Drop Down Menu

 

Drop Down Menu
Borgmestergården - det første hus i Den Gamle By
The Mayor's Mansion - the first building in The Old Town
Borgmestergården i renæssancestil fra 1597 var den første bygning i Den Gamle By. Den lå på hjørnet af Immervad og Lille Torv i Aarhus, og en nedrivning af bygningen var planlagt. Den aarhusianske lærer med interesse i lokalhistorie Peter Holm (1873-1950) tog initiativet til, at Borgmestergården blev genopført på Landsudstillingen i Århus i 1909 og atter genopført i 1914, da Den Gamle By blev indviet på sin nuværende placering.
The old Town opened its doors to the public in 1914, the founder was Peter Holm (1873-1950). The very first building was the Mayor's Mansion in Renaissance style, built 1597.
1 Borgmestergården ligger på hjørnet af Algade og Torvet.
The Mayor's Mansion is located at the corner of Algade and Torvet (the town square).
2 På skiltet over døren står: "Anno 1788 er denne gaard repareret og istandsat af Paul Pedersen Frousing og Chatrine Maria Bagge".
The sign above the door: In the year 1788 this building was repaired and renovated by Paul Pedersen Frousing and Chatrine Maria Bagge".
3-5 Borgmestergården set fra bagsiden/The Mayor's Mansion, the rear side.
6-7 Lysthus, ca. 1780, i Borgmestergårdens have i Algade/Pavilion, c. 1780, in the garden of the Mayor's Mansion in Algade.
Møntmestergården 1683/The Mintmaster's Mansion 1683
Møntmestergården, barokstil, opført i Borgergade i København i 1683 for møntmester Gregorius Sessemann. En møntmester er en person, der slår mønt, en håndværker og kongelig embedsmand, der forestår fremstillingen af en stats mønter. I Danmark anvendtes betegnelsen til 1924 om lederen af den Kgl. Mønt (nu møntdirektør).
The Mintmaster's Mansion, Baroque style, 1683.
1-6 Møntmestergården, Torvet/The Mintmaster's Mansion, Torvet (town square).
1-2 En gargoil (fr. gargouille) er et tagrendeafløb/en udspyer formet som et fantasivæsen/groteske, der spyer vandet væk fra muren. En gargoil var en beskytter, dens groteske form skræmte onde ånder væk. Gargoils ses ofte i gotiske katedraler, eksempelvis i Vor Frue Kirke, Strasbourg.
A gargoyle is a waterspout intended to carry rainwater away from the roof. The gargoyle was a protection against evil, its grotesque form frightened away evil spirits. Gargoyles were very common in Gothic church architecture
for example the Cathedral of Notre-Dame, Strasbourg.
3 Vinkyperens skilt på Møntmestergården/The cellarman's sign at the Mintmaster's Mansion.
4 Vinkyperens skilt på dets tidligere placering på stenhuset i Aalborggården/The cellarman's sign at its previous location at the stone house, the Aalborg Estate.
1 Indgang til Møntmestergårdens gård, i baggrunden ses Stubmøllen/Entrance to the Mintmaster's Mansion, in the background is the Stubble Mill.
2 Stubmølle fra 1792. Møllen har ligget i Varde. En stubmølle er en vindmølle af træ. Vingerne eller hele møllehuset kan drejes efter vinden. Den hollandske mølle fortrænger stubmøllen fordi, her drejes kun møllehatten og møllebygningen kunne bygges større.
Stubble Mill from 1792.
3-4 Møntmestergården, gårdsiden/The Mintmaster's Mansion, rear side.
5 Baroktrappen/The Baroque staircase.
6
Prins Christians dåbskjole udstillet i Den Gamle By i 2006. 
Prins Christian Valdemar Henri John blev døbt den 21. januar 2006 i Christiansborg Slotskirke i denne dåbskjole fra 1870 som blev syet til den første tronfølger i det glycksborgske kongehus, Prins Christian, senere Kong Christian 10. Kjolen er syet af brysselerkniplinger som Dronning Lovisa, Christian 10.'s mor, købte i Belgien.
Prince Christian's christening gown, exhibited in The Old Town in 2006. Prince Christian Valdemar Henri John was baptized in Christiansborg Palace Chapel on the 21st of January 2006 in this christening gown from 1870 made for the first successor to the Throne of the House of Glücksborg, Prince Christian, later King Christian X. The christening gown was made of Brussels lace, bought in Belgium by Queen Lovisa, the mother of Christian X.
Fra Dronningens Garderobe. Udstilling i Den Gamle By i Aarhus, 28. marts til 9. september 2018. H.M. Dronningen er protektor for Den Gamle By. I Den Moderne By ligger "Dronning Margrethes Gade".
1-3 Fugleloft slutn. af 1600/Bird ceiling painted in the late 1600s.
4-5 Gobelinsalen gobelinefterligninger malet på lærred/Tapestry room, tapestries reproduced on canvas.
1-3 Eilschous Boliger i Navnløs, 1760'erne. Hus fra Odense der var en stiftelse for enker og jomfruer af præste- eller købmandsstand/Eilschous Almshouses.
4 Bødkerens skilt i Vestergade. Lille Rosengården, 1741, hus fra Randers /The cooper's Sign.
5 Lysestøberens skilt, Lille Rosengården i Vestergade/The chandler's Sign.
1 Skomagerens skilt, "H.P. Lynge", Lille Rosengården i Vestergade/The shoemaker's Sign.
2-4 Skomagerens stue. Sofaen som Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary sad i og spiste fedtemadder og drak kaffe under deres besøg i Aarhus 26. juli 2004.
The shoemaker's sitting room
.
4 Skomagermadammens Bibel eller salmebog og håndarbejde/The shoemaker's wife's Bible or hymn book and needlework.
5 Skomagermadammens køkken/The kitchen in the shoemakers house.
1 Skomagerens værksted, til venstre ses reol med kundernes læster/The shoemakers workshop.
2-4 Tobakslade, baggård i Vestergade/Tobacco Barn.
5 Tobakshandel, Vestergade, 1700-tallet. Hus fra Aarhus/Tobacconist's Shop, house from Aarhus, 1700s.
1-5 Tobakshandel og tobaksfabrik, Vestergade, 1700-tallet. Hus fra Aarhus/Tobacconist's Shop and factory, house from Aarhus, 1700s.
1-3 Tobaksfabrikken, Vestergade, set fra gårdsiden/Tobacco factory, the rear side.
4 Das eller lokum, baggård, Vestergade/Privy or outhouse.
5 Reberbanen, Vestergade, ca. 1875/The ropewalk, c. 1875.
6 Renæssancegården, Vestergade, 1593. Hus fra Aarhus/Renaissance building from Aarhus, 1593.
1-4 Renæssancegården, Vestergade, 1593. Hus fra Aarhus/Renaissance building from Aarhus, 1593.
5 Apoteket, på hjørnet af Vestergade og Aagade, 1571. Renæssancehus fra Aalborg/The chemist's shop, 1571, Renaissance building from Aalborg.
1-4 Apoteket, på hjørnet af Vestergade og Aagade, 1571. Renæssancehus fra Aalborg/The chemist's shop, 1571, Renaissance building from Aalborg.
5 Lysthus i apotekets have, ca. 1760. Hus fra Aalborg/Pavilion from Aalborg, c. 1760.
1-6 Svendborghuset på hjørnet af Vestergade og Aagade, 1761. Skrædderens skilt/The Svendborg House, c. 1761. The Tailor's Sign.
1 Stampemøllen, 1824, fra Svanninge på Fyn/Stamping mill, 1824.
2 Kapervogn, i baggrunden stampemøllen/Carrige.
3 Pakhus, Algade, i bindingsværk med mansardtag. Hus fra Aalborg/Warehouse, half-timbered house with mansard roof.
4 Sprøjtehus for Aarhus Brandvæsen, 1818. Oprindeligt Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus/Fire Engine House, Aarhus Fire Brigade, 1818.
5 Gavlhus set fra Aagade, ca. 1625. Hus fra Århus, /Gable House from Aarhus, c. 1625.
6 Port i Aagade.
1-5 Huse i Aagade/Houses in Aagade.
3 Aarhus Mølles stuehus, omkring 1700. Museets kontorer har til huse her/Aarhus Mill Farmhouse, about 1700.
4-5 Kobbersmedens skilt på hus i Aagade/The coppersmith's sign.
Aalborggården/The Aalborg Estate
består af fem huse beliggende mod Toldbodgade, Brostræde, Torvet, Søndergade og Havbogade
consists of five buildings located on Toldbodgade, Brostræde, Torvet (town square), Søndergade and Havbogade
1
2
3
4
5
6
1-2 Bindingsværkshus i tre stokværk, set fra Toldbodgade, 1585/Half-timbered, three-storey house, 1585.
3 Hus i empirestil, på hjørnet af Torvet og Søndergade, 1807/House, Second Empire Style, 1807.
4-5 Kjellerups stue, Torvet, Empirehuset, 1807. Opkaldt efter ejeren købmand Jacob Kjellerup.
Kjellerup's sitting room
, the Second Empire House, 1807. Named after the merchant and owner
Jacob Kjellerup.
6 Stenhuset, 1634, og bindingsværkshuset, 1585, set fra Torvet/ Stone house, 1634, and half-timbered house, 1585.
1
2
3
4
5
6
1 Stenhuset, 1634, og bindingsværkshuset, 1585, set fra Torvet/ Stone house, 1634, and half-timbered house, 1585.
2-3 Bryggeri, Havbogade, 1570/Brewery, 1570.
4-6 Bog- og papirhandel/Bookshop.
1
2
3
4
5
6
1-3 Bog- og papirhandel/Bookshop.
4 Bog- og papirhandel og handskemagerens skilt/The bookshop and the sign of the Glovers Shop.
5-6 Handskemager/the Glover's Shop.
1
2
3
4
5
6
1-6 Isenkræmmer/The ironmonger's shop.
1-3 Pakhus, ca. 1550. Huset er den ældste bygning i Den Gamle By/Warehouse, c. 1550. The house is the oldest building in The Old Town.
4-6 Brændevinsbrænderi/Aquavit distillery.
4 Bemalet sandstensskilt med bjørn fra ca. 1750 viser interiør fra brænderiet. En bjørn drikker vand af køletønden og indgår i motivet fordi indehaveren hed Poul Esbjørnsen.
Sign with a bear, c. 1750, shows the interior of the distillery and a bear drinking water from a wooden barrel. The bear refers to the owner Poul Esbjørnsen (bjørn = bear).
1-3 Urmager/The watchmaker.
4-5 Købmandsgården, 1723/The Grocer's shop, 1723.
1-5 Købmandsgården, 1723/The Grocer's shop, 1723.
1-4 Traktørsted/Eatery.
5-6 Legetøjsmuseet/The Toy Museum.
1-2 Bagerens skilt/The Baker's Sign.
3 Bagersvend/A journeyman baker.
4-6 Bindingsværkhus og bulhus (træbygningen), 1700-tallet, fra Haderslev/Half-timbered houses, 18th century.
1-5 Bendtsens Pakhus, Søndergade, ca. 1650. Hus fra Aalborg/Bendtsen's Warehouse, c. 1650.
4 "Spyt ikke paa Fortovet", påbudsskilt til begrænsning af det almindelige spytteri og således til forebyggelse af tuberkulosesmitte, som var et initiativ taget af "Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse", som blev stiftet i 1901. På skiltet ses Patriarkkorset eller Lorrainekorset, et dobbeltkors, som er det internationale symbol for tuberkulose.
"Don't Spit on Sidewalk" because spitting spread lethal diseases, especilly tuberculosis.
5 Sørgende enke skubber sin mands kiste/A grieving widow pushes her husband's coffin.
1-2 Glarmesterens skilt, Torvet, Hus fra Aarhus, 1700-tallet/The glazier's sign.
3-4 Farveri/Dyeworks.
5 Smedens skilt/The blacksmith's sign.
1-5 A. Henriksen Bogbinder. Gavlhus fra Aarhus, 1600-tallet/A. Henriksen bookbinder, gable house from Aarhus, 1600s.
1-5 Hattemagerens hus, Kalundborghuset ca. 1700, hattemagerens butik og værksted/The hatter's house from Kalundborg, c. 1700, the hatter's shop and workshop.
1-4 Toldbod fra Aarhus, 1700-tallet. Bygningens farve er ændret fra gul til rød.
Custom House from Aarhus, 1700s. The colour of the house has been changed from yellow to red.
5 Ford T fra 1926. Henry Ford og hans bilingeniører anvendte de første 19 bogstaver i alfabetet som betegnelse for deres modeller. Nogle af bilerne var prøvebiler, som ikke nåede i handlen. Den mest succesfulde bil i den tidlige produktion var Ford N modellen fra 1906.
Ford
Model T from 1926.
1-5 Randershus, ca. 1650, formentlig en gammel købmandsgård/Randers House, c. 1650, supposed to be an old grocer's shop.
1 Bogtrykkeri, hus fra Aarhus, 1800-tallet/Printing house, building from Aarhus, 1800s.
2-3 Vandmølle fra Møllerup Gods på Djursland, 1843/Water mill, 1843.
3 "Skridt om Hjørnet". Skiltet opfordrer kusken på et hestekøretøj til at hestene skulle gå i skridtgang, hestens langsomste gangart.
4 Skibsværftet, 1800-tallet/The shipyard, the 19th century.
5 Spirkonstruktion.
6 Mutter Stahlboms Hus, 1675. Hus fra Aabenraa. Posthuset indgår i en del af huset/Mrs. Stahlbom's House, 1675. Post Office and museum.
7 Musæum, Mutter Stahlboms Hus, Havbogade, gavlfacade opført 1738/Museum, Mrs. Stahlbom's House, the gable facade was built in 1738.
1 Datidens "altankasse"/"Window box" of the old days.
2 Hus med gadespejl/House with window mirror.
3 Læderhandlerens skilt/The sign of the Leather Shop.
4 Sadelmager/The Saddler.
5 Uldspinderiet/Wool Spinning Mill, 1750.
1-6 Marie Wahlstrøms Modeforretning (damehatte), Lemvighus, 1839/Marie Wahlstrøm's Fashion Shop (ladies' hats), Lemvig House, 1839.
1-5 Marie Wahlstrøms Modeforretning (damehatte), Lemvighus, 1839/Marie Wahlstrøm's Fashion Shop (ladies' hats), Lemvig House, 1839.
1-6 Skolen og skolestuen, fra Kerteminde, 1741/The school and the classroom, 1741.
Posthuset/The Post Office
Botanisk Have/Botanical Garden in Aarhus
Kunstværker, botanisk have/Works of art, Botanical Garden
Anker Hoffmann, "Solskinspigen", 1981/Anker Hoffmann, "Sunshine Girl", 1981.
Buste af Hans Hedtoft (1903-1955). Dansk socialdemokratisk statsminister, født i Lollandsgade 23 i Aarhus. Uddannet litograf. Opkaldt efter Hedtoft var det synkefri skib M/S Hans Hedtoft, der under sin jomfrurejse (afsejling fra København 7. januar 1959) kolliderede med et isbjerg syd for Kap Farvel og sank den 30. januar 1959. Alle ombordværende omkom.
Bust of Hans Hedtoft (1903-1955). Danish politician and prime minister.
Buste af H.C. Hansen (1906-1960), der blev født i Falstersgade i Aarhus. Han var udlært typograf og socialdemokratisk statsminister fra 1955-1960. Busten, udført af Svend Lindhart, er en bronzeafstøbning af originalen, der står i Folketingets Vandrehal.
Bust of H.C. Hansen, born in Aarhus, Danish Prime Minister from 1955-1960. The bust is executed by Svend Lindhart, casted in bronze taken from the original bust placed in the Folketing's lounge.
Steen Steensen Blicher (1782-1848) hedens digter og præst ved Thorning Kirke fra 1819-25. Blicher blev især kendt for sine noveller som eksempelvis "E Bindstouw", "Præsten i Vejlbye" og "Hosekræmmeren". Statuen, der er opstillet i 1928, er udført af Just Nielsen Sondrup.
Indskriften på soklen:
STEEN STEENSEN BLICHER. JYLLANDS DIGTER. HEDENS SANGER. 1782-1848 - HAN TOG VORT SPROG TIL SIT JÆGERBRYST OG LAGDE DET OP TIL SIT HJERTE. DA KLANG DETS STRENGE MED FOLKETS RØST, OG JYDEN SIN A B C LÆRTE. MENS SMILET TÆNDTES SAA VIDEN OM. JEPPE AAKJÆR.
Steen Steensen Blicher (1782-1848), Danish priest, poet and short-story writer. The statue, 1928, is executed by
Just Nielsen Sondrup.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt