Drop Down Menu
K Ø B E N H A V N
C O P E N H A G E N
Drop Down Menu
Holmens kirke/Holmens Church
den gamle ankersmedje der blev flådens kirke
an old anchor forge converted into a naval church by King Christian 4.
1-4 Orlogskirken, Holmens kirke blev indviet 5. september 1619 af Christian 4. i Frederiks 2.'s ankersmedje fra 1563.
Holmens Church
 inaugurated
1619.
1 Anker i Lille Urtegård/Anchor in Lille Urtegård (little herb garden).
2-3 Den østre gavl med Kongeportalen, der er kronet med Christian 4. monogram og herunder står hans valgsprog "Regna Firmat Pietas", R.F.P. (Fromhed styrker rigerne) og året "Anno 1635", hvor portalen blev udført til Roskilde Domkirke af Gert Borckman.
The church's eastern gable with The old King's Gate/Christian IV's portal executed by Gert Borckman 1635 to Roskilde Cathedral.
4 Holmens kirke set fra Børskanalen. Tronfølgeren Prinsesse Margrethe og Henri, Greve de Laborde de Monpezat blev viet i kirken 10. juni 1967. Kronprinsparrets tvillinger Prins Vincent og Prinsesse Josephine blev døbt i kirken 14. april 2011.
Holmens Church seen from
the street called Holmens Kanal. Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark, when even a princess, was married in the church on June 10, 1967 to the French Count Henri de Laborde de Montpezat. Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary's twin babies Prince Vincent and Princess Josephine were christened in the church on April 14, 2011.

Ankersmedje/The old anchor forge

1562-63
Ankersmedje med gavl mod Børskanalen opføres af Frederiks 2.'s bygmester Peter de Dunker. Bremerholms gamle ankersmedje udgør i dag kirkens kor.
The old anchor forge at Bremerholm Island was built by Peter de Dunker the master builder of King Frederik II.

Holmens Kirke - Christian 4. stil/nederlandsk renæssancestil
Holmens Church - Christian IV Style/Dutch Renaissance Style

1619
Den store Smedje/ankersmedjen ombygges af Christian 4. til flådens kirke og tages i brug den 5. september.

The old anchor forge was converted into a church for the Danish navy by King Christian IV.

1640 Efter ønske fra Christian 4. udvides og ombygges kirken under ledelse af overbygmester Leonhard Blasius. Kirken får sin korsform, det græske kors med lige lange arme. Dunkers gavludformning ud mod kanalen gentog Blasius i de tre andre fløje. Se Rosenholm slot, hvor samme type gavle ses.
Stolestaderne med barokengle på gavlene er fra dette år.

The church was
extended/converted by the chief master builder
Leonhard Blasius and got its Greek cross shape.
1705
Den 18. maj lægges grundstenen til et gravkapel langs Børskanalen af kirkens patron Ulrik Christian Gyldenløve. Kapellet blev udført at Johan Conrad Ernst.
I kapellet står sarkofagerne for bl.a. Niels Juel, Niels Benzon, Niels W. Gade og Tordenskjold. Se nedenfor.

The laying of the foundation-stone of the burial chapel took place on May 18th. The chapel was built by the royal master builder Johan Conrad Ernst.
1834 Restaurering under ledelse af arkitekt Peder Malling. Lille Skriftestol opføres.
Restoration under the leadership of architect Peder Malling.
1872 Omfattende restaurering under ledelse af arkitekt Ludvig Fenger. Kirken får ny hovedindgang i østgavlen. Portalen er den gamle Kongeport fra Roskilde Domkirke udført af Gert Borckman 1635. Store skriftestol og pulpitur i et enkelt galleri hele kirken rundt opføres. Tidligere var der pulpiturer i tre etager.
Comprehensive restoration of the church under the leadership of architect Ludvig Fenger. The old King's Gate/Christian IV's portal executed by Gert Borckman 1635 was transferred from Roskilde Cathedral to Holmens Church's eastern gable, the new main entrance.
1971-72 Restaurering/Restoration.
1-3 Prædikestolen i egetræ udført 1662 af Abel Schrøder d.y/The oak pulpit was executed 1662 by Abel Schrøder The Younger.
1 Moses bærer prædikestolen som næsten Atlas bærer jordkuglen. I sin venstre hånd holder han lovens tavler med de ti bud. Mosesfiguren symboliserer Det Gamle Testamente, fundamentet, som Det Ny Testamente bygger på og som forkyndes fra prædikestolen.
Moses holds the pulpit.
2-3 Krucifix af sandsten fra slutn. af 1600-tallet. Indskriften INRI = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes Konge).

Crucifix, the late 1600s. The inscription above the cross is INRI which means Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, (Jesus of Nazareth, King of the Jews).

1-3 Altertavle af egetræ i barokstil er udført 1661 af Abel Schrøder d.y.

Tavlen er inddelt i 3 vandrette felter. 1. og 2. felt er inddelt af snoede søjler.

I det lodrette midterfelter ses fra neden og opefter: scener som hører påsken til, Kristi Himmelfart og øverst Kristus som verdensdommer.
I 1. vandrette felt ses de fire evangelister med deres symboler. Fra venstre mod højre: Matthæus med englen, Markus med løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen.
Til venstre for Matthæus ses Moses med Loven tavler, og til højre for Johannes ses Johannes Døberen.

I 2. og 3. vandrette felt ses
figurer symboliserende dyderne: Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden, Mådeholdet, Klogskaben, Styrken og Uskyldigheden.
Under Markus og Lukas ses kronede initialer "SA" og "F3" for henholdsvis Dronning
Sophie Amalie og Frederik 3.

Abel Schrøders initialer kan ses i en vinranke.

The oak altarpiece was executed 1661 by Abel Schrøder The Younger.

4 Altersølvet. Sølvalterstagerne er 1873 doneret af Grevinde Danner.
Altar silverware
. The silver candlesticks were in 1873 donated by Countess Danner, the wife of Frederik VII.
1-4 Døbefonten i smedejern dekoreret med bemalinger og forgyldninger og med Christians 4.'s initialer er udført 1646 af Holmens smedemester Hans Ulriksen Svitzer. Det originale dåbsfad af sølv blev omstøbt i 1757, så det kunne passe til C.F. Stanleys nye døbefont af marmor, der nu er placeret i dåbskapellet i Urtegårdsgangen.
Baptismal font
executed 1646 by Hans Ulriksen Svitzer - wrought iron work painted and gilt-decorated.
1 C.F. Stanleys marmorfont i dåbskapellet i Urtegårdsgangen/C.F. Stanley's marble baptismal font.
2 Ludvig Fengers døbefont, 1872, udført i sort marmor og sandsten er placeret i det store gravkapel.
Ludvig Fenger's black marble and sandstone
baptismal font from 1872 placed in The Great Burial Chapel.
3 Niels Juels admiralskib "Christianus Quintus"(Christian 5.) Modellen er fra 1904 og bygget på orlogsværftet efter en tegning fra 1697 af Juels flagskib.
The church's votive ship is a replica of Niels Juel's flagship "Christianus Quintus", 1904.
4 Statue af søhelten Niels Juel (1629-97), Holmens Kanal, udført af billedhuggeren Theobald Stein og arkitekten Albert Jensen i 1878. Afsløret 1881. Monument over de slag Juel deltog i: Erobringen af Gulland (Gotland) 1. maj 1676. Slaget ved Øland, 1. juni, 1676. Slaget ved Møen 1. juni 1677. Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677.
Statue of The Naval Hero Niels Juel (1629-97) placed in Holmens Kanal, executed 1878 by the sculptor Theobald Stein and the architect Albert Jensen. Unveiled in 1881. A monument to his battles, among them The Battle of Køge Bay, a naval battle between Denmark and Sweden that took place on July 1st 1677 during the Scanian War.
1 Dåbskapellet i Urtegårdsgangen: Anton Dorphs maleri "Kristus velsigner de små børn", ophængt 1877, "Skiænket af Pastor L.A. Warburgs Tilhørere, 1876". Under maleriet står C.F. Stanleys marmorfont.
Anton Dorph, "Jesus Blessing the Children". C.F. Stanley's baptismal font is placed in front of the painting.
2

Lambert Daniel Kastens' orgelfacade, 1738. Øverst på facaden ses Christian 6. og Dronning Sophie Magdalenes kronede monogrammer.

The organ facade executed 1738 by Lambert Daniel Kastens.
I kirken er to gobeliner af Naja Salto: "Det ny Jerusalem", 1994, og "Skabelsen", 1994.
In the church are two tapestries by Naja Salto:
"The New Jerusalem", 1994 and "The Creation", 1994.
1-3 Kirkerummet er kalket hvidt. Det har tøndehvælv med stuk udført af Valentin Jæger og Johan Hornborstel.
H.E. Freund har udført englefigurerne i de ovale felter i koret.
Church interior: Walls and ceiling are white washed. Barrel Vaulted roof. Stucco ceiling executed by Valentin Jæger and Johan Hornborstel. H.E. Freund has executed the angels in the oval ceiling medallions in the choir.
4 Barokenglene på stolestadernes gavle er udført i 1640/The pew ends are decorated with Baroque angels, 1640.
Epitafier/Epitaphs
1
Epitafium over Hans Olufsen, ca.1670. Indskriften på barokepitafiet lyder:
Epitaphium formentlig over Hans Olufsen, Kgl. Mayts [Mayestæts]  Kjøkkenskriver, Eier af Lellinge Gaard. Død Anno 1670 og hans efterlevende Hustru Inger Hansdatter. Indskriften opsat 1891
Køkkenskriveren stod for den kongelige husholdning.
I maleriet ses over ægteparret Kristus med korset. Omkring maleriet ses søjler og obelisker hvilende på kugler.
2
Epitafium over Hans Hansen Osten. Begyndelsen på indskriften på barokepitafiet af sandsten og alabast lyder:
HER UNDER HVILER DEN EDLE OG HØIACTBARE SALIGE MAND HANS HANSEN OSTEN ...
Epitafiet med dobbeltportrættet af inspektør over Lolland-Falster, proviantskriver for Københavns slot Hans Hansen Osten (1617-1672) og hustru Abel(e) Cathrine von der Wisch (1627-1676) er udført af Abraham Wuchters og opsat 1674. Maleriet er indrammet af en laurbærkrans med parrets våbenskjold øverst.
De to kvindefigurer, der flankerer indskriften, symboliserer frugtbarhed/lykke/velstand (kvinden med overflødighedshornet) og kærlighed (kvinden med barnet/Jomfru Maria med Jesusbarnet).
De to kvindefigurer på sarkofagens låg symboliserer henholdsvis tro og håb (ankeret).
3
Epitafium over familien Numsen. Før 1652. Maleriet er udført af Karel van Mander.
På billedet ses materielforvalter ved Bremerholm Hans Numsen
(1613-1652), hans to hustruer, hans fire sønner og en datter samt en død tvillingesøn. Hans første hustru Inger Margrethe Wibe (1622-1648), der var datter af biskoppen i Lund Mads Jensen Medelfar døde efter 4 års ægteskab 25 år gammel. Hans anden hustru var Maren Dichman
4 Epitafium over Jørgen Biørnsen, 1676.
1 Epitafium over ægteparret Elisabeth Holst (1740-1773) og Peder Hoppe (1727-1778)
udført af Johannes Wiedewelt, opsat 1774. Wiedewelt har også udført figuren "Borgerdyd" på Frihedsstøtten. Peder Hoppe var konferensråd og assessor i højesteret.
Teksten i marmorindskriftsfeltet står på latin under parrets våbenskjold.
I fodstykket ses en rundbuet niche med en urne. På nichens buekant ses to kvinder symboliserende henholdsvis den himmelske kærlighed (figuren skuer opad) og den jordiske kærlighed (mor med barn).
2 Epitafium over Cecilia Catharina Falsen (1784-1816). Kaptajn Jørgen Conrad Falsen opsatte i 1828 epitafiet over sin afdøde hustru. På epitafiet ses Bertel Thorvaldsens medaljon "Natten". Under epitafiet ses to figurer, til venstre evangelisten Johannes med sin ørn (som apostel ses han skægløs og med en kalk) og apostlen Andreas med sit X-kors.
3
Epitafium over Gabriel Jacobsøn Küng (1603-1684) og hans hustru Ellene Peders Daater (1605 -1676). Begyndelsen på rammeindskriften lyder:
Der under hviler den Høiagtbare og Velfornemme, nu Salige Mand GABRIEL JACOBSØN KÜNG, fordum Skibsskriver udi KONG MAYS. [Mayestæts] Tieneste i 23 aar og Spisemester paa Bremmerholm udi 32 aar og ... det Bremmerholmiske Syg og Questhuus Forstander i 10 aar. Saa og denne Kirkes Forstander og formynder udi 27 aar.
På maleriet, der er det eneste bevarede af det epitafium Küng lod bygge i 1676, ses han med sin hustru og syv børn.
4
Gravsten for Johan Michael Herbst (1699-1762) og hustru Anna Cathrine Herbst.
Begyndelsen på indskriften lyder:
Her hviiler den Høiædle og velb. [velbyrdige] nu sal. [salige] Herre Hr. Joh. [Johan] Michael Herbst, fordum K.M. Schoutbynacht [kontreadmiral] og Chef for Holmen ...
Det store gravkapel/The Great Burial Chapel

1 Det store gravkapel/kapelsalen, tegnet af Johan Conrad Ernst, blev opført 1705-08.
The Great Burial Chapel designed by Johan Conrad Ernst was built 1705-08.
2 Udsigt til Børsen fra Det store gravkapel. 
View of Børsen, from the Great Burial Chapel. Børsen,
previously home to the Copenhagen Stock Exchange, was built 1618-24 by King Christian IV in Dutch Renaissance Style.
3
Mindetavle over C. F. Hansen, G. F. Hetsch, Fru C.A.A. Hetsch og Frøken W.J. Hansen.
Memorial tablet to C. F. Hansen, G. F. Hetsch, Fru [Mrs] C.A.A. Hetsch and Frøken [Miss] W.J. Hansen.
4

Admiral Niels Juels kapel. Her hviler ud over Niels Juel (1629-1697) hans hustru og hans to sønner.

Niels Juel's burial chapel.

1-5 Søhelten Peder Wessel Tordenskjolds gravmæle. Marmorsarkofag og niche med stele på hvilken hans portræt ses. Tordenskjolds kiste var til 1819 hensat i krypten under kapelsalen.
The
Sarcophagus of
the Danish-Norwegian naval hero Peder Wessel Tordenskjold.
3
Tordenskjold født 28. oktober 1690, død 12. november 1720. Den dansk-norske søhelt blev født i Trondheim og døbt Peder Jansen Wessel. I 1716 adlet Tordenskjold. Han døde i duel i den tyske by Gleidingen beliggende mellem Hannover og Hildesheim.
Slangen med de syv hoveder - Tordenskjold døde i fægteduel med slangens ejer
I juli 1720 underskrives "Freden på Frederiksborg" og dermed er Store Nordiske Krig slut. Tordenskjold rejste ud for at søge fremmed orlogstjeneste formentlig i England. I efteråret rejste han til Tyskland mod Hannover, hvor den engelske Kong Georg I, der også var kurfyrste af Hannover, opholdt sig. Det var under rejsen kommet Tordenskjold for øre, at der var falskspillere på spil. I Hamborg var hans ven Abraham Lehn, der var på dannelsesrejse, blevet kontaktet af en mand, der vidste hvem, der ejede "slangen med de syv hoveder" og i nysgerrighed efter at se dette uhyre tog Lehn med den fremmede hjem til slangens ejer oberst Jacob Axel Staël von Holstein. Mens Lehn ventede på at se slangen, der aldrig dukkede op, blev han lokket til kortspil og tabte en stor sum penge. Tordenskjold satte sig for at stoppe denne falskspiller, som han mente nu var i Hannover, hvilket var tilfældet. Stäel von Holstein og Tordenskjold var begge gæster ved samme selskab i Hannover, hvor Tordenskjold berettede om Lehn, slangeuhyret og store tab i kortspil. Stäel von Holstein oplyste, at han var spilleren og uhyrets ejer men nægtede, at der var tale om falskspil. Uenighed om spillets karakter førte til skænderi og slagsmål og udfordring til duel. Duellen, som Tordenskjold flere gange forsøgte at afværge, foregik uden for landsbyen Gleidingen syd for Hannover og her blev Stäel von Holstein Tordenskjolds banemand.
Tordenskjolds lig førtes til København og i nattens mulm og mørke nedsat i krypten i Holmens kirke uden ceremoni af nogen art, begrundet med at han var død i duel, som var ulovligt.
Først 1819 blev liget flyttet til Holmens kirkes kapelsal og nedsat i marmorsarkofagen men uden kirkens velsignelse.
Den 12. november 1995, 275-året for hans død fik Tordenskjold en kristen begravelse.
Tordenskjold born October 28, 1690, died November 12, 1720. He died in an illegal duel in 1720, so a Christian funeral was out of the question. On November 12, 1995, 275 years after his death, a Christian burial ceremony was held in Holmens Church.
4 Teksten på stelen lyder:
HELTEN PEDER TORDENSKIOLD VICEADMIRAL. HAM NÆVNEDE HANS KONGE MED HÆDER. HANS MEDBORGERE MED GLÆDE. HANS FIENDER MED SKRÆK. DANMARKS AARBØGER BEVARE HANS DAAD. FREDERIK DEN SIETTE SATTE HAM DETTE GRAVMINDE.
5 På sarkofagen står: DÜNEKILEN MARSTRAND ELFSBORG
6 Statue af Tordenskjold i korurtegården udført af H.W. Bissen 1864-68.
Statue of Tordenskjold
(1690-1720) executed by H.W. Bissen 1864-68.
7 Siden 1865 har man kunnet købe en æske "Tordenskjold" (tændstikker). Portrættet af Tordenskjold er udført af Baltasar Denner.
Tordenskjold's portrait on matchboxes has existed since 1865. The portrait is executed by Baltasar Denner.
1
Gravmæle over Niels W. Gade, indskriften over sarkofagen lyder:

NIELS W. GADE
født d. 22.2.1817 - død d. 21.12.1890.
Professor Dr.phil., Organist ved
Holmens Kirke i 32 Aar.

Af Toner bygged Han sin Jacobsstige
Fra Jordens Mørke op til Lysets Rige,
I dem Hans Drøm fik Liv. Hans Tanke Vinger,
Og gjennem dem Hans Eftermæle klinger.

Sepulchral monument for Niels W. Gade, composer and organist at Holmens Church.
2 Niels Benzons gravkapel/Niels Benzon's burial chapel.
3
Mindetavlen "Pro Patria" (lad os arbejde for fædrelandet). På tavlen står navnene på dem fra det danske Søværn, der faldt under 2. verdenskrig. Nederst står:
DE LÆRTE OS: LAD TVANG OG TRÆLDOM TRUE
FRI MAND KAN DØ - MEN INTET KAN HAM KUE
Memorial tablet "Pro Patria" (let us work for our country) to Fallen sailors in the Royal Danish Navy during World War II.
4 Gravmæle over Admiral Carl Wilhelm Jessen/Sepulchral monument for Admiral Carl Wilhelm Jessen.
Christian 4.'s observationstårn fra 1642
The Round Tower built 1642
Rundetårn, kirketårn (Trinitatis Kirke) og observatorium/The Round Tower, church tower (Trinitatis Church) and astronomical observatory.
1 Rundetårn/The Round Tower.
2-3 Trinitatis Kirke prædikestolen og altertavlen/Trinitatis Church, the pulpit and the altarpiece.
4 Regensen/Regensen, the Royal Collegium in Copenhagen still used for is original purpose. 
1-2 Borgmestergården på Amagertorv fra 1616. Her ses brydningen mellem gotik og renæssance, den gotiske himmelflugt og renæssancens regelmæssighed. Nu Royal Copenhagen.
Royal Copenhagen
, Strøget
, former residence of the Lord Mayor.
3-4 Partier fra Amagertorv/Views of Amagertorv.
1-3 "Store Lækkerbisken", opført 1582, lå på Amagertorv og var byens fornemste gæstgivergård.
"Store Lækkerbisken" (Great Delicacy) at Amagertorv, built 1582, was Copenhagen's most fashionable inn.
1-2 Storkespringvandet, Amagertorv, 1894, tegnet af Edvard Petersen og udført af Vilhelm Bissen (søn af H.W. Bissen). Fuglene er hejre, ikke storke har det været sagt i mange år, men ifølge biolog fra Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted, der i 2006 studerede springvandet, er der ingen tvivl om, at fuglene er storke.

Springvandet var i 1960'erne samlingssted for hippier. Protestsangeren Cæsar (Bjarne Rasmussen) sang om "Det store stygge Storkespringvand" med tekst af Thøger Olesen.
Stork Fountain, 1894, Amagertorv, designed by Edvard Petersen and executed by Vilhelm Bissen.
It has been said for years that the birds are herons and not storks. In 2006 the biologist Knud Flensted, Danish Ornithological Society, stated that the birds are storks.

3 St. Petri Kirke/St. Petri Church.
4 Vor Frelser Kirke på Christianshavn, barok, 1694, tegnet af Lambert van Haven. Det snoede spir fra 1752 er tegnet af Lauritz de Thurah.
The Church of Our Saviour
, Chistianshavn, 1694, designed by Lambert van Haven. The twisted spire, 1752, was designed by Lauritz de Thurah.
Børsen
16. april 2024. Børsen er brændt, Dragespiret kollapset. Bygningen var under renovering da branden opstod.
16 April 2024. Børsen is on fire, the Dragon Spire has collapsed. The building had been under renovation when the fire broke out.
Børsen husede Københavns Fondsbørs til 1974, hvor Fondsbørsen flyttede til Nikolaj Plads. Børsbygningen blev opført 1618-24 af Christian 4. i nederlandsk renæssancestil. I 1857 solgte Frederik 7. bygningen til Grosserer-Societetet, og den har siden været privatejet. Den ejes i dag af Dansk Erhverv. I 1997 overrakte H.K.H. Prins Henrik Europa Nostra Prisen til Børsen for renovering af vestgavl og rampe.
Dragespiret med de fire dragehaler der snor sig sammen er fra 1625 og er bygningens vogter mod fjender og ildebrand. Dragespiret blev fornyet i 1775-77.
I 1745 blev bygningen restaureret af
Nicolai Eigtved, og på rampen blev opstillet statuer udført af J.C. Petzold af Neptun havets gud med treforken, og Merkur handelens gud med pengepose og
den vingede heroldstav, merkurstaven, samt bevinget hat og fodtøj. 
Børsen, previously home to the Copenhagen Stock Exchange, was built 1618-24 by King Christian IV in Dutch Renaissance Style.
Vor Frue Kirke/Our Lady's Church
Drop Down Menu
Vor Frue Kirke Københavns Domkirke, Nørregade, tegnet af arkitekten C.F. Hansen. Kirken blev opført 1810-26. Kronprinsparret blev gift i kirken 14. maj 2004. Vor Frue Kirke indgår i den danske kulturkanon.

Our Lady's Church. May the 14, 2004 Crown Prince Frederik and Mary Donaldsen got married in the church. The Church was built 1810-26 and designed by the Danish architect C.F. Hansen. Our Lady's Church is represented in the Danish Cultural Canon.

1-3 H.W. Bissens "Moses", 1858, placeret foran kirken/Sculpture of Moses, 1858, by H.W. Bissen, placed in front of the church.
4 "Kong David", 1860, udført af Jens Adolf Jerichau. Statuen blev stjålet i 2008, og den nuværende statue fra 2010 er en genskabning af den originale.
"King David", the original statue from 1860, executed by the Danish sculptor Jens Adolf Jerichau, was stolen in 2008. The present statue is from 2010 and a re-creation of the original.
1 Thorvaldsens Kristusfigur, 1821/Figure of Christ, 1821, by Bertel Thorvaldsen.
2 Dåbens Engel, 1823, udført af Thorvaldsen/Angel of Baptism, 1823, by Thorvaldsen.
3 Dåbens Engel, Thorvaldsens Museum/Angel of Baptism, Thorvaldsens Museum, Copenhagen.
1-4 Apostlene med deres attributter/Apostles with their symbols.
1 Andreas med sit X-formede kors/St. Andrew with his X-shaped cross on which he was crucified.
2 Bartholomæus med sin kniv. I hånden holder han sit eget skind, han blev flået/Bartholomew with his knife and his own skin.
3 Johannes skriver på sit evangelium, ved hans fod ses hans symbol ørnen, fuglenes konge, der kan se direkte ind i solen og symboliserer de højder han når i sit evangelium, der afviger i opbygning og sprog fra de tre synoptiske evangelier.
St. John writing his Gospel. To his left is his symbol, the eagle, the king of birds.
4 Petrus/Peter med sine nøgler. I Matthæusevangeliet 16, 18-20 står: "Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene." De to nøgler symboliserer syndsforladelse (døren til Guds rige lukkes op) og fordømmelse eller bandlysning (døren låses igen).
Petrus/Peter with his keys.
1 Bispegården.
Reformationsmonumentet/Monument to the Reformation
læs om Reformationen og se fotos fra Wittenberg
read about the Reformation and see photos from Wittenberg

1-3 Reformationsmonumentet, 1937-41, tegnet af Max Andersen og Harald Lønborg-Jensen. Monumentet står over for Vor Frue Kirke.
Monument to the Reformation, 1937-41, by Max Andersen and Harald Lønborg-Jensen.
4 Martin Luther hamrer sine 95 teser op på Slotskirkens dør i Wittenberg, maleri udført 1872 af den belgiske historiemaler Wilhelm Ferdinand Pauwels (1830-1904).
Martin Luther nailing his 95 theses to the door of the Castle Church of Wittenberg, painting executed 1872 by the Belgian history painter Wilhelm Ferdinand Pauwels (1830-1904)
.
1 Hans Tausens prædiken i Viborg Graabrødre Kirke. Afbrydes af væbnede mænd.
2 Herredagen i København vedtager Reformationens indførelse 30. oktober 1536.
3 Dansk gudstjeneste efter Reformationens indførelse. Peder Palladius prædiker.
4 De evangeliske biskopper indvies i Vor Frue Kirke i København 2. september 1537.
Buster på Frue Plads/Busts, Frue Plads
Niels Bohr
(1885-1962)
fysiker/Danish physicist.

Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, 1957.

Japetus Steenstrup
(1813-1897)
zoolog/Danish zoologist.

Vilhelm Bissen, 1898.

Joakim Frederik Schouw
(1789-1852)
botaniker/Danish botanist.

Vilhelm Bissen, 1854.

Henrik Nikolai Clausen
(1793-1877)
teolog/Danish theologian.

Vilhelm Bissen, 1880.

Johan Nicolai Madvig
(1804-1886)

filolog/Danish philologist.
Vilhelm Bissen, 1887.
Vilhelm Thomsen
(1842-1927)
filolog/Danish philologist.
Ludvig Brandstrup, 1921.
Hans Lassen Martensen
(1808-1884)
biskop/bishop.
Jacob Peter Mynster
(1775-1854)

biskop/bishop.

Christopher E.F. Weyse
(1774-1842)
komponist/Danish composer
H.W. Bissen, 1866.
Coelestem adspicit lucem
Den (ørnen) ser mod det himmelske lys
It (the eagle) looks at the heavenly light
Københavns Universitet, Frue Plads/The University of Copenhagen, Frue Plads (Our Lady's Square) Københavns Universitet
Søndre Campus
 
1-2 Metropolitanskolen, 1811-16, tegnet af C.F. Hansen, Fiolstræde bag Vor Frue Kirke. I 1938 overtog universitetet skolebygningen, kendt som Metroannekset. Det er på Metropolitanskolen Lektor Blomme terroriserer eleverne i Hans Scherfigs roman "Det forsømte forår".
The Metropolitan School from 1816-1938, designed by the architect C.F. Hansen
1-4 Klassisk udsmykning af forhallen Københavns Universitet, Frue Plads. Udsmykning udført 1844-53 af Georg Hilker (dekorationer), Constantin Hansen (fresker) og H.W. Bissen (statuer).
Vestibule decoration of the University of Copenhagen, 1844-53, executed by Georg Hilker (decorations), Constantin Hansen (frescoes) og H.W. Bissen (statues).
2
"Pallas Athenes fødsel", 1850. Hefaistos har spaltet Zeus' hoved. Sammen med fødselsgudinden Eileithyia viger han tilbage for den nyfødte Athene, der i ildrød dragt svinger sin lanse.
"The Birth of Pallas Athena", 1850.
3
"Athene fulgt af den vingede sejrsgudinde Nike i striden med Poseidon om Attika",
1851-52. Athene peger på oliventræet, som hun har plantet og Poseidon på den kilde, der sprang af klippen, da han stødte sin trefork mod den.
"Athena with her companion, Nike, the winged goddess of victory, in her dispute with Poseidon for possession of Attica".
4 Loftsfreske/Ceiling fresco.
1-5 Dragespringvandet, 1923, Rådhuspladsen af Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll.
Dragon Fountain, 1923, the Town Hall square, by Joakim Skovgaard and Thorvald Bindesbøll.
6 Drager, Rådhuset.
Dragons, The Town Hall.
Nyrops Rådhus/Nyrop's Copenhagen Town Hall
Københavns Rådhus, 1892-1905, tegnet af arkitekten Martin Nyrop (1849-1921). Den nationalromantiske arkitektur fik sit gennembrud med Nyrop, han videreførte arkitekten Johan Herholdts tanker om en romantisk-historisk retning og tilføjede nye elementer fra dansk middelalder. Han brugte materialer som mursten, tegltag og træ.
Copenhagen Town Hall
, 1892-1905, designed by the architect Martin Nyrop.
1-2 Forgyldt statue af biskop Absalon (ca. 1128-1201) udført af Vilhelm Bissen, indviet 1901, inspireret af stenen på Absalons grav i Sorø Klosterkirke udført af Morten Bussert og placeret i 1537, da Absalons grav blev åbnet for første gang.
Historierne om at København på Absalons tid var en lille flække er modbevist, den var allerede da en by og et handelscentrum, så at betragte Absalon som Københavns grundlægger er ikke korrekt.
Gilded statue of Bishop Absalon executed by Vilhelm Bissen, inaugurated 1901.
Inspirationskilden til Københavns rådhus var rådhuset i Siena i Norditalien.

Nyrop was influenced by The Palazzo Pubblico (town hall) of the city of Siena in northern Italy.

1-2 Lurblæserne ved Københavns Rådhus siges at ville blæse i hornene når en jomfru går forbi.  
Statue of the Lure-players at Copenhagen Town Hall, they are said to play when a virgin pass. 
3 Anders J. Bundgaards Politibetjent, 1900/Policeman, 1900, executed by Anders J. Bundgaard.
4 Anders J. Bundgaards portrætmasker/Portrait masks by Anders J. Bundgaard.
1 Agnes Slott-Møller, hovedportalen på det nye Rådhus i København, 1895, inskriptionen lyder "Saa er By som Borger".
Agnes Slott-Møller, main portal, 1895, Copenhagen Town Hall.
2-4 Interiør Københavns Rådhus/Interior of Copenhagen Town Hall.
1 Interiør Københavns Rådhus/Interior of Copenhagen Town Hall.
2-4 Le Méridien Palace Hotel, 1907-10, Jugendstil, tegnet af Anton Rosen. Til Landsudstillingen i Århus i 1909 tegnede Rosen Elektricitetstårnet.
1-3 Frederiksberg Rådhus,
opført 1942-53, af arkitekterne Henning Hansen (død 1945), Carl H. Nimb og Helge Holm.

Frederiksberg Town Hall, built between
1942-53.
1-3 Lundstrøms mosaikker. Vilhelm Lundstrøm udførte fra 1935-38 de store mosaikker til Frederiksberg Svømmehal. Kartonerne hænger i Scandinavian Congress Center i Aarhus.
Large mosaics of bathers
, 1935-38, executed by Vilhelm Lundstrøm for the Swimming Baths in Frederiksberg.
4 Frederiksberg Svømmehal, 1931-34, tegnet af arkitekten A.S. Lauritzen.
Frederiksberg Swimming Baths, 1931-34, designed by the architect A.S. Lauritzen.
1-4 Gefionspringvandet, 1908,  udført af billedhuggeren Anders Bundgaard. I den mytiske fortælling fik gudinden Gefion lov til, af den svenske sagnkonge Gylfe, at beholde det land, hun på én nat kunne pløje ud af Sverige. Det var Gylfes belønning for en nat med den smukke gudinde. Kæmpeokserne er hendes fire forvandlede jættesønner. Landområdet hun pløjede ud blev Sjælland.
The Gefion Fountain, 1908, executed by the Danish sculptor Anders Bundgaard.
5-6 Den anglikanske kirke Sankt Albans kirke, Churchillparken/St Albans Anglican Church, Churchillparken.
1 Prinsesse Maries Monument, 1912, Langelinie, udført af Carl Martin-Hansen. På soklen ses en siddende kvinde, sømandsenke, med sit barn, der hentyder til Prinsessens velgørenhedsarbejde for søfolk og deres enker. Prinsesse Marie (1865-1909) var gift med Prins Valdemar, der var søn af Kong Christian 9.
2-3 Monument for søhelten Ivar Huitfeldt, 1886, af F.E. Ring og Vilhelm Dahlerup.
1-2 Kastellet og Kastelskirken/The Citadel of Copenhagen and the Citadel Church.
3-4 Kastelsparken/Citadel Park.
1-2 Kastelsparken/Citadel Park.
3-4 Svenska Gustafskyrkan, den svenske kirke, opkaldt efter Kong Gustaf 5., opført 1908-11, tegnet af Theodor Wåhlin, der i 1902 blev ansat som domkirkearkitekt ved Lund Domkirke.
The Swedish Gustaf Church named after King Gustaf V of Sweden, built 1908-11, designed by Theodor Wåhlin.
5 Sophus Bauditz, (1850-1915), forfatter og skolemand. Skulptur udført 1920 af Aksel Hansen, Østre Anlæg.
Sophus Bauditz, (1850-1915), Danish writer and educator. Sculpture executed 1920 by Aksel Hansen, Østre Anlæg.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt