contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
a
 
Abstraction-Création
1931-36
kunstnersammenslutningen (1931-36) dannet i Paris af den franske kunstner Auguste Herbin og den belgiske kunstner Georges Vantongerloo, der var sammenslutningens ledere samt Jean Arp, Georges Valmier, Albert Gleizes, Jean Hélion og Frantisek Kupka. Abstraction-Création bestod af abstrakte malere og billedhuggere, der udtrykte sig strengt nonfigurativt, gruppen blev i 1945 til Réalités Nouvelles.

An International artist group founded in Paris by the French artist Auguste Herbin and the Belgian artist Georges Vantongerloo - the leaders of the group, and Jean Arp, Georges Valmier, Albert Gleizes, Jean Hélion and Frantisek Kupka. The group consisted of abstract painters and sculptors.
A.D. lat. Anno Domini, i det Herrens år.

latin, Anno Domini/Anno Domini Nostri Jesu Christi, in the year of the Lord/in the year of our Lord Jesus Christ.
Adam og Eva

De 2 træer i Edens have (Paradisets have)

Livets træ = træets frugter giver evigt liv.

Kundskabens træ =
træet som mennesket spiste af og kom til at kende forskel på godt og ondt.

Adam og Eva er de første mennesker, skabt af Gud.
Adam = menneske. Eva = den livgivende, mor til alle mennesker.

Da Gud fordrev Adam og Eva fra Edens Have begyndte deres liv i virkelighedens verden, og det første der står om deres liv der er, at de får sønnerne Kain og Abel.

Arvesynden: den første synd begået af Adam og Eva i Edens Have, da de lyttede til slangen og spiste den forbudte frugt. De handlede mod Guds vilje, og det er synd. Deres synd er nedarvet i alle mennesker. Med syndefaldet kommer således synden og døden ind i verden.
Jomfru Maria (Gudsfødersken) = den 2. Eva, hun blev født uden arvesynd og hendes søn Jesus = den 2. Adam.
Både Adam og Eva syndede i Edens Have. Både Jomfru Maria og Jesus ophævede denne synd.
Eva og Jomfru Maria var født uden synd. Begge fik de muligheden for at adlyde eller ikke adlyde Gud. Evas valg bragte synden ind i verden, og Marias valg bragte Jesus ind i verden, han ofrede sig selv for at frelse mennesket fra arvesynden.


1. Mosebog, 1, 27-28:
"Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"
1. Mosebog, 2,7-9: "Da formede Gud Herren mennesket [Adam] af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt."

1. Mosebog, 2,15-17: "Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø!".
Da Gud således havde skabt Adam sagde han
"Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham."
1. Mosebog, 2,21-25:
"Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam: "Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget." Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke."
1. Mosebog, 3
handler om syndefaldet og uddrivelsen af Edens have. Det snedigste af alle dyr, slangen, lokkede kvinden til at spise frugter af Kundskabens træ. Slangen mente at vide at Adam og kvinden ikke skulle dø, hvis de spiste frugten, men at de skulle blive som Gud og kunne kende godt og ondt. Kvinden tog af træets frugter og spiste den [et æble nævnes ikke] og gav frugten til Adam, der også spiste af den, og de så at de var nøgne og syede figenblade sammen og bandt dem om livet. Gud opdagede, at de havde spist af træets frugter. Gud forbandede slangen (Djævelen), og kvindens svangerskab gjorde han plagsomt og pinefuldt. Adams straf blev, at Gud forbandede agerjorden, "I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive."
1. Mosebog, 3,20-24: "Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og Gud Herren sagde: "Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!" Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ."

Adventstiden kaldes også for bodstiden (tidlige fastetiden). Det er en periode hvor mennesket kan bekende sine synder, faste og forberede sig til juleevangeliets budskab om Herrens komme. Advent (lat. adventus, ankomsten. Lat. Adventus Domini, Herrens komme) er de fire søndage op til jul. Den 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår og dagen er kirkeårets nytårsdag.
aeropittura futuristisk skole, der fremstillede tidens teknologi i bl.a. "luftmalerier" med flyvemaskiner over italienske landskaber.

Futurist School depicting air paintings or airplane paintings such as an airplane high above an Italian landscape.
afladshandel
afladsbrev
 
den katolke kirkes afladshandel var de penge man betalte til kirken for at undgå Skærsilden, der i løbet af middelalderen blev en del af den katolske kirkes lære, og her fik man straf for den synd, som endnu ikke var blevet tilgivet. Et afladsbrev var et klargjort dokument med et tomt felt til køberens navn. Luther og Reformationen.
Agnus Dei
Guds lam = Jesus Kristus. Guds lam blev slagtet for menneskets synder. I billedlige fremstillinger ses et lam kronet med en glorie (symbol på guddommelighed) holdende det kristne kors eller det latinske kors (symbol på kristendommen).
Johannes Døberen ses ofte et lam der symboliserer hans anerkendelse af Jesus som Guds søn.

Latin: Lamb of God, Jesus Christ is the Lamb of God - a lamb crowned with a halo (symbol of divinity) bearing the Christian cross or Latin cross (the main symbol of Christianity).
 
 
 
Baptisteriet, Firenze
Akademiet
Det Kongelige Danske Kunstakademi
&
Kunstnernes Frie Studieskoler

       
 
Charlottenborg palæet på Kongens Nytorv blev opført 1672-83 af Ulrik Frederik Gyldenløve, søn af Frederik 3. og hans elskerinde Margrethe Pape.
En del af Charlottenborg blev i 
1753 overdraget af Frederik 5. til kunstakademi under navnet "Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie", indviet 1754. Navnet ændredes i 1771 til "Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academie", og i 1814 til "Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster", og i 1968 til det nuværende navn "Det Kongelige Danske Kunstakademi".

På Akademiet uddannedes arkitekter, billedhuggere og malere.
Kunstnerne kunne vinde lille og store sølvmedalje og lille og store guldmedalje. Store guldmedalje medførte gerne en studierejse, der oftest gik til Rom, i visse perioder også til Paris.

Historiemaleri
 er motiver fra menneskehedens historie både i fortid og samtid. Også emner fra litterære forlæg og Bibelen regnes med under historiemaleri. Historiemaleriet var det højest rangerende, herefter kom portrætmaleri og landskabsmaleri.


Kvinder havde ikke adgang til Akademiet før 1888. En skole for tegning og kunsthåndværk for kvinder åbnede i København i 1875 og blev i 1888 lagt sammen med Akademiet, og fra det år kunne kvinder deltage i Akademiets undervisning på "Den med Akademiet forbundne Kunstskole for Kvinder" (nedlagt 1908). Kvinderne måtte ikke male efter nøgenmodel, det kunne pirre upassende lidenskaber, hvorimod blomstermotiver fandtes passende. I 1908 kunne kvinder optages som elever på Akademiet, men klasserne var kønsopdelte. Først i 1924 kunne de deltage i Akademiets undervisning på lige fod med mændene.

Charlottenborg huser ud over Det Kongelige Danske Kunstakademi også Udstillingsbygningen. 
I udstillingsbygningen bag kunstakademiet, opført 1883, afholdes hvert år den censurerede udstilling "
Charlottenborg Fondens Forårsudstilling" og "Charlottenborgs Efterårsudstilling", hvor kunstnere inviteres til at deltage. Herudover udstiller kunstnersammenslutningerne "Grønningen", "Corner" og "Den Gyldne", og der er skiftende udstillinger i bygningen. I 1800-tallet var Charlottenborg-udstillingerne stort set det eneste sted kunstnerne kunne udstille.

I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet alternative kunstskoler i protest mod "Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster" så som Kunstnernes Frie Studieskoler (1882-1912) hvis første leder var Skagensmaleren Laurits Tuxen og blandt lærerstaben var Skagensmaleren P.S. Krøyer.
I 1884 oprettedes en Forberedelsesklasse til
Kunstnernes Frie Studieskoler ledet af Frans Schwartz, men fra 1885-1908 var maleren Kristian Zahrtmann leder af skolen, der gik under navnet Zahrtmann Skole, og under hans ledelse blev en selvstændig enhed. Fra 1908-12 var lederen Johan Rohde.

akantusbarok en stilretning i perioden 1700-40, der ses i især kirkeinventar. Akantus = planteornamentik med inspiration fra middelhavsplanten akantus' fligede og takkede blade.
Christian 5. orgelfacade i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, 1698, taget i brug i 1700, udført  af den sachsiske billedhugger Christian Nerger. Centralt ses en portrætbuste af Christian 5.
al fresco freskomaleri/kalkmaleri/vægmaleri malet på våd kalk (modsat "al secco").

al fresco technique. The art of painting on fresh, moist plaster with pigments dissolved in water (the opposite technique is called "al secco").
allegori
eng. allegory
billedlig fremstilling af et begreb, billedet tolkes symbolsk. Eksempler: I den kristne kunst, hvor en kvindefigur med korsstav og alterkalk symboliserer kirken/den katolske kirke. Botticellis "La Primavera" er en allegori over foråret (den engelske titel er også "The Allegory of Spring"), og det mytologiske billede er tolket som en neoplatonisk allegori, det skal føre sjælen via sanserne til beskuelse af en højere skønhed. Det guddommelige fra ideernes immaterielle verden skulle gives videre til beskueren gennem kunstnerens værk, der kan forene Platons to verdener (den immaterielle og den sanselige) fordi kunstneren var i stand til at abstrahere fra den sanselige verden og nærme sig den ideale ideernes verden. Det skønne i kunsten er udtryk for en guddommelig skønhed.

a visible symbol representing an abstract idea, e.g. Botticelli's "La Primavera" or "Allegory of Spring", 1477-78, Galleria degli Uffizi, Florence. 
al secco male på tør kalk (modsat "al fresco").

al secco technique. The art of painting on dry plaster with the pigments in a binding medium, e.g. egg (the opposite technique is called " al fresco").
animatronics eller Audio-Animatronics er mekaniske livagtige dukker eller figurer som f.eks. Spinosaurus fra "Jurassic Park III". 

or Audio-Animatronics are lifelike mechanical puppets or figures e.g. Spinosaurus from "Jurassic Park III".
antikrist en falsk Jesus, modstander af Jesus, som skulle vise sig før Kristi genkomst og udgive sig for at være Jesus for at lokke de troende bort fra troen på Jesus, Antikrist skulle blive besejret af Kristus.

a false Christ, an adversary to Christ, being in opposition to all that is pertaining to Christ, this will be manifested during the tribulation period.
Antwerpen Skolen er en betegnelse, der for det meste er anvendt om en række manieristiske kunstnere, der boede i Antwerpen i 1550-erne og i 1600-tallet.
apokalypsen Johannes' Åbenbaring, den sidste af det Ny Testamentes bøger. Her beskriver evangelisten Johannes de visioner, han havde på øen Patmos af himlen, menneskehedens fremtid og dommedag.
Apostle, De 12

Apostelfigurer i Jelling Kirkes tårnrum.
Klik på billedet for forstørrelse.

 

Apostlene er de 12 disciple, som Jesus valgte som ledsagere i sit liv på jorden og til at udbrede evangeliet efter sin død. De blev kaldt apostle, der betyder udsending på græsk.

De 12 apostle svarer til Israels 12 stammer.
Matthæus 19, 28: "
Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer."
Valget af de tolv, Lukas 6, 12-16: I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, som han også kaldte apostle: Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas og Jakob og Johannes og Filip og Bartholomæus og Matthæus og Thomas og Jakob, Alfæus' søn, og Simon, som kaldtes zeloten, og Judas, Jakobs søn, og Judas Iskariot, som blev forræder.


 

 APOSTLE  ATTRIBUTTER (efter 1200)
1 Simon Peter
som Jesus kaldte Peter

(på aramæisk Kefas)

 
  To nøgler på gulvet ved indgangen til Peterskirken i Rom. I den romersk-katolske kirke har paven "nøglemagten". Kirken begrunder pavens enestående stilling med, at han som Peters efterfølger har arvet den nøglemagt, som Jesus specielt gav til Peter.
 
nøgler (Himmerigets nøgler). Viser tre fingre, der symboliserer, at han forrådte Jesus tre gange (Peters fornægtelse, Lukasevangeliet 22, 54-62).

Jesus kaldte Simon for Peter:
Matthæus, 16, 15-19:  Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn." Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene." 
Simon fik således navnet Peter (gr. petros = klippe) og er en oversættelse af det aramæiske ord for klippe: Kefas.


Peter blev korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke følte sig værdig til at dø på samme måde som sin Herre. Et Peterskors vender omvendt. Han er begravet i Peterskirken i Rom.

Sankt Peter står ifølge folketroen og tager mod de døde ved Himmerigets port, som han har nøglerne til, og således kan låse op for de rette.
2 Jakob d.æ.
Zebedæus' søn
 
  Jakobsvejen, Nordspanien.
pilgrimsstav og i hatten en ibsskal (skal fra kammusling).
Som den første apostel led Jakob d.æ. martyrdøden. Han blev formentlig halshugget med et svær. En legende fra 800-tallet fortæller at Jakob efter Jesu død var missionær i Spanien og efter sin død på mirakuløs ombord på en båd af strømmen blev ført til Santiago de Compostela og begravet der.
Der skete store miraker ved hans grav, hvorfor pilgrimme valfartede til katedralen. 
Jakobsvejen/Ibsvejen/Caminoen er en pilgrimsrute, der fører til katedralen Santiago de Compostela. Santiago = Sankt Jakob. Jakob er Spaniens skytshelgen.
3 Johannes
skægløs og med kalk. Johannes er i Bibelen beskrevet som den discipel Jesus elskede (Johs. 19, 26-27 og 21. 20-21). Han nævnes aldrig ved navn. Det er således evangelisten Johannes der omtaler sig selv Jesu foretrukne discipel.

Regnes for at være forfatter til Johannesevangeliet.

4 Andreas
 
Andreaskors = X-kors
Andreas skulle være blevet korsfæstet på et krydset kors. Andreas var bror til Peter.
5 Filip
 
T-korsstav.
Blev korsfæstet på et T-kors, et Filipkors (liggende latinsk kors) eller et patriarkkors(kors med to tværarme, hvor den øverste arm er kortest). Han blev stenet til døde.
Se korstyper.
6 Bartholomæus
 
kniv og afflået hud. Han blev flået levende.
Michelangelos "Dommedag" i det Sixtinske kapel i Vatikanet, ses Bartholomæus med sit eget skind. Michelangelos portræt ses på skindet.
7 Matthæus
(Skatteopkræveren)
pung, sværd, økse, lanse. Matthæus var tolder/skatteopkræver og hed Levi før han mødte Jesus. Levi kaldes til discipel, Markus, 2, 14. Han skulle være blevet stukket ihjel med et sværd.


Regnes for at være forfatter til Matthæusevangeliet.

8 Thomas
 
 
Hendrick ter Brugghen, "
Den vantro Thomas", ca. 1622, Rijksmuseum, Amsterdam.
 
bygmestervinkel, lanse, sværd, sten. Han betegnes som "Himmelens bygmester" på grund af en legende: Den indiske konge havde sendt en budbringer til Jerusalen, som skulle finde en dygtig bygmester til at opføre et overdådigt palads til kongen og Thomas fik opgaven og rejste til Indien. Kongen gav ham penge til at udføre opgaven for, men Thomas gav straks pengene videre til de fattige og syge.
Kongen blev vred og satte Thomas i fængsel, men et mirakel skete. Kongens bror blev pludseligt helbredt for en alvorlig lidelse og så i et syn et smukt himmelsk palads. Kongen forstod at Thomas ikke havde skabt en jordisk men himmelsk bolig ved sin velgørenhed. Kongen brors omvendte sig til kristendommen.

Thomas døde måske ved at blive stukket ihjel med en lanse eller et sværd eller stenet og gennemboret af et spyd.

Betegnelsen "Den vantro Thomas" skyldes, at Thomas ikke ville tro på Jesu opstandelse fra de døde før, han havde set det med egne øjne. Johannes, 20, 25: De andre disciple sagde til ham: "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke."
Thomas også kaldet Didymos (gr. tvilling), dette navn kan symbolisere hans tvesind, hans tro og tvivl på Jesus. Tvivlen er troens tvilling.

9 Jakob d.y.
Alfæus' søn
 
valkestok eller kølle.
Han blev ifølge en legende stenet eller slået til døde med en valkestok eller kølle.
10 Judas Thaddæus
 
kølle, stok, en hellebard eller økse og et skib. Han var missionær. Et skib symboliserer hans missionsrejse. Formentlig blev han slået ihjel med en kølle.
11 Simon Zeloten
(også kendt som Simon Kananæer)
 
sav. Simon "som kaldtes zeloten" (Lukas, 6, 16), da han havde været medlem af Zeloternes revolutionære parti, en jødisk gruppe, der ville drive romerne ud med magt. Han blev formentlig savet ihjel.
12 Judas Iskariot
 
  Joakim Skovgaard, Jesu sidste måltid, 1901. Judas forlader bordet. Kalkmaleri, Viborg Domkirke.
 
 
Pietro Lorenzetti, "Judas har hængt sig", ca. 1310-19, Den Hellige Frans' basilika i Assisi.
en pung, pengepose. Forrådte Jesus til de romerske soldater og begik herefter selvmord.

Judas' forræderi, Matthæus 26, 14-16: "Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, til ypperstepræsterne og sagde: "Hvad vil I give mig for at forråde ham til jer?" De talte tredive sølvpenge op til ham. Og fra da af søgte han en lejlighed til at forråde ham."

Skærtorsdag forudsiger Jesus, at en af hans disciple vil forråde ham og Judas forlader bordet.
Markus 14,18-20: Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: "Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en, der spiser sammen med mig." De blev bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: "Det er vel ikke mig?" Han sagde til dem: "Det er en af de tolv, en, der dypper i samme fad som jeg."

Efter måltidet går Jesus og disciplene til Getsemane Have og hertil fører Judas ypperstepræsternes soldater, så de kan pågribe Jesus og Judas afslører hvem han er ved at give ham et kys.
Matthæus 26, 48-50:
"Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham! Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et "Rabbi!" og kyssede ham. Jesus sagde til ham: "Min ven, nu har du gjort dit. "Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham."

Judas fortrød sit forræderi og ville give pengene, der var blodpenge, tilbage til ypperstepræsterne, men det interesserede dem ikke
. Matthæus 27, 5: "Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig."
12 Matthias
Efter Judas' forræderi og død blev Matthias valgt som den 12. apostel. 
åben Bibel og tveægget økse eller lanse. Han er formentlig blevet halshugget med en økse.
12 Paulus
betragtes nogle gange som den 12. apostel efter Judas' forræderi.
.
Paulus kaldes også for Saul eller Saulus.
Apostlenes gerninger:
9, 4-5: "
Han faldt til jorden og hørte en røst sige: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?" Han svarede: "Hvem er du, herre?" Han sagde: "Jeg er Jesus, som du forfølger".
13, 9:
Saulus, som også hedder Paulus ..."
bog og sværd, evt. ulv og lam. Paulus var en omvendt kristenforfølger.
Bogen symboliserer hans breve (de ældste kendte kristne skrifter). Sværdet at han blev halshugget. Ulven er symbol på hans tid som jøde og farisæer. Lammet, Agnus Dei, symboliserer hans omvendelse til kristendommen, han blev jødekristen og var den tidlige kristendoms væsentligste missionær. Han betegnes hedningeapostel dvs. han forkyndte kristendommen for ikke-jøder, og de der omvendte sig betegnes hedningekristne.

PaulusBrev til Galaterne, 1, 10-24, Paulus' apostelkald: "I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas [Peter], og jeg blev hos ham i fjorten dage; men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn! Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa; de havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig.
aramæisk et uddøende sprog som har eksisteret i 3000 år, og som Jesus formentlig talte, i og med han voksede op Nazaret i Galilæa, et område i det nordlige Israel. Hebraisk var formentlig i det første århundrede talesproget i og omkring Jerusalem. Hovedparten af GT er skrevet på bibelsk/klassisk hebraisk. Gennem århundreder har hebraisk fungeret som jødernes fælles religiøse sprog. Moderne/israelsk hebraisk er i dag et officielt sprog i Israel tillige med arabisk.
ars longa vita brevis ... ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.
Kunsten er lang, livet er kort, øjeblikket flygtigt, eksperimentet farefuldt, dommen vanskelig.
Hippokrates, 460-375 f.Kr.

ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.
Art is long, life is short, fleeting opportunity, perilous experiment, difficult judgment
.
Hippokrates, 460-375 f.Kr.
Arts and Crafts Movement
en sammenslutning/bevægelse af kunsthåndværkere og formgivere, der opstod England i den senvictorianske periode (1880-1820) som reaktion mod den fremadskridende industrialisering og masseproduktion af billige varer, som foregik i usunde bymiljøer. Arbejdsmiljø, godt håndværk og æstetik var i højsædet, alle skulle have gode forbrugsvarer. Bevægelsen, der kom til at repræsentere begyndelsen på en ny forståelse af den dekorative kunst i hele Europa, var inspireret af kunstkritikeren John Ruskins skrifter om kunst og arkitektur og hans idé om at håndværkeren skulle være stolt af og æres for sit håndværk samt af den ornamentik og dekoration, som den engelske kunsthåndværker, maler, forfatter William Morris (1834-1896) var kendt for i bl.a. sine vægtæpper og tapeter.
Bevægelsen fik stor betydning for bl.a. Jugendstilen og for Bauhausskolen.

Art Brut en fransk betegnelse, der blev opfundet af Jean Dubuffet om kunst skabt af bl.a. fanger og patienter på psykiatriske hospitaler eller ikke professionelle kunstnere. Den engelske betegnelse er Outsider Art.

invented by Jean Dubuffet, used about art made by e.g. prisoners and psychiatric patients or non-professional artists.

Askeonsdag er den første onsdag efter Fastelavns søndag og er ikke dagen før Skærtorsdag. Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske (minus søndage fordi det er Jesu opstandelsesdag, og der er nadver ved Gudstjenesterne). Fra Askeonsdag til Påskelørdag er der 40 hverdage, Jesus fastede 40 dage og nætter. I den katolske kirke bliver dagen fejret med en Askeonsdagsmesse. Menigheden får tegnet korsets tegn for panden med aske, der symboliserer menneskets forgængelighed, og præsten siger: "Mementohomo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris" (Husk, menneske, at du er støv, og til støv skal du vende tilbage).
I folkekirken er man for begyndt at tage skikken op. I den katolske kirke er den et fast element.
assemblage kunstværker af sammensatte genstande, en collage i tre dimensioner. 

Three-dimensional collages constructed from combined materials.
automatisme
eng. automatism
en malemåde anvendt af surrealisterne bl.a. Miro, tanken dikterer billedet, der er ikke tale om en bevidst billedskabelse, svarer til de kruseduller, man kan lave på papir når man f.eks. keder sig eller mens man taler i telefon.

creating a work of art without the use of thought or the conscious mind, used by the Surrealists, e.g. Miro
.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
b
 
Babelstårnet
eng.
the Tower of Babel
 
et tårn, det blev bygget ind i himlen. Historien om Babelstårnet er fra GT, Første Mosebog, 11.1-9 om menneskene i Babylon, der talte samme sprog og ville bygge et tårn ind i himlen, men Gud forvirrede deres tungemål og spredte dem over hele jorden, og det projekt, der rakte ind ind i himlen, blev ikke til noget. Bruegel, "Babelstårnet", 1563.

a tower built into heaven, the story of Babel comes from Genesis 11.1-9, "The whole earth was of one language, and of one speech ... Come, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven ... And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men built ... Come, let Us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off building the city" ("Babel" that is "Confusion"). Bruegel, "The Tower of Babel", 1563.
baldakin
eng. baldachin
et stoftag/sejl af f.eks. silke over et alter, en trone eller en seng. Den kan være transportabel og kan ses ved katolske processioner. Over højalteret i Peterskirken i Rom kan ses en baldakin udført af Bernini, kaldet Berninis tabernakel. Sede Vacante frimærket i forbindelse med Pave Johannes Paul II's død ses en baldakin over de krydsende nøgler. "Saa gik Keiseren i Processionen under den deilige Thronhimmel og alle Mennesker paa Gaden og i Vinduerne sagde: "Gud hvor Keiserens nye Klæder ere mageløse!" hedder det i H.C. Andersens eventyr "Kejserens nye klæder".

a canopy of e.g. silk over a crypt, an altar, a throne or a bed. These are often seen in portable forms for the purpose of processions. Examples of baldachins: H.C. Andersen's "The Emperor's New Clothes": "And so the Emperor set off under the high canopy, at the head of the great procession", the Sede Vacante-stamps issued at the occasion of the dead of His Holiness Pope John Paul II and Bernini's Baldachin in St. Peter's Basilica, Rome.
Barbizon Skolen

Théodore Rousseau, "Fontaine-bleauskoven"
.
William Morris Hunt, 1878, "Niagara vandfaldet".
 
var en gruppe af franske landskabsmalere, der var aktive fra omkring 1830-70.
Landsbyen Barbizon sydøst for Paris nær Fontainebleauskoven, hvor kunstnerne dyrkede friluftsmaleriet, har givet navn til skolen. I godt vejr vovede kunstnerne sig udenfor Paris for at arbejde direkte i naturen, bl.a. var Versailles et af udflugtsmålene, men det mest populære udflugtsmål var Fontainebleauskoven, der blev et fristed for kunstnerne.
Barbizonskolen kaldes også Fontainebleau Skolen ikke at forveksle med den tidligere manieristiske kunstretning i Frankrig 1530-70 af samme navn.

Barbizonmalerne
tog afstand fra de snævert afgrænsede æstetiske regler, som var defineret i den akademiske neoklassicistiske tradition, hvor det handlede om efterligninger af renæssancekunstnere og antikken. Historiemaleriet havde høj status, men rene landskabsbilleder havde lav status. Det gik an at male en idealiseret natur inspireret af antik digterkunst samt lade sig inspirere af barokmalerne Poussin og Lorrain.
Da den romantiske engelske landskabsmaler John Constable udstillede på Parisersalonen i 1824 blev hans værker en af inspirationskilderne til en ny landskabsstil.
Barbizonkunstnerne repræsenterede en naturalisme befriet for
den akademiske tradition og anses for, med deres individualisme og plein air maleri, at være impressionismens foregangsmænd.

Théodore Rousseau (1812-1867) den mest kendte af Barbizonkunstnerne var nærmest besat af Fontainebleauskoven, hvor han tilbragte mere tid end sine kunstnerkolleger. Det var i tiden usædvanligt at male i den fri natur, men Rousseau malede i skoven, og det i al slags vejr selv i sne og frost og tog kun til Paris i forbindelse med salg. Hans direkte observationer af naturen gjorde ham til en betydningsfuld figur i udviklingen af landskabsmaleriet. Rousseaus stil havde udgangspunkt i intensive studier at de hollandske landskabsmaler og arbejderne af samtidige engelske romantiske kunstnere så som John Constable og Richard Parkes Bonington. Hans tidlige landskabsbilleder viste en vild og utæmmet natur og høstede anerkendelse af mange af Frankrigs ledende romantiske malere og digtere.
Øvrige fremtrædende medlemmer var Constant Troyon, Charles-Francois Daubigny,
Narcisse Virgilio Díaz og Jules Dupré. Realistiske malere som Millet og Corot havde en løsere tilknytning til til skolen.

Den amerikanske Barbizonskolen var inspireret af den franske. Værkerne var landskaber ofte med bønder og/eller bondegårde.
William Morris Hunt var den første amerikanske maler, der tog Barbizonstilen op. Også præimpressionisten Winslow Homer var en del af den amerikanske Barbizonskole.
basilika
(gr.
basilike (stoa),
kongelig søjlehal
kirke der består af et midterskib og mindst to sideskibe. Hovedskibet er højere og bredere end sideskibene og kan have et apsis (korrunding) eller to apsider, et i øst og et i vest. Hoved- og sideskibene er adskilt ved kolonnader eller buer, og herover kan være et klerestorium (et galleri) og vinduer. Oprindeligt havde basilikaen fladt loft eller åben tagstol (tømmerkonstruktion, der bærer taget). Basilikaen kan have et narthex (smal enetages forhal ved hovedindgangen).
Bauhaus i Tyskland, 1919-33, var den væsentligste skole for arkitektur og kunsthåndværk/kunst- og kunstindustri i 1900-tallet, grundlagt af Walther Gropius i 1919 i Weimar, i 1925 flyttede skolen til Dessau og senere til Berlin, hvor den i 1933 blev lukket af nazisterne og i 1937 blev den genskabt som New Bauhaus i Chicago. Se funktionalisme

in Germany, 1919-33, school of art and architecture founded in 1919 in Weimar by Walhter Gropius, in 1925 the school moved to Dessau and later to Berlin, where it was closed by the Nazis, and in 1937 the school was re-created as New Bauhaus in Chicago.
B.C. and BCE B.C. = before Christ. BCE = before common era.
bebudelsen

eng. Annunciation

(ærke-)englen Gabriel bebuder Herrens komme for Jomfru Maria.

The (arch-)angel Gabriel's announcement to the Virgin Mary of the Incarnation.
Bibelen den kristne Bibel består af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Den er en skriftsamling, som er blevet til gennem mere end tusind år, og indeholder den kristne kirkes kanoniske skrifter = gyldige skrifter der af jødiske skriftlærde og den kristne kirke blev autoriseret og gjort til norm for forkyndelse, tro og lære. Afvigende skrifter betegnes apokryfer.
Kirkens ledere bekræftede ved et kirkemøde i Karthago i år 397 at NT skulle indeholde 27 bøger = NT som det kendes i dag.

Den jødiske Bibel (Tanakh) = GT (rækkefølgen er anderledes, den slutter med Anden Krønikebog).

Vulgata = Biblia Sacra Vulgata = den latinske kirkebibel, betegnes også den almindelige Bibel. Vulgata er kirkefaderen Hieronimus' oversættelse af de hebraiske (GT) og græske (NT) skrifter til latin fuldført i 405. Den blev autoriseret under Tridentinerkoncilet i 1546 og revideret i 1592 hvor Pave Clement 8. udgav Vulgata Clementina, der blev den officielle Bibel i den romersk-katolske kirke.

Nova Vulgata
= er den reviderede udgave af Vulgata, som i 1979 blev godkendt af Pave Johannes Paul II.

Lutherbibelen
. Martin Luthers oversættelse
af Bibelen til tysk. I 1521-22 oversatte Luther NT fra græsk under sit eksil på Wartburg Slot ved Eisenach, hvor han opholdt sig, under kurfyrst Frederik 3. af Sachsens beskyttelse, efter at være blevet erklæret fredløs på Rigsdagen i Worms i 1521. Herefter oversatte Luther GT fra hebraisk, og i 1534 var hele Bibelen oversat. Reformatorerne ønskede ikke at De Apokryfe Bøger (De Deuterokanoniske Bøger) skulle have samme autoritet som GT og NT. Lutherbibelen bruges i den evangelisk-lutherke kirke i Tyskland, den er blevet revideret flere gange, sidst i 1984.

I reformationstiden udkom:
Gustav Vasas Bibel, svensk, 1541.
Christian 3.'s Bibel, se nedenfor.
I 1611 udkom den autoriserede King James' Bible foranlediget af Kong Jakob/James 1. af England (f. 1566- d. 1625) oversat efter de hebraiske og græske grundtekster. Oversættelsens flydende sprog og prosarytme har haft stor betydning for det engelske sprog og litteratur og var den engelske kirkes Bibel fra midten af 1600-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.


Danske bibeloversættelser:
De 3 Lutherbibler:

1) Christian 3.'s Bibel =
Reformationsbibelen = Lutherbiblen, 1550. Den første komplette oversættelse af Bibelen til dansk oversat efter Lutherbibelen. De senere bibeloversættelser er oversat fra grundsprogene hebraisk og græsk.

2) Frederik 2.'s Bibel
, 1589 var en revideret udgave af Christian 3.'s Bibel.3) Christian 4.'s Bibel
(kaldet Kongebibelen og Lutherbibelen), 1633, er et næsten genoptryk af Frederik 2.'s Bibel. Forlæggerne af Resens Bibel (se nedenfor) søgte kongen om tilladelse til en ny bibeludgave begrundet i, at der var mangel på danske Bibler. Kongen sendte 7. januar 1629 et brev til professorerne ved Københavns Universitet, hvori han bad dem tilkendegive, hvilken version (Frederik 2.'s Bibel eller Resens Bibel) der skulle lægges til grund for en ny Bibeludgave. Professorerne konkluderede at i og med, der er mangel på begge Bibler, burde begge udgaver genudgives. Skulle der kun udgives én Bibel var anbefalingen, at det blev Frederik 2.'s Bibel. Altså den danske Lutherbibel foretrækkes fremfor Resens Bibel, der på det nærmeste var uforståelig, hvilket kongen også har været klar over.

Hans Poulsen Resens Bibel, 1607, første danske bibeloversættelse fra originalsprogene hebraisk og græsk. Biblen var ifølge Resen et diktat fra Gud, hvorfor der ikke var tale om nogen fortolkning af teksten, men hvert ord blev oversat direkte, og det medførte en forkludret oversættelse, en uforståelig Bibel for menigmand.

Den Resen-Svanningske Bibel, 1647. Resens Bibel, revideret til forståelighed af Hans Svane, var den danske kirkes Bibel (revideret flere gange) frem til:

De autoriserede nyoversættelser, 1931 (GT) og 1948 (NT).

Den seneste bibeloversættelse blev i 1992 autoriseret af H.M. Dronning Margrethe 2.

Biblia Pauperum Fattigmandsbibelen. Den middelalderlige billedbibel i håndskrifter fra 1300-tallet og i træsnit i 1400-tallet.

Poor Man's Bible.
biennale kunstudstilling som holdes hvert 2. år. Den mest kendte biennale er Venedig Biennalen, der afholdtes første gang i 1895. Øvrige biennaler er bl.a. Sao Paulo Biennalen, Sydney Biennalen og Krakow Biennalen.

art exhibition every two years. The most important Biennale takes place in Venice - other Biennales are e.g. the Sao Paulo Biennale, the Krakow Biennale and the Sydney Biennale.
bispesæder 1060 Danmark var inddelt i 9 bispesæder: Vestervig (central for udsejling). Børglum. Viborg. Århus. Ribe. Slesvig. Odense. Roskilde. Lund (1103-04, ærkebispesæde).
Blaue Reiter, der 1911-14 tysk ekspressionistisk kunstnersammenslutning der opstod i München i 1911. Se ekspressionisme.

the Blue Rider, German Expressionist group established in Munich in 1911. The members of the group were Gabriele Münter, Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee and Alexey Georgievich Jawlensky. The movement took its name from a painting by Kandinsky, "Le cavalier bleu", 1903. The paintings had tendencies towards abstraction.
bruskbarok
 
en nordeuropæisk udformning af barokken, en ornamental og pompøs interiørstil. I Danmark ses stilen især i kirkeinventar fra 1600-tallet. Holmens kirke: prædikestol, 1662 og altertavle, 1661.
Ordet brusk er en beskrivelse af den den blødgøring, som ornamenterne blev underkastet.
Brücke, die
1905-13
tysk ekspressionistisk kunstnersammenslutning der blev dannet i Dresden i 1905. Se ekspressionisme.

the Bridge, a German Expressionist group established in Dresden in 1905 and followed by the group Dresdner Sezession. The members of die Brücke were Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller, Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Max Beckmann, Fritz Bleyl and Max Pechstein. Die Brücke wanted to show the connection (the bridge) between different art styles. The artist felt that their work was related to the work of Edvard Munch. The name "Die Brücke" was suggested by Karl Schmidt-Rottluff and derived from a quotation in "Also sprach Zarathustra" (Thus Spoke Zarathustra), a book by the German philosopher Friedrich Nietzsche, 1883-85.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
c
 
CE Common Era. BCE = before Common Era.
centralperspektiv se perspektiv.
clairobscur
eng. chiaroscuro
lys-mørke, ses i renæssance- og barok-malerier. Mørket skjuler, lyset afslører, se Caravaggio.

"light-dark", painting technique used by e.g. the Italian Baroque painter
Caravaggio.
CoBRa 1948-51 Kunstnersammenslutning dannet i 1948 og opkaldt efter medlemmernes hjembyer Copenhagen Bruxelles og Amsterdam, se abstrakt kunst.

an art movement established in 1948, named after the home cities of the members: Copenhagen, Bruxelles and Amsterdam. The art movement began in Denmark. The Danish founders were Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Egill Jacobsen, Henry Heerup, Ejler Bille, Mogens Balle and Erik Thommesen. The artistic expression was spontaneous and imaginative and influenced of folk art, ancient Nordic art, Danish murals and African masks. In Belgium the founders were Pierre Alechinsky, Christian Dotremont and Joseph Noiret and in the Netherlands Constant, Karel Appel and Corneille.
contrapposto
(ital. modvægt), en kompositionsmåde, en måde en skulptur kan stå på, som grækerne opfandt i begyndelsen af år 400 f.Kr. som et alternativ til de stive statiske positioner, hvor figurernes vægt var ligelig fordelt på begge ben.
Michelangelos højrenæssanceskulptur "David" står i contrapposto. Venstre ben, der er foran det højre, bærer ingen vægt, hvorfor venstre sides hofte er sænket og sidens torso dermed forlænget.

Højre arm hænger afslappet, og skulderen er sænket.
Højre ben
bærer hele hans vægt, hvorfor højre sides hofte er skubbet opad og torsoen hermed forkortet.

Denne klassiske positur giver en svag s-kurve i torsoen. Contrapposto anvendes både ved påklædte og nøgne figurer.

I nyere kunst er contrapposto anvendt i naturalistiske fremstillinger af afslappede stående figurer, eksempelvis i "Venus med halskæde", ca. 1918-28, af den franske billedhugger og maler Aristide Maillol, Kunsthaus Zürich.

 
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
d
 
Darmstadt kunstnerkoloni
eng.
Darmstadt Artists' Colony
Künstlerkolonie Mathildenhöhe, dannet i 1899 af storhertug Ernst Ludwig af Hessen, der protegerede tyske kunstnere, arkitekter og skulptører. Der blev holdt udstillinger, der viste møbler, billeder og brugskunst, udstillingerne fik stor betydning for jugendstilens popularitet både i Tyskland og udenlands. Indtil 1. verdenskrigs udbrud var Darmstadt centrum for jugendstilen eller art nouveau og den begyndende moderne kunst - peger frem mod funktionalismen. Darmstadt er berømt for sine Jugendstilbygninger, flere stod tilbage efter den massive ødelæggelse af Darmstadt i september 1944.


Artists' Colony at Matildenhöhe in Darmstadt, Germany, founded in 1899 by Ernst Ludwig, Grand Duke of Hesse, who patronised German artists, architects and sculptors. Exhibitions of furniture, art and applied arts were held and had a significant impact on the promotion of Art Nouveau in Germany and abroad. Until the outbreak of World War I, Darmstadt was the center for the Jugendstyle or Art Nouveau and ushered in the beginning of modern art. Darmstadt is famous for its Jugendstyle buildings, several buildings survived the massive destruction of Darmstadt in September 1944.

 

Joseph Maria Olbrich, Hochzeitsturm, 1908.
decoupage papirklip, genstande (bl.a. bakker, æsker, møbler) påklistret motiver klippet ud af magasiner og lignende, eller billede sat sammen af kulørt klippet papir og klistret på en flade. Decoupagen lakeres for at give genstanden eller billedet en beskyttede overflade. Decoupagekunstnere: Matisse og Dronning Margrethe 2., der har udført 25 decoupager til H.C. Andersens eventyr "Snedronningen". I 1998 vistes Dronningens kunst i Århus Kunstbygning - herunder adskillige decoupager så som dekorerede bakker og papirkurve. Se fotos fra udstillingen "PAS DE DEUX ROYAL".

art produced by decorating a surface with cutouts from magazines or the like, and then coating it with several layers of varnish or lacquer. Matisse made decoupages, and the Danish Queen Margrethe has executed 25 decoupages for H.C. Andersen's fairytale "The Snow Queen". See photos from the exhibition "PAS DE DEUX ROYAL".
del. lat. delineavit, har tegnet det.

latin delineavit, drawn by.
De Stijl hollandsk kunstnersammenslutning, der blev stiftet i Leiden i 1917 af Theo van Doesburg og Piet Mondrian. Gruppen udgav tidsskriftet De Stijl (stilen), redigeret af van Doesburg.

De Stijl, aka Neoplasticism, was a Dutch art movement, founded in Leiden in 1917 by Theo van Doesburg and Piet Mondrian. Van Doesburg edited the periodical entitled De Stijl (The Style).
disk fad til nadverbrød.
dormitorium sovesal i kloster, beliggende på 1. sal.
dysmorfismedebat debat skabt af professor C.J. Salomonsen i 1919, han mente at kunstnerne led af en smitsom sindslidelse siden de, efter hans mening, kunne male så vanskabte billeder som ekspressionisterne og kubisterne gjorde (bl.a. Vilhelm Lundstrøms pakkassebilleder).
Düsseldorferskolen var en tysk kunstskole i 1800-tallet, der beskæftigede sig med historiemaleri og landskaber i en idealiseret naturalisme, Wilh. Schadow, K.F. Lessing. Foragtet i Danmark i samtiden.
dødssynder, de 7 de 7 af middelalderens dødssynder eller laster: Hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, grådighed, utugt. Se fresken i Firenzes domkirke af Domenico di Michelino, 1465, "Dante og Den Guddommelige Komedie".
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
e
 
Ecce Homo

Rubens, 1612, "Ecce Homo".
Johannesevangeliet 19,1-7: Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde: "Hil dig, jødernes konge!" og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig" Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!" [Ecco Homo] "Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig." Jøderne svarede: "Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn."

Saint John's Gospel 19:1-7: Then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe; they came up to him, saying, "Hail, King of the Jews!" and struck him with their hands. Pilate went out again, and said to them, "See, I am bringing him out to you, that you may know that I find no crime in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man!" [Ecce Homo] "When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no crime in him. "The Jews answered him, "We have a law, and by that law he ought to die, because he has made himself the Son of God.
ecclesia kirke, den samlede kristne forsamling, senere om den materielle bygning domus ecclesia, betyder også forsamlingen i himlen af frelste. 
Ecclesia og Synagoge, symbolsk fremstilling af den kristne og jødiske kirke som kvindeskikkelser.
Eks-skolen Den Eksperimenterende Kunstskole, grundlagt i 1961 af Poul Gernes og Richard Winther, forsøgte at skabe et alternativ til Kunstakademiets måde at undervise på og afstandtagen fra anderledes udtryksmidler. De studerende ved skolen var bl.a. Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Stig Brøgger. Eks-skolens studerende holdt udstillinger og lavede happenings.
Entartete Kunst Vanskabt eller degenereret kunst, se ekspressionisme.

or Degenerate Art was the Nazi's name for work of art, which did not fit into their art appreciation (or the lack of same).
Environmental Art
Udtrykket kendes fra slutningen af 1960-erne da bl.a. den tyske kunstner Nils-Udo og den polske kunstner Piotr Kowalski banede vejen for kunstformen.
Environmental Art anvendes om en bred vifte af kunstværker. Der findes ikke nogen præcis definition af begrebet, men kunstneren hjælper beskueren med at forstå naturen.
Impressionisten Claude Monet kan ses beskrevet som environmentalist (miljøforsker) på grund af sine billeder af åkander- og poppelbilleder.
Environmental Art er skabt af forskellige kunstnere, der deler en verdensopfattelse, som ikke nødvendigvis afspejler sig i ligheder i kunstværkerne. Kunstnerne søger at vise vigtigheden af menneskets samhørighed med naturen. Jordens overflade bruges som et tomt lærred, og selve værket består oftest af naturens egne materialer. Kunstformen kredser om naturens kræfter. Værkerne er som regel skabt til et bestemt sted, de kan ikke flyttes og ikke udstilles indendørs på museer eller gallerier.  
Har lighedspunkter med Land Art.
 

Christo, 1976, "The Running Fence", Californien.
Hannah Streefkerk
"Patchwork",
Sculpture by the Sea, 2013, Aarhus.

epitafium Mindetavle i kirke eller kapel over adelige eller velhavende familier, som selv bekostede værket, der kan tage sig pompøs ud og i billeder og indskrift fastholder mindet om de afdøde. Epitafiet er oftest anbragt på kirkevæggen tæt ved graven. Kendes fra både før og efter Reformationen. Se epitafier i Holmens Kirke.
Eva

Se "Adam og Eva".

evangelistsymboler
eng. evangelist symbols

Johannesørnen

eagle (John)


Markusløven

Lion (Mark)

Lukasoksen

ox (Luke)


Matthæusenglen

angel/man (Matthew)

e.v.t. Efter vor Tidsregning. f.v.t. = Før Vor Tidsregning.
Exodus Anden Mosebog. Exodus = udvandring = udvandringen til Ægypten. Se Mosebøgerne.

The Second Book of Moses, The Affliction of the Israelites in Egypt.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
f
 
fabelvæsen et menneskelignende væsen. Inspirationen til fabelvæsenerne kan være fra middelalderbogen "Mandevilles Rejser" (oversat til dansk i slutningen af 1400-tallet), forfatteren rejser i Østen, hvor han møder disse væsener. En anden inspiration kan være "Weltchronik" af Hartmann Schedel.
Fadervors 7 bønner 1) Helliget blive dit navn 2) Komme dit rige 3) Ske din vilje som i himlen således også på jorden 4) Giv os i dag vort daglige brød 5) Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere 6) Og led os ikke ind i fristelse 7) Men fri os fra det onde.
farisæere et jødisk religiøst parti/retning i antikken. I NT omtales farisæerne som Jesu modstandere og forfølgere. Ordet farisæere betyder de udskilte.
Farisæer
anvendes i overført betydning om en person der er selvhævdende, selvretfærdig.
farver 
Primærfarvernes (gul, rød, blå) komplementærkontraster:
Primærfarverne sekundærfarverne
 gul  violet
 rød  grøn
 blå  orange


Primærfarverne og sekundærfarverne er signalfarver, stærke klare farver, de skaber blikfang, ses bl.a. i trafiksignaler, reklamer og gamle emaljeskilte

 
 
 
Fontainebleauskolen er manieristisk kunstretning i Frankrig 1530-70, især indenfor malerkunst og dekoration, opkaldt efter slottet Fontainebleau. Betegnelsen også brugt om den langt senere Barbizon Skole.
fauvisme det franske ord fauvre betyder vilddyr, fauvister er betegnelsen for de franske ekspressionister.
funkis den skandinaviske betegnelse for funktionalisme.

the Scandinavian name for Functionalism.
f.v.t. Før Vor Tidsregning. e.v.t. = Efter vor Tidsregning.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
g
 
gargoil
eng. gargoyle
(fr. gargouille), et tagrendeafløb/en udspyer formet som et fantasivæsen/groteske, der spyer vandet væk fra muren. En gargoil var en beskytter, dens groteske form skræmte onde ånder væk. Gargoils ses ofte på gotiske katedraler. Gargoil på Møntmestergården i Den Gamle By.

a waterspout intended to carry rainwater away from the roof. The gargoyle was a protection against evil, its grotesque form frightened away evil spirits. Gargoyles were very common at Gothic architecture. The Mintmasters Mansion, The Old Town, Aarhus.
 

Vor Frue Kirke Strasbourg/The Cathedral of Notre-Dame Strasbourg
Gargantua betegnelsen bruges om en stor person (af højde eller omfang) og med en grådig fysisk og intellektuel appetit, figuren er hentet fra den morsomme, satiriske bogserie om kæmperne "Gargantua og Pantagruel" af den franske renæssanceforfatter, franciskanermunk, humanist og læge Francois Rabelais. Bogen handler om de to heltes (far og søn) eventyr, de er ubehøvlede, vulgære og sjove i et univers fuld af grådighed, dumhed, vold og groteske vittigheder. Bogen blev banlyst af den katolske kirke og registreret i Index Librorum Prohibitorum (kirkens register over forbudte bøger).

a big person (of height or size) with a greedy physical and intellectual appetite, the figure is from the humorous satirical book series about the giants "Gargantua og Pantagruel" by the French renaissance writer, Franciscan monk, humanist and physician Francois Rabelais. The book is about the adventure of the two heroes (father and son), the are rudely, vulgar and funny in a universe filled with greediness, stupidity, violence and grotesque jokes. The book was banned by the catholic church and registered in Index Librorum Prohibitorum (the church register of forbidden books).
Genesis Første Mosebog. Se Mosebøgerne.
genrebilleder
eng.
genre paintings
malerier hvis motiver er landbefolkningens/almuens og byboernes dagligliv. De kan være anekdotiske eller have socialt kritiske aspekter, billedtitlerne er ofte udpenslede som i bl.a. Christen Dalsgaards billede: "En hjemforlovet artillerist fra Morsø og hans yngste søster overrasker gamle venner i Salling, hvilke i et udhus ere beskæftiede med at istandsætte en ruse".
De tre store danske genremalere er Julius Exner, Frederik Vermehren og Christen Dalsgaard. Genremaleriet opstod i Nederlandene i slutningen af 1500-tallet.

showing scenes from everyday life often containing anecdotes and critical aspects of social life.
Gesamtkunstwerk en kombination af arkitektur, maleri og skulptur, betegnelsen er kendt fra barokkens arkitektur. Intet kan trækkes fra uden at helheden ødelægges, alle kunstarter sætter hinanden stævne, rummets arkitektur, malerier, stuk, udskårne møbler, gobeliner og kunstmarmor danner en broget og mangfoldig helhed. Solkongens slot Versailles er et eksempel på Gesamtkunstwerk.

total work of art, the synthesis of all branch of art, architecture, painting, sculpture etc. Versailles, the palace of the Sun King Louis 14, is an example of a Gesamtkunstwerk.

Golgata
eng. Golgotha
Hovedskalssted. Golgata eller kalvariet er den høj uden for Jerusalem, hvor Jesus blev korsfæstet. Navnet kommer af det latinske ord calvaria, der betyder hovedskal.

or Calvary names given to the site, outside of ancient Jerusalem's early 1st century walls, ascribed to the crucifixion of Jesus.
gouache uigennemsigtig akvarelagtigt billede med et kridtagtigt udseende.
grisaille ensfarvet maleri. I bl.a. kirker ses grisailler, glasmosaikvinduer ofte gråt i gråt.
Grundlov, Danmarks Riges
1849
DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 5te Juni 1849 (Junigrundloven). Frederik 7. var grundlovens giver. Enevælden blev afskaffet og monarkiet arveligt.
Grundloven blev ændret: 1855. 1866. 1915 (kvinder og tjenestefolk fik stemmeret). 1920 (i forbindelse med Genforeningen). 1953 (kvindelige tronarvefølge indførtes. Tronfølgeloven = Grundlovens §2 og har samme status som Grundloven og kan derfor kun ændres ved samme procedure som en Grundlovsændring. 2009 (tronen arves af den afdøde konges eller regerende dronnings førstefødte uanset køn).
gyldne snit, det
eng.
golden ratio, the
proportionsregel. En linje deles således, at den mindste del forholder sig til den største, som denne til hele linjen, herved opnås to harmoniske måleenheder, som kan bestemme proportionerne 
i et bygningsværk eller maleri f.eks. Boticelli's "Den skumfødte Venus".
Det gyldne snit kendes fra oltiden
. Formskønhed er den regelmæssighed i form, som fremkalder almindeligt behag.

or golden mean, golden section, golden number, divine proportion - a line which has been divided into two segments the larger of which has a ratio to the smaller of approximately 1,618:1. Shapes defined by the golden ratio have been considered aesthetically pleasing in western cultures, reflecting nature's balance between symmetry and asymmetry. The golden ratio has been used over the centuries (and is still used frequently in art and design) by architects, musicians, mathematicians and artists (e.g. Botticelli "The Birth of Venus", 1485).
 

Forholdet a:b er 1,618:1
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
h
 
Habemus Papam Vi har en pave.
Hagia Sofia udtales "Eja Sofia", betyder den hellige visdom, byzantinsk katedral i Istanbul (Konstantinopel), opført 532-537.
Hallekirke midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag.
helgen lat. sanctus, hellig. Ifølge den katolske tro en kristen, som har lidt martyrdøden eller som efter et helligt liv på jord er optaget i Guds rige uden at gå gennem skærsilden.
helgenkåring eller kanonisering er den højtidelige proklamation af, at en afdød regnes som helgen. Paven har på kirkens vegne retten til at erklære en person for hellig. Den pågældende har levet et fromt liv og udført mirakler. Den er er blevet helgenkåret kan tilbedes.
Den makedonskfødte nonne Moder Teresa, der i 50 år arbejdede blandt fattige i Calcutta i Indien, blev i 2016 helgenkåret af Pave Frans som Sankt Teresa af Calcutta.
Før en helgenkåring kan finde sted, skal den pågældende saligkåres.

Helgesen, Poul Før Luther kom med sine kritikpunkter af den katolske kirke havde den danske reformkatolske teolog og historiker Poul Helgesen (1485-1534) fremført kritik af misbrug i den katolske kirke - kirkens folk blev lastet for vellevned og hæmningsløs frækhed. Helgesen, der var inspireret af Luthers ideer, forelæste ved universitetet i København og påvirkede sine studenter til at tænke i lutherske reformatoriske baner. Helgesen blev kaldt "Poul Vendekåbe", fordi han med tiden blev mere kritisk indstillet over for Luthers lære og praksis, samtidig med at han holdt fast i sin kritiske holdning over for den katolske kirke. Det latinske håndskrift Skibbykrøniken, som blev forfattet af Helgesen, omhandler perioden omkring 1500-1534, reformationsperioden, hvor striden rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende protestantisme.
helhesten tidsskrift, der udkom i 1941, de abstrakte ekspressionister, der stod bag tidsskriftet var Egill Jacobsen, Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen, de senere Cobra kunstnere. Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø. Den betegnes også kirkehest eller lighest.
horror vacui er frygt for det tomme rum. Det er huller, hvor f.eks. blomstermotiver udfylder tomheden, ses ofte i Outsider Kunsten (Outsider Art/Art Brut).

fear of empty spaces aka cenophobia is the filling of the entire surface of an artwork with e.g. ornamental details, figures, shapes, lines often used in Outsider Art.
hostie nadverbrød (Kristi legeme), vinen Kristi blod. I middelalderen drak præsten vinen på menighedens vegne, da det samme bæger brugtes, og man frygtede smitsomme sygdomme og pest.
hvævl Se grafik.
hyrdebrev Rundskrivelse fra en biskop til stiftets menigheder og præster om en sag af almen interesse.
De danske Biskoppers Hyrdebrev af 29. september 1943 indledes således: "DEN DANSKE KIRKES STILLING TIL JØDESPØRGSMAALET. Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod." Læs hele hyrdebrevet.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
i
 
Ibskal (= St. Jakobskal) pilgrimsmærke, skal af kammusling som i middelalderen blev givet til pilgrimme, der havde valfartet til apostlens Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. (Ib afledt af Jacob).
IHS = ΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.

=
ΙΗΣ = first three letter of ΙΗΣΟΥΣ = Jesus in Greek. Jesus Hominum Salvator, our Saviour. A monogram of the name of Jesus Christ.
Ikaros
eng. Icarus
gr. myt., søn af Daidalos, der byggede Minotauren, en labyrint. Daidalos og Ikaros blev holdt i fangenskab på Kreta, for ikke at røbe labyrintens hemmelighed. De flygtede fra Kreta flyvende på vinger af voks, skabt af Daidalos, Ikaros fløj for tæt på solen og vingerne smeltede, og han faldt i Det ægæiske Hav og druknede. I 1947 blev Matisses kunstbog "Jazz" udgivet i begrænset oplag indeholdende tryk af farverige collager, og mest kendt er nok "Ikaros".

the Greek myth about Icarus, who tried to fly from Crete wearing a pair of wax wings, created by his father Daedalus. Icarus flew too close to the sun, and the wax wings melted and he fell into the Aegean Sea and drowned. In 1947 "Jazz" was published - written and illustrated by Matisse, most known is probably "Icarus".
ikon
eng. icon
gr. for billede, et religiøst maleri på træ. Især kendt er de russiske ikoner og de græske ikoner. Også miniaturebilleder der henviser til et computerprogram eller funktion. 

a religious painting on wood. In particular referring to Russian icons or Greek icons.
ikonografi/ikonologi
eng. iconography/
iconology
kunstværkers symbolske indhold og mening, især anvendt til studier af renæssancekunsten. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" oprindeligt udgivet i 1939 af Oxford University Press, senere genudgivet.

the study and interpretation of figural representations, either individual or symbolic, religious or secular. Erwin Panofsky "Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance" originally published in 1939 by Oxford University Press.
ikonoklasme  billedstorm. I reformationstiden kom det mange steder til ikonoklasme eller billedstorm, dvs. en ødelæggelse af religiøse billeder, symboler, monumenter og bøger. Når ikonoklasmen (billedstriden) dukkede op (igen) skyldtes det ikke mindst den reformerte læres to reformatorer schweizeren Ulrich Zwingli (1484-1531) og franskmanden Jean Calvin (1509-1564), der mente, at billederne kunne forårsage afgudsdyrkelse, og de opfordrede deres tilhængere til at fjerne religiøse billeder i kirkerne.
Index Librorum Prohibitorum den katolske kirkes kataloger over forbudte bøger, som stammer fra 1559 og ophørte i 1966.
indviet jord en kirkegård er hellig jord indviet af en biskop eller præst i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I den hellige jord venter kristne på opstandelsesdagen.
INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge).

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus the Nazarene, King of the Jews).
Inkvisitionen
1231-1834
var en pavelig domstol der opsporede og dømte kættere. Det var Pave Gregor 9., der i 1231 oprettede den særlige domstol og udpegede munke til inkvisitorer, og i 1252 godkendte Pave Innocent 4. brugen af tortur for at få sandheden frem hos de mistænkte. De pavelige domstole varierede fra land til land gennem tiden i forbindelse med undersøgelser og udryddelser af forskellige former for kætteri.
Den Spanske Inkvisition (1478-1834) blev, med Pave Sixtus 4.'s godkendelse, grundlagt af Dronning Isabella og Kong Ferdinand til at overvåge troens renhed hos dem, der havde konverteret til kristendommen. De mange konverterede jøder, der blev kaldt nykristne eller conversos (de omvendte), blev forfulgt af inkvisitionen og ligeså kættere. I 1499 fik inkvisitionen bemyndigelse til også at forfølge muslimer.

Investiturstriden strid i 1000-1100-tallet med de tysk-romerske kejsere og pavestolen om retten til at udnævne personer til høje kirkelige embeder. Striden sluttede i 1122 med Wormskonkordatet/Pactum Calixtinum. Et konkordat er en traktat mellem her pave Calixtus II og den tysk-romerske kejser Henrik V.
Israels 12 stammer GT's tre patriarker/stamfædre: Abraham, Isak (søn af Abraham), Jakob (Af Gud givet navnet Israel. Søn af Isak). Jakob får 12 sønner, som er stamfædre til Israels 12 stammer. 
De 12 apostle svarer til Israels 12 stammer.
Matthæus 19, 28: "
Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer."
Ruben Simeon Levi Juda Issakar Zebulon
Dan Josef Benjamin Naftali Gad Asher
Marc Chagalls, Israels sønner, 1962, glasmosaikvinduer i synagogen ved Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
j
 
japanpapir af bast af papirmorbærtræet, anvendes til raderinger.
Jesus
Jesus er en historisk person. Ifølge kristendommen jødernes Messias og Guds søn. Han blev undfanget ved Helligånden og født i Betlehem af Jomfru Maria, der var gift med tømreren Josef med hvem fik hun andre børn. Jesus voksede op i landsbyen Nazaret i Galilæa, et område i det nordlige Israel, og talte formentlig aramæisk. Han kaldes Jesus af Nazaret. Formentlig var han tømrer. Som voksen, i en alder af 29 år, døbes Jesus af Johannes Døberen. Jesus udførte mirakler så som at gå på vandet og helbrede syge. Han fulgtes af 12 udvalgte disciple. Jesus blev ca. 33 år gammel. Han døde på korset,  opstod fra de døde og steg til himmels. Se "Påske".
Hvordan Jesus så ud står der ikke noget om i evangelierne. I billedkunsten ses han som: Jesusbarnet, hvor han er nøgen, i svøb eller med lændeklæde og med glorie. Den voksne Jesus er som regel afbildet med langt hår og skæg (ses også skægløs) iført kjortel og sandaler og er barfodet. I korsfæstelsesscener ses Jesus med tornekrone og kun iført lændeklæde.


Acheiropoietos (gr. et ikke af menneskehånd skabt billede), et
mirakuløst billede skabt ved guddommelig indgriben.
Mirakuløse billeder af Kristus:
Jesu ligklæde. I kirken Santa Croce in Gerusalemme i Rom findes en kopi af Jesu ligklæde (det antagede originale findes i katedralen Torino) som var det klæde Jesus blev svøbt i, da han blev gravlagt. På klædet anes Jesu ansigtstræk. Ligklædet (4m langt 1m bredt) viser for- og bagsiden af en mand, der har lidt en torturdød, der ses sårmærker, der minder om Kristi død på korset.


Veronikas svededug.
Veronika, ikke nævnt i Bibelen, er ifølge legenden en kvinde som stod i menneskemængden langs Via Dolorosa på Langfredag for at se Jesu korsvandring. Hun tørrede blod, sved og støv bort fra Jesu ansigt, som satte aftryk på dugen.
I den romersk-katolske kirke er svededugen et skattet relikvie, der er opbevaret i
Peterskirken i Rom og vises frem ved særlige lejligheder. Se "Påske".


Mandylion (helligt klæde)/Kristusbilledet fra Edessa. Legenden fortæller at Kong Abgar 5. Ukama af Edessa i den romerske provins i Syrien havde en brevveksling med Jesus. Kongen havde hørt om Jesu mirakuløse helbredelser og inviterede ham til Edessa dels for at blive kureret af Jesus for sin sygdom, formentlig spedalskhed, og for at beskytte Jesus mod jødernes fjendtlighed. Jesus glædede sig over at kongen troede på ham uden af have set ham, men kunne ikke tage imod hans invitation, fordi han måtte fuldføre sine opgaver på jord og stige op til sin himmelske fader, som havde sendt ham og ville herefter sende en af sine disciple til Kong Abgar. Af disciplen fik kongen overbragt et klæde fra Jesus med et aftryk af hans ansigtstræk fremkommet ved, at Jesus havde presset klædet mod sit ansigt. Ved synet af portrættet blev kongen helbredt for sin lidelse.
Mandylion fra Edessa er i Pavens private Matilda kapel i Vatikanet.

Charlotte Rørth, "Jeg mødte Jesus - Bekendelser fra en modvilligt troende", udkommet 2015. En medrivende bog, hvor den danske journalist fortæller om hvordan, der blev vendt op og ned på hendes liv, da hun sad på en bænk i et sakristi bag et kapel i en spansk by og Jesus viste sig for hende.

Immanuel betyder Gud med os
GT, Esajas' bog 7, 14-15:
 "
Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel
 betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.

 

J.F. Willumsen, Christ Sacré-Coeur, 1950.


Jesu ligklæde, kopi, Santa Croce in Gerusalemme, Rom.

Philippe de Champaigne, "Den Hellige Veronikas svededug", før 1654, Kunsthaus Zürich.

Mandylion

jernbeton byggemateriale af cement armeret med rundjern, den funktionalistiske arkitekturs foretrukne materiale.
Jeune Peinture Belge
1945-48
unge belgiske malere. En kunstnergruppe grundlagt 3. juli 1945. Den hollandsk/belgiske kunstner Jan Cox var en af gruppens grundlæggere. Gruppen havde ikke nogen fælles stil, men repræsenterede alt fra postekspressionisme til den abstrakte kunst mange udtryksformer.

Belgian group of avant-garde artists, the group got great influence on Belgian art. Jan Cox was one of the founders of "La Jeune Peinture Belge".
Jomfru Maria Jesu mor.
Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukasevangeliet 1,26-38: "Da Elisabeth [Johannes Døberens mor] var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende."
Navnet Jesus (hebraisk Jesjua) betyder "Herren er frelse".

GT, Esajas' bog 7, 14-15: "Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel".
Navnet Immanuel betyder Gud med os, det er ikke et personnavn. Jomfru Maria skal føde en søn, og det skal hun se som et tegn på, at Gud er med os, altså navnet indikerer Jesu rolle, at bringe Guds nærvær til mennesket. Jesus kom for at leve som Gud i menneskelig skikkelse. Med syndefaldet havde Satan i skikkelse af en slange (Johannes' Åbenbaring 12,9) fået magt over menneskene da han lokkede Adam og Eva til at overtræde Guds udtrykkelige bud. Som menneske tog Gud alverdens synder på sig.

Jomfru Maria = den 2. Eva eller den nye Eva. Hvad Eva bandt med sin vantro, løsnede Maria ved sin tro. Umiddelbart hinandens modsætninger og alligevel ikke, da Maria skal virkeliggøre den plan Gud havde med Eva. Maria er den nye Eva, da hun i Bebudelsen af Jesu fødsel, Lukas, 1,38 siger: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.", da begyndte hele frelsesprocessen.

jubelår se nådeår.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
k
 
kampanile eller campanile, italiensk betegnelse for et klokketårn, der står frit, kampanilen på Markuspladsen i Venedig.

Latin "campana," bell, a free-standing bell tower, e.g. St Mark's Square, Venice.
kanonisering se helgenkåring.
kapitelsal her mødtes klostrebrødrene hver dag for at "læse et kapitel".
katedral cathedra (lat. lærestol), en domkirke, hovedkirke, en biskopal kirke, biskoppen har sæde her. Victor Hugo's "Klokkeren fra Notre Dame", 1831, beskriver livet i middelalderens kirke (Notre Dame i Paris).
Kekrops & Erichtonius
Kekrops (gr. mytologi) var Attikas første konge, halv mand halv slange, han var født ud af jorden. Han havde tre døtre Aglauros, Pandrosos og Herse. Kekrops blev betragtet som grundlæggeren af den græske kultur og byen Athen.
Erichtonius, mytisk konge af Athen, født ud af jorden og havde en slangehale. Han var søn af Moder Jord, Gaia, og hun gav ham til Athena, som skjulte ham i en kurv og gav kurven til Kekrops døtre med advarsel om, at de ikke måtte åbne den, hvilket de gjorde og så et barn omslynget af en slange. Athena tog Erichtonius med til sit tempel, hvor han voksede op, slangen blev hellig for hende. "Kekrops døtre finder Erichtonius" ca. 1616, maleri af Rubens.

Cecrops (Greek mythology) was the first king of Attica, half man half snake, he was believed to have been born out of the earth. He had three daughters Aglauros, Pandrosos and Herse. Cecrops was considered to be the founder of Greek civilization and the city of Athens. 
Erichthonius, mythical king of Athens, born out of the earth and had a snake's tail. He was the son of The Earth Mother Gaia, and was given to Athena, who hid him in a basket, and she took the basket to the daughters of Cecrops, warning them not to open it, which they still did, and they saw a child intertwined with a snake. Athena then took Erichthonius to her temple, the snake became holy to her. "Daughters of Cecrops Finding the Infant Erichthonius", 1616, painting by
Rubens.
 

Kekrops

Erichtonius
kinetisk kunst
eng. Kinetic Art
har rødder i den russiske avantgarde, og betegner kunst, der opererer med bevægelse, virkelig eller tilsyneladende f.eks. Alexander Calders mobiler (ophængte svævende former).

has its roots in the Russian avant-garde and stands for art working with motion, real or apparent, e.g. Alexander Calder's mobiles.
kitschkunst

en billig, vulgær og sentimental populærkunst, en slags Trommesalskunst.
Jeff Koons er blevet betegnet som "Kongen af Kitsch".

Klingen dansk kunsttidsskrift udgivet 1917-20, var af betydning for udbredelse og kendskab til moderne kunstretninger (ekspressionisme og kubisme).
korsord, de 7 er de syv sætninger Jesus siger, da han hænger på korset.
1 Lukas 23,34: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." siger Jesus om dem, der korsfæstede ham.
2 Lukas 23,43: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis." siger Jesus til den ene af de to røvere på korset.
3 Johannes 19,26-27: "Kvinde, dér er din søn", siger Jesus til sin mor Jomfru Maria.
"Dér er din mor"
, siger Jesus til den discipel han elskede (Johannes).
4 Matthæus 27,46: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
5 Johannes 19,28: "Jeg tørster."
6 Johannes 19,30: "Det er fuldbragt."
7 Lukas 23,46: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd."

korstyper
Latinsk kors. Jesus blev henrettet på et latinsk kors eller et T-kors.
Når der på korset er et billede af Kristus kaldes det et krucifiks.
Andreaskors. Apostlen Andreas skulle være blevet korsfæstet på et krydset kors.
Korset = symbol på Kristus, da hans navn på græsk begynder med X (skrives Chi/Khi).
Peterskors. Apostlen Peter blev
blev korsfæstet med hovedet nedad, da han ikke følte sig værdig til at dø på samme måde som sin Herre Jesus.
Græsk kors med lige lange arme. Indgår i det schweiziske og græske flag. Bramantes grundplan, 1506, for Peterskirken i Rom er det græske kors = centralplan.
Pavekors. Pontifikalkors. De tre tværarme svarer til de tre bånd på pavens tiara.
Antal af tværarmene = kirkelig rang. Se Patriarkkorset nedenfor.
T-kors og Filipkors
Apostlen Filip blev korsfæstet på et T-kors, et Filipkors (liggende latinsk kors)
eller et patriarkkors.

 1

2

1) Ankerkors anvendt af kristne under kristenforfølgelser.
2) Ankerkors. Kombination af kors og anker er symbol på tro og håb. Ankerkorset er fundet i de romerske katakomber i det 2. årh.
Aarhus Domkirke/Skt. Clemens Kirke er indviet til de søfarendes helgen Skt. Clemens, hans attribut er et anker.
Patriarkkors. Dukkede i 900-tallet op i Det Byzantinske Rige. Angiveligt af paven givet til Sankt Stefan (Stefan 1. af Ungarn). Indgår i Kongedømmet Ungarns (1000-1946) nationalvåben.
Patriark = Israels stamfædre, Abraham, Isak og Jakob.
Patriark = øverste ledere i romersk-katolsk eller ortodoks kirkeprovins (patriarkat). Patriarkkorset svarer til ærkebiskopkorset.
Gaffelkors/Y-kors. Betegnes også røverkors, da de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus kan ses afbildet på gaffelkors.
Lorrainekors, dobbeltkors. Symbol for den franske nationalheltinde Jeanne d'Arc/Jomfruen fra Orleans (1412-1431).
Gammakors. Fra det græske bogstav "Gamma", symboliserer Kristus som kirkens hovedhjørnesten. Korset kan ofte ses på ortodokse præsters kåber.
Malteserkors. Ottetakket kors. Malteserordenens (Johannitterordenens) symbol. Ses på gærpakker, snapseflasker og DFDS's skibes skorstene, et initiativ taget af den fromme kristne erhvervsmand C.F. Tietgen.
korset kors eller missionærkorset. Korsene peger mod de 4 verdenshjørner som symbol på kristendommens udbredelse til hele verden.
Antoniuskors eller Taukors, der var af stor betyning for grundlæggeren af Franciskanerordenen Frans af Assisi (1182-1226). Tau eller Tav er det sidste bogstav i det hebraiske alfabet (/\ X + T).
Ringkors/Keltisk kors. Opstod i Irland og Storbritannien i den tidlige middelalder.
Se
Mindekorset/Finderupkorset for Erik Klipping.
Svastika. Hagekors er et gammel universelt lykkebringende symbol. Hagekorset skaber associationer til Hitler-Tyskland.
Sås på "Lys Skattefri fra Carlsberg", 1902-1919.
Viekors/vievandskors, hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievands-mærker svarer til de 12 apostle.
Ortodoks kors. Kristent symbol i den ortodokse kirke. Patriarkkors med en tværarm på skrå og refererer til røverne på korset. Den opadpegende del af tværarmen = røveren der omvendte sig på korset. Den nedadpegende del = røveren der spottede Jesus.
Dobbeltkors.
På recepter kan ses:
"# Rp.:" Det dobbelte kors står for "In nomine Dei" (I Guds navn) og Rp. er en forkortelse for det latinske recipe (tag). Altså "I Guds navn tag ..... (denne medicin)".
Koptisk kors anvendes i den koptiske katolske kirke og den koptiske ortodokse kirke i Alexandria.
Ankhkors, kors med hank, et tidligt ægyptisk hieroglyftegn for evigt liv og senere for Kristus.
Fleur-de-lis korset (fransk lilje). Bruges hovedsageligt i heraldikken, især i Frankrig. Liljen symboliserer kyskhed, uskyld og renhed.
kløverbladskors/trekløverkors. Trekløverformen på korsarmene symboliserer Treenigheden.
Jerusalemkors. Femdobbelt kors = Kristi fem vunder. Det centrale kors symboliserer såret fra Longinus' lanse. De små kors symboliserer sårene på Jesu hænder og fødder. En anden tolkning er at det store kors = Jesus og de små kors = de fire evangelister.
Korset stammer formentlig fra 1000-tallet og blev oprindeligt udført til Kongeriget Jerusalems våbenskjold. Senere blev korset anvendt af korsfarere til Det Hellige Land (Palæstina), og kaldes derfor også korsfarernes kors.
Skt. Hanskors/Johanneskors. Navngivet efter Johannes Døberen. Midsommerfesten Sankt Hans = Johannes Døberens fødselsdag (24. juni).
Korset er et nordisk symbol på kulturhistoriske mindesmærker.
Georgskors, britisk udmærkelsestegn.
Mantova kors. Efter Mantova i Italien.
Kristusbæreren
 
Legenden fortæller at kæmpen Reprobus (betyder den udstødte) levede i Kanaans land, han ville tjene den største konge, som han fandt. Kongen jog Djævelen bort ved at korse sig, for når han gjorde korsets tegn havde Djævelen ingen magt over ham, hvorfor Reprobus konkluderede, at når kongen frygtede Djævelens magt, måtte Djævelen være større end kongen, og han ønskede at tjene Djævelen. Han drog ud og fandt sin nye herre i ørkenen. Djævelen viste sig at være bange for korset, fordi det var på et kors Kristus døde. Således måtte Kristus være mægtigere en Djævelen, og Reprobus ville nu tjene ham og gav sig igen på vandring. Han mødte en eneboer, der fortalte ham om en farlig flod, der havde taget mange mennesker og sagde til Reprobus, at han kunne tjene Kristus ved på sine skuldre at bære rejsende over floden. En nat var der en dreng, der bad om at blive båret over. Reprobus tog drengen på skuldrende og med sin stav i hånden gik han ud i floden. Drengen blev tungere og tungere og Reprobus følte han bar alverdens byrder på sine skuldre, og han bar den der selv havde båret alverdens synder på sine skuldre, Kristus, og hans navn blev nu Kristusbæreren/Kristoforus. St. Kristoffer er de rejsendes helgen.

Slesvig Domkirke, Kristusbæreren

Kristusmonogram

Kristogram
 

Chi-Rho kors. Også kaldet XP-korset. Dannet af de to første bogstaver i navnet Kristus på græsk X (Chi) P (Rho).
IHSΙΗΣ = de tre første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ = Jesus på græsk. Jesus hominum salvator", menneskets frelser. Monogram for Jesus.

kunstnersammenslutninger Corner, dansk, dannet i 1932, fortrinsvis landskabsmalere. Decembristerne, dansk, dannet i 1928, Palle Nielsen, S. Hjort Nielsen, Ebba Carstensen. Den Frie Udstilling, dansk, dannet i opposition til Charlottenborg Udstillingen i 1891 af Johan Rohde, J.F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Grønningen, dansk, dannet i opposition til Den Frie Udstilling i 1915 af Harald Giersing, Sigurd Swane og Kai Nielsen. Høstudstillingen, dansk, dannet i 1934, fortrinsvis landskabsmalere bl.a. Knud Agger og Harald Leth, senere også abstrakte kunstnere. Fra 1936-42 udstillede gruppen sammen med Corner. Høstudstillingen blev opløst i 1949.
kætter religiøs afviger. Person som i sin religiøse overbevisning eller praksis bevidst går imod den officielle troslære.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
l
 
Lacerba florentinsk futuristisk tidsskrift, 1913-14.

Florentine Futurist periodical, 1913-14.
Land Art eller Earth Art. Kunstnerne arbejder i naturen og med naturen, med jorden og landskabet. Der er som regel tale om meget store og omfattende projekter som bl.a. Michael Heizers værk "Double Negative", 1969, i Nevada ørkenen, som består af 15 meter dybe udgravninger, og Robert Smithson, "Spiral Jetty", 1970, Utah, USA.
l'art pour l'art (lat. Ars Gratia Artis) kunst for kunsten skyld, om kunst der ikke er religiøs, moralsk, politisk eller litterær. Udtrykket er opfundet af den franske digter Théophile Gautier (1811-1872).

(latin: Ars Gratia Artis) art for arts sake, invented by the French poet Théophile Gautier (1811-1872), a slogan used about non-religious, non-moral, non-political or non-literary art.
Legenda aurea Den Gyldne Legende. 182 kristne helgenlegender fra ca. 1260 af den italienske krønikeskriver og ærkebiskop af Genova Jacobus de Voragine (ca. 1230-1298).
Les Vingt/Les XX
1883-93
De Tyve. Belgisk kunstnersammenslutning dannet i 1883. Kunstnerne var bl.a. James Ensor (medstifter) og Henry van de Velde. Avantgarde kunstnere udstillede sammen med Les Vingt - impressionister, pointillister og symbolister.

The Twenty. A Belgian artist group founded in 1883. James Ensor was one of the founding members. Avant-garde artists exhibited together with Les Vingt, e.g. the Impressionists, Pointillists and Symbolists.
Lilith ifølge jødisk legende en kvindelig dæmon, som Adam var forelsket i før Eva blev skabt.

linearperspektiv se perspektiv.
Linien dansk kunstnersammenslutningen stiftet i 1933 af Ejler Bille,
Vilhelm Bjerke-Petersen og Richard Mortensen. Sammenslutningen udgav et tidsskrift af samme navn (1934-35) og talte det abstrakte maleris sag.
Luther, Martin læs om om Martin Luther og Reformationen
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
m
 
Macaire, Robert en forbryder og morder kendt fra det franske drama "Aubrys hund"/"Skoven ved Bondy". Historien fortæller, at den franske ridder Aubry de Montdidier i 1371 blev myrdet i Bondyskoven af Robert de Macaire. Eneste vidne til mordet var Aubrys hund Dragon, der efterfølgende ved synet af Macaire viste et usædvanligt raseri, hvorfor han blev mistænkt for mordet. Kong Karl d. 5./den vise (1364-80), bestemte at en tvekamp mellem hunden Dragon og Macaire, der var bevæbnet med en knippel, skulle afgøre sagen. Dragon dræbte Macaire, der tilstod mordet før han døde, han blev hængt.

a criminal and murder known from the French drama "Aubry's Dog"/The Bondy-Forrest". The legend tells that the French knight Aubry de Montdidier in 1371 was murdered in the Forest of Bondy by Robert de Macaire. The only witness to the murder was Aubry's dog Dragon, who subsequently showed unusual fury at the sight of Macaire. King Charles V/The Wice (1364-80), decided that a duel between the dog and Macaire, who was armed with a cudgel, should settles the case. The dog murdered Macaire, who confessed the murder before he died, he was hanged.
Madonna kunstnerisk fremstilling af Jomfru Maria, Jesu mor. Eksempelvis Rafaels "Den Sixtinske Madonna"ca. 1513-1514, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Maestà er betegnelsen for et motiv, der viser Himmeldronningen Maria med Jesusbarnet ofte omgivet af engle og helgener.

Maestá er ikke at forveksle med Majestas Domini-motivet, der ofte anvendtes i romansk kunst og viser Kristus som verdenshersker/verdensdommer frontalt siddende på en trone/regnbuen med jordkuglen som fodskammel.

Duccio "Maestà med tyve engle og nitten helgener", 1308-11, Museo dell'Opera del Duomo, Siena.
mandorla oval/mandelformet glorie, der omslutter Kristus eller Jomfru Maria.

An almond shaped halo surrounding Christ and Virgin Mary.
mannakorn små citater fra Bibelen. En kristen tradition især kendt fra indremissionske hjem, man kunne "trække mannakorn", der var små kort, der opbevaredes i en krukke, på kortene stod Bibelcitater eller Bibelhenvisninger. I dag kan man trække mannakorn på Internettet eller få dem sendt på SMS. Salmernes Bog 18:19-25 "De talte mod Gud og sagde: Kan Gud dække bord i ørkenen? Nok slog han på klippen, så vandet flød og bækkene strømmede; men kan han også give brød, kan han skaffe kød til sit folk? Det hørte Herren og blev vred, en ild blussede op mod Jakob, en vrede rejste sig mod Israel, for de troede ikke på Gud og stolede ikke på hans frelse. Så gav han befaling til skyerne deroppe, han åbnede himlens døre og lod det regne over dem med manna, korn fra himlen gav han dem at spise; mennesker spiste engles brød, han sendte dem føde, så de blev mætte."
memento mori husk døden.

Remember you will die.
Messias (fra aramæisk) = den salvede. Kristus (fra græsk Christós) = den salvede. Person valgt til særligt embede blev salvet med olie. Jesus blev guddommelig salvet.

I GT findes profetier om "Den salvede", en frelserskikkelse, man ventede ville komme. 
Jøderne venter på Messias (ikke Jesus) som kan være en person eller en idé. De messianske tider er en tid på jorden hvor Messias vil regere og bringe universel fred og broderskab og der ikke vil eksistere ondskab.

I NT er Messias anvendt om Jesus, der på jorden er Guds repræsentant overfor mennesker og salvet af Gud selv.
Lukas 4, 18-19: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.

metafor hvor ord eller udtryk ikke bruges i deres egentlige betydning, men i billedlig betydning eksempelvis: Han trådte i spinaten. Han kørte som en brækket arm. Der gik et lys op for ham.
modreformationen (af katolikker betegnet Den katolske reform). Bevægelse, iværksat af den romersk-katolske kirke, som fra midten af 1500-tallet til midten af 1600-tallet, søgte at styrke katolicismen og føre protestanterne tilbage til den.
På kirkemødet/Tridentinerkoncilet 1545-63, i byen Trento i Sydtyrol, indledtes modreformationen, og her blev den teologi fastlagt, som er fundamentet for den katolske kirkes lære. Luthers lære fordømtes som kætteri (vranglære).
Modreformationen skabte barokken fordi Tridentinerkoncilet bestemte, at kunsten skulle befatte sig med religiøse temaer og være dramatisk, spille på de stærke følelser i alle sine udtryk, skulptur, maleri og arkitektur.
monokrom maleri med kun én farve eller i forskellige toner af denne ene farve.
Mosebøgerne = de første fem bøger i GT.
Første Mosebog = Genesis
Anden Mosebog = Exodus
Tredje Mosebog = Leviticus
Fjerde Mosebog = Numeri
Femte Mosebog = Deuteronomium
 Pentateuken (gr. fembogen) = Mosebøgerne. Inden for jødedommen = Toraen.

mæanderbort (fr. a la greque) retvinklet ormament. Se museumskirken Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
Mørkemalere populær betegnelse for en række danske malere i 1930-erne, som anvendte mørke farver til deres landskaber og menneskeskildringer (Jens Søndergaard, Erik Hoppe). Ofte er den mørke kolorit kun en fase i disse maleres udvikling.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
n
 
Nabierne 1888-99 symbolistisk fransk kunstnergruppe, der blev stiftet af Sérusier, Bonnard, Ibels, Ranson og Maurice Denis. Afdæmpet farveholdning, dristige billedbeskæringer, inspireret af japanske træsnit, bølgende rytmisk penselføring. Billedmotiver med scener fra dagliglivet. Endvidere fremstillede de plakater, teaterdekorationer, glasmosaikarbejder og bogillustrationer.
nazistisk kunst
eng. Nazi Art
kunsten i Hitlers Tyskland, det tredje rige, 1933-45. Naturalistisk malerstil. Billedmotiverne var forestillingerne om det tyske folk så som trivelige rødkindede kvinder og muskuløse mænd, en forherligelse af folket, krigeren og ikke mindst af føreren selv samt smukke landskaber eller scener fra mytologien.

the art in Hitlers Germany, the Third Reich, 1933-45. Naturalistic paintings showing the Nazi's glorification of the German people - e.g. plump women with red cheeks and muscular men, the warrior and of course Der Führer himself. Also landscapes were idealized visions the Third Reich. Scenes from Greek and Roman mythology were often used.

Nike sejrsgudinde, græsk mytologi. Se futurisme.

the goddess of victory, Greek Mythology.
nonfigurativ kunst
 
genstandsløs kunst.
Notre Dame Vor Frue, om en kirke der er indviet til Jomfru Maria.

Our Lady, about a church dedicated to Virgin Mary.
nådeår & jubelår helligt år/Anno Santo. Jubelårstraditionens oprindelse:

I Esajas' Bog 61 kan læses om "Et nådeår fra Herren".

I Tredje Mosebog 25,11 om "Bestemmelser om sabbatår og jubelår" står: "Det halvtredsindstyvende år skal være jubelår for jer; da må I ikke så, I må heller ikke høste det, der har sået sig selv, og I må ikke plukke druer fra de ubeskårne ranker. For det er jubelår, det skal I holde helligt. I skal spise dets afgrøde lige fra marken."

I Lukasevangeliet 4,17 om "Jesus i Nazarets synagoge", står: "Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: "Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren."
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
o
 
obelisk fritstående firkantet pille med pyramideformet top. Obelisken på Peterspladsen i Vatikanstaten.

a tall, thin, four-sided, tapering which ends in a pyramidal top. The Obelisk ind the middle of St Peters Square in the Vatican City.
Omfale (gr. myt.) var dronning af Lydien. Se Tintorettos billede "Herkules forviser faunen fra Omfales seng".
 
OPA organisation der fører tilsyn med værkerne i Domkirkemuseet i Firenze.
Ortodokse kirke = kirker i det østlige og sydøstlige Europa og den nære Orient. Den græsk ortodokse kirke. Den russisk-ortodokse kirke.
I 1054 skilte den ortodokse kirke sig ud fra den romersk-katolske kirke.
I den ortodokse tro (set i forhold til den romersk-katolske tro) gælder følgende:
Helligånden udgår fra Faderen alene (og ikke fra Sønnen).
Jomfru Maria er født med arvesynden, og der er ikke tale om nogen ubesmittet undfangelse.
Pavens overhøjhed anerkendes ikke. Petersembedet som varetages af paven, Roms biskop, der som apostlen Peters efterfølger har et særligt ansvar for hele kirken og er ufejlbarlig og Kristi stedfortræder på jord er et embede, der ikke findes i den ortodokse kirke. Lokale kirker har sit eget overhoved, en patriark, hvor patriarken af Konstantinopel (Istanbul) har forrang, han eller andre patriarker/biskopper er ikke ufejlbarlige.

Den russisk-ortodokse Skt. Aleksander Nevskij kirke i Bredgade i København, 1881-83Enkekejserinde Dagmar, der var datter af Kong Christian 9. og Dronning Louise, var samlingspunktet for den russiske emigrantkoloni i Danmark. Ved genbegravelsen af Kejserinde Dagmar af Rusland i september 2006 blev hendes båre kørt gennem København og gjorde blandt andet holdt foran Skt. Aleksander Nevskij kirken.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
p

 

perspektiv

 
H I E R A R K I S K  P E R S P E K T I V

Duccio, "Maestà med tyve engle og nitten helgener", 1308-11, Museo dell'Opera del Duomo, Siena.
 
Giotto, "Jesus hos Kajfas", Arenakapellet/Capella degli Scrovegni i Padova1303-06.
 
Hierarkisk perspektiv eller rangperspektiv. I romanske fresker ses figurerne i hierarkisk perspektiv. Eksempelvis ses de højeste rangerende personer tættest på  Kristusfiguren. Personerne er er stive uden individualitet og står side om side uden kontakt til hinanden og uden dybdevirkning.

I
den tidlige gotiks fremstillinger organiseres rummet, og der ses en enkel skyggelægning langs konturerne. Figurerne af Kristus bliver mere nærværende og ikke i overnaturlig størrelse. Personskildringerne er afmålte og rolige og figuropfattelsen stiliseret. 

I sengotikken bevæger personerne sig i et rum,
og centralperspektivet (renæssancens opfindelse) anes.
Den italienske maler Giotto, protorenæssance, var perspektivets banemand, hans billedudtryk peger frem mod renæssancen, det ses i fresken "Jesus hos Kajfas". Imidlertid har loftets perspektivlinjer (de indadførende linjer som skaber illusionen) ikke ét forsvindingspunkt, og Kajfas podium er i parallelperspektiv og såldes uden forsvindingspunkt, da paralle linjer aldrig mødes.
 

  L I N E A R P E R S P E K T I V -
Ungrenæssancen

Illusion om rum skabes via perspektiv. Rummet = dybden i billedet.
 
Brunellischis første perspektiveksperiment.

Ortogonale linjer: i linearperspektivtegninger er ortogonale linjer de diagonale (skrå) indadførende linjer, der løber sammen i forsvindingspunktet.
Transversale linjer står i en ret vinkel på de ortogonale linjer. De er parallelle med billedplanet og med hinanden. Virkelighedens vinkler bliver i illusionens verden (billedets) ofte til skæve vinkler.

Brunelleschi og Masaccio udvikler Linearperspektivet, som er et redskab, der inkluderer en horisontlinje, et forsvindingspunkt og diagonale linjer, til at vise et tredimensional rum på en todimensional flade. Der kunne med linearperspektivet skabes en realistisk dybde i billedrummet.

Der er tre typer af linearperspektiv:
Etpunktsperspektivet: alle indadførende linjer har ét forsvindingspunkt på horisontlinjen.
Topunktsperspektivet
: alle indadførende linjer har to forsvindingspunkter på horisontlinjen.
Trepunktsperspektivet
: alle indadførende linjer har tre forsvindingspunkter på horisontlinjen.

Filippo  Brunellischi (1377-1446) (gen-)opdagede linearperspektivet. Genopdagede fordi i den antikke græske og romerske kunst ses perspektiv, bl.a. i Pompejis fresker, hvor den todimensionale malegrund illuderer et tredimensionalt rum. I middelalderen (romansk og den tidlige gotisk kunst) ses det hierarkiske perspektiv.
Ungrenæssancen eller (Quattrocento) begynder i Firenze. Tidens billeder virker flade og uden troværdig dybde. Et eksempel herpå er "Jesus på vej til Golgata", udført ca. 1415-20 af Andrea di Bartolo, Thyssen-Bornemisza Museet, Madrid. Der er ingen aftagen i størrelse på figurerne i forgrunden i forhold til figurerne i mellemgrunden.
Der måtte findes frem til at skabe en troværdig rumillusion og Brunelleschis linearperspektiv (ca. 1420) var løsningen til at skabe realistisk illusion af tredimensionalitet.

Brunelleschi
ville skabe et perfekt billede af baptisteriet (dåbskapellet) i Firenze, hvorfor han udførte et perspektiveksperiment stående i hovedportalen i
Firenzes domkirke Santa Maria del Fiore og så mod baptisteriet, der ligger lige overfor (se billede). Han havde tegnet en skitse af baptisteriet ved hjælp af linearperspektivet og lavede et lille hul i den (i portalen). Han vendte skitsen mod baptisteriet, og tog et spejl som han satte foran skitsen. Han så direkte mod forsvindingspunktet gennem hullet i skitsen, som han kunne se i spejlet, og når han tog spejlet væk så han det virkelige baptisteri, og således kunne han skifte mellem at se tegningen i spejlet og det faktiske baptisteri og se om linjerne var velkoordinerede. Det Brunelleschi så i afspejlingen af tegningen svarede præcis til virkeligheden foran ham.

Det første kendte billede med linearperspektiv er
Masaccios freske "Treenighed", 1426-28, i kirken Santa Maria Novella i Firenze.

Arkitekten og teoretikeren Leon Battista Alberti (1404-1472) skrev om arkitektur, lys og perspektiv. Albertis "Della pittura", 1435, var det først moderne manual for kunstmalere.
 

 
C E N T R A L P E R S P E K T I V - dominerer i Højrenæssancen

Centralperspektiv.
 
Normal- frø- og fugleperspektiv.

Centralperspektiv eller frontperspektiv er et geometrisk system udviklet i renæssancen til konstruktion af perspektiv/dybde i et billede eller illusion om dybde.
Centralperspektiv er et linearperspektiv hvor alle linjer løber sammen mod ét punkt, forsvindingspunktet, som øjet drages imod
, og som ligger i billedets vertikale symmetriakse (lodrette midterakse), og genstande aftager i størrelse jo længere, de skal forestille af være væk fra beskueren.

Rafaels "Skolen i Athen", 1508-11, er et eksempel på centralperspektivet. Forsvindingspunktet er mellem Platon og Aristoteles' hoveder.

Horisontlinjen i et billede er afgørende for fra hvilket perspektiv motivet ses:
Normalperspektiv:
horisontlinjen og evt. forsvindingspunktet ligger midt i billedet. Beskueren er i øjenhøjde med motivet eller personen.

Frøperspektiv:
horisontlinjen og evt. forsvindingspunktet ligger lavt.
Beskueren ser motivet nedefra.

Fugleperspektiv
:
horisontlinjen og evt. forsvindingspunktet ligger højt.
Beskueren ser motivet oppefra.
 

 
A T M O S F Æ R I S K  P E R S P E K T I V


Atmosfærisk perspektiv i fotografi. Farverne aftager i styrke og kontrast og konturerne sløres jo længere væk motivet er i forhold til beskueren.

Leonardo da Vinci var den første der anvendte betegnelsen atmosfærisk perspektiv. "Farverne bliver svagere i forhold til deres afstand fra beskueren" skrev han sin sin i sin "Trattato della pittura" (samling af skrifter om grundlæggende og tekniske problemer i maleriet).
Atmosfærisk perspektiv/
luftperspektiv er en måde at skabe dybde i et landskabsmaleri. Omrids sløres, detaljer forsvinder, og farverne tones ud med f.eks. hvidt og blåt i de områder af billededet, der skal virke fjerne.
 

 
F A R V E P E R S P E K T I V

Farveperspektivet er en metode til at skabe rum (dybde) i billedet ved brug af varme, kolde og neutrale farver.
Forgrund varme farver
(nær)
 rød  lyserød   gul  orange  guld  brun  sort  
Mættede farvetoner (farveintensiteten) hører til i forgrunden.
Mellemgrund neutrale farver  grøn  brun  hvid  creme  grå  sort .
Neutrale farve kan være varme og kolde, men er mere afdæmpede end rød og blå. De neutrale farver er med til at flytte fokus til andre farver eller nedtone farver der ellers ville dominere.
Baggrund kolde farver
(fjern)
 blå  grøn  turkis  hvid  grå  
 

 
E C K E R S B E R G  O G  P E R S P E K T I V E T

C.W. Eckersberg fecit aqua forti (C.W. Eckersberg gjorde dette i høj sø), "Dækket af et Orlogsskib seet forefter - Skibet ligger for Anker i Stille Veir", radering 1834.
Drop Down Menu
 
"Udsigt gennem en Dør til løbende Figurer", 1845, Statens Museum for Kunst (erhvervet 2017). Beskuerens blik føres til billedets midte. Kør musen over billedet.
 
C.W. Eckersberg (1783-1853), dansk malerkunsts fader, skrev i 1833 "Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspektivlæren for unge Malere" og i 1841 "Linearperspectiven anvendt paa Malerkunsten" og som professor ved Akademiet fik Eckersberg stor betydning med sin lære om perspektivet.
For Eckersberg, der var en saglig og nøgtern iagttager, var perspektivet det nødvendige redskab til at skabe den perfekte illusion af virkeligheden på en plan flade, og hans billeder fremtræder som præcise udsnit af virkeligheden, men hans billedeverden befatter sig med det skønne virkelighedsudsnit og ikke den usminkede virkelighed og er således en iscenesættelse af virkeligheden.

perspektiv, omvendt anvendes hovedsageligt i primitiv kunst, genstande der befinder sig bagest i billedet er vist større end genstande, der befinder sig forrest i billedet.
pinx lat. pinxit, har malet det.

latin pinxit, he/she painted it.
purisme
eng.
Purism
rendyrket kubisme, skabt af arkitekten Le Corbusier og maleren Amedée Ozenfant for at befri kubismen fra dekorative elementer, de skrev manifestet "Après le Cubisme".

created by the architect Le Corbusier and the painter Amedée Ozenfant to liberate Cubism from decorative elements, they wrote the manifesto "Après le Cubisme".
påfugl symboliserer evigheden.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
q
 
quadraturamaleri falsk og forkortet perspektiv i sampil med arkitekturelementer.
quattrocento mille quattrocento 1400-tallet.

mille quattrocento, the 15th century.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
r
 
ready-mades, 1914 eller Objet Trouvé, massefremstillede genstande, der udstilles som kunstværker og provokerer til at sætte begrebet kunstværdi under debat. Dadaisterne ønskede, der skulle rokkes ved stereotype kunstopfattelser.
I 1914 opfandt og introducerede Marcel Duchamp sine readymades, han satte sin signatur og en ofte provokerende titel på fabriksfremstillede genstande som en pissoirkumme, et flaskestativ eller en sneskovl og udstillede dem som kunstværker. Duchamps readymades fik en revolutionerende betydning for mange malere og skulptører.

or Objet Trouvé, mass-produced objects exhibited as work of art - a label given by the Dadaist painter Marcel Duchamp to a series of works he created in the early 20th entury - the Dadaists provoked debates about the purpose of art.

Reformationen
læs om om Martin Luther og Reformationen

Reformation Jubilee 1517-2017
1536 gennemførte Christian 3. Reformationen og den danske nationalkirke bliver luthersk i sit indhold.

I
2017 var det 500 år siden at Martin Luther (1483-1546) på Allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser mod afladshandel op på Slotskirkens dør i Wittenberg i Sachsen-Anhalt i Tyskland og dermed indledte reformationen, overgangen fra katolicisme til protestantisme.
Rom, syv høje Det gamle Rom blev bygget på syv høje. Det første Rom blev grundlagt af den legendariske Romulus på Palatinerhøjen i 753 f.Kr. De andre høje er Kapitol, Viminalhøjen, Esquilinhøjen, Caeliushøjen, Quirinalhøjen og Aventinerhøjen.
repoussoir
(fr. at skubbe tilbage) bruges til at skabe rum i billedet, det kan f.eks. være en stor figur eller et træ "Schlagbaum" i billedets forgrund.

J.A. Jerichau, "Den tykke palme. Udsigt fra Villefranche", 1915, Statens Museum for Kunst.
Den dominerende palme er rumskabende i dette ellers flade billede. Søen skubbes tilbage i billedrummet.
rosenkransen (lat. rosarium, krone af roser). Rosen var i middelalderen Jomfru Marias symbol. Snor med perler og kors, en bedekrans, anvendes når der bedes Mariabøn/Rosenkransbøn. Rosenkransbønnen kombinerer bøn og meditation. Se Rosenkransmadonna, Århus Domkirke.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
s
 
sakramente helling handling indstiftet af Jesus selv.
Den katolske kirke har 7 sakramenter: dåbenfirmelsenkommunionen (eukaristien, nadveren), bodens sakramenter (skriftemålet), de syges salvelse (den sidste olie), ægteskabet og præstevielsen.
Den protestantiske kirke har 2 sakramenter: dåb og nadver.
salig i religiøs betydning: at være i Guds varetægt og leve af hans ord. En tilstand af himmelsk velvære.
saligkåring eller beatifikation, en handling hvor der katolske kirke erklærer en afdød for salig. Saligkåring går forud for helgenkåring.

I 1990-erne blev der sat en kampgane i gang for at få den catalanske arkitekt Antoni Gaudí saligkåret. For at det kan ske kræver Vatikanet bevis for et mirakel, men der foreligger ikke nogle beviser på, at der er sket mirakler ved bøn til Gaudí, hvorfor en mulig saligkåring kan trække i langdrag. Se konturerne af Gaudí i spejlet i Casa Milà.

Salon d’Automne i Paris, efterårsudstilling.

in Paris, Autumn exhibition.
Salon des Indépendants i Paris, de uafhængiges udstilling.

in Paris, the Independent's Exhibition.
Salon des Refugees de refuseredes udstilling, de kunstnere der var nægtet optagelse på den officielle Salon i Paris.

in Paris, exhibition of work of art refused by the official Salon.
sc. lat. sculpsit, har stukket det.

latin sculpsit, he/she engraved it.
Schlagbaum se repoussoir.
sede vacante lat. mens sædet er ledigt, perioden mellem en paves død til hans efterfølger er indsat.

latin while the See is vacant/empty seat, the interregnum between a Pope's death or the election of his successor.
Situationistisk
Internationale
(SI)
blev grundlagt i 1957, det var en kunstnerisk og politisk avantgarde bevægelse i Italien, Frankrig og Skandinavien - en fusion af mindre bevægelser som "Internationale pour un Bauhaus Imaginiste" - blandt de danske medlemmer var Asger Jorn, hans bror Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen. SI kulminerede under studenteroprøret i maj 1968 og blev opløst i 1972. Det kunstneriske mål var at gøre op med kunstverdenens modstilling af den skabende kunstner og beskueren/forbrugeren, der i det kapitalistiske samfund er industriens lønarbejder og ikke har mulighed for kunstneriske udfoldelser. Situationisterne konstruerede situationer hvor alle deltog aktivt, og hvor det drejede sig om at mishage. 
Skærsilden  Skærsilden er renselse efter døden, en ventesal til Gudsriget. Ifølge Johannes' Åbenbaring, 21,27: "Men intet vanhelligt [urent] kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog." I "Livets bog" (anvendes på Dommedag) står navnene på dem, der tilhører Jesus Kristus, og kun dem, hvis navne er skrevet der, kan komme i Himlen og være hos Gud i al evighed. I dødsøjeblikket kom man i Skærsilden og senere i Himlen eller Helvede. Havde man købt et afladsbrev, havde man købt syndsforladelse, straf i Skærsilden blev eftergivet, og Guds tilgivelse for synden betød, at man var befriet for den evige straf i Helvede. 
space modulators billeder i tre dimensioner med indbyrdes vekslende farveelementer.
Stilleben eller nature morte (død natur). Et billedmotiv med opstillede genstande som frugter, blomster, madvarer og hverdagsting. Begrebet stammer fra hollandsk "stilleven" og blev benyttet fra omkring 1650 som fællesbetegnelse for denne type af billeder, der især var populær i Nederlandene i 1600-tallet. Stilleben kendes også som "Vanitasbilleder" og "Memento mori [husk døden] billeder".
stiliseret kunstværker i forenklet form.
Susanna og de gamle Se "De Aprokryfe Skrifter, Tilføjelser til Daniels Bog".
synthetisme
eng. Synthetism
 
forenklet form for symbolisme med store farveflader og kraftige konturer.

simplified Symbolism, flat areas of colours and strong contours.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
t
 
tabernakel
eng. tabernacle
lat. lille hytte, baldakinagtig overbygning over f.eks. en prædikestol, døbefont, helgenbillede og alter. Berninis Tabernakel (Berninis Baldakin) i Peterskirken i Vatikanstaten.

a canopy-like superstructure over a pulpit, a font, an image of a saint or an altar. Bernini's Baldachin (Bernini's Tabernacle), St. Peter's Basilica in the Vatican City.

Treenigheden (af lat. trinitas = trehed) er betegnelsen for den kristne doktrin at Gud eksisterer som én Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen er ikke den samme som Sønnen, der ikke er den samme som Helligånden, der ikke er den samme som Faderen. De kan ikke sammenblandes og ikke adskilles, de er ikke tre guder men én Gud.
Tridentinerkoncilet en møderække/kirkemøder i perioden 1545-1563 i byen Trento i Sydtyrol, hvor den katolske kirke præciserede sin lære. Et væsentligt punkt var modreformationen, (Den katolske reform), der indledtes i 1545, og hvis formål var at standse de reformatoriske bevægelser og genvinde de områder i Europa, som var blevet omfattet af reformationen, samt genrejse den autoritet, der havde været tillagt Den Hellige Stol (pavestolen, Sancta Sedes).
trommesalskunst masseproducerede billeder, fiduskunst, sofastykker, så som portrættet af en piberygende fisker og maleriet af en brølende kronhjort ved en skovsø.
Trommesalen er en lille gade ved Vesterport Station, hvor byens ældste kreaturmarked lå fra 1671 til 1879. Der blev slået på tromme, når markedet åbnede, deraf navnet Trommesalen. På Trommesalen lå maleributikker, der solgte masseproducerede malerier.
trompe l'oeil (fr. som bedrager øjet) er illusionsmaleri hvor beskueren tror at et malet objekt er virkeligt. Eksempelvis en trappe, der synes at være der, men ikke er der. Billede fra ARCH ZINE.

tuf størknet lava, importeret fra Rhinegnene, anvendt til bl.a. kirkebyggeri, Ribe Domkirke.
tympanon er et trekantet eller bueformet felt over en facade eller en dør, eksempelvis over middelalderens kirkeportaler.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
u
 
udstillinger Charlottenborgs Forårsudstilling, (censureret). KE, Kunstnernes Efterårsudstilling, (censureret), Den Frie Udstillingsbygning, København. KP, Kunstnerne Påskeudstilling, (censureret), Kunsthal Aarhus. KS, Kunstnernes Sommerudstilling, (censureret), Kunstbygningen i Tistrup. Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen.
unikum (pl. unika) enestående, f.eks. en keramisk genstand, der kun findes i et eksemplar.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
v
 
valfart er en rejse i religiøst øjemed til sted med hellige minder og/eller noget helbredende. I den romersk-katolske kirke sættes valfart højt, både dagsvandringer til en lokalhelgen og lange valfarter til bl.a. Rom eller Santiago de Compostella i det nordvestlige Spanien. Midt i 1700-tallet var der ikke mere fjernvalfart. En ny form for valfart er til en lokalhelgen dvs. kirken har noget helligt i huset. Valfarernes to grundliggende attituder er fremadprocederen og knælen i bøn - valfarter, processioner "tiggergang" - ærinde for at bede om noget.
Valfartskirker ligger for sig selv på et helligt sted. Kirkens form, tag og tårn er blikfang og tænkt ind i omgivelserne, landskabet. Kirkerne skal rage op som fyrtårne, være overjordisk pragtfulde og gøre miraklet synligt, hvilket er pointen i de typiske sydtyske barok/rokokokirker så som Die Wies af Dominikus Zimmermann, Vierzehnheiligen af Baltasar Neumann, Steinhausen af Zimmermann og Birnau af Peter Thumb.

Zimmerman og Neumann bruger lyset som rumskabende element. Barokarkitekturen integrerer forskellige virkemidler og kunstarter, arkitekturen skal ses og analysere som en totalitet af form, funktion og indhold. Elementerne indgår i en helhed, Gesamtkunstwerk. I kirkerne er brugt fritstående piller/søjler, disse er særdeles bestemmende for rumoplevelsen ikke mindst ved ders samspil med lyset. Lysets betydning er et udtryk for at der tænkes i rummasser, mere end i murmasser som i Italien.
Lysets store betydning i barok og rokoko kirker må ses på baggrund af udviklingen af murpillerum, hvor det bærende led mellem hovedskib og siderum består af piller - altså ikke længere sammenhængede murmasse. Murmassen mellem de enkelte rum er brudt op og erstattet af piller, lyset bliver suget ind af de store vinduer. Kirkerne malet hvide, rummet bliver derved mere lyst og luftigt. 

valør (fr. valeur = værdi), farvetone, nuance. En farves lysstyrke, som er afhængig af farvens tæthed og indhold af sort.
Valørmaleri har kun få farver i forskellige valører modsat koloristiske billeder, hvor farvernes toneværdi udnyttes.
Et eksempel på valørmaleri er Vilhelm Hammershøi,
"Fra en bondegård, Refsnæs", 1900, Davids Samling, København.
vanitas
stilleben der blev populære i 1600-tallet og indeholder forskellige symbolske objekter, der minder beskueren om livets forgængelighed og det værdiløse i jordisk gods og nydelser.

Eksempelvis "Stilleben med et kranium", udført af den franske barokmaler Philippe de Champaigne ca. 1671. Tulipanen visner hurtig, der er kun lidt vand tilbage i vasen, og sandet i timeglasset løber - tiden løber ud.
 
Venus den romerske gudinde for skønhed og kærlighed (gr. Afrodite).

Venus fra Willendorf, 29500 f.Kr. Venusstatuetten, der er 11,1 cm høj, blev fundet den 7. august 1908 i Willendorf in der Wachau i Østrig, den er udført i kalksten og tonet med rød okker. Naturhistorisk Museum, Wien.

"Venus fra Milo"
, antik græsk marmorstatue, 130 f.Kr., Louvre, Paris. Statuen blev fundet i to stykker i 1810 på den ægæiske ø Melos/Milo af en bonde ved navn Yorgos.
Via Dolorosa Smertens Vej, Jesu vej til Golgata. Se kristne højtider, påske, Langfredag.
vievand er velsignet vand anvendt ved indvielser og velsignelser. I katolske kirker står ved indgangen et vievandskar, hvor den troende dypper sine fingerspidser og gør korsets tegn for sit bryst.
vindrueklase symboliserer Kristus på korset, hænger på træet som Kristus hang på korset.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
w
 
watteaufolder lange rygfolder i kvindelig rokokoklædedragt opkaldt efter kunstneren Watteau.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
x
 
XP de to første bogstaver i navnet Kristus stavet på græsk, et Kristusmonogram.

A monogram of the name of Jesus Christ.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
y
 
Yggdrasil asketræ, verdenstræet, livets træ i nordisk mytologi.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
z
 
Zeus den øverste gud i græsk mytologi (romersk mytologi Jupiter).

the ruler of the Olympian gods, Greek Mythology.

 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
æ
 
ærkeengle øverste budbringere. Gabriel (bebuder Jomfru Maria at hun skal føde Jesus). Michael (se Michael sjælevejer, Århus Domkirke). Rafael. Uriel. Antallet af ærkeengle kan variere, nogle gange tre, andre gange 7.
æstetik noget som behager, tilfredsstiller, opløfter sanserne eller sindet.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
ø
 
Ødipus græsk kongesøn, der af Oraklet i Delfi er udset til at dræbe sin far og gifte sig med sin mor.
øvrighed instanser eller personer i et samfund, som har magten.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
å
 
ådring åremalet, f.eks. et møbel der er malet så det ligner træ.
 

a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    q    r    s    t    u    v    w    x    y    z    æ    ø    å

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu