Drop Down Menu
R I B E  -  Danmarks ældste by
Jylland du er hovedlandet højland med skov-ensomhed! Vildt i vest med klittag sandet løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand favnes over Skagens sand.
Fra "Jylland mellem tvende have" af H.C. Andersen, 1859

Drop Down Menu

Kannikegården, opført 2014-16, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Bygningen, der er beliggende overfor domkirken, er opkaldt efter det kannikekloster, der lå på stedet, og som nedbrændte i slutningen af 1100-tallet. Ruinerne af klostrets refektorium kan ses i bygningen, der er opført som menighedshus.
The parish hall "Kannikegården", 2014-16, designed by Lundgaard & Tranberg Architects is located opposite the cathedral and built on the site of a 12th century canon monastery. The remains of the monastery's refectory can be seen inside the building.
Ribe Domkirke/Ribe Cathedral
Jørgen Roed, 1836, "Ribe Domkirke i måneskin", Ribe Kunstmuseum/Jørgen Roed, 1836, "Ribe Cathedral in the Moonlight", Ribe Art Museum.
Ribe Domkirke, Vor Frue Kirke, ca 1130-60. I vikingetiden og den tidlige middelalder var Ribe en af Danmarks væsentligste handelsbyer med en stor havn og forbindelser til hele Europa. Ribe blev bispesæde i 948. Domkirken var inspireret af kirker i Rhinlandet, den blev bygget af tysk vulkansk tuf og sandsten, og er karakteristisk med sine to meget forskellige tårne, oprindeligt var tårnene identiske - et tredelt vestparti kollapsede i 1283, og i begyndelsen af 1300-tallet opførtes nuværende tårn, heraf styrtede store dele ned i 1594, tårnet fik sin flade afslutning i 1610. Kirkens tårn tjente som byens vagttårn og husede stormflodsklokken. Kirken blev femskibet efter en brand i 1443. Middelalderinteriøret i kirken er døbefonten, messingkandelabre og skulpturgruppen St. Jørgen og dragen. Prædikestolen fra 1596 er i renæssancestil og udført af billedskæreren Jens Asmussen. Dekorationerne i apsis (mosaikker, glasmosaikvinduer og fresker) er fra 1982-87 og udført af Cobrakunstneren Carl-Henning Pedersen.

Ribe Cathedral, The Church of Our Lady, c. 1130-60, Jutland, Denmark. In the Viking Age and the Early Middle Ages Ribe was one of Denmark's most important commercial towns with a big harbour and connections to all of Europe. About 950 Ribe became the first Danish episcopal residence. Ribe Cathedral was begun about 1130 - influenced by the churches of the Rhineland. The church was built of German volcanic tuff and sandstone, and was characterized by its two very different west towers - originally the towers were identically, in 1283 the northern tower collapsed, it was rebuilt in brick. In 1594 the tower collapsed again and the rebuilt tower is the present tower, which served as the town's watchtower and housed the flood warning bells. The medieval interior of the church are the font, brass candelabra and the sculpture group of St. George and the dragon - the Renaissance pulpit, 1596, was executed by the Danish carver Jens Asmussen. The decorations of the apse (mosaics, stained glass paintings and frescoes), 1982-87, were carried out by the Cobra artist Carl-Henning Pedersen.
1-4 Stormklokketårnet og vestsidens portal/The tocsin tower and the west portal.
Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945), der var gift med komponisten Carl Nielsen, er kunstneren bag Ribe Domkirkes tre bronzedøre, 1904. Hun har også udført Dronning Dagmar monumentet på Slotsbanken i Ribe.
Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945), married to the Danish composer Carl Nielsen, is the creator of Ribe Cathedral's three bronze doors, 1904.
1-4 Kathoveddøren i søndre korsarm. Dørringen med løvehovedet omgivet af fire små drager er blevet fejltolket som en kat omgivet af mus.
The Cat Head Door. The Door Ring with at lion's head surrounded by four small dragons has been misunderstood as a cat surrounded by mouses.
4
Relief over Kathoveddøren visende nedtagelsen fra korset. Jesus med kongekrone bæres af Nikodemus og Josef fra Arimatæa. Jomfru Maria kysser Jesu hånd. Johannes Døberen til højre ses sørgende.
Relief above The Cat Head Door showing The Deposition of Christ with Nicodemus, Joseph of Arimathea, Virgin Mary and St John the Baptist.
Relieffet i trekantsgavlen over Kathoveddøren vrimler med hoveder. Øverst ses engle med skriftbånd, der omkranser inskriptionen "Civitas Hierusalem" (byen Jerusalem). Herunder ses Jomfru Maria og Kristus og under dem tre personer, der henvender sig til dem. Den midterste kronede person rækker et kors op mod Maria, formentlig Valdemar 2. Sejr, der beder om salighed for sin og dronning Dagmars søn Valdemar, der døde ved et vådeskud i 1231. Figuren Kristus holder i hånden er formentlig den unge Valdemar, som Herren trækker op til sig. Under Valdemar ses hans afdøde dronning Dagmar, bag ham dronning Bengerd (Valdemar Sejrs anden hustru), og bag hende Erik 4. Plovpenning
Gable relief above The Cat Head Door
5 Portal med evangelistsymboler (englen, løven, ørnen, oksen)/Portal with symbols of the Four Evangelists.
1-3 Portal med tyrehoved/Portal with bulls' head door knocker.
4 Statue af Hans Adolph Brorson (1694-1764), salmedigter og biskop i Ribe fra 1741-64. Statuen er en kopi af af Brorsonstatuen placeret udenfor Marmorkirken i København og udført 1895 af August Saabye. Den måske mest kendte af Brorsons salmer er "Op, al den ting, som Gud har gjort".
Statue of Hans Adolph Brorson (1694-1764), Danish hymn writer and bishop of Ribe from 1741 until his death. The statue, executed 1895 by August Saabye, is a copy of the Brorson statue outside the Marble Church in Copenhagen.
5 Portræt af Hans Adolph Brorson, biskop i Ribe fra 1741-64, udført 1756 af den svensk-danske maler Johan Hørner.
Portrait of Hans Adolph Brorson,
bishop of Ribe from 1741-64, executed by the Swedish-Danish painter Johan Hørner.
Foran domkirken står en statue af Ansgar Nordens Apostel, 2015, udført af billedhuggeren Hein Heinsen. Inskription på soklen "801 ANSGAR 865". Skulpturen symboliserer kristendommen kontra asatroen. Figurens venstre side fremtræder med en ro og symboliserer kristendommen, troen på én Gud, Den treenige Gud. Hånden er rakt frem til velsignelse og i håndfladen ses naglehullet. Den ene af dragtens folder synes at illudere et T-kors.

Figurens højre side fremtræder noget kaotisk med vikingernes slyngornamenter og symboliserer asatroen og dens mange guder. Figurens hånd holder en dæmon tilbage.

Figurens fødder, der førte Ansgar rundt på hans vandringer, fremstår solide og polerede som på en klassisk bronzestatue og i modsætning hertil fremstår hovedet med et ganske andet kunstnerisk udtryk, det er råt og arret, slidt og hærget.

In front of the cathedral stands a Statue of Anskar, The Apostle of the North 801-865, 2015, executed by the Danish sculptur Hein Heinsen. Anskar's successor as archbishop wrote "Vita Anskarii" (life of Anskar).

1 Statue af reformatoren Hans Tavsen (1494-1561), udført 1941-43 af Johannes Bjerg. Tavsen/Tausen, der var biskop i Ribe fra 1542-61, er kendt som "den danske Luther" fordi han var en af hovedpersonerne i udbredelsen af Reformationen i Danmark. Se Reformationsmonumentet på Bispetorvet i København, der viser en scene med Hans Tavsens prædiken i Viborg Graabrødre Kirke, der afbrydes af væbnede mænd. Tavsen, der var Johanittermunk i Antvorskov kloster, blev sendt til Viborg i håbet om, at han ville opgive sine lutherske ideer, hvilket han ikke gjorde og blev udstødt af ordenen.
Statue of the Danish religious reformer Hans Tavsen/Tausen (1494-1561), known as "the Danish Luther". The statue is executed 1941-43 by the Danish sculptor Johannes Bjerg.
2 Portræt Hans Tavsen, 1639/Portrait of Hans Tavsen, 1639.
3 Mindetavle over Hans Tavsen, opsat 1663/Memorial tablet to Hans Tavsen, 1663.
4 Hans Tavsens Hus, 1500-tallet, beliggende overfor Domkirken/Hans Tavsen's House, 1500s, located opposite the Cathedral.
Dekorationerne i apsis, 1982-87, stiftmosaikker, glasmosaikvinduer og fresker, udført af Cobra-kunstneren Carl-Henning Pedersen.

Apse decorations, 1982-87, mosaics, stained glass windows and frescoes, executed by the Danish Cobra Artist Carl-Henning Pedersen.

1-4 Prædikestolen på den østlige pille i midtskiber fra 1596 er udført i renæssancestil af Jens Asmussen, snedker fra Odense.
Renaissance Pulpit, 1596, executed by the cabinet maker Jens Asmussen.
5 Sengotisk døbefont af malm fra midten af 1400-tallet. Kummen bæres af seks figurer skiftevis engle og løver. På dens sider er relieffer af Marias himmelfart, evangelisten Johannes, Nådestolen og krucifiks foruden Danmarks løver, domkapitlets og formentlig giverens våben- og bomærke. Den oprindelige bemaling er bevaret. Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra omkring 1650 og har i midten en fremstilling af Jomfru Maria i solgissel. 
Late Gothic baptismal font.
1-2 Orgel. Et nyt orgel blev bygget i 1973 af Frobenius Orgelbyggeri, barokfacaden fra 1634-35 er bevaret.
Organ, built 1973 by Frobenius Orgelbyggeri, the Baroque facade of 1634-35 has been preserved.
3 Sengotisk Kandelaber i koret påsat en bogstol i messing, hvis mønster viser to engle holdende et skjold, hvorpå er graveret St. Katharina med sværd og skjold. 
Late Gothic candelabrum.
4 St. Jørgen og Dragen og prinsessen. Dragen boede i et hav foran en by i Libyen, den krævede menneskeofre hver dag, og prinsessen fra byen skulle føres til dragen og ofres. Ridder Jørgen besejrede imidlertid dragen ved hjælp af korsets tegn, hvorefter han gennemborede den med en lanse. Prinsessen kunne nu lægge sit bælte om halsen på dragen og trække den med sig ind i byen, hvor St. Jørgen dræbte den med et sværd efter at kongen og alle hans folk havde ladet sig døbe. Dragen skal i kristen symbolik forstås som Djævelen. I senmiddelalderen udstyredes personer med samtidsdragter. Med korstogene bringes Skt. Jørgenlegenden nordpå. St. George er Englands skytshelgen.
St. George and the Dragon and the Princess. St. George martyr, patron of England.
5 Mindetavler under St. Jørgen og Dragen/Memorial tablets.
1-2 Konsoller formet som menneskikkelser, hvorpå hvælvkappernes halvsøjler hviler/Human figure corbels.
3 Jomfru Marie med Jesusbarnet/Virgin Mary and the Infant Jesus.
4 Kalkmaleri/Fresco.
5
1 Bispekåbe. Båret af biskop Peter Gabriel Koch.
2 Brorsons Bispekåbe. Skænket til Ribe Domkirke af Frederik 4., år 1700. Benyttet af Hans Adolf Brorson, biskop i Ribe 1741-64. Ribe Domkirke skænkede kåben til Haderslev Bispesæde ved dettes oprettelse i 1923 efter Genforeningen. Kåben blev i 2010 skænket tilbage til Ribe Domkirke.
3 Bispekåbe fremstillet i 1957 i forbindelse med Biskop Henrik Dons Christensens tiltrædelse.
1 Kong Christoffer 1./King Christopher I of Denmark.
2 Kong Erik 2. Emune/King Erik II Emune of Denmark.
3 Biskop Iver Munk i fuldt ornat, søndre sideskib/Bishop Iver Munk in vestments.
4 Portræt af Ribe Domkirkes historiker Jacob Helms (1824-1906), udført 1905 af Johannes Kragh.

Portrait of the historian of Ribe Cathedral Jacob Helms (1824-1906), executed 1905 by Johannes Kragh.

Ribe Kunstmuseum/Ribe Art Museum
1 Ribe Kunstmuseum, oprindelig en villa opført 1860-64 for bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz og tegnet af arkitekten Laurits Albert Winstrup. Villaens stilart er Christian 4. stil/Rosenborgstil, dvs. en bygningsstil fra ca. 1860-1900, der efterlignede den nederlandske renæssancestil, som ses i Christian 4.'s bygningsværker. Ribe Kunstmuseum, hvis samling består af dansk kunst fra 1750-1950, fik til huse i bygningen i 1891.
Ribe Art Museum opened its doors to the public in 1891. The building was originally home to the cotton fabric manufacturer Balthazar Giørtz and designed in Christian IV Style 1860-64 by the architect Laurits Albert Winstrup.
2-3 Michael Ancher, "En barnedåb", 1883-88. Scenen viser dåben af Michael og Anna Anchers datter, der døbes Helga Cathrine Ancher i Skagen kirke den 21. oktober 1883. Personerne fra venstre mod højre: Michael Ancher, der læner sig op ad kirkebænken, ved siden af ham sømanden hr. Mariager, maleren Marianne Stokes, P.S. Krøyer med briller, Anna Anchers bror John Brøndum, Anna Ancher med dåbsbarnet, husassistent frk. Arvidsen, der er huemor og præsten Oscar Boeck. Billedet er et af Anchers hovedværker og inspireret af nederlandsk kunst.

Af kirkebogen fra Skagen Sogn i Hjørring Amt fremgår at fadderne til Helga Kathrine Ancher, datter af genremaler i Skagen Michael Peter Ancher og hustru Anna Kirstine Brøndum var:
"1.
Barnets Moder 2. Pige Marie Sofie Brøndum 3. Barnets Fader 4. Ungkarl Styrmand J.H. Brøndum 5. Ungkarl Commis Christen D. Brøndum. Alle af Skagen.
6.
Maler Peder Severin Krøyer af Kjøbenhavn 7. Enkemand Ejlif Peterssen 8. Ungkarl Charles Lund. 9. Ungkarl Christian Krogh. Alle af Christiania."


Michael Ancher, "A Christening", 1883-88. The scene shows the baptism of Michael and Anna Ancher's daughter, who is baptized Helga Cathrine Ancher in the Skaw church on October 21, 1883. From left to right the persons are as follows: Michael Ancher, leaning against the pew, next to him the sailor Mr. Mariager, the Austrian-English painter Marianne Stokes, P.S. Krøyer wearing glasses, John Brøndum the brother of Anna Ancher who holds the child in her arms, housemaid Miss Arvidsen, and the vicar Oscar Boeck. The painting is one of Ancher's masterpieces and influenced by the Dutch Golden Age painting. 

4-5 "En barnedåb", forstudier, 1883-87/"A Christening", studies, 1883-87.
1 N.A. Abildgaard, 1793, "Jupiter vejer menneskenes skæbne"/N.A. Abildgaard, 1793, "Jupiter Weighing the fate of Man".
2 N.A. Abildgaard, 1809, "Den katolske verdensanskuelse, allegori"/N.A. Abildgaard, 1809, "The Catholic Worldview, Allegory".
3 N.A. Abildgaard, 1809, "Protestantismen, allegori"/N.A. Abildgaard, 1809, "The Protestantism, Allegory".
4 Jens Juel, 1768, "Ung mand i rød kjole"/Jens Juel, 1768, "Young mand in Red Gown".
5 Wilhelm Bendz, "St. Agnese i Rom"/Wilhelm Bendz, "Church of Saint Agnes Outside the Wall, Rome".
1 C.W. Eckersberg, 1840, "En matros tager afsked med sin pige"/C.W. Eckersberg, 1840, "A Seaman Taking Leave of his Girlfriend".
2 Martin Rørbye, 1829, "Kirurgen Chr. Fenger med hustru og datter"/Martin Rørbye, 1829, "The Surgeon Chr. Fenger with his Wife and his Daughter".
3 Martin Rørbye, 1835, "Parti af en klippehule, Cervara"/Martin Rørbye, 1835, "View from a Rock Cave, Cervara".
4 Martin Rørbye, 1840, "Klostergangen i San Giovanni degli Eremiti i Palermo".
Martin Rørbye, 1840, "The Cloister Walkway in San Giovanni degli Eremiti, Palermo".
5 Christen Købke, 1834-35, "Portræt af maleren Constantin Hansen"/Christen Købke, 1834-35, "Portrait of the Painter Constantin Hansen".
1 Jørgen Roed, 1836, "Ribe Domkirke i måneskin"/Jørgen Roed, 1836, "Ribe Cathedral in the Moonlight".
2 Johan Thomas Lundbye, 1938, "Den opgående sol over havet"/Johan Thomas Lundbye, 1938, "Sunrise over the Sea".
3 P.C. Skovgaard, "Møens Klint".
4 Constantin Hansen, 1841, "Athenatemplet i Paestum"/Constantin Hansen, 1841, "The Temple of Athena in Paestum".
5 Wilhelm Marstrand, 1847, "En dans i det frie på Ischia". Ischia er en ø i Napolibugten, i baggrunden ses Vesuv.

Wilhelm Marstrand, 1847, "Open Air Dance in Ischia". Ischia is an island in the bay og Naples, in the background is Mount Vesuvius.

1 Julius Exner, 1852, "En fattig kone der venter på et krus øl i en bondestue".
Julius Exner
, 1852, "A Poor Woman Waiting for a Mug of Beer in a Room in a Farmhouse".
2 Otto Bache, 1856, "En vognport"/Otto Bache, 1856, "A Cart House".
3 Carl Bloch, 1864, "Prometheus' ørn. Skitse"/Carl Bloch, 1864, "Prometheus' Eagle. Study".
4 Christen Dalsgaard, 1871, "En pige, der skriver"/Christen Dalsgaard, 1871, "A Girl Writing a Letter".
5 Vilhelm Kyhn, 1879, "Tre damer i en have"/Vilhelm Kyhn, 1879, "Three Ladies in a Garden".
1 P.S. Krøyer, 1879, "Franske arbejdere i hulvej"/P.S. Krøyer, 1879, "French Workers in a Hollow Way".
2 Viggo Johansen, 1884, "En kaffepassiar"/Viggo Johansen, 1884, "A Coffee Table Chat".
3 Joakim Skovgaard, 1884, "Udsigt fra Karyatidehallen på Erechteion"/Joakim Skovgaard, 1884, "View from the Porch of the Caryatids at the Erechteion".
4 Vilhelm Hammershøi, 1895, "Tre unge kvinder"/Vilhelm Hammershøi, 1895, "Three Young Women".
5 Theodor Philipsen, 1897, "Udskibning af kreaturer fra Kastrup havn til Saltholmen".
Theodor Philipsen, 1897, "Shipment of Cattles from Kastrup Harbour to the Island of Saltholm".
1 L.A. Ring, 1897, "Husmandsfolk"/L.A. Ring, 1897, "Smallholders".
2 L.A. Ring, 1908, "Stygt vejr"/L.A. Ring, 1908, "Inclement Weather".
3 Michael Ancher, 1898, "Den røde stue"/Michael Ancher, 1898, "The Red Room".
4 Michael Ancher, 1916, "Fiskerne i krostuen"/Michael Ancher, 1916, "Fishermen in a Pub".
1 Hans Smidth, 1906, "Studebefordring på Heden"/Hans Smidth, 1906, "Bullock Cart on the Moor".
2 Harald Giersing, "Dame i sort"/Harald Giersing, "Lady in Black".
3 H.W. Bissen, 1840, "Paris med æblet"/H.W. Bissen, 1840, "Paris with the Apple".
4 J.A. Jerichau, 1845-46, "Panterjægeren"/J.A. Jerichau, 1845-46, "The Panther Hunter".
5 Kristian Zahrtmann, 1904, "Landskab ved Civita d'Antino"/Kristian Zahrtmann, 1904, "Landscape at Civita d'Antino".
Ribe Kammersluse  -  porten til Vadehavet
Kammerslusen ved Ribe Ås udløb i Vadehavet blev opført 1912. Ved slusen, der består af to sæt porte, bliver lystbåde sluset fra Ribe Å ud i Vadehavet. Ved slusning udlignes vandstanden så den er ens på begge sider af porten.
Ribe Chamber Lock, where Ribe River flows into the Wadden Sea, built 1912.
Ribe VikingeCenter
Ved indgangen til Ribe VikingeCenter, der blev indvidet i 1992, står tre figurer, der symboliserer de tre norner Urd, Verdande og Skuld, fortids, nutids, og fremtids gudinder, der bor i Asgård ved Urds brønd (skæbnebrønden) ved den ene af Ask Yggdrasils tre rødder. Hver dag overøser de roden med vand fra brønden for at den ikke skal blive tør eller rådne, for det vil betyde Ragnarok hvis asken går ud. Nornerne spinder livets tråd/menneskenes og gudernes skæbne. På livstråden kan aflæses hvordan et liv vil forme sig, og jo færre knuder tråden har, des lettere bliver livet. Hver gang en tråd klippes dør et menneske.
Se Nordisk mytologi, Dronningens gobeliner, Vikingetiden
og Historiske krige.
Vikingekirken, Ansgars Kirke, indviet 2018. Kirken er et bud på, hvordan den første danske kristne kirke kunne have set ud. Arkæologiske udgravninger ved Ribe Domkirke har dokumenteret, at der i midten af 800-tallet var en kristen menighed i og omkring Ribe.

Ansgar Nordens Apostel. I 826 begyndte missionæren benediktinermunken Ansgar sin missionsvirksomhed i Hedeby. Fra 849 var Ansgar ærkebiskop af Hamborg stift, der havde Norden som ansvarsområde. Ansgar var Kong Hårik 1.'s fortrolige, imidlertid lykkedes det ham ikke at kristne Kong Hårik (d. 854) og hans mænd, men til gengæld fik han af kongen tilladelse til at bygge kirker i både Hedeby og Ribe. Ansgars efterfølger som ærkebiskop, munken Rimbert, skrev om Ansgars liv i "Vita Ansgari".

1-3 Hvidinggården, år 980. Gårdanlægget blev fra 1986-94 udgravet i Gl. Hviding og rekonstrueret på Ribe VikingeCenter. Foruden langhuset omfatter anlægget stald, smedje, lader, værkstedshuse og grubehuse (lille bygning halvt nedgravet i jorden, formentlig anvendt som værksteder og vævehytter).

Langhuset er af Trelleborg-Fyrkat typen og opført af 160 egestammer, og taget består af 5000 håndhuggede tagspån. Tømmeret er fra flådeege som i begyndelsen af 1800-tallet blev plantet til genopbygning af den danske flåde, der var blevet beslaglagt af England. Den fine del af langhuset vender mod vest, og mod øst lå stalden. I slutningen af vikingetiden blev det almindeligt at have regulære staldbygninger, der var adskilt fra hovedhuset.

På Hvidinggården ses nogle af de husdyr, som var vigtige for vikingebonden. Køerne forsynede familien med mælk, smør, kød, læder, drikkehorn og knoglerne anvendtes til skeer, nåle og meget andet. Svin var det eneste husdyr, der blev holdt for kødets skyld. Gæssene leverede dun til puder og styrefjer til jægernes pile. Hønsene gik frit omkring. Af fårernes uld blev der lavet tøj, og vikingerne spiste også fårekød og anvendte fåremælken. Studene anvendtes som trækdyr i marken, og hestene anvendtes især som ridedyr.

Fotos fra Ribe
1-2 Dronning Dagmar monument, Slotsbanken i Ribe, hvor Riberhus Slot lå, udført 1914 af Anne Marie Carl Nielsen. Dronningen ses i stævnen på det skib, der førte hende til Ribe.
Queen Dagmar Monument.
3 Riberhuus's Voldsted seet fra Nord, 1872/The moat and rampart of Riberhus Castle, 1872.
4-5 Astrid Noacks fødehjem/The sculptor Astrid Noack's birthplace.
1 Ribe Domskole/den gamle Latinskole, ca. 1500-1856. Den dansk-amerikanske journalist Jacob A. Riis (1849-1914) blev født i dette hus.
Ribe Cathedral School
c. 1500-1856. The house is the birthplace of the Danish-American journalist Jacob A. Riis (1849-1914).
2-3 Hans Tavsens Hus, 1500-tallet, beliggende overfor Domkirken/Hans Tavsen's House, 1500s, located opposite the Cathedral.
4-5 Kannikegården, opført 2014-16, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Bygningen, der er beliggende overfor domkirken, er opkaldt efter det kannikekloster, der lå på stedet, og som nedbrændte i slutningen af 1100-tallet. Ruinerne af klostrets refektorium kan ses i bygningen, der er opført som menighedshus.

The parish hall "Kannikegården", 2014-16, designed by Lundgaard & Tranberg Architects is located opposite the cathedral and built on the site of a 12th century canon monastery. The remains of the monastery's refectory can be seen inside the building.

Jylland mellem tvende have
1. Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn bor.
4. Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyve over hav,
gæster her prins Hamlets grav.
2. Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.
5. Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt;
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands kyst.
3. Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark står.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt