Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Yngre Glyksborgere, klik på billedet for forstørrelse/Late Glücksburgers, click on image for enlargement.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

Kong Christian 10. til hest. Christian 10. (regeringsperiode 1912-1947) var gift med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin, de fik to sønner, den senere Frederik 9. og arveprins Knud. I Christian 10.'s regeringsperiode udbrød to verdenskrige, 1. verdenskrig (1914-1918) og 2. verdenskrig (1940-1945). 1. verdenskrig, der endte med tysk nederlag, åbnede for muligheden for at få Sønderjylland genforenet med Danmark. Ved Genforeningen den 10. juli 1920 red kongen over grænsen ved Taps på en hvid hest, og derefter mødte han sønderjyderne på Dybbøl og sydslesvigerne ved Kruså. En sejlivet myte fortæller, at hesten var kalket hvid, hvilket den ikke var, men formentlig nogle skjolder af sved, der gav hesten mørke pletter, er forklaringen på, at myten om den kalkede hest opstod. Hesten kom fra Visborggaard ved Hadsund og tilhørte Knud Danneskiold-Samsøe, dens navn var Malgré Tout, og den blev købt i Frankrig i 1916 af Danneskiold-Samsøe, der ellers kun købte brune heste, men lod sig overtale til også at købe den hvide hest "Lad mig tage den trods alt", og "trods alt" blev hestens franske navn "malgré tout". Hestens hov kan i dag ses på Amalienborgmuseet, den er forsølvet, og kongen brugte den til penne og blyanter. På den forsølvede hov står "Den hvide hest. Jeg kongen bar over grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen. 10. juli 1920". Kongen løftede en lille pige, Johanne Martine Braren, op på hesten: "Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage: En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage! står der i digtet "Sønderjylland", 1918, af Henrik Pontoppidan.
Krigene ændrede Europas og Danmarks sikkerhedspolitiske situation, og i 1930'erne var der en verdensomspændende økonomisk krise, den store depression - kongen formåede at fastholde og udbygge sin position som nationalt samlingspunkt i en tid præget af voldsomme forandringsprocesser - ikke mindst efter den tyske besættelse den 9. april 1940, hvor kongen i en radiotransmitteret tale opfordrede befolkningen til at optræde værdigt over for besættelsesmagten, og selv fortsatte han sine daglige rideture gennem København, men i 1942 faldt kongen af hesten, og hans helbred svækkedes varigt.
Den 4. maj 1945 om aftenen kom befrielsesbudskabet over BBC:
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig."

Dagen efter holdt kongen en radiotransmitteret tale til det danske folk.
Christian 10. døde på Amalienborg, han blev gravsat i Roskilde Domkirke.

King Christian X on horseback. Christian X (reigned 1912-1947) was married to Alexandrine of Mecklenburg-Schwerin, they had two sons, the later Frederik IX and the heir presumptive, Knud. In Christian X's reign two world wars broke out, World War I (1914-1918) and World War II (1939-1945). Vorld War I ended in German defeat and opened the possibility of reuniting part of South Jutland to Denmark. At The Reunification on 10 June 1920, the King rode across the old frontier at Taps on a white horse, whereupon he met the South Jutlanders at Dybbøl and the Danish South Schleswigers, whose region remaind in Germany, at Kruså. A stubborn legend has it that the horse was whitewashed, which he was not, but probably some sweat stains that gave the horse dark spots gave rise to the legend of the whitewashed horse. The horse came from Visborggaard near Hadsund and belonged to Knud Danneskiold-Samsøe. His name was Malgré Tout, and he had been bought in France in 1916 by Danneskiold-Samsøe, who otherwise bought only brown horses, but had been persuaded to buy the white horse also. "Let me have him in spite of all", and "in spite of all" became the horse's French name, Malgré Tout. His hoof can be seen today in the Amalienborg Museum. It has been silver-plated, and the King used it for pens and pencils. An inscription on the silver-plated hoof reads "The White Horse. I bore the King across the frontier, when South Jutland again became Danish. 10 July 1920". The King lifted a little girl, Johanne Martine Braren, onto the horse: "It sounds like a fairy tale, a legend of old times: A stolen daughter, much lamented, has come safely back", are lines from the poem "South Jutland", 1918, by Henrik Pontoppidan.
The wars changed the international security situation of Europe and Denmark. In the 1930s, during the Great Depression, the global economic crisis, the King managed to maintain and strengthen his position as a national rallying point in a time of drastic change. This became especially clear after the German Occupation on 9 April 1940, where the King in a speech on the radio asked the people to act with dignity in the face of the occupying power. He himself continued his daily rides through Copenhagen, however, in 1942 the King suffered a fall from his horse and his health was permanently impaired.
In the evening of 4 May 1945, the message of liberation came on the BBC:
"At this very moment we are notified that Montgomery has stated that the German troops in Holland, North-western Germany and Danmark have surrendered. This is London. We repeat: Montgomery has just now reported that the the German troops in Holland, North-western Germany and Danmark have surrendered.
The following day King Christian X made a radio broadcast to the Danish people.
The King died at Amalienborg Palace on April 20, 1947, and is buried in Roskilde Cathedral.
Til højre for hestens hoved ses socialminister K.K. Steincke (1880-1963) i færd med at underskrive den store socialreform i 1933.
Ved Steinckes venstre albue ses maskinæstetiske figurer inspireret af figurer kendt fra billeder af den franske kubistiske/puristiske maler Fernand Léger (1881-1955).
Over Légers figurer ses udsnit (hvidklædt mand, der bærer et bræt) af billede af den franske kunstner Balthus (1908-2001).
Under Steincke ses en kubistisk kvindefigur efter maleri af den tyske figurative konstruktivistiske kunstner Oskar Schlemmer (1888-1943).
Til venstre for kvindefiguren ses et portræt af kunstformidleren, skribenten og kommunisten Rudolf Broby-Johansen (1900-1987).
Under Broby-Johansen ses den engelske forfatter, feminist og kritiker Virginia Woolf (1882-1941).
Til højre for Virginia Woolf den amerikanske komiker Groucho Marx (1895-1977).
Ud for Groucho Marx ses nøgne småbørn inspireret af billedhuggeren Kai Nielsens
(1882-1924) figurer. Kai Nielsens mest kendte skulptur er "Vandmoderen" i Glyptotekets vinterhave.
Til højre for børnene ses en siddende figur refererende til den russiske socialrealismes heroiske fremstilling af arbejderen.
Under børnene ses karikerede portrætter inspireret af den tyske maler, grafiker og karikaturtegner George Grosz (1893-1959).
Under Groucho Marx ses i profil den jødiske filosof Walter Benjamin (1892-1940).
Ved "CAFE" ses forfatteren og kritikeren Tom Kristensen (1893-1974), der debuterede med digtene ”Fribytterdrømme” i 1920. I 1930 udkom romanen "Hærværk".
To the right of the horse's head, the minister for social affairs, K. K. Steincke (1880-1963), signing the great social reform bill of 1933.
At Steincke's left elbow, machine-esthetic figures inspired by figures known from paintings by the French cubist/purist painter Fernand Léger (1881-1955).
Above the Léger figures, a fragment (a man in white carrying a board) of a picture by the French artist Balthus (1908-2001).
Below Steincke, a cubist female figure after a painting by the German figurative, constructivist artist Oskar Schlemmer (1898-1943).
To the left of the female figure, a portrain of the art critic, writer and communist Rudolf Broby-Johansen (1900-1987).
Below Broby-Johansen, the English writer, feminist and critic Virginia Woolf (1882-1941).
To the right of Virginia Woolf, the American comic Groucho Marx (1895-1977).
At the side of Groucho Marx, nude infants inspired by figures by the sculptor Kai Nielsen (1882-1924). Kai Nielsen's best-known sculpture is "The Water Mother" in the winter garden of the Glyptotek.
Below Groucho Marx, in profile, the Jewish philosopher Walter Benjamin (1892-1940).
At "CAFÉ," the writer and critic Tom Kristensen (1893-1974), whose debut was the poetry collection "Dreams of a Freebooter" from 1920. In 1930 appeared the novel "Havoc."
Til højre for "VALS" ses den spanske filminstruktør Luis Bunuel (1900-1983).

De fire portrætter under "VALS" er fra venstre mod højre:
den amerikanske forfatter Ernest Hemingway (1899-1961), der bl.a. skrev "Hvem ringer klokkerne for", 1940, og "Den gamle mand og havet", 1952.
Den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1961).
Den irske forfatter James Joyce (1882-1941), hans mest kendte værk er "Ulysses", som udkom i 1914-1922.
Den russiske
impresario Sergej Diaghilev (1872-1929), der i 1909 i Paris lancerede balletkompagniet ”Les Ballets Russes”.

Nederst til venstre ses et portræt af den franske forfatter Andre Bréton (1896-1966), som i 1924 skrev surrealismens litterære manifest "Manifeste du surréalisme", der også fik betydning for billedkunsten.

To the right of "VALS", the Spanish film director Luis Buñuel (1900-1983).


The four portraits below "VALS" depict, from left to right:
The American writer
Ernest Hemingway (1899-1961), author, among other works, of "For Whom the Bell Tolls," 1940, and "The Old Man and the Sea," 1952.
The Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein (1889-1951).
The Irish writer James Joyce (1882-1941), whose best-known work is "Ulysses," published in 1914-1922.
The Russian impresario Sergei Diaghilev (1872-1929), who in Paris in 1909 launched the ballet company "Les Ballets Russes."

At bottom left, a portrait of the French writer André Bréton (1896-1966), who in 1924 wrote the literary manifesto of surrealism, "Manifeste du surrealism," which also had great importance for the visual arts.

I hovedfeltets venstre øverste hjørne ses mejetærskere og traktorer refererende til landbrugets moderniseringsproces, mekaniseringen, efter 2. verdenskrig. Den mest markante ændring var traktorerne, der erstattede hestene som trækkraft.
Som kontrast hertil ses det russiske landbrug
"Afgrøderne samles ind" efter maleri fra 1912 af suprematisten Kasimir Malevich (1878-1935).

In the top left corner of the main field, harvesters and tractors referring to the modernization and mechanization of agriculture after World War II. The most marked change came with the tractors, replacing horses as the main tractive force.

As a contrast to this, Russian agriculture is illustrated by Gathering the crops after a painting from 1912 by the suprematist Kasimir Malevich (1878-1935).

Øverst ses "The Mediterranean" (Middelhavet), 1902-05, efter bronzeskulpturen på MoMA af den fransk-catalanske billedhugger Aristide Maillol (1861-1944).

Under de brændende bygninger ses
Den tyske feltmarskal og den anden rigspræsident i Weimarrepublikken Paul von Hindenburg (1847-1934), der i 1933 udnævnte Hitler som rigskansler. Ved siden af von Hindenburg står den tyske kejser Wilhelm 2. der abdicerede i 1918 efter nederlaget i 1. verdenskrig.

Til højre herfor ses figurer af den italienske Scuola Metafisicamaler Giorgio de Chirico (1888-1978).

At the top, "The Mediterranean", 1902-05, after the bronze statue in MoMA by the Franco-Catalan sculptor Aristide Maillol (1861-1944).

Below the burning buildings, the German field marshal and second Reich president of the Weimar Republic, Paul von Hindenburg (1847-1934), who in 1933 appointed Adolf Hitler chancellor of the Reich. Next to Hindenburg, the German emperor Wilhelm II, who abdicated in 1918 following the German defeat in World War I.


To the right of this, figures by the Italian painter of the Scuola Metafisica, Giorgio de Chirico (1888-1978).
Sceneri med fremstormende soldater bærende gasmasker.

Soldiers storming forwards wearing gas masks.
Nederset ved borduren centralt ses Dødsenglen med leen ridende hen over krigens ofre i Nørgaards tolkning af træsnit af den belgiske kunstner Frans Masereel (1889-1972).
Figuren til højre for englen er en gengivelse af den tyske kunstner Wilhelm Lehmbrucks (1881-1919) skulptur "Døende kriger"/"Den faldne", 1916.
Over krigeren ses Adolf Hitler tale i Nürnberg, hvor de store partidage afholdtes. I Nürnberg fandt også krigsforbryderprocesserne sted.
At the border, bottom center, The Angel of Death with a Scythe riding over the victims of war in Nørgaard's interpretation of woodcuts by the Belgian artist Frans Masereel (1889-1972).
The figure to the right of the angel is a reproduction of the German artist Wilhelm Lehmbruck's (1881-1919) sculpture "Dying Warrior"/"The Fallen Man", 1916.
Above the warrior, Adolf Hitler speaking in Nuremberg, where the great annual party assemblies were held. Also in Nuremberg, the war crimes trials were held.
Øverst prospekt fra Nørrebro, som det kendes fra Folmer Bendtsens (1907-1993) malerier.
En pige med sin cykel står foran en kolonihaveforening. Ved forreste kolonihavehus står Bjørn Nørgaard sammen med sin søster og sine forældre.
Til højre ses en hvid bygning, det er Arne Jacobsens Bellavista i Klampenborg, opført 1931-34.
Bag Bellavista ses Grundtvigskirken i København tegnet af P.V. Jensen Klint, indviet 1940.
At the top, a view of Nørrebro in Copenhages as known from the paintings of Folmer Bendtsen (1907-1993).
A girl with her bicycle stands in front of an allotment association. At the first allotment cottage, Bjørn Nørgaard with his sister and parents.
To the right is a white building, Bellavista in Klampenborg by Arne Jacobsen, built in 1931-34.
Behind Bellavista is the Grundtvig Church in Copenhagen, designed by P.V. Jensen Klint and dedicated in 1940.
Scenen øverst ved borduren viser storbyen med dens industri og højhuse.

Over byen ses krigsflyvere.

Sporvognen Linje 7
, kører til Kongens Nytorv.

Uret på bygningen til højre og personerne foran med bowlere er fra billedet "Afgang", 1918, af den danske kunstner og keramiker Jais Nielsen (
1885-1961).

Nederst ses en politibetjent og en vagabond efter tegninger af Robert Storm Petersen/Storm P. (1882-1949).

Over politibetjenten ses Danmarks svar på Gøg og Gokke komikerparret Fy og Bi alias Carl Schenstrøm (Fyrtårnet) (1881-1942) og Harald Madsen (Bivognen) (1890-1949).

Skråt til venstre over vagabonden ses revystjernen og skuespilleren Liva Weel (1897-1952), der sang viser skrevet af bl.a. PH, herunder den censurerede protestsang mod den tyske besættelse af Danmark "Man binder os på mund og hånd".

Over Liva Weel ses
jazzpianisten og orkesterlederen Leo Mathisen (1906-1969) med et klaviatur.

The scene at the top by the border shows the city with its industry and tall buildings.

Above the city, war planes.

The number 7 streetcar is going to Kongens Nytorv.

The clock on the building to the right and the men in front in bowler hats are from the painting "Departure" by the Danish artist and potter Jais Nielsen (1885-1961).

At bottom, a policeman and a vagabond after drawings by Robert Storm Petersen, known as Storm P. (1882-1949).


Above the policeman, Denmark's counterpart to Laurel and Hardy, the comic couple Fy and Bi, Carl Schenstrøm (Fyrtårnet, "The Lighthouse") (1881-1942) and Harald Madsen (Bivognen, The Trailer) (1890-1949).


Diagonally to the left, above the vagabond, the revue star and actress Liva Weel (1897-1952) who among others performed lyrics by Poul Henningsen, including the censored protest song against the German Occupation, "Our Mouths and Hands Are Tied."


Above Liva Weel, the jazz pianist and bandleader Leo Mathisen (1906-1969) with a keyboard.
Centralt i højre øverste side af gobelinens hovedfelt ses Kongefamilien omkring 1950,
Kong Frederik 9., Dronning Ingrid og de tre prinsesser Anne-Marie, Benedikte og Margrethe.
Kong Frederik 9. (regeringsperiode 1947-1972) blev i 1935 gift med den svenske prinsesse Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta (1910-2000). Kronprinsparret fik tre døtre, Margrethe (f. 1940, hun blev født 16. april, en uge efter besættelsen, og blev kaldt lyset i en mørk tid), Benedikte (f. 1944) og Anne-Marie (f. 1946). Ifølge daværende tronfølgelov kunne tronen kun arves af kongens sønner, og da kronprinsparret havde døtre, skulle tronen overgå til kongens bror arveprins Knud og dernæst hans ældste søn prins Ingolf. Folketinget havde overvejet grundlovsændring, men det krævede at et flertal på 45% af befolkningen skulle stemme ja. For at få foretaget grundlovsændringen fik statsminister Erik Eriksen folk til stemmeurnerne ved at medtage kvindelig arvefølge i grundlovsændringen – med Tronfølgeloven af 1953 blev prinsesse Margrethe den første i arvefølgen. I besættelsesårene var kronprinseparret meget aktive for at styrke danskheden. Frederik 9.'s regeringsperiode var samtidig med opgivelsen af neutralitetspolitikken til fordel for medlemskab af NATO og opbygning af velfærdsstaten. Kongens fornemmelse for og føling med tiden og dens krav førte til en omstilling af monarkiet fra at være en lukket ophøjet institution til at være et symbolsk udtryk for den lighed som befolkningen oplevede som konsekvens af moderniseringen. Kongen, der om nogen var folkelig og havde en ydmyghed for sin gerning, for folket, døde den 14. januar om aftenen, og dagen efter udråbte statsminister Jens Otto Krag Margrethe 2. til Danmarks dronning. Kong Frederik 9. blev begravet uden for Roskilde Domkirke, hvor også dronning Ingrid blev stedt til hvile i 2000.

Centrally in the top right side of the main field of the tapestry, The Royal Family, about 1950,

King Frederik IX, Queen Ingrid, and the three princesses, Anne-Marie, Benedikte, and Margrethe.

King Frederik IX (reigned 1947-1972) married the Swedish Princess Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta (1910-2000) in 1935. The crown-princely couple had three daughters, Margrethe (born 1940 on 16 April, a week after the Occupation, and was called a light in dark times), Benedikte (born 1944), and Anne-Marie (Born 1946).
According to the law of succession at the time, enshrined in the Basic Law, the throne could pass only to males, and since the crown-princely couple had daughters, the throne would therefore pass to the King's brother, the heir presumptive, Prince Knud, and from him to his eldest son, Ingolf. The Lower House of Parliament had considered a change in the Basic Law, but this required a referendum in which 45 per cent of eligible voters voted in favor. In 1939, such a referendum failed. To accomplish the change, Prime Minister Erik Eriksen called a new referendum in 1953 permitting female succession (also lowering the voting age and suppressing the Upper House of Parliament). This time the changes passed, if barely. During the Occupation, the crown prince and princess were active in supporting Danish identity. During Frederik IX's reign, Denmark abandoned her policy of neutrality and joined NATO while rapidly expanding the welfare state. The King's sense of and understanding of the times led to a change in the monarchy from being a closed, exalted institution to being a symbolic expression of equality, such as the people experienced it as a result of modernization. The King, who had the common touch to a high degree and performed his duty with humility, died in the evening of 14 January 1972, and the next day the prime minister, Jens Otto Krag, proclaimed Margrethe II Queen of Denmark. Frederik IX was buried outside the walls of Roskilde Cathedral where Queen Ingrid was also laid to rest in 2000.
Over Kong Frederik 9. ses et pensionistægtepar, som refererer til Folkeforsikringslovens som trådte i kraft 1. oktober 1933, som en del af socialreformen, der afløste fattigloven.

Over ægteparret ses Lillebæltsbroen, der blev indviet i 1935.

Herover en flyvemaskine, der refererer til 1960'ernes charterturisme.

Skråt til højre for kongen ses det nygifte tronfølgerpar Prinsesse Margrethe og Prins Henrik karettur gennem København. Den franske greve Henri de Laborde de Monpezat blev gift med tronfølgeren 10. juni 1967 i Holmens Kirke.

Ud for Prins Henriks hånd ses den tysk-amerikanske filosof, marxist og samfundskritiker Herbert Marcuse (1898-1979).

Mellem brudeparret og kongen ses et fodboldmål, målmandshandsker og en fodbold.
Til højre for charterflyet ses symboler på Eks-Skolen, Den Eksperimenterende Kunstskole, grundlagt 1961 i protest mod Akademiet. Initiativtageren var Poul Gernes. Ideen var kollektive arbejdsprocesser og fri optagelse samt forandring af kunsten og samfundet. Bjørn Nørgaard begyndte på Eks-skolen som 17-årig, han havde søgt Akademiet, men kom ikke ind, senere blev han professor ved Kunstakademiet.

Til højre herfor manden med hatten alias Joseph Beuys (1921-1986), tysk konceptkunstner og medlem af Fluxus og medstifter af partiet "die Grünen".

I højre øverste hjørne af hovedfeltet står "FILL IN WITH YOUR OWN IMAGINATION" (fyld selv billedet med indhold), en sætning, som den dansk-tyske fluxus-kunstner Arthur Köpcke (1928-1977) undertiden skrev på sine værker. Fra 1958-63 drev han i København det legendariske Galerie Køpcke, der blev mødested for den internationale avantgarde.

Under teksten ses kvindetegnet og en gruppe af kvinder, der demonstrerer for lighed, for fred og mod apartheid.

Til venstre for kvindegruppen ses den cubanske guerillaleder Che Guevara (1928-1967).

Under gruppen af kvinder ses helikoptere og vietnamesere symboliserende Vietnamkrigen (1960 -1975), der var en koldkrigskonflikt og mediedækket krig mellem USA og dets allierede og Sovjetunionen, Kina og Nordvietnam. USA søgte efter 2. verdenskrig at hindre kommunismens fremmarch. Krigen var et historisk nederlag for USA og sejr for Nordvietnam og Vietcong (VC, Vietnamesisk militær og politisk organisation). Vietnam blev genforenet under kommunistisk styre.

Mellem helikopterne ses "Den kvindelige Kristus". I 1969 vandrede Lene Adler Petersen nøgen gennem Børsen bærende på et kors i sin og Bjørn Nørgaards aktion "Uddrivelsen af Templet/Nøgen kvindelige Kristus I".

Til højre for "Den kvindelige Kristus" ses et portræt af den amerikanske sanger og sangskriver Bob Dylan (1941), og her over for den britiske gruppe fra Liverpool The Beatles (1962-1970), John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr.

Foran The Beatles ses
Høje Gladsaxes boligblokke, der blev opført i begyndelsen af 1960'erne.

Above King Frederik IX, a retired couple referring to the National Insurance Act, which took effect on 1 October 1933 and was part of the general social reform package which replaced the old poor law.

Above the couple, the Little Belt Bridge, dedicated in 1935.

Above this an airplane referring to charter tourism, which boomed in the 1960s.

Diagonally to the right of the King, the newly-weds Princess Margrethe, heir to the throne, and Prince Henrik riding a carriage through Copenhagen. The French count Henri de Laborde de Monpezat married the heir to the throne on 10 June 1967 in Holmen's Church.


At Prince Henrik's hand, the German-American philosopher, Marxist, and social critic Herbert Marcuse (1898-1979).


Between the bridal pair and the King, a soccer goal, goalkeeper's gloves, and a football.


To the right of the charter plane, symbols of the Eks School, The Experimental School of Art, founded in 1961 as a protest against the Royal Academy. Its main instigator was Poul Gernes. The basic idea was collective work processes and free admission, as well as reform of art and society. Bjørn Nørgaard began at the Eks School at 17, having failed to gain admission to the Academy, where, however, he later became a professor.

To the right of this, the man in the hat or Joseph Beuys (1921-1986), a German conceptual artist, member of Fluxus, and co-founder of the German Green Party.


In the top right corner of the main field, the words "FILL IN WITH YOUR OWN IMAGINATION," a sentence that the Dano-German Fluxus artist Arthur Köpke (1928-1977) sometimes wrote on his works. From 1958-63 he ran the legendary Galerie Køpcke in Copenhagen which became a meeting-place of the international avant-garde.


Below the text, the female symbol and a group of women demonstrating for equality, for peace, and against apartheid.


To the left of the female group, the Cuban guerrilla leader Che Guevara (1928-1967).


Below the group of women, helicopters and Vietnamese symbolizing the Vietnam War (1960-1975), a Cold War conflict heavily covered in the media between the US and some of its allies and the Soviet Union, China, and North Vietnam. The war ended in a historic defeat of the US and victory for North Vietnam and the Viet Cong (South Vietnamese communists). Vietnam was reunited under communist rule.

Between the helicopters The Female Christ. In 1969, Lene Adler Petersen, Nørgaard's spouse, walked naked through the Stock Exchange building carrying a cross in her and Nørgaard's happening "The Expulsion from the Temple/Nude Female Christ I."

To the right of "The Female Christ" a portrait of the American singer and poet
Bob Dylan (born 1941), and in front the British Liverpool band The Beatles (1962-1970), consisting of John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr.

In front of the Beatles, tower blocks from Høje Gladsaxe erected in the early 1960s.

Neden for kareten med tronfølgerparret ses et motiv fra Socialdemokratiets valgplakat fra 1960, hvor en husmor med børn vinker farvel til familiefaderen, der er på vej på arbejde. Valgsloganet lød "Gør gode tider bedre".

Under parcelhuset ses Anders And i fuld fart. I 1949 blev det første tegneseriehæfte Anders And & Co. udgivet i Danmark.

Til højre for Anders And ses Brandenburger Tor, den eneste tilbageværende byport i Berlin. Porten blev under den kolde krig symbol på Berlins deling. I 1987 holdt den amerikanske præsident Ronald Reagan tale ved porten og opfordrede Mikhail Gorbatjov til at rive Berlinmuren ned.

Under Brandenburger Tor ses Berlinmuren der blev bygget 1961 og skilte Vestberlin fra Østberlin. Det var DDR (Deutsche Demokratische Republik) der lukkede grænsen til BRD (Bundesrepublik Deutschland) for officielt at beskytte Østtysklands indbyggere mod fascisme. Muren blev et symbol på Den Kolde Krig, det spændte forhold mellem NATO-landene og Warszawapagtlandene fra 2. verdenskrig til Sovjetunionens opløsning i 1991. Murens fald i 1989 kom til at stå som symbol på Den Kolde Krigs afslutning.
Below the chariot with the royal couple, a motif from a Social Democratic election poster from the 1960 campaign, showing a housewife and children waving goodbye to the family father on his way to work. The accompanying slogan read "Making Good Times Better."
Below the tract house, Donald Duck in full career. In 1949, the first Donald Duck comic book was published in Denmark.
To the right of Donald Duck, the Brandenburg Gate, the last remaining city gate of Berlin. During the Cold War, the Gate became the symbol of divided Berlin. In 1987, US President Ronald Reagan gave a speech before the Gate asking Mikhail Gorbachev to tear down the Berlin Wall.
Under the Brandenburg Gate, the Berlin Wall, erected 1961 and dividing West from East Berlin. It was the GDR (German Democratic Republic) that closed the boundary to West Berlin, officially to protect the East Berliners and East Germans from fascism. The Wall became a symbol of the Cold War, the tense relationship between the NATO and Warsaw Pact countries from the end of World War II until the Soviet Union dissolved in 1991. The Fall of the Wall in 1989 came to symbolize the end of the Cold War.
Under Berlinmuren til venstre ses amerikanske soldater med "Stars and Stripes", besættende den japanske ø Okinawa i april 1945.
Til højre herfor ses sænkningen af den danske flåde 29. august 1943 med det formål at flådens skibe ikke skulle kunne anvendes af besættelsesmagten.
Til venstre for flåden ses en tyskerbunker.
Under bunkeren ses den engelske feltmarskal Bernard Law Montgomerys indtog på Rådhuspladsen 12. maj 1945.
Til højre for Montgomery ses RAF's bombning Shellhuset 21. marts 1945 for at tilintetgøre Gestapos kartoteker og befri modstandsfolk, der blev holdt som gidsler. Det britiske luftangreb gik delvist galt. Den Franske Skole blev ved en fejl også bombemål, og 104 personer, der opholdt sig på skolen mistede livet.
Under det brændende Shellhus ses henrettelsesstedet i Ryvangen, hvor danske frihedskæmpere blev bundet til pæle og skudt af det tyske militær. Et hvidt mærke, markerede hjertets placering.
Til venstre herfor ses danske soldater den 9. april 1940.
Til venstre for soldaterne ses allierede soldater der angriber.
Under pælene ses Folkestrejken i København sommeren 1944, hvor byens borgere nedlagde arbejdet i protest mod den tyske modstandsbevægelse.
Herunder ses en jernbanesabotage, sabotøren er Flemming Juncker (1904-2002), der var dansk godsejer og leder af den jyske modstandsbevægelse og med i Hvidstensgruppen.
Til venstre for jernbanen ses Kz-lejre og herunder jødernes flugt til Sverige i oktober 1943.

Below the Belin Wall, US soldiers raising the Stars and Stripes after conquering the Japanese-held island of Iwo Jima in April 1945.


To the right of this, the scuttling of the Danish fleet on 29 August 1943 to prevent the ships of the fleet falling into the hands of the German occupying forces.

To the left of the fleet, a German bunker.

Below the bunker, the arrival of British Field Marshal Bernard Law Montgomery at City Hall Square, Copenhagen, 12 May 1945.

To the right of Montgomery, the RAF bombardment of the Shell Building 21 March 1945, intended to destroy the Gestapo's files and liberate Resistance leaders held as hostages in the building. The raid went partly wrong. In error, the French School became a target and 104 persons present at the school lost their lives.

Below the burning Shell Building, the place of execution in Ryvangen, where Danish Resistance members were tied to poles and shot by German squads. A white square was affixed to their chests, directing fire to the heart.

To the left of this, Danish soldiers on 9 April 1940.

Below the poles, the People's Strike in Copenhagen in the Summer of 1944, when the entire working population downed tools in protest against German executions of resisters.

Below this, sabotage of a railroad track, the saboteur is Flemming Juncker (1904-2002), a Danish landowner and floor manufacturer, leader of the Resistance in Jutland and member of the Hvidsten Group.

To the left of the railroad, concentration camps and below them the Jews escaping to Sweden in October 1943.

Motiver i borduren/Border Motifs
Øverste venstre halvdel/Top left half
1 Kong Christian 10.'s rigsvåben/King Christian X's coat of arms.
2 Engelsk suffragette. Suffragetterne var de kvinder som i årene frem til 1. verdenskrig tog militante midler i brug for at få gennemført stemmeret for kvinderne i England.
British suffragette. Women's suffrage (right to vote) movements exist in the late 19th and early 20th centuries, particularly in Great Britain and United States.
3 Charlie Chaplin (1889-1978), britisk-amerikansk skuespiller/Charlie Chaplin (1889-1978), British-American actor.
4 Thomas Mann (1875-1955), tysk forfatter/Thomas Mann (1875-1955), German author.
5 Sergei Eisenstein (1898-1948), russisk instruktør/Sergei Eisenstein (1898-1948), Russian director.
6 Boris Pasternak (1890-1960), russisk forfatter af bl.a. Doktor Zhivago (1957).
Boris Pasternak (1890-1960), Russian author of e.g. Doctor Zhivago (1957).
7 Le Corbusier/Charles Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), schweizisk arkitekt, designer og maler.
Le Corbusier/Charles Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), Swiss architect, designer and painter.
8 Bertrand Russell (1872-1970), engelsk filosof og matematiker/Bertrand Russell (1872-1970), English philosopher and mathematician.
9 Igor Stravinsky (1882-1971), russisk international komponist/Igor Stravinsky (1882-1971), Russian international composer.
10 Jean-Paul Sartre (1905-1980), fransk eksistentialist og forfatter/Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existentialist and author.
11 Albert Einstein (1879-1955), tysk-amerikansk atomfysiker/Albert Einstein (1879-1955), German-American nuclear physicist.
12 Allegori over billedkunsten:
Bagest til venstre ses et abstrakt-figurativt billede af
Richard Mortensen. Til højre herfor Constantin Brancusis "Uendelige søjle". Foran søjlen Vilhelm Freddies "Sex-paralysappeal". Til højre for Freddies buste ses "Tatlin tårn", bag tårnet ses Roy Lichtensteins pop art billede "As I opened Fire". Forrest ses dadaisten Marcel Duchamps pissoirkumme. Over pissoirkummen ses bananen fra Andy Warhols "Banana Cover". Herover et portræt udført af Picasso. Bag Picassos billede ses et Frank Stella billede. Fiskene genkendes fra et Georges Braque billede.
Portrætterne i øverste bordure adskilles af Brancusis "Uendelige søjle".

Allegory of visual art:
To the left an abstract-figurative painting by
Richard
Mortensen. To the right of it Constantin Brancusi's "Endless Column". In front of the column Vilhelm Freddie's "Sex-paralysappeal". To the right of Freddie's bust we see "Tatlin's Tower", behind the tower is Roy Lichtenstein's Pop Art painting "As I opened Fire". In front of this motif we see Marcel Duchamp's urinal. Above the urinal is Andy Warhols "Banana Cover". Over here a portrait executed by Picasso. Behind Picasso's painting is a work by Frank Stella. The fishes to the right is a Georges Braque lookalike.
The portraits are separated by Brancusi's "Endless Column".
Øverste højre halvdel/Top right half
1 Niels Bohr (1885-1965), atomfysiker/Niels Bohr (1885-1965), nuclear physicist.
2 Wilhelm Grønbech (1873-1948), religionshistoriker/Wilhelm Grønbech (1873-1948), religious historian.
3 Carl Nielsen (1865-1931), komponist/Carl Nielsen (1865-1931), composer.
4 Poul Henningsen/PH (1894-1967), arkitekt, designer, forfatter og kritiker.
Poul Henningsen/PH (1894-1967), architect, designer, author and critic.
5 Jørn Utzon (1918-2008), arkitekt og verdenskendt for operahuset i Sydney.
Jørn Utzon (1918-2008), the designer of the Sydney Opera House.
6 Martin Andersen Nexø (1869-1954), forfatter/Martin Andersen Nexø (1869-1954), author.
7 Carl Theodor Dreyer (1889-1968), filminstruktør/Carl Theodor Dreyer (1889-1968), film director.
8 Johannes V. Jensen (1873-1950), forfatter/Johannes V. Jensen (1873-1950), author.
9 Poul Reumert (1883-1968), skuespiller/Poul Reumert (1883-1968), actor.
10 Karen Blixen (1885-1962), forfatter og baronesse/Karen Blixen (1885-1962), author and baroness.
11 Kong Christian 10.'s rigsvåben/King Christian X's coat of arms.
Nederste venstre halvdel/Bottom left half
1 Kong Frederik 9's rigsvåben/King Frederik IX's coat of arms.
2 Wilhelm 2. (1854-1941), tysk kejser/Wilhelm 2. (1854-1941), German emperor.
3 Georges Clemenceau (1841-1929), fransk politiker og præsident/Georges Clemenceau (1841-1929), French politican and president.
4 Woodrow Wilson (1893-1976), USA's 28. præsident/Woodrow Wilson (1893-1976), the 28th President of the United States.
5 Mao Tse-tung (1893-1976), kinesisk politiker og teoretiker/Mao Tse-tung (1893-1976), Chinese politican and theorist.
6 Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924), marxistisk revolutionær teoretiker. Sovjetisk statsleder 1917-1924.
Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924), Marxist revolutionary. Head of the Soviet state 1917-1924.
7 Charles de Gaulle (1890-1970), fransk politiker, general og præsident fra 1958-1969.
Charles de Gaulle (1890-1970), French politician, general and president from 1958-1969.
8 Willy Brandt (1913-1992), tysk socialdemokratisk politiker og forbundskansler fra 1969-1974.
Willy Brandt (1913-1992), German Federal Chancellor from fra 1969-1974.
9 Winston Churchill (1874-1965), britisk premierminister under 2. verdenskrig og igen fra 1951-1955.
Winston Churchill (1874-1965), British Prime Minister during World War II and again from 1951-1955.
10 John F. Kennedy (1917-1963), USA's 35. præsident. Myrdet i Dallas i Texas.
John F. Kennedy (1917-1963), the 35th president of the United States. Shot dead in Dallas, Texas.
11 Mahatma Gandhi (1869-1948), indisk politiker og folkeleder/Mahatma Gandhi (1869-1948), Indian politician and leader.
12 Internationale logoer: FN. Fredsbevægelsen. Davidsstjernen (Jødedom). Hammer og segl (kommunisme). Halvmåne og femtakket stjerne (Islam). Yin og Yang (kinesisk kosmologi og filosofi). Dollartegn. Nato.
International  Logos: UN. Peace movement. Star of David (Judaism). The hammer and sickle (Communism). The star and crescent (Islam). Yin and yang (Chinese cosmology and philosophy). Dollar sign. Nato.
Nederste højre halvdel/Bottom right half
1 Thorvald Stauning (1873-1942), statsminister 1924-26 og 1929-42. Den første socialdemokratiske statsminister.
Thorvald Stauning (1873-1942), Danish prime minister 1924-26 and 1929-42.
2 Erik Eriksen (1902-1972), venstre politiker og statsminister.
Erik Eriksen (1902-1972), leader of the Danish Liberal party "Venstre" and prime minister.
3 John Christmas Møller (1894-1948), konservativ politiker/John Christmas Møller (1894-1948), politician representing the Conservatives.
4 Jens Otto Krag (1914-1978), socialdemokratisk statsminister/Jens Otto Krag (1914-1978), Social Democratic prime minister.
5 Nina Bang (1866-1928), historiker og den første kvindelige minister (undervisningsminister 1924-26) i Danmarks første socialdemokratiske regering.
Nina Bang (1866-1928), historian and Denmark's first female minister (minister of education).
6 Mogens Fog (1904-1990), modstandsmand og rektor for Københavns Universitet. Medstifter af Socialistisk Folkeparti 1959.
Mogens Fog (1904-1990), resister and Headmaster of the University of Copenhagen. Co-founder of The Socialist People's Party  1959.
7 Frode Jakobsen (1906-1997), socialdemokratisk politiker og modstandsmand, leder af modstandsorganisationen Ringen og senere Holger Danske og Frihedsrådet.
Frode Jakobsen (1906-1997), politician and resister. Leader of the Danish resistance groups "The Ring" and "Holger Danske" (Ogier the Dane) and the Danish Liberation Council.
8 Ove Rode (1867-1933), redaktør, forfatter og ordfører for Det Radikale Venstre, indenrigsminister.
Ove Rode (1867-1933), editor, writer and minister of the interior.
9 Niels Neergaard (1854-1936) Venstre statsminister, kendt for ordene "De skal ikke blive glemt!" i sin tale ved genforeningsfesten på Dybbøl 11. juli 1920.
Niels Neergaard (1854-1936), prime minister.
10 C.Th. Zahle (1866-1946) medlem af Det Radikale Venstre og statsminister/C.Th. Zahle (1866-1946), prime minister.
11 Dronning Margrethe 2.'s monogram/Queen Margrethe II's monogram.
12 Kong Frederik 9's rigsvåben/King Frederik IX's coat of arms.
Venstre side/to the left
1 Paddehattesky.
Mushroom cloud.
2 Atomets opbygning.
Structure of the atom.
3 Atomreaktor.
Atomic reactor.
4 "Sort kvadrat", 1913, udført af den russiske suprematistiske maler Kazimir Malevich.
"Black Square
", 1913, executed by the Russian painter Kazimir Malevich.
5 Boreplatform.
Oil-drilling platform.
6 Masseproduktion af biler og fødevarer.
Mass production of cars and food.
Højre side/To the right
1 Edb-kredsløb.
Computer circuit.
2 Arbejde ved computerskærme.
Persons working with computers.
3 Familiehygge foran tv'et.
Family watching television.
4 Sputnik 1, den første satellit (russisk), der blev sendt i kredsløb om jorden, 1957.
Sputnik 1, the first satellite (Russian) in space, 1957.
5 Apollo 11 missionen. De første mennesker på månen, de amerikanske astronauter Neil Armstrong og Edwin Aldrin, 20. juli 1969.
Apollo 11 mission
. The spaceflight that landed the first humans, Americans Neil Armstrong and Edwin Aldrin, on the Moon, July 20, 1969.
6 Jurij Gagarin, russisk kosmonaut, den første mand i rummet, 1961.
Jurij Gagarin, Russian cosmonaut, the first man in space, 1961.
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Sorø Klosterkirke
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt