Drop Down Menu

T Y S K L A N D / G E R M A N Y

Drop Down Menu

Drop Down Menu
Dinkelsbühl i Bayern/Dinkelsbühl in Bavaria
Skt. Jørgens Kirke - Tysklands største hallekirke
St George's Church
- Germany's largest hall church
Skt. Jørgens Kirke opført 1448-99 på stedet for to tidligere kirker. Den sengotiske kirke, tegnet af arkitekten Nikolaus Eseler (ca. 1400-1492), er Tysklands største hallekirke.
St George's Cathedral built 1448-99 on the site of two former churches. The Late Gothic cathedral, designed by the architect Nikolaus Eseler
(c. 1400-1492), is Germany's largest hall church (the aisles are approximately equal in height to the nave)
.
1-2 Den sekskantede prædikestol er dekoreret med statuer af de fire kirkefædre og i trepasserne ses evangelistsymbolerne.

The hexagonal pulpit is decorated with statues of the Four Fathers of the Church. In between are trefoil-shaped ornaments with the symbols of the Four Evangelists.

3 Hovedorglet fra 1997 er udført af det østrigske orgelbyggerfirma Rieger Orgelbau.
Main organ built 1997 by the Austrian organ building firm, Rieger Orgelbau.
4 Ottekantet sandstensdøbefont dekoreret med planteornamentik. På fodstykket ses fire løver.

Octoganal sandstone baptismal font decorated with plant ornamentation. At the base is four lions.

1-2 Højalteret, 1892, indeholder den originale altertavle, en sengotisk korsfæstelsesgruppe fra ca. 1490. På tavlens topstykke ses i relief Skt. Jørgen og dragen.
High altar, 1892, integrates the original altarpiece, a Late Gothic crucifixion group from c. 1490. The relief at the top of the altar depicts Saint George and the Dragon.
3 Skt. Georgs/Jørgens korsalter, 1470. I alterets midterfelt ses Katharina, Florian og Agatha omgivet af paverne Gregor og Urban. På venstre fløj ses: Bebudelsen og Jesu fødsel. På højre fløj ses: Omskæringen og Kongernes tilbedelse. 
Korsalter = altertavle indviet til Kristi Kors/det Hellige Kors/det sande kors. I middelalderen var alteret typisk placeret midt i større kirker og foran korskærmen (ornamenteret skillevæg af sten eller træ der adskildte skib fra kor). Ved korsalteret kunne der forrettes gudstjeneste i menighedens påsyn. Bag korskærmen var hovedalteret, og hvad der foregik der kunne menigheden ikke rigtig se, og det var heller ikke meningen.
I langt de fleste mindre kirker såsom sognekirker var der ingen korsskærm, altså ingen opdeling af rummet i menighedens og præsternes del, og derfor ingen korsaltre.

Med Pave Paul 6.'s liturgireform i 1969, hvor liturgien blev forenklet og menighedens mulighed for aktiv deltagelse blev øget, skulle der i alle kirken være fritstående altre så den messelæsende præst/celebrant kunne bevæge sig rundt om det. Betegnelsen for disse altre var folkealtre, og de er forskellige fra middelalderens korsaltre. Med liturgireformen forsvandt brugen af det latinske sprog stort set.

Det Hellig Kors' ophøjelse, festdag, 14. september, i den katolske kirke, fejring af det kors, som Jesus blev korsfæstet på, og til minde om indvielsen af Gravkirken i Jerusalem den 14. september 335 , hvor korsrelikviet kunne ses for første gang. Det menes at være kejserinde Helena (mor til kejser Konstantin den Store), der på pilgrimsrejse i Det Hellige land i Den Hellige Stad (Jerusalem) fandt Kristi Kors, og på det sted, hvor man mener Jesus blev begravet og opstod opførtes Gravkirken.

St George's Kreuzaltar (Cross Altar), 1470, altarpiece inaugurated to The Holy Cross.

4 Skt. Josef alter/St Joseph altar.
5 Skt. Sebastian alter, 1520-30/St Sebastian altar, 1520-30.

Drop Down Menu
Det gamle rådhus/The old Town Hall
Det gamle rådhus, opført 1386 midt i floden Regnitz. Freskerne der pryder rådhuset er udført i 1755 af den tyske rokoko- og freskomaler Johann Anwander. Bygningen huser Sammlung Ludwig, en samling af porcelæn og fajance.
Bamberg har siden 1993 været på UNESCOs Verdensarvsliste.
The old City Hall, built 1386 in middle of the river Regnitz. The murals are executed in 1755 by the German Rococo- and fresco painter Johann Anwander. The building houses the Sammlung Ludwig, a collection of porclain and faience.
Bamberg has been a UNESCO World Heritage Site since 1993
.
Bamberg domkirke til Skt. Peter og Skt. Georg
Bamberg Cathedral of St Peter and St George
1-5
Bambergs første domkirke på toppen af en af Bambergs syv høje, 1004-12, blev opført på foranledning af ærkebispedømmets grundlægger Kejser Henrik 2. den Hellige. Kirken brændte to gange og i 1237 blev den nuværende kirke i romansk-gotisk stil indviet. Barokke elementer kom til i 1600-tallet og under Ludwig 1. af Bayern, blev dele af kirken ført tilbage til den oprindelige romanske stil.
The first church on the site on the top of one of Bamberg's seven hills, 1004-12, was built at the request of the Holy Roman Emperor Henry II, who founded the bishopric of Bamberg in 1007. During the next two centuries it burnt down twice. The present church in Romanesque-Gothic style was inaugurated in 1237. Baroque elements was added in the 17th century and replaced with the Romanesque style by the request of Ludwig I of Bavaria.
1-3 Fire tårne, to stilarter. Til venstre ses de to romanske tårne og til højre de to gotiske tårne. Centralt ses fyrsteportalen.
Four towers, two styles. The left towers in Romanesque style, the right towers in Gothic style. Centrally is the Prince's Portal.
4 Adamsportalen til venstre og Nådesportalen til højre/Adam's Door to the left and the Door of Grace to the right.
1-3 Nådesporten/Jomfru Maria porten. I tympanonen ses centralt Jomfru Maria med Jesusbarnet.
The Door of Grace
/The Virgin's Doorway. Centrally in the tympanum is Virgin Mary with the Infant Jesus.
4 En af de to oprindelige "Kirkefrøer" (Domkröten) fra den første domkirke.
One of the two original "Church frogs" (
Domkröten) from the first church.
1 Gravmæle for ærkebiskop Friedrich von Schreiber (1819-1890), der fra 1875-90 var ærkebiskop i Bamberg.
Sepulchral monument of archbishop Friedrich von Schreiber (1819-1890), archbishop of Bamberg from 1875-90.
2 Grav for kirkens grundlægger Kejser Henrik 2. og hans hustru Kejserinde Kunigunde udført af Tilman Riemenschneider.
The tomb of the founder of the church Emperor Henry II and his wife Empress
Kunigunde executed by Tilman Riemenschneider.
3 Bambergrytteren, ca. 1230-35. Figuren er en kronet ubevæbnet mand som menes at symbolisere en bestemt konge, måske en som var helgenkåret. En anden teori går ud på af figuren er Messias.
The Bamberg Horseman, c. 1230-35. The figure is a crowned yet unarmed man who is believed to symbolize af specific king, perhaps one who was a saint. Another theory states that the figure symbolize Messiah.
1-3
Domkirkepladsen med Bamberg Domkirke og Alte Hofhaltung i renæssancestil, der var biskopresidens i 15-1600-tallet samt Neue Residenz, et flerfløjet barokanlæg, der var sæde for fyrstebiskopperne i Bamberg. I dag rummer anlægget Bamberg Statsbibliotek med Bamberg Apokalypsen og et galleri.
Cathedral Square with Bamberg Cathedral and the Renaissance palace Alte Hofhaltung, a Bishop's residence in 16th and 17th centuries, and also the Baroque complex Neue Residenz which houses the Bamberg State Library with the Bamberg Apocalypse.
Bamberger Apokalypsen/The Bamberg Apocalypse
Bamberger Apokalypsen, 1000-20, er et rigt illustreret manuskript udført i klostret Reichenaus skriptorium og indeholder Johannes' Åbenbaring og evangelietekster. Bamberg Apokalypsen er det eneste bevarede illustrerede ottonske apokalypsemanuskript. Manuskriptet består af 106 sider i folioformat og 57 forgyldte miniaturer og over 100 forgyldte initialer.
Apokalypser er tekster om åbenbaringer og profetier om verdens ende.
Ottonsk stil (950-1050) = tysk kunst (saksisk romansk), der påbegyndtes under Kejser Otto 1. Den Store (912-973) og videreudviklede sig under de følgende Otto-kejsere og deres efterfølgere. 
Bamberger Apokalypsen blev i 2003 optaget i UNESCO's register over verdens dokumentarv.
The Bamberg Apocalypse, 1000-20, is an richly illuminated manuscript emerged from the scriptorium of the Reichenau Monastery containing Book of Revelation/Apocalypse of John and Gospel Lectionaries. The Bamberg Apocalypse is the only extant illustrated Ottonian Apocalypse manuscript. It has 106 folios and 57 gilded miniatures and over 100 gilded initials.
Apocalypses are texts on visions and prophecies on the end of the world.
Ottonian art (950-1050) = German art (Saxon Romanesque architecture style) produced during the reigns of the German Ottonias emperors and their first successors. 
In 2003 the Bamberg Apocalypse was added to the UNESCO Memory of the World Register.
1 Herskerbillede. Kejser Otto 3.'s eller Heinrich 2.'s kroning, der foretages af Skt. Peter og Skt. Paul. Bamberg Apokalypsen blev udført på bestilling af Otto 3. (980-1002), der døde inden manuskriptet var færdigt, og hans efterfølger Heinrich 2. (973/78-1024) beordrede værket fuldført.
Coronation scene
. The coronation of Emperor Otto III or Henry II carried out by Saints Peter and Paul. The Bamberg Apocalypse was commissioned by Otto III (980-1002) and was unfinished at the time of his death and his successor Henry II (973/78-1024) ordered the manuscript to be completed.
2
Guds trone i himlen
Johannes' Åbenbaring 4, 2-7:
"Straks blev jeg grebet af Ånden og så en trone stå i himlen og én sidde på tronen [Kristus i mandorla siddende på regnbuen og hvilende fødderne på jordkuglen]. Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod fireogtyve troner, og på tronerne sad fireogtyve ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler – de er Guds syv ånder.
Foran tronen var der noget ligesom et glashav så klart som krystal. Og rundt om tronen midt for siderne var der fire levende væsener [evangelistsymbolerne] fulde af øjne både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn."
The throne in Heaven
Apocalypse of John 4, 2-7:
"At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it [Christ enthroned in a mandorla. 
And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were twenty-four other thrones, and seated on them were twenty-four elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. In front of the throne, seven lamps were blazing. These are the seven spirits of God. Also in front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were four living creatures [symbols of the evangelists], and they were covered with eyes, in front and in back. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle."
3
Johannes' Åbenbaring 9, 13-19:
"Den sjette engel blæste i sin basun, og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldalteret foran Gud sige til den sjette engel med basun: "Løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat." Og de fire engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Tallet på rytterhærene var to gange ti tusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre. Og således så jeg hestene i mit syn og dem, der red på dem: De havde ildrøde og dybblå og svovlgule brynjer på, og hestenes hoveder var som løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svovl. Med disse tre plager dræbtes en tredjedel af menneskene, med ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem. For hestenes magt ligger i deres mund og i deres hale; deres haler ligner slanger, og de har hoveder, og det er med dem, de gør skade."
Apocalypse of John 9, 13-19:
"The sixth angel sounded his trumpet, and I heard a voice coming from the four horns of the golden altar that is before God. It said to the sixth angel who had the trumpet, "Release the four angels who are bound at the great river Euphrates." And the four angels who had been kept ready for this very hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. The number of the mounted troops was twice ten thousand times ten thousand. I heard their number. The horses and riders I saw in my vision looked like this: Their breastplates were fiery red, dark blue, and yellow as sulfur. The heads of the horses resembled the heads of lions, and out of their mouths came fire, smoke and sulfur. A third of mankind was killed by the three plagues of fire, smoke and sulfur that came out of their mouths. The power of the horses was in their mouths and in their tails; for their tails were like snakes, having heads with which they inflict injury."
4 Den fødende kvinde og dragen

Johannes' Åbenbaring 12, 1-6:
"Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage."

The Woman and the Dragon

Apocalypse of John 12, 1-6:

"A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might devour her child the moment he was born. She gave birth to a son, a male child, who "will rule all the nations with an iron scepter." And her child was snatched up to God and to his throne. The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days."
5 Englen med møllestenen
Johannes' Åbenbaring 18, 21:
"Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde: Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned og ikke findes mere."
The Angel with the Millstone
Apocalypse of John  18, 21:
"Then a mighty angel picked up a boulder the size of a large millstone and threw it into the sea, and said: With such violence the great city of Babylon will be thrown down, never to be found again."
6
Det ny Jerusalem
Johannes' Åbenbaring 21, 10-13:
"Og englen førte mig i Ånden op på et stort, højt bjerg og viste mig den hellige by, Jerusalem, der kom ned fra himlen, fra Gud, med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis. Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne: mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle."
The New Jerusalem
Apocalypse of John  21, 10-13:
"And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great, high wall with twelve gates, and with twelve angels at the gates. On the gates were written the names of the twelve tribes of Israel. There were three gates on the east, three on the north, three on the south and three on the west."

Drop Down Menu
Meersburg
i Baden-Wüttemberg ved Bodensøen/in Baden-Wüttemberg at Lake Constance
Altes Schloss. En gammel legende og et dokument fra 1548 fortæller at opførelsen af fæstningen Altes Schloss (Meersburgborgen) går tilbage til 600-tallet, til den frankiske kongeslægt de langhårede Merovinger (ca. 450-751) under Kong Dagobert 1. (629-639). Borgen anses for at være Tysklands ældst bevarede borg.
The Old Castle. An old legend and a document from 1548 say that the fortress The Old Castle (Burg Meersburg) was built in the 7th century during the long-haired Merovingians under King Dabobert I (629-639). The castle is considered the oldest castle surviving in Germany.
 
1-3 Neues Schloss (Det nye slot), barokslot opført 1710-50. Fra 1750-1803, hvor bispedømmet blev opløst, var slottet sæde for Prins-biskoppen af Konstanz. I slottet er en imponerende trappe tegnet af Balthasar Neumann.
The New Castle (Neues Schloss), Baroque castle built 1710-50. From 1750-1803, where the bishopric was dissolved, it was the seat of the Prince-Bishop of Constance. The castle contains a prominent staircase designed by Balthasar Neumann.
4 Statue af Annette v. Droste-Hülshoff 1797-1848Der Königin der deutschen Dichterinnen gewidmet von Freunden ihrer Muse 1898. Hun var dronningen af tyske digterinder.
Statue of Annette v. Droste-Hülshoff 1797-1848. Der Königin der deutschen Dichterinnen gewidmet von Freunden ihrer Muse 1898. She was the queen of German female poets.
5 Werner Hugo Gürtner, "Fløjtespillende dreng ved brønd"/Werner Hugo Gürtner, "A Little Boy plays Flute at a Well".
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt