Drop Down Menu
K R O N B O R G  S L O T /Kronborg Castle Elsinore
Kronborg slot i Helsingør er nordens stærkeste fæstning, kendt over hele verden fra Shakespeares Hamlet, Prins af Danmark - en stentavle ved slottets hovedindgang viser et portræt af William Shakespeare (1564-1616).
I 1420'erne byggede den danske konge Erik af Pommern en fæstning kaldet Krogen - bygninger omsluttet af en ringmur. Kongen introducerede Sundtolden - alle skibe der passerede Helsingør skulle betale told til den danske krone.
I 1585, under Frederik 2.'s regeringsperiode, blev Krogen omdøbt til Kronborg, og også den første af bastionerne, de specielle trekantede fæstningsvolde, blev bygget. Hvis en eller anden kaldte Kronborg ved det gamle navn Krogen, skulle vedkommende betale en bøde for krænkelsen i form af en god okse.
I 1629 brændte borgen ned, kirken slap for flammerne. Under Christian 4. blev borgen genopbygget og genindviet i 1639 - Christian 4. byggede også mere moderne slotte f.eks. Rosenborg og Frederiksborg, og Kronborg ophørte med at være kongeslot i 1600-tallet.  
I 1658 blev det meste af Danmark besat af svenskerne, og København var i fare for at lide den samme skæbne, de svenske tropper anså kontrol med Kronborg som et afgørende skridt forud for at angribe København. Efter tilbagetrækningen af de svenske tropper i 1660, blev en fredstraktat underskrevet, tropperne efterlod Kronborg udplyndret og ødelagt, herefter blev forsvarsværkerne styrket. Fra 1688-90 blev forsvarsværket Kronværket bygget (lignede en kongekrone set oppefra) og uden om blev bygget en række af volde. 
I 1772 var Dronning Caroline Mathilde i husarrest på Kronborg - hun blev gift meget ung med den psykisk syge Christian 7., kort tid efter brylluppet blev hun elskerinde for kongens livlæge Johann Friedrich Struensee (1737-1772). I 1772 blev Struense afsat ved et kup, og dronningen blev arresteret som hans medskyldige og sendt til Kronborg, hvor hun tilbragte det meste af tiden i tårnværelset ved siden af dronningens soveværelse - efter fire måneder fik hun sin frihed og tilladelse til at forlade Danmark. 
Fra 1785-1923 var Kronborg under militær administration. I den periode blev adskillige rum bygget om. 
Under Napoleonskrigene var Danmark Frankrigs allierede, og fjenden var Storbritannien. En stor britisk flåde under Admiral Parker og hans næstkommanderende Lord Nelson havde held til at passere Kronborg i 1801 - ikke et eneste britisk skib gik tabt.
I 1816, tohundredåret for Shakespeares død, blev "Hamlet" for første gang opført på Kronborg.
Fra 1834-97 blev Kronborg restaureret. Militærbarakkerne blev nedlagt i 1923, og Kronborg blev gennemgribende restaureret og genopbygget som på Frederik 2. og Christian 4.'s tid. 
Staten har overtaget ansvaret for slottet, der nu er museum, fra 1915 fik Handel- og Søfartsmuseet til huse i slottet.
Under anden verdenskrig blev Kronborg besat af de tyske tropper.
I 2000 blev Kronborg føjet til UNESCO's liste over over verdens kulturarv.
Se Renæssance.
Kronborg Castle, "Hamlet's Castle", Elsinore, North Zealand, Denmark. Known all over the world from Shakespeare's Hamlet, Prince of Denmark 
- a stone tablet at the main entrance to the castle shows a portrait of William Shakespeare (1564-1616).
In the 1420s the Danish king, Erik of Pomerania, built a fortress named Krogen - a number of buildings encircled by a ring wall. The king introduced the Sound Toll - all ships passing Elsinore had to pay duty to the Danish Crown.
In 1585, during the reign of king Frederik II, Krogen was converted to Kronborg, and also the first of the bastions, the special triangular ramparts, was built. If somebody used the previous name Krogen, the person concerned had to pay a penalty for the offence - a good ox. In 1629 the castle burnt down apart from the church. During
King Christian IV., the castle was rebuilt and reopened in 1639. Christian IV also built more modern castles e.g.
Rosenborg and Frederiksborg, and Kronborg ceased to be a royal residence in the 17th century. In 1658 most of Denmark was occupied by the Swedish, and Copenhagen was in danger of suffering the same fate, the Swedish troops regarded control of Kronborg as a crucial step before attacking Copenhagen. After the withdrawal of Swedish troops in 1660, a peace treaty was signed, the troops left Kronborg robbed and destroyed. Afterwards the defences were strengthened significantly. From 1688-90 an advanced line of defence was added called the Crownwork, and a new series of ramparts were built around it. In 1772 the Queen of Denmark Caroline Mathilde was under house arrest at Kronborg - she got married at a very young age to the mentally sick King Christian VII, shortly after the wedding she became the mistress of Johann Friedrich Struensee (1737-1772), the kings's personal physician. In 1772 Struensee was deposed by a coup, and the queen was arrested as his accomplice and sent to Kronborg, where she spent much of her time in the tower room beside the Queen's Chamber - after four months she was released and allowed to leave Denmark. From 1785-1923 Kronborg was under military administration. During this period, a number of renovations were completed. The ballroom was divided into two storeys, and the church was converted into a gymnasium.
During the Napoleonic wars Denmark was allied with the French and the enemy of Great Britain. A large British fleet under Admiral Parker and his second in command Lord Nelson succeeded in passing Kronborg in 1801 - not one British ship was lost.
In 1816, the 200th anniversary of the death of Shakespeare, his drama "Hamlet" was performed for first time at Kronborg. The actors were soldiers from the Castle garrison. 
From 1834-97 Kronborg was restored. 
The military barracks were abolished in 1923, and Kronborg was thorough restored. A lot of effort has been expended trying to restore the Castle to the way it looked during the reigns of Frederik II and Christian IV. The state assumed responsibility for the Castle, which was turned into a museum.
During World War II, 1940-45, Kronborg was occupied by German troops. 
In 2000 Kronborg was added to UNESCO's World Heritage List.
See Renaissance.
"Den hollandske flåde under admiral Opdam passerer Sundet d. 29. oktober 1658 under Svenskekrigen 1657-60", 1872, udført af F.C. Lund, Statens Museum for Kunst.
I  1420'erne byggede den danske konge Erik af Pommern en fæstning kaldet Krogen. Kongen introducerede Sundtolden - alle skibe der passerede Helsingør skulle betale told til den danske  krone.
Det var Frederik 2. som i 1574-85 opførte renæssanceslottet Kronborg. det blev bygget ovenpå middelalderborgen Krogen, der bestod af en kraftig firkantet ringmur. 
cap003.jpg (270619 byte) cap004.jpg (267155 byte) cap006.jpg (275013 byte)
cap007.jpg (277402 byte)
I 1585, under kong Frederik 2.'s regeringsperiode, blev Krogen omdøbt til Kronborg.
cap010.jpg (257056 byte) cap011.jpg (296897 byte)
Hvis en eller anden kaldte Kronborg ved det gamle navn Krogen, skulle vedkommende betale en bøde for krænkelsen i form af en god okse.
cap025.jpg (126629 byte)
cap027.jpg (342322 byte) cap029.jpg (266127 byte) cap030.jpg (283425 byte) cap031.jpg (301791 byte) cap032.jpg (256162 byte) cap034.jpg (208568 byte)
I 1629 brændte borgen ned, kirken slap for flammerne. Under Christian 4. blev borgen genopbygget og genindviet i 1639.
Kronborg ophørte med at være kongeslot i 1600-tallet.
cap035.jpg (208010 byte) cap036.jpg (195551 byte) cap038.jpg (170405 byte) cap039.jpg (338568 byte)
Firportegården
Fra karnappen over porten kunne kongen holde øje med ankommende gæster.
I portalens nicher står statuer af Neptun og Merkur, havet og handelens guder.
cap042.jpg (167218 byte) cap043.jpg (324782 byte)
"Sagnet fortæller om en kongesøn AMLETH der levede i Jylland før vikingetiden og Saxo nedskrev i middelalderen hans saga. Shakespeare gendigtede i renæssancen HAMLETS skæbne og knyttede den til dette slot."
cap045.jpg (271866 byte)
Trompetertårnet er med sine 62 meter det højeste på Kronborg. Tårnet har sit navn efter de trompeterer, som tidligere blæste fanfarer fra tårnets galleri. Spiret har været brændt ned og genopbygget to gange. Kronborg har 9 tårne.
cap047.jpg (138330 byte)
Kronborg er tegnet af de hollandske arkitekter Hans van Paeschen og Anthonis van Ophagen.
Hans van Steenwinckel d.y. stod for genopbygningen efter branden i 1629.
Kronborg41.jpg (282087 byte) Kronborg11.jpg (269763 byte) Kronborg12.jpg (319578 byte)
Slottets grå sandstens- beklædning adskiller sig fra andre danske renæssancebygninger.
Kronborg61.jpg (211304 byte) Kronborg48.jpg (154576 byte) Kronborg25.jpg (246644 byte) Kronborg46.jpg (184562 byte)
Kronborg30.jpg (311315 byte) Kronborg28.jpg (239987 byte)
Telegraftårnet. Tårnet med det flade tag var tidligere kanontårn. Det havde oprindeligt kuppel og spir, som blev ødelagt under det svenske bombardement i 1658. Det flade tag blev fra 1801 brugt til en optisk telegraf der blev anvendt til at sende signaler til København.
Kronborg84.jpg (283013 byte) Kronborg82.jpg (331510 byte)
Dronningens tårn. I 1772 var Dronning Caroline Mathilde i husarrest på Kronborg - hun blev gift meget ung med den psykisk syge Christian 7., kort tid efter brylluppet blev hun elskerinde for kongens livlæge Friedrich Struensee (1737-1772).
Kronborg75.jpg (238468 byte) Kronborg47.jpg (180449 byte) Kronborg102.jpg (208395 byte) Kronborg103.jpg (322401 byte)
Ud mod kysten ligger de 12 søbatterier, der blev anlagt omkring år 1800. Herfra skulle forbisejlende fjendtlige skibe kunne beskydes.
Flagbastionen. her skyder Kronborgs gamle kanoner salut på kongelige mærkedage og når Kongeskibet Dannebrog passerer. Kanonerne blev støbt på Frederiksværk i 1760'erne.
Kronborg17.jpg (230956 byte) Kronborg20.jpg (212956 byte) Kronborg68.jpg (230456 byte)
Kronborg72.jpg (175584 byte) Kronborg70.jpg (233951 byte) Kronborg71.jpg (267969 byte) Kronborg66.jpg (335610 byte)
Indgangen til slottet er beskyttet af Mørkeports Ravelin, et trekantet forsvarsværk, som yder ekstra beskyttelse mellem de to bastioner ud for slottets hjørner.
Kronborg65.jpg (221170 byte) Kronborg100.jpg (289658 byte) Kronborg87.jpg (223058 byte) Kronborg86.jpg (295427 byte)
Kronborg83.jpg (262205 byte)
Kronborg Slotskirke i slottets sydlige fløj. Indviet 1582. Restaureret i 1838 af Michael Gottlieb Bindesbøll. 
Kronborg42.jpg (199482 byte) Kronborg55.jpg (216882 byte) Kronborg56.jpg (310561 byte) Kronborg57.jpg (149902 byte)
Kronborg58.jpg (291322 byte) Kronborg54.jpg (395753 byte) Kronborg51.jpg (267515 byte) Kronborg53.jpg (175244 byte) Kronborg16.jpg (134314 byte) Kronborg15.jpg (127620 byte)
cap052.jpg (189150 byte) cap057.jpg (165875 byte) cap053.jpg (183278 byte)
Margrete I modtager Sveriges krone af Kong Albrecht. Den skildrede episode var et højdepunkt i Nordens historie, idet Margretes sejr over Albrecht lagde grunden til Kalmarunionen (1397-1523). Maleriet er udført ca. 1640 af den hollandske barokmaler Gerrit van Honthorst.
cap056.jpg (289613 byte)
cap054.jpg (244859 byte) cap048.jpg (244417 byte) cap058.jpg (260424 byte) cap051.jpg (279824 byte) Kronborg7.jpg (369647 byte) cap065.jpg (130457 byte)
Dansesalen (62 x 12 m) var den største slotssal i Nordeuropa. På væggene hænger malerier, der blev lavet til Rosenborgs riddersal i årene 1618-31.

Gobelinudstillingen
Pragt & Propaganda
cap063.jpg (172745 byte) cap069.jpg (256007 byte) cap070.jpg (220315 byte) cap066.jpg (139030 byte)
Kronborg8.jpg (371871 byte) Kronborg5.jpg (414230 byte) Kronborg23.jpg (340522 byte) Kronborg24.jpg (154988 byte) Kronborg22.jpg (317785 byte) Kronborg21.jpg (260435 byte)
H.C. Andersen, "Holger Danske", 1845

"Holger Danske sidder i den dybe mørke Kjælder hvor Ingen kommer, han er klædt i Jern og Staal og støtter sit Hoved paa de stærke Arme; hans lange Skjæg hænger ud over Marmorbordet hvori det er voxet fast, han sover og drømmer, men i Drømme seer han Alt hvad der skeer heroppe i Danmark. Hver Juleaften kommer en Guds Engel og siger ham at det er rigtigt, som han har drømt, og at han godt kan sove igjen, for Danmark er endnu ikke i nogen ordenlig Fare! men kommer det i een, ja, saa vil den gamle Holger Danske reise sig saa Bordet revner, naar han trækker Skjægget til sig! saa kommer han frem og slaaer saa det høres i alle Verdens Lande." .. "Men den lille Dreng i Sengen saae tydeligt det gamle Kronborg med Øresund, den virkelige Holger Danske som sad dybt dernede med Skjægget voxet fast i Marmorbordet og drømte om Alt hvad der skeer her oppe; Holger Danske drømte ogsaa om den lille fattige Stue, hvor Billedsnitteren sad, han hørte Alt hvad der blev talt og nikkede i Drømme og sagde: "Ja, husk kun paa mig I Danske Folk! behold mig i Tanke! jeg kommer i Nødens Time!" Og udenfor Kronborg skinnede den klare Dag og Vinden bar Jægerhornets Toner over fra Nabolandet, Skibene seilede forbi og hilsede: "bum! bum!" og fra Kronborg svarede det: "bum! bum!" men Holger Danske vaagnede ikke hvor stærkt de skjøde, for det var jo bare: god Dag!" - "Mange Tak!" Der skal skydes anderledes før han vil vaagne; men han vaagner nok, for der er Krummer i Holger Danske!"

H.C. Andersen, "Holger Danske" (Ogier the Dane), 1845
"But the most beautiful sight of all is the old castle of Kronenburg, where Holger Danske sits in the deep, dark cellar, into which no one goes. He is clad in iron and steel, and rests his head on his strong arm; his long beard hangs down upon the marble table, into which it has become firmly rooted; he sleeps and dreams, but in his dreams he sees everything that happens in Denmark. On each Christmas-eve an angel comes to him and tells him that all he has dreamed is true, and that he may go to sleep again in peace, as Denmark is not yet in any real danger; but should danger ever come, then Holger Danske will rouse himself, and the table will burst asunder as he draws out his beard. Then he will come forth in his strength, and strike a blow that shall sound in all the countries of the world."
... "But the little boy in bed saw plainly the old castle of Kronenburg, and the Sound of Elsinore, and Holger Danske, far down in the cellar, with his beard rooted to the table, and dreaming of everything that was passing above him. And Holger Danske did dream of the little humble room in which the image-carver sat; he heard all that had been said, and he nodded in his dream, saying, "Ah, yes, remember me, you Danish people, keep me in your memory, I will come to you in the hour of need." The bright morning light shone over Kronenburg, and the wind brought the sound of the hunting-horn across from the neighboring shores. The ships sailed by and saluted the castle with the boom of the cannon, and Kronenburg returned the salute, "Boom, boom." But the roaring cannons did not awake Holger Danske, for they meant only "Good morning," and "Thank you." They must fire in another fashion before he awakes; but wake he will, for there is energy yet in Holger Danske."
Skulptur af Holger Danske i Kronborgs kasematter er udført i 1907 af billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan. Skulpturen, der oprindeligt var af gips, blev i 1985 erstattet med en kopi i beton, fordi gipsafstøbningen blev ødelagt af det fugtige klima i kasematterne. Ifølge legenden vil den sovende helt vågne og forsvare sit land, hvis Danmark kommer i fare.
"Ogier the Dane" (Holger Danske) in the casemates of Kronborg executed by the Danish sculptor Hans Peder Pedersen-Dan.

According to the legend the sleeping hero will wake and defend his country if Denmark ever should be in danger.

Helsingør Station. Bygningen er opført til Nordbanen i 1891. Byggestilen er historicistisk og afspejler nederlandsk renæssancestil i en sådan grad, at turisterne i sin tid troede, at toget kørte helt ind på Kronborg.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt