Drop Down Menu
Horsens
Drop Down Menu
 
Vær Kirke/Vær Church
Til ve. dør til herskabsstolen (tilbygning 1788-89), til hø. tilmuret kvindedør.
To the left, door to the gentlefolk's gallery (added 1788-89), to the right walled up women's door.
Den oprindelige kirke på stedet, der bestod af skib og kor, blev opført i 1200-tallet i romansk stil. I beg. af 1500-tallet opførtes tårn og våbenhus og ifølge indskrift i sandstensplade på våbenhusets gavl "REPARERET ANNO MDCCLXXXVIII" (1788). Alle vinduer er spidsbuede undtagen tårnets, der er rundbuede.
Skibets loft er fladt, tidligere med malede kassetter. Koret har hvælv. Gravkapellet i tårnrummet er med tøndehvælv og rundbue ind til skibet.

Vær Kirke var ejet af sognets hovedgård Stensballegård til 1971, hvor den overgik til selveje.

The original church on the site, consisting of a nave and a chancel, was built in the 13th century in Romanesque style. In the early 16th century the tower and the porch were built and according to the church porch inscription "REPARERET ANNO MDCCLXXXVIII" repaired in 1788. The windows are Gothic/pointed arches except from the tower windows, they are Roman/round arched.
The nave has a flat ceiling, formerly with painted ceiling-cassettes. The chancel is vaulted. The burial chapel has a barrel vault and a round arch.
Vær Church was owned by Stensballegaard Manor until 1971, when it became freehold
.

1
Greve og rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699) var en politisk begavelse med store ambitioner og arrogance. Han blev født i København, søn af vinstueejer Joachim Schumacher, og han døde i Trondheim i Norge, og kisten blev overflyttet til kapellet i Vær Kirke på initiativ af hans datter Charlotte Amalie, der var gift med baron Krag til Stensballegaard, og som han havde fået i ægteskabet med Karen/Cathrine Nansen, der døde i barselsseng efter at have født Charlotte Amalie. Karen Nansen var barnebarn af Hans Nansen, borgmester i København.

Griffenfeld udarbejdede kongeloven af 14.11.1665, som Frederik 3. underskrev, og med den blev det enevældige kongedømme indført i Danmark. Peder Schumacher blev i 1673 adlet Griffenfeld.

Christian 5. erklærede i 1675 Sverige krig med det formål at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage som Frederik 3. mistede ved Roskildefreden. Kongen fik støtte fra snaphanerne/friskytterne, som bekrigede de svenske soldater. Krigen sluttede i 1679, danskerne måtte affinde sig med fredsaftalen fra 1660 (pres fra Frankrig, som var Sveriges allierede). Griffenfeld var den mest magtfulde af kongens mænd, han ønskede ikke sammenstød med Frankrig. I 1676 blev hans forbindelser med franskmændene afsløret, han blev fængslet for højforræderi og dømt til døden, men blev benådet med livsvarigt fængsel - først som fange i Kastellet i København, senere overført til fæstningen Munkholmen ved Trondheim, hvor han var indsat fra 1680-98 og fik herefter lov til, på grund af svigtende helbred, at flytte ind til Trondheim, og døde kort tid efter.

Peder Schumacher, Count Griffenfeld (1635-1699), was a Danish statesman. In 1665 he prepared the King's Law, the written constitution of Danish absolutism.
I 1676 Griffenfeld was arrested for bribery, tried and sentenced to death. His sentence was commuted to life imprisonment - in Copenhagen Citadel and in Munkholmen Island, Trondheim, Norway, from
1680-98. Due to failing health he was allowed to move to Trondheim in 1698, he died soon after. His remains were returned to Denmark, to Vær Church, arranged by his daughter
Charlotte Amalie, married to baron Krag to Stensballegaard.
2 Statue af Rigskansler Peder Griffenfeld, udført 1922 af Carl Martin-Hansen, Det Kongelige Biblioteks Have, København.
Statue of Chancellor Peder Griffenfeld, executed 1922 by Carl Martin-Hansen, The Royal Library Garden, Copenhagen.
3 Griffenfeld på skafottet/Griffenfeld on the scaffold.
4 Griffenfeld føres til fængslet i Kastellet, 11. marts 1676, tegning af Adolph Kittendorf efter maleri af F.C. Lund.

Griffenfeld, prisoner of state, taken to the Citadel, 11 March, 1676, drawing by Adolph Kittendorf after painting by F.C. Lund.

5 Frederik baron Krag (1655-1728) til Stensballegaard, Gehejmeråd, vicestatholder i Norge, født i Flensborg, død på Stensballegaard, begravet i Vær Kirke og hans anden hustru Charlotte Amalie Griffenfeld (1672-1703), født i København, død på Stensballegaard, begravet i Vær Kirke. Charlotte Amalie var datter af Peder Schumacher Griffenfeld og Karen/Cathrine Nansen (1656-1672).

Baron Frederik Krag (1655-1728) of Stensballegaard and his second wife Charlotte Amalie Griffenfeld (1672-1703).

 
Stensballegaard, hovedbygning opført 1692-93 i barokstil tegnet af Ernst Brandenburger. Stensballegaard hovedgård er nævnt første gang i 1341. Efter 1690 erhvervedes Stensballegaard af baron Frederik Krag via hans kone Charlotte Amalie Griffenfelds mødrende arv.

Stensballegaard blev i 1748 ophøjet til stamhus, dvs. et jordegods der udelt skulle arves af ældste søn. Godset måtte ikke deles og ikke sælges. Ifølge Grundloven af 1849 bortfaldt retten til at oprette nye stamhuse, og med lensafløsningen i 1919 ophævedes de helt, og godsejerne mistede deres privilegier. Fra 1928 har Stensballegaard været ejet af slægten Ahlefeldt-Laurvig.

Vær Kirke var ejet af Stensballegaard til 1971, hvor den overgik til selveje.

Stensballegaard, Baroque manor, main building built 1692-93, designed by the architect Ernst Brandenburger.
Stensballegaard. Foto anvendt med tilladelse fra
Jannik Ahlefeldt-Laurvig, Stensballegaard Gods.
Griffenfelds kapel/Griffenfeld's Chapel
På gitterdøren til kapellet ses kronede monogrammer. På venstre dør står "PG" (Peder Griffenfeld), herover hans våbenskjold, en grif, og under monogrammet er angivet årstallet for hans død "1699". På højre dør står "K" (Krag) og herover hans våbenskjold, tre krager, og under monogrammet er angivet årstallet for hans død "1728".

Chapel door with crowned monograms. On the left door: "PG" (Peder Griffenfeld), his coat of arms, a griffin, and the year of his death "1699". On the right door: "K" (Krag), his coat of arms, three crows, and the year of his death "1728".
1-2 Tårnrummet, åbent gravkapel med gitter. Over indgangsbuen til kapellet står:

"HER LAGDES KRAGH OG GRIFFENFELD OG HER HÆDRES DANSK BLOD OG DYD AF EFTERSLÆGTEN".
Se Griffenfelds kapel, Helligåndskirken, København.

Tower room, burial chapel to Krag and Griffenfeld.

3
I kapellet er kister med de jordiske rester af:
In the Chapel are coffins containing the remains of:
- Greve og rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699). Læderbetrukken kiste i midten.
Chancellor Peder Schumacher, Count Griffenfeld (1635-1699). Leather coffin, in the middle.
- Karen/Cathrine Nansen (1656-1672). Griffenfelds hustru. Læderbetrukken kiste forrest til ve.
Karen/Cathrine Nansen (1656-1672). Griffenfeld's wife. Leather coffin, front left.
- Charlotte Amalie Griffenfeld (1672-1703). Peder Griffenfelds datter. Fyrretræskiste placeret under tårnvinduet.
Charlotte Amalie Griffenfeld (1672-1703). Peder Griffenfeld's daughter. Pine coffin, placed under the tower window.
- Frederik baron Krag (1655-1728) til Stensballegaard, Gehejmeråd, vicestatholder i Norge. Gift med Peder Griffenfelds datter Charlotte Amalie. Fyrretræskiste forrest til højre.
Baron Frederik Krag (1655-1728) of Stensballegaard Manor, Privy Councillor, governor-general of Norway. Married to Peder Griffenfelds daughter Charlotte Amalie. Pine coffin, front right.
4-5
Epitafium i kapellet over Baron Frederik Krag med hans våbenskjod, tre krager. En buste af Krag ses i portrætmedaljonen omgivet af "Fama", romersk gudinde for rygter og sladder, med trompet og vinger og "Justitia", retfærdighedens gudinde med bind for øjnene. Øverst ses puttier.
Memorial tablet to Baron Frederik Krag with his coat of arms, three crows. A bust of him is surrounded by "Fama", Roman goddess of rumors and gossip, and by "Justitia", Roman goddess of justice.
1-5
Korparti i Louis Seize stil (tidlig nyklassicisme) bestående af skrifte- og degnestol, arkader og alter. Altertavle med maleri af "Kristus i Getsemane Have", 1873 udført af Frederik Ludvig Storch. I tavlens fodstykke er et citat fra Lukasevangeliet, 22,42: "Fader, vilde du tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!".
De lukkede skrifte- og degnestole er bygget op ad væggen på begge sider af alteret og buede portaler forbinder dem til altertavlen. Bag portalernes forhæng er et rum, der anvendes som sakristi. Stolen til venstre betegnes skriftestolen. Skrifte- og degnestolenes malerier, fra o. 1788, har tidligere dekoreret herskabsstolen der blev fjernet i 1906. Malerierne er formentlig udført af den kunstner, der udførte pulpiturernes malerier.
Chancel interior, Louis XVI style (early Neoclassicism) consisting of a confessional, arcades and altar. The altarpiece "Christ in the Garden of Gethsemane", 1873, painted by Frederik Ludvig Storch.
1-3 Prædikestol, 1587, skænket af slægten Rosenkrantz til Stensballegaard. Kurven har fire fag. I de nederste store felter er arkadefag, i felterne herover er reliefskåret ornamentik såsom løvehoved og slægten Rosenkrantz' våbenskjold. Felterne er indrammet af søjler. Herover ses indskriftfelter.

Pulpit, 1587, donated by the noble family Rosenkrantz of Stensballegaard Manor.

4-5 Romansk døbefont. Kummen er en variant over Horsenstypen kendetegnende ved at kummen har tovsnoninger og løver. På kummen i Vær ses løver med åbent gab og tunge hængede ud og en hale der svinger sig op over ryggen samt en mandsfigur med hænderne i siden. 

Romanesque baptismal font.

1 Herskabsstol eller der hvor stolen oprindelig var og hvor kirkeejerne sad. Herskabsstolen var næppe i brug i årene op mod 1906, hvor Stensballegaard og hermed Vær Kirke var ejet af herskabet på Frijsenborg. Stolen blev taget ned i 1906 for at give plads til et nyt orgel med tre stemmer bygget af A.C. Zachariasen & Søn, Århus. Orglet fyldte ikke mere end at den bageste del af herskabsstolen kunne bevares. I 1965 blev et nyt orgel med seks stemmer indbygget af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri, Horsens, og den sidste del af herskabsstolen blev fjernet. I 1996 blev det nuværende orgel med 13 stemmer, bygget af Marcussen & Søn Orgelbyggeri, Aabenraa, anbragt på det sydlige pulpitur, hvilket bl.a. betød at organisten havde adgang til orgelet fra kirkerummet og ikke skulle benytte den udvendige dør til herskabsstolen. Hvor orglet og herskabsstolen havde været fra 1906-96 blev opført en lukket afskærmningsvæg som stilmæssigt svarer til kirkens øvrige interiør. Gammelt billede fra Nationalmuseet, hvor herskabsstolen og kasetteloftet kan ses.

The gentlefolk's gallery (removed 1906) is marked on the wall.

2-5 Pulpiturer, malerier fra o. 1788-89. Motiverne er apostlene og profeterne (Esajas, Jeremias, Hoseas, Joel, Amos, Ezekiel, Daniel, Jonas, Mikas, Habakkuk).
Galleries, paintings from about 1788-89. The motifs are the apostles and the prophets.
1
Epitafium, 1678-81, over sognepræst Jens Pedersen Bai (d. 1687) og hans to hustruer, Mette Jensdatter og Anne Giertsdatter og to børn. Centralt ses de afdøde portrætteret og over dem Kristus med opstandelsesfanen. Gesimsteksten lyder: "Eders Been skalle grønnis som græsset oc da skal Herrens Haand kiendis hos hans Tienere. Esa. cap. 66. vers 14". Til siderne for portrættet ses Moses med tavlerne og Johannes Døberen. Epitafiets top krones af den velsignende Kristus med jordkuglen flankeret af kranier fra hvis øjenhuler der vokser kornaks som symbol på opstandelsen. Puttier, kranier og ornamentik ses i tavlen.
Memorial tablet, 1678-81, to the parish priest Jens Pedersen Bai (died 1687) and his two wifes, Mette Jensdatter and Anne Giertsdatter and two children.
2 Krucifiks på triumfvæggen, slutn. 1800-tallet. Indskriften INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus fra Nazaret, Jødernes konge).
INRI er forbogstaverne på den latinske indskrift/Titulus Crucis som Pontius Pilatus, den romerske statholder i Judæa, der dømte Jesus, satte på korset. Forkortelsen INRI ses ofte i kunsten, men på Kristi Kors forekom forkortelsen ikke, men ifølge Johannesevangeliet hele teksten på tre sprog.
Crucifix, late 19th century.
3 Malmlysekrone skænket 1695 af baron Frederik Krag og Charlotte Amalie Griffenfeld.
Chandelier donated 1695 by baron Frederik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld.
1 Mindesten i våbenhuset, ca. 1740, over Casper Ernst Ramsland, som var to små drenge (to og fire år), begge med samme navn og sønner af forpagteren på Stensballegaard.

Tombstone of Casper Ernst Ramsland, two children with the same name (two and four years old) sons of the tenant at Stensballegaard Manor.

2 Mindesten i våbenhuset over Folmer Axelsen Rosenkrantz til Stensballegaard (d. 1586) og hans hustru Margrete Gyldenstierne til Tim (d. 1581) samt deres to sønner, begge med navnet Knud Rosenkrantz.

Tombstone of Folmer Axelsen Rosenkrantz of Stensballegaard Manor (died 1586) and his wife Margrete Gyldenstierne of Tim (died 1581) and their two sons both with the name Knud Rosenkrantz.

3 Mindesten i våbenhuset over Otto Frederichsen Winter (1740-1809) gartner på Stensballegaard og hans hustru Ane Magrethe Skriver.
Tombstone of Otto Frederichsen Winter (1740-1809) gardener at Stensballegaard Manor and his wife Ane Magrethe Skriver.
Hatting Kirke/Hatting Church
Hatting Kirke, 1786-87, Louis Seize stil (tidlig nyklassicisme), opført for kirkeejeren Lars Thygeson til Bygholm. I 1916 overgik kirken til selveje, hvilket vil sige, den blev en almindelig sognekirke. 

Arkitekten er formentlig Anders Kruuse, Horsens, i samarbejde med billedhuggeren Jens Hiernøe. Præstegården opførtes i 1790 af Anders Kruuse.
Middelalderkirken, der har stået på samme sted som den nuværende kirke, vides der stort set intet om ud over, at den var hvidkalket, havde blytag og et våbenhus, og det antages at den nuværende kirkes grundplan er bestemt af den gamle kirkes, og dvs., at den var af anselig størrelse, o. 27 meter lang, med skib og kor. Tårnet, opført o. 1500, blev delvis bevaret (dvs. det nedre afsnit) da den nye kirke i gule mursten opførtes.
Kirken blev gennemgribende restaureret fra 1993-95.

Hatting Church, 1786-87, Louis XVI style (early Neoclassical style), built for the church owner Lars Thygeson to Bygholm Manor. The architect is probably Anders Kruuse, Horsens, in cooperation with the sculptor Jens Hiernøe. The vicarage, designed by Anders Kruuse, was built in 1790.

Mausoleum for Lars Thygeson til Bygholm. Monumentet, fra 1803, består af en ca. tre meter høj gravhøj med gravkammer (hvor kisterne stod til 1964) og en forside i form af en væg med et fremhævet midterparti. Bygmester Johan Jørgen Høffner, Horsens, har tegnet monumentet og opført det (pyramiden og relieffet købte Høffner i København). 

Mausoleets midterparti er en pyramideformet stele med gravskriften og herover en rosenkrans. På fodstykket er centralt et relief i hvidt marmor visende en sørgende knælende kvinde, der læner sig ind over en urne. Med sin højre hånd rører hun våbenskjoldene for Thygeson og Lichtenberg. Relieffet flankeres af to metaer (søjler i romerske arenaer, e. Meta Sudans, en fontæne).
Inskription på stelen:
"Her I Jordens moderlige Skiød Hviler Lars Thygeson I sin Tid Etats-Raad og Herre til Bygholm
Født paa Mattrup Aar 1741 den 2 Junii Død paa Bygholm Aar 1812 den 28 Januar. Tillige med sin Elskte Dydfulde Ægtefælle Abel Maria Lichtenberg Født i Horsens Aar 1739 den 14 Septemb. Død paa Bygholm Aar 1810 den 23 May. Samt Deres udi 42 Aars Ægteskab avlede 4 Børn Geert Nicolaj Thygeson Født paa Bygholm Aar 1770 den 4 Mart. Død som Student i Kiøbenhavn Aar 1787 den 16 Novemb. Bodil Helene Thygeson Født Aar 1772 den 2 Apr. Død Aar 1773 den 18 Febr. Emmanuel Thygeson Født Aar 1773 den 29 Apr. Død Aar 1791 den 9 Januar. Thyge Jesper Thygeson Født Aar 1775 den 12 Decemb. Død Aar 1777 den 21 May. Dyden adler. Fortjenester forevige. Retskaffenhed forjættes uophørlig Naade Løn. De Hvile Af Deres Arbeide. Men Deres Gierninger Følge Med Dem."

Mausoleet, 1819, blyantstegning af artillerikaptajn Carl Friedrich von Bruun, Nationalmuseets billedsamling.
Mausoleum for Lars Thygeson to Bygholm Manor, his wife Abel Maria Lichtenberg and their four children. The monument, built 1803, is designed by master builder Johan Jørgen Høffner, Horsens.
1-2 Våbenhus. På gavlen en bygningstavle fra 1786, formentlig udført af Jens Hiernøe. Af tavlen fremgår at i året 1786 "Haver Eieren Etats-Raad Lars Thygeson med Frue Abel Maria Lichtenberg til Bygholm ladet denne Kirke fra Grunden af opbygge". Våbenhuset blev fornyet og udvidet i 1995-96.

Church porch. At the gable a construction plaque from 1786, probably by Jens Hiernøe, the text says that Hatting Church is built at the initiative of Lars Thygeson and his wife Abel Maria Lichtenberg to Bygholm Manor.

3 Hans Tausen (1494-1561), relief udført 1894 i anledning af 400-året for hans fødsel. Tausen, der var biskop i Ribe fra 1542-61, er kendt som "den danske Luther" fordi han var en af hovedpersonerne i udbredelsen af Reformationen i Danmark.
I buen over Tausens hoved står: "
I morgen skal min Retfærdighed svare for mig". Under portrættet står: "Guds Ords Prædiker født i Birkende 1494, Biskop i Ribe, død 1561". Relieffet, der er masseproduceret, findes i flere af landets kirker.
Relief of the Danish religious reformer Hans Tausen (1494-1561), known as "the Danish Luther".
4 "Getsemane", altertavlemaleri, 1863, udført af C. Hansen, København/"Garden of Gethsemane", altar painting, 1863, by C. Hansen, Copenhagen.
5 Kirkeskibet "St. Thomas", udført af Alfred Jensen, Glud, er en model af en tremastet handelsfregat fra 1777, doneret i 1966 af fhv. folketingsmand for Radikale Venstre Axel Sørensen og hustru, Ruglykke (deres husmandsbrug i Hatting). Skibet blev ført ind i kirken af en procession, forrest gik giveren og præsten, dernæst konfirmander, der bar skibet og bag dem menighedsrådet.

The votive ship "St. Thomas", ship model of a frigate from 1777, donated to the church by a former member of the Danish Parliament Axel Sørensen and his wife. The votive ship is built by Alfred Jensen.

Hatting Kirke og præstegården set fra Gedhøjen og med Tamdrup Kirke i horisonten. Maleriet, beg. 1800-tallet, er udført af sognepræst Hans Rosendahl, der ses i forgrunden sammen med sin hustru. Nationalmuseets billedarkiv.
Hatting Church and the vicarage, painting, early 19th century, by the parish priest Hans Rosendahl, seen in the foreground together with his wife.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt