contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Aarhus

Drop Down Menu

 
Danmarks længste kirke
1-12 Aarhus Domkirke/Skt. Clemens Kirke (ca. 1200-1500) er grundlagt af biskop Peder Vognsen. Kirken er indviet til de søfarendes helgen Skt. Clemens, hans attribut er et anker. Den første romanske kirke stod færdig omkring 1300. I 1330 brændte kirken, genopførelsen stod på fra slutningen af 1300-tallet til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den gotiske kirke stod færdig. Kirken er 93 m lang og dermed den længste i Danmark.
Kirkens altertavle er udtænkt af Bernt Notke, den er udført af mange, foruden ham selv, af snedkere, tømrere, billedskærere og malere. Betegnelsen distanceblænder er anvendt om altertavlen, fordi der er tale om håndværksmæssige billige løsninger. Danmarks første kunsthistoriker Niels Lauritz Høyen (1798-1870) skrev om altertavlen, at den var "et af de betydeligste Minder, vi har tilbage fra det femtende Aarhundredes Kunst." 
Altertavlen blev restaureret fra 1975-81. Se også under Gotik.
Aarhus Cathedral/St Clemens Cathedral (c. 1200-1500) was founded by the bishop Peder Vognsen, it was dedicated to Saint Clemens, patron saint of sailors. The Roman church was finished c. 1300. In 1330 the church burned, and was rebuilt from the late 14th century to the early 16th century in Gothic style. 
Bernt Notke (c. 1440-1509), German wood carver, executed the
altarpiece of Aarhus Cathedral, a pentaptych (altarpiece consisting of a centerpiece and double folding wings), it was a donation given to the church by bishop Jens Iversen Lange inaugurated in 1497 and restored from 1975-81.
3 Biskop Jens Iversen Langes våbenskjold, de tre roser ses til venstre på tårnets vestfacade. Iversen Lange var biskop i Aarhus fra 1449 til sin død i 1482.
Et anker, symbolet for kirkens skytshelgen Skt. Clemens ses til højre på tårnets vestfacade.
6 Hovedportal/The Main Portal.
7-9 Helen Schous naturalistiske/klassiscistiske rytterstatue i bronze på Bispetorv af Kong Christian 10., der regerede fra 1912-1947. Soklen af kalksten er af Kay Fisker. Teksten på soklen af professor Vilhelm Andersen: "Christian X. I Slægters Minde rider Kong Christian tro mod sit Kald i Sorg og Glæde som Danmarks Konge". Statuen blev afsløret på kongens fødselsdag den 26. september 1955 overværet af Kong Frederik d. 9. og dronning Ingrid. Kongen er vist som det jævne menneske, og samtidig hævet op som symbol for folket - demokrati/monarki. Skulpturen er monumental, det klassiske David-motiv er oversat til det natonale i tidens ånd - historisk karakterfremstilling. Den klassiske ideale form og naturstudier er forenet. Hesten ses i en rolig travgangart (halv parade). Ved Genforeningen blev Christian 10. midtpunkt, da han 10. juli 1920 red over grænsen på en hvid hest. Christian 10. var besættelsestidens samlingspunkt.
Se også Helen Schous "Jyske hingst".
Equestrian Statue of King Christian X (1912-1947) executed by the Danish sculptor Helen Schou in naturalistic/classicistic style, the plinth is made by Kay Fisker.
10-11 Elisabeth Toubros skulptur "Vanddragen" eller "Torvenes Brøndsløjfe", Store Torv.
Elisabeth Toubro's sculpture "Water Dragon", placed in front of the main entrance of Aarhus Cathedral.
12 Domkirkens grundplan.
 
Bernt Notkes pentatyptichon
Billedhuggeren Bernt Notke (ca. 1440-1509) fra Lübeck, var en mester i altertavler. Tavlen i Århus Domkirke er Danmarks største, den blev indviet i 1479, er en pentatyptichon, d.v.s. tavle med fire fløje og et midterparti.
Bernt Notkes's pentaptych medieval altar, 1479.
 
Fest Faste  Advent Feast Lent Advent  
Klik på billederne for at læse beskrivelse Click on images to read description
 
1 Altertavlens bagside/The reverse side of the triptych.
2 Fløjalteret set fra søndre koromgang/The triptych.
3-8 Fløjalteret/The triptych.

 

1-3 Kirkeskibet "Enigheden" 1720/The church's replica of the sailing ship "Unity", 1720. 
4 Syvarmet lysestage 1515, støbt i Lübeck af Didrick Kron/Seven-branched candlestick, 1515, casted in Lübeck by Didrick Kron. 
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken? få svaret på Bibelselskabets hjemmeside, klik her.
5 Spedalskhedsvindue med kirkens ældste kalkmaleri fra ca. 1300. De spedalske kunne følge med i Gudstjenesten uden at smitte kirkegængerne. I 1489 var der pest i Århus, og som beskytter mod pesten påkaldte man sig Sant Antonius. Vinduet er formentlig anvendt til udstilling af kirkens relikvier på torvedage. I "148 danske bykirker", Gyldendal, 1974, afviser Axel Bolvig i sin artikel om domkirken, at der har været tale om et spedalskhedsvindue, da det ville have været utænkeligt at spedalske måtte komme ind til centrum af Århus, og han mener at vinduet har været rammen om et alter.
The leper window built close to the ground so the lepers could see what was going on during services without infecting those on the inside.
6 St. Jørgen og Dragen 1497. Dragen boede i et hav foran en by i Libyen, den krævede menneskeofre hver dag, og prinsessen fra byen skulle føres til dragen og ofres. Ridder Jørgen besejrer imidlertid dragen ved hjælp af korsets tegn, hvorefter han gennemborer den med en lanse. Prinsessen kan nu lægge sit bælte om halsen på dragen og trække den med sig ind i byen, hvor St. Jørgen dræber den med et sværd efter at kongen og alle hans folk har ladet sig døbe. Dragen skal i kristen symbolik forstås som djævelen. I senmiddelalderen udstyredes personer med samtidsdragter. Med korstogene bringes St. Jørgen-legenden nordpå - en af middelalderens populære helgener. Englands skytshelgen. Til venstre for den besejrede drage ses en lille drageunge som symbol på at Djævelen/det onde lever videre.
St. George and the Dragon, 1497. St. George martyr, patron of England.
 
1-2 Domkirkens største kalkmaleri ses til højre for mindetavlen, det viser en drabant (soldat). Ved siden af drabanten ses kirkens skytshelgen Skt. Clemens med anker og stav. Til venstre for mindetavlen ses resterne af et korresponderende kalkmaleri af Den Hellige Kristoffer kaldet Kristusbæreren fordi han bar Jesusbarnet over en flod. Helgenkæmpen Christoforos var en af middelalderens 14 nødhjælpere, som kunne anråbes af mennesker i nød og fare. I Slesvig domkirke er en træskulptur af Den Hellige Kristoffer udført af Hans Brüggemann ca. 1510-15. Slesvig domkirke, klik her.
3-4 Fabelvæsenet Tranehalsen (nogle gange betegnet svanehalsen), figuren var almindelig i senmiddelalderen, symboliserer last/forfængelighed - satirisk fremstilling af forfængelighed, figuren har træben, skaden over hans hoved håner ham. Freskerne er malet i perioden 1470-1520, undtagelsen er udsmykningen fra ca. 1300 omkring spedalskhedsvinduet (romansk stil).
The fabulous monster, "Crane-neck" symbolized vanity.
5-6 "Gregors Messe". På alterbordet viser Kristus med tornekrone sig for pave Gregor, en bekræftelse på nadveren, hans kappe holdes til side af to engle og åbenbarer hans vunder (sår). Den lille person på alteret opsamler Jesu blod i en kalk. Øverst på kalkmaleriet ses 3 våbenskjolde tilhørende Niels Clausen, Ejler Madsen Bølle og Mogens Rosenkrantz. 
The Miraculous Mass of St Gregory the Great.
 
1 Ærkeenglen Michael/Michael Sjælevejer, vejer sjælene på dommedag, den afdøde til venstre, en djævel til højre med afdødes pengepung (han var en gnier), flere djævle trækker ned. Nogle gange står Michael med fingeren på vægten til den dødes fordel. 
The Archangel Michael weighs the souls on Judgment Day.
2-4 Kristus som verdenshersker/verdensdommer. Kristi højre hånd er hævet til velsignelse. Omkring Kristus ses den franske lilje, symbol på den Hellige Treenighed/Jomfru Maria's ubesmittede undfangelse, sværdet, kronen og trompetere, der kalder de omvendte syndere til den endelige dom. På Kristi højre side ses Jomfru Maria (bag hende biskop Ove Billes våbenskjold), på Kristi venstre side Johannes Døberen (bag ham biskop Niels Clausen våbenskjold). 
Johannes' Åbenbaring:  "Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone." ... "Den fjerde engel blæste i sin basun, og en tredjedel af solen og en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne blev ramt, så en tredjedel af dem formørkedes, og dagen mistede en tredjedel af sit lys og natten ligeså." 
Under dommedagsbilledet ses til venstre "Karl den Store" iklædt kappe, bærende kongekrone og med rigsæble og sværd. Til højre ses "Skt. Agnes", hun har et sværd gennem brystet og hendes attribut, et lam, hopper op ad hende. 
Christ as World Ruler.
 

Rosenkransmadonna


Rosenkransmadonna/Jomfru Maria som Himmeldronning med krone, glorie og scepter bærende Jesusbarnet, ca. 1500.
 
"Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved." (Johannes' Åbenbaring 12.1.)
Jomfru Maria er her symbol på kirken.


De gule felter i rosenkransen markerer Jesu hjerte, hænder og fødder og symboliserer hans 5 vunder.
I hjørnerne ses de 4 evangelistsymboler:
øverst til venstre Johannesørnen, øverst til højre Matthæusenglen, nederst til venstre Lukasoksen og nederst til højre Markusløven.

The Rosary Madonna. Mary, Mother of God and Queen of Heaven.

 

 
1
Nådestol. Gud med krone på hovedet sidder med den korsfæstede Kristus, over Kristi hoved svæver Helligåndsduen - den hellige Treenighed.
"Mercy Seat" God the Father on his throne. In his hands he holds the cross with the body of his sacrificed son. Above the head of Christ is a dove, a symbol of the Holy Spirit. The mural represent the Holy Trinity.
2 Havfrue er halvt menneske halv fisk med en eller to haler. I Norge var i 1500-tallet en uskreven fiskelov, der drejede sig om, at fik man en havfrue i nettet, skulle hun straks smides ud igen ellers brød stormen løs. Havfruens aner er nereider og sirener. Sirenerne kunne synge så smukt, at de søfarende kunne støde på grund, endvidere kunne de spå.
Havmand forekommer i selskab med havfruerne. At få en havmand i nettet betød held.

Mermaid.
3 Santa Barbara, ca. 1500. Hun holder sit fangetårn og en palmegren. Palmegrenen ses som attribut hos martyrer symboliserende åndens sejr over kødet (jf. også Palmesøndag).
Barbara var datter af en rig hedning kaldet
Dioscorus, der havde lukket sin datter inde i et tårn for at beskytte hende for verden udenfor. I hemmelighed var hun blevet kristen og afslog et ægteskab arrangeret af faderen. Faderen skulle på rejse og forud herfor beordrede at et badehus skulle bygges til hende. I faderens fravær fik Barbara tre vinduer, i stedet for de planlagte to, sat i bygningen som symbol på Den Hellige Treenighed. Da faderen vendte tilbage fra sin rejse vedkendte hun sig at være kristen. Faderen trak sit sværd for at dræbe hende, men hendes bønner skabte en åbning i tårnvæggen, og hun blev på mirakuløs vis ført til en bjergkløft, hvor to fårehyrder vogtede deres flokke. Dioscorus der forfulgte sin datter blev standset af den første hyrde, men den anden hyrde bedrog hende og blev forvandlet til sten og hans flok til græshopper. Stillet for provinsens embedsmand Martinianus, blev Barbara tortureret men stod ved sin tro. Om natten blev det mørke fængsel badet i lys og nye mirakler forekom. Hver morgen var Barbaras sår helede. Fakler som anvendtes til at brænde hende slukkedes så snart de kom nær til hende. Til sidst blev hun dømt til døden ved halshugning. Hendes far udførte selv dødsstraffen. Som straf herfor blev han ramt af et lyn på sin vej hjem, og hans legeme opslugtes af flammer. Barbara blev begravet af den kristne Valentinus, og ved hendes grav forekom mirakler.
Saint Barbara, c. 1500.
4 Glasmosaikmosaikvindue, 1925-26, udført af den norske kunstner Emanuel Vigeland, opsat i østvæggen bag alteret. Nederst i mosaikken ses "Begrædelsen", til venstre for Kristus ses Jomfru Maria og til højre apostlen Johannes. Centralt ses "Korsfæstelsen" og øverst ses Majestas Domini-motivet "Kristus som verdenshersker" (ses også i kalkmaleriet ovenover).
Stained glass window, 1925-26, executed by the Norgegian artist Emanuel Vigeland, placed behind the altar. At the bottom of the window is the lamentation scene showing Christ surrounded by St. John the Evangelist and Virgin Mary. Centrally placed is "The Crucifixion" and a the very top of the window is "Christ in Majesty" (Majestas Domini).
5 Døbefonten, 1481, udført af Peter Hansen, Flensborg. Figurerne der bærer fonten er de 4 evangelister. 
The Baptismal Font, 1481, executed by Peter Hansen, Flensborg, Germany. The 4 evangelists-figures carry the font.
6 Ur med 24 taltegn, i urets hjørner ses de 4 evangelistsymboler. Nederst ses giverens våbenskjold, formentlig den sidste katolske biskop Ove Bille.
24-hour clock with Evangelist symbols in the corners.
7-9 Landemodesalen. Landemode (af mote, som betyder møde eller stævne). I Danske Lov fra 1683 blev det lovfæstet, at der skulle holdes regelmæssige møder mellem provsterne i et stift. På landemodet drøftes kirkelige anliggender.
Meeting Room.
10 Portal våbenhus/Portal porch.
 
Prædikestolen
Prædikestolen udført af den belgiske billedskærer Michael van Groningen, 1588.
The pulpit executed by the Belgian carver Michael van Groningen, 1588.
Prædikestolens lydhimmel.
The pulpits sounding-board.
 
 
 
Syndefaldet.
The Fall.
Bebudelsen.
The Annunciation.
Jesu fødsel.
The birth of Jesus.
Den sidste nadver.
The last supper.
Korsfæs-telsen, til venstre jomfru Maria til højre apostlen Johannes.
The Crucifixion, to the left Virgin Mary, to the right the apostle John.
Kristus som verdens-dommer.
Judgment Day.
 
1-3 Hovedorglet, barok, 1730, af den tyske orgelbygger Lambert Daniel Carstens. Siden indvielsen er orglet udbygget, ombygget og restaureret. Danmarks største orgel. 
The Main Organ, 1730, renovated several times.
4 Kororglet fra 1970 bygget af Bruno Christensen & Sønner.
Choir Organ from 1970 built by Bruno Christensen & Sønner.
5-6 Skib, højkor og altertavle/Nave, High Choir and altarpiece.
 
1 Jomfru Maria/Virgin Mary.
2-3 Lysekrone/Chandelier.
4 Korstole/Choir chairs.
5 Gylden smedejernsport udført af den bøhmisk-danske kunstsmed Caspar Fincke (ca. 1584-1655).
 
Interiør og epitafier (mindetavler)/Interiors and epitaphs (memorial tablets)
 

Drop Down Menu

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu