Drop Down Menu
K Ø B E N H A V N
C O P E N H A G E N
Drop Down Menu
Christiansborg Slot og ruinerne under slottet
Christiansborg Palace
, the Danish Parliament and the ruins under the Palace
Det nuværende og  3. Christiansborg Slot, 1907-28/The third and present Christiansborg Palace, 1907-28.
Forgængerne for det 3. Christiansborg Slot
Predecessors of the third Christiansborg Palace
Absalons Bispeborg (opført 1167- nedrevet 1369)
Absalon's Castle
(built 1167- demolished 1369)
Absalons Bispeborg. Opført 1167. Nedrevet 1369.
Borgen var omsluttet af en høj hvid ringmur. Resterne af borgen ligger i kældrene under det nuværende 3. Christiansborg.
Se ruinerne under Christiansborg.

Nationalmuseet foretog arkæologiske undersøgelser i årene 
1900-02, 1906-07 og 1918. Afdækningen af stykker af ringmuren var især bemærkelsesværdig. De har dannet en cirkel med en diameter på omkring 56 m. Vægtypen var en kassemur, der bestod af to murskaller opført af kridtstenskvadre fra Stevns og udgjorde den udvendige og indvendige side af muren. Hulrummet mellem skallerne blev fyldt ud med kampesten.
Fundet af to rækker nedrammede egestolper indikerer, at adgangen til borgen har været en bro.

Københavns Segl fra 1296 (Sigillum Civitatis Hafniensis) viser Absalons Borg ved Havn fra ca. 1167. Borgen skulle beskytte "Portus Mercatorum", købmændenes havn.
I midten ses en centralbygning (måske en centralkirke) med tårn og fire korsarme. Bygningen er omgivet af en 5-6 m høj ringmur, der 
er forsynet med krenelering (den takkede, åbne afslutning). Murens sidetårne er formentlig opført efter Absalons tid. Tårnet til venstre er det senere Bagertårn.
Bag ringmuren lå borgpladsen med forskellige bygninger så som palatiet (Absalons/borgherrens bolig), kapel, boliger til de ansatte og økonomibygninger som bagers, bryggers og stegers.

Hanseaterne erobrede i 1368 Absalons Borg og København blev delvis afbrændt. I 1369 blev borgen revet ned. Til nedbrydningen blev tilkaldt 47 stenhuggere fra de nordtyske Hansestæder. De efterlod flere steder et nedbrydningslag hvor flere kridtsten fra ringmuren stadig kan ses.

Efter nedrivningen af Absalons borg var et forsvar af København stadig nødvendigt, hvorfor biskoppen af Roskilde byggede en ny borg, der i 1417 blev overtaget af Erik af PommernBorgen blev siden kaldt for Københavns Slot.
Resterne af Absalons Borg blev dækket af et flere meter tykt jordlag, hvorpå der blev bygget en borg, der i omfang var lidt større end Absalons Borg. Forsvaret af den nye borg blev forbedret med anlæggelsen af en voldgrav og senere et tårn.
De fleste borge havde en ringmur med skydeskår, hvor hver mand havde sin plads og sit område at beskyde udenfor ringmuren. I borgmuren var der skoldehuller (muråbninger) hvorfra man kunne overhælde fjenden med kogende vand eller tjære.

I middelalderen havde man våben som økser, sværd, buer og pile samt blidere (kastemaskiner). Bliderne kunne ramme et mål inden for 5 meters nøjagtighed. Det var ikke kun sten, man kastede med, men også lig, døde dyr, ekskrementer og bistader blev brugt for at sprede forvirring og sygdom hos fjenden. Hvis fjenden ikke havde held til at indtage borgen ved angreb, kunne der indledes en belejring, og ventes på at forsvarerne overgav sig når sulten meldte sig. Mangel på madforsyninger kunne føre til spisning af mus, rotter, græs og tidsler, sågar kunne man spise mørkogte strimler af lædersadler. Hestene spiste man ikke så gerne, men deres blod kunne tappes og drikkes.

Absalon's castle was built in 1167 and stood for 200 years before it was conquered and demolished by the Hanseatic League in 1369. The ruins of the Castle can bee seen in the subterranean excavations under Christiansborg Palace.
Københavns Slot med Blåtårn (opført 1370 - nedrevet 1731)
Copenhagen's Castle with the Blue Tower
(built
1370 - demolished 1731
Københavns Slot. Opført 1370. Ombygget flere gange. Nedrevet 1731 efter ønske fra Kong Christian 6.
Slottet blev bygget på ruinerne af Absalons borg som en ringborg (stenhus omgivet af voldgrav). Slottet eksisterede i næsten 350 år og flere konger foretog ombygninger, hvorfor dets stil er ikke kan defineres som en bestemt stilart, da både elementer fra middelalder og renæssance indgik i det arkitektoniske udtryk.
Modellen viser slottet før Frederik 4.'s ombygninger i 1710-29.
København Slot blev fra 1417 brugt som bolig for kongerne, når de var i København. Først med enevælden blev slottet fast bolig for kongen. Slottet indeholdt kongens private bolig, repræsentationslokaler og husede Statsadministrationen. Af pladsmæssige grunde flyttede administrationen ud i andre af Slotsholmens bygninger.

Blåtårn, det store tårn på Københavns slot, blev bygget i 1400-tallet. Det var et forsvarstårn og senere fangetårn. Både fattig og rig kunne ende i tårnets fangehuller.
Islænderen
Jon Olafsson (1596-1679) skriver i sine erindringer om sine oplevelser som bøsseskytte under Christian IV: "Blåtårn er glat som et æg indvendig, så at det er en umulighed for noget menneske ved naturlige kræfter at slippe ud derfra. Dog er det ved Helvedes bistand lykkedes for tre."
I "Blåtårn" sad Christian 4.'s datter Leonora Christina fængslet i 22 år
fra 1663-85 efter at være blevet arresteret og anklaget for at være medskyldig i sin mand
Corfitz Ulfeldts forræderi. Det var i Blåtårn hun skrev sin selvbiografi "Jammers Minde".

Det store bilager (at lægge bi = bryllup).
I 1634 afholdt
Christian 4. en stor fest  på København slot for at fejre brylluppet mellem sin næstældste, men ældste overlevende, søn Prins Christian (1603-1647), og Magdalena Sibylla af Sachsen. Prinsen blev i 1610 hyldet som "udvalgt prins", og skulle have overtaget tronen efter Christian 4., men døde året før sin far. Ægteskabet var barnløst.
Brylluppet kaldtes "Det store bilager". De storslåede festligheder varede en uge og skulle demonstrere, at Danmark-Norge trods den fejlslagne indblanding i Trediveårskrigen i 1625 stadig var en førende magt i Europa.

U
denlandske besøgende i København fandt Københavns Slot imponerende, men fra slutningen af 1500-tallet og fremefter blegnede pragten i tilrejsendes øjne. Slottets kvaliteter eller mangel på samme udmærkede sig ved, at det havde mange år på bagen, det var ikke en konge værdig, og det var omgivet af en stinkende voldgrav.
Med enevælden blev Københavns Slot i 1660 til kongens faste bolig. Nu skulle slottet måle sig med andre enevældige kongers slotte i Europa, og den store inspiration var solkongen Ludvig 14.'s storslåede barokslot Versailles.

Frederik 4.'s ombygninger i 1710-29. I denne periode blev flere bygninger revet ned for at blive genopbygget. Slottet blev femkantet og i 5 etager og så tung, at fundamentet begyndte at skride.

I 1731 besluttede Christian 6. at slottet skulle rives ned
for at der kunne opføres et større slot i barokstil. Det nye slot bar kongens navn "Christiansborg".

Copenhagen's Castle was built 1370. It has been rebuilt several times. King Christian 6. wished the castle to be demolished which happened in
1731.

The Blue Tower of Copenhagen Castle was built in the 13th century. It has been used as donjon. Leonora Christina was the daughter of King Christian IV of Denmark and she was married to the Danish statesman Corfitz Ulfeldt, who was discovered engaged in double treachery. Leonora Christina was arrested accused of complicity in her husband's treason and was imprisoned from 1663 to 1685 in the Blue Tower. During her imprisonment she wrote her autobiography "Jammers Minde" (Memories of Complaint).

Det 1. Christiansborg (1740 - nedbrændt 1794)
The first Christiansborg Palace (1740 - destroyed by fire
1794)
Barokslot med ridebaneanlæg og slotskirke
Indviet 1740. Nedbrændte
natten mellem den 26. og 27. februar 1794.
Den kongelige familie flyttede midlertidigt til Amalienborg.
Opført for Kong Christian 6. af generalbygmester Elias David Häusser bistået af arkitekterne Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah.

De enevældige konger, der beboede slottet var:

Christian 6., Frederik 5. og Christian 7.

Det 1. Christiansborg brænder. 70 personer mistede livet under branden. Kun ridebaneanlægget overlevede branden. Værdierne blev slæbt ud af slottet og bragt til Holmens Kirke. Tre af N.A. Abildgaards malerier blev skåret ud af rammerne og hænger på det 3. Christiansborg. Årsagen til branden var formentlig et tilsodet kakkelovnsrør. Slukningsforsøgene lykkedes ikke og slottet lå den følgende morgen i ruiner.


Baroque Palace
with
riding ground complex and chapel. Inaugurated in 1740. Destroyed by fire in the night between 26 and 27 February 1794. During the rebuilding the royal family took up temporary residency at Amalienborg Palace.

The palace was built for King Christian VI by Elias David Häusser assisted by the architects Nicolai Eigtved and Lauritz de Thurah.

Autocratic kings who lived in the Palace:
Christian 6., Frederik 5. and Christian 7.

Det 2. Christiansborg (1828 - nedbrændt 1884)
The second Christiansborg Palace (1828 - destroyed by fire 1884
)
C.F. Hansens slot i nyklassicistisk stil.

Opført 1803-28. Nedbrændte 1884. Ridebaneanlægget og slotskirken overlevede branden.

Kong Frederik 6. brugte kun slottet til repræsentation.
Kong Frederik 7. boede på slottet fra 1852-63.

C.F. Hansens Palace in
Neoclassical style.
Built
1803-28. Destroyed by fire 1884.

"Christiansborg Slots Brand i Kjøbenhavn.
Fredagen den 8. Oktober 1884 kl. 4½ udbrød Ild i den Del af Slottet i hvilken Rigsdagen havde sine Lokaler, og forplantede sig i Løbet af faa Timer med en rivende Hurtighed til den øvrige Del af Slottet, saa at det hele store Bygningskomplex med de mange og værdifulde Skatte udgjorde et fuldstændig Flamme hav. Brandkorpset, Militaire, Marinen, Studenter og Borgere kappedes om at redde saa meget som mulig af de mange Skatte, som Slottet husede, og det lykkedes at frelse den store og kostbare Malerisamling, Sølvservicet med mange andre værdifulde Sager ligesom der ved den fortrinlige Bistand lykkedes at redde Slotskirken, Thorvaldsens Musæum, det store kongelige Bibliothek, Tøjhuset og Ministerialbygningen, der alle vare meget udsatte for Ilden."

På øverste billede ses brandslukningen og redningsarbejdet. Der pumpes vand, og der reddes malerier.
På nederste billede har ilden godt fat i facaden. Slotskirken ses uskadt til højre.
Det 3. Christiansborg (opført 1907-28)
The third Christiansborg Palace
(built 1907-28)
Thorvald Jørgensens slot i nybarok stil.
Det nuværende slot.


Opført
1907-28. Enevælden var blevet afskaffet i 1848, og med 1849-grundloven fik landet sit første demokratiske parlament Rigsdagen (Folketinget og Landstinget), der stod for genopførelsen. Landstinget havde til huse på Christiansborg. Kongen havde råderet over de kongelige repræsentationslokaler.

Amalienborg var nu monarkens hovedresidens.

Thorvald Jørgensen's Neo-Baroque palace. The present Christiansborg.
Built
1907-28. Amalienborg Palace became the main royal residence.

Slotsholmen med det 3. Christiansborg

Drop Down Menu

Kør musen hen over billedet for at se tekst/Hover over image to see text
1-5 H.W. Bissens rytterstatue af Frederik 7. Grundlovens giver , foran Christiansborg Slot. 
H.W. Bissen's equestrian statue of King Frederik VII in front of Christiansborg Palace, the Danish Parliament.
6 Christiansborg set fra Bertel Thorvaldsens Plads.
7-8 Den røde bygning/Finansministeriet i Slotsholmsgade. Bygningen er opført 1715-20 i barokstil for Frederik 4. af arkitekten Johan Conrad Ernst. Frontongavlens relief i sandsten er udført i 1718 af billedhuggeren Johan Christopher Sturmberg. Frederik 4.'s buste i hvidt marmor ses øverst centralt omgivet af symboler på krig og fred. Store Nordiske Krig sluttede 1720.
The Red building/The Ministry of Finance. Built 1715-20 in Baroque Style for King Frederik IV by the architect Johan Conrad Ernst.
1-4 Christiansborg Slotskirke 1826, tegnet af C.F. Hansen. Prins Christian blev døbt i kirken d. 21. januar 2006. Kirken er en tempelkirke, den har ikke noget tårn. 
Christiansborg Slotskirke (Castle-Church), 1826, by the architect C.F. Hansen. Prince Christian, the eldest son of Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary, was baptized in the church on 21 January 2006.
1-5 Rigsdagsgården med slottets hovedindgang/Rigsdagsgården with the main entrance of the palace.
6-7 Prins Jørgens Gård, opkaldt efter Prins Jørgen, der var søn af Frederik 3. og bror til Christian 5. og Prinsgemal til Dronning Anne af Storbritannien. Fra Prins Jørgens Gård er der indgang til de kongelige repræsentationslokaler, Statsministeriet og Højesteret. I gården står 4 bronzestatuer (Herkules, Minerva, Asklepios og Nemesis) udført af Bertel Thorvaldsen og H.W. Bissen.
Prins Jørgens Gård, named after Prince Jørgen son of Frederik III brother to Christian V and Prince Consort of Queen Anne of Great Britain. The four bronze sculptures (Hercules, Minerva, Asclepius and Nemesis) are executed by Bertel Thorvaldsen and H.W. Bissen.
8 Højesteret i Prins Jørgens Gård. Højesteret åbnede på det 3. Christiansborg i 1919. Med enevældens indførelse i 1660 afløstes Kongens Retterting af højesteret, men man bevarede de eksisterende landsting og underretter.
The Supreme Court. Christiansborg Castle houses the Danish Parliament, the Supreme Court, the prime minister's office and the Royal Reception Rooms.
1 Dronningeporten, trappen til repræsentationslokalerne/The Queen's Gate, the staircase to the Royal Reception Rooms.
2 Mindetavle i Kongeporten til fejring af den mislykkede svenske storm på København.

Under Stormen på København 1659 (under Karl Gustav-krigene) blev Frederik 3. opfordret til at forlade byen, men sagde: "Jeg vil dø i min rede", som der står over hans kronede buste. Mindetavlens indskrift: "1659 1909 Ellevte Februar Kjøbenhavns Borgere satte dette Mindesmærke til ihukommelse af Fædrenes Tapperhed og Enighed som friede Byen fra Undergang og frelste Danmarks Rige". Mindetavlen, opsat 1917, er udført af Martin Nyrop.

Dronningens gobeliner
er ophængt i Riddersalen, de kongelige repræsentationslokaler, Christiansborg Slot.
Beskrivelse af ALLE gobelinerne, klik her
Tapestries for HM the Queen
click
here
1 Indre Slotsgård.
2-4 Rytterstatue af Christian 9. udført af Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945). Se Carl-Nielsens bronzedøre i Ribe Domkirke.
Equestrian statue of King Christian IX executed by the Danish sculptor Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945). See Ribe Cathedral's bronze doors.
1-3 Ridehuset og Ridebanen/The riding house and the riding ground complex.
 
1-4 Restaurant Tårnet, Christiansborg Slot.
Marmorbroen/The Marble Bridge
Marmorbroen med de to pavilloner var slottets oprindelige hovedindgang og blev opført 1739-45 af Nicolai Eigtved. Broen spænder over Frederiksholms Kanal. Slotsbroen, som den oprindelig hed, kaldes Marmorbroen efter fortovene, der er belagt med norsk marmor.
Medaljonerne på broens sider er udført i rokokostil af den franske billedhugger
Louis-Augustin Le Clerc, de symboliserer havguder.
Pavillonernes figurgrupper og dekorationer er udført af den tyske billedhugger
J.C. Petzold. Se pavillonfigurerne på Kongernes Lapidarium.

The Marble Bridge and the two pavilions.
Ruinerne under Christiansborg
The Ruins of Bishop Absalon’s Castle and Copenhagen Castle
Ruinerne fortæller historien om Københavns grundlæggelse og områdets udvikling gennem mere end 800 år. De omkring 3000 kvadratmeter ruiner stammer fra dels Absalons Borg og Københavns Slot.
I 1167 byggede Absalon sin borg på en lille holm udenfor havnebyen Havn. Borgen var et
fæstningsanlæg til forsvar mod vendiske pirater. I 1369 blev borgen revet ned af det tyske handelsforbund Hansestæderne efter en lang belejring.
I vinteren 1906-07 var håndværkere i gang med at opføre det nuværende 3. Christiansborg Slot efter at det 2. Christiansborg var nedbrændt i 1884. Da grunden til det store tårn blev gravet ud stødte håndværkerne på rester af murværk fra middelalderen.

The ruins under Christiansborg Palace tell the story of the founding og Copenhagen and the development of the site over more than 800 years.
The foundation stone of the present and third Christiansborg Palace
was laid in 1907. During the winter 1906-07 workmen were excavating a site for the building of a new large tower and encountered the remains of the medieval brickwork. It was the remaining of some of the earliest predecessors of Christiansborg Palace.
1 Kridtstensbrønd i Absalons Borg, der var bygget af samme slags kridtsten som ringmuren, til hvilken der også var anvendt marksten.
Limestone well at Absalon's Castle built with limestones similar to the stone used in the ring wall.
2 Afløb fra "hemmeligheder". En "hemmelighed" var et toilet bestående af et afløb, der endte nedenfor ringmuren. Afløbet til venstre er fra et hus indenfor Absalons borg. Det til højre er bunden af en skakt, der har ført op til et toilet på en etage højere oppe i tårnet.
The secret, a toilet, consisted of a drain which ended right below the ring wall.
3 Afløb der fører fra borgpladsen på Absalons borg gennem ringmuren/The outlet from the Castle's courtyard.
4 Fundament fra ringmurene på henholdsvis Absalons Borg (venstre) og Københavns Slot (højre).
Foundation from the ring walls from respectively Absalon's Castle (left) and Copenhagen Castle (right).
1-3 Absalons hvide ringmur var lidt over 5 meter høj og 1½ meter bred. Den kunne ses på lang afstand og fjenderne kunne blive afskrækket ved f.eks. synet af hoveder, der var sat på stager foran muren.
Vægtypen var en kassemur, der bestod af to murskaller opført af kridtstenskvadre fra Stevns og udgjorde den udvendige og indvendige side af muren. Hulrummet mellem skallerne blev fyldt ud med mørtel og kampesten. Konstruktionen gjorde muren elastisk og modstandsdygtig overfor blidere (kastemaskiner der fyrede sten af).
Bishop Absalon's white curtain wall
(the outer wall of the castle) made of limestones from the Cliffs of Stevns was around 5 meters high and 1½ meters wide. The wall was visible at a great distance and heads on stakes could be placed in front of the wall to frighten enemies.
4-5 Ringmurstårnet opført i mursten. Tårnet blev en del af Københavns Slot som Bagertårnet (senere krudttårn).
The tower of the ring wall is built of bricks. The tower later became part of Copenhagen Castle as the Baker's Tower. 
1 Jordklump, der blev efterladt ved udgravningen i 1907, så man kan se terrænforholdene gennem tiden.
Lump of earth left at the excavation in 1907, making it possible to see the configuration of the ground through time.
2-3 Teglstenene. På billede 3 ses en sten med fodaftryk af en kat.
The Bricks. Picture 3 shows a cat has walked across the wet clay and left its footprints.
4 Granitstenene i gulvbelægningen viser, hvor Absalons ringmur fortsatte. Ringmurens videre forløb blev afbrudt af Christiansborgs grundmur.
The granite stones in the flooring show the continuation of Absalon's ring wall. The ring wall is interrupted by Christiansborg Palace's foundation wall.
1-8 Blåtårn var bygget ovenpå en væltet mur fra Absalons borg. Leonora Christina var tårnets mest berømte fange. Fængslets nederste fangehuller var uden døre og vinduer, fangerne blev hejst ned.
The Blue Tower was built upon a knocked down wall from Absalon's Castle. Leonora Christiana was the most famous prisoner, who has been locked up in the Blue Tower. The dungeons were without doors and windows, the prisoners were lowered down.
1 Kirkestenene. Bygningsdelene er af skånsk sandsten og granit. Det er to søjleskafter af poleret granit, søjlekapitæer i trapezform, dele af en sandstensbue og et vievandskar af sandsten. Stenene stammer sandsynligvis fra et kirkerum i Absalons borg.
The Chapel stones. The building materials are made of Scanian sandstone and granite. Two shafts of a column made of polished granite, capitals of a column in shape of a trapezium, parts of an arch and a holy water front both made of sandstone. The stones probably derive from the interior of a church at Absalon's Castle.
2 Ansigter. Senmiddelalderligt kridstensrelief. Forestiller to personer den ene med narrehue på. Fundet ved udgravningen i 1907.
Faces. The limestone relief dated from the late medieval times was found at the excavation i 1907. The relief shows two persons, one of them is wearing a fool's cap.
3 Del af kapitæl fra kolonnaden mellem slotsgården og ridebanen på det 2. Christiansborg.
Part of capital from the colonnade between the courtyard and the Riding Ground on the second Christiansborg.
4 Holkebrønd fremstillet af 2 udhulede egestammer. Brønden er 4,10 m dyb og 1,20 m i diameter. Denne type brønd kendes helt tilbage til bronzealderen. Da stenhuggerne i 1369 ødelagde kapellet på Absalons borg, smed de flere bygningsdele i denne brønd.
A Hulk's well. When the stone cutters destroyed the chapel of Absalon's Castle i 1369, the threw several buildig materials into this well.
1 Piloteringspæle, der stammer fra en udvidelse af Københavns slot ud i voldgraven. Pælene blev nedrammet for at bære kampestensfundamenter og murværk, hvor jordbunden var blød.
Pile foundation. These piles originate from an extension of Copenhagen castle out into the moat.
2-6 Trævandledning fra det 1. Christiansborg Slot (e. 1733). De udborede træstammer er sat sammen med jernbeslag og blyrør.
Conduit pipe made of wood
, originally from the first Christiansborg Palace (after 1733). The hollowed-out trunks are put together with iron fastenings and lead pipes.
Det Kongelige Biblioteks Have/The Royal Library Garden
1-5 Det Kongelige Biblioteks Have blev indviet i 1920. Haven ligger foran Hans J. Holms biblioteksbygning fra 1906, på det sted, hvor Christian 4.'s krigshavn, Tøjhushavnen, havde ligget. Bassinet midt i haven refererer til den gamle krigshavn.
Mogens Møllers Vandskulptur, 1999, i havens bassin symboliserer bogen og det skrevne ord.
The Royal Library Garden, inaugurated in 1920.
The fountain was executed in 1999 by Mogens Møller.
4 Rigskansler Peder Griffenfeld. Statuen er udført 1922 af Carl Martin-Hansen. Se Griffenfelds grav i Vær Kirke.
Statue of Chancellor Peder Griffenfeld, executed in 1922 by Carl Martin-Hansen.
5 Filosoffen Søren Kierkegaard. Statuen er udført 1879 af Carl Aarsleff efter en statuette af Louis Hasselriis. Opstillet i haven i 1918.
Statue of the philosopher Søren Kierkegaard, executed in 1879 by Carl Aarsleff after a statuette by Louis Hasselriis. The statue was erected in the garden in 1908.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt