Drop Down Menu
T Y S K L A N D / G E R M A N Y
Drop Down Menu

Drop Down Menu
Bordesholm Klosterkirke

Kenotaf (tom grav) for Frederik 1.konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig og Holsten, og hans første hustru Anna af Brandenburg (1487-1514), der er gravsat i kirkens krypt. Det sengotiske gravminde, udført i bronze, er tilskrevet Hans Brüggemann, der også fremstillede kirkens altertavle, det kanoniserede Bordesholmalter eller Brüggemannalteret (1514-21), der i 1666 blev flyttet til Slesvig Domkirke.

Frederik 1. er gravsat i et gravkapel i Slesvig Domkirke, hvor også hans anden hustru Sophie af Pommern er gravsat. I Slesvig Domkirke er endnu en kenotaf til minde om Kongen.

Figurerne på kenotafens låg symboliserer hertugparret. De hviler deres hoveder på puder og ses bedende. Frederik 1. er iført rustning og hans hustru lang kjole med draperet skørt med mønster af bladranker. Ved Annas fødder ligger en hund, symbol på troskab. Kenotafens gavle er udsmykket med henholdsvis parrets våbenskjolde og bebudelsesscenen, og på langsiderne ses de 12 apostle. Kenotafen er omgivet af fire fritstående engle, der holder lysestager.
1-3 Bordesholm Klosterkirke er beliggende i landsbyen Bordesholm nær Kiel i delstaten Slesvig-Holsten, Tyskland.

Klosterkirken i gotisk stil er eneste tilbageværende del af det augustinerkloster, der blev grundlagt på stedet i beg. af 1300-tallet og nedlagt i 1565. Kirken er en treskibet hallekirke, dvs. at midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag. Kirken har ikke noget tårn.

4 Sengotisk ribbehvælv. Dekoration med bladrankeornamentik i gjordbuen.
1 Kirkens hovedalter er fra 1727 og doneret af Carl Frederik (1700-1739) Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Tavlens hovedmotiv viser Jesus, der døbes i Jordanfloden af Johannes Døberen, og øverst ses Helligåndsduen: "Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!" (Lukas 3, 21-22). På predellaen ses Jesu sidste måltid. Et tidligere hovedalter var Brüggemannalteret, der i 1666 blev overført til Slesvig Domkirke.
2 Alterbord.
3 Sengotisk triumfkors, første halvdel af 1400-tallet.
4-5 Korstole, 1509.
1-5 Døbefont af kobber, 1737, kronet af en due med en olivengren i næbbet som tegn på, at vandet er forsvundet fra jorden (Genesis 8, 8-11). I NT optræder duen i beretningen om Jesu dåb (se ovenfor).
1 Sengotisk trefløjet alter for de fire store kirkefædre, ca. 1510. I midterfeltet ses Augustin og Ambrosius. I venstre fløj ses Gregor den Store, og i højre fløj Hieronymus.
2 Sankt Augustins alter, sengotisk, ca. 1500.
3-4 Prædikestol, nygotik, 1800-tallet.
5 Orgel, 1969, bygget af Firmaet Paschen - Kiel Orgelbau.
1-2 Det Russiske kapel, marmorsarkofag for Carl Frederik (1700-1739) Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Han var gift med Storfyrstinde Anna Petrovna af Rusland (1708-1728), der døde kort tid efter fødslen af deres eneste barn sønnen Karl Peter Ulrik af Holsten-Gottorp (1728-1762), der blev Zar Peter 3. af Rusland. Anna Petrovna er gravsat i Peter og Paulus Katedralen, Sankt Petersborg, Rusland, hvor Kejserinde Dagmar blev genbegravet i 2006.
Den senmiddelalderlige vægfreske viser Piskningen. Fresken blev afdækket i 1999.
Drop Down Menu
Slesvig Domkirke/Skt. Petri Domkirke
Det kanoniserede Bordesholmalter.
Slesvig stift blev grundlagt i 947, og da blev den første kirke bygget. Dens placering og størrelse er ukendt. I 948 oprettede kejser Otto den Store et bispedømme i Slesvig. Skt. Petri Domkirke er bispedømmets gamle stiftskirke. Kirkebyggeriet blev påbegyndt omkring år 1100 i romansk stil. Apsis blev opført under Erik Ejegods søn Knud Lavard (ca. 1096-1131) jarl af Slesvig, den danske og den tyske konges lensmand.
I perioden 1180-1230 opførtes tværskibet med de små romanske vinduer, rundbuer og hvælvinger. Koret blev bygget i slutningen af 1200-tallet i gotisk stil. Midterskibet og sideskibene fik deres nuværende udseende i 1300- og 1400-tallet. Omkring 1300 blev det højgotiske kor færdigbygget. I perioden 1200-1408 blev den sengotiske
hallekirke bygget.
Kirkens ydre fremstår som en gotisk bygning. Tårnet fra 1888-94 er 112 m højt, dets mursten blev fornyet i perioden 1954-56. Oprindeligt var der to tårne på kirken, men de styrtede sammen i 1275.
Kirken og egnen hjemsøges af Kong Abel
Abel, Hertug af Slesvig og Konge af Danmark var mistænkt for at have dræbt sin bror Kong Erik 4. Plovpenning, men 24 adelsmænd aflagde ed på, at han var uskyldig. Abel var kun konge i 2 år (1250-1252). Han blev dræbt under et slag mod friserne, måske Guds straf for brodermordet. Abel blev gravsat i Slesvig Domkirke. Munkene hørte besynderlige lyde og mente at Abels ånd vandrede rundt i kirken, hvorfor hans legeme blev begravet i en mose ved Gottorp. Der blev hamret en pæl gennem hans bryst for at han ikke skulle rejse sig. Legenden fortæller at Kong Abel stadig hjemsøger kirken, og at han ved nattetide som kulsort skikkelse på en hvid hest rider hen over hede og skov omkring Slesvig fulgt af jægere og tre hunde.
1 Petersportalen af granit, tuf- og sandsten er fra omkr. 1170. Den romanske portal har seks søjler. Tympanonen viser Kristus tronende som verdensdommer omgivet af evangelistsymbolerne Johannes-ørnen, Markus-løven, Lukas-oksen og Matthæus-englen. I venstre hånd holder Kristus et ikke tydet skriftligt budskab, et skriftbånd, som han rækker til Paulus. I højre hånd holder Kristus nøglen, som han rækker til Skt. Peter (Matthæus. 16,19: "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene").
Til venstre for Skt. Peter ses en konge, der bærer en model af den oprindelige domkirke med de to tårne. Kongen er tolket som dels Knud Lavard og Valdemar den Store.
2-4

Drop Down Menu

Bordesholmalteret også betegnet Brüggemannalteret, 1514-21, er en trefløjet altertavle snittet i egetræ af billedskæreren Hans Brüggemann fra Wallsrode/Hannover. Alteret blev skåret til augustinerklostret Bordesholm nær Kiel som gravmæle for hertug Frederiks hustru Anna af Brandenburg (1487-1514). I 1666 blev alteret flyttet til Slesvig Domkirke.
Den sengotiske tavle er inspireret af
Tilman Riemenschneiders og
Albrecht Dürers træsnit.
1-5 Frederik 1.'s kenotaf udført af Cornelis Floris. Renæssancekunstværk. Fremstillet 1552. Oven på sarkofagen ses kongen i legemsstørrelse liggende på sit dødsleje båret af de seks dyder og sørgende engle.
1 Den Hellige Kristoffer, Kristusbæreren, udført af Hans Brüggemann, ca. 1510-15, umalet egetræ. Kristoffer bærer Jesusbarnet over floden. Figuren er 4,4 m høj.
2 De Hellige Tre Kongers tilbedelse, gotisk alter, ca. 1300. Træfigurerne er i legemsstørrelse.
3 Jürgen Ovens, 1664, Kielmannseck alteret, "Kristendommens sejr over synder og død". Stiftet for Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck, kansler på Gottorp Slot.
4 Epitafium, 1673 for den gottorpske kansler Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck og hans hustru Margaretha.
5 Orgel udført 1963 af firmaet Marcussen i Aabenraa.
1 Bronzedøbefont, 1480, udført af Ghert Klinghe. Fonten blev støbt til en kirke på øen Strand (i dag Nordstrand), som blev delt i to under "Zweite Grote Mandränke", den anden store mandedrukning ved stormfloden den 11. oktober 1634. 1666 blev den bragt til domkirken af kansleren Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck.
2 Prædikestolen fra 1560.
3 Kirkeskibet.
4 Hans Friedrich Grohs, 1918, "Tilbedelse af Jesusbarnet".
5 Mindesmærke for krigsofre under begge Verdenskrige udført 1956 af billedhuggeren Karl-Heinz Goedtke.
6 Det gyldne gitter, ca. 1500.
7 Kristus på regnbuen fra ca. 1240 er Domkirkens ældste kalkmaleri.
Slesvig by
1-5 Olafur Eliasson, lysskulpturen Tellurium, A.P. Møller Skolen, Slesvig. Skolen, tegnet af CF MØLLER ARCHITECTS, indviet i 2008, er doneret til det danske mindretal i Sydslesvig af "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal".
Arkitekt C.F. Møller (1898-1988) har stået for byggeriet af Aarhus Universitet, og den funktionalistiske stil med gule mursten genkendes i A.P. Møller Skolen.

Olafur Eliasson, the light sculpture Tellurium, The A.P. Møller School, Schleswig, Germany. The school, designed by CF MØLLER ARCHITECTS, inaugurated in 2008, was donated to the Danish minority in Southern Schleswig by "A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation".
The University of Aarhus is designed by the architect C.F. Møller (1898-1988).

1-5 Fiskerbydelen Holmen i Slesvig grundlagt omkring 1000 f.Kr/The fishing village Holm in Schleswig founded around 1000 AD.
1-3 Kapel og kirkegård på Holmen, 1876/Chapel and cemetery in Holm, 1876.
4 Sankt Hans kloster (e. Johannes Døberen) /St John's, monastery.
5 Gamle huse i Holm/Old houses in Holm.
Drop Down Menu
Lübeck
Saltpakhusene, Holstentor og floden Trave. Lübeck Altstadt (middelalderbyen) blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 1987.

Salt storehouses, Holstentor and the River Trave. The Hanseatic City of Lübeck, a UNESCO World Heritage Site since 1987.

Hanseforbundet eller Hansaen opstod i 1200-tallet omkring Lübeck, og det blev opløst i 1669. Det var en sammenslutning af nordeuropæiske, overvejende tyske byer, hansestæder, i et handelsforbund. Medlemmerne var købmænd, de kaldtes hanseater og de mødtes på hansedage, der oftest blev afholdt i Lübeck. Hanseforbundet var en torn i øjet på ikke mindst de danske konger eftersom de havde fået monopol på handelen gennem Østersøen, og der blev ført mange krige mod Hanseforbundet.
På Lübecks nummerplade står "HL" for Hansestad
Lübeck.
Slesvig-Holsten. Preussernes afmarch fra Luebeck. Efter en tegning af F. Schmidt. 1864.
1-4 Byporten Holstentor, opført 1464-1478 af Hinrich Helmstede. Bygningen, der er byens vartegn, huser Museum Holstentor, Lübecks byhistoriske museum.

Over porten ses inskriptionen "1477 S.P.Q.L. 1871". 1477 er året for indvielsen af bygningen, men 1478 er det korrekte årstal. 1871 er årstallet for portens restaurering og oprettelsen af Det Tyske Kejserrige, der eksisterede til 1918. S.P.Q.L., lat. Senatus Populusque Lubencensis (senatet og det lübeckske folk).
The Holsten Gate, the landmark of Lübeck, built 1464-1478, designed by Hinrich Helmstede. The gate houses Museum Holstentor, Lübeck city history museum.
Above the gate is the inscription "1477 S.P.Q.L. 1871". 1477 is the year the building was completed (the correct completition year is 1478). 1871 is the year of restoration and the founding of the German Empire (1871-1918). S.P.Q.L., lat. Senatus Populusque Lubencensis (the Senate of the People of Lübeck)
.

5 Saltpakhusene. Lübecks saltlagre (Die Salzspeicher) består af seks gavlhuse opført 1500-1700-tallet. Saltet, det hvide guld, var Lübecks væsentligste eksportvare. Saltet anvendtes til at konservere fisk og kød.

Salt storehouses (Die Salzspeicher) are six gable houses built in the 16th-18th centuries and used to stock salt/the white gold before export. The salt was used to preserve fish and meat.

1-12 Rådhuset, opført 1225-1586. Omkring 1240 blev opført et nyt rådhus i romansk stil. Lübecks anden brand fandt sted i 1251 (den første i 1157) og medførte en omfattende restaurering af rådhuset i tidlig gotisk stil. I slutningen af 1500-tallet satte renæssancestilen sit præg på bygningen.
Lübeck Town Hall, built 1225-1586. Around 1240 the new town hall in Romanesque style was built. The second fire of Lübeck took place in 1251 (the first in 1157) and caused an extensive renovation of the town hall in Early Gothic style. In the late 16th century the Renaissance style left its mark on the town hall.
13-15 Monument for Heinrich der Löwe (Henrik Løve) (1129-1195), hertug af Bayern og af Sachsen, der i 1159 grundlagde byen Lübeck. I 1160 blev bispesædet i Oldenburg overflyttet til Lübeck, og i 1173 påbegyndtes opførelsen af Lübeck Domkirke. Løve er gravsat i domkirken i Braunschweig.

Monument to Heinrich der Löwe (Henry the lion) (1129-1195), duke of Saxony and Bavaria. He founded the city of Lübeck in 1159.

Lübeck Domkirke/Lübeck Cathedral
Lübeck Domkirke, gotisk hallekirke, opført 1266-1341. Oprindeligt opført i romansk stil fra 1173-1247.
Kirken er et enestående eksempel på tidligt murstensbyggeri i Nordtyskland. Grundstenen til kirken blev lagt i 1173 af Henrik Løve. Til den romanske kirke, der blev indviet i 1247, tilføjedes til nordskibet i 1254/59 en forhal (kaldet "Paradiset"). En gotisk koromgang blev tilføjet mellem 1266 og 1341 og kirken blev en hallekirke.
Under 2. Verdenskrig, 28.-29. marts, natten til Palmesøndag, 1942, blev kirken beskadiget under et britisk luftangreb.

The cathedral is the most significant example of early brickwork architecture in Northern Germany. Henry the Lion laid the foundation stone in 1173. To the Romanesque cathedral sacred in 1247 a vestibule (the so-called "Paradise") was attached to the northern nave in 1254/1259. A Gothic choir was added to the building between 1266 and 1341 so that the church became a Gothic hall church. 

On the night of Palm Sunday, 28-29 March 1942, the cathedral was destroyed by a Royal Air Force bombing raid.

1-4 Døbefont, 1455, udført af Lorenz Grove/Baptismal font, 1455, executed by Lorenz Grove.
5 Den gyldne løvinde/The golden lioness.
1-2 Renæssance prædikestol/The Renaissance pulpit.
3-4 Triumfkrucifiks, 1477, udført af Bernt Notke/Crucifix, 1477, executed by Bernt Notke.
5 Kristusbæreren/The Christ Bearer/Saint Christopher carrying the Christ Child.
1 Korgitter med astronomisk ur/Rood screen with astronomical clock.
2 Alter, Jesu lidelseshistorie/Altar, The Passion of Jesus Christ.
3 Mariaalter/St Mary's altar.
Mariekirken, Lübeck/St Mary's Church, Lübeck
Figurer (Kristus centralt) fra det barokke Fredenhagen alter udført 1697 af Thomas Quellinus (1661-1709/10) og beskadiget under RAF bombningen i 1942.
Figures (Christ central placed) from the Baroque Fredenhagen altar executed 1697 by Thomas Quellinus (1661-1709/10) and damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.
1-3 Mariekirken, opført 1250-1350/St Mary's Church, built 1250-1350.
4 "Døden fra Lübeck", ca. 1465, tilskrevet Bernt Notke, tegning af udsnit af frisen af Carl Julius Milde, 1852. Under 2. Verdenskrig, 28.-29. marts, natten til Palmesøndag, 1942, blev Lübeck bombet af Royal Air Force (RAF) og billedfrisen gik tabt. Et andet klenodie der gik tabt under bombardementet var det ældst kendte Dannebrogsflag som lübeckerne i 1427 havde taget som krigsbytte fra Erik 7. af Pommern.

The frieze "Lübeck's Dance of Death", c. 1465, attributed to Bernt Notke, drawing, detail, by Carl Julius Milde, 1852. Notke's frieze was damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.

1 Modeller af: Den romanske kirke, 1200-1250. Den tidlig gotisk hallekirke, 1260/70. Den højgotiske teglstenskirke.

Models of: The Romanesque church, 1200-1250. The Early Gothic hall church, 1260/70. The High Gothic brick church.

2 Korsfæstelsesscene fra det barokke Fredenhagen alter udført 1697 af Thomas Quellinus (1661-1709/10) og beskadiget under RAF bombningen i 1942.
Crucifixion scene from the Baroque Fredenhagen altar executed 1697 by Thomas Quellinus (1661-1709/10) and damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.
3 Relief af "Jesu sidste måltid", predella fra det barokke Fredenhagen alter udført 1697 af Thomas Quellinus (1661-1709/10) og beskadiget under RAF bombningen i 1942.

Relief of "The Last Supper", predella from the Baroque Fredenhagen altar executed 1697 by Thomas Quellinus (1661-1709/10) and damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.

4 Figurer (Kristus centralt) fra det barokke Fredenhagen alter udført 1697 af Thomas Quellinus (1661-1709/10) og beskadiget under RAF bombningen i 1942.
Figures (Christ central placed) from the Baroque
Fredenhagen altar executed 1697 by Thomas Quellinus (1661-1709/10) and damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.
5 De knuste kirkeklokker fra RAF bombningen i 1942/The church bells destroyed by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942.
1-2 Mariaalteret, sengotisk, udført i Antwerpen i 1522, viser 26 scener fra Jomfru Marias liv.

St Mary's altar, Late Gothic, executed in Antwerp in 1522 shows 26 scenes from Virgin Mary's life.

3 Freske visende Kristusbæreren.
Fresco showing The Christ Bearer/Saint Christopher carrying the Christ Child
.
1-3 Skt. Petri Kirke, opført 1227-1250 som treskibet kirke og udvidet til en femskibet gotisk hallekirke i 1400-1500-tallet. Kirken blev beskadiget under RAF bombningen i 1942. Kirken anvendes i dag hovedsageligt til kulturelle og religiøse arrangementer.

St Peter's Church, built 1227-1250 as a three-naved church and expanded in the 15th and 16th centuries to a five-naved Gothic hall church. The church was damaged by The Royal Air Force's (RAF) bombing in 1942. Today the church is manly used for cultural and religious events.

Drop Down Menu
Friedrichstadt
"Lille Amsterdam", hollænderbyen ved Ejderen i Slesvig-Holsten
"Little Amsterdam", the Dutch Renaissance town at the Eider in Schleswig-Holstein
Gavlhuse byens torv/Gable houses at the market place.
Frederiksstad blev grundlagt i 1621 og opført i renæssancestil af nederlandske religiøse flygtninge (remonstranterne) under beskyttelse af Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp Frederik 3. (1597-1659), der under Trediveårskrigen ville skabe et handelscentrum ved Nordsøkysten.
Remonstranter/arminianere er tilhængere af den hollandske teolog Jacobus Arminius. Arminianisme = teologisk bevægelse inden for kristendommen fra begyndelsen af 1600-tallet, en liberal reaktion mod den calvinistiske prædestinationslære om at frelsen er uafhængig af menneskets gerninger.
Friedrichstadt was founded in 1621 and built in Renaissance style by Dutch religious refugees (Remonstrants), who were sheltered by the Duke of Schleswig-Holstein-Gottorf Friedrich III (1597-1659).
Remonstrants/Arminian, followers of the Dutch theologian Jacobus Arminius. Arminianism = theological movement in Christianity, a liberal reaction to the Calvinist doctrine of predestination. The movement began early in the 17th century
.
1 Paludanhuset, opført 1637 for formentlig remonstrantprædikanten og vinhandleren Godefridus Paludanus. I dag tilhører huset det danske mindretal i Sydslesvig.
Paludanus House, built 1637 probably for the remonstrant's preacher and vintner Godefridus Paludanus. Today the house belongs to the Community of Danish minority.
2 Prinzeβstraβe 23.
3-5 Skt. Christophorus Kirke, (1643-49), den evangelisk-lutherske kirke/St Christopher's Church, (1643-49), the Evangelical-Lutheran Church.
Skt. Knuds Kirke/St Canute's Church
indviet til Knud den Hellige. Tidligere romersk-katolsk kirke. Nygotisk stil.
dedicated to the Danish King Canute the Holy. Former Roman Catholic church. Built in Neogothic style.

1 C.F. Hansen, Vor Fru Kirke i Husum i Nordfrisland, Tyskland, opført 1829-1833. Kirken betegnes også Skt. Marien eller Mariekirken. C.F. Hansens far Matthias Hansen stammede fra Husum.
"I Slesvig og Holsten findes et monumentalt stykke af Danmark, som længe har været glemt. Her har fornemme danske arkitekter fra C.F. Hansen til Arne Jacobsen efterladt sig enestående bygningsværker, der nok er temmelig ukendte i den brede danske offentlighed." ...  "Fra Haderslev i nord til Altona i syd har klassiske og moderne danske arkitekter bygget fornemme villaer og byhuse, storslåede herregårde, lyse kirker og mange andre arkitektoniske perler." Citat fra Hans Chr. Davidsens anmeldelse "På opdagelse i arkitekturen" i Flensborg Avis 16. september 2010. Anmeldelsen er om bogen "Skjulte skatte i grænselandet - dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten", udgivet 2010 på forlaget Bianco Luno", redigeret af kunsthistorikeren Kasper Lægring.
C.F. Hansen,
Our Lady's Church, Husum, Germany, built 1829-1833.
2 Nydambåden, Robåd fra 320 e.Kr., udstillet på Gottorp Slot i Slesvig.
3 Bjørn Nørgaards bronzeportal og glasmosaikruder til Helligåndskirken, den danske kirke i Flensborg.
4 Skt. Nikolai kirke i Flensborg.

Parkkirkegården (Südfriedhof) i Kiel.

Gravmonument for Henning Lass (1904-1925) i hvidt Lasa-marmor fra Sydtyrol, udført 1927 af Edvard Eriksen, skaberen af Den Lille Havfrue. Henning Lass, der var søn af den velhavende Kielerkøbmand Wilhelm Lass, døde som 21-årig i en motorcykelulykke.

Park cemetery (Südfriedhof), Kiel.

Burial monument to Henning Lass (1904-1925) in white Lasa marble from South Tyrol, executed 1927 by Edvard Eriksen, the creator of The Little Mermaid. Henning Lass, who was the son of a wealthy merchant, died at the age of 21 in a motorbike accident.

Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt