Drop Down Menu
Die Brücke/The Bridge
Heckel, Erich
Kirchner, Ernst Ludwig
Mueller, Otto
Nolde, Emil
Pechstein, Max
Schmidt-Rottluff, Karl
Der Blaue Reiter/The Blue Rider
Jawlensky, Alexej von
Kandinsky, Wassily
Klee, Paul
Macke, August
Marc, Franz
Øvrige ekspressionister
Other Expressionists
Barlach, Ernst
Beckmann, Max
Grünewald, Isaac
Hansen, Svend Wiig
Hoppe, Erik
Huber, Hermann
Joensen-Mikines, S.
Kokoschka, Oskar
Kutter, Joseph
Lergaard, Niels
Scherfig, Hans
Søndergaard, Jens
Fauvisme 1905/ Fauvism 1905
Derain, André
Dongen, Kees van
Dufy, Raoul
Matisse
Soutine, Chaïm
Vlaminck, Maurice de
Naivisme 1900/Naivism 1900
Heerup, Henry
Pirosmani, Niko
Rousseau, Henri
Scherfig, Hans
Storm P.
 
Ekspressionisme fra 1900/Expressionism from 1900
Ekspressionismen er en bevægelse inden for billedkunst og arkitektur, der opstod i Tyskland omkring 1905 samtidig med den parallelle franske retning fauvismen. Til betegnelsen ekspressionisme kan indregnes kunst, der vægter stærk udtrykskraft og tilsidesætter den naturalistiske fremstilling.
Ekspressionismen var en reaktion mod impressionismen og realismen. Kunstnerne ville give
udtryk for subjektive virkelighedsoplevelser, for oplevelser og følelser og ikke en ydre virkelighed, som de havde sanset eller registreret, og de forenklede billederne for at udtrykke sig stærkere. Ekspressionisterne er inspireret af primitiv kunst og gotikken. Billederne er kendetegnet ved stærke farver, kraftige konturer, kantede forme, abrupte bevægelser, storbyliv, landskaber, portrætter, religiøse motiver. 
Tidsskriftet "Der Sturm" (Stormen) redigeret af Herbert Walden, oplyste om retningen og udkom første gang i 1910.
 

The Expressionism movement was associated with Germany in particular, contemporary and parallel to the French movement Fauvism. The traditional adherence to realism and proportion were replaced by the artists emotional connection to the subject, the inner state of the artists were expressed in powerful brushwork, colors, contours and angular shapes. The motifs were city life, landscapes, portraits and religious paintings. The expressionists were influenced by Primitive and Gothic art. The expressionist art journal, "Der Sturm" (The Storm) was published in 1910.

"Entartete Kunst"
(vanskabt, degenereret kunst) var nazisternes betegnelse
for den kunst, som ikke passede ind i deres kunstforståelse
Entartete Kunst
I 1933 efter at NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) havde fået relativt flertal i de to valg i 1932, udnævnte præsident Hindenburg Adolf Hitler til rigskansler i 1933. Efter Rigsdagsbranden i februar 1933 blev kommunisterne forbudt og Hitlers fløj fik flertal i rigsdagen. Da Hindenburg døde i 1934 begik Hitler statskup og indsatte sig selv som statsoverhoved og fører, og landet blev en nationalsocialistisk totalitær stat "Det Tredje Rige" (1933-45). Forud for Hitlers diktaturstat havde været Weimar Republikken, 1919-33, der afløste kejserdømmet, og som var det første parlamentariske demokrati i Tysklands historie, Weimar var hovedstaden (Goethes og Schillers by). 
Mere end 40 millioner mennesker mistede livet i krigen mod nazisterne, 6 millioner jøder blev dræbt under Holocaust, som var nazisternes forsøg på systematisk at udrydde jøderne. Hitlers diktatoriske magt fik indflydelse overalt, også den kunstneriske frihed skulle ensrettes og indskrænkes.
Nazisternes magtovertagelse og den deraf følgende kunstpolitik eller kunstkontrol medførte, at de forbød, inden for billedkunsten, den modernistiske kunst især abstrakt kunst, kubisme, ekspressionisme og surrealisme. Flere kunstnere fik maleforbud f.eks. Emil Nolde, der under maleforbudet malede sine "Ungemalte Bilder", som bestod af akvareller, fordi de let kunne gemmes for nazisternes kunstcensorer. Nolde gemte sine akvareller under gulvtæpperne i sit hjem. I 1937 konfiskerede nazisterne over 15.000 kunstværker fra de tyske museer, et udvalg af disse værker blev vist i München på Den officielle Nazi udstilling "Entartete Kunst", der var iscenesat således at den opmuntrede publikum til at håne kunstværkerne på den meget besøgte udstilling. Samtidig blev der afholdt "Den store tyske kunstudstilling", en udstilling af traditionelle billeder og skulpturer (genrebilleder, stilleben, landskaber, mytologiske scener, arbejder- og industribilleder), der skulle vise det bedste af tysk kunst, og som priste nazismen og Hitlers syn på de tyske dyder "Kinder, Küche, Kirche" (børn, køkken, kirke eller familien, hjemmet og kirken).
Nogle billeder fra udstillingen "Entartete Kunst" blev solgt på en auktion i Schweiz i 1939 f.eks. Edvard Munchs "Det syge barn" fra 1907, Tate Gallery, London.
Nazisterne kunstideal var den heroiske kunst, inspireret af den romantiske realisme, en kunst der forherligede det tyske rige og race såsom overdimensionerede muskuløse mænd, trivelige kvinder med røde kinder, stolte stærke heroiske krigere, den knyttede hånd og selvfølgelig føreren selv.
Den nazistiske kunst/den nationalsocialistiske kunst/den fascistiske kunst, den officielle kunst, var et spejlbillede af kommunisternes socialrealistiske billeder.
Inden for musikken blev f.eks. jazzmusikken ("negermusikken") fordømt af nazisterne.
Udstillingen "Entartete Musik", arrangeret af topnazisten og Hitlers foretrukne kulturideolog etatsråd Hans Severus Ziegler, viser på udstillingsplakaten en karikeret sort jazzsaxofonist med Davidsstjernen på reversen. Udstillingen, der åbnede i Düsseldorf i 1938, var et angreb på jazzmusikken og musik af jødiske musikere og komponister. Udstilling blev også vist i Weimar, München og Wien.

Om 2. Verdenskrig, klik her.

Entartete Kunst/Degenerate Art
was the Nazi's name for work of art, which did not fit into their art appreciation (or the lack of same). In 1933 after the NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) had got relative majority in the two elections in 1932, president Hindenburg appointed Adolf Hitler as chancellor in 1933. After the German parliament building, the Reichstag, was set on fire in 1933, the German Communist Party were forbidden and Hitlers party got the majority in the parliament. When Hindenburg died in 1934 Hitler comitted coup d'état and installed himself as head of state and Führer, and German became a National Socialist totalitarian state "the Third Reich", led by Hitler from 1933 to 1945. Hitlers Nazi Germany replaced the Weimar Republic, 1919-33, which had replaced the German empire, the Weimar Republic was the first parliamentary democracy in German history, Weimar was the capital (the city of Goethe and Schiller).
More than 40 million people lost their life in the Nazi War, 6 million Jews was killed during Holocaust - the systematic murder of millions of European Jews and others deemed undesirable by Nazi Germany. The Nazis got influence everywhere - they suppressed artistic freedom - The Nazi Germany regulated and controlled the art produced between 1933 and 1945, within visual art particularly Abstract Art, Cubism, Expressionism and Surrealism were categorized as degenerate, several artist were forbidden to paint e.g. the German Expressionist
Emil Nolde, who painted his "Ungemalte Bilder" (unpainted paintings) - watercolours, which he hide from the Nazi censors under the carpets in his home.
In 1937 the Nazi authorities confiscated more than 15000 works of art from German museums, many of the paintings were shown in Munich at the official Nazi exhibition of "Entartete Kunst", the show was produced to encourage the audience to mock the works - at the same time
"Grosse Deutsche Kunstausstellung" (Great German Art Exhibition) was held, the exhibition showed traditional paintings and sculptures (e.g. genre paintings, still-lifes, landscapes, mythological paintings, paintings of workers and industry) - said to be the best of German art and glorifying Nazism and the German virtues "Kinder, Küche, Kirche" (children, kitchen, church or the family, the home and the church).
In 1939 some paintings exhibited at "Entartete Kunst" were sold at auction in Switzerland, e.g. the "The Sick Child", 1907 (Tate Gallery, London) by the Norwegian Symbolist painter Edvard Munch
The Nazi Art, influenced by the Romantic Realism, glorified the the Third Reich and race - e.g. oversized muscular men, plump women with red cheeks, proud strong heroic warriors, the clenched fist and of course the Führer himself. 
The Nazi art was a mirror image of the Socialist Realism in Soviet Russia.
Within music jazz (the "negro music") was forbidden under the Nazis.
The exhibition "Entartete Musik" in Düsseldorf in 1938, was arranged by the leading cultural director under the Nazis Hans Severus Ziegler. The exhibition poster shows an African-American jazz saxophonist wearing a Star of David. The exhibition was a crusade against jazz music and music by Jewish musicians and composers. The exhibition was also shown in Weimar, Munich and Vienna.
Die Brücke  &  Der Blaue Reiter
De væsentligste tyske ekspressionister hører til to kunstnergrupper
Die Brücke og Der Blaue Reiter
The most important German expressionists belonged to the art movements Die Brücke and Der Blaue Reiter
Brücke Museum, Berlin.
Die Brücke 1905-13
The Bridge1905-13
Medlemmerne af Die Brücke:
Members of The Bridge:
Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein, Emil Nolde, Otto Mueller, Fritz Bleyl
Die Brücke (Broen) blev dannet i Dresden i 1905 af Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff og Otto Mueller. Gruppens navn blev foreslået af Schmidt-Rottluff, det stammer fra et citat i Filosoffen Friedrich Nietzsches bog "Also sprach Zarathustra" (Således talte Zarathustra), 1883-85. Med Die Brücke skabtes den tyske ekspressionisme, hvis forbilleder var primitiv kunst samt symbolisterne van Gogh og Edvard Munch, og hvis ideal var at udtrykke sig på en så personlig og oplevet måde som muligt i stærke farver. I grafikken arbejdede kunstnere omkring Die Brücke med skarpe kontraster mellem sort og hvidt, som det f.eks. kan ses i Noldes træsnit. De tyske kunstnere inddrog udenlandske kolleger i Die Brücke, og man opfordrede beskuerne til at blive medlem af kunstnersammenslutningen, og disse medlemmer fik hvert år en grafikmappe (Brücke-mappe).
Die Brücke (The Bridge) was a group of German expressionists formed in Dresden in 1905 and followed by the group Dresdner Sezession. The founders were Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff and Otto Mueller. The name was suggested by Karl Schmidt-Rottluff and derived from a quotation in "Also sprach Zarathustra" (Thus Spoke Zarathustra), a book by the German philosopher Friedrich Nietzsche, 1883-85. Die Brücke wanted to show the connection (the bridge) between different art styles. The artist felt that their work was related to the work of symbolist painters such as the Dutch painter Vincent van Gogh and the Norwegian painter Edvard Munch.

Nolde, Emil  (Die Brücke)

Nolde, Emil (1867-1956). Tysk maler. Født Hansen i Nolde ved Tønder. Nolde blev uddannet som tegner og træskærer i Flensborg, fra 1892-97 var han lærer ved kunsthåndværkerskolen i St. Gallen. Studier i Paris, München og København fra 1892-98. I 1902 giftede han sig med skuespilleren Ada Vilstrup og tog navn efter fødebyen Nolde. Nolde var medlem af Die Brücke til 1907. Fra 1913-14, som medlem af den tyske Ny-Guinea Ekspedition, var han med på rejse til de tyske kolonier i Stillehavet som etnologisk tegner, han hadede imperialisterne og deres undertrykkelse af folk - rejsen til Sydhavet gik over Moskva, Sibirien, Japan og Kina - senere fortog han rejser i Europa - Frankrig, Spanien, Italien og England. I 1934 konfiskerede nazisterne over 1000 arbejder af Nolde. 39 af hans malerier var med på udstillingen "Entartete Kunst" i München 1937. I 1941 fik han maleforbud, han malede sine "Ungemalte Bilder", som bestod af akvareller, fordi de let kunne gemmes for nazisternes  kunstcensorer - Nolde gemte sine akvareller under gulvtæpperne i sit hjem. I 1946, året hvor Ada døde, blev han udnævnt til professor af den slesvig-holstenske regering. Noldes tidlige arbejder var inspireret af neoimpressionismens rene farver, hans ekspressionistiske billeder har slægtskab med Jens Søndergaard og Olivia Holm Møllers billeder. Nolde er mest kendt for sine ukonventionelle religiøse malerier og akvareller, han inddrog indiansk kunst i sine kompositioner fra 1911. 
Ved Genforeningen i 1920 fik Nolde dansk statsborgerskab. Det satiriske årsskrift "Blæksprutten" skrev: "Ved Genforeningen fik vi Nolde, ham kunde Tyskerne godt ha' beholdte".
Nolde Museum. Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, Seebüll, Neukirchen, Slesvig-Holsten, Tyskland.
 
Nolde, Emil (1867-1956). German Painter (née Hansen) born in Nolde in the Tønder Marsh in the Danish Wadden Sea Region. Nolde was educated as a draughtsman and in the art of woodcarving in Flensborg, Germany, and from 1892-97 he taught at the School of Arts and Crafts in St. Gallen, Switzerland. From 1892-98 he studied in Paris, Munich and Copenhagen. In 1902 he married the actress Ada Vilstrup and changed his last name to that of his native town. He was a member of the German art movement Die Brücke (The Bridge) until 1907. From 1913-14, as a member of the German New Guinea Expedition, he visited, as ethnological draughtsman, the German colonies in the Pacific, he hated the imperialists and their suppression of people's freedom and democracy - the journey to the South Seas was via Moscow, Siberia, Japan and China - later he traveled in Europe (France, Spain, Italy and England). In 1934 the Nazis confiscated more than 1000 of his works, 39 of his paintings were exhibited at "Entartete Kunst" in Munich in 1937. In 1941 Nolde was forbidden to paint, and he painted his watercolours the so-called "Ungemalte Bilder" (Unpainted Pictures), which he hide from the Nazi censors under the carpets in his home. I 1946, the year Ada died, he was appointed professor by the Government of Schleswig-Holstein. Nolde's early works were influenced by the pure colors of the Neo-Impressionists, his expressionistic paintings have relationship to the works of Jens Søndergaard and Olivia Holm Møller. Nolde is best known for his unconventional religious paintings and watercolors, from 1911 he involved Indian art in his compositions. A plebiscite in 1920 led to the reunion of North Schleswig with Denmark, and Nolde became Danish citizen.
Udvalgte værker/Selected works
"Det sidste måltid", 1909, Statens Museum for Kunst/"The Last Supper", 1909, The Danish National Gallery, Copenhagen.
"Skibe, 1906, Gottorp Slot Slesvig/"Ships", Gottorf Castle, Germany.
"Dans omkring den gyldne kalv", 1910, Neue Pinakothek, München/"Dance Around the Golden Calf", 1910, Neue Pinakothek, Munich, Germany.
"Dansende par", akvarel, 1910, Nolde Museum, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde.
"Dancing Couple", watercolour, 1910, Emil Nolde museum in Seebüll near the Danish border.
"Vinterhav" XI", 1910, Kunsthaus Zürich/"Autum Sea XI", 1910, Museum of Modern Art, Zurich.
"Lysdans", 1912, Nolde Museum, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde/"Candle Dancers", 1912, Emil Nolde museum in Seebüll.
"Blomsterhave P",  1923, Stiftung Rolf Horn, permanent samling på Gottorp Slot.
"Flower Garden P", 1923, Stiftung Rolf Horn, permanent collection Gottorf Castle, Germany.
"Frisisk gård ved kanalen", 1935, Nolde Museum, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde.
"Frisian Farm at the Canal"
, 1935, Emil Nolde museum in Seebüll.
"Vesterhavsklitter", 1936, Statens Museum for Kunst/"North Sea Dunes", 1936, The Danish National Gallery, Copenhagen.
Selvportræt, 1917/Self-portrait, 1917.
Schmidt-Rottluff, Karl  (Die Brücke)
Schmidt-Rottluff, Karl (1884-1976). Tysk maler, grafiker og billedhugger. Født i Rottluff ved Chemnitz, død i Berlin. Medstifter af "Die Brücke" i 1905 sammen med Kirchner og Heckel. Hans kunstneriske uddannelse begyndte med arkitektstudiet ved Technische Hochschule i Dresden, men senere valgte han maleriet. Hans tidlige billeder var inspireret af impressionisterne, men omkring 1909 ændrede han sin malemåde, begyndte at male figur- og landskabsbilleder i ekspressiv stil. Efter 1933 får han maleforbud, og over 600 at hans arbejder blev konfiskeret af nazisterne, de 51 kom på udstillingen "Entartete Kunst", München, 1937. Under 2. verdenskrig gjorde han i tre år tjeneste i Rusland og lavede herefter hovedsageligt religiøse træsnit og i maleriet blev farveholdningen mere dæmpet. Schmidt-Rottluff blev professor ved akademiet i Berlin i 1946.
Schmidt-Rottluff, Karl (1884-1976). German painter, graphics artist and sculptor. Born in Rottluff near Chemnitz, died in Berlin. Co-founder of the group "Die Brücke" (The Bridge) together with Kirchner and Heckel. At the Technical University in Dresden he began to study architecture, later he studied painting. His early paintings were influenced by the impressionist, about 1909 he changed his style, he began to paint expressive figure-paintings and landscapes. After 1933 he was forbidden by the Nazis to paint, and more than 600 of his works had been confiscated, 51 of his paintings were shown in Munich in 1937 at the exhibition "Entartete Kunst" (Degenerate Art). During World War II, he was called up for military service in Russia. After the war he mainly was engaged in religious woodcuts, and in his paintings the colour scheme became more subdued. He became a professor at the Academy in Berlin in 1946.
Udvalgte værker/Selected works
"Ostseebilder" (Østersøbilleder) 11. Februar - 28. August 2011, Brücke Museum Berlin.
"Ostseebilder"
(Images of the Baltic Sea) 11 February to 28 August 2011
, Brücke Museum Berlin.
"Portræt af Leo. F. (Lyonel Feininger)", 1913, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Portrait of Leo. F. (Lyonel Feininger)", 1913,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
Kirchner, Ernst Ludwig  (Die Brücke)
"Interiør med to piger", 1908/1926, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Interior with Two Girls"
, 1908/1926, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1938). Tysk maler. Medstifter af "Die Brücke". Hovedtemaet i hans kunst var storbylivet. Fra 1918 malede han især landskaber og i sine sidste år abstrakte billeder. Kirchner var inspireret af van Gogh, Matisse, Gauguin og Edvard Munch.
Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1938). German painter and co-founder of the Expressionist group "Die Brücke" (The Bridge). Kirchner's main subject was urban life. From 1918 he first and foremost executed landscapes, and in his latest years abstract paintings. Kirchner was influenced by van Gogh, Matisse, Gauguin and Edvard Munch.
1 "Street Dresden", 1907, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
2 Udstillingsplakat, 1910, Galerie Arnold, Dresden/Exhibition Poster, 1910, Galerie Arnold, Dresden, Germany.
3 "Fränzi foran en udskåret stol", 1910, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
"Fränzi in front of a Carved Chair", 1910, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
4 "Nollendorfplatz", 1912, Stiftung Stadtmuseum Berlin.
5 "Landejendommen Staberhof, Femern", 1913, Hamburger Kunsthalle/"Staberhof Estate, the Island of Fehmarn", 1913, Kunsthalle, Hamburg.
1 "Potsdamer Platz", 1914, Neue Nationalgalerie, Berlin.
2 "Drankeren (selvportræt)", 1914-15, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"The Drinker (Self-Portrait)", 1914-15,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.
3 "Brandenburger Tor", 1915.
4 "Selvportræt som soldat", 1915, Allen Memorial Art Museum, Oberlin, Ohio, USA.
"Self-Portrait as a Soldier", 1915, Allen Memorial Art Museum, Oberlin, Ohio, USA.
5 "En gruppe af kunstnere (Brücke-malere)", fra venstre mod højre: Otto Mueller, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, 1925-1926, Museum Ludwig, Köln.
"A Group of Artists (
members of Die Brücke)", from left to right: Otto Mueller, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, 1925-1926, Museum Ludwig, Cologne, Germany.
6 "Portræt af Manfred Schames", 1932, Gottorp Slot.
"Portrait of
Manfred Schames", 1932, Gottorf Castle, Germany.
7 "Udsigt over Basel og Rhinen", 1927-28, Saint Louis Art Museum, Missouri, USA.
"View of Basel and the Rhine", 1927-28, Saint Louis Art Museum, Missouri, USA.
8 Gottorp Slot/Gottorf Castle, Germany.
Heckel, Erich  (Die Brücke)
Heckel, Erik (1883-1970). Tysk maler og grafiker. Født i Döbeln i Sachsen. Grundlagde i 1905 i Dresden "Die Brücke" sammen med Kirchner og Schmidt-Rottluff. I sine tidligste arbejder var han inspireret af impressionisterne, men inspirationen fra Edvard Munch og van Gogh blev den, der kom til at kendetegne hans kunst. Heckel skabte et ekspressionistisk maleri som i sin lineære opbygning og gennem anvendelse af kraftige brede penselstrøg lånte en del af sin virkning fra træsnittet. Heckels maleri var ofte af dunkel sørgmodig romantisk karakter.
Udvalgte værker/Selected works
"Liggende pige", 1909, Neue Pinakothek München/"Reclining Girl", 1909, The Neue Pinakothek Munich.
"Badende i dammen", 1911, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz/"Bathers in the Pond", 1911, Kunstmuseum Winterthur, Switzerland.
"A.N." fra mappen "Elf Holzschnitte, 1912-1919" (elleve træsnit), Gottorp Slot/"A.N.", from the map "eleven woodcuts, 1912-1919", Gottorf Castle, Germany.
"Bedende kvinde", 1916, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg/"Woman Praying", 1916, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.
"Kvinde ved havet", 1918, Gottorp Slot/"Woman by Sea", 1918, Gottorf Castle, Germany.
Mueller, Otto (1874-1930)   (Die Brücke)
"Kærestepar", 1919, Museum der bildenden Künste, Leipzig.
"Lovers", 1919, Museum der bildenden Künste, Leipzig.
"Selvportræt mod højre", 1921-22, Gottorp Slot.
"Self-Portrait Towards Right", 1921-22, Gottorf Castle, Germany.
"Landskab med gul mark", 1925, Gottorp Slot.
"Landscape With Yellow Field", 1925, Gottorf Castle, Germany.
"Zigøjnerhest ved sort vand", 1928, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Gypsy Horse at the Black Water", 1928,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.
Pechstein, Max (1881-1955)   (Die Brücke)
Udvalgte værker/Selected works
"To piger", 1909, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg/"Two Girls", 1909, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.
"Hestemarked", 1910, Thyssen-Bornemisza museet, Madrid/"Horsefair", 1910, Museum Thyssen-Bornemisza, Madrid.
"Stilleben med negerskulpturer", 1913, Gottorp Slot. (Org. titel "Stilleben mit Negerplastik").
"Still-life with Negro Sculptures", 1913, Gottorf Castle, Germany
.
"Kvinder med farverige tørklæder", 1920, Kunstmuseum Luzern, Schweiz/"Women with Colorful Scarves", 1920, Museum of Art Lucerne, Switzerland.
Franz Marc, "Blå hest I", 1911/"Blue Horse I", 1911.
Franz Marc, "Blå hest I", 1911, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München.
Franz Marc, "Blue Horse I", 1911, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.
Der Blaue Reiter 1911-14
The Blue Rider 1911-14
 
Der Blaue Reiter - udvalgte kunstnere:
The Blue Rider - Selected Artists:

Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Alexey Georgievich Jawlensky, Gabriele Münter

 
"Der Blaue Reiter" (Den Blå Rytter) blev dannet i München i 1911 under ledelse af Wassily Kandinsky og Franz Marc. Der var ikke tale om en egentlig kunstnersammenslutning, og der eksisterede ikke noget manifest.
Fælles for kunstnerne, der organiserede gruppeudstillinger i perioden 1911-14 under navnet "Der Blaue Reiter", var interesse i de abstrakte former og de prismatiske farver (det hvide lys brudt i et prisme = regnbuens farver). De kunstneriske udtryk har tendenser mod abstraktion, og der er hentet inspiration fra middelalderens kunst, folkekunst og primitiv kunst. Farver anvendt symbolsk skulle referere til en ny åndelighed. 
Navnet "Der Blaue Reiter" skyldes Franz Marcs interesse for heste og Kandinskys kærlighed til den blå farve, der symboliserer det åndelige - jo mørkere farven er jo mere vækker den menneskets længsel efter det evige. Kandinsky malede i 1903 et billede med titlen "Der Blaue Reiter". Tidsskriftet "Der Blaue Reiter" udkom i 1912.
"Der Blaue Reiter" (The Blue Rider) was founded in Munich in 1911 under the leadership of Wassily Kandinsky and Franz Marc and was a loose-knit association of artists interesting in abstract forms and the seven rainbow hues/the prismatic colors (red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet). Their work has tendencies towards abstraction, and they were influenced by European medieval art, African Folk Art and symbolic uses of color refer to new spirituality.
The name "Der Blaue Reiter" derived from Marc's enthusiasm for horses and Kandinsky's fascination with the color blue that symbolizes the spiritual. In 1903 Kandinsky titled a painting "Der Blaue Reiter".
Kandinsky, Wassily  (Der Blaue Reiter)
"Den blå rytter", 1903, Sammlung Emil Bührle, Zürich/"The Blue Rider", 1903, Emil Bührle Collection, Zurich.
Kandinsky, Wassily/Vasily/Vasilyevich (1866-1944). Russisk-fransk maler og teoretiker, født i Moskva, død i Neuilly-sur-Seine. Fra 1871-85 boede han i Odessa i Ukraine. I 1886 begyndte han at studere jura og økonomi ved universitet i Moskva og arbejdede som undervisningsassistent i jura efter sin eksamen i 1893. 
Kandinsky var en af pionererne inden for den abstrakte kunst, han udviklede en abstrakt stil baseret på linjer, former og farver. Han var inspireret af mange stilarter gennem sin karriere f.eks Jugendstil, symbolisme og surrealisme.
I 1895 så Kandinsky i Moskva en udstilling med de franske impressionister, og han blev stærkt optaget af Monets høstakbilleder (en serie af billeder, der viste høstakke malet på forskellige tidspunkter og årstider) - samme år blev han fascineret af en opførelse på hofteatret af Richard Wagners romantiske opera Lohrengrin. I 1896 flyttede han til München for at påbegynde kunststudier på Anton Azbes malerskole, hvor han studerede fra 1897-99. I 1901 grundlagde han i München avantgarde bevægelsen "Phalanx", (1901-04), og underviste på gruppens private kunstskole. I 1902 mødte han kunstneren Gabriele Münter, som han levede sammen med til 1916. I 1902 udstillede han for første gang på Berliner Secession. I 1903 rejste han i Italien, Holland, Nordafrika, og han besøgte Rusland. Han udstillede på Salon d'Automne i Paris fra 1904. I 1910 malede han sine første nonfigurative billeder. Kandinsky var i 1911 en af grundlæggerne af Der Blaue Reiter (den blå rytter). Kandinskys første soloudstilling blev holdt på galleri "Der Strum" i Berlin i 1912. Han boede i Rusland fra 1914-21, hovedsageligt i Moskva, hvor han underviste - han vendte tilbage til Tyskland i 1921, da han ikke kunne tilpasse sig det officielle kunstsyn. Fra 1922-32 var han ansat som professor ved Bauhaus i Weimar og Dessau, da nazisterne lukkede Bauhaus i 1933 flyttede Kandinsky til Neuilly-sur-Seine nær Paris. Fra det øjeblik nazisterne overtog magten, satte de en kampagne i gang mod kunst som skulle forbydes, som de opfattede som vanskabt eller degenereret, "Entartete Kunst" (modernistisk kunst, især abstrakt kunst, kubisme, ekspressionisme og surrealisme) - 57 af Kandinskys arbejder blev konfiskeret af nazisterne. I 1939 fik Kandinsky fransk statsborgerskab.
Kandinsky udgav bøger om kunstteori bl.a. i 1911 "Über das Geistige in der Kunst" (om det åndelige i kunsten), "Punkt und Linie zur Fläche" (punkt, linje og flade) fra 1926 - i 1912 udgav han digtsamlingen "Klänge" (klange).
Kandinsky, Wassily/Vasily/Vasilyevich (1866-1944). Russian-French painter and theorist, born in Moscow. From 1871-85 he lived in Odessa, Ukraine/Russia. In 1886 he begun studying law and economics at the University of Moscow and worked as a law instructor after graduating in 1893. In 1895 an exhibition of French Impressionist masterpieces was held in Moscow, Kandinsky was fascinated by Monet's Haystack paintings (series of paintings showing haystacks painted at different hours and seasons). The same year a performance of Richard Wagner's romantic opera Lohengrin at the Court theater fascinated him. In 1896 he moved to Munich to start art studies at Anton Azbe's painting school, 1897-99. In 1901 Kandinsky founded the avant-garde movement, the Munich Phalanx group (1901-04), and taught at their private art school. In 1902 he met the painter Gabriele Münter, they lived together until 1916. In 1902 he exhibited for the first time with the Berlin Secession, the following years he traveled in Italy, the Netherlands and North Africa and visited Russia. He exhibited at the Salon d'Automne in Paris from 1904. He was co-founder of the art movement "Der Blaue Reiter" (The Blue Rider) - a group of expressionists artists, established in 1911 in Munich, engaged in primitivism, medieval and non-figurative art. Kandinsky published books about art theory e.g. "On the Spiritual in Art", 1911. Kandinsky's first solo exhibition was held at "Der Sturm" gallery in Berlin, 1912. Kandinsky lived in Russia from 1914-21, mainly in Moscow, where he worked at the Fine Arts Department of the People's Commissariat of Education. Being in conflict with official theories on art, he returned to Germany in 1921. In the period 1922-32 Kandinsky was employed as Professor at Bauhaus in Weimar and Dessau. The Nazi government closed the Bauhaus in 1933 and later that year Kandinsky settled in Neuilly-sur-Seine near Paris.
From the moment the Nazis came to power, they launched a campaign against art they designated "
Entartete Kunst"/"Degenerate Art" (modernist art, especially abstract, Cubist, Expressionist and Surrealist art) - 57 of Kandinsky's works were confiscated by the Nazis. In 1939 he acquired French citizenship. He died at Neuilly-sur-Seine in 1944.  
Kandinsky was one of the pioneers of the abstract art, he developed an abstract style based on lines, colors and forms.
He was influenced by many styles throughout his career such as Art Nouveau, Symbolism and Surrealism.
1 "Akvarel  2", 1911, Stedelijk Museum Amsterdam/"Watercolour 2", 1911, Stedelijk Museum Amsterdam.
2 "Landskab med røde pletter", 1913, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Landscape With Red Spots", 1913, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
3 "Hvidt kors", 1922, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"White Cross", 1922, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
4 "Composition 8", 1923, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
5 "Opad", 1929, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Upward", 1929, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Blå hest I", 1911, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München.
"Blue Horse I", 1911, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.
"De store blå heste", 1911, Walker Art Center, Minneapolis, USA.
"The Large Blue Horses"
, 1911, Walker Art Center, Minneapolis, USA.
"Skov med egern", 1913, Kunsthaus Zürich.
"Forest with Squirrel"
, 1913, The Museum of Modern Art, Zurich
.
Marc, Franz  (Der Blaue Reiter)
(1880-1914). Tysk kunstner. Født i München, død ved Verdun. Studerede ved akademiet i München, hvor han blev inspireret af impressionismen og de japanske træsnit - senere blev han optaget af ekspressionisternes formsprog. I 1911 udgav han sammen med Kandinsky kunstalmanakken "Der Blaue Reiter", og deltog samme år i gruppens første udstilling i München. Marc malede i 1914 abstrakte malerier inspireret af Kandinsky. Han meldte sig frivilligt til den tyske hær og faldt ved Verdun.
Macke, August  (Der Blaue Reiter)
"Tegernsøen landskab", 1910, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Lake Tegern Landscape", 1910,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
"Das Modegeschäft" (Modeforretningen), 1913, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Tyskland.
"Fashion Shop", 1913, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Germany.
Macke, August (1887-1914). Tysk maler. Født i Meschede i Nordrhein-Westfalen. I sin barndom besøgte han flere gange Basel, hvor han så arbejder af den schweiziske symbolistiske maler Arnold Böcklin. Fra 1904-1905 studerede han ved kunstakademiet i Düsseldorf og senere ved skolen for kunst og kunsthåndværk i Düsseldorf. Fra 1907-08 var han elev ved Lovis Corinths skole i Berlin (Corinth var kendt for sine dramatiske figurative malerier og landskabsbilleder). I 1907 besøgte Macke Paris for første gang. I 1909 giftede han sig med Elisabeth Gerhardt, som han portrætterede flere gange. I 1910 mødte han Franz Marc i München, og året efter var han en af grundlæggerne af den tyske ekspressionistbevægelse "Der Blaue Reiter". I 1911 blev den første "Blau Reiter"-udstilling holdt på Thannhauser-galleriet i München, Macke var repræsenteret med tre arbejder. I 1912 besøgte han Paris sammen med Marc, her opdagede de Robert Delaunays arbejder - under sine Parisrejser mødte Macke flere af de impressionistiske, fauvistiske og kubistiske malere. Mackes foretrukne emne forblev bylivet. I 1914 besøgte han Tunesien sammen med Paul Klee og Louis Renë Moilliet, og samme år blev han dræbt i 1. verdenskrig.
Macke, August (1887-1914). German Painter. Born as a son of an engineer in Meschede, North Rhine-Westphalia. During his childhood he spent time in Basle where he came into contact with the work of the Swiss Symbolist Painter Arnold Böcklin. 1904-1905 he studied at the Düsseldorf Academy of Fine Arts and later at the School for Arts and Crafts in Düsseldorf. From 1907-08 he studied at Lovis Corinth's school in Berlin (Corinth was known for his dramatic figurative and landscape paintings). In 1907 he visit Paris for the first time. In 1909 he married Elisabeth Gerhardt whom he portrayed several times. In 1910 he met Franz Marc in Munich and the following year, he was one of the founders of the German Expressionist group "Der Blaue Reiter" (The blue Rider). In 1911 the first "blue Rider"-exhibition was held at Thannhauser gallery in Munich, Macke was represented with three work. In 1912 he visit Paris together with Marc, where they discovered the work of Robert Delaunay - during his trips to Paris, he met several impressionist, fauvist and cubist painters. His preferred subject matter remained urban scenes of shopping and leisure. In 1914 he visited Tunisia with Paul Klee and Louis René Moilliet, and the same year he was killed in World War I.

1 Mariakirken med huse og skorsten", 1911, Kunstmuseum Bonn, Tyskland.
"The Church of St Mary with Houses and
Chimney", 1911, Kunstmuseum Bonn, Germany.
2 "Grøntsagsmarker", 1911, Kunstmuseum Bonn, Tyskland/"Vegetable Fields", 1911, Kunstmuseum Bonn, Germany.
3 "Stormen", 1911, Saarland Museum, Saarbrucken, Tyskland/"The Storm", 1911, Saarland Museum, Saarbrucken, Germany.
4 "Have ved Thun Søen" (sø i kanton Bern, Schweiz), 1913, Kunstmuseum Bonn, Tyskland.
"Garden at Lake Thun" (lake in canton of Bern, Switzerland), 1913,
Kunstmuseum Bonn, Germany.  
5 "Piger under træer", 1914, Kunsthaus Zürich/"Girls Under Trees" , 1914, The Museum of Art, Zurich.

Klee, Paul  (Der Blaue Reiter)
Zentrum Paul Klee, 2005, tegnet af den italienske arkitekt Renzo Piano (f. 1937), der også har tegnet bl.a. Kulturcentret Pompidou i Paris, 1977. Nedenfor viste værker er fra Zentrum Paul Klee, Bern, Schweiz.
Zentrum Paul Klee, 2005, designed by the Italian architect Renzo Piano (b. 1937), who also designed, among others,
the Pompidou Center in Paris, 1977. The works of art shown below are from Zentrum Paul Klee, Bern, Switzerland.
Klee, Paul, schweizisk maler, grafiker og kunstteoretiker født 18. december 1879 i Münchenbuchsee nord for Bern i kanton Bern, død 29. juni 1940 i Muralto nær Locarno i kanton Ticino. Han var søn af den tyske musiklærer Hans Wilhelm Klee (1849-1940) og den schweiziske sangerinde Ida Marie Klee (1855-1921) født Frick. Paul Klee giftede sig i 1906 i Bern med den tyske pianistinde Karoline (kaldet Lily) Stumpf (1876-1946). Sammen fik de i 1907 sønnen Felix.
I 1880 flyttede Paul Klee til Bern med sine forældre, her modtog han sin
første tegneundervisning fra sin bedstemor.
Klee studerede kunst ved Akademiet i München i 1900, hvor hans lærer var symbolisten Franz von Stuck. Klee var i Italien fra 1901-02, hvor han blev begejstret for den tidlige kristne og byzantinske kunst. Hans første arbejder var hovedsageligt raderinger og tegninger inspireret af Goya og Ensor. I 1906 bosatte han sig i München, der var et væsentligt center for avantgardekunst, og her udstillede han samme år sine raderinger for første gang. Venskabet med Wassily Kandinsky og August Macke tilskyndede ham til at slutte sig til "Der Blaue Reiter". I 1910 havde Klee sin første soloudstilling bestående af 56 værker. Udstillingen vistes i Bern, Zürich, Winterthur og Basel.
Et vendepunkt for Klee blev hans besøg i Tunesien i 1914 med Macke og Louis Molliet, han blev overvældet af det intense lys og farverne og bestemte sig for, at nu var han maler. Efter 1. verdenskrig (1920-31)
underviste Klee ved Bauhaus i Weimar og Dessau. 1931-33 var han professor ved akademiet i Düsseldorf, men han blev forvist af nazisterne, der kaldte hans arbejder degenereret kunst. 1933 rejste han til Bern.
Klees billeder kan ikke placeres under én bestemt periode, hans malemåder er ekspressionistisk, surrealistisk, kubistisk og primitiv.
Klee, Paul, Swiss artist, born December 18, 1879 in Münchenbuchsee in the canton of Bern and died June 29, 1940 in Muralto near Locarno in the canton of Ticino. He was the son of the German music teacher Hans Wilhelm Klee (1849-1940) and the Swiss singer Ida Marie Klee (1855-1921) née Frick. In 1906 Klee married the German pianist Karoline (called Lily) Stumpf (1876-1946). Together they had a son named Felix, born in 1907.
In 1880 the Klee family moved to Bern, where Klee received his first drawing lessons from his grandmother.

In 1900 Klee studied art at the Acacemy in Munich, where his teacher was the Symbolist
Franz von Stuck. From 1901-02 Klee lived in Italy, where he became enthusiastic about the Early Christian and Byzantine art. His first works were mainly etchings and drawings inspired by Goya and Ensor. In 1906 Klee settled in Munich, an important center of avant-garde art, and in Munich that same year he exhibited his etchings for the first time. His friendship with Wassily Kandinsky and August Macke prompted him to join "Der Blaue Reiter". In 1910 his first solo exhibition, consisting of 56 works, was held. The exhibition was shown in Bern, Zurich, Winterthur and Basel. A turning point for Klee was his visit to Tunisia in 1914 with Macke and Louis Molliet. He was overwhelmed by the intense light and the colors, and decided to be a painter. After World War I Klee taught at the Bauhaus School (1920-31) in Weimar and Dessau. From 1931-33 he was professor at the Academy of Fine Arts in Düsseldorf, his work was condemned by the Nazis as degenerate art, and in 1933 he moved to Bern.
Klee's
unique style took elements of expressionism, surrealism, cubism and primitive art
.
1 "Uden titel (Træer, Burghausen)", 1899/"Untitled (Group of trees, Burghausen), 1899.
2 "Uden titel (Aare landskab)", 1900/"Untitled (Aare Landscape)", 1900.
3 "Komedie", 1905/"Comedy", 1905.
4 "Uden titel (blomster i en vase)", 1908/"Untitled (Flowers in a Vase), 1908.
5 "Pige med kander", 1910/"Girl with Jugs", 1910.
1 "Bymiljø", 1915/"Urban Representation", 1915.
2 "Kulørte og grafiske vinkler", 1917/"Coloured and Graphic Angels", 1917.
3 "Naturskønne hieroglyffer med vægt på det himmelblå", 1917/"Scenic Hieroglyphs with emphasis on sky-blue", 1917.
4 "En drengs seksuelle viden", 1918/"A Boy's sexual knowledge", 1918.
5 "En drengs seksuelle viden", 1918/"A Boy's sexual knowledge", 1918.
1-2 "Uden titel (arkitektur på scenen)", 1918/"Untitled (Architecture on the Stage)", 1918.
3 "Huse ved havet", 1920/"Houses by the Sea", 1920.
4 "Uden titel (teltby i bjergene)", 1921/"Untitled" (City of Tents in the Mountains), 1921.
5 "Tre vinduer", 1921/"Three Windows", 1921.
1 "Nordsøbillede", 1923/"North Sea Picture", 1923.
2 "Tre tårne", 1923/"Three Towers", 1923.
3 "VAST (rosenhavn)", 1925/"VAST (Harbour of Roses)", 1925.
4 "Harmoni af den nordiske flora", 1927/"Harmony of the Northern Flora", 1937.
5 "Fiskemennesker", 1927/"Fish People", 1927.
1 "Landskab under tilblivelse", 1928/"Landscape coming into beeing", 1928.
2 "Svævende", 1930/"Hovering", 1930.
3 "Farvekort", 1930/"Colour Table", 1930.
4 "Hårlok", 1932/"Tendril", 1932.
5 Hvordan alting gror!", 1932/"How everything grows!", 1932.
1 "Fabriksby", 1933/"Factory Town", 1933.
2 "Dessertfrugter", 1934/"Dessert Fruits", 1934.
3 "Gafler og snegl", 1937/"Forks and Snail", 1937.
4 "Blik i rødt", 1937/"Glance out of Red", 1937.
5 "Svovlområde", 1937/"Sulphur Region", 1937.
1 "Harmoniseret kamp", 1937/"Harmonized Struggle", 1937.
2 "Hast", 1938/"Haste", 1938.
3 "Tre eksotiske unge", 1938/"Three Young Exotics", 1938.
4 "Rustne skibe", 1938/"Rusty Ships", 1938.
5 "Frugter på blå baggrund", 1938/"Fruits on Blue Background", 1938.
1 "Pomona, overmoden", 1938. Pomona er den romerske gudinde for frugttræer, haver og frugtplantager.
"Pomona, Overripe", 1938. Pomona is
the Roman Goddess of fruit trees, gardens and orchards.
2 "Undersøisk have", 1939/"Submarine Garden", 1939.
3 "Uden titel (Sort hjerte og sort træ)", 1939/"Untitled (Black Heart and Black Tree)", 1939.
4 "Rødt øje", 1939/"Red Eye", 1939.
5 "Flodslugt ved Y", 1939/"River Gorge Near Y", 1939.

1 "Torsoen og slægtninge (ved fuldmåne)", 1939/"The Torso and Kin (at full moon)", 1939.
2 "Sammensætte sig selv", 1939/"Compose oneself", 1939.
3 "Lysflammer", 1939/"Candle Flames", 1939.
4 "Bastard", 1939/"A Mongrel", 1939.
5 "Den smukke have", 1939/"The beautiful Garden", 1939.
1 "Kirkegård", 1939/"Cemetery", 1939.
2 "Død og ild", 1940/"Death and Fire", 1940.
3 "Uden titel", ca. 1940/"Untitled", c. 1940.
4 "Uden titel", ca. 1940/"Untitled", c. 1940.
1 "Portræt af Fru P. i Syden", 1924, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.

"Portrait of Mrs. P. in the South", 1924, Peggy Guggenheim Collection, Venice.

2 "Magisk have", 1926, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Magic Garden", 1926, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
3 "Blomstrende", 1934, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz/"Blossoming", 1934, Kunstmuseum Winterthur, Switzerland.
4 "Superskak", 1937, Kunsthaus Zürich/"Super Chess", 1937, The Museum of Art, Zurich.
5 "Øjne i landskabet", 1940, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz/"Eyes in the Landscape", 1940, Kunstmuseum Winterthur, Switzerland.
"Hoved i sort og grønt", 1913, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Head in Black and Green", 1913,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Germany.
"Mosaik", 1913, Gottorp Slot.
"Mosaic", 1913, Gottorf Castle, Germany.
"Ungpigeagtig", 1913, Gottorp Slot.
"Girlish", 1913, Gottorf Castle, Germany.

Jawlensky,
Alexe
j von
(
Der Blaue Reiter)
(1864-1942). Russisk maler. Født i Twer nær Moskva og død i Wiesbaden. Han sluttede sig til Münchenergruppen "Der Blaue Reiter". Højdepunktet i hans kunstneriske arbejde var omkring 1910, hvor han skabte en række portrætter og stilleben med en bemærkelsesværdig kraftig og intens farveholdning. I hans kunst ses inspiration fra de russiske ikoner.
ØVRIGE EKSPRESSIONISTER/OTHER EXPRESSIONISTS
Barlach, Ernst
Barlach, Ernst (1870-1938), tysk billedhugger, grafiker og forfatter. En studietur til Rusland i 1906 fik afgørende betydning for Barlach - ukrainske bønder blev inspirationskilden til hans første billedhuggerarbejder. Fra 1928 og fremefter skabte han mange antikrigsskulpturer baseret på hans oplevelser i 1. verdenskrig, som han deltog i og tog afstand fra og blev pacifist. Blandt hans hovedværker er Krigsmindesmærket i Magdeburg fra 1929. Det blev bestilt af byen som mindesmærke over 1. Verdenskrig. Barlach skabte en lidet heroisk skulpturgruppe med tyske soldater, en krigsenke og en civil person med hans egne ansigtstræk. Skulpturen vakte forargelse og blev fjernet, men vendte senere tilbage til katedralen i Magdeburg.
Hovedparten af hans værker blev stemplet som
Entartete Kunst og blev ødelagte eller konfiskerede af nazisterne.
"Mindesmærke fra Güstrow (Den svævende)", 1927, Gottorp Slot. Bronzefiguren har Käthe Kollwitz' ansigtstræk.


Denne afstøbning er den fjerde ud af fire. Den første afstøbning blev ødelagt af nationalsocialisterne, den skulle have været et mindesmærke for de faldne og placeret i Güstrow domkirke. At denne mest berømte Barlachplastik blev reddet og således muliggjorde en videre afstøbning der befinder sig i Antoniterkirken i Köln, skyldes kunstnerens venner. Udførelsen i Güstrow, der i dag befinder sig næsten på det oprindelige sted, blev som eksemplaret på Gottorp støbt efter den reddede bronzefigur. Ideen om en svævende skulptur beskæftigede Barlach sig med allerede i 1912.

1-2 Statue af en tigger, bykirken Skt. Marien i Lutherstadt Wittenberg (Reformationens moderkirke).
Statue of a beggar, The City Church of St Mary, Lutherstadt Wittenberg (the mother church of the Reformation).
3 "Sovende vagabonder", 1912, Gottorp Slot/"Tramps Asleep", 1912, Gottorf Castle, Germany.
4 "Den flygtende", 1920, Kunsthaus Zürich/"The Fugitive", 1920, The Art Museum, Zurich.
5 "Åndekæmperen", 1928, Gottorp Slot/"The Fighter of the Spirit", 1928, Gottorf Castle, Germany.
6 "Sørgende mor med barn", 1931, Hamburgermonumentet, Gottorp Slot. Relieffet blev i 1931 udført af Barlach til erindring om de faldne i 1. Verdenskrig. Den officielle betegnelse er i dag "Monument for de faldne under begge Verdenskrige".
"Grieving Mother and Child", 1931,
Hamburg war memorial, Gottorf Castle, Germany.
1 "De læsende munke III", 1932, Vatikanmuseerne/"Reading monks III", 1932, Vatican Museums.
2 "De læsende munke", 1932, Gottorp Slot/"Reading Monks", 1932, Gottorf Castle, Germany.
3 "Siddende gammel kvinde", 1933, Gottorp Slot/"Sitting Old Woman", 1933, Gottorf Castle, Germany.
4 "Fløjtespilleren", 1936, Gottorp Slot/"The Flute Player", 1936, Gottorf Castle, Germany.
5 "Den leende gamle", 1937, Gottorp Slot/"Old Man Laughing", 1937, Gottorf Castle, Germany.
6 Skulptur, Gottorp Slot/Sculpture, Gottorf Castle, Germany.
Kokoschka, Oskar
(1886-1980). Tjekkisk-østrigsk maler, grafiker og dramatiker. Psykologiske portrætter, landskaber og figurkompositioner. Medarbejder ved det tyske ekspressionistiske tidsskrift "Der Sturm". Professor i Dresden 1918-24. Nazisterne fordømte hans kunst som "Entartete Kunst" (vanskabt kunst). Kokoschka flygtede til England i 1939.
Udvalgte værker/Selected works
"Selvportræt" (plakat for Der Sturm)", 1910, Budapest kunstmuseum. Da hans første udstilling blev dårligt modtaget barberede Kokoschka sit hår af i ønsket om at vise sig selv som en udstødt. I portrættet peger han på såret i siden, ligesom Kristus som smertensmand.
"Self-Portrait (Poster Design for Der Sturm)", 1910, Budapest Museum of Fine Arts.
"Signora delle Baggione", 1933, Gottorp Slot.
"Signora delle Baggione"
, 1933,
Gottorf Castle, Germany.
Hans Wimmer, 1967, "Portræt af Oskar Kokoschka", Gottrop Slot.
Hans Wimmer
, 1967, "Portrait of Oskar Kokoschka"
, Gottorf Castle, Germany.
"Gruppebillede Edenbar", 1923, Gottorp Slot, Slesvig.
"Group Picture Edenbar", 1923, Gottorf Castle, Schleswig, Germany.
"Kvinde i hvid underkjole, (læsende)", 1947, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz.
"Woman in White Slip, (Reading)"
, 1947, Kunstmuseum Winterthur, Switzerland
.
"Argonauterne", 1949-50, National Gallery of Art, Washington DC.
"The Argonauts", 1949-50,
National Gallery of Art, Washington DC.
Beckmann, Max
Beckmann, Max (1884-1950). Tysk kunstner født i Leipzig og død i New York. Han var medlem af kunstnergrupperingen Berliner Sezession (oprør mod den akademiske kunstopfattelse) og en af grundlæggerne af Berlin kunstnersammenslutningen Freie Secession. Selv om han er klassificeret som ekspressionist afviste han både termen og bevægelsen. I 1920'erne var han tilknyttet Neue Sachlichkeit.
Beckmann, Max (1884-1950). German artist. He was born in Leipzig, and he died in New York. He was member of the art association The Berlin Secession, and one of the founders of The Free Secession, an association of modern artists in Berlin. Although he is classified as an Expressionist, he rejected both the termn and the movement. In the 1920s he was associated with Neue Sachlichkeit (New Objectivity).
Huber, Hermann
Huber, Hermann (1888-1937). Schweizisk maler og grafiker. I perioden 1908-30 blev han anset for at være den førende schweiziske ekspressionist. I 1911 blev ham medlem af "Der Moderne Bund", schweizisk kunstnersammenslutning grundlagt af Hans Arp. Han udstillede med Berliner Sezession i 1911, 1912 og 1918.

Huber, Hermann (1888-1937)
. Swiss painter and graphics artist. In the period between 1908-30 he was considered to be the leading Swiss Expressionist. In 1911 he became a member of "Der Moderne Bund" (The Modern Alliance), an association of Swiss artists founded by Hans Arp. He exhibited with The Berlin Secession in 1911, 1912 and 1918.
"Araberinde", 1921, Kunstmuseum Luzern, Schweiz.
"Arabic Woman", 1921,
Museum of Art Lucerne, Switzerland.
Kutter, Joseph
Kutter, Joseph (1894-1941). Født i Luxembourg, hans far var schweizer, moderen tysker. I 1908 begyndte han sine kunststudier ved "Ecole des Arts et Metiers" (Skolen for kunst- og kunsthåndværk) i Luxembourg, og i 1911 fortsatte han sine studier ved "Ecole des Arts Décoratifs" (Skolen for dekorativ kunst) i Strasbourg.
Fra 1911-14 studerede han ved "Ecole des Arts Décoratifs" i München, og efter 1. verdenskrig ved "Académie des Beaux Arts de Munich" (Akademiet for de skønne kunstner i München). Kutter var den mest kendte maler i Hertugdømmet og blandt de bedste europæiske ekspressionister i perioden mellem de to verdenskrige.
Kutter, Joseph (1894-1941). Born in Luxembourg. His father was Swiss-born, his mother German-born. In 1908 he attended the "Ecole des Arts et Metiers" (Arts and Crafts School) in Luxembourg before in 1911 continuing his studies at "Ecole des Arts Décoratifs" (School of Decorative Arts) in Strasbourg.
From 1911-14 he studied at "Ecole des Arts Décoratifs" in Munich, and after World War I, at "Académie des Beaux Arts de Munich". Kutter was the most well-known painter of the Grand Duchy and among the best European expressionists of the period between the two world wars.
"Clervaux", 1937, Le Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg.
"Selvportræt", 1937.
Grünewald, Isaac
(1889-1946). Svensk kunstner, bogillustrator, skribent og debattør. født i Stockholm og omkom i et flystyrt udenfor Oslo. Uddannet på Kunstnerforbundets skole fra 1905-08. 1908-10 på Matisses malerskole i Paris. Lærer ved Kunstakademiet og professor samme sted fra 1938-42. I 1942 startede han en kunstskole i Stockholm.
I 1909 var der en udstilling i Hallins kunsthandel i Stockholm med gruppen "De unge", hvor Grünewald var en af de bemærkelsesværdige kunstnere i denne gruppe, og udstillingen blev ekspressionismens gennembrud i svensk kunst. I 1912 brød Grünewald ud af kunstnergruppen "De unge" og dannede sammen med bl.a. sin kone Sigrud Hjerten og Nils Dardel en ny kunstnergruppe. I begyndelsen af sin karriere foretrak Grünewald staffelimaleri, men begyndte senere at interessere sig for at udtrykke sig monumentalt. I 1919 blev han scenograf på Det Kongelige Teater i Stockholm. Sammen med sin kone lavede han filmen "Är dansen på förfall - ett kinematografiskt svar", der skabte opstandelse, her kunne den moderne dans One-step ses, og den blev forbudt for børn, fordi man ville undgå at ophidse ungdommen.
Søndergaard, Jens
Søndergaard, Jens (1895-1957). Dansk landskabsmaler, tegner og grafiker. Født i Øster Assels på Mors. Uddannet malersvend, derefter på tegnelærerkursus undervist af Malte Engelsted og to semestre på Akademiet. Han udstillede på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling) fra 1919 og var medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen fra 1926. Søndergaards billeder førte noget nyt ind i dansk kunst, hans kunst afspejlede en lidet reflekterende person, men en person der havde en stærk naturfølelse og en evne til at skildre sine oplevelser. Hans billeder understregede, at kunsten er et indre anliggende, og viste hvor inderligt han var knyttet til sin hjemegn i Thy, hans livsværk var præget af Jyllands natur. Han har skildret bevægende optrin med mennesker og dyr i landskabet. Det var motivets maleriske indhold, som satte ham i gang, rytme og farve og en rumfølelse, som skabte en uendelig dybde i hans billeder. Han har boet og malet mange steder i Nordjylland, men det landskab, han viser, forekommer ensartet og er i højere grad præget af oplevelse end af iagttagelse. Hans forhold til farven har derimod ændret sig gennem årene. Ungdomsbillederne var ret lyse, men blev snart afløst af en mørkere farveholdning så dramatisk og så mørkt, at man i slutningen af tyverne brugte betegnelse mørkemalere om en hel gruppe kunstnere, der følte sig inspireret af hans eksempel. Søndergaards produktion omfatter også portrætter, model- og figurbilleder.
Udvalgte værker/Selected works
"Landskab. Thy", 1923, Statens Museum for Kunst/"Landscape. Thy", 1923, National Gallery of Denmark.
"Spillere", 1923, Statens Museum for Kunst/"Gamblers", 1923, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Begravelse", 1924, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Funeral", 1924, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Begravelse", 1926, Statens Museum for Kunst/"Funeral", 1926, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Vinderdag. Jysk landskab", ca. 1927, Statens Museum for Kunst.
"A Winter Day. Jutlandic Landscape", c. 1927, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Landskab fra Thy", 1929, Statens Museum for Kunst/"Landscape from Thy", 1929, National Gallery of Denmark.
"Børn ser på havet, eftermiddagssol", ca. 1930-32, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Children Looking at the Sea. Afternoon Sunshine"
, ca. 1930-32
, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Vinterlandskab, Thy", 1930-33, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Winter Landscape, Thy", 1930-33, ARoS Aarhus Museum of Art.
"Den druknede fisker", 1932, Statens Museum for Kunst/"The Drowned Fisherman", 1932, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Maler og model. Kunstneren og hans moder", 1935-53, Statens Museum for Kunst.
"Painter and Model. The Artist and His Mother", 1935-53,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Havbillede", 1942, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Seascape", 1942, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Mennesker og huse i klitlandskab. (Hjem fra møde)", 1848-49, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"People and Houses among Dunes. (Going Home from Meeting)", 1848-49, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Hav. Storm", 1954, Statens Museum for Kunst/"Stormy Sea", 1954, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Havbillede. Solnedgang", 1955, Statens Museum for Kunst/"Seascape. Sunset", 1955, National Gallery of Denmark.
Mørkemalere
var en populær betegnelse for en række danske malere i 1930'erne, som anvendte mørke farver til deres landskaber og menneskeskildringer (Jens Søndergaard, Erik Hoppe).
Ofte er den mørke kolorit kun en fase i disse maleres udvikling.
 
Dark Painters

was a popular term for a number of Danish painters in the 1930s, who made use of dark colors in their landscapes and human portrayals (Jens Søndergaard, Erik Hoppe).
Often the dark colors only are a phase in these painters development
. 

Hoppe, Erik
Hoppe, Erik (1897-1968). Dansk maler. Uddannet malersvend og derefter på Akademiet fra 1918-20. Han fik sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) i 1920. Medlem af Grønningen fra 1936. Han modtog Eckersbergs Medalje i 1945 og i 1961 Thorvaldsens Medalje.
I billederne fra omkring 1930 er jordfarverne dominerende, og som Jens Søndergaard og Niels Lergaard hørte han til "mørkemalerne". Hans kolorit ændredes gradvist fra de mørke farver til lysere farver. I sit farvevalg røber han både sin lidenskab og sit romantisk-lyriske gemyt. I hans billeder forenes abstraktion og natur, mystik og iagttagelse. Særligt lyset og rummet interesserer ham. Hoppes produktion bestod af: Billeder fra byens gader og pladser, parklandskaber med figurer samt skildringer af lyset over Søndermarkens plæner og træer. Hans arbejder har lighed med værker af den franske kunstner André Dunoyer de Segonzac (1884-1974).
Hoppe, Erik (1897-1968). Danish painter. He was educated as house painter and after that at The Royal Danish Academy of Fine Arts from 1918-20. He exhibited for the first time at Kunstnernes Efterårsudstilling (The Artists Autumn Exhibition) in 1920. From 1936 onwards he was member of the artists association Grønningen. In 1945 he received the Eckersberg's Medal and i 1961 the Thorvaldsen Medal. In his early paintings he used dark colors and was one of the Danish "Dark Painters". Later his works gradually became brighter in color. He seemed to had been influenced by the French artist André Dunoyer de Segonzac (1884-1974).
Udvalgte værker/Selected works
"Motiv fra Christianshavn", ca. 1932, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Motif from Christianshavn", c. 1932, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Udsigt. Sundby", 1938, Statens Museum for Kunst/"View. Sundby", 1938, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Figur på en plæne", 1943, Statens Museum for Kunst/"Figure on a Lawn", 1943, National Gallery of Denmark.
Lergaard, Niels
(1893-1982). Dansk maler. Professor ved Akademiet fra 1956-63. Æresmedlem af Akademiet i 1975. Figurer i interiører og landskaber. Inspireret af Bornholms natur. De tidligere billeders farver var mørke, senere bruger han lysere farver. Lergaard har udsmykket aulaen i Esbjerg Statsskole i 1955 og i 1961 mosaik til Frederiksborg Statsskole.
Udvalgte værker/Selected works
"Havet. Grå vinterdag", 1934, Statens Museum for Kunst/"View of the Sea. Winter", 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"To kvinder", 1936, Statens Museum for Kunst/"Two Women", 1936, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Landskab. Gudhjem", 1939/"Landscape. Gudhjem", 1939.
Joensen-Mikines
Joensen-Mikines, Samuel (1906-1979). Færøsk maler. Uddannet på Akademiet 1928-33, hvor hans lærere var Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen. I 1930'erne havde Mikines en melankolsk periode. Malede portrætter, folkeliv og naturbilleder bl.a. billeder af grindedrab. I sine naturbilleder ses han som koloristen. Hans første billeder er rent figurative og i de senere billeder ses abstraktion. Han fik i 1960'erne kontakt med Oluf Høst og Jens Søndergaard.
Udvalgte værker/Selected works
"Skibene lægger ud", 1937-38/"Ships are Sailing Out", 1937-38.
"Landskab. Sommerdag. Færøerne.", 1938, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Landscape. Summer's Day. Faroe Islands.", 1938, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Wiig Hansen, Svend
Wiig Hansen, Svend (1922-1997). Født i Møgeltønder og død i Helsingør. Dansk billedhugger, maler og grafiker. 1946-50 gik han på Akademiets billedhuggerskole.
Wiig Hansen, Svend (1922-1997). Danish sculptor, painter and graphics artist. From 1946-50 he studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen.
"Mennesket ved havet", 1995, Esbjerg. Skulpturerne er inspireret af de gigantiske Moai-statuer på den chilenske ø Påskeøen i Det Sydlige Stillehav. Statuerne (hoveder med torso), hvoraf 887 er dokumenteret, blev for århundreder siden hugget af vulkansk sten af øens oprindelige befolkning. De står vendt mod land, men syv vender mod havet og holder øje med skibene.
"Man Meets the Sea", 1995, Esbjerg, Denmark. The sculptures are influenced by the Moai statues, Iaster Island.
De syv Moai-statuer på Påskeøen, der ser ud over havet.
Fauvisme fra 1905
Fauvister er betegnelsen for de franske ekspressionister
Matisse, Derain og Maurice de Vlaminck blev fauvismens væsentligste kunstnere
Fauvre betyder vilddyr. Det var kritikeren Louis Vauxelles der fandt på betegnelsen, fordi han mente, at den revolutionerende retnings kunstnere var vilde, imidlertid mente kunstnerne ikke selv betegnelsen "vild" var korrekt.
I fauvisternes livsglade billeder ses enkle, forvrængede primitive figurer i rene farver.
For de fleste af fauvismens kunstnere er stilen af kortere varighed.

Udvalgte franske fauvister:
Albert Marquet  -  Georges Rouault  -  Louis Valtat  -  Jean Puy  -  Henri Manguin  -  Georges Braque  -   Raoul Dufy  -  Othon Friesz  -  Roger de la Fresnaye  -  Auguste Chabaud  -  Charles Camoin.
Matisse, Henri
Matisse, Henri-Émile-Benoît (1869-1954). Fransk maler, grafiker og billedhugger af bronzestatuetter. Matisse blev født i Le Cateau-Cambrésis i Nordfrankrig, hans far var købmand og kornhandler, 85 år gammel døde Matisse i Nice.
Matisse studerede jura fra 1887-88 og arbejdede i en periode på et advokatkontor, i 1890 under en rekreation i forbindelse med en blindtarmsoperation fik han interesse for at male, og han studerede i en kort periode på Académie Julian. I 1895 stiftede han bekendtskab med Gustave Moreau, der motiverede ham til at søge optagelse på Ecole des Beaux-Arts, hvor han studerede under Moreau. I 1901 udstillede Matisse på Salon des Indépendants i Paris, hvor han mødte Maurice de Vlaminck. I 1904 blev hans første soloudstilling holdt på Galerie Vollard. Omkring 1905 havde han sit gennembrud som fauvist, og blev en af de centrale figurer blandt fauvisterne - han skabte sit helt personlige formsprog. Billedet "Kvinde med hat", 1905, portræt af hans kone Amélie, San Francisco Museum of Modern Art, chokerede offentligheden i både Europa og USA med sit disharmoniske farvevalg - selv om hans billeder var kontroversielle i Frankrig fandt Matisse hurtigt mæcener blandt amerikanske og russiske kunstsamlere. I 1908 udgav Matisse "Notes d'un Peintre" (En kunstners optegnelser), som var et teoretisk forsvar for hans egne værker.  Matisse var inspireret af impressionisterne, men blev optaget af det maleri, som var en reaktion mod den impressionistiske naturskildring, Cézanne, van Gogh og Gauguin fik stor betydning for hans kunstneriske udvikling, og Matisse var blandt de første europæere, der fik interesse for Afrikas og Sydhavets billedkunst, den såkaldte "primitive kunst". Hans mål var et dekorativt flademaleri, hvor farven lyste med den størst mulige pragt og styrke. Han koncentrerede sig udelukkende om at gøre billedet til en fest for øjet, han var en farvens mester. Uden at føle sig  bundet
af naturen eller af akademiske traditioner skabte han landskaber, figurkompositioner, stilleben, interiører, portrætter, billeder med papirklip, forlæg til stoffer og tapeter, udkast til teaterdekorationer og kostumer - og han udførte bogillustrationer til Mallarmé og Baudelaire. Fra begyndelsen af 1920'erne til 1939, boede Matisse hovedsageligt i Sydfrankrig og Paris. I 1925 blev Matisse udnævnt til Ridder af Æreslegionen, den fornemmeste franske orden. I 1930 blev hans værker udstillet i New York og Berlin, og i 1931 og i 1951 blev der afholdt retrospektive udstillinger med hans arbejder på Museum of Modern Art i New York.
Mens han kom til kræfter efter to større operationer i 1941 og 1942 koncentrerede han sig om sin opfindelse papirklip/decoupager. I 1947 blev "Jazz" udgivet - skrevet og illustreret af Matisse, mest kendt er nok "Ikaros" (gr. myt.: søn af Daidalos, der byggede Minotauren, en labyrint. Daidalos og Ikaros blev holdt i fangenskab på Kreta, for ikke at røbe labyrintens hemmelighed. De flygtede fra Kreta flyvende på vinger af voks, skabt af Daidalos, Ikaros fløj for tæt på solen og vingerne smeltede, og han faldt i Det Ægæiske Hav og druknede). I 1948-51 skabte Matisse vægudsmykningerne, glasmalerier og interiør til Rosenkranskapellet i Vence. I 1952 blev Musée Matisse indviet i hans fødeby Le Cateau-Cambrésis. 

En voldsom rytme og en temperamentsfuld kolorit prægede hans tidligere arbejder, men i årenes løb fik hans kunst en mere stilfærdig karakter, og nogle af sine smukkeste papirklip/collager fremstillede han da han var over 80 år - hans sidste arbejde var en glasmosaik roset i Union Church i Pocantico Hills, New York, bestilt af Nelson Rockefeller i 1954.
Matisse fik stor betydning for 1900-tallets kunst gennem sin malerskole i Paris, hvor han blandt andet underviste skandinaviske kunstnere.

Matisse, Henri-Émile-Benoît (1869-1954). French painter, graphic artist and sculptor. He was born in Le Cateau-Cambrésis in Northern France, his father was a grocer and corn dealer, at the age of 85 Matisse died in Nice in Southern France.
From 1887-88 he studied law and he worked briefly at a lawyers office, in 1890 during postoperative convalescence (he had his appendix removed), he began to paint, and he studied briefly at Académie Julian in Paris. In 1895 he became acquainted with
Gustave Moreau, who motivated him to enter the Ecole des Beaux-Arts, where he studied under Moreau. In 1901 he exhibited at Salon des Indépendants in Paris, where he met Maurice de Vlaminck. In 1904 his first solo exhibition was held at Galerie Vollard. About 1905 he had his breakthrough as Fauvist - he became the leading figure of Fauvism. The painting "Woman with the hat", 1905, portrait of his wife Amélie, San Francisco Museum of Modern Art, shocked the public in both Europe and the USA with its discord of colours - though his paintings were controversial in France, he got patrons among American and Russian art collectors. In 1908 he published the book "Notes d'un Peintre" (Notes of a Painter), a theoretical defense of his own work. Matisse was influenced by the Impressionist, however he became engaged in paintings reacting against the impressionistic tradition, Cézanne, van Gogh and Gauguin exerted a great influence on his artistic development, and Matisse was among the first Europeans, who had an eye for the visual arts of Africa and the South Seas, the so-called "primitive art".

Matisse concentrated about creating a feast for the eye, he was master of colours, he created landscapes, figure compositions, still-lifes, interiors, portraits, paper cuts etc - he executed book illustrations for Mallarmé and Baudelaire. From the early 1920s until 1939 he mainly lived in Southern France and Paris. In 1925 he was named Chevalier of the Legion of Honor, the most distinguished French decoration. In 1930 his works were exhibited in New York and Berlin, and in 1931 and again in 1951 retrospective exhibitions were held at the Museum of Modern Art in New York.
While recovering after undergoing two operations in 1941 and 1942, he worked with papercuts (papiers découpés). In 1947 "Jazz" was published - written and illustrated by Matisse, most known is probably "Icarus" (the Greek myth about Icarus, who tried to fly from Crete wearing a pair of wax wings, created by his father Daedalus. Icarus flew too close to the sun, and the wax wings melted and he fell into the Aegean Sea and drowned).
From 1948-51 the Chapel of the Rosary in Vence was decorated by Matisse - he created the wall decorations, a stained glass painting and the interior. In 1952 Musée Matisse was inaugurated in his native town Le Cateau-Cambrésis.
A tremendous rhythm and temperamental colours characterized his earliest works, as the years went by his colours became more subdued, some of his most beautiful collages were executed few years before he died - his latest work was a stained glass rosette in Union Church of Pocantico Hills, New York, commissioned by Nelson Rockefeller in 1954.
Matisse got great influence on the painters of the 20th century.
Udvalgte værker/Selected works
"Landskab ved Collioure. Studie til "Livsglæden", 1905, Statens Museum for Kunst.
"Landscape near Collioure. Study for "The Joy of Life", 1905,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Portræt af Madame Matisse. Den grønne stribe", 1905, Statens Museum for Kunst.
"Portrait of Madame Matisse. The Green Line", 1905,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Selvportræt", 1906, Statens Museum for Kunst/"Self-Portrait", 1906, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Gade i Biskra, Algeriet", 1906, Statens Museum for Kunst/"Street in Biskra, Algeria", 1906, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Lyserøde løg", 1906-07, Statens Museum for Kunst/"Pink Onions", 1906-07, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Nøgen kvinde med hvidt klæde", 1909, Statens Museum for Kunst/"Nude with a White Scarf", 1909, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Dans (I)", 1909, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Dance (I)", 1909, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Det røde atelier", 1911, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Red Studio", 1911, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Guldfisk og palet", 1914, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Goldfish and Palette", 1914, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Kvinde på en høj stol (Germaine Raynal)", 1914, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Woman on a High Stool (Germaine Raynal)", 1914, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Marokkanerne", 1916, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Moroccans", 1916, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Klavertimen", 1916, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Piano Lesson", 1916, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Det rosa marmorbord", 1917, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Rose Marble Table", 1917, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Interiør med violin", 1918, Statens Museum for Kunst/"Interior with a Violin", 1918, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Liggende nøgen kvinde, II", ca. 1929, Statens Museum for Kunst/"Reclining Woman, II", c. 1929, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Ryggen I-IV", 1909, 1913, 1916-17, 1930, Kunsthaus Zürich/"The Back I-IV", 1909, 1913, 1916-17, 1930, The Museum Modern of Art, Zurich.
"Liggende nøgen kvinde", 1935, Baltimore Museum of Art/"Large Reclining Nude", 1935, Baltimore Museum of Art.
Derain, André
Derain, André (1880-1954). Fransk maler og skulptør. Født i Chatou (Seine-et-Oise). I 1898 blev han optaget på Academie Carriere i Paris, hvor han mødte Matisse. I 1905 købte kunsthandleren Ambroise Vollard samtlige af billederne i hans atelier, og samme år udstillede han sammen med Vlaminck og Matisse og andre kunstnere i Salon d'Automne (Høstsalonens udstilling) - disse kunstners billeder var ophængt i samme rum, der af kritikerne blev kaldt "Cage aux Fauves" (de vilde dyrs bur), og hermed fødtes fauvismen. I 1905 besøgte Derain London for første gang, Vollard havde bestilt ham til at male nogle partier fra London, de såkaldte Themsen billeder. I 1906 malede han i L'Estaque i Sydfrankrig, og her mødte han Picasso, og året efter underskrev han en kontrakt med Picassos kunsthandler Daniel-Henri Kahnweiler, og den økonomiske frihed førte til, at han giftede sig med den smukke Alice, kaldet "La Vierge" (Madonna), og de flyttede til Montmartre i Paris, hvor han fortsatte venskabet med Picasso. Derain blev inspireret af kubismen og af den klassiske og afrikanske kunst. Derains malerier fra 1912-14, hvor figurbilleder og landskaber viser en fasthed i form og komposition, og hvor der spores en indflydelse fra Cézanne, er blevet kaldt hans gotiske periode. 
I sine senere år blev han mindre eksperimenterende og skabte en række portrætter og figurbilleder i en enkel klassisk stil. Derain var i sin farveopfattelse påvirket af venezianerne, i hans maleri ses gyldne og brune nuancer. 
Under 2. verdenskrig boede Derain i Paris under det meste af besættelsen, hvor han blev værdsat af nazisterne på grund af hans kunstneriske ufordærvethed og deres snobbisme for fransk kunst. Hitlers udenrigsminister Joachim von Ribbentrop bestilte ham til at male et familieportræt, men det afslog han. Derain designede også teaterdekorationer og illustrerede bøger bl.a. værker af Guillaume Apollinaire og Andre Breton.
I forbindelse med sygdom mistede han det meste at sit syn, det var formentlig grunden til, at han blev påkørt af en lastbil og mistede livet.
Derain, André (1880-1954). French painter and sculptor. He was born in Chatou (Seine-et-Oise). In 1898 he matriculated at the Academie Carriere in Paris, where he met Matisse. In 1905 the art dealer Ambroise Vollard bought every painting in his studio - the same year, together with Vlaminck, Matisse and other artists, he exhibited at Salon d'Automne - the critics called these artists Les Fauves (wild beasts). Also in 1905 Derain visited London for the first time, Vollard commissioned him to paint some views of London, the later so-called Thames pictures. In 1906 he painted in L'Estaque in the South of France, where he met Picasso, and the following year he signed a contract with Picasso's art dealer Daniel-Henri Kahnweiler, and his financial freedom made it possible for him to marry the beautiful Alice, called "La Vierge" (the Madonna) - they moved to Montmartre in Paris, where Derain continued his friendship with Picasso. Derain was influenced by Cubism, classical art and African art. In his so-called gothic period, 1912-14, his paintings of figures and landscapes showed a firmness in form and composition, and he was perceptible influenced by Cézanne.
In the last years of his life, he became less and less experimented and created several portraits and figure paintings in a simple classic style. Derain was in his
understanding of colours influenced by the Venetians, in his paintings he used golden and brown nuances. During the German occupation of France he lived mostly in Paris, his paintings were highly valued by the Nazi's because of their artistic integrity and the Nazi's snobbery of French art. Hitlers' foreign minister Joachim von Ribbentrop commissioned Derain to paint a family portrait, he rejected this offer. Derain was also a scenery designer, and he illustrated books e.g. books of the poet Guillaume Apollinaire and works written by André Breton. In 1954 Derain died in a car accident.
Udvalgte værker/Selected works
"London havn", 1905, Kunsthaus Zürich/"The Port of London", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Kvinde i chemise", 1906, Statens Museum for Kunst/"Woman in a Chemise", 1906, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Prospekt fra Martigues", 1908, Kunsthaus Zürich/"View of Martigues", 1908, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Landskab med kirketårn", 1909, Statens Museum for Kunst/"Landscape with a Church Tower", 1909, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Opstilling", 1913, Statens Museum for Kunst/"Still Life", 1913, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"De to søstre" ("Les deux soeurs), 1914, Statens Museum for Kunst/"Two Sisters" ("Les deux soeurs), 1914, National Gallery of Denmark.
"Opstilling med palet", 1914, Statens Museum for Kunst/"Still Life with Palette", 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Landskab fra Sydfrankrig", ca, 1925, Statens Museum for Kunst/"Mediterranean Landscape", c. 1925, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Vlaminck, Maurice
Vlaminck, Maurice de (1876-1958). Fransk maler, der sammen med André Derain og Henri Matisse anses for at være en af fauvismens hovedfigurer.
Vlaminck, Maurice de (1876-1958)
.
French painter. One of the leading figures of Fauvism together with André Derain og Henri Matisse.
Udvalgte værker/Selected works
"Blomsterbuket", ca. 1913, Statens Museum for Kunst/"Bouquet of Flowers", c. 1913, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Flodlandskab", 1913-14, Statens Museum for Kunst/"River Landscape", 1913-14, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Landsby set gennem træer", ca. 1914, Statens Museum for Kunst/"Village Seen through Trees", c. 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Soutine, Chaïm
Soutine, Chaïm (1893-1943). Russisk-fransk kunstner. Han boede og arbejdede i Paris.
Soutine, Chaïm (1893-1943). Russian-French painter. He lived at worked in Paris.
Chaim Soutine, "Den gamle Mølle", ca. 1922-23, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
Chaim Soutine, "The Old Mill", c. 1922-23, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Havn", 1908, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Harbour", 1908, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Dufy, Raoul
Dufy, Raoul (1877-1953). Fransk maler og illustrator, inspireret af impressionismen, kubismen og fauvismen. Født i Le Havre, død i Forcalquier nordøst for Marseille i Sydfrankrig. Han var skolekammerat med den senere franske fauvist Othon Friesz, sammen studerede de Eugène Boudins arbejder på museet i Le Havre. Dufy modtog i 1900 et stipendium, der gjorde det muligt for at ham søge ind på École des Beaux-Arts i Paris, hvor han blev optaget i 1901 og blev elev hos Bonnat. Matisses "Luxe, Calme et Volupté", 1904, (Musée d'Orsay, Paris), som Dufy så på Salon des Indépendants i 1905, var en afgørende inspiration for ham, han ændrede sin malestil radikalt og sluttede sig til fauvisternes kreds, hvis leder og hovedskikkelse var Matisse - senere udviklede Dufy en helt personlig stil. Med let og virtuos hånd har han skildret kvindelige modeller, den franske Riviera, regattaer, casinoer, palmer og hestevæddeløb. Charme og udsøgt smag kendertegnede hans kunst. Ved siden af sin karriere som maler arbejdede han også som bogillustrator (Guillaume Apollinaires dyrefabler "Le Bestiaire, ou Cortège d'Orphée"), bygningskonstruktør og med tekstil- og grafisk design.
På Statens Museum for Kunst i København findes flere af hans bedste arbejder, bl.a. "Landskab ved Vence", 1921 og "Interiør med indisk kvinde" 1930.
Dufy, Raoul (1877-1953). French painter and illustrator, influenced by Impressionism, Cubism and Fauvism. Dufy was born in Le Havre, and he died in Forcalquier north east of Marseille in Southern France. At Le Havre Museum, he studied, together with his school friend, the later French Fauvist Othon Friesz, the works of Eugène Boudin. In 1900 Dufy received a scholarship, which made it possible for him to study at École des Beaux-Arts in Paris, where he was apprenticed to Bonnat. In 1905 Matisse's painting "Luxe, Calme et Volupté", 1904, (Musée d'Orsay, Paris), was exhibited at Salon des Indépendants - a painting of vital inspiration for Dufy, it radically changed his way of painting, and he joined the circle of fauvists, whose leader and key figure was Matisse - later Dufy developed his personal style. With a light touch he painted female forms, the French Riviera, regattas, casinos, palms and horseraces - charm and exquisite good taste characterized his works. Alongside his career as painter, he worked as graphic designer, textile designer and illustrated books, e.g. Guillaume Apollinaire's "Bestiary: Or the Parade of Orpheus" - illustrated with woodcuts.
Dongen, Kees van
Dongen, Kees van (Cornelis Theodorus Maria) (1877-1968). Hollandsk-fransk maler, mondæn portrætkunstner og illustrator. Han blev født i Delfshaven ved Rotterdam og døde i Monte Carlo, Monaco. 
Van Dongens første arbejder var impressionistiske landskaber, senere blev han inspireret af fauvisterne og udviklede sin helt egen stil. Han er mest kendt for sine portrætter og sensuelle billeder af ofte let påklædte damer og dansere samt skildringer fra Paris' bohemeliv - simple former og forvrængninger, klare stærke farver og dristige konturer. Han har portrætteret bl.a. prins Aga Khan III (1877-1957), den franske forfatter og nobelprismodtager Anatole France (1844-1924) og Brigitte Bardot, samt skabt illustrationer til 1001 nats eventyr og 17 akvareller til værket "På sporet af den tabte tid" af Marcel Prousts (1871-1922). Fra 1892-97 studerede van Dongen ved Kunstakademiet i Rotterdam, og besøgte ofte havnekvarteret, Det Røde Kvarter, for at male sømænd og prostituerede. I 1897, 20 år gammel, flyttede van Dongen til Montmatre i Paris og kom ind i kredsen omkring
Picasso. I 1901 giftede han sig med Augusta Prettinger (Guus). Han arbejdede som håndværksmaler og illustrator for magasiner, han udførte bl.a. satiriske tegninger til det litterære og kunstneriske magasin Revue Blanche, og han arrangerede kostumeballer på Montparnasse. I sine første år i Paris mødte han Matisse og blev inspireret af fauvisternes malemåde med klare vilkårlige/ikke naturalistiske farver og brede strøg. I 1905 deltog han i udstillingen Salon d'Automne, hvor også Matisses billeder var udstillet. I 1908 blev van Dongen inviteret til slutte sig til den tyske ekspressionist gruppe Die Brücke, og hans ekspressionistiske portrætter nød stor popularitet i krigsårene. Under indflydelse af bl.a. Jasmy Alvin (Lea Jacob) udviklede van Dongen sin prangende stil, der gav ham et godt ry i bourgeoisiet og en god indkomst. Efter 1918 og i årene fremefter blev van Dongen en populær selskabsmaler, han blev den parisiske overklasses foretrukne portrætmaler. Hans stil var blevet mere enkel og mere realistisk, skønt han fortsatte med at bruge livlige farver i sine portrætter. Hans senere arbejde vandt ikke den store begejstring hverken hos kunstnerkollegerne, samlerne eller kritikerne. Efter 2. verdenskrig boede van Dongen skiftevis i Paris, Deauville i Normandiet og Monaco. I 1949 blev der afholdt en udstilling af hans billeder i Galerie Charpentier i Paris, der blev så stor en succes, at den også blev vist på Museum Boymans i Rotterdam, som igen i 1967 udstillede hans arbejder. I 1990 blev der afholdt en stor udstilling på Musée d'Art Moderne i Paris, van Dongens arbejder var blevet genopdaget.
Dongen, Kees van (Cornelis Theodorus Maria) (1877-1968). Dutch-French painter, fashionable portrait painter, and illustrator. He was born in Delfshaven near Rotterdam, and he died in Monte Carlo, Monaco.
Van Dongen's earliest works were impressionistic landscapes, later he got influenced by the Fauvists and developed his own style. He is most famous for his portraits and sensual paintings showing lightly dressed women and dancers and his depictions of the bohemian life of Paris - simple shapes and distortions, strong colors and bold black outlines. He has portrayed e.g. Prince Aga Khan III (1877-1957), the French writer and recipient of the Nobel Prize in Literature 1921 Anatole France (1844-1924) and Brigitte Bardot, and he illustrated stories from the book of "One Thousand and One Nights" and executed 17 watercolours for the great work "À la recherche du temps perdu" ("In Search of Lost Time") by Marcel Prousts (1871-1922). 
From 1892-97 van Dongen studied at the Academy of Fine Arts in Rotterdam, he often visited the Rotterdam harbour-quarter to paint the sailors and the prostitutes. In 1897, at the age of 20, van Dongen moved to Montmartre in Paris, and he became part of the circle around Picasso. I 1901 he married Augusta Prettinger (Guus). He worked as house painter and illustrator for magazines, he executed satirical drawings to the literary and artistic journal Revue Blanche, and he arranged fancy-dress balls at Montparnasse. In his first years in Paris, he met
Matisse and got influenced by the Fauvists way of painting with bright arbitrary colors and broad strokes. I 1905 he participated at the Salon d'Automne in Paris, where also works by Matisse and other Fauve painters were exhibited.
In 1908 van Dongen was invited to join the German Expressionist Group Die Brücke, and his expressionistic portraits enjoyed great popularity in the War Years. Under the influence of, among others, Jasmy Alvin (Lea Jacob) van Dongen developed his gaudy style, which, among the bourgeoisie, earned him a good reputation and income. From 1918 onwards van Dongen became a popular society painter, he became the favourite portraitist of the Parisian upper classes. His style has become more simple and more realistic, though he continued to use lively colors in his portraits. His later works did not a rouse great enthusiasm neither by his colleagues, the collectors or the critics. After World War II van Dongen lived alternately in Paris, Deauville in Normandy and Monaco. I 1949 an exhibition of his paintings were held at Galerie Charpentier in Paris, the exhibition became a great success and was also shown at Museum Boymans in Rotterdam, and in 1967 the Museum once again exhibited his works. In 1990 a great exhibition was held at Musée d'Art Moderne in Paris, van Dongen's works were rediscovered.
Udvalgte værker/Selected works
"Danserinde Anita", 1911, Statens Museum for Kunst/"The Dancer Anita", 1911, National Gallery of Denmark.
"Portræt af Daniel-Henry Kahnweiler", ca. 1907-08/"Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler", c. 1907-08.
"Tête de femme", 1913, Statens Museum for Kunst.
Naivisme 1900/Naivism 1900
Naivisme er en samlende betegnelse for flere retninger i 1900-tallets malerkunst der tilstræber en vis barnlighed ved at efterligne børnetegninger og ved at se stort på perspektiv og anvende mange detaljer i billederne. Naivismen fortsætter traditioner i folkekunsten, og der er ingen akademiske traditioner.
Til naivismen hører også nogle amatører eller søndagsmalere.
Naivismen som kunstretning er en bevidst udtryksform, der blev skabt af Henri Rousseau. Stilen har været dyrket i Østeuropa, i Frankrig, L. Vivin og i Sverige, E. Hallström. Naivistiske tendenser kan også spores hos kunstnere som Picasso og Heerup.

Rousseau, Henri

"Karnevalsaften", 1886, Philadelphia Museum of Art.

"Carnival Evening", 1886, Philadelphia Museum of Art.

"De glade spasmagere", 1906, Philadelphia Museum of Art.

"The Merry Jesters", 1906, Philadelphia Museum of Art.

"Gamle Juniers kærre", 1908, Musée de l'Orangerie, Paris/"Old Junier's Cart", 1908, Musée de l'Orangerie, Paris.
Rousseau, Henri (Julien Felix) (1844-1910). Fransk autodidakt maler. Rousseau var ikke inspireret af en bestemt stil, han betegnes som postimpressionistisk naivistisk maler. Rousseau blev født i Laval og døde i Paris, han blev begravet på kirkegården Cimetière de Bagneux udenfor Paris. 
I 1869 flyttede Rousseau til Paris, hvor han blev ansat som toldbetjent, og som godt 40-årig i 1885 forlod han sit arbejde ved bytolden og levede resten af sit liv for en lille pension suppleret med de små beløb, han fik for sine malerier, og ved at undervise i violin, sang og solfège (musikteori, hørelære). Rousseau blev som kunstner kaldt Tolderen (Le Douanier) efter sin tidligere beskæftigelse. De første af Rousseaus signerede billeder er fra 1880. Når Rousseau begyndte på et maleri, var det typisk, at han først tegnede et landskab eller et view over sin yndlingsbydel i Paris, og derefter malede han en person i forgrunden, han kaldte disse billeder for portrætlandskaber. I 1886 udstillede han første gang to billeder på Salon des Indépendants. I 1891 malede han sine første billeder med eksotiske motiver - f.eks. jungleverdenen som han forestillede sig den, inspirationen hentede han i illustrerede bøger og fra besøg i Paris' botaniske have. I junglebillederne anvendte han et utal
af grønne farver - hans første junglebillede "Surprise" tilhører National Gallery i London. Af han mest kendte billeder er "Sovende sigøjner", 1897 og "Drømmen", 1910, begge værker tilhører Museum of Modern Art, New York. Beretningen om at Rousseau som ung skulle have opholdt sig to år i Mexico som soldat i den franske hær er ikke korrekt, han rejste aldrig udenfor Frankrig, men blev inspireret af kollegers beretninger fra Mexico. I og med Rousseau var selvlært havde han mange kritikere - hans naivitet var ekstrem, og han var ikke klar over at de etablerede kunstnere betragtede ham som uskolet eller uoplyst. Det blev sagt om ham, at han malede som et barn og ikke vidste, hvad han gjorde, men hans billeder viser en raffineret teknik. I 1906 mødte han Delaunay, Picasso, Vlaminck og digterne Max Jacob og Appollinaire, Picasso havde øje for hans genialitet, og i 1908 afholdt Picasso i sit atelier en banket til ære for ham, festen havde undertoner af latterliggørelse af Rousseau. I 1909 blev han på grund af sin godtroenhed indviklet i en retssag angående falske checks, men blev frikendt, blandt andet på grund af den åbenbare naivitet i hans billeder. Først efter Rousseaus død opnåede hans naivistiske billeder fuld anerkendelse, i 1911 afholdtes en retrospektiv udstilling af hans arbejder på Salon des Indépendants i Paris.
Rousseau, Henri (Julien Felix) (1844-1910). French self-taught Post-Impressionist and Naive painter - he was not influenced by any particular style. Rousseau war born in Laval, and he died in Paris, he was buried in the Cimetière de Bagneux outside Paris. 
In 1869 Rousseau moved to Paris, where he was employed as customs officer, and in 1885 when just over 40 years of age, he quitted his job at the customs authorities and the rest of his life he was living on a small pension supplied with the money he earned by selling his paintings and he also made extra money by giving lessons in violin, singing and solfège. Rousseau was called Le Douanier (the customs officer) after his place of employment.
Rousseau signed his first paintings in 1880. Rousseau painted portrait-landscapes, as he called them - paintings with a landscape or a view over his favourite part of Paris with a person placed in the foreground. In 1886 he exhibited for the first time at Salon des Indépendants. 
In 1891 he painted his first exotic motifs e.g. the jungle as he imagined it, he found his inspiration in illustrated book and from visits to the Paris Botanical Gardens. In his jungle paintings he used a vast number of green colours - he first jungle painting
"Surprise" belongs to National Gallery, London. Of his most known paintings are "The Sleeping Gypsy", 1897 and "The Dream", 1910, both works belong to Museum of Modern Art, New York. 
Rousseau never left France, his native land - he had been influenced by his colleagues accounts from the French-Mexican war. Because Rousseau was a self-taught painter he had many critics - his naivety was extreme, the established artists considered him as untrained or uneducated, however his paintings showed a sophisticated technique. In 1906 he met Delaunay,
Picasso, Vlaminck and the poets Max Jacob and Appollinaire, and in 1908 a banquet was held in his honour by Picasso, the banquet had an undertone of ridicule. In 1909, because of his naivety, Rousseau got involved in a lawsuit about false cheques, he was acquitted also because of his naive paintings. 
His particularly posthumous fame resulted in a retrospective exhibition in 1911 at Salon des Indépendants in Paris.
1 "Selvportræt", 1890, Nationalgalleriet, Prag/"Self-portrait", 1890, National Gallery, Prague.
2 "Krig", 1894, Musée d'Orsay, Paris/"War", 1894, Musée d'Orsay, Paris.
3 "Portræt af en kvinde", 1895, Musée Picasso, Paris/"Portrait of a Woman", 1895, Musée Picasso, Paris.
4 "Portræt af en kvinde", ca. 1895, Musée d'Orsay, Paris/"Portrait of a Woman", c. 1895, Musée d'Orsay, Paris.
5 "Den sovende sigøjner", 1897, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Sleeping Gypsy", 1897, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
1 "Eiffeltårnet", 1898, Houston Museum of Fine Arts/"The Eiffel Tower", 1898, Houston Museum of Fine Arts.
2 "Det stormomtumlede skib", 1899, Musée de l'Orangerie, Paris/"The Storm-tossed Vessel", 1899, Musée de l'Orangerie, Paris.
3 "En slem overraskelse", 1901, The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania.
"Bad Surprise", 1901, The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania.
4 "Selvportræt med lampe", 1903, Musée Picasso, Paris/"Self-portrait of the Artist with a Lamp", 1903, Musée Picasso, Paris.
5 "Pigen med dukken", 1904-05, Musée de l'Orangerie, Paris/"The Girl with a Doll", 1904-05, Musée de l'Orangerie, Paris.
1 "Den sultne løve kaster sig over en antilope", 1905, Fondation Beyeler, Basel.
"The Hungry Lion Throws Itself on the Antelope", 1905, Fondation Beyeler, Basle.
2 "Slangetæmmeren", 1907, Musee d'Orsay, Paris/"The Snake Charmer", 1907, Musee d'Orsay, Paris.
3 "Flamingoer", 1907, privatsamling/"The Flamingoes", 1907, Private collection.
4 "Fodboldspillerne", 1908, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
"The Football Players", 1908, Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
1 "Udsigt fra broen i Sèvres", 1908, The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moskva.
"View of the Bridge at Sèvres", 1908, The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.
2 "Luxembourghaven. Statue af Chopin", 1909, Eremitagemuseet, Skt. Petersborg.
"Gardens of Luxembourg. Monument to Chopin", 1909, Hermitage Museum  St Petersburg.
3 "Drømmen", 1910, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Dream", 1910, MoMA, Museum of Modern Art, New York.

Pirosmani, Niko

Didubefærgen/The Didube Ferry.
Pirosmani, Niko/Nikoláy Aslánovich Pirosmanashvíli (1862-1918). Georgisk autodidakt skiltemaler, folkelivs- og dyremaler, der blev kendt og berømt efter sin død.
Han blev født i den østlige del af Georgien i landsbyen Mirzaani. Forældrene, der drev et lille landbrug, døde begge i 1870, og otte år gammel flyttede han med sine to ældre søstre til Tbilisi.

Pirosmani lærte gradvist sig selv at male billeder. Han var altid fattig men arbejdsom og var beskæftiget som bl.a. hyrde, skiltemaler (i samarbejde med den ligeledes selvlærte maler George Zaziashvili), togkontuktør og medstifter af en mejeributik i Tbilisi.

I 1913 fik offentligheden kendskab til Pirosmani da han udstillede fire af sine billeder i Moskva på avantgardekunstneres gruppeudstilling "Skydeskiven".

I sin bog "Morgenrødens land: Literær rejse i Grusien", 1971, skriver Hans Scherfig om Pirosmani.

House Museum of Niko Pirosmani i Mirzaani.
Picasso har portrætteret Pirosmani
.

1 Skuespillerinden Margarita. Pirosmanis ulykkelige kærlighed var den franske sanger- og danserinde Margarita, som han forelskede sig i da hun optrådte i Georgien i 1905, og han gav hende et hav af blomster. Hun er afbildet efter endt forestilling med en buket blomster foran et scenetæppe med naturmotiv og omkring hende flyver tre gulddrosler.

The Actress Margarita.

2 Drikkegilde med lirekassemanden Datiko Zemel/Carousal with the Organ Grinder Datiko Zemel.
3 Giraf/Giraffe.
4 Sankt Jørgens dag fejres i Bolnisi/St George's Day Celebration in Bolnisi.
5 Fest ved breden af Tskhenistskalifloden/Feast at the Bank of the Tskhenistskali River.
1 Kok/Chef.
2 Stilleben/Still Life.
3-4 Ortachala Belle (diptykon)/Ortachala Belle (diptych).
5 Ørn, der fanger en hare/Eagle Seizing a Hare.
1 Fem prinser til drikkegilde/The Feast of Five Princes.
2 Kakhetitoget/The Kakhetian Train.
3 Bjørn i måneskin/Bear in the Moonlight.
4 Tatarisk kameldriver/Tatar Camel Driver.
1 Didubefærgen/The Didube Ferry.
2 Tbilisis kabelbane/The Tiflis Funicular Railway.
3 Hjort/Deer.
4 Påskelam og påskebord med flyvende engle/Paschal Lamb and Easter Table with Flying Angels.
5 Siddende gul løve/Sitting Yellow Lion.
1 Barnløs millionær og den fattige med sine børn/Childless Millionaire and the Poor with Children.
2 Hane og høne med kyllinger/Rooster and Hen with Chickens.
3 Isbjørnehun med unger/Polar She-bear with cubs.
4 Hvid so med pattegrise/White Sow with Piglets.
1 Vildsvin/Wild Boar.
2 Ged/Goat.
3 Rådyr og landskab/Roe Deer and Landscape.
4 Rådyr ved et vandløb/Roe Deer by a Stream.
5 Ræv/Fox.
Scherfig, Hans
Scherfig, Hans (1905-1979). Dansk forfatter, maler og DKP'er. Kendt for romaner som "Det forsømte forår" og "Den forsvundne fuldmægtig", begge filmatiseret.
Som billedkunstner (kubistiske og naivistiske billeder) kendes han især for sine værker med urskovsidyller. Scherfig brød sig ikke om betegnelsen naivist.
Han debutede på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling) i 1928 og var medlem af kunstnersammenslutningen "Corner".
De politiske budskaber i Scherfigs billeder er ikke åbenlyse. I junglebilledet "Fællesmarkedet" er en lille hvid kanin symbol for Danmark og i selskab med rovdyrene i EF.
Udvalgte værker/Selected works
"Evas skabelse", 1929, Statens Museum for Kunst/"The Creation of Eve", 1929, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Fællesmarkedet". Den lille hvide kanin = Danmark/"The Common Market" (The EC). The little white rabbit = Denmark.
Heerup, Henry
Heerup, Henry (1907-1993). Dansk maler, billedhugger, grafiker og bogillustrator blev uddannet på Akademiet fra 1927-32. Han var medlem af kunstnersammenslutningerne CoBrA og Decembristerne.

Heerups billeder, ofte i stort format, er inspireret af romansk og primitiv kunst og er fortælling og fantasi. Hans skulpturer af mennesker, dyr og nogle i abstrakte former er hugget i sten, marmor eller granit, og kan være malet med kraftige farver. Heerups Skraldeskulpturer (assemblager) er skulpturer bygget af gammelt skrammel f.eks. hans skraldemodel af "Kristus med tornekrone", 1944, hvor kroppen er lavet af træklodser, et håndtag er korset og tornekronen er lavet af ståltråd, der er flettet sammen.

Heerup modtog flere medaljer, bl.a. Eckersberg medaljen i 1958 og Thorvaldsens Medalje i 1967, og hans værker har været repræsenteret på bl.a. Biennalen i Venedig i 1962, og på Verdensudstillingen i New York i 1964.

Udvalgte værker/Selected works
"Ung kvinde med barn" (Vanløse Madonna), 1934, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg.
"Befrielsen og freden", 1946, museum jorn, Silkeborg/"The Liberation and the Peace", 1946, museum jorn, Silkeborg.
Mandshoved, 1955, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Man's Head", 1955, ARoS Aarhus Art Museum.
Skulpturer til Tivolis legeplads, 1958.
Vægudsmykning til Løjtegårdsskolen i Tårnby, 1964.
Vesterbro Ungdomsgård, 1966.
10 kampestensdyr fra 1969 som står ved Køge Bugt Strandpark.
Morsdagsplatte, 1971/Mother's Day Plate, 1971.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Pablo Picasso  -  L. Vivin  -  E. Hallström  -  John Christensen  -  Marius Rasmussen  -  Knud Erik Færgemann  -  Carla Thonsgaard Hansen
Robert Storm Petersen aka Storm P. (1882-1949)
Robert Storm Petersen aka Storm P. (1882-1949). Selvlært dansk tegner, maler, skuespiller, forfatter og bogillustrator. Født i København og uddannet som slagter hos sin far. Hans ekspressionistiske maleri blev overskygget af hans over 60.000 tegninger og historier. Han tegnede i Ekstra Bladet fra 1905-10. Der var et socialt aspekt i hans tegninger (f.eks. vagabonder). I de senere tegninger sås både det sociale aspekt og humor i "Dagens Flue", "Peter og Ping" og "Tre små mænd og nummermanden" i B.T. og Berlingske Tidende. Ping-figuren gav navn til Søndags B.T.'s børneklub, Pingklubben, hvor der bl.a. blev afholdt talentkonkurrencer hos tante Karen. Tekst og tegning var tæt forbundet, og kendt er hans "Fluer" eller bevingede ord. Johannes Møllehave har skrevet "Tusind fluer med eet smæk - om Storm P.'s filosofi". Storm P. var fascineret af amerikanske tegneserier, og han tog i 1919 til Amerika for at studere tilblivelsesprocessen.
Fra 1910-1940 udtænkte Storm P. en serie af "Storm P. opfindelser", det var tegninger, der var udført i sort-hvid til det satiriske magasin "Klods Hans". Hans opfindelser var absurde morsomme konstruktioner af dagligdags ting, der kunne gøre hverdagen lettere, hvis man ellers havde plads til selve skrumlet. Som eksempel kan nævnes hans citronpresser der består af en kran og to elefanter.
Som skuespiller var
Storm P. en af hovedkræfterne i kunstnerkabaretten "Edderkoppen", 1914-18, på Frederiksberggade i København, hvor han bl.a. optrådte med monologen "13 øre - alt iberegnet". Her indledte han et samarbejde med pianisten Valdemar Willumsen, som han turnerede med i Danmark og USA som "Willum og Storm". Fra 1921-26 var Storm P. knyttet til kabaretscenen Bonbonnieren, hvor han sammen med Christian Arhoff som "Storm og Stille" opførte komiske sketcher. Han var knyttet til det Kgl. Teater fra 1930-33. Han medvirkede i 33 stumfilm og i talefilmene "Fange nr. 1", 1935 og "Hvad vil De ha'?", 1956.

I 1977 fik Storm P. sit eget museum på Frederiksberg, hvor hans billeder, bøger og tegninger samt samlinger af piber og spadserestokke kan ses.

Robert Storm Petersen aka Storm P. (1882-1949). Danish self-taught cartoonist, painter, actor, writer and book illustrator. He was born in Copenhagen and educated in his native home, where he learned the butcher's trades from his father. His expressionistic paintings got overshadowed by his more than 60.000 drawings and stories. From 1905-10 he was cartoonist for the Danish newspaper Ekstra Bladet. In his drawings were humour and social aspects e.g. vagabonds. Storm P. became fascinated by American comic strips, and in 1919 he left for the US. From 1910 until the late 1940s Storm P. thought out a series of inventions, the so-called "Storm P. inventions", the drawings was carried out in black and white for the satirical magazine "Klods Hans" (after H.C. Andersen's fairytale Clumsy Hans/Numskull Jack, 1855), his inventions were complicated construction of everyday things such as a lemon squeezer, a coat hanger, alarm clock and an axe which could release a simple action.
The Danish writer and priest Johannes Møllehave has written
"Tusind fluer med eet smæk - om Storm P.'s filosofi" (Thousand flies in one swat - The Philosophy of Storm P.).
As actor Storm P. was connected to the Dagmar Theatre and the Royal Theatre in Copenhagen. In 1977 the "Storm P. Museum" in Copenhagen opened its door to the visitors, Storm P.'s paintings, books, drawings and a collection of pipes and walking sticks are exhibited at the museum.
1-5 Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel i København, åbnede i 1977/Storm. P. Museum, Frederiksberg, Copenhagen.
1 Storm P.'s arbejdsværelse som det så ud i villaen på på Asgårdsvej 17 (ved Frederiksberg Allé)/Storm P.'s study as it looked the day he died.
2-3 Storm P.'s pibesamling, Storm P. Museet, København/Storm P.'s pipe collection, Storm P. Museum, Copenhagen.
4 Forside fra "Mine opfindelser", 1944/The Front Page of Storm P.'s book "My Inventions", 1944.
5 Plakat for Tuborg, 1950, med vagabonderne Alkibiades (tv.) og Perikles.
Beer poster made for Tuborg Brewery, 1950. Alcibiades, the tramp on the left asks: "You, Perikles - can you tell me - when does a Tuborg taste the best"? and Perikles answers: "Every time!".
6 Plakat/Poster.
1 "Angst eller Syfilis", 1906, Storm P. Museet, København/Anxiety or Syphilis, 1906, Storm P. Museum, Copenhagen.
2 "Absintdranker", 1906, Storm P. Museet, København/"The Absinthe Drinker", 1906, Storm P. Museum, Copenhagen.
3 "Portræt af fru Z. "Koloratur-sangerinden", 1906, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Portrait of Mrs. Z. "The Coloratura Singer",
1906, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "Pige paa boulevarden eller Kokotten" (prostitueret), 1906, Storm P. Museet, København.
"The Girl at the Boulevard or the Cocotte", 1906, Storm P. Museum, Copenhagen.
5 "Kys", ca. 1907-08, Storm P. Museet, København/"Kiss", c. 1907-08, Storm P. Museum, Copenhagen.
6 "Salome Studie", 1908, Storm P. Museet, København/"Salome Sketch", 1908, Storm P. Museum, Copenhagen.
1 "Pigen med Cigaretten", 1909, Storm P. Museet, København/The Woman with the Cigarette", 1909, Storm P. Museum, Copenhagen.
2 "Den røde hat", 1909, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"The Red Hat, 1909, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Moulin Rouge", 1909, Storm P. Museet, København.
4 "Lola", ca. 1912, Storm P. Museet, København.
5 "De to Kors", 1917-18, Storm P. Museet, København/"The Two Crosses", 1917-18, Storm P. Museum, Copenhagen.
6 "Cirkus", 1935, Storm P. Museet, København/"Circus", 1935, Storm P. Museum, Copenhagen.
1 "Indenfor og udenfor", 1938, Storm P. Museet, København/"Inside and Outside", 1938, Storm P. Museum, Copenhagen.
2 "Friheden", 1938, Storm P. Museet, København/"Freedom", 1938, Storm P. Museum, Copenhagen.
3 "Grøn Klovn", 1940, Storm P. Museet, København/"Green Clown", 1940, Storm P. Museum, Copenhagen.
4 "Gårdsangeren", 1941, Storm P. Museet, København/"The Street Singer", 1941, Storm P. Museum, Copenhagen.
5 "Himmelsk og jordisk retfærdighed", 1947-49, Storm P. Museet, København.
"Heavenly and Earthly Justice"
, 1947-49, Storm P. Museum, Copenhagen.
Storm P. "Dagens flue"/"The Daily Fly"
Jeg faar min Kone modelleret for tiden.  - Naa, ja - jeg faar malet min Entré.
At the moment I'm having my wife's portraited painted. - Oh well - I'm having my hall painted.
Selv et Ølglas er Arkitektur.  - Ja, det kan der være noget i.
Also a beer glass is architecture. - Yes, there might be something in that.
Ak ja, Kritikken er Kunstens Svigermor.
Oh well, criticism is art's mother-in-law.
Maleriet er ligegyldigt - det er Navnet, jeg køber.  - Saa er det kedeligt, han har haft al den Ulejlighed!
The painting is uninteresting - it's the name I'm buying. - Too bad he went to all that trouble!
Hvad er egentlig Kunstindustri?  - Saa vidt jeg ved, er det en Slags Honning!
After all what is applied art? - As far as I know, a kind of honey!
Nu vil man jo flytte Kunstmuseet ud paa Eremitagesletten.  - Naa - saa skal Hjortene vel ind i Østre Anlæg?
Now they want to move the Art Museum to the Deer Park.  - Oh, so the deer are going to the Museum?
Nu er der en Rigmand, der vil give ti Tusind  for en Dug, som Picasso har spildt Kaffe paa.  - Jeg kan skaffe ham en helt ren en for en krone!
Now there is a rich man who's offering ten thousand for a tablecloth that Picasso has spilled coffee on.
- I can get him a completely clean one for ten pounds!
PERIODEN I ØVRIGT
Bismarck indfører statssocialisme. Gæring i arbejderklassen og fremadskridende industrialisering. 1. verdenskrigs udbrud 1914.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt