCCCXX [1920] blev denne portal fra Sct Thøgers Kirke fornyet og opsat her.
1 Vestervigs vartegn. Billedkvadren viser fire hoveder omgivet af ranker og drager. Øverst to mandshoveder og nederst to djævleagtige masker. Det er sagt, at kvadren skulle angive stedet, hvor to munke og to nonner blev levende indmuret.
Vestervig's landmark is a relief with four heads, the heads of two men and two devil masks, surrounded by ornamental branches and dragons. It has been said that the relief should indicate the place where two monks and two nons were immured alive.
2 Tympanon over præstedøren i korets sydvæg, formentlig fra Skt. Thøgers kirke. I relieffet ses korslammet/Agnus Dei.

Tympanum with the Lamb of God/Agnus Dei.

3 Solur, fundet i 1917 under kirkens ombygning. Bogstaverne T, S og N = Horæ canonicæ/de kanoniske tider/bedetimerne (i alt 8). Tertia, 3. time (holdes kl. 9), Sexta, 6. time (holdes kl. 12) og Nona, 9. time (holdes kl. 15).
Sundial, was found in 1917 during the renovation of the church. The letters T (Tertia), S (Sexta) and N (Nona) = Horae canonicae/the Canonical Hours/Hours of Prayer.
1-3 Interiør/Interior.
1-2 Døbefont, romansk, omkr. 1300. Dåbsfad, omkr. 1575, med bebudelsesscene hvor ærkeenglen Gabriel viser sig for Jomfru Maria og bebuder, at hun skal føde Guds søn og skal undfanges ved Helligåndens kraft. Helligånden ses afbildet over Jomfru Marias hoved. Dåbsfadets motiv er identisk med det på Lodbjerg Kirkes dåbsfad.
Baptismal font
, Romanesque, around 1300. Baptismal dish, around 1575, showing the announcement by the Archangel Gabriel to the Virgin Mary that she would conceive a son by the power of the Holy Spirit to be called Jesus.
The motif is identical to that on Lodbjerg Church's baptismal dish.
3-5
Altertavle, senbarok, 1729-30. Tavlens malerier er udført af Mogens Christian Thrane (1697-1764).
I tavlens centrale felt ses den korsfæstede Kristus omgivet af Jomfru Maria og apostlen Johannes. I venstre sidefelt ses Jesus i Getsemane Have. I højre sidefelt ses opstandelsen. Jesus holder opstandelsesfanen eller sejrsfanen, der her er rød, men oftest er den et korsbanner og har et rødt kors på hvid bund eller omvendt og ligner Dannebrog. Den tomme grav ses. Over det centrale felt ses Kristi himmelfart. Øverst ses Agnus dei.
Figurerne til venstre og højre på tavlen
er Moses med tavlen med de ti bud og hans bror Aron med sin stav, Anden Mosebog 7, 8-12:
"Herren sagde til Moses og Aron: "Når Farao siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aron: Tag din stav, og kast den foran Farao! Den skal blive til en slange. "Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet; Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange. Men Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Egyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster; de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave."

Antependium med kornaks, udført af væverne Kirsten og John Becker.

Altarpiece, Late Baroque, 1729-30, with paintings by Mogens Christian Thrane (1697-1764). The central panel: The crucified Christ surrounded by Virgin Mary and John the Apostle. To the left: Christ in Gethsemane. To the right: The resurrection of Christ, he is holding a red flag, his Banner of Victory, which often is shown with a red cross on a white background (or reversed) and is similar to the Cross of Saint George (The flag of England). The empty tomb is seen. Above the central panel: The Ascension of Christ. At the top: Agnus dei (Lamb of God).
The figures to the left and to the right of the altarpiece is Moses holding af tablet with the Ten Commandments and his brother Aaron with his staff: Book of Exodus 7, 8-13, Aaron's Staff Becomes a Snake.

The Antependium with ear of the wheat is executed by the weavers Kirsten og John Becker.

1 Prædikestol, udført 1608-10. Lydhimlen er fra 1718/The pulpit, 1608-10. The sounding board, 1718.
2 Kirkebænke, omkr. 1600/The pews, around 1600.
3 Kunstværk udført af guldsmed Bent Exner i lueforgyldt sølv. En testamentarisk gave fra lods Bent Wegeberg (1931-2013), der ligger begravet på kirkegården syd for kirken. Bent Wegeberg var personlig ven med Bent Exner.
Work of art by the goldsmith Bent Exner, gilded silver. Testamentary gift from the pilot Bent Wegeberg (1931-2013), who was a personal friend of Bent Exner.
4 Lysekrone/Chandelier.
5 Ribbehvælv/Rib vault.
1 Vievandskors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand eller hellig olie (chrisma) på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.

Consecration cross. The crosses (12 crosses = the twelve apostles) were anointed with oil as part of the ceremony officially consecrating the church.

2 I hvælvkappen ses Kong Christian 1.'s våbenskjold og Veronikas svededug/In the vault is the coat of arms of King Christian I, and the Veil of Veronica.
3 Freskoornamentik/Ornamental fresco.
4 På fresken anes fugle og en hund/A fresco with birds and a dog.
1 Kisteplade/mindeplade for adelsmanden og godsejeren Joachim Irgens (1611-1675) døbt Jochum Jürgens, født i Itzehoe og død i Vestervig.
Coffin plate of the nobleman and estate owner
Joachim Irgens (1611-1675), his Christian name was Jochum Jürgens. He was born in Itzehoe, and he died in Vestervig.
2

Gravsten over Peder Friis og Kirstine Banner til Irup. Ægtepar, døde begge i 1483. På stenen ses familiernes våbenskjold og i hjørnerne de fire evangelistsymboler.
Tombstone of Peder Friis and Kirstine Banner to Irup. A married couple, both died in 1483. On the stone is their family's coat of arms and in the corners are the symbols of the four Evangelist.

3 Gravsten over Christen Poulsen Resen, præst i Vestervig, og hans familie. Inskriptionen lyder: Her liger begravet hederlig mand Her Christen Povelsøn Resen sogneprest til Westervig som døde anno 1641. Erlig oc gudfrycte qvinde Anne Nielsdater som døde anno 1626. Erlig og gudfryctig qvinde Karen Thogersdafer som døde anno 1672 den 26. apr: Gud gif dem en gledelig opstandese for Jesu Christi skyld Amen. I hjørnerne ses de fire evangelistsymboler.
Tombstone of Christen Poulsen Resen, priest in Vestervig, and his family. In the corners are the symbols of the four Evangelist.
4

Gravsten over kongelig lensmand Niels Strangesen (d. 1424) og hans hustru Ingeborg (d. 1440) samt børn. På stenen ses slægtsvåbenet, et tværdelt skjold med hjelm med vesselhorn.

Tombstone of the Royal Vassal Niels Strangesen (died 1424) and his wife Ingeborg (died 1440) and their children. On the stone is the family's coat of arms, a shield with a horned helmet.

5 

Epitafium over Maren (d. 1698) og Peder Goische (1670-1722), der var præst i Vestervig.

Epitaph of Maren (died 1698) and Peder Goische (1670-1722), priest in Vestervig.

1
1.

Romansk gravsten over præsten Tue, begyndelsen af 1200-tallet. På stenen ses et kors og Golgatahøj.
Romanesque tombstone of the priest Tue, early 13th century. On the stone is a cross
and Calvary Hill.

2.

Romansk gravsten over Dota og Fr[ida]. På stenen ses et missionærlignende kors og Golgatahøj.

Romanesque tombstone of Dota and Fr[ida]. On the stone is a missionary-like cross and Calvary Hill.

3.

Romansk gravsten over ugift kvinde Christine. På stenen ses et ligearmet kors og Golgatahøj.
Romanesque tombstone of unmarried woman Christine. On the stone is a equal-armed cross and
Calvary Hill.

Vorupør Gamle Kirkegård/Vorupør Old Cemetery
På den fredede Vorupør Gamle Kirkegård i Nationalpark Thy står et kapel som er et våbenhus fra Sønder Vorupør Kirke, der blev opført i 1878 og revet ned i begyndelsen af 1900-tallet. Til Gudstjenesterne kom der ofte op mod 250 kirkegængere, så med sine kun 125 siddepladser blev kirken hurtigt for lille. Dels stod Indre Mission stærkt i Vorupør, og dels var fiskernes landingsplads flyttet fra Sønder- til Nørre Vorupør, og det betød en stigende udvikling i fiskeriet, og da hovedparten af menigheden nu var flyttet til Nørre Vorupør, blev den lille kirke revet ned og den nuværende kirke i Nørre Vorupør opført i 1902. Imidlertid blev der ikke i forbindelse med byggeriet af kirken anlagt en kirkegård, da der ganske enkelt ikke var plads nok omkring den nye kirke, hvorfor Vorupør Gamle Kirkegård blev anvendt frem til 1925, for først da blev den nye kirkegård i Nørre Vorupør indviet.

Sønder- og Nørre Vorupør ligger i en afstand fra hinanden på 1-2 km.
Kapellet/våbenhuset er stadig i brug ved de få begravelser, der finder sted på Vorupør Gamle Kirkegård.
På kirkegården finder man bl.a. gravstenen for læreren Jens Munk-Poulsen (1860-1921). Han blev drivkraften for udviklingen i Vorupør. Med sit indremissionske ståsted og et stort socialt engagement, forbedrede han fiskernes kår gennem dannelsen af Fiskercompagniet. Jens Munk-Poulsen sad i Folketinget for Venstre fra 1913-1920.
De mange gravsten over små børn vidner om stor børnedødelighed i tiden.
Helt unge menneskers gravsten ses også på kirkegården, mange døde af tuberkulose eller den spanske syge, som især dræbte unge mennesker. Den spanske syge, formentlig opstået i USA, var en global epidemi, en ondartet influenza, opstået i slutningen af 1. Verdenskrig. I Danmark døde omkring 15.000 mennesker af sygdommen. 

Mange af kirkegårdens gravsten vidner om drukneulykker på havet. Bag kapellet findes en stor granitsten med navnene på otte fiskere fra Vorupør, der omkom 26. marts 1885. Det tyske skib Concordia strandede ved Vorupør i 1896 og på kirkegården er besætningsmedlemmerne stedt til hvile.
I det nordvestlige hjørne af kirkegården ligger i indviet jord mere end 40 strandvaskere begravet, de er ikke identificeret med navn og har ingen sten.

De mange dødsfald blandt små børn og unge mennesker samt ulykker på havet gav anledning til at finde trøst i troen på Gud. På mange af gravstenene findes citateter fra Bibelen, hvilket vidner om Indre Missions store indflydelse på egnen.
Den folkekirkelige vækkelsesbevægelse Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, dannet på baggrund af den første forening fra 1853, der blev stiftet på Sjælland, begyndte i slutningen af 1800-tallet af vinde frem i Vorupør, hvilket ikke mindst skyldtes de otte fiskere der omkom i 1885. Indre Mission har til formål er at missionere i den danske kirke, at vække de danske, der sover i synden og ikke drage udenlands på missionsvirksomhed. Ud over at missionere i kirken holdes møder i Indre Missions missionshuse. Indre Mission er mod
kvindelige præster, fri abort og vielser af homoseksuelle.
Hans Kirks, "Fiskerne", der ukom i 1928, beskriver dybt troende Vesterhavsfiskere, der slår sig ned blandt grundtvigianere ved Limfjorden.
I afsnit 15 i serien Matador "At tænke og tro", skal Daniel konfirmeres og faster Anna kommer til Korsbæk fra sin gård i Vestjylland. Hun tilhører "missionen" og får et kulturchok under besøget i Korsbæk, og fremstår som sibbet, tør, sur og fordømmende, og kalder det "Gudsbespotteligt" at Oluf Larsen har en billede af provsten hængende i sit lokumsgalleri. Som seer kan man more sig over scenerne med Anna, men samtidig kan hun, med formentlig urette, komme til at blive skoleeksemplet på en, der tilhører Indre Mission.
Se kort over Nationalpark Thy.

Bog over Vorupør Gamle Kirkegård: Jimmy Munk Larsen, "Begravet i Klitten - Vorupør Gamle Kirkegård", udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred, 2016.
At the listed Old Cemetery in Vorupør located in National Park Thy in north-west Jutland, is a chapel, originally the church porch from the old church in Vorupør built in 1878 and beeing demolished in the early 20th century, because the church had become too small for the many parishioners which were adherents of the Inner Mission. A new church was built in 1902 in the northern part of the little fishing village. Vorupør Old Cemetery was in use until 1925, and it is still possible to be buried there.
At the cemetery there is a tombstone of the teacher Jens Munk-Poulsen (1860-1921) who was important to the local community. As co-founder of Fiskercompagniet (cooperative society), he improved the conditions of the fishermen. He was elected to the Danish Parliament as member of the Liberal Party (1913-1920).
The many infant graves shows a high rate of infant mortality at the time.

Graves of young people who died of tuberculosis or the Spanish flue can be seen at the cemetery.
Many tombstones bear witness to drowning accidents. Eight fishermen from Vorupør lost their lives on March 26, 1885. The German ship Concordia stranded at Vorupør in 1896 and the crew members were laid to rest at the cemetery.
Bodies washed ashore are buried in consecrated ground in the northwest corner of the cemetery, they are not indentified by name and have no tombstones.

Hanstholm
Bunkermuseum Hanstholm. Olsen-Banden bunkeren, næsten. Egon ses i "Olsen-Banden i Jylland" i kanonbunker 4, dvs. en tilsvarende bunker. "Olsen-Banden i Jylland", 1971, den 3. film i serien, er optaget i og omkring Thy. Se kort over Nationalpark Thy.
Bunker Museum Hanstholm. A similar bunker was used in "The Olsen Gang in Jutland", a series of Danish crime comedy.
1 Tysk skibskanon af typen 38 cm S.K.C/34. Kanontypen var konstrueret til de tyske slagskibe af Bismarck-klassen. Kanonrøret har nummer 89 og er fremstillet 1943 hos Krupp AG i Essen. Den langtrækkende kanon fra 1. Verdenskrig med 42 cm kaliber blev af de tyske soldater kaldt Dicke Bertha (Tykke Bertha) efter hustruen til Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Krupp AG var den vigtigste våbenfabrik i Tyskland mellem 1860 og 1945. 
Foran kanonen ses et
tjekkisk pindsvin, som er en kampvognsspærring. Anvendtes i sand langs med Atlantvolden f.eks. ved
landgangen i Normandiet i 1944, hvor de kunne bore sig ned i sandet og være stopklods for fjendens kampvogne. De kunne ikke anvendes på en hård overflade, da de så ville skubbe sig. Pindsvinet var opfundet i Tjekkoslovakiet.

German naval guns of the 38 cm S.K.C/34 type were designed for the German Bismarck-class battleships. The gun barrel is numbered 89 and was built in 1943 by the German munitions firm Krupp AG in Essen.
In front of the gun is a
Czech hedgehog, an anti-tank barrier, used along the Atlantic Wall such as the D-Day Landing Beaches in Normandy.
The Czech hedgehog was invented in Czechoslovakia

Batteri "Hanstholm II". Bunkerne i området er en del af det største og mest udbyggede af alle de tyske kystbatterier i Danmark fra 2. Verdenskrig.
Med sine fire 38 cm-kanoner skulle batteriet "Hanstholm II" bevogte indsejlingen til Skagerrak for at holde den britiske flåde ude af farvandet. Kanonerne havde en rækkevidde på op til 55 km (næsten halvvejs til Norge) og skulle samarbejde med et tilsvarende batteri i Kristiansand i Norge.
Byggeriet indledtes i november 1940 om omfattede fire kanonbunkere, en ildledelsesbunker i to etager, to store ammunitionsbunkere, en selvstændig elværksbunker samt fire små bunkere til 3,7 cm-luftværnskanoner. Til at transportere de tunge granater blev der anlagt en smalsporsbane. Turister kan køre rundt i batteriområdet med det gamle ammunitionstog.
Langs Molevej blev der desuden bygget fire store murstensbygninger, som rummede hospital, kantine og andre servicefunktioner.
Hver 38 cm-kanon havde en besætning på 90 mand, og batteriets samlede besætning var på op til 600 mand.
Museet er indrettet i en af kanonbunkerne.
Den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940 - 4. maj 1945.
Atlantvolden fra Nordkap til Biscayen, var et ca. 5000 km lang fæstningsbyggeri opført af Nazityskland fra 1942-44, der var spækket med tusindvis af bunkere og kanoner og skulle holde de allierede ude af det europæiske fastland. Hanstholmfæstningen var en del af Atlantvolden og Nordeuropas største forsvarsanlæg under 2. Verdenskrig.
Coastal Battery "Hanstholm II". The bunkers in the area are part of the biggest and most extensively developed of all the German coastal batteries constructed during the occupation of Denmark.
With its four 38 cm guns, the "Hanstholm II" battery was intended to cover the approach to Skagerrak in order to keep the British fleet out of the coastal waters. The guns had a range of up to 55 km (almost halfway to Norway) and were to operate in coordination with a corresponding battery in Kristansand, Norway.
Building work began in November 1940 and comprised four gun bunkers, a two-storey fire control bunker, two big ammunition bunkers, a separate electricity supply bunker and four small bunkers for 3,7 cm anti-aircraft guns. A narrow-gauge railway was also set up to carry the heavy munitions.
Four large brick buildings were constructed along Molevej to house a hospital, canteen and other service functions.
Each of the 38 cm guns had a 90-man crew, and the whole installation was served by a detachment of up to 600 men.
The museum is located in one of the gun bunkers.
The Atlantic Wall, about 5000 km, from Nordkapp Norway to the Bay of Biscay, was a massive series of coastal and port defences constructed by the Nazi Germany between 1942-44 as a defence against an anticipated Allied invasion from the United Kingdom. Hanstholm Fortress was part the Atlantic Wall and Northern Europe's largest fortifications during World War II.
1 Tysk sømine. Ankermine af typen EMC. Kuglen er selve minen, kassen er ankeret, som stod på havbunden. De to dele var forbundet med en stålwire. Minens ankerwire er 500 m lang, så den kunne udlægges i de dybeste dele af Skagerrak. Sprængstofladningen var på 300 kg og blev udløst når et af minens "horn" blev bøjet.
German EMC naval mine.
2 Sprængbøje med sprængladning til beskyttelse af søminefelter mod minestrygning/Buoy with burster to protect naval mines against minesweeping.
3 Tysk paravane, torpedoformet flyder på hver side af et skib, som slæbes under vandoverfladen til værn mod ankerminer. Paravanen blev fundet i maj 1945 på stranden ved Lyngby (mellem Agger og Vorupør).
German paravane, torpedo-shaped protective device used underwater by a ship in mined areas to sever the moorings of anchored mines. The paravane was found in May 1945 at Lyngby Beach (between Agger and Vorupør). View map of National Park Thy.
Himmelbjerget/The Sky Mountain
Himmelbjergtårnet, der blev indviet den 6. juni 1875, er rejst til minde om Frederik 7., der var Grundlovens giver. Det 25 m høje tårn er tegnet af arkitekten Ludvig Fenger. Ordlyden på tårnets frise: "Til minde om kongen. Frederik d. 7. Det danske folks ven. Grundlovens giver. Billedhuggeren Ferdinand Edvard Ring har udført tårnets udsmykninger herunder reliefportrættet af Kongen, der er flankeret af mindekranse. Tårnets udsmykninger blev først indviet i 1891.
Mindesten over Anton Frederik Tscherning (1795-1874) officer, Bondeven (senere partiet Venstre) og Danmarks første krigsminister. Tscherning var medlem af den Den grundlovgivende Rigsforsamling og ses på Constantin Hansens billede af samme navn. På mindestenen, rejst 1883, ses Tschernings portræt, der er udført af billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-1883).
The Sky Mountain Tower, inaugurated June 6, 1875, erected in memory of King Frederik VII, who signed the Constitution of Denmark on 5th Juni 1849. The tower is 25 meters high and designed by the architect Ludvig Fenger.
Monument to Anton Frederik Tscherning (1795-1874) army officer and politican, and member of the constitutional assembly and is portrayed at Constantin Hansens's painting "The fathers of the Danish constitution". At the monument, erected in 1883, is a portrait of Tscherning executed by the sculptor Jens Adolf Jerichau (1816-1883).
1 "1839 stævnede St.St. Blicher her förste Gang til dansk Folkemøde". Mindestenen over St.St. Blicher (1782-1848) er rejst i 1882 i 100-året for hans fødsel. Fuglen øverst på stenen er en hedelærke, der kendes fra Blichers digt "Hedelærkens Velkommenhjem til Nattergalen", 1819, skrevet til B.S. Ingemann i anledning af hans hjemkomst fra sin udenlandrejse. I 1833 skrev Blicher novellen "Himmelbjerget".
Blicher afholdt sit fokemøde uden at have indhentet tilladelse fra ejeren af området, der ikke ville tillade folkemøder, og da det kom Kong Christian 8. for øre købte han i 1840 Himmelbjerget og folkemøderne kunne fortsætte.
Monument to the Danish poet and short-story writer Steen Steensen Blicher (1782-1848). Blicher arranged the first big mass meeting at The Sky Mountain in 1839.
2-3 Mindesten over Anton Frederik Tscherning (1795-1874) officer, Bondeven (senere partiet Venstre) og Danmarks første krigsminister. Tscherning var medlem af den Den grundlovgivende Rigsforsamling og ses på Constantin Hansens billede af samme navn. På mindestenen, rejst 1883, ses Tschernings portræt, der er udført af billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-1883).
Monument to Anton Frederik Tscherning (1795-1874) army officer and politican, and member of the constitutional assembly and is portrayed at Constantin Hansens's painting "The fathers of the Danish constitution". At the monument, erected in 1883, is a portrait of Tscherning executed by the sculptor Jens Adolf Jerichau (1816-1883).
4-5 Mindesten over Vilhelm Beck (1829-1901) rejst i 1929. Beck var præst og formand for Indre Mission.
Monument to Vilhelm Beck (1829-1901), erected in 1929. Beck was priest and president of Inner Mission.
6 Kvindeegen. På stenene omkring træet står: "Danske Kvinders". "Grundlovs Eg". "5. Juni". "1915". Flere steder i landet blev der plantet egetræer i anledning af grundlovsændringen af 1915, der gav kvinderne stemmeret.
Oak planted 1921 on the occasion of women's suffrage. June 5, 1915 women in Denmark gained the right to vote.
1-3 Dronningestenen. Rejst af jyske kvinder i 1921 til minde om indførelsen af valgret for kvinder. Monumentet er udført af Elias Ølsgaard. Stenens relief viser en kvinde, der bærer Dannebrog og en skriftrulle. Centralt på soklen står navnene på tre danske dronninger "Margrethe, Dagmar, Thyra". Til venstre herfor står: "Som Nutids Kvinde, saa Fremtidsslægt" og til højre: "Grundloven af 5. Juni 1915 gav Danske Kvinder Politisk Stemmeret".
Monument to Danish women's suffrage. June 5, 1915 women in Denmark gained the right to vote. "Margrethe, Dagmar, Thyra", Queens of Denmark.
4 Mindesten over Leopold Budde (1836-1902). På stenen, rejst 1905, er en portrætbuste af Budde udført af billedhuggeren Rasmus Sørensen Bøgebjerg (1859-1921). Budde var forfatter, og som det står på stenen "Børneven", han grundlage børnehjemmet Himmelbjerggården for dårligt stillede og forældreløse børn.
Monument to Leopold Budde (1836-1902). At the monument, erected in 1905, is a portrait bust executed by the sculptor Rasmus Sørensen Bøgebjerg (1859-1921). Budde was a writer, and as written on the stone "Børneven" (the children's friend). He was the founder of the orphanage Himmelbjerggården. 
5 Talerstolen, 1925, tegnet af Anton Rosen, udført af billedhuggeren Hans W. Larsen.
The Rostrum, 1925, designed by Anton Rosen and executed by the sculptor Hans W. Larsen.
6 Souvenir shop.
Himmelbjerget i Rye Nørreskov i Søhøjlandet. Bjergets top rejser sig 147 m over havets overflade og er et af Danmarks højeste punkter. Landskabet er skabt efter den sidste istid, Weichsel istiden, der sluttede for ca. 15.000 år siden, hvor smeltevandet eroderede jordlagene og dannede bakker og dale. Julsø, neden for Himmelbjerget, ligger i smeltevandsdalen, som afvandede store dele af Midtjylland. I Julsø ses Møgelø.
Rye Nørreskov hører under godset Rye Nørskov, der er opført 1904-07 af arkitekten Hack Kampmann.
The Sky Mountain in Jutland's Highland Lake District. The mountain rises 147 metres above sea level and is one of the highest points in Denmark. The landscape was formed after the
last glacial period which ended about 15000 years ago, when the melt water eroded the strata and formed hills and valleys. Lake Julsø, which lies at the foot of The Sky Mountain, is a glacial lake situated in a glacial valley. In Lake Julsø is the island of Møgelø.
Øm Kloster/Øm Monastery
Øm kloster blev grundlagt i 1172 af cisterciensermunke fra Vitskøl Kloster ved Limfjorden. Det fungerede som kloster også efter Reformationen. Frederik 2. nedlagde Øm Kloster i 1560.
Af Nordisk Tidskrift for Historie, Literatur og Kunst, Bind 3, af Christian Molbech, udgivet 1829 fremgår:
"at Frederik II., da han 1560 kom til Øm-kloster, fandt saameget Behag i Egnen og den gode Jagt, at han lod Stolen nedlægge, gav den sidste Abbed Jens Simonsen et andet Sognekald, giorde Klosteret til et Jagtslot under Navn af Emsborg eller Emsborg-huus. Faa Aar efter (omtrent 1565) blev ogsaa dette ophævet, og Bygningerne da formodentlig nedbrudte; Godset blev lagt til Skanderborg, og Klosterets hovedgaardsmarker forvandledes til to Bøndergaarde, som endnu ere til paa samme Sted, under Navn af Emborg-kloster. Ikke ubetydelige Levninger, i det mindste et Voldsted, skulle endnu vise Pladsen, hvor det berømte Øm-kloster har staaet."
I 1561 blev klostret revet ned og byggematerialerne sejlet til Skanderborg Slot.

Særligt for klostret er, at dokumentet "Exordium Monasterii quod dicitur Cara Insula" (Øm Klosters krønike) fra ca. 1207-68 er bevaret, og giver indblik i klosterlivet.

Cisterciensermunkene, der levede efter Benedikt af Nursias motto "Ora et Labora" (bed og arbejd) opførte i klostrets levetid flere store bygninger på "Cara Insula" (den kære ø), som var munkenes betegnelse for området. Cistercienserne bar hvide kutter med sort kappe og kaldtes de hvide munke.
Cistercienserordenen, der kom til Danmark i 1144, udsprang af og var en protest mod Benediktinerordenens slaphed og hang til luksus og ønsket om at vende tilbage til en asketisk livsførelse.
Ordenen blev grundlagt af en gruppe benediktinermunke i 1098, moderklostret var klostret var Cîteaux i Bourgogne i Frankrig. Ordenen fik stor udbredelse under Bernhard af Clairvaux (ca. 1090-1153). I 1113 kom Bernhard til klostret Cîteaux og med ham fik det nyanlagte kloster stor tilstrømning. I 1115 blev Bernhard udsendt til at grundlægge klostret i Clairvaux, der fik succes i et sådant omfang, at der blev oprettet omkring 70 datterklostre. Bernhard regnes for cistercienserordenen grundlægger selv om han ikke grundlagde klostret i Cîteaux, men fordi han var den centrale person i udbredelsen af ordenen.
Øm Monastery was founded in 1172 by Cistercian monks. In 1560, after the Reformation, it was closed by King Frederick II who converted it into a hunting lodge and named it Emsborg. In 1561 the monastery was demolished and the construction materials were carried by ship to Skanderborg Castle.
The document "Exordium Monasterii quod dicitur Cara Insula" (Øm Monastery Chronicle) from about 1207-68 is preserved and offer a rare insight into monastic life.
The monastery has been enlarged by the monks several times over the centuries. The monks gave the site the name "Cara Insula" (the beloved island). The
Cistercian, byname White Monks, wore white habits with a black scapular.
"Ora et Labora" (pray and work), was the maxim of the
Cistercian monks. The motto is attributed to the founder of the Benedictine Order St Benedict of Nursia.
1-2 Mindesten over Abbed Gunner (1152-1251). Gunner havde studeret ved universitetet i Paris. I 1208 blev han munk ved cistercienserklostret i Øm, og var abbed i Øm fra 1216-22 og herefter, til sin død i en alder af 99 år, biskop i Viborg. Han var medforfatter til Jyske Lov.

Mindestenen er udført 1938 af Johan Thomas Skovgaard og skænket af Statsraadinde Natalie Thor Lange. Inskriptionen på stenen lyder: "DEN JYDSKE STORMAND BLEV PARISER KLERK. DERPAA I ØM HAN FØRTE ABBEDSTAVEN. HAN VOLMER* HJALP MED LOVENS STORE VÆRK OG BLEV SOM BISP I VIBORG LAGT I GRAVEN". ABBED 1216-22. BISP 1222-51.

*Volmer = Kong Valdemar 2, Sejr.
Monument to Abbed Gunner (1152-1251), who after studying at the University of Paris in 1208 became a monk and later an abbot at Øm Monastery, and in 1222 he was elected bishop of Viborg. He was co-author of the Jutlandic Law, 1241.

3 Øm Kloster Museum.
1 Rekonstruktion af graven for Biskop Peder Elafsen af Århus (d. 1246) og begravet i Øm Kloster.
Øm Klosters krønike, 1246: "Så døde den nævnte bisp Peder Elafsen, god ihukommelse, og blev med tilbørlig hæder jordet hos os, hvor han havde valgt sit gravsted i den nye kirke, foran den hellige ubesmittede jomfru Marias alter". Ved beskeden om biskoppens død blev der foran højalteret gravet ud til en grav, der blev opmuret i teglsten og havde et hovedrum. Et hovedrum er en smallere forlængelse af graven med plads til afdødes hoved. Den afdøde biskop, der var iført sin bispedragt blev lagt på ryggen, hans hænder foldede, og på den højre hånd sad bisperingen og bispestaven blev placeret ved hans side, og hans hoved blev lagt på en pude. Til højre for hovedet sattes en kalk. Den tillukkede grav blev formentlig markeret med en gravsten nedlagt i gulvet.
I 1941 blev graven udgravet at Nationalmuseet. I teglstensgraven lå resterne af Peder Elafsen. På skelettets bryst lå et lille sølvkors, og ved højre hånd en fingerring af guld. Rester af guldindvævede tekstiler fandtes på brystet og underkroppen. Ved gravens sider stod fire gravpotter anvendt til aromatiske stoffer formentlig røgelse som under begravelsesceremonien skabte velduft.
Reconstruction of the tomb of Bischop Peder Elafsen, bishop of Aarhus (died 1246), and buried in front of the high altar in Øm Monastery. In 1941 the grave was excavated by the National Museum of Denmark. At the chest of the skeleton was a small silver cross, and at the right hand a golden ring. Remains of gold thread was found at the chest and in the lower part of the body. Four incense burners were placed around the grave.
2 Vievandskar i granit, oprindeligt indmuret i væggen og en kapitæl i granit.
A holy water font of granite, originally imbedded in the wall, and a granite capital.
3 Ansigt i halvprofil. Bagest dyrefigur indmejslet i sten/Half profile face and an animal figure.
4 Omrids af en skosål, formentlig fra en middelalderlig snabelsko/Contour of a sole, probably from a Medieval poulaine.
1 Cistercienserkloster, model af et klosteranlægs indretning.
Øm Klosters bibliotek var omfattende ifølge datidens forhold. En optælling fra 1554 dokumenterede, at biblioteket rummede omkring 350 bind. Mange fund af bogspænder og bogbeslag vidner om, at læsning og bogfremstilling var en central del af munkenes dagligdag.

Cistercian monastery, model.
The library of the Monastery of Øm
was extensive by the standards of the time. In 1554 the library houses about 350 volumes.

2 Øm Kloster ca. 1300, ca. 1450, ca. 1500.
3
Benedikt af Nursia (ca. 480-ca. 545) regnes for at være grundlæggeren af det europæiske klostervæsen. Han skrev "Regula Benedicti" omkr. 530, som fastsatte regler for klosterlivet. Når en munk eller nonne indtræder i klostres afgives klosterløftet, som er tre løfter: fattigdom, kyskhed og lydighed.
Abbed = en mandlig forstander for et munkekloster.
Abbedisse = en kvindelig forstander for et nonnekloster.
Munk = (af gr. monachos, eneboer) mandlig medlem af et kloster inden for de kristne kirker.
Nonne = kvindelig medlem af et kloster inden for de kristne kirker.
Novice = person der gennemgår en prøve- og oplæringstid med henblik på at blive optaget som munk eller nonne i et kloster.
Lægbroder = (fratres conversi eller barbati henholdsvis de konverterede brødre og de skæggede brødre) var en munk, der havde aflagt klosterløftet men på grund af analfabetisme ikke var forpligtet til korbøn og studier, men varetog de praktiske opgaver. I cistercienserordenen havde man i 11-1200-tallet lægbrødre.
Indgivne = folk som i deres sidste leveår mod betaling boede i klostret.
Saint Benedict of Nursia (c.480-c.550) is considered the founder of the western monasticism. He wrote "Regula Benedicti", the rulebook for monastic life, around 530. The vows taken by monks or nuns are: Poverty, chastity and obedience.
Abbot = the male superior of a community of monks.
Abbess = the female superior of a community of nuns.
Monk = (from the greek monachos, hermit) a male member of a religious order within the Christian Church.
Nun: a female member of a religious order within the Christian Church.
Novice = a person who has entered a religious order and is under probation before taking vows.
Lay Brother = (fratres conversi or fratres barbati, bearded brothers), a monk who is not a priest and who is not preparing for the priesthood. Lay Brothers entered monastic life as adults, unlike the choir monks, who were trained from childhood. Lay Brothers were usually illiterate and took no part in the daily choral offices. They did take monastic vows and wore the habit, though without the cowl worn by the choir monks. The Lay Brothers concentrated on practical work.
Skanderborg Slotskirke/Skanderborg Castle Church
Skanderborg Slotskirke/Skanderborg Castle Church.
Skanderborg Slot, prospekt, 1760/Skanderborg Castle, prospect, 1760.
Slottet og Slotskirken. Skanderborg Slot, middelalderborg, som kan have været grundlagt af Valdemar 1. den Store, der regerede fra 1157-82, hvilket dog ikke kan dokumenteres. Frederik 2. moderniserede i 1561 slottet med anvendelse af byggematerialer fra Øm Kloster.
Slotskirken er det eneste tilbageværende af det tidligere Skanderborg Slot. Slotskapellet i den sydøstlige fløj af slottet blev i 1572 indrettet af Frederik 2. og da slottet i 1767 blev revet ned blev kapellet bevaret som sognekirke. Kirkens tårn var et af slottets flankeringstårne. Af det oprindelige inventar er stolegavlene og prædikestolen bevaret. Ved en restaurering i 1800 blev prædikestolen flyttet op over alteret.
I 1712 blev Frederik 4. viet til venstre hånd til
Anna Sophie Reventlow, som han havde bortført fra hendes hjem Clausholm slot.
I den gamle borgkælder, der er indrettet til krypt og kapel, har billedhuggeren
Valdemar Foersom Hegndal i 1969 udført fire glasmosaikruder, der symboliserer de fire livsaldre.

Skanderborg Castle, medieval castle, founded around 1200. In 1561 King Frederick II modernized the castle with building materials from Øm Monastery.
The Castle Chapel is the only remaining part of the former Skanderborg Castle. The chapel in the south-eastern wing of the castle was in 1572 converted by King Frederik II. In 1767, when the castle was demolished, the chapel was preserved as a parish church. One of the castle's flanking towers became church tower. The pulpit and the pews are preserved from the original furnishings.
In 1712 King Frederick IV entered into a morganatic marriage with
Anna Sophie Reventlow, who he abducted from her home Clausholm Castle.
1 Granitløven i kirkens våbenhus er den eneste tilbageværende del af Frederik 2.'s vandkunst fra 1573, som stod i slotsgården.
The granite lion in the church porch is the only remaining part of Frederick II's fountain from 1573, which was located in the castle yard.
 
1 Interiør/Interior.
2 Altermaleri med korsfæstelsesscene, 1971, udført af Jens Nielsen (1891-1978).
Altar painting, The Crucifixion Scene, 1971, executed by Jens Nielsen (1891-1978).
3 Prædikestolsalter, alterparti og pulpitur, 1801, nyklassicistisk stil/Pulpit, altar and gallery, 1801, Neoclassical style.
4-5 Døbefont, 1851, formentlig efter forlæg af Gottlieb Bindesbøll (far til Thorvald Bindesbøll). Fonten er udført af stenhugger Scheller og dekorationerne af billedhugger Johann Scholl. Døbefonten er doneret af købmand og kirkeværge Lars Thomsen.
Baptismal font, 1851, probably sculptured after sketches by
Gottlieb Bindesbøll (the father of Thorvald Bindesbøll). The font is executed by stonemason Scheller and the decorations by the sculptor Johann Scholl. The font is donated by grocer and churchwarden Lars Thomsen.
1-3 Orgel, ombygget i 1971 af P.G. Andersens orgelbyggeri. Orglets facade, 1800/Organ, rebuilt in 1971 by P.G. Andersen. The facade, 1800.
4 Panelmalerier med "Håbet", attribut et anker og "Kærligheden", attribut turtelduer, omkr. 1750.
Panel paintings with "Hope", attribute an anchor and "Love", attribute lovebirds, around 1750.
5 Votivskibet "Flora" doneret 1850 af bagermester Thomas Brædstrup/Votive ship "Flora", donation 1850 from the baker Thomas Brædstrup.
1.2
Gavlene på stolestaderne er fra 1572 og dekoreret med Frederik 2.'s valgsprog på tysk "Mein hoffnung zu Got allein" (Lat.: "Deus refugium et fiducia mea". Dansk: "Gud er min tilflugt og fortrøstning" eller blot "Mit håb er til Gud alene") og med hans våbenskjold:

1) Kronet rigsvåben bestående af hovedskjold, midterskjold og hjerteskjold (det midterste mindre skjold).

2) Danmark. Kronet skjold med tre løver og ni hjerter (= søblade, da de oprindelig menes at have været søblade, f.eks. åkandeblade).
3)
Kronet "F" båret af hænder der kommer ud fra skyer.
4) Danmark. Kronet skjold med tre løver og ni hjerter.
5) Norge. Kronet skjold med løve, der bærer en økse.

Pew gables from 1572 decorated with Frederick II's motto in German: "Mein hoffnung zu Got allein" (Lat.: "Deus refugium et fiducia mea". English: "My hope is in God alone). Below the motto is the King's coat of arms.
3-6
Monument på slotsbanken af Frederik 6., indviet 1845. Monumentets buste af Kongen og sidernes allegoriske relieffer blev modelleret af Bertel Thorvaldsen og hugget i marmor af C.F. Holbech. Selve monumentet er udført af G.F. Hetsch. B.S. Ingemann har forfattet indskrifterne.
Tekstfrisen øverst: "SJETTE FREDERIK - KIÆRLIGT MINDES - FOLKET OPREISTE - HANS BAUTASTEN.
Soklens sider:
1 Under relieffet visende figuren "Retfærdigheden" med balancevægt, svær og nederst en ugle, står skrevet: GUD OG RETFÆRD STOD I HANS SKIOLD OM KIÆRLIGT RETSIND TALER HANS GIERNING".
2 Under relieffet visende figuren "Friheden" står skrevet: "FRIHEDSENGLEN STOD FOR HANS BLIK OG BRUDT BLEV AAGET LÆNKERNE KNUSTES".
3 Under relieffet visende figuren "Oplysning" står skrevet: "AANDSPAULUNER REISTE HANS HAAND OG AANDSBEDRIFTER LYSTE FRA NORDEN".
4 Relief visende engel med skriftrulle, hvorpå der står "28. MAI 1831", referende til at Frederik 6. den dag offentliggjorde sin beslutning om at indføre rådgivende provinsialstænder i Kongeriget og Hertugdømmerne. Under relieffet står: "FOLKEAANDEN KONGEN GAV RØST HANS EFTERMÆLE LEVER MED FOLKET".
Monument to King Frederick VI, inaugurated in 1845. The bust of the King and the allegorical reliefs were modelled by Bertel Thorvaldsen and carved in marble by C.F. Holbech. The monument itself was executed by G.F. Hetsch. The inscriptions were composed by the poet B.S. Ingemann.
"Dronning Dagmars Dreng", bronzeskulptur af billedhuggeren Svend Lindhart, placeret nær Skanderborg Slotskirke. Skulpturen blev afsløret i 1970 af H.M. Kong Frederik 9.
Indskrifter på soklen:
"DER HAN RED OVER RANDBØL HEDE DA FULGTE HAM 15 SVENDE DER HAN KOM OVER RIBER BRO DA VAR DEN HERRE ALENE".
"UDI RINGSTED HVILES DRONNING DAGMAR".
"VIL GUD DET HAVE DET MAA SAA SKE OG DØDEN STANDER MIG FORE I SENDE STRAKS BUD TIL SKANDERBORG FINDE MIN HERRE DER"
Ifølge folkevisen "Dronning Dagmars død", som er fra midten af 1500-tallet, fremgår af 1. vers at "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg", og en "liden Smaadreng" (Carl af Rise) rider til Skanderborg Slot (Skanthorpburg) for at tilkalde Valdemar 2. Sejr til hendes dødsleje.
Vers 1:
Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg,

til Ringsted mon de hende vente.
Alle de fruer, i Danmark er,
dem lader hun til sig hente.
"Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar." [Omkvæd]
Vers 8:
"Vil Gud det have, må så det ske,

at døden han skal mig gæste,
I sende straks bud til Skanderborg
og hilser fra mig på det bedste!"
Vers 9:
Og det da var den liden smådreng,

han lod sig ej længe forlide,
før han rykte sadel fra bjælken ned
og lagde på hors den hvide.
"Queen Dagmar's Boy", 1970, by the sculptor Svend Lindhart. The sculpture was inspired by the folk song about Queen Dagmar (1186 -  May 24, 1212) who lay on her sickbed in Ribe. When she felt death approaching, she sent a messenger to King Valdemar, byname Valdemar the Victorious (1170-1241), who was residing at Skanderborg Castle. The young squire, Carl of Rise, saddled his horse and rode to Skanderborg Castle to fetch the king who immediately set off for Ribe with Carl and his attendants.
Finderup Kirke/Finderup Church
Finderup Kirke ved Viborg opført omkring år 1200. Umiddelbart efter mordet på Erik Klipping blev der i Finderup rejst et bodskapel, hvor laden stod. Dette bodskapel skulle have været Finderups første kirke.
1 Stolestader, 1653. På triumfvæggen ses et sengotisk krucifiks.
1 Kisteplader fra Schinkelfamiliens begravelse.
1-5 Prædikestolen med lydhimmel med Helligåndsduen. I prædikestolens felter ses: Bebudelsen, Christi fødsel, Christi omskærelse. Motiverne, ca. 1615-20, er udført af snedker og billedskærer Brix Michgell, Roskilde.
6 Romansk døbefont.
1-3 Altertavle i renæssancestil. Maleriet i tavlens midterfelt, 1904, er en kopi af Carl Blochs maleri "Kristi opstandelse", Sankt Jakobs Kirke i København. Kopien er udført af herredsfoged Krabbes hustru. Malerierne i tavlens sidefelter, 1700-tallet, viser Moses med tavlerne og Kristus med opstandelsesfanen og jordkuglen med kors. I tavlens topfelt ses Guds øje.
4 Kristus på korset af N. Skov. Maleriet har været placeret i altertavlens midterfelt.
5-6 Votivskibet "Martha", 1965, udført af maskinmester Alfred Jensen, er en kopi af det gamle kirkeskib orlogsfregatten "Havfruen" fra 1789.
1-2 Mindeplade og gravsten over Ove Høegh Guldberg.
3 Gravsten over sognepræst Tage Severinsen, som var involveret i modstandsarbejdet i Dansk Samling. I 1944 blev han idømt dødsstraf, men dommen blev ændret til livsvarigt tugthus først i Horserødlejren og senere i Tyskland. Ved Befrielsen i 1945 blev Severinsen lødsladt.
4 Gravsten over Frederik Anton Monrad Krabbe og hans hustru Vilhelmine født Nyrop, "Han var af gammel adelsslægt. Hun var af præstestamme".
Jylland mellem tvende have
1. Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn bor.
4. Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyve over hav,
gæster her prins Hamlets grav.
2. Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.
5. Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt;
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands kyst.
3. Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark står.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt