Drop Down Menu
L Y N G B Y  K I R K E
"Prospekt fra Lyngby", 1803-10, af C.W. Eckersberg, Statens Museum for Kunst. Udsigten over Lyngby med kirken i baggrunden er set fra Sorgenfri Slotspark. Det nyklassicistiske slot (1756) har været beboet af kongehusets medlemmer: Fra 1898 var slottet sommerbolig for Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine og senere hjem for deres søn Arveprins Knud (1900-1976) og hans hustru Arveprinsesse Caroline-Mathilde (1912-1995), og for deres søn Grev Christian af Rosenborg (1942-2013) og hans hustru Grevinde Anne Dorte (1947-2014). Prinsesse Elisabeth (1935-2018) boede på slottet fra 2014 til sin død. Slottet står til rådighed for H.M. Dronning Margrethe. Grev Christian og Grevinde Anne Dorte er begravet på Lyngby Kirkegård.
Den røde murstenskirke på den stejle kirkebakke er i gotisk stil og fra o. 1500. Den ældste romanske del af kirken (skibet) er fra o. 1150. Kirkens tårn i tre etager, hvis nederste etage er våbenhus, er fra begyndelsen af 1400-tallet, og o. 1500 fik tårnet yderlige to etager. På femte etage, der har glamhuller (lydhuller) på alle tårnets sider, anbragtes kirkens klokker.
Alter, krucifiks og vindue, 2012, er udført af Christian Lemmerz og skænket af Ny Carlsberg fondet.
Krucifikset er to bronzerede tornegrene anbragt i en lerklump. Det genåbnede vindue, som den tidligere altertavle dækkede for, er beklædt med nye sprosser i bronze og mundblæst glas.
Alteret er ét stort draperet hvidt klæde af italiensk statuario marmor. Marmoralterdugen kan symbolisere Jesu ligklæde. I kirken Santa Croce in Gerusalemme, Rom, kan ses en kopi af ligklædet.
Med Lemmerz' alter blev en kulturarv fjernet og erstattet af nutidsæstetik. Den fjernede altertavle fra 1602 blev skænket af Christian 4., og bar hans og Dronning Anna Cathrines monogrammer og var oprindelig en katekismustavle (dvs. en tavle med citater fra Luthers lille katekismus, fordi i tiden efter Reformationen blev der lagt vægt på ordet og læren om Jesus). I 1829 skænkede den senere Christian 8. tavlens maleri "Den sidste Nadver" udført af C.W. Eckersberg. Den gamle altertavle er opmagasineret og Eckersbergs maleri er i magasin på Statens Museum for Kunst.
Fotografierne af alteret er anvendt med Christian Lemmerz' tilladelse
.
1 Kirkeskibet.
2-3 Stolestader. På gavlene ses englehoveder i bruskbarok, 1646-56, udført på Morten Snedkers Værksted i København. Englehovederne på de fire stadepar mod alteret er større (med én undtagelse) end de øvrige. Dobbeltbænke, så man kunne vende sig mod prædikestolen under præstens prædiken, ses på stolestaderne mellem alter og prædikestol.
1-2 Prædikestolen, 1598, højrenæssance. I kurvens hovedfelter ses i nicher de fire evangelister. I hjørnerne ses hermer. Under lydhimlen ses i midtfeltet en due i relief. På prædikestolens rygskjold ses to malerier af dyder: kærlighed (kvinde med barn) og tro (kvinde med kors, kalk, oblat). På friserne ses latinske indskrifter. På kurvens frise står "Verbum Domini Manet in Æternum" (Herrens Ord bliver i evighed). På lydhimlens frise står oversat til dansk "Denne er min Søn, den elskelige, i hvem jeg har Velbehag; hører ham; i Herrens Aar 1598".
3 Orglet er bygget i 1960 af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri.
4 Lyngbyløven på kirkens østgavl, kalkstensrelief fra den romanske kirke. Originalen blev i 2015 erstattet med en kopi.
1 Tolvkantet granitdøbefont fra den romanske kirke.
2 Epitafium for Johann Rosenmeier, ejer af Brede krudtværk og hans hustru Maren Olufsdatter, 1649. Mindetavlens centrale motiv i det ottekantede rammefelt med tysk inskription, hvor giverne anråber Gud om at sende sin himmelseke vogn så de kan skue hans herlighed, er Profeten Elias' himmelfart. Profeten Elias bliver transporteret til himlen i brændende stridsvogn. GT, Anden Kongebog 2, 1-18 Elias' himmelfart, vers 1: "Dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm..." og vers 11: "Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to [Elias og Elisa] fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm".
Til siderne for det centrale billede ses Moses med tavlerne og Johannes Døberen.
I de runde hjørnefelter ses:
Ve. øverst: Tvillingebrødrene Esau og Jakob, der sidder ved det måltid (en skål linser), hvor Esau solgte sin førstefødselsret til Jakob.
Hø. øverst: Apostlen Peters vandring på søen, Matthæusevangeliet 14, 29-33: "Han sagde: "Kom!" Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: "Herre, frels mig!" Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: "Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?" Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: "Sandelig, du er Guds søn."
Ve. nederst:
Den barmhjertige Samaritaner, Lukasevangeliet 10, 25-37.
Hø. nederst: Jakobs Kamp (Jakobs kamp med englen, kampen med Gud), Første Mosebog 32.
Øverst centralt i billedet ses en kartouche med Jahves navn i stråleglans omgivet af to kartoucher med tyske indskrifter fra Salmernes Bog. Indskriften til venstre Salmernes Bog 25,11: "For dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er stor." Indskriften til højre Salmernes Bog 6,3: "
Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag, helbred mig, Herre, for min krop sygner hen".
De nederste tre kartoucher viser portrætter af giverne/de afdøde og en allegorisk fremstilling af en hane, der står på et kranie, herunder et timeglas og nederst en vinget kugle. "Anno 1649" er indskrevet til siderne for portrætterne.
3 Mindetavle over Jørgen Borch (1737-1803), professor i teologi og præst ved Lyngby Kirke 1769-80 og hans hustru Karen Borch (1712-1800).
4 Præstetavle med navnene på alle kendte præster ved kirken siden 1397.
5 Mindetavle over de faldne krigere i 1. slesvigske krig og 2. slesvigske krig.
Kirkens kalkmalerier, som alle kirkens fem hvævl er dekoreret med, er fra slutningen af 1400-tallet, de blev overkalket efter Reformationen og afdækket i 1876 og 1914. Kalkmalerierne er udført af Brarupværkstedet, der bl.a. også har udført kalkmalerierne i Hyllested Kirke.
Hvælvene er fyldt op af
bibelske historier, personer og motiver, der er omgivet af rankeværk og rosetter, inskriptioner, fabeldyr mv
1 Skabelsen af Adam og Eva.
2 Adam og Evas jordiske gøremål. Eva i rødbrun kjortel er i færd med at spinde. Adam ses til højre, han står med en spade. Imellem dem ses tre drenge, en rider på en kæphest.
3 Syndefaldet. Slangen, der er grøn med overkrop som et menneske og krone på hovedet, snor sig om kundskabens træ. Adam og Eva holder hver en frugt i hånden, og Adam holder også en sæk, som han måske skal bruge til at samle æbler i.
4 De syv dødssynder, centralt dødssyndsmanden, og fra ham udspringer synderne - de 7 af middelalderens dødssynder eller laster er hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, grådighed, utugt. At begå en dødssynd er den direkte vej til Helvede.
1-2 Korsbæringen, Jesu vej til Golgata. En kriger i rustning og med pigkølle trækker Jesus i det tov som er bundet om hans kjortel. Bag Jesus se en dreng med en kølle og Simon af Kyrene, der hjælper Jesus med at bære korset, og bag ham ses to kvinder (Jomfru Maria med glorien).
3 Korsfæstelsen. Longinus, den romerske soldat, ses med sin lanse, som han stikker ind i siden på Jesus. Korsene er T-formede. Nederst til hø. ses Kristi på korset og Den Hellige Frans af Assisi, der motager stigmata.
4 Nadverunderet, fra Kristi fem vunder strømmer blodet ned i en kalk. Over Kristus se to enhjørninger.
1 Pietá (Jomfru Maria med Jesu afsjælede legeme) og en kvindelig helgen.
2-3 Til venstre for pietá ses apostlene Matthæus og Matthias, dernæst apostlen den vantro Thomas, der stikker sin hånd ind i Kristi spydsår. I rankeværket ses Jesusmonogrammer "IHS" (Jesus hominum salvator, Jesus menneskets frelser).
4 Nådestolen med Gud Fader og den korsfæstede Kristus, flankeret af fire helgeninder.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt