Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Ældre middelalder/Early Middle Ages.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

Drop Down Menu
Kør musen over billedet for at se tekst/Mouse over the image to view text
Centralt i gobelinen ses Kong Valdemar 1. den Store (regeringsperiode 1157-1182) holdende en model af Vordingborg borg. Han grundlagde ca. 1160 den første borg i Vordingborg, der fungerede som flådebase, og han samlede krigsflåden i Vordingborg før korstogene mod venderne, der blev indledt på opfordring af paven. Valdemar førte omkring tyve korstog mod venderne, der kulminerede med Rügens erobring i 1169, her indtog de borgen ved Arkona og afbrændte en træfigur af Svantevit, gud i vendisk mytologi, som Valdemar står ovenpå.

På kong Valdemars dragt ses hans datter Ingeborg (ca. 1175-1237), gift med
den franske kong Philip 2. August, der efter kroningen af Ingeborg dagen efter brylluppet ønskede skilsmisse af grunde, der aldrig er forklaret.

Til højre for Kong Valdemar ses hans fosterbror
ærkebiskop Absalon (1128-1201), der i sin venstre hånd holder sin bispestav1, og hans højre hånd hviler på et sværd refererende til at Absalon var med til at bekæmpe venderne.

Ud for Absalons skulder ses Københavns Segl fra 1296 (Sigillum Civitatis Hafniensis), der viser Absalons borg ved Havn fra ca. 1167 (hvor Christiansborg ligger i dag), borgen skulle beskytte "Portus Mercatorum", købmændenes havn.

Ved siden af Absalon ses ærkebiskop Anders Sunesen (1160-1228), han fremviser sit latinske skabelsesdigt fra ca. 1200 "Hexaëmeron". Sunesen afviste den horoskopiske astrologi, idet han med teologiske argumenter slog fast, at Gud har velsignet mennesket med tænkningens gave, og mennesket derfor ikke skal adlyde en "livløs og sanseløs stjerne"2
Sunesen står på en rist (Skt. Laurentius led martyrdøden ved at blive ristet over sagte ild). I gobelinen refererer risten til: "Kong Valdemar 2. Sejr, af Guds nåde de Danskes og Venders konge haver afskaffet jernbyrden som bevismiddel i retssager" (1216).

Lige over træet mellem Absalon og Sunesen ses papirark, fjerpen og blækhus refererende til Danmarkskrøniken Gesta Danorum (ca. 1185-1200), skrevet af Saxo Grammaticus på Absalons befaling.

Til højre for Sunesen ses Kong Valdemar 2. Sejr (1201-1241, fodlænkerne refererer til at kongen under en jagt på Lyø i 1223 blev taget til fange af "Sorte Henrik", grev Henrik af Schwerin, han står med fødderne placeret på Lyø.

Valdemar holder om sine hustruer, til højre hans første hustru Dronning Dagmar af Bøhmen (d. 1212), til venstre hans anden hustru Dronning Berengaria af Portugal (d. 1221).

Til venstre for Valdemar ses hans tre lovbøger, "LEX", Skånske lov (1202-1216), Jyske Lov (1241) og Sjællandske lov. 
Centrally placed in the tapestry is King Valdemar I the Great (ruled 1157-1182) holding a scale model of Vordingborg Castle. About 1160 he founded the first castle in Vordingborg as a naval base. Valdemar had gathered his battle fleet in Vordingborg before the crusades against the Wendish. The Wend crusades (about twenty) culminated in 1169 when the last bastion of Wendish paganism, the temple of Svantevit at Arkona on the island of Rügen, fell to King Valdemar I, who stands on the Wendish god Svantevit.

On King
Valdemar’s Court dress is depicted his daughter Ingeborg (c. 1175-1237). She was married to the French King Philip II August, who after the coronation of Ingeborg, on the day after their wedding, wanted a divorce for reasons never explained.

To the right of King Valdemar is his
foster-brother Absalon (1128-1201), considered the founder of Copenhagen and archbishop of Denmark, holding his crosier in his left hand, his right hand resting on his sword, symbolizing Absalon's part in the crusades against the Wends.

Above
Absalon's left hand is the Seal of Copenhagen
from 1296 (Sigillum Civitatis Hafniensis) showing Absalon’s castle from c. 1167 – the ruins of the castle lie beneath the present Christiansborg Palace, which houses the Danish Parliament. Absalons Castle should protect "Portus Mercatorum", the Merchant's Harbour (Copenhagen, or in older English Cheaping-Haven from the word cheapen, which originally meant "to trade").

Next to Absalon is his successor as archbishop Anders Sunesen (1160-1228) holding his "Hexaëmeron", a Latin poem describing the creation of the world according to Christian doctrine and written around 1200.
Sunesen stands on a gridiron (symbol of
Saint Lawrence, burned to death on a gridiron
and patron of the archbishop's cathedral in Lund). In the tapestry the gridiron refers to the abolition of the "Ordeal by Red-Hot Iron" a form of trial used in the Middle Ages believed to show God's will in determining guilt or innocence. The accused held a red-hot iron bar and carried it a set distance. If, after three days, the hand was healing and not festering, the accused was set free. The Church forbade trials by ordeal in Sunesen's time.

Below the "Hexaëmeron" are sheets of paper, a quill pen and an
ink well referring to Gesta Danorum (Story/Deeds of the Danes), c. 1185-1200, written on the orders of Absalon by the Danish historian Saxo Grammaticus and, notably, in Latin, not Old Danish. The cognomen "Grammaticus", meaning "learned man", was probably bestowed on Saxo after his death.

To Sunesen's right is King Valdemar II aka
Valdemar the Victorious
(1201-1241). The leg irons refer the King's kidnapping during hunting on the island of Lyø south of Funen by "Black Heinrich", count Heinrich of Schwerin, who had sworn fealty to the king. Valdemar's feet are placed on Lyø.

Valdemar has his arms round his wives, to the right his first wife Queen Dagmar of Bohemia (d. 1211), to the left his second wife Queen Berengaria of Portugal (d. 1221).

To the left of Valdemar are his three Statute Books, "LEX", the Scanian Law (1202-1216),
the Jutish Law (1241) and the Zealandic Law.
Drop Down Menu
Kør musen over billedet for at se tekst
Mouse over
 the image to view text
Yderst til højre ses ærkebiskop Eskild af Lund (ca. 1100-1181), ved siden af ham står Kong Niels (regeringsperiode 1104-1134), han er anbragt ovenpå et vildsvin. I middelalderen var kød/vildsvin kun de rige forundt.

Foran kong Niels står hans første hustru Dronning Margrete Fredkulla (fredskvinde).

Bag Kong Niels ses ærkebiskop Asser (d. 1137), Nordens første ærkebiskop.
Asser og kong Niels planlagde og påbegyndte i 1104 byggeriet af den romanske domkirke i Lund. Foran Asser ses fire kirker refererende til dom- og stiftskirkerne, Roskilde, Ribe, Viborg og Lund

Til venstre for Asser står Kong Knud 4. den Hellige (regeringsperiode 1080-1086), han er placeret på et helgenskrin, og i sin højre hånd holder han det latinske kors. I 1085 indkaldte Knud hele den danske ledingsflåde til angreb på England, hvilket ikke blev til noget, fordi kongen var optaget ved sydgrænsen, hvor en konflikt med den tysk-romerske kejser Heinrich 4. truede men udeblev. Kong Knud opkrævede bøder af de ledingsmænd, der unddrog sig, dette førte til oprør, Knud måtte flygte fra kongsgården Børglum, da opstanden brød ud i Vendsyssel, han flygtede ned gennem Jylland og kom via Sydslesvig til kongsgården i Odense, beliggende tæt ved Albani kirke, hvor han søgte tilflugt og blev myrdet i 1086 formentlig, da han bad ved alteret, blev han ramt af et spyd, der dræbte ham, han blev gravsat i Sankt Knuds Kirke i Odense. Knuds bror Erik Ejegod undslap, han drog til paven for at få Knud kanoniseret, i 1101 optog pave Paschalis 2. Knud blandt kirkens helgener.

Til højre for Knud den Hellige ses lodret tre små figurer, hirdmændene (livvagterne), der havde aflagt ed på at tjene kongen og som belønning herfor fik andele i plyndringsgodset og skatterne eller jordlodder.

Yderst til venstre i hovedfeltet står Kong Svend 2. Estridsen (regeringsperiode 1047-1074), hans placering på et vikingeskib refererer til, at han var den sidste vikingekonge. Han fik to sønner indenfor sine ægteskaber, og med sine friller fik han 19 børn, fem blev konger - Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hunger, Erik Ejegod og Niels.
De grønne ansigter omkring kong Svend symboliserer hans mange børn.

To the extreme right is archbishop Eskild of Lund (c. 1100-1181), and next to him King Niels (ruled 1104-1134) placed on a wild boar.

In front of King Niels stands his first wife Queen Margrete Fredkulla (
the maiden bringer of peace)
.

Behind King Niels is archbishop Asser (d. 1137), who became the first archbishop of all Scandinavia in 1104. The Romanesque cathedral in Lund was begun after he took office. In front of Asser are four churches referring to the cathedrals
Roskilde, Ribe, Viborg and Lund
To the left of Asser is King Canute IV aka St Canute (ruled 1080-1086), standing on a reliquary, and in his right hand holding the Latin cross. In 1085 King Canute planned an invasion of England, and assembled a fleet, but it never set sail because a peasant revolt broke out in southern Jutland, and Canute was killed by rebellious peasants in St Alban's Church in Odense during a particularly violent period in Danish history. Canute was buried in what became St Canute's Cathedral, where miracles were recorded at his tomb, and at the request of King Eric III Evergood, he was canonized (1101) by Pope Paschal II.

To the right of St Canute are three small figures, the housecarles,
the standing army of Anglo-Saxon England, made up of professional soldiers of the king.


To the left of King Canute is King Sweyn II Estridsen (ruled 1047-1074), the last Viking King placed on a Viking ship.
The green faces around him symbolize his many children (twenty-one).
Øverst i gobelinens hovedfelt ses et buehvælv med stjerner, der symboliserer de døde sjæle, der er kommet i himlen.

Centralt placeret over stjernebuen ses Jomfru Maria i solgissel (flammeglorie) siddende med Jesu afsjælede legeme (Pietà).
Jomfru Maria motivet er flankeret af Lund Domkirkes to tårne.
Yderst til venstre ses ærkebiskop Anders Sunesen knælende i bøn under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn) i Estland. Når ærkebiskoppen rakte armene mod himlen gik danskerne sejrrigt frem, når han sænkede armene havde venderne krigslykken med sig. Ærkebiskoppen bad Gud om hjælp til sejr, sejrstegnet fra Gud var et rødt flag med hvidt kors, der faldt ned fra himlen, en engel rækker Dannebrog til ærkebiskoppen.

Til højre i feltet ses grundlæggeren af Franciskanerordenen Frans af Assisi
(1181-1226), han velsigner tre munke, en fjerde munk opholder sig på kro drikkende øl.

Bag munkene ses håndværkere i gang med kirkebyggeri.

Yderst til højre ses et sygeleje og munken som den, der plejer og tilser den syge.

In the top of the tapestry's main field is an arched vault with stars symbolizing souls in heaven. Centrally placed on the star arch is Virgin Mary holding the Christ Child surrounded by an aureola and the two towers of Lund Cathedral.

At the extreme left is archbishop Anders Sunesen kneeling in prayer during the Battle of Lyndanisse (near modern Tallinn
, Estonia) which took place on June 15, 1219. When the archbishop raised his arms to heaven to solicit God's assistance, the Danes advanced, and when he lowered his arms, the fortunes of battle favoured the Ests. According to the legends the Danish flag, the Dannebrog, the oldest state flag in use today, fell from the sky that day and gave renewed hope. An Angel gives the Dannebrog to the archbishop.

To the right is
St Francis of Assisi
(1181-1226), founder of the Franciscan Order, blessing three monks, one monk is sitting in an inn drinking beer.

Behind the monks are workmen building a church.

At the extreme right is a sickbed and, a monk tending the sick.
Nederst i hovedfeltet ses en blå bue med bølgeformationer og flaskeposter, den første registrerede forsendelse af en besked i en flaske går tilbage til 310 f.Kr., hvor den græske filosof Theophrastus, der som led i et eksperiment smed flasker i havet for at bevise, at Middelhavet var opstået som en indstrømning fra Atlanterhavet. Senere har denne meddelelsesform været anvendt af krigsflåder for at give besked om fjendens position.
I buen ses træer, som symboliserer Kristendommens fremmarch.
Centralt i buen øverst ses Kristi Himmelfart: "Da Herren Jesus havde talt til dem [disciplene], blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd." (Markus 16,19). Det nederste af Kristus ses, hans ben, klædedragt, en sky og omkring ham en
mandorla (mandelformet glorie), som angiver at Kristus er i himlen.

Centralt i buen liggende ses Knud Lavard hertug af Slesvig, der i 1131 blev myrdet med en lanse i Haraldsted Skov af sin fætter Magnus den Stærke, søn af kong Niels, der anså ham som en konkurrent til tronen. Der sprang en kilde på mordstedet og en et stykke derfra. I 1169 blev Knud Lavard helgenkåret, og den liggende engel med stribede vinger bag ham refererer til hans kanonisering, og den siddende person er en sørgende.

Med bue og pil rettet mod en kronhjort ses en jæger, måske Magnus den Stærke i Haraldsted Skov.

I nederste venstre hjørne ses en basilisk, fabeldyret, der symboliserer djævelen og antikrist. Se udsnit af fresken "Antikrists gerninger", ca. 1501, af Luca Signorelli i domkirken i Orvieto.

In lower part of the tapestry is a blue arch with wave formations and bottle messages. The first message in a bottle dates back to 310 BC, where the Greek philosopher Theophrastus released a message in a bottle as an experiment to show that the inflowing Atlantic Ocean is what formed the Mediterranean Sea .

In the arch are trees symbolizing the
advance of Christianity.

Centrally in the arch is the Ascension of
Christ: "So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God" (Mark 16,19).

The lying person is
Canute Lavard Duke of Schleswig, who was assassinated during the Christmas season in January 1131 in the forest of Haraldsted near Ringsted in Zealand. His murderer was perhaps Magnus the Strong,
the bow and arrow hunter to the left. When Canute's son, Valdemar I, became king of Denmark he requested his father's canonization in Rome. A lying angle behind him refers to his canonization.

In the lower left corner is a basilisk, the fabulous monster symbolizing the devil and Antichrist (detail of a fresco by Luca Signorelli, Orvieto Cathedral
).
1) Bispestav (krumstav). Staven kan afsluttes øverst med en krumning, med en spiralform eller med et kors. Krumningen på (hyrde-)staven symboliserer at biskoppen kan trække/tiltrække mennesket til Gud, biskoppen er en gejstlig hyrde. Imidlertid kan staven være tænkt som en vandrestav, som en støtte på rejser, og som en stav for biskoppen at støtte sig til under lange kirkelige handlinger før stolesæderne blev almindeligt inventar. Om alle omstændigheder blev staven tidligt biskoppens værdighedstegn under liturgiske handlinger, den er et symbol på autoritet og jurisdiktion (retten til at udøve officiel myndighed). Øvrige værdighedstegn er mitraen, brystkorset og bisperingen. Når biskoppen bærer staven, vender krumningen fremad, men hvis en katolsk abbed bærer bispestav, skal krumningen vende bagud. Staven er for biskoppen, hvad sceptret er for kongen, symboler på magt.
Der har eksisteret tre former af bispestaven, den ældste form, pedum, er en stav af træ med krum top og spids nederst. Den yngre, ferula, er ikke nogen krumstav, men den afsluttes af en kugleform på hvilken, der ofte er anbragt et kors, denne stav blev nogle gange båret af paven. På den trejde og yngste form er stavtoppen et Crux decussata (Andreaskors, X-formet kors) eller T-korset, korsarmene kan være forvrængede, og slanger kan indgå i formen. Stavene var oprindeligt udført i cyprestræ med indlagt guld eller sølv eller beklædt med metallerne. Senere blev stavene fremstillet af elfenben, guld, sølv og emaljeret metal. 
Fra kirkers bevarede eksemplarer af bispestave, såvel som fra fremstillinger af dem i portrætskulpturer, malerier og miniaturer, kan man få et indtryk af stavens kunstneriske udvikling og perfektion. I Brügge i Belgien er bevaret den bispestav, der tilhørte Skt. Malo (Skt. Machutus f. ca. 520) der var biskop i 500-tallet. Staven består af elfenbensstykker og kobberindlæg, volutten, det spiralrullede ornament, er dekoreret med en organisk formation. Fra 1000-1100-tallet findes stave med udsøgte stavhovedornamenteringer, volutten sluttes ofte med en drage omgivet af et kors eller med nogle allegoriske figurer og et væld af blomsterdekorationer udfylder rundingen. I 1300-tallet blev stavens runding fyldt ud med religiøse motiver, statuer af helgener og scener fra dyre- og planteriget, på de senere stave ses på stavtoppen ædelstene, og den er udsmykket med spiraler af allegorisk ornamentation. Skt. Peters stav siges at være opbevaret i domkirken i Trier i Tyskland. 

2) Helge Kragh, "Fra Middelalderlærdom til Den Nye Videnskab", 1000-1730, Dansk Naturvidenskabs Historie, bd. 1, Aarhus Universitetsforlag, 2005.
Motiver i borduren/Border Motifs
Øverst/Top
1 Valdemarernes våbenskjold, tre løver og tretten hjerter der varierer i størrelse, hjerterne kaldes også søblade. Våbenskjoldet gentages i højre hjørne.
The coat of arms of the Valdemar kings with the three lions and thirteen hearts is placed in each of the four corners of the tapestry.
2 En romansk ornamentikborg ses som baggrund for kongemagtens værdighedstegn, rigsæblet og sceptret. Øverst ses Guds hånd visende den latinske velsignelse (Benedictio latina) som modtages af kongen, kongens hånd ses nederst.
Romanesque ornament as background for the coronation regalia, orb and sword. At the top is the blessing hand af God. At the bottom is the king's hand receiving God's blessing.
3 Vilhelm Erobreren (1027-1087), normannisk hertug og Kong William 1. af England (regeringsperiode 1066-1087). Se Bayeuxtapetet.
William the Conqueror (1027-1087), Duke of Normandy and King William I of England (ruled 1066-1087). See the Bayeux Tapestry.
4 Friedrich 1. Barbarossa (1152-1190) kejser af det tysk-romerske rige/Friedrick I Barbarossa (1152-1190) German-Roman emperor.
5 Kong Knud 4. den Hellige (1080-1086)/King Canute IV aka St Canute (ruled 1080-1086).
Nederst/Bottom
1 Valdemarernes våbenskjold, tre løver og tretten hjerter der varierer i størrelse, hjerterne kaldes også søblade. Våbenskjoldet gentages i højre hjørne.
The coat of arms of the Valdemar kings with the three lions and thirteen hearts is placed in each of the four corners of the tapestry.
2 H.M. Dronning Margrethe 2.'s monogram/Monogram of HM Queen Margrethe II.
3 Frans af Assisi (1181-1226)/St Francis of Assisi (1181-1226), the founder of the Franciscan Order.
4 Dekorativ drapering. I de øverste folder er alterkalken og hostien placeret. I selve draperingen ses den latinske velsignelse omgivet af lammet (Agnus Dei, Kristussymbol, Kristi offerdød), og løven (Jesu opstandelse, Markussymbol), herunder det omvendte latinske kors og de tre bølger, der kan symbolisere vand, dåbsvand og således fornyelse og renselse.
Draperies and Christian symbols such as a chalice and a host, the Latin Benediction, the lamb (Agnus Dei), a reverse cross, three waves referring to the baptismal water, holy water, a symbol of renewal and purification.
5 Pave Gregor 7. (ca. 1020-1085) blev valgt til pave i 1073. Gregor var en effektiv reformist, og han bekæmpede korruption i kirken. Han var i strid med den tysk-romerske kejser Heinrich 4., den såkaldte investiturstrid. Den tyske kejser havde hidtil stået for udnævnelsen af biskopper. Gregor forsøgte at monopolisere bispeudnævnelserne og overdrage det til kardinalerne at vælge paven. Han indførte cølibat med det formål at gøre fyrsterne til pavens lensmænd og gøre kirken uafhængig af fyrsterne. Kejser Heinrich 4. erklærede paven for afsat, og Gregor udelukkede kejseren fra kirkefællesskabet ved bandlysning. Heinrich 4. blev betragtet som uværdig til at bære kejserkronen, han opsøgte pave Gregor for at få tilgivelse, hvilket han fik, men i 1084 sendte Heinrich 4. pave Gregor i eksil og indsatte en pave han kunne kontrollere. Investiturstriden sluttede med Konkordatet i Worms i 1122.
Pope Gregory VII (c. 1020-1085) elected pope on April 22, 1073.
6 Ærkebiskop Anders Sunesen (ca. 1160-1228)/Archbishop Anders Sunesen (c. 1160-1228).
Venstre side
to the left
1 En skrivende munk. Øverst ses Helligåndsduen, og nederst et kranium, symboliserende henholdsvis inspiration og "Memento mori" (husk du skal dø/er dødelig). Munken er omsluttet af en formation, der indeholder masker og snoninger. Bordurens baggrund er en slyngornamentik.
A monk working at his writing desk. At the top is a dove representing The Holy Spirit. At the bottom is a skull symbolizing inspiration and "Memento mori" resepctively.
2 Pløjning med hjulplov forspændt to okser. I den omgivende scene ses øverst solen og nederst en stjerne og en aftagende måne.
Peasants cultivating their land, one of them is using an ox-drawn plough. The peasants are surrounded by the sun, a star and the decreasing moon.
Højre side
To the right
1 Det feudale møntvæsen. Det første organiserede møntvæsen blev skabt af Knud den Store omkring år 1020. Lund var hoved-udmøntningssted. Skibet er et symbol på handel.
The feudal coinage. The first organized coinage was begun by King Canute the Great around 1020. The ship is a symbol of trade.
2 Rytterriets indførelse visende en ridder.
Danish Cavalry.
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt