Drop Down Menu
Futurisme 1909-1916
Retningen blev skabt af forfattere og malere i Paris og Italien
Balla, Giacomo
Boccioni, Umberto
Severini, Gino
Det stiftende futuristiske manifest
The Founding Manifesto of Futurism
Modigliani, Amedeo - en outsider i tiden/an outsider in his time
Nike fra Samotrake, ca. 190 f.Kr., Louvre.
Nike of Samothrace, c. 190 B.C., The Louvre.
Den 5. februar 1909 blev det 1. futuristiske manifest, skrevet af den italienske digter og jurist Filippo Tommaso Marinetti, publiceret i Bolognaavisen Gazzetta dell'Emilia og efterfølgende i flere italienske aviser. Den 20. februar var manifestet på forsiden af den parisiske avis Le Figaro og blev hermed kendt over hele verden. Marinetti blev senere udnævnt til Mussolinis kulturminister. I manifestet hedder det blandt andet: 
"Et brølende automobil er smukkere end den vingede sejrsgudinde" eller "En bil i fuld fart er smukkere end Nike fra Samotrake" og "Vi vil forherlige krigen - verdens eneste hygiejne...".

"a roaring car… is more beautiful than The Victory of Samothrace" and "We will glorify war - the world's only hygiene".
Man ville fremstille bevægelse så som kørende biler eller gående mennesker i bymiljøer ved at gentage formen flere gange ved siden af hinanden. Formerne er enkle og inspireret af kubismen.
Futuristerne var mod alle former for konservatisme og begejstrede for det moderne fremskridt, for teknik, effektivitet, fart og tempo, og de fik betydning for den tidlige fascisme i Italien, og nogle kunstnere var aktive i den fascistiske bevægelse.
I Italien (1922-43) opstod en fascistisk kunst og arkitektur, der hentede sin inspiration fra det antikke Rom og nyklassicismen og forenklede disse former og forsøgte at forene dem med moderne materialer. Resultatet i arkitekturen blev ofte hule skaller, der blev lagt mere vægt på at imponere end på harmoniske forhold. Malerkunsten var nationalistisk i sine emner og forherligede "Il duce"/Mussolini.
Retningen fik især stor indflydelse på samtidens russiske kunst, hvor der lige før og efter revolutionen i 1917 eksisterede en futuristisk retning, der var politisk og revolutionær og betød meget for malerkunsten (Kasimir Malevich), scenedekorationer og digtning (V. Majakowski).
Traditionelt er futuristbevægelsen inddelt i:
"De heroiske år" (1909-16), som
dør ud da Umberto Boccioni, futurismens væsentligste person, dør i 1916.
"
Secondo Futurismo", generationen af futurister fra 1917 og fremefter.
 
I 1909 udkom det 1. futuristiske manifest se nedenfor.
I 1910 udkom det 2. futuristiske manifest (omhandlende teknikken i futuristiske billeder), det blev skrevet af Boccioni, Carrà, Russolo, Balla og Severini. I manifestet står bl.a.: "Billedfremstillingerne har hidtil været tåbelig traditionelle... Vi skal fremover sætte beskueren i centrum". "...alle former for imitation skal foragtes, alle former for originalitet skal lovprises". "...navnet "galning", som er blevet anvendt til at sætte en stopper for kunstens fornyere, skal betragtes som en ærestitel." 
Der er i alt udkommet 21 futuristiske manifester fra 1909-31 omhandlende skulptur, maleri, arkitektur, litteratur, teater, kvinder, larm, scenografi, film og det futuristiske køkken. I futurist tidsskriftet "Lacerba", blev de fleste manifester publiceret. Det var digteren og kritikeren Giovanni Papini, der i 1913 sammen med maleren Ardengo Soffici, udgav det første nummer af tidsskriftet, der udkom til 1915.
Aeropittura "luftlandskaber" 1929-1944
opstår af futuristernes interesse for moderne luftfartøjer.
Italiens svar på den amerikanske flyver Charles Lindbergh, der i 1927 fløj non-stop fra New York til i Paris, var den italienske luftmarskal Italo Balbo, der gjorde den italienske flyvemaskineindustri verdenskendt. Han var fascist/sortskjorte og Mussolinis arvtager. Italiens militære flyvetekniske overlegenhed og tidens "flyverus", det fascinerende sansedrama, betyder at futuristerne skifter fokus fra biler til flyvemaskiner. Ved at skildre flyvemaskiner over italienske landskaber kan tingene/verden ses fra en ny synsvinkel. Marinetti udgav i 1929 manifestet for Aeropittura.
Fillìa (Luigi Colombo) "Mystisk fly", 1930-31, Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (flymuseum), Trento, Italien.

Fillìa (Luigi Colombo) "Mystery Airplane", 1930-31,
The Gianni Caproni Museum of Aeronautics, Trento, Italy.
Futurism
was an artistic movement in Italy that tried to express the energy and values of the machine age. The futurists expressed motion in their paintings by repetition of forms e.g. wheeled traffic or walking people, and the most famous painting is "Dynamism of a Dog on a Leash", 1912, by Giacomo Balla. The forms were simple and influenced by Cubism. Futurism railed against romanticism, moralism, sentimentalism and woman. The futurist became important for the early Fascism in Italy, some of the artists were active in the "fascism-movement".
The Futurist journal "Lacerba" (1913-15) was published by the poet and critics Giovanni Papini and the painter Ardengo Soffici.
Traditionally, the movement has been divided into the "Heroic years", 1909-1916, and the "Secondo Futurismo", the generation of futurism from 1917 on.
The futurist painters had influenced the contemporary Russian art.
Le Figaro published "The Founding and Manifesto of Futurism" on February 20, 1909 by the poet and writer Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) (later Mussolini's minister of cultural affairs), see below.
The Technical Manifesto of Futurist Painting by Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, 1910, said e.g.: 
- The construction of pictures has hitherto been foolishly traditional. Painters have shown us the objects and the people placed before us. We shall henceforward put the spectator in the center of the picture.
- "...all forms of imitation must be despised, all forms of originality glorified" 
- "...  the name of "madman" with which it is attempted to gag all innovators should be looked upon as a title of honor."
In the period 1909-31 21 Futurist manifestos were published - manifestos about sculpture, painting, architecture, literature, theatre, set design, film, women, noise and the futurist kitchen.
Futurist aeropittura 1929-1944: air painting or airplane painting e.g. an airplane high above an Italian landscape.
Uddrag af det futuristiske manifest
Det futuristiske manifest var på forsiden af den parisiske avis Le Figaro, 1909
Excerpt from the Futurist Manifesto

The Manifesto of Futurism was on the front page of the Paris newspaper Le Figaro, 1909

1. Vi har til hensigt at synge om kærligheden til det farefulde, om trangen til kraft og dristighed.
We intend to sing the love of danger, the habit of energy and fearlessness.
2. Mod, dristighed og oprør vil være fundamentale elementer i vores digtning.
Courage, audacity, and revolt will be essential elements of our poetry.
3. Litteraturen har indtil idag hyldet tankefuld ubevægelighed, henrykkelse og søvn. Vi vil hylde den aggressive bevægelse, den febrile søvnløshed, væddeløbshestens lange skridt, dødsspringet, lussingen og næven.
Up to now literature has exalted a pensive immobility, ecstasy, and sleep. We intend to exalt aggresive action, a feverish insomnia, the racer’s stride, the mortal leap, the punch and the slap.
4. Vi fastslår, at verdens herlighed er blevet beriget med en ny skønhed: fartens skønhed. En racerbil med kølerhjelmen prydet med store rør som drager med sprængfarlig ånde, et brølende automobil, som synes at køre på kartæsker, er smukkere end Sejrsgudinden fra Samotrake.
We affirm that the world’s magnificence has been enriched by a new beauty: the beauty of speed. A racing car whose hood is adorned with great pipes, like serpents of explosive breath - a roaring car that seems to ride on grapeshot is more beautiful than the Victory of Samothrace.
5. Vi vil hylde manden bag rattet, hvis ånds lanse farer henover Jorden, som også selv slynges i fart langs sit kredsløbs bane. 
We want to hymn the man at the wheel, who hurls the lance of his spirit across the Earth along the circle of its orbit.
6. Digteren må i rigt mål, med ildhu, pragt og storsind, hengive sig til at styrke urelementernes begejstrede heftighed.
The poet must spend himself with ardor, splendor, and generosity, to swell the enthusiastic fervor of the primordial elements.
7. Der gives ingen skønhed mere undtagen i kamp. Intet værk, som ikke har en aggressiv karakter, kan være et mesterværk. Digterkunsten må forstås som et voldsomt angreb på de ukendte kræfter for at kue dem til at kaste sig på jorden for mennesket.
Except in struggle, there is no more beauty. No work without an aggressive character can be a masterpiece.
Poetry must be conceived as a violent attack on unknown forces, to reduce and prostrate them before man.
8. Vi står på århundredernes yderste forbjerg! Hvorfor skulle vi se os tilbage, hvis vi ønsker at gennembryde det Umuliges hemmelighedsfulde porte? Tid og Rum døde i går. Vi lever allerede i det absolutte, fordi vi allerede har skabt den evige, allestedsnærværende fart.
We stand on the last promontory of the centuries!... Why should we look back, when what we want is to break down the mysterious doors of the Impossible? Time and Space died yesterday. We already live in the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed.
9. Vi vil forherlige krigen -  verdens eneste hygiejne, militarismen, patriotismen, befriernes ødelæggende gestus, de skønne ideer, man dør for, og foragten for kvinden.
We will glorify war—the world’s only hygiene—militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers, beautiful ideas worth dying for, and scorn for woman.
10. Vi vil ødelægge museerne, bibliotekerne, alle slags akademier, og bekæmpe moralismen, feminismen og enhver opportunistisk eller nyttig fejhed. 
We will destroy the museums, libraries, academies of every kind, will fight moralism, feminism, every opportunistic or utilitarian cowardice.
11. Vi vil synge om de store masser, der er ophidset af slid, af vellyst eller af oprør: vi vil synge om revolutionernes brogede og mangestemmige springflod i de moderne hovedstæder; vi vil synge om arsenalernes og værfternes dirrende natlige glød, oplyste af voldsomme elektriske måner; de griske stationer, der fortærer rygende drager; fabrikkerne, der hænger fra skyerne i deres røgs forvredne tråde; broerne, der ligner kæmpeatleter, der skræver over floderne og glimter i solen med glans af knive; de dristige dampere, der vejrer horisonten, de bredbringede lokomotiver, som stamper med deres hove på sporene som vældige stålheste tøjret og bidslet med rør og flyvemaskinernes glidende flugt, mens propellen blafrer i vinden som en fane og synes at råbe bifald som en begejstret folkemængde.
We will sing of great crowds excited by work, by pleasure, and by riot; we will sing of the multicolored, polyphonic tides of revolution in the modern capitals; we will sing of the vibrant nightly fervor of arsenals and shipyards blazing with violent electric moons; greedy railway stations that devour smoke-plumed serpents; factories hung on clouds by the crooked lines of their smoke; bridges that stride the rivers like giant gymnasts, flashing in the sun with a glitter of knives; adventurous steamers that sniff the horizon; deep-chested locomotives whose wheels paw the tracks like the hooves of enormous steel horses bridled by tubing; and the sleek flight of planes whose propellers chatter in the wind like banners and seem to cheer like an enthusiastic crowd.
Det er fra Italien, at vi kaster dette den overvældende og brandfarlige volds manifest udover verden, hvormed vi i dag grundlægger Futurismen, fordi vi ønsker at befri dette land for dets stinkende koldbrand af professorer, arkæologer, ciceroner og antikvarer.
Italien har alt for længe været en marskandiserbutik. Vi vil befri det for de utallige museer, som dækker landet som utallige kirkegårde.

It is from Italy that we launch through the world this violently upsetting incendiary manifesto of ours. With it, today, we establish Futurism, because we want to free this land from its smelly gangrene of professors, archaeologists, ciceroni and antiquarians.

For too long has Italy been a dealer in second-hand clothes. We mean to free her from the numberless museums that cover her like so many graveyards.

Balla
Balla, Giacomo (1871-1958). Italiensk kunstner. Født i Torino, død i Rom. I 1891 studerede han på Accademia Albertina di Belle Arti og Liceo Artistico i Torino. I 1892 studerede han ved universitetet i Torino. I 1895 flyttede han til Rom, hvor han i nogle år arbejdede som illustrator, karikaturtegner og portrætmaler. I 1899 var han repræsenteret på Biennalen i Venedig. I 1900 tilbragte Balla syv måneder i Paris, hvor han assisterede illustratoren Serafino Macchiati. Fra 1903 deltog han i flere udstillinger, i 1909 var han repræsenteret på Salon d’Automne i Paris. Han sluttede sig i 1910 til futurismen og var medunderskriver af Det Futuristiske Manifest. I 1912 rejste han til London og Düsseldorf, hvor han begyndte at male abstrakt. I 1914 eksperimenterede han med skulptur og viste resultaterne på Prima esposizione libera futurista på Galleria Sprovieri i Rom. Balla designede også futuriske møbler og futuristisk tøj. I 1915 sammen med Fortunato Depero, skrev Balla manifestet "Ricostruzione futurista dell’universo" (om futuristernes ide om verdensomdannelse). Hans første soloudstilling blev holdt i 1915 i Rom, og de følgende år fulgte flere soloudstillinger bl.a. i USA. I 1920'erne havde nyhedens interesse for futurismen lagt sig, stilen blev forbundet med fascismen, og i 1930'erne vendte Balla sig mod det abstrakte maleri.
Balla, Giacomo (1871-1958). Italian artist. He was born in Turin, and he died in Rome. In 1891 he studied at Accademia Albertina di Belle Arti and the Liceo Artistico in Turin, the following year he studied at the university in Turin. In 1895 he moved to Rome, where he worked as an illustrator, caricaturist and portrait-painter. He represented Italy at the Venice Biennale in 1899. In 1900 Balla spent seven month in Paris assisting the illustrator Serafino Macchiati. From 1903 he took part in several exhibitions, in 1909 his works were represented at Salon d'Automne in Paris. In 1910 he joined the futurists and was signatory to the second Futurist Manifesto, Technical Manifesto of Futurist Painting (The Founding Manifesto of Futurism was published in 1909). In 1912 he made journeys to London and Düsseldorf, where he began painting abstract works. In 1914 he experimented with sculptures, and the Galleria Sprovieri in Rome showed his results. Balla has also designed furniture an clothes. In 1915, together with Fortunato Depero, Balla wrote the manifesto "Ricostruzione futurista dell'universo" (about remodelling the world) - 21 Futurist manifestoes have been published in the period 1909-31, dealing with art forms e.g. sculpture, painting, architecture, literature, theatre, set design, film and also women, noise and the futurist kitchen. Balla's first solo exhibition was held in Rome in 1915, and the following years solo exhibitions of his works were held in e.g. the USA. By the 1920's, the novelty of Futurism had worn off, the style became associated with Fascism and in the 1930s Balla turned towards abstraction.
Udvalgte værker/Selected works
"Den gale kvinde" (La pazza), 1905, Museet for moderne kunst, Rom/"The Mad Woman" (La pazza), galleria nazionale d'arte moderna, Rome.
"Dynamikken af en hund i snor" (Dinamismo di un cane al guinzaglio), 1912, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York. Balla har i sin kunst især fundet udtryk for figurernes bevægelse. Dynamikken i billedet fremkommer ved hundens hvirvel af ben, snorens gentagelser og kvindens mange fødder.
"Dynamism of a Dog on a Leash" (Dinamismo di un cane al guinzaglio), 1912, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York.  
Balla's futurists paintings showed motion through repetition. In "Dynamism of a Dog on a Leash", the dynamics result from the dog's whirl of legs, the repetition of the leash, and the many-footed woman.
"Pige løber på balkon", 1912, Museo del Novecento, Milano/"Girl Running on the Balcony", 1912, Museo del Novecento, Milan.
"Mursejlere: Stier af bevægelser + dynamiske sekvenser", 1913, MoMA.
"Swifts: Paths of Movement + Dynamic Sequences", 1913, MoMA, New York.
"Abstrakt fart + lyd", 1913-1914, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
"Abstract Speed + Sound", 1913-1914, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
"Constellations of Genius (Futurist Composition)", 1918, Museo del Novecento, Milan.
"Leende fejer", 1918, Museo del Novecento, Milano/"Laughing Sweeper", 1918, Museo del Novecento, Milan.
"Foråret kommer", 1918, Museo del Novecento, Milano/"Expansion of Spring", 1918, Museo del Novecento, Milan.
Boccioni, Umberto
"Kontinuitetens unikke former i rummet", 1913, MoMA, New York.
"Unique Forms of Continuity in Space", 1913, MoMA, New York.
"Brolæggere", 1914, Metropolitan Museum of Art, New York.

"The Street Pavers", 1914, Metropolitan Museum of Art, New York.

Boccioni, Umberto (1882-1916). Italiensk billedhugger og maler. En af futurismens grundlæggere og væsentligste skikkelser, han overførte futurismens ideer til skulpturen, der bør gengive rummets og bevægelsens uendelighed og skabe en helhed af objektet og omgivelserne.
Boccioni blev født i Calabrien (regionen i
Italiens "støvlespids"), han døde i Norditalien nær Verona. I 1901 kom han til Rom, hvor han studerede design og tog undervisning på kunstakademiet. I Rom lærte Balla, Boccioni og Severini den divisionistiske (pointillistiske) maleteknik. I 1902 rejste Boccioni til Paris, hvor han studerede impressionisterne og postimpressionisterne. I 1906 besøgte han Rusland og derefter Padua, og vinteren 1906-07 tilbragte han i Venedig, hvor han tog undervisning i croquistegning på kunstakademiet. I 1907 bosatte han sig i Milano. I 1910 deltog Boccioni i formuleringen af futuristmanifesterne "Manifesto dei pittori futuristi" og "Manifesto tecnico della pittura futurista" - Boccioni, Carrá, Severini og Russolo underskrev det første manifest, og sammen med Balla det andet. I 1910 havde Boccioni sin første solo udstilling i Venedig. I 1911 rejste han til Paris, hvor han gennem Severini mødte Picasso og Apollinaire.
I 1912 afholdtes den første futuristudstilling på Galerie Bernheim-Jeune i Paris, Boccionis malerier blev vist sammen med Severinis, Carrás og Russolos billeder - udstillingen blev senere vist i London, Berlin og Bruxelles. I 1912 begyndte Boccioni at koncentrere sig om skulptur, og hans manifest "Manifesto tecnico della scultura futurista" blev udgivet. Boccioni bidrog med artikler til futuristtidsskriftet "
Lacerba". I 1913 havde Boccioni en soloudstilling på Galerie de la Boétie i Paris, hvor han udstillede skulpturer og malerier, og hans skulpturer var med på åbningsudstillingen på Galleria Futurista Permanente i Rom. Boccionis bog "Pittura scultura futuriste - dinamismo plastico" blev udgivet i 1914. I 1915 meldte Boccionis sig som frivillig soldat sammen med andre futurister, han omkom ved en rideulykke.
Boccioni, Umberto (1882-1916). Italian sculptor and painter. He was one of the founders and most important figures in Futurism - he adapted the ideas of Futurism for sculptures - the sculpture ought to reproduce the unending space and motions and create a whole of an object and its surroundings. Boccioni was born in the Calabria region (Italy's "boot tip"), and he died in Northern Italy near Verona. In 1901 he moved to Rome, where he studied design and took lessons at the Academy of Fine Arts. In Rome Balla taught Boccioni and Severini the technique of divisionism/pointillism. In 1902 Boccioni went to Paris, where he studied the Impressionist's and Postimpressionist's way of painting. In 1906 he visited Russia, and he spent the winter of 1906-07 in Venice, where he took lessons in life drawing at the Academy. In 1907 he settled in Milan. In 1910 Boccioni was one of the writers of the manifestos "Manifesto dei pittori futuristi" and "Manifesto tecnico della pittura futurista", the same year his first solo exhibition was held in Venice. In 1911 he moved to Paris, where he met Picasso and Apollinaire, the following year the first futurist exhibition was held in Paris at Galerie Bernheim-Jeune - Boccioni's paintings were shown together with the paintings by Severini, Carrá and Russolo - the exhibition later moved on to London, Berlin and Brussels - also in 1912 Boccioni began concentrating on sculpture, and his manifesto "Manifesto tecnico della scultura futurista" was published. Boccioni wrote articles for the futurist journal "Lacerba" (1913-15) - a huge number of manifestos characterized Futurism, they were published in the journal. In 1913 a solo exhibition of his sculptures and paintings were held at Galerie de la Boétie in Paris, 
and his sculptures were included at the opening exhibition at Galleria Futurista Permanente in Rome. His book "Pittura scultura futuriste - dinamismo plastico" was published in 1914.
In 1915 Boccioni joined the Italian Army as a volunteer together with other futurist painters, he died in a horse riding accident.
1 "Madame Virginia", 1905, Museo del Novecento, Milano.
2 "Selvportræt", 1905, Metropolitan Museum of Art, New York/"Self-portrait", 1905, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Selvportræt", 1908, Pinacoteca di Brera, Milano/"Self-portrait", 1908, Pinacoteca di Brera, Milan.
4 "Den voksende by", 1910, Pinacoteca di Brera, Milano/"The Rising City", 1910, Pinacoteca di Brera, Milan.
5 "Gaden invaderer huset", 1911, Sprengel Museum, Hannover/"The street invades the house", 1911, Sprengel Museum, Hannover, Germany.
1 "Sindstilstande I, dem der bliver", 1911,Museo del Novecento, Milano/"States of Mind I, Those who Stay", 1911, Museo del Novecento, Milan.
2 "Sindstilstande I, dem der går", 1911, Museo del Novecento, Milano/"States of Mind I, Those who Leave", 1911, Museo del Novecento, Milan.
3 "Sindstilstande III; De som bliver", 1911, MoMA, New York/"States of Mind III; Those Who Stay", 1911, MoMA, New York.
4 "Moderne afgud", 1911, The Estorick Collection of Modern Italian Art, London.
"Modern Idol", 1911, The Estorick Collection of Modern Italian Art, London.
5 "Simultane syn", ca. 1912, Von der Heydt-Museum, Wuppertal/"Simultaneous vision", c. 1912, Von der Heydt-Museum, Wuppertal.
1 "Studie af et hoved - Mor (abstrakt dimension)", 1912, Museo del Novecento, Milano.
"Study of a Head - Mother (Abstract Dimensions)"
, 1912
, Museo del Novecento, Milan.
2 "Udvikling af en flaske i rummet", 1912, bronzestøbning fra 1935, Museo del Novecento, Milano.
"Development of a Bottle in Space", 1912, bronze cast of 1935
, Museo del Novecento, Milan.
3 "Kvinde på en Cafè - Indtrængen af lys og planer", 1912-14, Museo del Novecento, Milano.
"Woman in a Cafè - Interpenetration of Light and Planes", 1912-14, Museo del Novecento, Milan.
4 "Kontinuitetens unikke former i rummet", 1913, MoMA, New York/"Unique Forms of Continuity in Space", 1913, MoMA, New York.
5 "Dynamikken af en fodboldspiller", 1913, MoMA, New York/"Dynamism of a Soccer Player", 1913, MoMA, New York.
6 "Menneskefigur (dynamik), 1913, Museo del Novecento, Milano/"Human Figure (Dynamism), 1913, Museo del Novecento, Milan.
1 "Dynamikken af en menneskefigur", 1913, Museo del Novecento, Milano/"Dynamism of a Human Figure", 1913, Museo del Novecento, Milan.
2 "Spiralkonstruktion", 1913, Museo del Novecento, Milano/"Spiral Construction", 1913, Museo del Novecento, Milan.
3 "Kontinuitetens unikke former i rummet", 1913, Museo del Novecento, Milano.
"Unique Forms of Continuity in Space", 1913, Museo del Novecento, Milan.
4 "Drankeren", 1914, Museo del Novecento, Milano/"The Drinker", 1914, Museo del Novecento, Milan.
5 "Under pergolaen i Napoli", 1914, Museo del Novecento, Milano/"Under the Pergola in Naples", 1914, Museo del Novecento, Milan.
6 "Lansenérbrigadens angreb", 1915, Museo del Novecento, Milano/"Charge of the Lance Brigade", 1915, Museo del Novecento, Milan.
Severini, Gino
Severini, Gino (1883-1966). Italiensk maler og teoretiker. Født i Cortona i Toscana, død i Paris. Han studerede på den tekniske skole i Cortona før han i 1899 flyttede til Rom, hvor han fulgte undervisning i kunst i Villa Medici, og kom her i kontakt med Giacomo Balla og Umberto Boccioni, der senere blev en af futurismen teoretikere. I 1906 flyttede Severini til Paris, her studerede han impressionisterne og mødte Signac. Severini lærte den parisiske avantgarde at kende herunder Braque, Gris, Amedeo Modigliani og Picasso samt kunstnere fra teaterets verden og digtere så som Guillaume Apollinaire. På foranledning af Filippo Tommaso Marinetti og Boccioni blev Severini medlem af den futuristiske bevægelse og underskrev bevægelsens manifest i 1910, og han blev kontaktskaber mellem de italienske futurister og de franske kubister. Imidlertid var Severini mindre optaget af futuristerne maskinfascination, og valgte i stedet dansens bevægelser til at udtrykke futuristerne ideer om en dynamisk kunst. Severini var med til at organisere den første futuristudstilling i 1912 på galleriet Berheim-Jeune i Paris og deltog i de efterfølgende futuristudstillinger i Europa og USA. I 1913 havde han en soloudstilling i London på Marlborough Gallery og på galleri Der Sturm i Berlin. Efter sit sidste egentlige futuristarbejde, en serie af billeder med krigsemner, begyndte han i 1915 at male i syntetisk kubistisk stil, og omkring 1921 sluttede han sig til den klassicistiske retning Valori Plastici og anvendte det gyldne snit som balanceskaber i sine billeder. Valori Plastici var navnet på et romersk tidsskrift, 1918-22, skabt af Severini, Broglio, Carrà og De Chirico, der var fortalere for en venden tilbage til klassicismen, en genoptagelse af de traditionelle akademiske traditioner, og blev også navnet på en nyklassisk tendens i italiensk kunst. Efter 1920 opholdt Severini sig skiftevis i Paris og Rom. Han udforskede fresko- og mosaikteknikker og i 1920'erne udførte han vægmalerier i Schweiz, Frankrig og Italien. I 1950'erne vendte han tilbage til emnerne fra futuristårene som dansere, lys og bevægelse. Hans billedkompositioner er en syntese af kubisme og futurisme i lyse farver.
Severini, Gino (1883-1966). Italian painter and theorist. He was born in Cortona, Tuscany, and he died in Paris. He studied at the Cortona Technical School before he in 1899 moved to Rome, where he attended art classes at the French Academy at the Villa Medici - in 1803, under the French rule, Napoleon took possession of the building, and the Academy moved to the villa. At the Villa Medici Severini came in contact with Giacomo Balla and Umberto Boccioni, who became one of Futurism's theorists. In 1906 Severini moved to Paris, where he studied the French Impressionists and met Signac and got to know artists of the Parisian avant-garde e.g. Braque, Gris, Amedeo Modigliani and Picasso and also artists of the theatre world and poets e.g. Guillaume Apollinaire. At the request of Filippo Tommaso Marinetti and Boccioni, Severini became an active member of the Futurist movement and signed the manifesto in 1910. However Severini was less engaged in the Futurists fascination of technology and the machine, he preferred the motions of the dance to express the ideas of a dynamic art. In 1912 Severini was co-organizer of the the first futurist exhibition at the Paris gallery Berheim-Jeune, and he took part in the following exhibitions in Europe and the US. In 1913 his first solo exhibition was held in London at the Marlborough Gallery and at the Berliner gallery Der Sturm (The Storm). After his last real futurist work, a series of paintings dealing with war subjects, he began to paint in synthetic Cubistic style in 1915, and about 1921 he joined the classical style Valori Plastici and used The golden ratio as balance-creator in his paintings. Valori Plastici (Plastic Values) was the name of an Roman magazine, 1918-22, founded by Broglio, Carrà, Severini and De Chirico, the magazine advocated a return to classicism and the revival of classic academic methods of art teaching - it also became the name of a neoclassical tendency in Italian art. After 1920 Severini lived alternately in Paris and Rome. He explored the fresco and mosaic techniques, and in the 1920s he executed murals in Switzerland, France and Italy. In the 1950s he returned to the subjects from his futuristic period - dancers, light and motion.
Udvalgte værker/Selected works
"Danser i Pigalle", 1912, Baltimore Museum of Art BMA/"Dancer at Pigalle's", 1912, Baltimore Museum of Art BMA.
"Den nord-sydgående", 1912, Pinacoteca di Brera, Milano/"The North-south", 1912, Pinacoteca di Brera, Milan.
"Dynamiske hieroglyffer i Bal Tabarin" [parisisk Kabaret], 1912, MoMA/"Dynamic Hieroglyphic of the Bal Tabarin", 1912, MoMA, New York.
"Stort stilleben med græskar", 1917, Pinacoteca di Brera, Milano/"Large Still Life with Pumpkin", 1917, Pinacoteca di Brera, Milan.
"Stilleben med frugtskål", 1918, Pinacoteca di Brera, Milano/"Still Life with a Fruit Bowl", 1918, Pinacoteca di Brera, Milan.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Carlo Carrá (1881-1966), italiensk maler, medunderskriver af Det futuristiske Manifest. Hans formsprog var præget af trykte stavelser i billedet. De senere billeder med motiver fra havet og gådefulde interiører er inspireret af de Chiricos metafysiske maleri.
Luigi Russolo
(1885-1947), italiensk maler. Medunderskriver af Det futuristiske Manifest. Arbejdede med lyde og den musikalske side af futurismen. Efter 2. verdenskrig nærmede han sig surrealismen. 
Vladimir Majakovskij
(1893-1930), russisk digter. 
Kazimir Malevich
(1878-1935), r
ussisk maler og forfatter.
Joseph Stella
(1880-1946).
George Grosz
(1893-1959), tysk maler, grafiker og karikaturtegner.
Modigliani, Amedeo
en outsider i tiden/an outsider in his time
"Portræt af en kvinde", 1915, Museo del Novecento, Milano.
"Head of a Woman"
, 1915
, Museo del Novecento, Milan.
"Alice", ca. 1918, Statens Museum for Kunst.
"Alice", c. 1918,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Modigliani, Amedeo (1884-1920). Italiensk jødisk maler og billedhugger født i Livorno i Toscano, især kendt for sine portrætter og modelstudier. Modigliani var samtidig med kubisterne, men ikke med i den kubistiske bevægelse, han dannede bro mellem Toulouse-Lautrecs generation og Art Déco-kunstnerne i 1920'erne. I 1898 begyndte Modigliani sin kunstneriske uddannelse hos Guglielmo Micheli, der var elev af Giovanni Fattori, der var leder af en italiensk bevægelse, der svarede til de franske impressionister. I begyndelsen af 1900-tallet rejste han til Firenze, hvor han i 1902 indskrev sig på "Scuola Libera de Nudo". I 1903 rejste han til Venedig, hvor han indskrev sig på et tilsvarende Akademi, og her mødte han Umberto Boccioni og Ardego Soffici, de to kunstnere som blev de førende inden for futurismen. I 1906 rejste han til Paris og boede på Montmatre, hvor avantgarden holdt til på den tid. Den franske antisemitisme betød, at han blev mere opmærksom på sin jødiske identitet, og hans parisiske kunstnervenner var hovedsageligt jøder så som Soutine, Kisling, skulptøren Lipchitz og digteren Max Jacob, hans eneste forbindelse til kredsen omkring Picasso. Modigliani blev hurtigt kendt for sine udskejelser som i fuldskab at tage alt sit tøj af, og alkohol var og forblev hans problem. I 1909 trak han sig, syg og udmattet, tilbage for en tid og rejste til Livorno. Tilbage i Paris bosatte han sig på Montparnasse, det nye kunstnerkvarter, og besluttede sig for at blive skulptør og valgte Brancusi som lærer, og der er en klar forbindelse mellem hans og Brancusis skulpturelle arbejder, og der er også inspiration fra afrikansk kunst som Modigliani så på Musée de l'Homme. I skulpturen fortsatte han sin særlige udtryksform, der især var kendetegnet ved langlemmede, langstrakte elegante, sofistikerede og yndefulde figurbilleder. Han var en outsider i tiden inspireret af især kubismens formsprog og manierismens proportioner i menneskefiguren. Modiglianis mangel på penge til materialer betød, at hans skulpturer hovedsageligt blev lavet af sten stjålet fra byggepladser, og da Paris på den tid var i et byggeboom, var materialerne let tilgængelige. I 1912 blev han igen syg og rejste til Italien på rekreation. Modigliani opgav det hårde fysiske arbejde med skulpturerne og begyndte igen at male efter motiv og først og fremmest portrætter. Modigliani havde nogle mislykkede forhold til kvinder, men i 1917 mødte han den 19-årige Jeanne Hébuterne, som han portrætterede mange gange. Da forholdene i 1918 blev vanskelige i Paris rejste han til Nice, men Middelhavsklimaet og landskabet optog ham ikke, han fortsatte med at male portrætter inden døre. 1919 udstillede Modigliani i London med stor succes. Modigliani og Jeanne fik to børn, og da Jeanne var gravid med det tredje barn, døde Modigliani af druk og sygdom, og to dage efter begravelsen kastede Jeanne sig ud af et vindue fra femte sal og døde sammen med sit ufødte barn.
Modigliani, Amedeo (1884-1920) Italian-Jewish painter and sculptor born in Livorno, Tuscany. He was contemporary with the cubists, but he did not take part in the movement. His artistic education began in 1898, his teacher was Guglielmo Micheli, a student of Giovanni Fattori, the head of an Italian movement similar to the Impressionist movement in France. In 1902 he became a student at "Scuola Libera de Nudo" in Florence. In 1903 he went to Venice, where he entered a similar school, meeting at the same time Umberto Boccioni and Ardego Soffici, the leading artists of Futurism. In 1906 he went on to Paris, and lived a bohemian life at Montmatre, he got soon known for his excesses, for example taking off his clothes in drunkenness. Alcohol remained his big problem. 
The French anti-Semitism mattered a great deal to him and made him focus on his Jewish identity. His Parisian friends were mainly Jewish: Soutine, Kisling, the sculptor Lipchitz and the poet Max Jacob, his only connection with artists round
Picasso

In 1909 sick and tired out, he went to Livorno for some time. Later on he returned to Paris, where he settled down more permanently in Montparnasse, decided to become a sculptor and chose
Brancusi as teacher. There was a clear connection between his sculptural works and those of Brancusi. The influence from African Art, which Modigliano saw at "Musée de l'Homme", was obvious. In his sculptures he continued his special mode of expression, which particularly was characteristic of long-limbed, lengthy, elegant, sophisticated and graceful Paintings of figures. He was an outsider in his time, influenced of the idiom of the Cubism and the proportions known from the presentations of humans in Italian paintings from the Mannerist period. Modigliani's constant lack of money led to that his sculptors mainly were made of stone stolen from building sites. In 1912 he became sick a went to Italy for recreation. He gave op the hard physical works with the sculptures and started painting again, primarily portraits. 
He had some unsuccessful relationships with women, but in 1917 he met the 19 year old Jeanne Hébuterne, whom he portrayed several times. 
In 1918, when the circumstances in Paris became difficult, he went to Nice in Southern France, but the climate and landscape in Nice did not interest him, and he continued painting indoors portraits. 
In 1919 he had an exhibition in London, which became a great success. 
Modigliani and Jeanne became parents of two children, and when Jeanne was pregnant with their 3rd child, Modigliani died of drinking and illness and two days after his funeral Jeanne threw herself down from a 5th floor window and died together with her unborn child.
"You are not alive unless you know you are living." said a text on the wall of Modigliani's studio.
1 "Karyatide", ca. 1914, Museum of Modern Art, New York/"Caryatid", c. 1914, Museum of Modern Art, New York.
2 "Selvportræt som Pierrot", 1915, Statens Museum for Kunst.
"Self-Portrait as Pierrot"
, 1915,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Portræt af kunsthandleren Paul Guillaume", 1916, Museo del Novecento, Milano.
"Portrait of the Art Dealer Paul Guillaume", 1916, Museo del Novecento, Milan.
4 "Portræt af Jacques og Berthe Lipchitz", 1916, Art Institute of Chigaco.
"Portrait of Jacques and Berthe Lipchitz", 1916, Art Institute of Chigaco.
5 "Portræt af Chaim Soutine", (den litauisk fødte franske ekspressionist) 1916, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Portrait of Chaim Soutine", (Lithuanian-born French Expressionist) 1916, National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Kvinde med blå øjne", 1918, Musee de l'Art Moderne de la ville de Paris.
"Woman with Blue Eyes", 1918, Musee de l'Art Moderne de la ville de Paris.
7 "Hvilende nøgenmodel", ca. 1919, MoMA, New York/"Reclining Nude", c. 1919, MoMA, New York.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt