contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
J
 
japanpapir af bast af papirmorbærtræet, anvendes til raderinger.
Jesus Kristus

Jesu ligklæde, kopi, Santa Croce in Gerusalemme, Rom.

Philippe de Champaigne, "Den Hellige Veronikas svededug", før 1654, Kunsthaus Zürich.

Mandylion
Jesus er en historisk person. Ifølge kristendommen jødernes Messias og Guds søn. Han blev undfanget ved Helligånden og født i Betlehem af Jomfru Maria, der var gift med tømreren Josef med hvem fik hun andre børn. Jesus voksede op i landsbyen Nazaret i Galilæa, et område i det nordlige Israel, og talte formentlig aramæisk. Han kaldes Jesus af Nazaret. Formentlig var han tømrer. Som voksen, i en alder af 29 år, døbes Jesus af Johannes Døberen. Jesus udførte mirakler så som at gå på vandet og helbrede syge. Han fulgtes af 12 udvalgte disciple. Jesus blev ca. 33 år gammel. Han døde på korset, opstod fra de døde og steg til himmels. Se "Påske".
Hvordan Jesus så ud står der ikke noget om i evangelierne. I billedkunsten ses han som: Jesusbarnet, hvor han er nøgen, i svøb eller med lændeklæde og med glorie. Den voksne Jesus er som regel afbildet med langt hår og skæg (ses også skægløs) iført kjortel og sandaler og er barfodet. I korsfæstelsesscener ses Jesus med tornekrone og kun iført lændeklæde.

Acheiropoietos (gr. et ikke af menneskehånd skabt billede), et mirakuløst billede skabt ved guddommelig indgriben.
Mirakuløse billeder af Kristus:
- Jesu ligklæde. I kirken Santa Croce in Gerusalemme i Rom findes en kopi af Jesu ligklæde (det antagede originale findes i katedralen Torino) som var det klæde Jesus blev svøbt i, da han blev gravlagt. På klædet anes Jesu ansigtstræk. Ligklædet (4m langt 1m bredt) viser for- og bagsiden af en mand, der har lidt en torturdød, der ses sårmærker, der minder om Kristi død på korset.
- Veronikas svededug. Veronika, ikke nævnt i Bibelen, er ifølge legenden en kvinde som stod i menneskemængden langs Via Dolorosa på Langfredag for at se Jesu korsvandring. Hun tørrede blod, sved og støv bort fra Jesu ansigt, som satte aftryk på dugen.
I den romersk-katolske kirke er svededugen et skattet relikvie, der er opbevaret i
Peterskirken i Rom og vises frem ved særlige lejligheder. Se "Påske".
Den latinske tekst på billedet under tornekronen: "Dedi genas meas vellentibus. Faciem meam conspuentibus." (Jeg gav mine kinder til dem, der hiver [skæg], mit ansigt til dem, der bespytter).
- Mandylion (helligt klæde)/Kristusbilledet fra Edessa. Legenden fortæller at Kong Abgar 5. Ukama af Edessa i den romerske provins i Syrien havde en brevveksling med Jesus. Kongen havde hørt om Jesu mirakuløse helbredelser og inviterede ham til Edessa dels for at blive kureret af Jesus for sin sygdom, formentlig spedalskhed, og for at beskytte Jesus mod jødernes fjendtlighed. Jesus glædede sig over at kongen troede på ham uden af have set ham, men kunne ikke tage imod hans invitation, fordi han måtte fuldføre sine opgaver på jord og stige op til sin himmelske fader, som havde sendt ham og ville herefter sende en af sine disciple til Kong Abgar. Af disciplen fik kongen overbragt et klæde fra Jesus med et aftryk af hans ansigtstræk fremkommet ved, at Jesus havde presset klædet mod sit ansigt. Ved synet af portrættet blev kongen helbredt for sin lidelse.
Mandylion fra Edessa er i Pavens private Matilda kapel i Vatikanet.


Immanuel betyder Gud med os
GT, Esajas' bog 7, 14-15:
 "
Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel
 betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.

Jesu hellige hjerte
Jesu hjerte er symbol på hans kærlighed til og lidelse for menneskene. I alterbilledet i Skt. Lucias og Skt. Apollonias kapel i Domkirken i Lugano ses på Jesu kjortel hans blottede brændende og blødende hjerte omgivet af det guddommelige lys og med lidelsens symboler, som tornekronen, korset og ar fra lansestikket der gennemborede Kristi side og hans hjerte. Hjertet "brænder" som symbol på Jesu brændende kærlighed/Guds fuldkomne kærlighed til os. Jesu Hjertefest blev indstiftet af Den Katolske Kirke i 1765. Se også
J.F. Willumsen, Christ Sacré-Coeur, 1950. Se kristne højtider.

Charlotte Rørth, "Jeg mødte Jesus - Bekendelser fra en modvilligt troende", udkommet 2015. En medrivende bog, hvor den danske journalist fortæller om hvordan, der blev vendt op og ned på hendes liv, da hun sad på en bænk i et sakristi bag et kapel i en spansk by og Jesus viste sig for hende.

"Jesu hellige hjerte", Skt. Lucias og Skt. Apollonias kapel, San Lorenzo, Lugano.
jernbeton byggemateriale af cement armeret med rundjern, den funktionalistiske arkitekturs foretrukne materiale.
Jeune Peinture Belge
1945-48
unge belgiske malere. En kunstnergruppe grundlagt 3. juli 1945. Den hollandsk/belgiske kunstner Jan Cox var en af gruppens grundlæggere. Gruppen havde ikke nogen fælles stil, men repræsenterede alt fra postekspressionisme til den abstrakte kunst mange udtryksformer.

Belgian group of avant-garde artists, the group got great influence on Belgian art. Jan Cox was one of the founders of "La Jeune Peinture Belge".
Jomfru Maria
 

Mater Dolorosa
(smertens moder) i kirken
Santissima Annunziata (den allerhelligste bebudelse), Firenze.


 
Jesu mor.
Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukasevangeliet 1,26-38: "Da Elisabeth [Johannes Døberens mor] var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende."
Navnet Jesus (gr. Iesous hebraisk Jeshúa) betyder "Gud er frelse".

GT, Esajas' bog 7, 14-15: "Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.

Jomfru Maria = den 2. Eva eller den nye Eva. Hvad Eva bandt med sin vantro, løsnede Maria ved sin tro. Umiddelbart hinandens modsætninger og alligevel ikke, da Maria skal virkeliggøre den plan Gud havde med Eva. Maria er den nye Eva, da hun i Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukas, 1,38 siger: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.", da begyndte hele frelsesprocessen.

Mater Dolorosa (smertens moder). Syv sværd gennemtrænger Jomfru Marias sorgfulde hjerte. De syv svær refererer til de syv smertefulde begivenheder i Jomfru Marias liv.
1 Den hellige Simeons profeti: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag." (Lukas 2, 34-35)
2

Flugten til Egypten fra Herodes' Barnemord i Betlehem

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel." Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Fra Egypten kaldte jeg min søn." (Matthæus 2, 13-15)

3

Jesus forsvinder og eftersøges i tre dage og findes i templet.
Den tolvårige Jesus i templet.
Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige." Men han sagde til dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?" (Lukas 2, 41-50)

4 Jomfru Maria møder Jesus, da han er på vej til Golgata.
5 Korsfæstelsen af sin søn.
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn." Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. (Johannes 19, 25-27)
6 Korsnedtagelsen, Pietà (Jomfru Maria med Jesu afsjælede legeme).
7

Gravlæggelsen.

jubelår se nådeår.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
K
 
kampanile eller campanile, italiensk betegnelse for et klokketårn, der står frit, kampanilen på Markuspladsen i Venedig.

Latin "campana," bell, a free-standing bell tower, e.g. St Mark's Square, Venice.
kanonisering se helgenkåring.
kapitelsal her mødtes klostrebrødrene hver dag for at "læse et kapitel".
katedral cathedra (lat. lærestol), en domkirke, hovedkirke, en biskopal kirke, biskoppen har sæde her. Victor Hugo's "Klokkeren fra Notre Dame", 1831, beskriver livet i middelalderens kirke (Notre Dame i Paris).
Kekrops & Erichtonius
Kekrops (gr. mytologi) var Attikas første konge, halv mand halv slange, han var født ud af jorden. Han havde tre døtre Aglauros, Pandrosos og Herse. Kekrops blev betragtet som grundlæggeren af den græske kultur og byen Athen.
Erichtonius, mytisk konge af Athen, født ud af jorden og havde en slangehale. Han var søn af Moder Jord, Gaia, og hun gav ham til Athena, som skjulte ham i en kurv og gav kurven til Kekrops døtre med advarsel om, at de ikke måtte åbne den, hvilket de gjorde og så et barn omslynget af en slange. Athena tog Erichtonius med til sit tempel, hvor han voksede op, slangen blev hellig for hende. "Kekrops døtre finder Erichtonius" ca. 1616, maleri af Rubens.

Cecrops (Greek mythology) was the first king of Attica, half man half snake, he was believed to have been born out of the earth. He had three daughters Aglauros, Pandrosos and Herse. Cecrops was considered to be the founder of Greek civilization and the city of Athens. 
Erichthonius, mythical king of Athens, born out of the earth and had a snake's tail. He was the son of The Earth Mother Gaia, and was given to Athena, who hid him in a basket, and she took the basket to the daughters of Cecrops, warning them not to open it, which they still did, and they saw a child intertwined with a snake. Athena then took Erichthonius to her temple, the snake became holy to her. "Daughters of Cecrops Finding the Infant Erichthonius", 1616, painting by
Rubens.
 

Kekrops

Erichtonius
kinetisk kunst
eng. Kinetic Art
har rødder i den russiske avantgarde, og betegner kunst, der opererer med bevægelse, virkelig eller tilsyneladende f.eks. Alexander Calders mobiler (ophængte svævende former).

has its roots in the Russian avant-garde and stands for art working with motion, real or apparent, e.g. Alexander Calder's mobiles.
kitschkunst en billig, vulgær og sentimental populærkunst, en slags Trommesalskunst.
Jeff Koons er blevet betegnet som "Kongen af Kitsch".
Klingen dansk kunsttidsskrift udgivet 1917-20, var af betydning for udbredelse og kendskab til moderne kunstretninger (ekspressionisme og kubisme).
korsord, de 7 er de syv sætninger Jesus siger, da han hænger på korset.
1 Lukas 23,34: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." siger Jesus om dem, der korsfæstede ham.
2 Lukas 23,43: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis." siger Jesus til den ene af de to røvere på korset.
3 Johannes 19,26-27: "Kvinde, dér er din søn", siger Jesus til sin mor Jomfru Maria.
"Dér er din mor"
, siger Jesus til den discipel han elskede (Johannes).
4 Matthæus 27,46: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
5 Johannes 19,28: "Jeg tørster."
6 Johannes 19,30: "Det er fuldbragt."
7 Lukas 23,46: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd."

korstyper
Latinsk kors. Jesus blev henrettet på et latinsk kors eller et T-kors.
Når der på korset er et billede af Kristus kaldes det et krucifiks.
Andreaskors. Apostlen Andreas skulle være blevet korsfæstet på et krydset kors.
Korset = symbol på Kristus, da hans navn på græsk begynder med X (skrives Chi/Khi).
Peterskors. Apostlen Peter blev
blev korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke følte sig værdig til at dø på samme måde som sin Herre Jesus.
Græsk kors med lige lange arme. Indgår i det schweiziske og græske flag. Bramantes grundplan, 1506, for Peterskirken i Rom er det græske kors = centralplan.
Pavekors. Pontifikalkors. De tre tværarme svarer til de tre bånd på pavens tiara.
Antal af tværarmene = kirkelig rang. Se Patriarkkorset nedenfor.
T-kors og Filipkors
Apostlen Filip blev korsfæstet på et T-kors, et Filipkors (liggende latinsk kors)
eller et patriarkkors.

 1

2

1) Ankerkors anvendt af kristne under kristenforfølgelser.
2) Ankerkors. Kombination af kors og anker er symbol på tro og håb. Ankerkorset er fundet i de romerske katakomber i det 2. årh.
Aarhus Domkirke/Skt. Clemens Kirke er indviet til de søfarendes helgen Skt. Clemens, hans attribut er et anker.
Patriarkkors. Dukkede i 900-tallet op i Det Byzantinske Rige. Angiveligt af paven givet til Sankt Stefan (Stefan 1. af Ungarn). Indgår i Kongedømmet Ungarns (1000-1946) nationalvåben.
Patriark = Israels stamfædre, Abraham, Isak og Jakob.
Patriark = øverste ledere i romersk-katolsk eller ortodoks kirkeprovins (patriarkat). Patriarkkorset svarer til ærkebiskopkorset.
Gaffelkors/Y-kors. Betegnes også røverkors, da de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus kan ses afbildet på gaffelkors.
Lorrainekors, dobbeltkors. Symbol for den franske nationalheltinde Jeanne d'Arc/Jomfruen fra Orleans (1412-1431).
Gammakors. Fra det græske bogstav "Gamma", symboliserer Kristus som kirkens hovedhjørnesten. Korset kan ofte ses på ortodokse præsters kåber.
Malteserkors. Ottetakket kors. Malteserordenens (Johannitterordenens) symbol. Ses på gærpakker, snapseflasker og DFDS's skibes skorstene, et initiativ taget af den fromme kristne erhvervsmand C.F. Tietgen.
korset kors eller missionærkorset. Korsene peger mod de 4 verdenshjørner som symbol på kristendommens udbredelse til hele verden.
Antoniuskors eller Taukors, der var af stor betyning for grundlæggeren af Franciskanerordenen Frans af Assisi (1182-1226). Tau eller Tav er det sidste bogstav i det hebraiske alfabet (/\ X + T).
Ringkors/Keltisk kors. Opstod i Irland og Storbritannien i den tidlige middelalder.
Se
Mindekorset/Finderupkorset for Erik Klipping.
Svastika. Hagekors er et gammel universelt lykkebringende symbol. Hagekorset skaber associationer til Hitler-Tyskland.
Sås på "Lys Skattefri fra Carlsberg", 1902-1919.
Viekors/vievandskors, hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievands-mærker svarer til de 12 apostle.
Ortodoks kors. Kristent symbol i den ortodokse kirke. Patriarkkors med en tværarm på skrå og refererer til røverne på korset. Den opadpegende del af tværarmen = røveren der omvendte sig på korset. Den nedadpegende del = røveren der spottede Jesus.
Dobbeltkors.
På recepter kan ses:
"# Rp.:" Det dobbelte kors står for "In nomine Dei" (I Guds navn) og Rp. er en forkortelse for det latinske recipe (tag). Altså "I Guds navn tag ..... (denne medicin)".
Koptisk kors anvendes i den koptiske katolske kirke og den koptiske ortodokse kirke i Alexandria.
Ankhkors, kors med hank, et tidligt ægyptisk hieroglyftegn for evigt liv og senere for Kristus.
Fleur-de-lis korset (fransk lilje). Bruges hovedsageligt i heraldikken, især i Frankrig. Liljen symboliserer kyskhed, uskyld og renhed.
kløverbladskors/trekløverkors. Trekløverformen på korsarmene symboliserer Treenigheden.
Jerusalemkors. Femdobbelt kors = Kristi fem vunder. Det centrale kors symboliserer såret fra Longinus' lanse. De små kors symboliserer sårene på Jesu hænder og fødder. En anden tolkning er at det store kors = Jesus og de små kors = de fire evangelister.
Korset stammer formentlig fra 1000-tallet og blev oprindeligt udført til Kongeriget Jerusalems våbenskjold. Senere blev korset anvendt af korsfarere til Det Hellige Land (Palæstina), og kaldes derfor også korsfarernes kors.
Skt. Hanskors/Johanneskors. Navngivet efter Johannes Døberen. Midsommerfesten Sankt Hans = Johannes Døberens fødselsdag (24. juni).
Korset er et nordisk symbol på kulturhistoriske mindesmærker.
Georgskors, britisk udmærkelsestegn.
Mantova kors. Efter Mantova i Italien.
Kristusbæreren
 
Legenden fortæller at kæmpen Reprobus (betyder den udstødte) levede i Kanaans land, han ville tjene den største konge, som han fandt. Kongen jog Djævelen bort ved at korse sig, for når han gjorde korsets tegn havde Djævelen ingen magt over ham, hvorfor Reprobus konkluderede, at når kongen frygtede Djævelens magt, måtte Djævelen være større end kongen, og han ønskede at tjene Djævelen. Han drog ud og fandt sin nye herre i ørkenen. Djævelen viste sig at være bange for korset, fordi det var på et kors Kristus døde. Således måtte Kristus være mægtigere en Djævelen, og Reprobus ville nu tjene ham og gav sig igen på vandring. Han mødte en eneboer, der fortalte ham om en farlig flod, der havde taget mange mennesker og sagde til Reprobus, at han kunne tjene Kristus ved på sine skuldre at bære rejsende over floden. En nat var der en dreng, der bad om at blive båret over. Reprobus tog drengen på skuldrende og med sin stav i hånden gik han ud i floden. Drengen blev tungere og tungere og Reprobus følte han bar alverdens byrder på sine skuldre, og han bar den der selv havde båret alverdens synder på sine skuldre, Kristus, og hans navn blev nu Kristusbæreren/Kristoforus. St. Kristoffer er de rejsendes helgen.

Slesvig Domkirke, Kristusbæreren

Kristusmonogram

Kristogram
 

Chi-Rho kors. Også kaldet XP-korset. Dannet af de to første bogstaver i navnet Kristus på græsk X (Chi) P (Rho).
IHSΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.

kunstnersammenslutninger Corner, dansk, dannet i 1932, fortrinsvis landskabsmalere. Decembristerne, dansk, dannet i 1928, Palle Nielsen, S. Hjort Nielsen, Ebba Carstensen. Den Frie Udstilling, dansk, dannet i opposition til Charlottenborg Udstillingen i 1891 af Johan Rohde, J.F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Grønningen, dansk, dannet i opposition til Den Frie Udstilling i 1915 af Harald Giersing, Sigurd Swane og Kai Nielsen. Høstudstillingen, dansk, dannet i 1934, fortrinsvis landskabsmalere bl.a. Knud Agger og Harald Leth, senere også abstrakte kunstnere. Fra 1936-42 udstillede gruppen sammen med Corner. Høstudstillingen blev opløst i 1949.
kætter religiøs afviger. Person som i sin religiøse overbevisning eller praksis bevidst går imod den officielle troslære.
 

A   B  C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu