contactarslonga@gmail.com
Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Italien/Italy
Drop Down Menu

 
Verona, Genova, Como  
Assisi
Francois-Léon Benouville, "Den døende Frans af Assisi bæres til Santa Maria degli Angeli og velsigner byen Assisi", 1853, Musée D'Orsay, Paris.
 
1-2 Indskrift i Assis byport, Porta Nouva: "Benedicat tibi Dominus, Sancta Civitas Deo fidelis, quia per te animae multae salvabuntur et in te multi servi Altissimi habitabunt et de te multi eligentur ad regnum aeternum". (Må Herren velsigne dig, du hellige by, som er tro mod Gud, fordi ved dig skal mange sjæle frelses, i dig skal mange af den Højestes tjenere bo, og af dig [af dine indbyggere] skal mange udvælges til Det Evige Rige).
Dette er velsignelsen som den døende Frans skal have udtalt over Assisi, da han lod sig bære uden for byen til et sted, hvorfra han havde udsigt over hele Assisi. Han sagde, at byen, der før var tilholdssted for onde mænd, var blevet en fredelig by takket være Guds velvilje.
3 I 2000 blev Assisi optaget på UNESCOs verdensarvsliste. De middelalderlige mesterværker så som San Francesco basilikaen, det tilhørende kloster Sacro Convento, værker af Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini og Giotto har gjort Assisi til et væsentligt referencepunkt for udviklingen af italiensk og europæisk kunst og kultur.
4 Nicolo Roccatagliata, 1600/20, "Den Hellige Frans af Assisi stående på en sokkel af puttier", Art Institute of Chigaco.
5 "Den Hellige Frans i bøn foran et krucifix", 1630-50, udført af den italienske barokmaler Francesco Albani (1578-1660). Louvre.
 
Grundlæggeren af Franciskanerordenen (1223) tiggermunken Frans (1181-1226) fik tilnavnet Assisi efter byen i Umbrien, hvor han blev født, og hvor han døde.
Francesco di Bernardone, søn af en rig købmandsfamilie i Assisi, blev født mens faderen var på en handelsrejse, og blev af sin mor Pica døbt Giovanni (Johannes, efter Johannes Døberen), men da hans far vendte hjem fra sin rejse, ændrede han navnet til Francesco til ære for sin hustru, der formentlig stammede fra Frankrig.

Francesco/Frans var som ung en livsnyder, men da han lod sig hvere som soldat under krigen mellem Assisi og Perugia i 1202 og blev taget til fange, ændrede hans liv sig. Da han kom tilbage til Assisi gav han sine rigdomme bort og viede sit liv til Gud,

I kirken San Damiano ved Assisi, havde Kristus fra sit kors talt til Frans og sagt "Du skal rejse mit hus. Det er ved at falde sammen". Frands opfattede Kristi ord bogstaveligt og begyndte at genopbygge forfaldne kirker med materialer indkøbt for sin fars penge hvilket affødte faderens vrede og førte til et endeligt brud i al offentlighed mellem far og søn som skildret i Giottos freske i overkirken. Frans, der beskyldtes for misbrug af faderens midler, tog sit tøj af og gav det til sin far med ordene "Fra nu af skal jeg ikke mere sige Fader Pietro di Bernardone, men vor Fader, du som er i Himlene!"

I mødet med Kristus forstod Frans sit kald og gav afkald på sit jordiske gods for at leve i armod blandt fattige.

 

Den Hellige Frans' kirke Portiuncula ved Assisi, opført mellem 352-366, var et faldefærdigt lille skovkapel da Frans overtog det, og han genopbyggede det med egne hænder. Det var i Portiuncula at franciskanerordenen opstod, en tiggerorden, hvor munkene levede af gaver og tiggeri, i Gudstro og fattigdom, og ordenen blev velsignet af paven.

Frans' lille kirke er i dag i basilikaen Santa Maria degli Angeli (basilikaen af Vor Frue af englene), der er beliggende nedenfor Assisi og opførtes 1569-1679.

Frans levede sig ind i Jesu liv, han blev menneskers vejleder og hjælper og havde oprigtig medfølelse med de lidende.

Frans levede efter Jesu ord: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!" (Matthæusevangeliet 19,21).
Frans døde 44 år gammel den 3. oktober 1226 i
Cappella del Transito. I basilikaen Santa Maria degli Angeli er Cappella del Transito placeret nær Portiuncula. Den lille hytte/kapel tjente som sygelukaf.

Frans blev helgenkåret den 16. juli 1228 af Pave Gregor 9.
Frans' sarkofag blev i 1230 placeret i krypten i kirken San Francesco i Assisi.

I Danmark kaldtes franciskanermunkene for gråbrødre fordi de bar grå kutter. De kom til landet i 1232 fra Tyskland og grundlagde et kloster i Ribe.
Frans af Assisi i Dronningens gobeliner.
Klarisserordenen blev oprettet i 1200-tallet af Den Hellige Klara fra Assisi som en kvindelig pendant til Frans af Assisi og bredte sig hurtigt ud over Europa. I Klareboderne i København lå der indtil Reformationen et klarisserkloster.
 
Portiuncula, Frans' ydmyge markkapel forvandlet til Nürnbergerkram

I bogen "Rejse i Italien", 1951, af forfatteren til romanen "Hærværk" Tom Kristensen (1893-1974), skriver Kristensen om sit besøg i den manieristiske basilika Santa Maria degli Angeli og sin oplevelse af Portiuncula:
"Af de franciskanske steder var dette det mest folkelige, saa folkeligt, at det paa mig virkede som en dyrehavsbakke. Og indtrykket fortog sig ikke, da jeg traadte ind i det kæmpemæssige kirkeskib med de massive, hvide søjler, reel opspilet renæssance, og midt i kirkeskibet fik øje paa et lille grelt koloreret bondehus med spidst tag og søjleprydet, korsbærende tagrytter paa mønningen og en stor, rundbuet port i gavlen. Ovenover porten og ned langs siderne straalede et billede i skærende farver, malet af tyskeren Overbeck, og jeg gad ikke engang se paa det, for det forvandlede dette lille ydmyge markkapel, Porteincula, den hellige Frans' kirke, til Nürnbergerkram. Selv om Portiunculas spidshvælvede, mørke indre saa ligesaa sodet ud som San Damiano, var det umuligt blot for et flygtigt øjeblik at finde den hellige Frans.

Frans restaurerede kirker. Han har restaureret dette lille kapel. Han har staaet oppe på torvet i Assisi og tigget sten til sit kirkebyggeri, som han foretog paa egen haand, baade arkitekt og murer. "Hvo, som giver mig een sten, faar een belønning i himlen; hvo, som giver mig to sten, faar to belønninger, og hvo som giver mig tre sten, faar tre belønninger," raabte han. Og jeg gik hen og rørte ved de afskallede fresker paa muren, der skinnede i skæret fra de mange hængende lamper, som om den var vaad; jeg haabede paa at røre ved en af de sammentiggede sten; men en ustandselig strøm af skvadrende turister og pilgrimme travede ind gennem porten til Portiuncula og ud gennem en anden port til venstre, som var det en jærnbanestation, og et tog lige var kommet ind. Nej, det lykkedes ikke at finde stemningen fra det lille kapel paa marken, portiuncula betyder "lille jordlod", omgivet af de simple hytter, som var munkenes celler, bygget af grene, saa vind og vejr stod ind igennem dem, og indhegnet af hække, den simpleste form for klostermure, det lykkedes ikke at finde stemningen fra det fattigste kloster, der nogensinde er bygget. Jeg var forarget."

 
1 Den Hellige Frans i kirken San Damiano, hvor Kristus taler til ham, freske af Giotto i overkirken.
2 Portiuncula, Frans' kirke, i basilikaen Santa Maria degli Angeli, Assisi.
3 Cappella del Transito, hvor Frans døde, i basilikaen Santa Maria degli Angeli, Assisi. På fresken ses franciskanermunke, der overværer Frans' overgang fra det jordiske liv til det evige liv.
4 Den Hellige Frans sarkofag over det lille alter i krypten i kirken San Francesco, Assisi, der i 1230 blev Frans endelige hvilested. Foto fra 1955.
 
Pilgrimskirken San Francesco,
den pavelig basilika for Den Hellige Frans af Assisi
Kirken San Francesco er den romersk-katolske moderkirke for franciskanerordenen. Kirken består af en under- og en overkirke. I underkirken ses fresker af Cimabue, Lorenzetti og Martini, og i overkirkens skib ses 28 fresker af Giotto omhandlende scener fra Frans' liv. I apsis i overkirken er fresker omhandlende episoder i Jomfru Marias liv og er indviet til Den Hellige Jomfru Marias optagelse i himlen.

Den dobbelte basilika og det tilstødende kloster var et ønske fra Pave Gregor 9., der efter kanoniseringen af Frans den 16. juli 1228 befuldmægtigede Broder Elias, franciskanerordenens overhoved efter Frans' død, til at opføre denne særlige kirke, der for altid skulle være "Caput et Mater", dvs. hoved- og moderkirke for franciskanerordenen.
Underkirken i romansk stil stod færdig den 25. maj 1230.
Overkirken i gotisk stil blev fuldført i årene 1230-39. Begge kirker blev indviet af Pave Innocent 4. i 1253. Fra 1250-1330 blev kirkerne udsmykket af tidens største kunstnere.

Underkirken i Den Hellige Frans' basilika, Basilica Papale di San Francesco
1 Pietro Lorenzetti, "Stigmatisering af Frans af Assisi", 1320, underkirken, Den hellige Frans' basilika, Assisi.
Det var på Alvernerbjerget (La Verna) i Toscana Frans af Assisi blev stigmatiseret. På bjerget bad Frans til Gud. Legenderne fortæller, at han længe havde fordybet sig i Jesu død på korset, og at han i et syn så en seraf (seksvinget engel), der bar en korsfæstet person, og fra sårene i den korsfæstedes hånd udsendtes stråler, der skabte sårmærker på Frans' krop identiske med Jesu fem vunder.
2 Pietro Lorenzetti, "Nedtagelsen fra korset", ca. 1320, underkirken, Den hellige Frans' basilika, Assisi.
3 Pietro Lorenzetti, "Judas har hængt sig", ca. 1310-19, underkirken, Den Hellige Frans' basilika i Assisi. Se apostle.
4 Pietro Lorenzetti, "Madonna dei Tramonti" (Vor Frue af solnedgangene), ca. 1330, underkirken, Den Hellige Frans' basilika i Assisi.
5 Giottos værksted (tilskrevet), "Noli me tangere", 1200-tallet, underkirken, Den Hellige Frans' basilika i Assisi.
 
.
.
.
1 Mindeplade på kirkepladsen ved Den Hellige Frans' basilika: "Den 4. oktober 1962 besteg Johannes XXIII dette udvalgte "Paradisets Bjerg" som pilgrim for at ære den hellige Frans' grav og bede om hans forbøn for det II. økumeniske koncil i Vatikanet. Fra denne patriarkalske basilika genkaldte han mindet om den serafiske "poverellos" [il poverello = den lille fattige fyr, tilnavn for Frans] underfulde levned som forbillede og trøst med velsignelse for Assisi, for Italien, for verden."
2 Indgangsportaler til underkirken.
Overkirken i Den Hellige Frans' basilika, Basilica Papale di San Francesco
Giotto di Bondone, "Legenden om den Hellige Frans", 1297-1300, San Francesco basilikaen, består af 28 fresker i overkirkens skib, der er baseret på: "Legenda Maior" (biografi om Frans af Assisi) af St. Bonaventure (Giovanni Di Fidanza) (1217-1274), og Tommaso da Celanos (ca. 1200-ca. 1265) tre helgenbeskrivelser af Frans af Assisi. Den første bog om Frans var "Vita Beati Francisci" ("The Life of Blessed Francis" oftest kaldet "First Life").
1 En mand fra Assisi viser ærbødighed for den unge Frans ved på byens torv at lægge sin kappe for hans fødder.
2 Den Hellige Frans giver sin kappe til en fattig mand.
3 Frans ser i en drøm et storslået palads med våbenskjold smykket med Jesu kors.
4 Miraklet i kirken San Damiano ved Assisi.
5 Den Hellige Frans frasiger sig sit jordiske gods.
Frans lagde sine fine klæder og gjorde sig fattig for at forkynde evangeliget. Frans gik herefter klædt i en kutte med et tyndt reb om livet. Franciskanerbrødrene bærer i dag et tilvarende rebbælte som symboliserer piskningen og på rebet er tre knuder, som symboliserer løfterne om fattigdom, kyskhed og lydighed som kræves for at blive medlem af ordenen. Om hver knude er fem snoninger, der symboliserer Kristi fem vunder.
6 Pave Innocent III's drøm, hvor han ser Den Hellige Frans understøtte Laterankirken, der er ved at styrte, og ser ham som den, der kan bevare kirken ved sine gøremål og sin lære.
 
1 Synet af den flammende stridsvogn kan tolkes som den anden Elias. Elias steg til himmels i en ildvogn (GT, Anden Kongebog, 2, Elias' himmelfart).
2 Den Hellige Frans' ekstase. Frans' følgere ser beundrende på at den bedende Frans, der med udstrakte arme fremtræder i korsform, løftes op fra jorden og er omgivet af lysende skyer. Det særlige lys omkring Frans vidner om lyset, der stråler fra hans sjæl. 
3 Den Hellige Frans prædiker for fuglene. Det fortælles om Frans at han prædikede for fuglene og at de lyttede til ham. Frans ses her som én, der er i dialog med Gud, med menneskeheden, og lever i harmoni med alle skabninger.
4 Den Hellige Frans af Assisis stigmatisering i 1224. Frans fik det første anerkendte tilfælde af stigmata på sine hænder og fødder i 1224 på La Verna bjerget i Toscana hvor et englevæsen (seraf) viste sig for ham bærende på en korsfæstet person fra hvis korsmærker, der kom stråler, som førte lignende sårmærkerne til Frans.
5 Den Hellige Frans' død og opstandelse.
6 Den Hellige Klara sørger over Den Hellige Frans.
 
1-6 Munkeklostret Sacro Convento i romansk og gotisk stil blev indviet i 1230, før det stod færdigt. Hovedparten af byggeriet blev opført 1474-76 i Pave Sixtus 4.'s regeringstid.
Den Hellige Frans ønskede at blive begravet der, hvor klostret nu ligger, da det i hans tid lå udenfor Assisis bymur og havde navnet Collo dell'Inferno (helvedesbjerget) på hvilket forbrydere blev hængt, og fordi Jesus også blev hængt som forbryder på Golgata.
7 Kirkepladsen.
8 Pinuccio Sciolo, "Scultura sonora" (lydskulptur).
9-10 Vejen til overkirken.
 


 
 
Assisi, Genova, Como  
Verona
 
 
 
 
 
 
 
Assisi, Verona, Como  
Genova
 
 
 
 
 
 
Assisi, Verona, Genova  
Como
 
 
 
 
 
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Kristne
højtider
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
Bayeux tapetet
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon, Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu