contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 

Definitioner/Definitions

 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

a
Abstraction-Création
1931-36
kunstnersammenslutningen (1931-36) dannet i Paris af den franske kunstner Auguste Herbin og den belgiske kunstner Georges Vantongerloo, der var sammenslutningens ledere samt Jean Arp, Georges Valmier, Albert Gleizes, Jean Hélion og Frantisek Kupka. Abstraction-Création bestod af abstrakte malere og billedhuggere, der udtrykte sig strengt nonfigurativt, gruppen blev i 1945 til Réalités Nouvelles.
Abstraction-Création
1931-36
An International artist group founded in Paris by the French artist Auguste Herbin and the Belgian artist Georges Vantongerloo - the leaders of the group, and Jean Arp, Georges Valmier, Albert Gleizes, Jean Hélion and Frantisek Kupka. The group consisted of abstract painters and sculptors. 
A.D.
Anno Domini, lat. i det Herrens år.
A.D. Anno Domini/Anno Domini Nostri Jesu Christi, latin: In the year of the Lord/in the year of our Lord Jesus Christ.
aeropittura
futuristisk skole, der fremstillede tidens teknologi i fx "luftmalerier" med flyvemaskiner over italienske landskaber.
aeropittura Futurist School depicting air paintings or airplane paintings e.g. an airplane high above an Italian landscape.
Agnus Dei
Guds lam, Jesus Kristus, i billedlige fremstillinger ses et lam kronet med en glorie (symbol på guddommelighed) holdende det kristne kors eller latinske kors (symbol på kristendommen).
Agnus Dei Latin: Lamb of God, Jesus Christ is the Lamb of God - a lamb crowned with a halo (symbol of divinity) bearing the Christian cross or Latin cross (the main symbol of Christianity).
al fresco
freskomaleri/kalkmaleri/vægmaleri malet på våd kalk (modsat al secco).
al fresco al fresco technique. The art of painting on fresh, moist plaster with pigments dissolved in water (the opposite technique is called "al secco").
allegori
billedlig fremstilling af et begreb, billedet tolkes symbolsk, fx i den kristne kunst kvindefigur med korsstav og alterkalk symboliserer kirken/den katolske kirke eller Botticellis "La Primavera".
allegory  a visible symbol representing an abstract idea, e.g. Botticelli's "La Primavera" or "Allegory of Spring", 1477-78, Galleria degli Uffizi, Florence. 
al secco
male på tør kalk (modsat al fresco).
al secco al secco technique. The art of painting on dry plaster with the pigments in a binding medium, e.g. egg (the opposite technique is called " al fresco").
animatronics
eller Audio-Animatronics er mekaniske livagtige dukker eller figurer som fx Spinosaurus fra "Jurassic Park III". 
animatronics or Audio-Animatronics are lifelike mechanical puppets or figures e.g. Spinosaurus from "Jurassic Park III". 
Annunciation, the 
(of the Virgin Mary)
The (arch-)angel Gabriel's announcement to the Virgin Mary of the Incarnation.
antichrist a false Christ, an adversary to Christ, being in opposition to all that is pertaining to Christ, this will be manifested during the tribulation period.
antikrist
en falsk Jesus, modstander af Jesus, som skulle vise sig før Kristi genkomst og udgive sig for at være Jesus for at lokke de troende bort fra troen på Jesus, Antikrist skulle blive besejret af Kristus.
Antwerpen Skolen
er en betegnelse, der for det meste er anvendt om en række manieristiske kunstnere, der boede i Antwerpen i 1550- og 1600-tallet.
apokalypsen
Johannes' Åbenbaring, den sidste af det Ny Testamentes bøger. Her beskriver evangelisten Johannes de visioner, han havde på øen Patmos af himlen, menneskehedens fremtid og dommedag.
Apostle, De 12
hver af de 12 disciple, som Jesus valgte som ledsagere i sit liv på jorden og til at udbrede evangeliet efter sin død. 
Apostlene er ifølge Matthæusevangeliet 10:10 "Udsendelsen af de tolv":
"Simon kaldet Peter, hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kana'anæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham".
apostlenes attributter
efter 1200
X-kors, Andreas. Pilgrimsstav og ibsskal i hatten, Jakob d.æ. Valkestok, Jacob Alfæus' søn. Skægløs med bæger, Johannes. T-korsstav, Filip. Sav, Simon Zelotes (Peter). Bygmestervinkel, Thomas. Kniv og afflået hud, Bartholomæus. Kølle, Judas Thadæus. Punge, økse, lanse, Matthæus. Nøgle, Peter. Økse eller lanse, Mathias. Sværd, Paulus.
Art Brut
en fransk betegnelse, der blev opfundet af Jean Dubuffet om kunst skabt af fx fanger og patienter på psykiatriske hospitaler eller ikke professionelle kunstnere. Den engelske betegnelse er Outsider Art.
Art Brut invented by Jean Dubuffet, used about art made by e.g. prisoners and psychiatric patients or non-professional artists.
assemblage
kunstværker af sammensatte genstande, en collage i tre dimensioner. 
assemblage Three-dimensional collages constructed from combined materials.
automatism creating a work of art without the use of thought or the conscious mind, used by the Surrealists, e.g. Miro.
automatisme
en malemåde anvendt af surrealisterne fx Miro, tanken dikterer billedet, der er ikke tale om en bevidst billedskabelse, svarer til de kruseduller, man kan lave på papir når man fx keder sig eller mens man taler i telefon.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

b
Babelstårnet
et tårn, det blev bygget ind i himlen. Historien om Babelstårnet er fra Det Gamle Testamente, Første Mosebog, 11.1-9. om menneskene i Babylon, der talte samme sprog og ville bygge et tårn ind i himlen, men Gud forvirrede deres tungemål og spredte dem over hele jorden, og det projekt, der rakte ind ind i himlen, blev ikke til noget.
Babel, the Tower of a tower built into heaven, the story of Babel comes from Genesis 11.1-9, "The whole earth was of one language, and of one speech ... Come, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven ... And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men built ... Come, let Us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off building the city" ("Babel" that is "Confusion"). Bruegel, "The Tower of Babel", 1563
baldachin a canopy of e.g. silk over a crypt, an altar, or throne. These are often seen in portable forms for the purpose of processions. Examples of baldachins: H. C. Andersen's "The Emperor's New Clothes": "And so the Emperor set off under the high canopy, at the head of the great procession", the "Sede Vacante"-stamps issued in the occasion of the dead of His Holiness Pope John Paul II and Bernini's Baldachin in St. Peter's Basilica, Rome.
Barbizon Skolen var en gruppe af franske landskabsmalere, der var aktive fra omkring 1830-70.
Landsbyen Barbizon sydøst for Paris nær Fontainebleauskoven, hvor kunstnerne dyrkede friluftsmaleriet, har givet navn til skolen. I godt vejr vovede kunstnerne sig udenfor Paris for at arbejde direkte i naturen, bl.a. var Versailles et af udflugtsmålene, men det mest populære udflugtsmål var Fontainebleauskoven, der blev et fristed for kunstnerne.
Barbizonskolen kaldes også Fontainebleau Skolen ikke at forveksle med den tidligere manieristiske kunstretning i Frankrig 1530-70 af samme navn.

Barbizonmalerne
tog afstand fra de snævert afgrænsede æstetiske regler, som var defineret i den akademiske neoklassicistiske tradition, hvor det handlede om efterligninger af renæssancekunstnere og antikken. Historiemaleriet havde høj status, men rene landskabsbilleder havde lav status. Det gik an at male en idealiseret natur inspireret af antik digterkunst samt lade sig inspirere af barokmalerne Poussin og Lorrain.
Da den romantiske engelske landskabsmaler John Constable udstillede på Parisersalonen i 1824 blev hans værker en af inspirationskilderne til en ny landskabsstil.
Barbizonkunstnerne repræsenterede en naturalisme befriet for
den akademiske tradition og anses for, med deres individualisme og plein air maleri, at være impressionismens foregangsmænd.

Théodore Rousseau (1812-1867) den mest kendte af Barbizonkunstnerne var nærmest besat af Fontainebleauskoven, hvor han tilbragte mere tid end sine kunstnerkolleger. Det var i tiden usædvanligt at male i den fri natur, men Rousseau malede i skoven, og det i al slags vejr selv i sne og frost og tog kun til Paris i forbindelse med salg. Hans direkte observationer af naturen gjorde ham til en betydningsfuld figur i udviklingen af landskabsmaleriet. Rousseaus stil havde udgangspunkt i intensive studier at de hollandske landskabsmaler og arbejderne af samtidige engelske romantiske kunstnere så som John Constable og Richard Parkes Bonington. Hans tidlige landskabsbilleder viste en vild og utæmmet natur og høstede anerkendelse af mange af Frankrigs ledende romantiske malere og digtere.
Øvrige fremtrædende medlemmer var Constant Troyon, Charles-Francois Daubigny,
Narcisse Virgilio Díaz og Jules Dupré. Realistiske malere som Millet og Corot havde en løsere tilknytning til til skolen.

Den amerikanske Barbizonskolen var inspireret af den franske. Værkerne var landskaber ofte med bønder og/eller bondegårde.
William Morris Hunt var den første amerikanske maler, der tog Barbizonstilen op. Også præimpressionisten Winslow Homer var en del af den amerikanske Barbizonskole.
Basilika
(gr.
basilike (stoa):
kongelig søjlehal)
kirke der består af et midterskib og mindst to sideskibe. Hovedskibet er højere og bredere end sideskibene og kan have et apsis (korrunding) eller to apsider, et i øst og et i vest. Hoved- og sideskibene er adskilt ved kolonnader eller buer, og herover kan være et klerestorium (et galleri) og vinduer. Oprindeligt havde basilikaen fladt loft eller åben tagstol (tømmerkonstruktion, der bærer taget). Basilikaen kan have et narthex (smal enetages forhal ved hovedindgangen).
Bauhaus
i Tyskland, 1919-33, var den væsentligste skole for arkitektur og kunsthåndværk/kunst- og kunstindustri i 1900-tallet, grundlagt af Walther Gropius i 1919 i Weimar, i 1925 flyttede skolen til Dessau og senere til Berlin, hvor den i 1933 blev lukket af nazisterne og i 1937 blev den genskabt som New Bauhaus i Chicago. Se funktionalisme
Bauhaus in Germany, 1919-33, school of art and architecture founded in 1919 in Weimar by Walhter Gropius, in 1925 the school moved to Dessau and later to Berlin, where it was closed by the Nazis, and in 1937 the school was re-created as New Bauhaus in Chicago.
B.C. and BCE B.C. = before Christ. BCE = before common era.
bebudelsen
(Ærke-)englen Gabriel bebuder Herrens komme for Jomfru Maria.
Biblia Pauperum Fattigmandsbibelen. Den middelalderlige billedbibel i håndskrifter fra 1300-tallet og i træsnit i 1400-tallet.
Biblia Pauperum Poor Man's Bible.
biennale kunstudstilling som holdes hvert 2. år. Den mest kendte biennale er Venedig Biennalen, der afholdtes første gang i 1895. Øvrige biennaler er fx Sao Paulo Biennalen, Sydney Biennalen og Krakow Biennalen.
biennale art exhibition every two years. The most important Biennale takes place in Venice - other Biennales are e.g. the Sao Paulo Biennale, the Krakow Biennale and the Sydney Biennale. 
bispesæder 1060 Danmark var inddelt i 9 bispesæder: Vestervig (central for udsejling). Børglum. Viborg. Århus. Ribe. Slesvig. Odense. Roskilde. Lund (1103-04, ærkebispesæde).
Blaue Reiter, der
1911-14
tysk ekspressionistisk kunstnersammenslutning der opstod i München i 1911. 
Se ekspressionisme.
Blaue Reiter, der
1911-14
the Blue Rider, German Expressionist group established in Munich in 1911. The members of the group were Gabriele Münter, Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee and Alexey Georgievich Jawlensky. The movement took its name from a painting by Kandinsky, "Le cavalier bleu", 1903. The paintings had tendencies towards abstraction.
bruskbarok var en ornamental stil. Ordet brusk skulle beskrive den blødgøring, som ornamenterne blev underkastet. I bruskstilen har figurer og relieffer ikke mere den opgave at understrege arkitektoniske forhold. Bruskbarokkens figurstil er til dels højbarokkens modsætning. Det klassiske bruskornament er den fladklemte volut (ofte s-formet eller spiralformet arkitekturelement) presset ud af plan. Bruskbarokken var en nordeuropæisk udformning af barokken, den findes i Danmark især i kirkeinventar fra 1600-tallet.
Brücke, die
1905-13
tysk ekspressionistisk kunstnersammenslutning der blev dannet i Dresden i 1905. Se ekspressionisme.
Brücke, die
1905-13
the Bridge, a German Expressionist group established in Dresden in 1905 and followed by the group Dresdner Sezession. The members of die Brücke were Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller, Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Max Beckmann, Fritz Bleyl and Max Pechstein.  Die Brücke wanted to show the connection (the bridge) between different art styles. The artist felt that their work was related to the work of Edvard Munch. The name "Die Brücke" was suggested by Karl Schmidt-Rottluff and derived from a quotation in "Also sprach Zarathustra" (Thus Spoke Zarathustra), a book by the German philosopher Friedrich Nietzsche, 1883-85. 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

c
campanile
campanile eller kampanile, italiensk betegnelse for et klokketårn, der står frit fx. campanilen på Markuspladsen i Venedig.
campanile. Latin "campana," bell, a free-standing bell tower, e.g. St Mark's Square, Venice.
Cecrops The Greek myth of Cecrops, The first king of Attica who was half man half snake, he was believed to have been born out of the earth. He had three daughters Aglauros, Pandrosos and Herse. Cecrops was considered to be the founder of Greek civilization and the city of Athens. 
Erichtonius, mythical king of Athens, born out of the earth and had a snake's tail. He was the son of The Earth Mother Gaia, and was given to Athena, who hid him in a basket, and she took the basket to the daughters of Cecrops, warning them not to open it, which they still did, and they saw a child intertwined with a snake. Athena then took Erichthonius to her temple, the snake became holy to her. "Daughters of Cecrops Finding the Infant Erichthonius", 1616, painting by Rubens.
centralperspektiv et geometrisk system udviklet i renæssancen til konstruktion af perspektiv/dybde i et billede eller illusion om dybde. I det centralperspektiviske billeder løber alle linjer sammen mod et punkt, forsvindingspunktet, og genstande aftager i størrelse jo længere, de skal forestille af være fra beskueren. Andre måder at skabe perspektiv i et billede på er fx hierarkisk perspektiv, linearperspektiv og farveperspektiv.
Charlottenborg
palæ på Kongens Nytorv i København opført i 1672-83. Charlottenborg huser "Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner" og "Udstillingsbygningen". 
I udstillingsbygningen bag kunstakademiet, opført 1883, afholdes hvert år den censurerede udstilling "
Charlottenborg Fondens Forårsudstilling" og "Charlottenborgs Efterårsudstilling", hvor kunstnere inviteres til at deltage. Herudover udstiller kunstnersammenslutningerne "Grønningen", "Corner" og "Den Gyldne", og der er skiftende udstillinger i bygningen. I 1800-tallet var Charlottenborg-udstillingerne stort set det eneste sted kunstnerne kunne udstille.
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner har haft til huse på Charlottenborg siden 1754. Arkitekter, billedhuggere og malere blev uddannet på akademiet. Kunstakademiets studerende kunne vinde lille og store sølvmedalje og lille og store guldmedalje, den store guldmedalje medførte en studierejse oftest til Rom eller Paris. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet alternative kunstskoler.
a palace on Kongens Nytorv in Copenhagen built 1672-83. Charlottenborg houses The Danish Royal Academy of Fine Arts and the Exhibition Building.
clairobscur
lys-mørke, ses i renæssance- og barok-malerier. Mørket skjuler, lyset afslører, fx Caravaggio.
chiaroscuro  "light-dark", painting technique used by e.g. the Italian baroque painter Caravaggio.
CoBRa 1948-51
Kunstnersammenslutning dannet i 1948 og opkaldt efter medlemmernes hjembyer Copenhagen Bruxelles og Amsterdam, se abstrakt kunst.
CoBRa 1948-51 an art movement established in 1948, named after the home cities of the members Copenhagen, Bruxelles and Amsterdam. The art movement began in Denmark. The Danish founders were Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Egill Jacobsen, Henry Heerup, Ejler Bille, Mogens Balle and Erik Thommesen. The artistic expression was spontaneous and imaginative and influenced of folk art, ancient Nordic art, Danish murals and African masks. In Belgium the founders were Pierre Alechinsky, Christian Dotremont and Joseph Noiret and in the Netherlands Constant, Karel Appel and Corneille. 
contrapposto
en skulptur af en person, kan vise personen stående i contraposto, det vil sige at personen hviler på et ben og bevæger det andet samtidig med at armene bruges på modsat vis.
contrapposto a sculptural technique in which the artists illustrates the natural counterbalance of the body through the bending of the hips and legs.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

d
Darmstadt 
kunstnerkoloni
Künstlerkolonie Mathildenhöhe, dannet i 1899 af storhertug Ernst Ludwig af Hessen, der protegerede tyske kunstnere, arkitekter og skulptører. Der blev holdt udstillinger, der viste møbler, billeder og brugskunst, udstillingerne fik stor betydning for jugendstilens popularitet både i Tyskland og udenlands. Indtil 1. verdenskrigs udbrud var Darmstadt centrum for jugendstilen eller art nouveau og den begyndende moderne kunst - peger frem mod funktionalismen.  Darmstadt er berømt for sine Jugendstil-bygninger, flere stod tilbage efter den massive ødelæggelse af Darmstadt i september 1944.
Darmstadt 
Artists' Colony at Matildenhöhe in Darmstadt, Germany
Künstlerkolonie Mathildenhöhe, founded in 1899 by Ernst Ludwig, Grand Duke of Hesse, who patronised German artists, architects and sculptors. Exhibitions of furniture, art and applied arts were held and had a significant impact on the promotion of Art Nouveau in Germany and abroad. Until the outbreak of World War I, Darmstadt was the center for the Jugendstyle or Art Nouveau and ushered in the beginning of modern art. Darmstadt is famous for its Jugendstyle buildings, several buildings survived the massive destruction of Darmstadt in September 1944.
decoupage
papirklip, genstande(fx æsker eller møbler) påklistret motiver klippet ud af magasiner og lignende, eller billede sat sammen af kulørt klippet papir og klistret på en flade - decoupagen lakeres for at give genstanden eller billedet en beskyttede overflade. Decoupagekunstnere fx Matisse og dronning Margrethe d. 2., der har udført 25 decoupager til H.C. Andersens eventyr "Snedronningen". I 1998 vistes dronningens kunst i Århus Kunstbygning - herunder adskillige decoupager fx dekorerede bakker og papirkurve. Se fotos fra udstillingen "PAS DE DEUX ROYAL".
decoupage art produced by decorating a surface with cutouts from magazines or the like, and then coating it with several layers of varnish or lacquer. Matisse made decoupages, and the Danish Queen Margrethe has executed 25 decoupages for H. C. Andersen's fairytale "The Snow Queen". See photos from the exhibition "PAS DE DEUX ROYAL".
del.
lat. delineavit, har tegnet det.
del. latin delineavit, drawn by. 
De Stijl
hollandsk kunstnersammenslutning, der blev stiftet i Leiden i 1917 af Theo van Doesburg og Piet Mondrian. Gruppen udgav tidsskriftet De Stijl (stilen), redigeret af van Doesburg.
De Stijl
De Stijl, aka Neoplasticism, was a Dutch art movement, founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg and Piet Mondrian. Van Doesburg edited the periodical entitled De Stijl (The Style). 
dormitorium sovesal i kloster, beliggende på 1. sal.
dysmorfismedebat debat skabt af professor C. J. Salomonsen i 1919, han mente at kunstnerne led af en smitsom sindslidelse siden de, efter hans mening, kunne male så vanskabte billeder som fx ekspressionisterne og kubisterne gjorde (fx Vilhelm Lundstrøm's pakkassebilleder).
Düsseldorferskolen var en tysk kunstskole i 1800-tallet, der beskæftigede sig med historiemaleri og landskaber i en idealiseret naturalisme, Wilh. Schadow, K.F. Lessing. Foragtet i Danmark i samtiden.  
dødssynder, de 7
de 7 af middelalderens dødssynder eller laster: Dovenskab, gerrighed, frådseri, utugt, hovmod, misundelse og vrede. Se også fresken i Firenzes domkirke af Domenico di Michelino, "Dante og Den Guddommelige Komedie".

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

e
Ecce Homo
Johannesevangeliet 19,1-7: Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: "Hil dig, jødernes konge!" og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig" Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecco Homo] "Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig." Jøderne svarede: "Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn."
Ecce Homo
Saint John's Gospel 19:1-7: Then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe; they came up to him, saying, "Hail, King of the Jews!" and struck him with their hands. Pilate went out again, and said to them, "See, I am bringing him out to you, that you may know that I find no crime in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] "When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no crime in him. "The Jews answered him, "We have a law, and by that law he ought to die, because he has made himself the Son of God. "Rubens,"Ecce Homo".
ecclesia kirke, den samlede kristne forsamling, senere om den materielle bygning domus ecclesia, betyder også forsamlingen i himlen af frelste. 
Ecclesia og Synagoge, symbolsk fremstilling af den kristne og jødiske kirke som kvindeskikkelser.
Eks-skolen Den Eksperimenterende Kunstskole, grundlagt i 1961 af Poul Gernes og Richard Winther, forsøgte at skabe et alternativ til Kunstakademiets måde at undervise på og afstandtagen fra anderledes udtryksmidler. De studerende ved skolen var fx Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Stig Brøgger. Eks-skolens studerende holdt udstillinger og lavede happenings.
Entartete Kunst
Vanskabt eller degenereret kunst, se ekspressionisme. 
Entartete Kunst
or Degenerate Art was the Nazi's name for work of art, which did not fit into their art appreciation (or the lack of same).
Environmental Art
kunstretning især kendt fra 1960'erne, retningen inddrager beskueren i kunstværket ved at bygge det rumligt op. Environments kan have karakter af assemblage, hvori der kan indgå figurer skabt af kunstneren og objekter fra dagligdagen. 
Environmental Art
school of art, particularly known from the 1960s, the work of art was spatial built up to involve the spectators. Environments could be in the nature of assemblage including figures made by the artist or objects of everyday Life
epitafium
Mindetavle.
evangelist-symboler
Johannes-ørnen, Markus-løven, Lukas-oksen, Matthæus-englen. 
evangelist symbols
Lion (Mark), ox (Luke), eagle (John), angel/man (Matthew)  
Exodus
Anden Mosebog. Exodus = udvandring = udvandringen til Ægypten.
Exodus
The Second Book of Moses, The Affliction of the Israelites in Egypt.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

f  g  
fabelvæsen et menneskelignende væsen. Inspirationen til fabelvæsenerne kan være fra middelalderbogen "Mandevilles Rejser" (oversat til dansk i slutningen af 1400-tallet), forfatteren rejser i Østen, hvor han møder disse væsener. En anden inspiration kan være "Weltchronik" af Hartmann Schedel.
Fontainebleau Skolen er manieristisk kunstretning i Frankrig 1530-70, især indenfor malerkunst og dekoration, opkaldt efter slottet Fontainebleau. Betegnelsen også brugt om den langt senere Barbizon Skole.
fauvisme det franske ord fauvre betyder vilddyr, fauvister er betegnelsen for de franske ekspressionister.
funkis
den skandinaviske betegnelse for funktionalisme.
funkis
the Scandinavian name for Functionalism
gargoil (fr. gargouille)
et tagrendeafløb/en udspyer formet som et fantasivæsen/groteske, der spyer vandet væk fra muren. En gargoil var en beskytter, dens groteske form skræmte onde ånder væk. Gargoils ses ofte i gotiske katedraler, fx i Notre Dame i Paris.
Gargoil på Møntmestergården i Den Gamle By.
gargoyle
a waterspout intended to carry rainwater away from the roof. The gargoyle was a protection against evil, its grotesque form frightened away evil spirits. Gargoyles were very common in Gothic architecture e.g Notre Dame Cathedral, Paris. 
The Mintmasters Mansion, The Old Town, Aarhus
.
Gargantua
betegnelsen bruges om en stor person (af højde eller omfang) og med en grådig fysisk og intellektuel appetit, figuren er hentet fra den morsomme, satiriske bogserie om kæmperne "Gargantua og Pantagruel" af den franske renæssanceforfatter, franciskanermunk, humanist og læge Francois Rabelais. Bogen handler om de to heltes (far og søn) eventyr, de er ubehøvlede, vulgære og sjove i et univers fuld af grådighed, dumhed, vold og groteske vittigheder. Bogen blev banlyst af den katolske kirke og registreret i Index Librorum Prohibitorum (kirkens register over forbudte bøger).
Gargantua
a big person (of height or size) with a greedy physical and intellectual appetite, the figure is from the humorous satirical book series about the giants "Gargantua og Pantagruel" by the French renaissance writer, Franciscan monk, humanist and physician Francois Rabelais. The book is about the adventure of the two heroes (father and son), the are rudely, vulgar and funny in a universe filled with greediness, stupidity, violence and grotesque jokes. The book was banned by the catholic church and registered in Index Librorum Prohibitorum (the church register of forbidden books).
genrebilleder malerier hvis motiver er landbefolkningens/almuens og byboers dagligliv, de kan være anekdotiske eller have socialt kritiske aspekter, billedtitlerne er ofte udpenslede fx Exner's "En lille pige lader en gammel mand lugte til en rose". De tre store danske genremalere er Julius Exner, Frederik Vermehren og Christen Dalsgaard. Genremaleriet opstod i Nederlandene i slutningen af 1500-tallet.
genre paintings
showing scenes from everyday life often containing anecdotes and critical aspects of social life. 
Gesamtkunstwerk
en kombination af arkitektur, maleri og skulptur, betegnelsen er kendt fra barokkens arkitektur. Intet kan trækkes fra uden at helheden ødelægges, alle kunstarter sætter hinanden stævne, rummets arkitektur, malerier, stuk, udskårne møbler, gobeliner og kunstmarmor danner en broget og mangfoldig helhed.
Gesamtkunstwerk
total work of art, the synthesis of all branch of art, architecture, painting, sculpture etc. Versailles, the palace of the Sun King Louis 14, is an example of a Gesamtkunstwerk. 
golden ratio, the
or golden mean, golden section, golden number, divine proportion - a line which has been divided into two segments the larger of which has a ratio to the smaller of approximately 1,618:1. Shapes defined by the golden ratio have been considered aesthetically pleasing in western cultures, reflecting nature's balance between symmetry and asymmetry. The golden ratio has been used over the centuries (and is still used frequently in art and design) by architects, musicians, mathematicians and artists (e.g. Botticelli "The Birth of Venus", 1485). 
Golgata Hovedskalssted. Golgata eller kalvariet er den høj uden for Jerusalem, hvor Jesus blev korsfæstet. Navnet kommer af det latinske ord calvaria, der betyder hovedskal, Golgata er den græske omskrivning af ordet til aramæisk.
Golgotha or Calvary names given to the site, outside of ancient Jerusalem's early 1st century walls, ascribed to the crucifixion of Jesus.
gouache uigennemsigtig akvarelagtigt billede med et kridtagtigt udseende.
grisaille ensfarvet maleri. I fx kirker ses grisailler, glasmosaik-vinduer ofte gråt i gråt.
gyldne snit, det proportionsregel, se renæssance. Boticelli's "Den skumfødte Venus".
Formskønhed er den regelmæssighed i form, som fremkalder almindeligt behag. Det gyldne snit har man fra oldtiden, det mentes at fremkaldte et sådant almindeligt behag, fx betragtedes et ansigt formskønt, hvis næseroden (punktet mellem øjenbrynene) delte ansigtet efter det gyldne snit, når næsespidsen atter deler den nederste del af ansigtet (fra næserod til hagespids). På samme måde når mundens linje deler stykket fra næsespids til hage og hagens fure deler hagen på samme måde. For høj/lav pande afviger fra det gyldne snit. Hele skikkelsen skulle deles ved midien, benet igen ved knæet, armen ved albuen for at skabe symmetri. Det i og for sig hæslige kunne anvendes af en stor kunstner, så det ved harmonisk opløsning fremkaldte skønhedsvirkninger. 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
h
Habemus Papam
Vi har en pave.
Habemus Papam
we have a Pope.
Hagia Sofia udtales "Eja Sofia", betyder den hellige visdom, byzantinsk katedral i Istanbul (Konstantinopel), opført 532-537.
Hallekirke midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag. Se Slesvig Domkirke.
helgen lat. sanctus, hellig. Ifølge den katolske tro en kristen, som har lidt martyrdøden eller som efter et helligt liv er optaget i Guds rige uden at gå gennem skærsilden.
helhesten tidsskrift, der udkom i 1941, de abstrakte ekspressionister, der stod bag tidsskriftet var Egill Jacobsen, Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen, de senere Cobra kunstnere. Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø - den betegnes også kirkehest eller lighest.
horror vacui er frygt for det tomme rum, det er huller, hvor fx blomstermotiver udfylder tomheden, ses ofte i Outsider Kunsten (Outsider Art/Art Brut). 
horror vacui fear of empty spaces aka cenophobia is the filling of the entire surface of an artwork with e.g. ornamental details, figures, shapes, lines often used in Outsider Art. 
hostie nadverbrød (Kristi legeme), vinen Kristi blod. I middelalderen drak præsten vinen på menighedens vegne, da det samme bæger brugtes, og man frygtede smitsomme sygdomme og pest.
hvævl Se grafik.
 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

i
Ibskal (= St. Jakobskal) pilgrimsmærke, skal af kammusling som i middelalderen blev givet til pilgrimme, der havde valfartet til apostlens Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. (Ib afledt af Jacob).
IHS 
græske bogstaver, de tre første bogstaver i navnet Jesus. "Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus. 
IHS
according to a medieval tradition IHS means Jesus Hominum Salvator, our Saviour. A monogram of the name of Jesus Christ.
icon
a religious painting on wood. In particular referring to Russian icons or Greek icons.
iconography/
iconology
the study and interpretation of figural representations, either individual or symbolic, religious or secular. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" originally published in 1939 by Oxford University Press. 
Icarus
the Greek myth about Icarus, who tried to fly from Crete wearing a pair of wax wings, created by his father Daedalus. Icarus flew too close to the sun, and the wax wings melted and he fell into the Aegean Sea and drowned. In 1947 "Jazz" was published - written and illustrated by Matisse, most known is probably "Icarus".
Ikaros gr. myt., søn af Daidalos, der byggede Minotauren, en labyrint. Daidalos og Ikaros blev holdt i fangenskab på Kreta, for ikke at røbe labyrintens hemmelighed. De flygtede fra Kreta flyvende på vinger af voks, skabt af Daidalos, Ikaros fløj for tæt på solen og vingerne smeltede, og han faldt i Det ægæiske Hav og druknede.
ikon gr. for billede, et religiøst maleri på træ. Især kendt er de russiske ikoner og de græske ikoner. Miniaturebilleder der henviser til et computerprogram eller funktion. 
ikonografi/ikonologi kunstværkers symbolske indhold og mening, især anvendt til studier af renæssancekunsten. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" oprindeligt udgivet i 1939 af Oxford University Press, senere genudgivet.
indviet jord en kirkegård er hellig jord indviet af en biskop eller præst i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I den hellige jord venter kristne på opstandelsesdagen.
INRI  Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge).
INRI  Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus the Nazarene, King of the Jews).
Investiturstriden strid i 1000-1100-tallet med de tysk-romerske kejsere og pavestolen om retten til at udnævne personer til høje kirkelige embeder. Striden sluttede i 1122 med Wormskonkordatet/Pactum Calixtinum. Et konkordat er en traktat mellem her pave Calixtus II og den tysk-romerske kejser Henrik V.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

j   k
japanpapir af bast af papirmorbærtræet, anvendes til raderinger.
jernbeton byggemateriale af cement armeret med rundjern, den funktionalistiske arkitekturs foretrukne materiale.
Jeune Peinture Belge
1945-48
belgisk kunstnergruppe, se Jan Cox.
Jeune Peinture Belge
1945-48
Belgian group of avant-garde artists, the group got great influence on Belgian art. Jan Cox was one of the founders of "La Jeune Peinture Belge". 
kapitelsal her mødtes klostrebrødrene hver dag for at "læse et kapitel".
katedral cathedra (lat. lærestol), en domkirke, hovedkirke, en biskopal kirke, biskoppen har sæde her.  Victor Hugo's "Klokkeren fra Notre Dame" beskriver livet i middelalderens kirke.
kekrops Den græske myte om Kekrops, Attica's første konge, halv mand halv slange, han skulle være født ud af jorden. Han havde tre døtre Aglauros, Pandrosos og Herse. Kekrops blev betragtet som grundlæggeren af den græske kultur og byen Athen.
Erichtonius, konge af Athen, født ud af jorden og havde en slangehale. Han var søn af Moder Jord, Gaia, og hun gav ham til Athena, som skjulte ham i en kurv og gav kurven til Kekrops døtre med advarsel om, at de ikke måtte åbne den, hvilket de gjorde og så et barn omslynget af en slange. Athena tog Erichtonius med til sit tempel, hvor han voksede op, slangen blev hellig for hende. "Kekrops døtre finder Erichtonius" ca. 1616, maleri af Rubens.
kinetic art has its roots in the Russian avant-garde and stands for art working with motion, real or apparent, e.g. Alexander Calder's mobiles.  
kinetisk kunst har rødder i den russiske avantgarde, og betegner kunst, der opererer med bevægelse, virkelig eller tilsyneladende fx Alexander Calder's mobiler (ophængte svævende former).
Klingen dansk kunsttidsskrift udgivet 1917-20, var af betydning for udbredelse og kendskab til moderne kunstretninger (fx kubisme og ekspressionisme).
Kristusbæreren
St. Kristoffer
Legenden fortæller at kæmpen Reprobus (betyder den udstødte) levede i Kanaans land, han ville tjene den største konge, som han fandt. Kongen jog Djævelen bort ved at korse sig, hvorfor Reprobus konkluderede, at Djævelen var større end kongen og ønskede at tjene ham i stedet. Han drog ud og fandt sin nye herre i ørkenen. Djævelen viste sig at være bange for korset, fordi det var på et kors Kristus døde. Således måtte Kristus være mægtigere en Djævelen, og Reprobus ville nu tjene ham og gav sig igen på vandring. Han mødte en eneboer, der fortalte ham om en farlig flod, der havde taget mange mennesker og sagde til Reprobus, at han kunne tjene Kristus ved på sine skuldre at bære rejsende over floden. En nat var der en dreng, der bad om at blive båret over. Reprobus tog drengen på skuldrende og med sin stav i hånden gik han ud i floden. Drengen blev tungere og tungere og Reprobus følte han bar alverdens byrder på sine skuldre, og han bar den der selv havde båret alverdens synder på sine skuldre, Kristus, og hans navn blev nu Kristusbæreren/Kristoforus. St. Kristoffer er de rejsendes helgen.
kunstnersammenslutninger Corner, dansk, dannet i 1932, fortrinsvis landskabsmalere. Decembristerne, dansk, dannet i 1928, Palle Nielsen, S. Hjort Nielsen, Ebba Carstensen. Den Frie Udstilling, dansk, dannet i opposition til Charlottenborg Udstillingen i 1891 af Johan Rohde, J.F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Grønningen, dansk, dannet i opposition til Den Frie Udstilling i 1915 af Harald Giersing, Sigurd Swane og Kai Nielsen. Høstudstillingen, dansk, dannet i 1934, fortrinsvis landskabsmalere fx. Knud Agger og Harald Leth, senere også abstrakte kunstnere. Fra 1936-42 udstillede gruppen sammen med Corner. Høstudstillingen blev opløst i 1949.
 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
l
Lacerba
florentinsk futuristisk tidsskrift, 1913-14.
Lacerba.
Florentine Futurist periodical, 1913-14.
l'art pour l'art
lat. Ars Gratia Artis, kunst for kunsten skyld, om kunst der ikke er religiøs, moralsk, politisk eller litterær.
l'art pour l'art
latin, Ars Gratia Artis, art for arts sake, invented by the French poet Théophile Gautier, a slogan used about non-religious, non-moral, non-political or non-literary art.
Legenda aurea Den Gyldne Legende. 182 kristne helgenlegender fra ca. 1260 af den italienske krønikeskriver og ærkebiskop af Genova Jacobus de Voragine (c. 1230-1298).
Les Vingt/Les XX
1883-93
De Tyve. Belgisk kunstnersammenslutning dannet i 1883. Kunstnerne var fx James Ensor (medstifter) og Henry van de Velde. Avantgarde kunstnere udstillede sammen med Les Vingt fx impressionister, pointillister og symbolister.
Les Vingt/Les XX
1883-93
The Twenty. A Belgian artist group founded in 1883. James Ensor was one of the founding members. Avant-garde artists exhibited together with Les Vingt, e.g. the Impressionists, Pointillists and Symbolists.
Lilith ifølge jødisk legende en kvindelig dæmon, som Adam var forelsket i før Eva blev skabt.
Linien
dansk kunstnersammenslutningen stiftet i 1933 af Ejler Bille, Vilhelm Bjerke-Petersen og Richard Mortensen, sammenslutningen udgav et tidsskrift af samme navn (1934-35) og talte det abstrakte maleris sag.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

m
Macaire, Robert
en forbryder og morder kendt fra det franske drama "Aubry's hund"/"Skoven ved Bondy". Historien fortæller, at den franske ridder Aubry de Montdidier i 1371 blev myrdet i Bondy-skoven af Robert de Macaire - eneste vidne til mordet var Aubry's hund Dragon, der efterfølgende ved synet af Macaire viste et usædvanligt raseri, hvorfor han blev mistænkt for mordet. Kong Karl d. 5./den vise (1364-80), bestemte at en tvekamp mellem hunden og Macaire, der var bevæbnet med en knippel, skulle afgøre sagen, hunden dræbte Macaire, der tilstod mordet før han døde, han blev hængt.  
Macaire, Robert
a criminal and murder known from the French drama "Aubry's Dog"/The Bondy-Forrest". The legend tells that the French knight Aubry de Montdidier in 1371 was murdered  in the Bondy-Forrest by Robert de Macaire - the only witness to the murder was Aubry's dog Dragon, who subsequently showed unusual fury at the sight of Macaire. King Charles V/The Wice (1364-80), decided that a duel between the dog and Macaire, who was armed with a cudgel, should settles the case, the dog murdered Macaire, who confessed the murder before he died, he was hanged.
Madonna
Jomfru Maria.
Madonna.
Vigrin Mary, the mother of Jesus.
mandorla
oval/mandelformet glorie, der omslutter Kristus eller Jomfru Maria.
mandorla An almond shaped halo surrounding Christ and Virgin Mary.
mannakorn små citater fra Bibelen. En kristen tradition især kendt fra indremissionske hjem, man kunne "trække mannakorn", der var små kort, der opbevaredes i en krukke, på kortene stod Bibelcitater eller Bibelhenvisninger. I dag kan man trække mannakorn på Internettet eller få dem sendt på SMS. Salmernes Bog 18:19-25 "De talte mod Gud og sagde: Kan Gud dække bord i ørkenen? Nok slog han på klippen, så vandet flød og bækkene strømmede; men kan han også give brød, kan han skaffe kød til sit folk?  Det hørte Herren og blev vred, en ild blussede op mod Jakob, en vrede rejste sig mod Israel, for de troede ikke på Gud og stolede ikke på hans frelse. Så gav han befaling til skyerne deroppe, han åbnede himlens døre og lod det regne over dem med manna, korn fra himlen gav han dem at spise; mennesker spiste engles brød, han sendte dem føde, så de blev mætte."
medaljer, priser etc. Prins Eugén Medaljen, svensk medalje. Eckersberg Medaljen. Thorvaldsen Medaljen. Guggenheim Prisen.
messe 1. Katolsk gudstjeneste. 2. Protestantisk altertjeneste. 
memento mori husk døden.
memento mori. Remember you will die.
munkeordener Benediktinerordenen - kat. munke- og nonneorden, stiftet 529, har ingen central ledelse. Cistercienserordenen, gren af benediktinerordenen, kom til Norden i 1000-tallet.
mæanderbort
fr. a la greque, retvinklet ormament.
Mørkemalere   populær betegnelse for en række danske malere i 1930-erne, som anvendte mørke farver til deres landskaber og menneskeskildringer (Jens Søndergaard, Erik Hoppe). Ofte er den mørke kolorit kun en fase i disse maleres udvikling. 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

n
Nabierne 1888-99
symbolistisk fransk kunstnergruppe, der blev stiftet af Sérusier, Bonnard, Ibels, Ranson og Maurice Denis. Afdæmpet farveholdning, dristige billedbeskæringer, inspireret af japanske træsnit, bølgende rytmisk penselføring. Billedmotiver med scener fra dagliglivet. Endvidere fremstillede de plakater, teaterdekorationer, glasmosaikarbejder og bogillustrationer.
Nazi Art
the art in Hitlers Germany, the Third Reich, 1933-45. Naturalistic paintings showing the Nazi's glorification of the German people - e.g. plump women with red cheeks and muscular men, the warrior and of course Der Führer himself. Also landscapes were idealized visions the Third Reich. Scenes from Greek and Roman mythology were often used.
nazistisk kunst kunsten i Hitlers Tyskland, det tredje rige, 1933-45. Naturalistisk malerstil, billedmotiverne var forestillingerne om det tyske folk som fx trivelige rødkindede kvinder, muskuløse mænd - en forherligelse af folket, krigeren og ikke mindst føreren, og smukke landskaber eller scener fra mytologien. 
Nike
sejrsgudinde, græsk mytologi. Se futurisme.
Nike.
the goddess of victory, Greek Mythology.
nonfigurative art
objectless art.
nonfigurativ kunst genstandsløs kunst.
Notre Dame Vor Frue, om en kirke der er indviet til Jomfru Maria.
Notre Dame.
Our Lady, about a church dedicated to Virgin Mary.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

o   p   q   r
obelisk
fritstående firkantet pille med pyramideformet top, fx obelisken på Place de la Concorde i Paris.
obelisk
a tall, thin, four-sided, tapering which ends in a pyramidal top. The obelisk in Place de la Concorde in Paris.
Omfale
(gr. myt.) var dronning af Lydien. Se Tintorettos billede "Herkules forviser faunen fra Omfales seng".
perspektiv, omvendt anvendes hovedsageligt i primitiv kunst, genstande der befinder sig bagest i billedet er vist større end genstande, der befinder sig forrest i billedet.
pinx
at. pinxit, har malet det.
pinx.
latin pinxit, he/she painted it.
purisme
rendyrket kubisme, skabt af arkitekten Le Corbusier og maleren Amedée Ozenfant for at befri kubismen fra dekorative elementer, de skrevet manifester "Après le Cubisme".
Purism
created by the architect Le Corbusier and the painter Amedée Ozenfant to liberate Cubism from decorative elements, they wrote the manifesto "Après le Cubisme".
påfugl symboliserer evigheden.
quadraturamaleri falsk og forkortet perspektiv i sampil med arkitekturelementer.
quattrocento
mille quattrocento 1400-tallet.
quattrocento.
mille quattrocento, the 15th century.
ready-mades, 1914
eller Objet Trouvé, massefremstillede genstande, der udstilles som kunstværker og provokerer til at sætte begrebet kunstværdi under debat. Dadaisterne ønskede, der skulle rokkes ved stereotype kunstopfattelser.
I 1914 opfandt og introducerede Marcel Duchamp sine readymades, han satte sin signatur og en ofte provokerende titel på fabriksfremstillede genstande som en pissoirkumme, et flaskestativ eller en sneskovl og udstillede dem som kunstværker. Duchamps readymades fik en revolutionerende betydning for mange malere og skulptører.
ready-mades, 1914 or Objet Trouvé, mass-produced objects exhibited as work of art - a label given by the Dadaist painter Marcel Duchamp to a series of works he created in the early 20th entury - the Dadaists provoked debates about the purpose of art.
Rom, syv høje Det gamle Rom blev bygget på syv høje. Det første Rom blev grundlagt af den legendariske Romulus på Palatinerhøjen i 753 f.Kr. De andre høje er Kapitol, Viminalhøjen, Esquilinhøjen, Caeliushøjen, Quirinalhøjen  og Aventinerhøjen.
rosenkransen
(lat. rosarium, krone af roser) - i middelalderen var Jomfru Marias symbol rosen. Snor med perler og kors, en bedekrans, anvendes når der bedes Mariabøn/Rosenkransbøn. Rosenkransbønnen kombinerer bøn og meditation. Se Rosenkransmadonna, Århus Domkirke.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

s
sakramente helling handling. I den katolske kirke: dåb, konfirmation, nadver, bod, sidste olie, ordination, ægteskab. I den protestantiske kirke: dåb, nadver.
Salon d’Automne
i Paris, efterårsudstilling.
Salon d’Automne.
in Paris, Autumn exhibition.
Salon des Indépendants
i Paris, de uafhængiges udstilling.
Salon des Indépendants.
in Paris, the Independent's Exhibition.
Salon des Refugees
de refuseredes udstilling, de kunstnere der var nægtet optagelse på den officielle Salon i Paris.
Salon des Refugees.
in Paris, exhibition of work of art refused by the official Salon. 
sc.
lat. sculpsit, har stukket det.
sc..
latin sculpsit, he/she engraved it.
sede vacante
lat. mens sædet er ledigt, perioden mellem en paves død til hans efterfølger er indsat.
sede vacante.
latin while the See is vacant/empty seat, the interregnum between a Pope's death or the election of his successor. 
Situationistisk
Internationale (SI)
blev grundlagt i 1957, det var en kunstnerisk og politisk avantgarde bevægelse i Italien, Frankrig og Skandinavien - en fusion af mindre bevægelser fx "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - blandt de danske medlemmer var Asger Jorn, hans bror Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen, SI kulminerede under studenteroprøret i maj 1968 og blev opløst i 1972 - det kunstneriske mål var at gøre op med kunstverdenens modstilling af den skabende kunstner og beskueren/forbrugeren, der i det kapitalistiske samfund er industriens lønarbejder og ikke har mulighed for kunstneriske udfoldelser. Situationisterne konstruerede situationer hvor alle deltog aktivt, og hvor det drejede sig om at mishage. 
space modulators billeder i tre dimensioner med indbyrdes vekslende farveelementer.
Susanna og de gamle Se "De Aprokryfe Skrifter, Tilføjelser til Daniels Bog".
synthetism simplified Symbolism, flat areas of colours and strong contours.
synthetisme
forenklet form for symbolisme med store farveflader og kraftige konturer.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

t   u    v   w   x   y   z
tabernacle
a canopy-like superstructure over a pulpit, a font, an image of a saint or an altar, e.g. St. Peter's Basilica in Rome, Bernini's Baldachin (Bernini's Tabernacle).
tabernakel lat. lille hytte, baldakinagtig overbygning over fx en prædikestol, døbefont, helgenbillede og alter fx i St. Peters Basilika i Rom er Berninis Tabernakel (Berninis Baldakin).
tuf størknet lava, importeret fra Rhinegnene, anvendt til fx. kirkebyggeri, Ribe Domkirke.
udstillinger  Charlottenborgs Forårsudstilling, (censureret). KE, Kunstnernes Efterårsudstilling, (censureret), Den Frie Udstillingsbygning, København. KP, Kunstnerne Påskeudstilling, (censureret), Århus Kunstbygning. KS, Kunstnernes Sommerudstilling, (censureret), Kunstbygningen i Tistrup. Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen.
unikum pl. unika, enestående, fx en keramisk genstand, der kun findes i et eksemplar.
Venus
den romerske gudinde for skønhed og kærlighed (gr. Afrodite).
Venus
The Roman Venus or the Venus of Cyprus, Roman Goddess of love and beauty.
Vievand er velsignet vand anvendt ved indvielser og velsignelser. I katolske kirker står ved indgangen et vievandskar, hvor den troende dypper sine fingerspidser og gør korsets tegn for sit bryst.
vievandskors hjulkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.
vindrueklase symboliserer Kristus på korset, hænger på træet som Kristus hang på korset.
watteaufolder lange rygfolder i kvindelig rokoko-klædedragt opkaldt efter kunstneren Watteau.
XP
de græske bogstaver X og P, begyndelsesbogstaverne til Kristus, et Kristus-monogram.
XP
A monogram of the name of Jesus Christ.
Zeus
den øverste gud i græsk mytologi (romersk mytologi Jupiter).
Zeus the ruler of the Olympian gods, Greek Mythology.
 

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
æ  ø   å
ærkeengle
Gabriel, Rafael, Uriel, Mikael.
ådring
åremalet, fx et møbel der er malet så det ligner træ.

   .   a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu