Drop Down Menu
Renæssance/Renaissance
Det skønne, det sande, det gode
Genfødelse af den antikke
græsk-romerske kultur og kunst
Separate sider/Separate pages
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Rafael/Raphael
Renæssancen i Danmark
Kunstnere/Artists
Aertsen, Pieter
Alberti, L.B.
Altdorfer
Bellini, Gentile
Bellini, Giovanni 
Bellini, Jacobo
Bosch, Hieronymus
Botticelli
Brunelleschi
Castagno, Andrea
Cosimo, Piero di
Cranach d.æ.
Donatello
Donauskolen
Dürer
Floris, Cornelis
Fra Angelico
Fra Filippo Lippi

Francesca, Piero della
Ghiberti
Ghirlandaio
Giorgione
Giotto
Grünewald, Matthias

Holbein d.y.
Holbein d.æ., Hans
Mantegna, Andrea
Martini, Simone
Masaccio 
Memling, Hans
Perugino, Pietro
Signorelli, Luca
Tizian
Uccello, Paolo
Veneziano, Domenico
Verrocchio, Andrea del
Bygningsværker
Buildings
Borreby
Christian 4. stil
Egeskov

Gisselfeld
Hesselagergaard

Horsens gamle rådhus

Jens Bangs Stenhus
Kronborg
Nørre Vosborg
Rosenholm slot
San Lorenzo kirken

Renæssance og manierisme/Renaissance and Mannerism 1400-1650
Protorenæssance i Norditalien/Proto-Renaissance in Northern Italy 1150-1400

Quattrocento - Ungrenæssancen/Quattrocento - Early Renaissance 1400-1500
Højrenæssancen i Italien/High Renaissance in Italy 1500-1525
Renæssancen i Nordeuropa/Renaissance in Northern Europe 1500-1550
Renæssancen i Danmark/Renaissance in Denmark 1536-1660
Donatello, "Den angrende Magdalene", 1455. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
Donatello, "The Penitent Magdalene", 1455, Museo dell'Opera del Duomo, Florence.
Michelangelo, "Kristus Forløseren", 1521, Santa Maria sopra Minerva, Rom.
Michelangelo, "Christ the Redeemer", 1521, Santa Maria sopra Minerva, Rome.
Omkring 1400-tallet opstod stilen i Italien, og det var her den fik sin absolut største udbredelse. Firenze var arnestedet i tiden, byen var et væsentligt handelscentrum, familien Medici en magtfuld florentinsk købmands- og bankierslægt, regerede i Firenze i to perioder, først fra 1434-1494 og sidst fra 1512-1737. Til slutningen af 1400-tallet var Firenze og Venedig de væsentlige byer i Italien, der var delt i små hertugdømmer og familiedynastier. 
Rom får først status som kunstnerisk centrum omkring 1508. Pavemagten var da blevet stærkere, og den centralstyrede Kirkestat med centrum i Rom blev dannet (Kirkestaten varede fra 700-tallet til 1870). På Rafaels tid havde kirkestaten herredømmet over det mellemste Italien. Pave Julius II (1503-1513) var en stor kunstbeundrer, og i forbindelse med hans planer om Peterskirkens ombygninger og udsmykning, fik han mange kunstnere til Rom bl.a. Rafael, Michelangelo, Bramante og Leonardo da Vinci.
De personer, der kom i pavens gemakker var en snæver kreds af højtkultiverede mænd med livssynet "Universalia sunt in re" (de universelle ting findes i tingen), hvilket vil sige at tingene på jorden er en legemliggørelse af det guddommelige princip, et fast hierarkisk univers, hvor alting nedstiger og udspringer fra det højeste. Pave Julius 2. ønskede at Italien skulle være en enhed, ønskede et over hele Italien udstrakt pavevælde, men hans død hindrede dette.

Den italienske renæssance kom til Frankrig, Tyskland og Nederlandene, der inspirerede den danske malerkunst, blandt andet kom kunstnere til Danmark for at udføre opgaver for kongehuset og adelen. Omkring 1536, Reformationsåret, kommer renæssancens kirkestil til Danmark.
Ordet renæssance kommer af det franske renaissance, der betyder genfødelse, og det vil sige en
genfødelse af den antikke græsk-romerske kultur og kunst med dens livsudfoldelse, skønhed, harmoni, ro, symmetri og klarhed.

Det skønne, det sande, det gode er identisk med renæssancens udtryk. Man ville udtrykke ideal skønhed, der er guddommelig og uforanderlig. Kunsten er et mikrokosmos af det Gudskabte makrokosmos.
De klassiske søjleordener (toskansk, dorisk, jonisk, korintisk og komposit) var blandt de foretrukne arkitekturelementer. Der var nogle grundlæggende ligheder mellem renæssancekirkerne og de gamle kristne basilikaer, hvor centralbygningens hovedskib var båret af søjler. Centralbygningens grundplan var det græske kors med lige lange korsarme. Fransk, tysk, hollandsk og dansk kunst var inspireret af den italienske renæssance.
Især højrenæssancen virkeliggør den perfekte symmetri, balance og de rette proportioner - intet kan trækkes fra eller lægges til uden at helheden ødelægges. Renæssancerummet var logisk, (ornamenter forstyrrer), lyset var statisk. Billedhuggeren efterligner naturen, idealiserer uden at blive urealistisk, skulpturen blev befriet for sit marmorfængsel.
Portætmaleriet blev opfundet i renæssancen.
Kunstneren var ikke længere håndværker, men blev en selvstændig kunstner understøttet af mæcener. Kunstnerens skaberrolle var næsten identisk med Guds. Kunstneren var født som kunstner, maleren var en stum poet og poeten var en maler med talegaver.
The Renaissance style arose in Italy around the year 1400. Florence was breeding ground for art at the time and an important commercial centre, the Medici Family, a merchant- and banker-family, was predominant in Florence in two periods from 1434-1494 and from 1525-1737. Until the late 1400s Florence and Venice played an essential role as the leading artistic centres of Italy, the country consisted of small duchies and family dynasties.
Rome's position as artistic centre was established around 1508 - in Raphael's time The Papal State ruled central Italy. Pope Julius II (reigned 1503-13) was a great admirer of art, he planned rebuilding and decoration of St Peters Basilica (
Baroque) and invited famous artists to Rome e.g. Raphael, Michelangelo, Bramante and Leonardo da Vinci. The most cultivated personalities visited the Pope's apartments, their philosophy of life was "Universalia sunt in re" meaning that the earthly objects was an embodiment of the Divine principle. 
The word Renaissance (French for rebirth) i.e. rebirth of the classic Greco-Roman culture and art with its self-expression, beauty, harmony, symmetry and clarity. 
The true, the good, the beautiful were identically with the expression of the Renaissance. The artists strived to express ideal beauty which was divine and unchangeable. The art was a microcosmos of the macrocosmos created by God.
The classical columns (Tuscany, Doric, Ionian, Corinthian and Composite) were among the main architectural elements. There were some basic similarities between the churches of the period and old Christian basilicas, where the middle nave of the central building was carried by columns. The ground plan of the central building was the Greek Cross with arms of equal length.
France, Germany and the Netherlands and also the Danish art of painting were influenced by the Italian Renaissance.
The Renaissance, particularly the High Renaissance style,
embodies perfect symmetry, balance and harmonic proportions - nothing could be subtracted or added without spoiling the whole. The Renaissance room was logical (ornaments disturbed), the light was static - an equal amount of light everywhere.
The sculptor imitated nature - idealized without being unrealistic, the sculpture was liberated from its marble prison. 
The portrait painting was invented in the Renaissance.
The artist was not regarded as a craftsman any longer, he became an independent artist with commission and patrons - rich merchants and nobilities. The artist's role as creator, was almost similar to God's sovereign role as Creator.
The artist was born as artist, the painter a dumb poet, the poet a painter of oratorical gifts.
Giorgio Vasari (1511-1574), maler, arkitekt og kunsthistoriker, kendt for sin biografi "The Lives of the Most Eminent Italian Architects, Painters and Sculptors", 1550, var primærkilden til viden om de tidlige italienske renæssancekunstnere. 

The biography "The Lives of the Most Eminent Italian Architects, Painters, and Sculptors", 1550, by the painter, architect and art historian Giorgio Vasari (1511-1574) was the primary source materials for early Italian Renaissance artists.
De klassiske søjleordener/Columns, Classical Orders
Toskansk

(romersk)

Tuscan

(Roman)

Dorisk

(romersk)

Doric

(Roman)

Jonisk

(græsk)

Ionic

(Greek)

Jonisk

(romersk)

Ionic

(Roman)

Korintisk

(græsk, romersk)

Corinthian

(Greek, Roman)

Komposit

(romersk)

Composite

(Roman)

I arkitekturen var de klassiske søjleordener de væsentlige elementer med både bærende og dekorativ funktion. Kirkerne i perioden kan minde om oldkristne basilikaer, hvor midtskibet bæres af søjler.
Centralbygningen er opført over en regelmæssig grundplan (rund, oval, polygonal) centreret om et rum i midten, der anvendtes i antikkens templer og fra renæssancen til både kirker og villaer.
Renæssancens paladsarkitektur er enkel og lukket udadtil, men har indre gårde med arkader og loggiaer. I tidens borgerhuse er der større frihed og åbenhed, den klassiske inspiration er mere åbenlys. Goethe har sagt om renæssancens arkitektur, at den er "Frossen musik", hvilket definerer stilen i en nøddeskal.
The palace architecture of the Renaissance with interior yards, arcades and loggias were simple and outwardly closed. In the townsman houses the classical influence was more obvious. The German poet Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) had described the architecture as "Frozen music", that is the style in a nutshell.
Palazzo Medici alias Palazzo Medici Riccardi (1444-84), renæssancepalads i Firenze, tegnet af Michelozzo di Bartolomeo for Cosimo de' Medici.
Palazzo Medici aka Palazzo Medici Riccardi (1444-84), Renaissance palace in Florence, designed by Michelozzo di Bartolomeo for Cosimo de' Medici.
Pitti paladset, 1458, er et renæssancepalads i Firenze. Det var den velhavende florentinske bankier Luca Pitti (1398-1472), der byggede paladset, der skulle kunne overgå Palazzo Medici, der tilhørte den magtfulde og indflydelsesrige Medici familie. I 1549 blev paladset købt af Medici Familien og blev hovedresidens for de herskende familier i Storhertugdømmet Toscana. I slutningen af 1700-tallet blev paladset residens for Napoleon Bonaparte, og var senere, i en kort periode, det vigtigste kongeslot for det netop forenede Italien (kongeriget Italien eksisterede fra 1861 til 1946, den 2. juni samme år blev republikken grundlagt).
Slottet og dets værdier blev skænket til det italienske folk af Kong Victor Emmanuel 3. i 1919. I dag er paladset det største museumskompleks i Firenze.

The Pitti Palace, 1458, is a Renaissance palace in Florence built by the wealthy Florentine bankier Luca Pitti (1398-1472), who sought to build a palace rivaling
Palazzo Medici which was the main residence of the powerful Medici family, who reigned over Florence. In 1549 the Medici Family bougth the Pitti Palace, and it became chief residence of the ruling families of the Grand Duchy of Tuscany.
In the late 18th century, the palace became residence of Napoleon Bonaparte, and served later as the principal royal palace of the newly united Italy (The Kingdom of Italy was established in 1861 and existed until 1946.
2 June 1946 the Italian people voted for abolition of the monarchy and the introduction of the Republic.
The Pitti Palace and its contents were donated to the Italian people by King Victor Emmanuel III in 1919. Today the palace is the largest museum complex in Florence.
Renæssancen, især højrenæssancen, er perfekt symmetri, balance og de rette proportioner, hvor intet kan trækkes fra og intet lægges til uden, at det hele ødelægges. At kunne udtrykke sig i tre kunstarter, arkitektur, maleri, skulptur, var typisk for renæssancen.
Renæssancens rum var logisk, man skal stå stille og aflæse rummet, modulerne er simple. Der anvendtes horisontaler og vertikaler, man ville skabe overblik, hvilket gør stilen noget sansefornægtende og idealistisk intellektuel.
Lyset er statisk, der er lys overalt i ligelig mængde.
Idealet i en renæssancebygning var fuldstændig symmetri, en centralbygning, det vil sige absolut symmetri ud fra et centralt punkt f.eks. det græske ligearmede kors. Ornamenter forstyrrer. Arkitekturen skulle give udtryk for menneskeskikkelsens organiske kvaliteter.
Balance
refererer til måden hvorpå billedelementerne (linjerne, formerne farverne, stofvirkningerne mv.) er arrangeret. Symmetrisk/formel balance vil
sige at motivet fordeler sig ligevægtigt omkring den lodrette eller
vandrette midterakse eller diagonallinje.
Balance betyder ikke nødvendigvis symmetri. Asymmetrisk/uformel balance forekommer når billedelementerne er placeret uensartet på billedfladen, men hvor billedet som helhed betragtet fremstår harmonisk.
Balance
refers to the ways in which the elements (lines, shapes, colours, textures, etc.) of a piece are arranged. Symmetrical/formal balance is when elements are given equal weight
from an imaginary line in the middle of a piece.
Balance does not necessarily mean symmetry. Asymmetrical/informal balance occurs when elements are placed unevenly in a piece, but work together to produce harmony overall.
Billedhuggerne efterligner naturen, men idealiserer uden at blive urealistiske. De befrier skulpturen fra marmorfængslet. Kroppen er sjælens jordiske bur.
I skulpturen var billedhuggernes hovedformål gengivelse af menneskekarakteren via kroppens udtryk og bevægelser og aldrig usammenhængende bevægelse. I
Michelangelos David ses naturalisme, interesse for mennesket, kroppens former og udtryksmuligheder. I skulpturen tages hensyn til beskuerens placering.

Trekantskemaet
er det foretrukne, som det ses i opbygningen af Michelangelos Pietà (jomfru Maria med Kristi afsjælede legeme) i Peterskirken fra
1497-1500.
Pietà betyder på italiensk fromhed, og beskueren skulle opleve fromhedsfølelse, når han stod overfor en Pietà-gruppe og betragtede jomfru Marias sorg og Jesu lidelser. Materialet er marmor.
Michelangelos Peterskirke-Pietà hører stilmæssigt til i højrenæssancen, men han har fremstillet flere Pietà-grupper, og disse grupper er gode eksempler på hvordan hans kunstsyn udvikler sig fra højrenæssancens smukke ideale menneskefigurer med ydre skønhed og glatte anonyme ansigter til manierismens lange magre skikkelser med ansigter og kroppe der viser mennesker, der har levet og erfaret, og skønheden er i de sidste Pietà-grupper en indre skønhed.
Michelangelos Pietà-grupper/Michelangelo's Pietà groups
Pietà-grupperne er gode eksempler på hvordan Michelangelos kunstsyn udviklede sig fra højrenæssancens smukke ideale menneskefigurer med ydre skønhed og glatte anonyme ansigter til manierismens lange magre skikkelser med ansigter og
kroppe der viser mennesker, der har levet og erfaret, og skønheden er i de sidste Pietà-grupper en indre skønhed.
Peterskirke-Pietà
Firenze-Pietà
Palestrina-Pietà
Rondanini-Pietà
1 Peterskirke-Pietà, 1497-1500, højrenæssancen, den ydre skønhed.
Vatican Pietà, St Peter's Cathedral, 1497-1500, the external beauty of High Renaissance.
2 Firenze-Pietà/Bandini Pietà/Nedtagelsen fra korset 1553, her ses den indre og ydre skønhed. Nicodemus er placeret øverst i trekantskemaet, og centralt Kristi afsjælede legeme og til venstre for Kristus i gruppen er Maria Magdalene og til højre Jomfru Maria. Nicodemus har Michelangelos ansigtstræk, måske har gruppen været tænkt til Michelangelos eget gravmæle. Firenze-Pietà'en er en manieristisk skulpturgruppe. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
Florence Pietà/Bandini Pietà/The Deposition 1553. Internal and external beauty. The figures in the sculpture group are Nicodemus, the body of the dead Christ, to the left of Christ Mary Magdalene and to the right the blessed Virgin Mary. Nicodemus was given the features of Michelangelo, it is said that the group was intended by the master to be used for his own funeral monument. Florence Pietà is a manneristic group. Museo dell'Opera del Duomo, Florence.
3 Palestrina-Pietà 1554, den åndelige manierisme. Galleria dell'Accademia, Firenze. Skulpturen er navngivet efter den lille by Palestrina øst for Rom, hvor den var opbevaret indtil 1940. Der hersker tvivl om det er Michelangelo selv, der har udført skulpturen, formentlig er den udført af hans elever.
Palestrina Pietà, 1554, spiritual mannerism. Galleria dell'Accademia, Florence. The sculpture is named after the small town Palestrina east of Rome, where it was kept until 1940. The group has been attributed to Michelangelo, but most scholars believe it is a work of his students.
4 Rondanini-Pietà 1555-64 ren ånd, uden fysisk skønhed. Det har været diskuteret om der er tale om en Pietà-gruppe, fordi figurerne står op, en arm svæver frit. Michelangelo arbejdede på den til få dage før sin død. Castello Sforzesco, Milano.
Rondanini Pietà, 1555-64, pure spirit without physical beauty. Is it a Pietà group or not, this has been discussed many times - the Christ figure stands with a supportive Virgin Mary behind him, and a free floating ownerless right arm is seen. Michelangelo worked on the group until the last days of his life. Castello Sforzesco, Milan.
Ungrenæssance
Donatello,"David"
(ca. 1435-1440), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.
Nøgenfremstillinger som Donatellos Davidskulptur var revolutionerende.
Donatello, "David", (c. 1435-1440), Museo Nazionale del Bargello, Florence.
Donatello's life-size nude was revolutionary for its day
.
Højrenæssance
Michelangelo, "David"
1501-1504,
Galleria dell'Academia, Firenze.
Højrenæssancens første monumentale statue.
Michelangelo, "David", 1501-1504, Galleria dell'Academia, Florence. The earliest monumental statue of the High Renaissance.
Maleriet skulle imitere skulpturen, de runde former. Man tolkede antikken ud fra samtidens filosofi og anvendte antikke motiver til moralske, religiøse og lyriske billeder.
I maleriet kommer olieteknikken til Italien fra Nederlandene. Hidtil har man malet på trætavler, nu males der på lærred. Portrættet blev opfundet i renæssancen. Der lægges vægt på portrætlighed, på naturlighed i gengivelse af menneskefiguren og på, at proportionerne mellem de enkelte dele og baggrunden er korrekte.
Kunstnerpersonligheden får ny betydning, kunstneren betragtes ikke længere som håndværker, men ses som selvstændigt arbejdende for rige købmænd og adelen. Kunstneren betragtes som en slags Gud i sin skaberrolle. Et kunstværks skabende ide er væsentligere end det endelige resultat.
Kunstneren fødes til at være kunstner
Maleren er en stum poet
Poeten er en maler med talegaver
Kunsten er et individuelt produkt. Kunsten betragtes som en projektion af en indre forestilling. Kunsten spejler kunstnerens bevidsthed/ubevidsthed.
Filosofien i tiden er humanismen, mennesket er i centrum. Interessen for naturens buede og smidige former i kunsten, ses bl.a. hos Botticelli. Mennesket er en del af naturen, en skabning af kød og blod, et individ, et studium i anatomi.
Medicifamilien som regerede i Firenze, nåede sit højdepunkt med Lorenzo d.æ. kaldet "il Magnifico" (1449-1492). Paverne Leo X (1513-1521) og Clemens VII (1523) var af Medicislægten.
Medicifamilien var Ghirlandaios arbejdsgivere og herigennem kom Michelangelo i forbindelse med familien og blev protegeret 1488-92 af Lorenzo il Magnifico og senere dennes efterfølger Piero de'Medici. Michelangelo boede i en periode som gæst i Palazzo Medici og modtog her impulser fra tidens kunstneriske og filosofiske tendenser så som neoplatonismen, der opstod i kredsen omkring Lorenzo Medici. 
I kirken San Lorenzo har Medicierne deres eget kapel udsmykket 1520-34 af Michelangelo og indviet til Kristi opstandelse. Hele kapellet forestiller universet, en opstigning af sjælen gennem hierarkiet i det neoplatoniske univers. Livet var ifølge Dante en bue, der går op og ned og har 4 elementer, 4 livsaldre, 4 årstider, 4 tider på dagen.
Højrenæssance
Leonardo da Vincis Vitruvianske mand
Leonardo Da Vinci's Vitruvian Man
Homo ad circulum et homo ad quadratum
Leonardo da Vincis tegning gengiver menneskefiguren i Homo ad circulum et homo ad quadratum, hvor mennesket, skabt i Guds billede, kan indskrives i en cirkel og et kvadrat. Man mente, at menneskebilledet var opbygget efter musikalske harmonier. Menneskets fysiske mål var det centrale. Hele periodens rationelle kultur opfordrer til gengivelse af virkeligheden (i modsætning til tidligere tiders mysticisme).
Marcus Vitruvius Pollio (80-20 f.Kr.). Romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, studerede menneskets proportioner, og resultatet af hans studier blev senere til Leonardo da Vincis "Den Vitruvianske mand". Vitruvius konkluderede, at et menneske der stod med ben og arme udstrakt, kunne indskrives i en cirkel og et kvadrat, centrum af mennesket er navlen. Vitruvius skrev værket "De architectura libri decem" (De ti bøger om arkitektur), ca. 27 f.Kr. - de eneste bevarede skrifter om oldtidens arkitektur - skrifterne inspirerede renæssancens arkitekter.
Homo Vitruvianus is the Proportions of The Human Figure created in God's Image.
Marcus Vitruvius Pollio (80-20 B.C.), Roman writer, architect and engineer, the author of "De Architectura". Vitruvius studied human proportions, and his treatises were later encoded in Leonardo da Vinci's "Vitruvian Man". Vitruvius concluded, that a man with legs and arms outstretched could be inscribed within the perfect geometric figures of the circle and the square alike. These two figures are usually referred to as the
homo ad circulum et homo ad quadratum
. According to Vitruvius' theory, the centre of the human body as inscribed within the square and circle coincided with the navel. Vitruvius's findings were taken up again during the Renaissance, and best known is the drawing by Leonardo da Vinci.
Homo Vitruvianus ca. 1490.
Da Vinci signerede sin Vitruvianske mand LEONARDO VINCI og undlod "DA".
Homo Vitruvianus c. 1490. Da Vinci signed his Vitruvian Man LEONARDO VINCI without "DA".
Protorenæssance i Norditalien 1150-1400
Proto-Renaissance in Northern Italy 1150-1400
Giotto"Freske af Paradis", 1300-tallet. Det ældste portræt af Dante Alighieri ses her, han er iført en mørkerød kappe. Skt. Maria Magdalene kapellet, Museo Nazionale del Bargello, Firenze.
Giotto"Fresco of Paradise", 14th century. The oldest portrait of Dante Alighieri, he is wearing a dark red robe. Saint Mary Magdalene chapel, National Museum of Bargello, Florence.
Det græske ord "protos" betyder "den første". Den kunstneriske udvikling i Norditalien i denne periode var ikke romansk eller gotisk, men må klassificeres som en forløber for renæssancestilen. Det nye billedudtryk var karakteriseret ved klare enkle strukturer og kunstnernes evne til psykologiske skildringer.
Mange indflydelsesrige forfattere begyndte at skabe den renæssanceånd, som kom til at få indflydelse på periodens forfattere såsom Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio og Dante Alighieri. Selv om Dantes "Guddommelige komedie" tilhører middelalderen peger dens subjektivitet og ekspressive styrke frem mod renæssancen.
The Greek word "protos" means first. The artistic developments in Northern Italy, during this period, were not exactly Romanesque or Gothic, but have come to be classified as precursors to the Renaissance style. The new pictorial style was characterized by clear, simple structures and the artists abilities to psychological penetration into the human soul.
Many influential writers begun to create the Renaissance spirit that would influence later Renaissance writers e.g. Francesco Petrarch, Giovanni Boccaccio and Dante Alighieri a
lthough his "Divine Comedy" belonged to the Middle Ages in its plan and ideas, its subjective spirit and power of expression looked forward to the Renaissance.
KUNSTNERE/ARTISTS
Giotto   (Protorenæssance)
"Flugten til Ægypten", 1303-06, Arena kapellet, Padova.
"The Flight into Egypt", 1303-06, The Scrovegni Chapel, Padua.
Ognissanti krucifikset, 1310-15, i Ognissanti kirken i Firenze.
The Ognissanti Crucifix, 1310-15, the Florentine Ognissanti church (All Saints).
Giotto di Bondone (1266/67-1337). Italiensk maler og arkitekt. Født i Colle di Vespignano nær Firenze, søn af en fattig bonde. Som barn var han fårehyrde. Legenden beretter af det var kunstneren Cimabue der opdagede Giottos talent og tog ham under sine vinger som elev. Giotto skulle have tiltrukket sig Cimabues opmærksomhed, da han tegnede et af sine faders får med kridtsten på en skifertavle. Der er ikke noget belæg for denne historie. Der er til gengæld ingen tvivl om, at både Cimabue og Pietro Cavallini var af stor betydning for Giottos billedudtryk. Inspirationen fra de to kunstnere ses i freskerne i Assisi. Giotto havde stiftet bekendtskab med Cavallini i Rom, der synes at have været af særlig betydning for dannelsen af Giottos realisme. Den samtidige italienske krønikeskriver Giovanni Villani skrev at Giotto var den største maler i sin tid, at han fremstillede sine figurer virkelighedstro. I 1500-tallet skrev den italienske kunstnerbiograf Vasari i sin bog "Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani" at Giotto foretog et afgørende brud med 1100-tallets byzantinske skematiske tradition og skabte en ny realisme. Ansigtstrækkene blev individuelle, næsten psykologiske skildringer, men i dragterne bevaredes de byzantinske folder. Formerne var store og enkle, dybden begrænset. Til hans tidligste værker hører freskoserien "Legenden om den Hellige Frans" (1297-1300) Frans af Assisi basilikaen (Basilica Papale di San Francesco), Assisi, Italien. Der er stor tvivl om tilskrivelsen af freskerne til Giotto. Omkring 1300 malede Giotto fresker i Peterskirken og Lateranet, brudstykker af freskerne bevaret. Hans mesterværk er udsmykningen i Arenakapellet/Capella degli Scrovegni i Padova, 1303-06. Der er 100 større scenarier, der viser Jomfru Marias liv og Kristi lidelseshistorie. Dommedagsscenen i Arenakapellet blev inspiration for Michelangelos dommedagsscene på endevæggen i Det sixtinske Kapel.
Giottos billedudtryk peger frem mod renæssancen. Fra 1318-28 opholdt Giotto sig stort set i Firenze. I korte perioder arbejdede han i Napoli, Milano og Bologna. I 1334 fik han til opgave af Firenzes bystyre at tegne domkirkens kampanile.
 
Statue af Giotto foran Uffizi Galleriet i Firenze udført 1845 af Giovanni Duprè.
Statue of Giotto
in front of The Uffizi Gallery in Florence executed in 1845 by Giovanni Duprè.
Giotto di Bondone (1266/67-1337). Italian painter and architecht. Born in Colle di Vespignano near Florence, son of poor peasants. The legend says that Giotto was a shepherd boy and drew pictures of his sheep in the sand and on stones. He was discovered by Cimabue who took him under his wing as his apprentice. There is no evidence of this. On the other hand there is no doubt that both Cimabue and Pietro Cavallini had great influence on Giotto's paintings, which can be seen in the Assisi Frescoes. Giotto became acquainted with Cavallini in Rome, and he seemed to have been of great importance for Giotto's Realism.
The contemporary Italian chronicler Giovanni Villani wrote that Giotto was the greatest master of his time, he painted his figures life-like. In the 16th century the Italian biographer Vasari wrote in his book "Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani" that with Giotto there came a radical break with the past, he broke all the rules of Byzantine art and changed the whole direction of painting. His figures are monumental and imbued with a new compassion for the human being and he achieved a remarkably convincing representation of space, harmoniously allying figures and background. 
Traditionally ascribed to Giotto is the fresco cycle "The Legend of St Francis", (1297-1300) Basilica of St Francis of Assisi, Assisi, Italy. The cycle shows 28 frescos containing scenes from St Francis life. About 1300 Giotto painted frescos in St Peters Cathedral in Rome and the Lateran of which only fragments are preserved. 
Giotto's masterpiece is the frescos in Capella degli Scrovegni/Arena Chapel, Padua, 1303-06. A hundred sceneries showing the life of Virgin Mary and the Passion of Christ. The Last Judgment fresco later influenced Michelangelo for his version in the Sistine Chapel. Giotto's work points to the innovations of the Renaissance style that developed a century later. During his last years he designed the campanile next to the cathedral of Florence, known as "Giotto's Tower".
Giottos fresker i Cappella degli Scrovegni/Arena kapellet, Padova, 1303-06
Giotto's frescoes in The Scrovegni Chapel/Cappella degli Scrovegni aka the Arena Chapel, Padua
, 1303-06
1 "Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port". Byporten er den ældste port i muren omkring Jerusalems Gamle By. Historien om Joakim og Annas møde står i Jakobs protoevangelium (forevangelium), en af de nytestamentlige apokryfer. Anna og Joakim var barnløse, hvilket i tiden blev betragtet som en forbandelse. Da Guds velsignelse således ikke var over Joakim nægtede ypperstepræsten at tage imod hans offer, hvorfor han drog ud i ørkenen for at faste og bede. Også Anna bad, og for begge viste sig en engel, der forkyndte, at de skulle få en datter ved navn Maria. Dette glædelige budskab førte dem sammen, og de mødtes uden for Den Gyldne Port, hvor de kyssede hinanden, og Maria, Guds moder, skulle være blevet undfanget ved dette kys.
"The Meeting of Joachim and Anne at the Golden Gate". From the Protoevangelium of James.
2 "Kongernes tilbedelse"/"Adoration of the Magi".
3 "Judaskysset"/Kiss of Judas".
4 "Begrædelsen"/"Lamentation ("The Mourning of Christ").
5 "Opstandelse" (Noli me tangere, Rør mig ikke)/"Resurrection" (Noli me tangere, Do not touch me).
6 "Dommedag"/"The Last Judgemet".
1 Krucifiks, 1288-89, i kirken Santa Maria Novella i Firenze.
Crucifix, 1288-89, in the church of Santa Maria Novella, Florence.
2 Badia panelet, ca. 1295-1300, Galleria degli Uffizi, Firenze. Fra venstre mod højre: Skt. Nikolaus fra Bari, Evangelisten Johannes, Jomfru Maria med Jesusbarnet, Skt. Peter og Skt. Benedikt.
Badia Polyptych
, c. 1295-1300,
Galleria degli Uffizi, Florence.
From left to right: Nikolaos of Bari, St John the Evangelist, Madonna with Child, St Peter and St Benedict.
3 "Legenden om den Hellige Frans", 1297-1300, Frans af Assisi basilikaen, Assisi, Italien, består af 28 fresker, der er baseret på: "The Life of St Francis of Assisi" af St Bonaventure (Giovanni Di Fidanza) (1217-1274), og Tommaso da Celanos (ca. 1200-ca. 1265) tre helgenbeskrivelser af Frans af Assisi. Den første bog om Frans var "Vita Beati Francisci" ("The Life of Blessed Francis" oftest kaldet "First Life").
"The Legend of St Francis", 1297-1300, Basilica of St Francis of Assisi, Assisi, Italy, consists of 28 scenes based on:
"The Life of St Francis of Assisi" by St Bonaventure (Giovanni Di Fidanza) (1217-1274), and Thomas of Celano's (c. 1200-c. 1265)
three hagiographies about St Francis. His first book was "Vita Beati Francisci" ("The Life of Blessed Francis" aka "First Life").
4 "Madonna på Tronen", ca. 1310, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Madonna Enthroned", c. 1310, Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.
5 Ognissanti krucifikset, 1310-15, i Ognissanti kirken i Firenze. til venstre ses Jomru Maria, til højre evangelisten Johannes. Trækorset er næsten 5m højt. I mange år har krucifikset været opbevaret i et siderum i en kirke i Firenze, og været en tilsidesat skat som et ekspertteam nu har restaureret (2010) og identificeret. Takket være nye teknikker har eksperterne været i stand til at genkende Giottos malemåde. Giotto repræsenterer for første gang den sande lidelse og øjeblikkets drama, han viser Jesu afsjælede legeme på troværdig vis.
The Ognissanti Crucifix,
1310-15, the Florentine Ognissanti church (All Saints). To the left Virgin Mary, to the right St John the Evangelist. The wooden cross is nearly 5m high. For years, the crucifix had been left in a side room of a church in Florence, it was a neglected treasure which a team of experts now have repaired (2010) and identified. Thanks to the new techniques, they were able to recognize Giotto's hand. Giotto represents for the first time the truth of suffering and the drama of the moment, he shows the human body of Jesus.
6 Krucifiks, 1310-17/Crucifix, 1310-17.
7 Kampanilen ved Domkirken i Firenze, 1334.
Campanile in Florence, 1334.
The free-standing bell tower is part of the complex of buildings that make up Florence Cathedral on the Piazza del Duomo in Florence.
Martini, Simone   (Protorenæssance)
"Maestà", 1315, Palazzo Pubblico (rådhuset), Siena, Italien/"Maestà", 1315, Palazzo Pubblico (town Hall), Siena, Italy.
Martini, Simone (ca. 1284-1344). Italiensk maler født i Siena. Kraftig modellering, dramatiske bevægelser. Varianter i det psykologiske udtryk.
Inspirerede den Internationale gotiske stil.
Martini, Simone (c. 1284-1344). Italian painter born i Siena. Influenced the International Gothic style.
1 "Maestà", 1315, Palazzo Pubblico (rådhuset), Siena, Italien.
Maestà er betegnelsen for et motiv, der viser Himmeldronningen Maria med Jesusbarnet ofte omgivet af engle og helgener.
"Maestà", 1315, Palazzo Pubblico (town Hall), Siena, Italy.
2 Den salige Augustin Novello-altertavle, ca. 1328, Pinakoteket, Siena.
Blessed Agostino Novello Altarpiece, c. 1328, Pinacoteca Nazionale, Siena.
3 "Miraklet om barnet, der blev angrebet af en hund og reddet af Den salige Augustin Novello", ca. 1328, detalje fra Den salige Augustin Novello-altertavle, Pinakoteket, Siena.
"The Miracle of the Child Attacked and Rescued by Augustine Novello", c. 1328, detail from the the Blessed Agostino Novello Altarpiece, Pinacoteca Nazionale, Siena.
4 "Guidoriccio da Fogliano [til hest] ved Montemassi", 1330, Palazzo Pubblico (rådhuset), Siena.
"Guidoriccio da Fogliano [on horseback] near Montemassi", 1330, Palazzo Pubblico (town hall), Siena.
Quattrocento - Ungrenæssancen 1400-1500
Quattrocento - Early Renaissance 1400-1500
Ungrenæssance eller Quattrocento, begynder i Firenze, der under Medicierne bliver Italiens førende by. Stilen ses i kirker, slotte og borgerhuse.

Claudius Ptolemæus (2. årh. f.Kr.) genfindes, var egyptisk astronom, geograf og matematiker, udgav et stjernekatalog med over 1000 stjerner i 48 stjernebilleder, samt gjorde rede for det ptolemæiske system, hvor jorden er stillestående og verdens centrum, og solen, månen og planeterne kredser om jorden.


Filosoffen Marsilio Ficino (1433-99) var neoplatonismens chefideolog
, og han formulerer neoplatonismen i Lorenzos akademi omkring 1480. Ficinos bog "Theologia Platonica", 1474 er neoplatonismens Bibel. I neoplatonismen forsøges at skabe en syntese af antikkens filosofi (Platon, Virgil, Cicero), kristendommen (Plotin, Augustin og Dante) og antik astrologi, alkymi og planetlære. Det grundlæggende for neoplatonismen er, at mennesket og universet kan indpasses i faktisk samme skema. Neoplatonismen er den verdensanskuelse, der ligger til grund for især højrenæssancens kunstsyn, en filosofisk-religiøs verdensopfattelse.
Kunstneren overfører ideen til genstandene.


Brunelleschi og Masaccio udvikler Linearperspektivet - se perspektiv.

Cennino
Cenninis Malebog "Il libro dell'arte" udkommer i 1437, den er en håndbog for kunstnere, der indeholder informationer om farvepigmenter, pensler, panelmaleri, freskomaleri og teknikker og fiduser inkluderende detaljerede instruktioner omkring undertegning (tegning på malegrunden før malingen påføres), undermaling og overmaling med ægtempera (æggeblommen binder farvepigmenterne sammen).

Leon Battista Alberti
skriver om arkitektur, lys og perspektiv. Albertis "Della pittura", 1435, var det først moderne manual for kunstmalere.
The style arose in Florence in the period in which Florence, under the domination of the Medici dynasty, reigned as the cultural capital of Europe
The Florentine sculptor and architect Filippo Brunelleschi (1377-1446) - the architect of the dome of the cathedral of Florence,
Santa Maria del Fiore (1420-36), developed the first correct formulation of linear perspective about 1413 - a mathematical system for representing three-dimensional objects on a two-dimensional surface. The Italian painter Masaccio (1401-1428) also employed linear perspective, which had been invented by Brunelleschi.
The Italian painter Cennino Cennini wrote "The Craftsman's Handbook" ("Il Libro dell' Arte"), 1437. The book
described e.g. the making of glue, gesso, paint and varnish, the drawing- and painting techniques on wood, parchment, plaster and cloth.
The Italian painter, poet, architect et cetera Leon/Leone Battista Alberti wrote about architecture, light and perspective. His "De picture", 1435,
contained the first scientific study of perspective. The Italian translation "Della pittura" was dedicated to Brunelleschi. 
In the early fifteenth century the works of the Egyptian astronomer, geographer and mathematician Claudius Ptolemy was rediscovered, he had published a star catalogue in the 2nd century containing over 1000 stars in 48 constellations explaining the Ptolemian system, where the Earth was stationary and the worlds centre, he believed the sun, moon and other planets circled the Earth.
The Roman architect and engineer Marcus Vitruvius Pollio (80-20 BC), wrote "De Architectura Libri", the 10 books about architecture influenced the architects of the Renaissance, the books were translated in 1415. 
The philosopher Marsilio Ficino (1433-99), the chief ideologist of Neoplatonism wrote "Theologia Platonica", 1474, the Bible of Neoplatonism.
Det gyldne snit er en proportionsregel, en linje deles således, at den mindste del forholder sig til den største, som denne til hele linjen, herved opnås to harmoniske måleenheder, som kan bestemme proportionerne
i et bygningsværk eller maleri f.eks. Leon Battista Alberti.

The golden ratio (or golden mean, golden section, golden number, divine proportion) - a line which has been divided into two segments the larger of which has a ratio to the smaller of approximately 1,618:1. Shapes defined by the golden ratio have been considered aesthetically pleasing in western cultures, reflecting nature's balance between symmetry and asymmetry. The golden ratio has been used over the centuries (and is still used frequently in art and design) by architects, musicians, mathematicians and artists (e.g. Botticelli "The Birth of Venus", 1485).
Det gyldne rektangel (inddelt i et kvadrat og et rektangel) er et rektangel hvis sidelængde er i det gyldne snit. Det menes første gang at være tegnet af Pythagoras i 500-tallet f.Kr. Det siges at være en af de geometriske former, der behager øjet allermest, som har de perfekte proportioner, således et harmonisk forhold/en æstetisk proportion.
Tallet phi/fi 1,6180339887... (det gyldne forhold/det gyldne snit) går igen i Fibonaccis talrække opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo Pisano (1170-1250) kaldet Fibonacci: (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765 . . .) hvert tal er summen af de to foregående tal. Tallet phi/fi 1,6180339887... blev defineret af den græske matematiker Euklid (ca. 325 f.Kr.-265 f.Kr.) i hans hovedværk "Elementer". Phi er det 21. bogstav i det græske alfabet. Talrækken har været anvendt i kunst (f.eks. Leonardo da Vinci, Botticelli og Mondrian), arkitektur (f.eks. Gizas pyramider og Parthenon på Athens akropolis), musik og natur (f.eks. sneglehuses opbygning, antallet af blomsters kronblade og overfladen af en ananas) samt hverdagsting (f.eks. et A4-ark og en æske Tordenskjold tændstikker).
Sædvanligvis ses som på nederste billede det gyldne rektangel som et stort enkelt rektangel dannet af et kvadrat og et andet rektangel. Det unikke ved denne komposition er, at den kan gentages i det uendelige (billede 3). Hvis det store kvadrat til venstre tages væk er tilbage endnu et gyldent rektangel, og så fremdeles.

The golden rectangle
(divided into a square and a rectangle) is one whose side lengths are in the golden ratio, supposedly discovered by Pythagoras in the 6th century BC, has the most pleasing shape of all rectangles, the perfect harmony.  
The Golden Rectangle appears in e.g. Fibonacci’s numbers, a sequence of numbers where each new number is the sum of the previous two numbers (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765 . . .). The numbers has been used in art (e.g. Leonardo da Vinci, Botticelli and Mondrian), architecture (e.g.
the Pyramids of Giza and the Parthenon at the Acropolis of Athens), music and nature (e.g. the shape of a snail shell, the number of petals on a flower and the surface of a pineapple) and everyday things such as A4 paper.
Spira Mirabilis (den utrolige spiral), heri ses det gyldne rektangel. Størrelsen af spiralen forøges, men formen forbliver uforandret.

The Golden Rectangle appears in "Spira Mirabilis" (the marvelous spiral). The size of the spiral increases, but
its shape is unaltered.
Anna Selvtredje-motivet

(lat. Sancta Anna mettertia) er en fremstilling af Den hellige Anna med sin datter Jomfru Maria og Jesusbarnet. Motivet er opstået i 1300-tallet. Ofte ses Den hellige Anna siddende med Jomfru Maria på skødet, der igen har Jesusbarnet på skødet.

The motif "St Anne Selfthird"
is The Virgin Mary with the Infant Jesus and Saint Anne (the Virgin's mother) arose in the 14th century.

"Sant' Anna Metterza", 1423, udført af Masaccio og Masolino da Panicale, Uffizi Galleriet, Firenze.

Den hellige Anna er sat i tredje position, bagerst, for først kommer Jesus, så Jomfru Maria og som den tredje Anna.

"Sant' Anna Metterza", 1423, executed by Masaccio and Masolino da Panicale, Galleria degli Uffizi, Florence.

Anna Selvtredje, 1479, midtskabets midterfeldt i Bernt Notkes altertavle i Aarhus Domkirke. Jomfru Marie rækker Jesusbarnet et rødt æble.

St Anne Selfthird, 1479, Bernt Notke's pentaptych, medieval altar, Aarhus Cathedral. Virgin Mary handing Jesus a red Apple.

Anna Selvtredje, o. 1520, Lønstrup kirke i Nordjylland.
St Anne Selfthird, about 1520, Lønstrup

Church, Northern Jutland, Denmark.

KUNSTNERE/ARTISTS
Donatello   (Ungrenæssance)
Statue af Donatello foran Uffizi Galleriet i Firenze udført 1848 af Girolamo Torrini og Giovanni Bastianini.
Statue of Donatello in front of Galleria degli Uffizi in Florence executed in 1848 by Girolamo Torrini and Giovanni Bastianini.
Rytterstatue af condottieren Gattamelata, 1453, Padova.
Equestrian statue of Gattamelata, 1453, Padua.
"Den angrende Magdalene", 1455, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
"The Penitent Magdalene", 1455, Museo dell'Opera del Duomo, Florence.
Donato di Niccolò di Betto Bardi kendt som Donatello (1386-1466). Florentinsk billedhugger med saglig portrætgengivelse, der frigjorde skulpturen fra arkitekturen. Arbejdede i Firenze, Siena, Rom og Padova. Elev af Ghirberti.

Donato di Niccolò di Betto Bardi known as Donatello (1386-1466). Florentine sculptor.
1 "Marmor David", 1408–09, Museo Nazionale del Bargello, Firenze/"Marble David", 1408–09, Museo Nazionale del Bargello, Florence.
2 "Skt. Jørgen", ca. 1420, Museo Nazionale del Bargello, Firenze/"St George", ca. 1420, Museo Nazionale del Bargello, Florence.
3 "Bronze David", ca. 1435-40, Museo Nazionale del Bargello, Firenze. Nøgenfremstilling som Donatellos David var revolutionerende, den var den første fritstående nøgenstatue siden antikken. David står i contrapposto
"Bronze David", c. 1435-40, Museo Nazionale del Bargello, Florence. The sculpture was revolutionary, the first freestanding nude male sculpture since classical antiquity. David stands in contrapposto pose.
4 "Buste af en ung mand med medaljon (buste af en fornem herre)", ca. 1450–55, Museo Nazionale del Bargello, Firenze. Tilskrevet Donatello.
"Bust of a Young Man with a Medallion (Bust of a Gentleman)", c. 1450–55, Museo Nazionale del Bargello, Florence. Attributed to Donatello.
5-6 "Den angrende Magdalene", 1455, træskulptur af Maria Magdalene, en af Jesu mest hengivne disciple. Hun var til stede ved korsfæstelsen og Jesu død, hun gjorde Jesu legeme klar til gravlæggelsen og var vidne til opstandelsen. Maria Magdalene er blevet betragtet som en synderinde/skøge og som Jesu hustru, imidlertid er der ingen vægtige vidnesbyrd, der tyder herpå. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.
"The Penitent Magdalene", 1455, wooden sculpture of Mary Magdalene, one of Jesus' most devoted followers. She was present at the crucifixion and death of Jesus, she prepared Jesus' body for burial and witnesses the resurrection. Mary Magdalene has been portrayed as a reformed prostitute and the wife of Jesus, however there is no substantial evidence for these theories. Museo dell'Opera del Duomo, Florence.
1-2 Rytterstatue af Gattamelata, 1453, Padova. Erasmo af Narni alias Gattamelata (honningsød kat) levede fra 1370-1443 og var en af de berømteste condottierer (lejetropsførere) under den italienske renæssance.
Equestrian statue of Gattamelata, 1453, Padua, Italy. Gattamelata was the Renaissance condottiero Erasmo da Narni.
3 Johannes Døberen, 1454, Katedralen i Siena.
Saint John the Baptist
, 1457, the Cathedral of Saint Mary of the Assumption, Siena Cathedral.
4 Korsfæstelse ca. 1465, Museo Nazionale del Bargello, Firenze/Crucifixion c. 1465, Museo Nazionale del Bargello, Florence.
5 Donatellos grav, San Lorenzo, Firenze/The tomb of Donatello, San Lorenzo, Florence.
Donatellos prædiekestol, 1465, San Lorenzo, Firenze
Donatello's Pulpit, 1465, San Lorenzo, Florence
Botticelli   (Ungrenæssance)
"Den skumfødte Venus", 1485, Galleria degli Uffizi, Firenze/"The Birth of Venus", 1485, Galleria degli Uffizi, Florence.
Botticelli, Sandro (født Alessandro di Mariano Filipepi) (1444/45-1510). Italiensk maler. Han var elev af den florentinske ungrenæssancemaler Fra Filippo Lippi og inspireret af bl.a. Andrea del Verrocchio. I 1470 etablerede han sit eget værksted, en af hans elever var Filippino Lippi, Filippo Lippis søn. Botticelli arbejde hovedsageligt som portrætmaler for velhavende florentinske familier, først og fremmest Medici-familien og Lorenzo il Magnifico. Fra 1481-82 boede han i Rom, Pave Sixtus IV havde bedt ham samt Ghirlandaio, Rosselli og Perugino om at dekorere Det Sixtinske Kapel med fresker. I slutningen af 1480'erne illustrerede han Dante Alighieris "Divina Commedia"/"Den Guddommelige Komedie". De mest berømte Botticellimalerier var de mytologiske scener, som blev fremstillet til Medicifamilien "La Primavera"/"Våren", 1477-78 og "Venus Fødsel"/"Den Skumfødte Venus", 1485. 
Botticelli blev i sin tid hos Medicierne inspireret af neoplatonismen.
Boticelli malede portrætter og religiøse og mytologiske motiver.
Især kendt blev hans billeder med elegante yndefulde figurer med bevægelse og smidighed. Botticelli var drømmeagtig og eventyrlig, han elskede draperier, ornamenter og farver, hans flade modellering viste en ikke særlig stor interesse for rummet. Mange af hans billeder var udaterede. I sine sidste år fulgte han ikke med den 
kunstneriske udvikling, højrenæssancemalerne overstrålede ham.
Hans arbejder blev genopdaget af prærafaelitterne
hvis broderskab var en gruppe af engelske 1800-tals malere, som var inspireret af malestilen fra det 14. og 15. århundrede, og som tilstræbte en absolut imitation af naturen, de anvendte funklende farver og få skygger. Gruppen blev grundlagt af malere, digtere og kritikere i London i 1848.

Botticelli, Sandro (Christian name Alessandro di Mariano Filipepi) (1444/45-1510). Italian painter. He was apprenticed to the Florentine Early Renaissance painter Fra Filippo Lippi and influenced by e.g. Andrea del Verrocchio. In 1470 Botticelli established his own workshop, one of his pupils was Filippino Lippi, the son of Filippo Lippi. He worked, as particularly portrait painter, for the wealthy families of Florence, first and foremost the Medici family and Lorenzo il Magnifico (the Magnificent). He resided outside Florence from 1481-82 - he was commissioned along with Ghirlandaio, Rosselli and Perugino by Pope Sixtus IV to decorate the Sistine Chapel with frescos, and he went to Rome.
In the late 1480s he illustrated Dante Alighieri's "Divina Commedia" (Divine Comedy), the epic poem was written between 1265 and 1321.

The most famous of Botticelli's paintings were the mythological scenes for the Medici Family "La Primavera", ("Spring"), 1477-78 and "The Birth of Venus", 1485. Botticelli was, during his time in the Medici court, influenced by Neoplatonism. The neoplatonic philosophy tried to made a synthesis of antique philosophy (Platon, Virgil, Cicero), Christianity (Plotin, Augustin and Dante) and antique astrology, alchemy and the theory of cosmic cycles/cosmic harmony.
Botticelli painted portraits, religious and mythological subjects. The figures in his
paintings expressed the feminine beauty and grace - he loved draperies, ornamentations and colours. Many of his paintings were undated.
During his last decade he did not kept up with the times, the High Renaissance painters had eclipsed him. His works were rediscovered by the Pre-Raphaelites (The Pre-Raphaelite Brotherhood - members of a 19th century group of British painters who were influenced by the style of painting of the 14th and 15th centuries. The group was founded by painters, poets and critics in London in 1848. The term signified a thorough imitation of nature, brilliant colours, and lack of shadows).
1 "Selvportræt", ca. 1475, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Self-portrait", c. 1475, Galleria degli Uffizi (The Uffizi Gallery), Florence.
2 "Våren"/"La Primavera", 1477-78, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Spring"/"La Primavera", 1477-78, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Portræt af Giuliano de' Medici", 1478, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Portrait of Giuliano de' Medici", 1478, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Den Hellige Augustinus i sit studereværelse", 1480, Ognissanti Kirke, Firenze.
"Saint Augustine in His Study"
, 1480, Church of Ognissanti, Florence.
5 "Athene og Kentauren", ca. 1482-85, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Pallas Athena and the Centaur", c. 1482-85, Galleria degli Uffizi, Florence.
6 "Madonna med Bogen", 1483, Museo Poldi Pezzoli, Milano.
"Madonna del Libro", (Madonna with the Child or Madonna with the Book), 1483, Museo Poldi Pezzoli, Milan.
1 "Den skumfødte Venus", 1485. Galleria degli Uffizi, Firenze. Se neoplatonisme.
"The Birth of Venus"/"The Sea-born Venus", 1485. Galleria degli Uffizi, Florence.
2 "Venus og Mars", ca. 1485, National Gallery, London/"Venus and Mars", c. 1485, National Gallery, London
3 "Venus og de tre gratier skænker gaver til en unge kvinde", 1486, Louvre, Paris.
"Venus and the Three Graces Presenting Gifts to a Young Woman", 1486, The Louvre, Paris.
4 "Bebudelsen", 1489, Galleria degli Uffizi, Firenze/The Annunciation, 1489, Galleria degli Uffizi, Florence.
5 Mindetavle, dateret 1510, for familiegravstedet for Mariano Filipepi og hans sønner, hvoraf den ene er Alessandro di Mariano Filipepi bedst kendt som Sandro Botticelli, Ognissanti Kirke, Firenze.
Plaque
, dated 1510, for the family tomb of Mariano Filipepi and his sons, including the painter Alessandro di Mariano Filipepi best known as Sandro Botticelli,
Church of Ognissanti, Florence.
Lippi, Fra Filippo   (Ungrenæssance)
Lippi, Fra Filippo (Filippo di Tommaso di Lippo),
(1406-1469)
. Florentinsk ungrenæssancemaler. Født i Firenze, og som uønsket barn voksede han op i Karmeliterklostret, Santa Maria del Carmine i Firenze, han aflagde munkeløfte i 1421. Fra 1442 var han rektor ved San Quirico kirken i Legnaia, men blev opsagt fra stillingen, da han blev afsløret i dokumentfalskneri og førte et udsvævende liv. Fra 1452 levede han i Prato og blev i 1456 kapellan ved nonneklostret S. Margherita, hvor han brugte nonnen Lucrezia Buti som model for et Madonnabillede til klostret, de indledte et kærlighedsforhold, og hun fødte ham to børn Filippino og Alessandra. Lucrezia vendte tilbage til klostret, men forlod det igen i 1465, hvorefter hun og Lippi løstes fra deres ordensløfter på foranledning af Cosimo dei Medici, og de kunne gifte sig, men Lippi kaldte sig fortsat "Broder Philippus". Lippi malede en række fresker og staffelibilleder. Han populariserede de førende kunstneres værker, han tilføjede dem stemning, detaljerigdom og et fortællende element. Han var inspireret af flamsk malerkunst. Perspektivet i Lippis billeder var ikke videnskabeligt.

Lippi, Fra Filippo (Filippo di Tommaso di Lippo), (1406-1469). Lippi was born in Florence as an unwanted child, and grew up in the Carmelite Monastery, Santa Maria del Carmine in Florence, he took religious vow as a monk in 1421. From 1442 he became rector of the church of San Quirico at Legnaia, he was discharged for falsification of documents and for living a dissipated life. From 1452 he lived in Prato, and in 1456 he became the curate of the monastery S. Margherita, where he used the nun Lucrezia Buti as model for a Madonna painting executed for the monastery. Lippi and Lucrezia begun a love affair, she gave birth to their two children Filippino and Alessandra. Lucrezia returned to the monastery and left it again in 1465, she and Lippi were released from their religious vows at the request of Cosimo dei Medici, and they got married, Lippi still called himself "Frater Philippus". Lippi executed series of frescoes and easel paintings. He popularized the works by leading artists, added them atmosphere of optimism, richness of details and narrative elements. He was influenced by Flemish art of paintings. Lippi's perspective was not scientifically correct.
"Jomfru Maria og Jesusbarnet",
ca. 1466-69, Palazzo Medici-Riccardi, Firenze.
"Madonna and Child", c. 1466–69, Palazzo Medici-Riccardi, Florence.
1 "Pala Barbadori"/"Jomfru Maria og Jesusbarnet omgivet af engle, Skt. Frediano og Skt. Augustin, 1437, Louvre, Paris.
"Pala Barbadori"/"The Virgin and Child surrounded by Angels, St Frediano and St Augustine", 1437, Musée du Louvre, Paris.
2 "Portræt af en mand og kvinde ved et vindue", ca. 1440, Metropolitan Museum of Art, New York. 
"Portrait of a Man and Woman at a Casement", c. 1440, Metropolitan Museum of Art, New York. 
3 "Jomfru Maria og Jesusbarnet", 1440-45, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Madonna and Child", 1440-45, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Mariæ Bebudelse", efter 1443, Alte Pinakothek, München/"The Annunciation", after 1443, Alte Pinakothek, Munich.
5 "Den hellige Hieronimus i ørkenen", ca. 1455-56, Lindenau Museet, Altenburg, Thüringen, Tyskland.
"St Jerome in the Desert", c. 1455-56, Lindenau-Museum in Altenburg, Thuringia, Germany.
6 "Jomfru Maria med Jesusbarnet og to engle", 1460-65, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Madonna with Child and two Angels", 1460-65,
Galleria degli Uffizi, Florence.
"Lysternes have", 1500-1505, Pradomuseet i Madrid. Udsnit af fløjaltertavlens midterparti. Klik her for at se hele billedet.
"Garden of Earthly Delights", 1500-1505, Museo del Prado, Madrid. Detail of the triptych's central panel. Click here to view full size image.
Bosch, Hieronymus

(Ungrenæssance)

Bosch, Hieronymus (Hieronymus van Aeken) (1450/60-1516). Bosch blev født i Hertogenbosch i Brabant, død samme sted. Nederlandsk maler og grafiker (sengotik og renæssance). Bosch, hvis efternavn er afledt af navnet på hans fødeby, var sandsynligvis søn af Laurents van Aeken. Man ved meget lidt om hans liv, formentlig levede han hele sit liv i Hertogenbosch, hvor han var meget agtet og modtog bestillinger fra Jomfru Marias Broderskab og desuden malede adskillige kompositioner til domkirken. Den østrigske hertug Philip den Smukke, Karl 5.'s fader, der 1504-06 under navnet Philip 1. var Spaniens og Nederlandenes hersker, var en ivrig samler af Boschs kunst. Fløjalteret "Lysternes have" med fremstillinger af det himmelske og jordiske paradis og helvede, blev bestilt af ham. De betydeligste af Boschs arbejder befinder sig i Spanien og Portugal.
Boschs intensive kunst, en
fantastisk-dæmonisk motivverden, en blanding af spot, ironi, angst og pinefuld skønhedslængsel, fik stor betydning for Pieter Bruegel d.æ., og han fik et væld af efterlignere og popularisatorer et par hundrede år frem i tiden og inspirerede i 1900-tallet bl.a. surrealisterne.
Bosch, Hieronymus (Hieronymus van Aeken) (1450/60-1516). Bosch's paintings belonged to the Late Gothic style which was known as the northern counterpart of the Early Renaissance. He was born in Hertogenbosch in Brabant, and he died in Hertogenbosch. Dutch painter and graphics artist. Bosch, whose last name derived from the name of his native town, probably was the son of Laurents van Aeken. Very little is known about his life, he is supposed to had lived his whole life in Hertogenbosch, where his was a highly respected citizen and received commissions from the Brotherhood of Our Lady of Hertogenbosch, and he also painted several compositions for the cathedral. The Austrian archduke Philip I, called Philip the Handsome (the farther of Charles V), king of Castile, the ruler of Spain and the Netherlands, was a keen collector of Bosch's works. A great triptych "Garden of Earthly Delights" was commissioned by the king. Bosch's most renowned works exist in Spain and Portugal. Bosch's intensive art, a fantastic demonic motif world, are a mixture of mockery, irony, anxiety and painful longing for beauty, he got great influence on Pieter Bruegel the Elder, and he got a wealth of imitators and popularizers henceforward. In the 20th century he influenced the Surrealists.
Udsnit af triptykonen (trefløjet altertavle) "Lysternes have", 1500-1505, Pradomuseet i Madrid.
Details of
the triptych "Garden of Earthly Delights", 1500-1505, Museo del Prado, Madrid.
Venstre fløj. Himmelske paradis.
Left Wing. Heavenly paradise.
Midterparti. Jordiske paradis.
Central panel. Earthly paradise.
Midterparti. Jordiske paradis.
Central panel. Earthly paradise.
Højre fløj. Helvede.
Right Wing. Hell.
Fjernelse af vanvidsstenen/Extracting the Stone of Madness
"Fjernelse af vanvidsstenen", ca. 1490, Prado Museet, Madrid. Inskriptionen omkring cirkelformen er skrevet med gotisk skrift: "Mester, fjern hurtigt denne sten fra mig, mit navn er Lubbert Das" ("Meester snijt die Keye ras - Myne nam is Lubbert Das"). Lubbert Das var en komisk figur i hollandsk litteratur, Lubbert betyder kastreret gravhund. Scenen, der udspiller sig i et åbent landskab viser en operation, en trepanation, en åbning af kraniet ved at bore hul for at fjerne den sten, der er årsag til patientens sindslidelse. Kirurgen, der bærer en omvendt tragt som hat, har åbnet kraniet, og fremmedlegemet viser sig ikke at være den traditionelle sten, men en blomsterknop, der kan referere til fjernelse af Lubberts penge. Tulipanen på bordet kan repræsentere kirurgens pris for sit arbejde. Det er synligt for beskueren at kirurgen bærer en tragthat, men ikke for den patienten, det kan signalere at kirurgen er en fupmager. Ved at give ham tragthatten på har Bosch antydet at bæreren er lige så meget en tåbe som patienten, fordi viden ikke kan "hældes" på ham men alene spildes på ham. Kirurgens assistent følger forehavenet, og en ældre kvinde/nonne læner sig op ad et bord, på hovedet har hun en bog. Bogen kan repræsentere den hellige skrift. Lubbert, den af vanvid besatte, har ikke sine træsko på, de er placeret under stolen han sidder på "...Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord", Exodus 3:5. 
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
"Extracting the Stone of Madness", c. 1490, Museo Nacional del Prado, Madrid. The inscription, painted in gothic letters says: "Master, extract this stone from me soon, my name is Lubbert Das" ("Meester snijt die Keye ras - Myne nam is Lubbert Das"). The scene takes place in an open landscape, showing a cranial trephining done by a surgeon wearing af funnel hat, he is a charlatan. He does not extract the traditional stone but a flower bud symbolizing removal of Lubbert's money. The tulip on the table can represent the surgeon's salary. His assistant following the project. An elder woman/nun are leaning on a table with a book on her head. The book perhaps symbolizing the Holy Scripture. Lubbert's wooden shoe stands under the chair "... take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground", Exodus 3:5.
Click image to view full size.
1 "Evangelisten Johannes på Patmos", 1485, Staatliche Museen Berlin, Gemäldegalerie.
"Saint John the Evangelist on Patmos", 1485, Staatliche Museen Berlin, Gemäldegalerie.
2 Triptykon, "Skt. Antonius' fristelser",  ca. 1500, Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon.
Triptych, "The Temptations of St Anthony"/"Flight and Failure of St Anthony", c. 1500, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbon, Portugal.
3 "De helliges opstigen", 1500-04, panel i et fløjalter, Dogepaladset, Venedig.
"Ascent of the Blessed", 1500-04, fragment of a polyptych, Palazzo Ducale, Venice.
4 "Høvognen", 1516, hovedfeltet i et trefløjet billede, Prado Museet, Madrid.

"The Hay Wagon", 1516, central panel of a triptych, Museo Nacional del Prado, Madrid.

Francesca, Piero della   (Ungrenæssance)
Francesca, Piero della (ca. 1410-1492). Italiensk maler. Dramatisk, lav vinkel for lysindfald.

Francesca, Piero della (c.1410-1492). Italian painter.

"Piskningen", omkr. 1455, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino/"The Flagellation of Christ", c. 1455, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.
"Piskningen" har i dets ikonografi været genstand for flere teorier. Af særlig interesse er den siddende figur i baggrunden og figurgruppen i forgrunden.
Den bibelske begivenhed foregår i en åben søjlehal i billedets baggrund. Jesus er iført lændeklæde og har hænderne bundet til martersøjlen. til højre og venstre for ham står de piskende personer. Foran ham ses en rygvendt person. Til venstre sidder en person på en romersk stol, der står ophøjet placeret på en sokkel, der har Francescas signatur "OPUS PETRI DEBURGO SCI [sancti] SELPULCRI". Francesca var født i byen Sansepolcro (tidligere Borgo i Santo Sepolcro) i Toscana.
I forgrunden til højre ses en figurgruppe på tre personer, der ikke ofrer nogen opmærksomhed på begivenheden bag dem. I midten en ung barfodet mandsperson flankeret af to ældre personer. Bag personerne ses en arkitektur med formentlig et klokketårn.
Indendørsscenen er belyst fra højre, udendørsscenen fra venstre. Francescas perspektiv er et af de mest 
bemærkelsesværdige eksepmler på det korrekte perspektiv. Jesus blev pisket af romerske soldater før korsfæstelsen. Den siddende person kan tolkes som Pontius Pilatus. De tre figurer i forgrunden kan tolkes som hertugen af Urbino Oddantonio da Montefeltro omgivet af sine rådgivere Manfredo dei Pio og Tommaso de Guido dell'Agnello. Begge rådgivere blev holdt ansvarlige for Oddantonios død. Billedet er formentlig bestilt af Frederico da Montefeltro, som efterfulgte sin halvbror Oddantonio som hertug af Urbino.
En anden mulighed er, at figuren i midten i persongruppen symboliserer en engel, der er flankeret af den gamle og den nye kirke. Den siddende mand skulle så være den byzantinske kejser Johannes VIII Palaiologos (f. 1392, kejser fra 1425-1448) identificeret ved sin påklædning, særlig den røde hat med opadvendt kant, som ses i medaljen af Pisanello.
Oprindeligt havde billedet en ramme med tekst fra Salmernes Bog "Convenerunt in Umum" (de kom sammen i enighed).
1 "Jesu dåb", 1450, National Gallery, London/"The Baptism of Christ", 1450, National Gallery, London.
2 "Opstandelsen", 1460, Museo Civico, Sansepolcro, Italien/"The Resurrection", Museo Civico, Sansepolcro, Italy.
3 "Jomfru Maria tronende med Jesusbarnet omgivet af fire engle", ca. 1460–70, "The Clark" (The Sterling & Francine Clart Art Institute), Williamstown, Massachusetts, USA.
"Virgin and Child Enthroned with Four Angels", c.
1460–70, "The Clark" (The Sterling & Francine Clark Art Institute), Williamstown, Massachusetts, USA.
4 "Legenden om det sande kors - Dronningen af Saba møder Salomon" ca. 1466, San Francesco basilikaen (viet til Frans af Assisi), Arezzo, Toscana, Italien. Restaureringen af Francescas fresker i basilikaen blev fuldført i 2001 efter 15 års restaureringsarbejde.

Legend of the True Cross - the Queen of Sheba Meeting with Solomon", c. 1466, Basilica of San Francesco (dedicated to St Francis of Assisi), Arezzo, Tuscany, Italy. Restoration of Francesca's frescoes in the basilica was finished in 2001 after 15 years of detailed work.

5 Dobbeltportræt af hertugen af Urbino Federico da Montefeltro og hans hustru Batista Sforza, 1472, Galleria degli Uffizi, Firenze.
Double portrait of the Duke of Urbino Federico da Montefeltro and his wife Batista Sforza, 1472, Galleria degli Uffizi, Florence.
Perugino, Pietro   (Ungrenæssance)
Perugino, Pietro (født Vannucci) (1446/50-1523). Italiensk freskomaler. Korrekt matematisk perspektiv. Streng symmetri, romerske bygninger. Individualiserede menneskefigurer. Tyngde, vældighed, stærk dramatik.
Perugino, Pietro (born Vannucci) (1446/50-1523). Italian fresco painter.
"Jesus betror Himmerigets nøgler til Skt. Peter", 1481-82. Freske i Det Sixtinske Kapel i Vatikanet.
Matt. 16,19 "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene". Peter er også kendt som Simon og Kefas. Peters oprindelige navn var Simon, Jesus gav ham navnet Kefas (klippe) (klippe/klippesten hedder på græsk Petros).

"The Delivery of the Keys"
, 1481-82. Fresco, the Sistine Chapel, the Vatican City.
Matthew 16:19, Jesus gave Peter the keys of the kingdom: "I will give to you the keys of the Kingdom of Heaven, and whatever you loose upon earth shall be loosed in Heaven." (St Peter also known as Simon and Cephas).
1 "Kongernes tilbedelse", ca. 1476, Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia.
"Adoration of the Magi", c. 1476, Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia.
2 Pietà, ca. 1483-93, Galleria degli Uffizi, Firenze.
Pietà, c. 1483-93, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Jomfru Maria med Jesusbarnet tronende mellem Johannes Døberen og Skt. Sebastian", Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Madonna with Child Enthroned between Saints John the Baptist and Sebastian",
Galleria degli Uffizi, Florence.
4 "Selvportræt", 1497–1500, Collegio del Cambio (bankiernes laug), Perugia.
"Self-portrait", 1497–1500, Collegio del Cambio (Bankers guild), Perugia.
5 "Jomfru Maria med Jesusbarnet", ca. 1500, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Madonna and Child", c. 1500, National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Skt. Sebastian", ca. 1500, Louvre, Paris/"St Sebastian", c. 1500, Musée du Louvre, Paris.
7 "Jomfru Maria og Josef indgår ægteskab", 1500-1504, Musée des Beaux-Arts, Caen. 
Matt. kap. 1, 18-21: "Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."
"The Marriage of the Virgin", 1500-1504, Musée des Beaux-Arts, Caen.
Matthew Chapter 1:18-21: "Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins."
Fra Angelico   (Ungrenæssance)
"Bebudelsen", 1438/45, San Marco Museet, Firenze. Se kristne højtider/"The Annunciation", 1438/45, San Marco Museum, Florence.
Fra Angelico (Guido di Pietro di Mugello/Beato Angelico/Fra Giovanni da Fiesole) (ca. 1395-1455). Italiensk maler. Individualiserer personernes ansigter. Freskoudsmykning i dominikanerklostret San Marco i Firenze (nu San Marco Museet), hvor Fra Angelico boede i 1387 og fra 1400-1455. Freskerne dekorerer munkeceller, korridorer og klostrets kapitelsal.
Fra Angelico (Guido di Pietro di Mugello/Beato Angelico/Fra Giovanni da Fiesole) (c. 1395-1455). Italian painter.
Fra Angelicos freskoudsmykninger, 1436-45, af munkecellerne i dominikanerklostret San Marco i Firenze
Fra Angelico's fresco paintings, 1436-45, at the Dominican priory of San Marco in Florence
Bebudelsen.
The Annunciation
.
Jesu fødsel.
The Birth of Jesus
.
Nadverens indstiftelse.
The Institution
of the Eucharist
.
Skt. Dominicus ved Korset.
Saint Dominic Adoring the Crucifixion
.
Gravlæggelsen.
The Entombment
of Christ
.
Kristus i dødsriget.
Christ in Limbo
.
Forklarelsen på bjerget.
The Transfiguration
.

Noli me tangere

Johannes 20, 11-18: "Den opstandne Jesus og Maria Magdalene. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du?" Hun svarede: "De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham." Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: "Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?" Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: "Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham." Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud."
Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende."

John 20, 11-18: "But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rab-bo'ni!" (which means Teacher). Jesus said to her, "Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and said to the disciples, "I have seen the Lord"; and she told them that he had said these things to her."
1 "Den tronende Madonna med Barn og helgener", 1438–43, (lægehelgenerne Kosmas og Damianos, Skt. Markus og Skt. Johannes, Skt. Laurentius, de tre dominikanere Skt. Dominik, Skt. Thomas Aquinas og Skt. Peter Martyren fra Verona), San Marco Museet, Firenze.
"Madonna and Child Enthroned with Saints", 1438–43, (Sts Cosmas and Damian, St Mark, St John, St Lawrence and three Dominicans St Dominic, St Thomas Aquinas and St Peter Martyr of Verona), San Marco Museum, Florence.
2 "Madonna af ydmyghed", ca. , Rijksmuseum Amsterdam/"Madonna of Humility", c. , Rijksmuseum Amsterdam.
3 "Bebudelsen", ca. 1450, kirken Santissima Annunziata (Hellig Bebudelse) i Firenze.
Øverst: Esajas 7,14: "Se, jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og hun kalder ham Immanuel" (= Gud med os).
Nederst: Lukas 1,31: "Og se, du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus" (= Herren er frelse).
"Annunciation", c. 1450, Church of Santissima Annunziata, Florence.
At the top: Isaiah 7,14: "Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel".
At the bottom: Luke 1,31: "And behold, you shall conceive, and bear a son, and shall call his name Jesus".
4 Altertavle i kirken San Domenico, Fiesole, 1424-30/Altarpiece in the Church of San Domenico, Fiesole, 1424-30.
  Fra Angelicos grav, Santa Maria Sopra Minerva, Rom/The tomb of Fra Angelico, Santa Maria Sopra Minerva.
Ghirlandaio, Domenico   (Ungrenæssance)
"Den gamle mand og en lille dreng", ca. 1490, Louvre, Paris. Den deforme næse skyldes lidelsen rhinophyma, en blå-rød svampet forstørrelse af næsen.
"Old Man with a Young Boy", c. 1490, Musée du Louvre, Paris. His nose is deformed by rhinophyma, characterized by chronic redness, irregular skin thickening and nodular deformation.
"Skt. Jeronimus i sit studerekammer", 1480, Ognissanti Kirke, Firenze.
"Saint Jerome in his Study", 1480, Church of Ognissanti, Florence.
Ghirlandaio, Domenico (Domenico di Tomaso Bigordi) (1449-1494). Florentinsk ungerenæssancemaler. Født i Firenze og død i Firenze. Søn af en guldsmed, navnet Ghirlandaio stammer fra faderens færdighed udi fremstilling af guirlande colliers. Det er sandsynligt at Ghirlandaio stod i lære hos sin far og var elev af ungrenæssancemaleren Neri di Bicci (1419-1491) - imidlertid er viden om hans uddannelse og videre karriere meget sparsom. Giorgio Vasari (1511-1574), maler, arkitekt og kunsthistoriker, kendt for sin biografi "The Lives of the Most Eminent Italian Architects, Painters and Sculptors", 1550, var primærkilden til viden om de tidlige italienske renæssancekunstnere. Vasari har nedskrevet at Ghirlandaio var elev af maleren og glasmosaikkunstneren Alesso Baldovinetti (1425-1499), og i en kort periode var han i tæt kontakt med den florentinske skulptør og maler Andrea del Verrocchio (1435-1488), hvilket er tvivlsomt. 
Ghirlandaio, der var inspireret af flamsk realisme, skildrede det borgerlige florentinske miljø - kunderne var velhavende patricier, han var en virkelighedstro portrættør - detaljer i fysiognomien ses i f.eks. "
Den gamle mand og en lille dreng", der er et af hans mest fængslende portrætter visende en samhørighed mellem drengen og den gamle mand, det indeholder ikke den finhed i udførelsen som ses i flamske portrætter, men det er malet med samme omhu i overfladens struktur og ansigtsdetaljerne. I Firenze drev Ghirlandaio et værksted sammen med sine brødre Benedetto og David, han var en af tidens mest populære og produktive kunstnere, men ikke specielt nyskabende. Han udførte, sammen med sine elever, et stort antal fresker i toskanske kirker - en serie af fresker i Santa Maria Novella, Firenze. I Rom udførte han, sammen med broderen David, fresker i det Sixtinske kapel, Michelangelo var hans elev. Ghirlandios freskocykler er så fulde af portrætter, at de tangerer familiekrøniker.

Ghirlandaio, Domenico (Domenico di Tomaso Bigordi) (1449-1494). Italian painter. He was born in Florence and he died in Florence. He was son of a goldsmith. The name Ghirlandaio was derived from his fathers skill in creating garland necklace (collier guirlande). Ghirlandaio was probably apprenticed to his father and was a pupil of the Early Renaissance painter Neri di Bicci (1419-1491) - however profound knowledge of his artistic training and career is absolutely scanty. The biography "The Lives of the Most Eminent Italian Architects, Painters, and Sculptors", 1550, by the painter, architect and art historian Giorgio Vasari (1511-1574) was the primary source materials for early Italian Renaissance artists. According to Vasari Ghirlandaio was apprenticed to the painter, mosaicist, and stained glass artist Alesso Baldovinetti (1425-1499), and for a short period of time, he was close to the Florentine sculptor and painter Andrea del Verrocchio (1435-1488) - it is perhaps doubtful. Ghirlandaio, who was influenced by Flemish Realism, depicted bourgeois families - his patrons were wealthy patricians. He was a realistic portrait-painter - he carefully painted details of the physiognomy e.g. "Old Man with a Young Boy" one of his most fascinating portraits shows a tender proximity between the old mand and the child, however the same fineness of execution, which can be observed in Flemish portraits, did not exist. In Florence Ghirlandaio ran, together with his brothers Benedetto and David, a large workshop, he was one of the most productive artist of the period, his works did not represent nothing especially innovative and new. He executed, together with his pupils, a great number of frescoes in Tuscan churches - a series of frescoes in Cappella Tornabuoni Santa Maria Novella, Florence. In Rome he executed, together with his brother David, frescoes for the Sistine Chapel, Michelangelo was his pupil. Ghirlandaio's fresco cycles contained a great number of portraits - a family chronicle.
1 "Skt. Jeronimus i sit studerekammer", 1480, Ognissanti Kirke, Firenze.
"Saint Jerome in his Study", 1480, Church of Ognissanti, Florence.
2 "Sidste Nadver", 1480, San Marco, Firenze/"Last Supper", 1480, San Marco, Florence.
3 "Valget af de tolv", ca. 1481-83, Det Sixtinske Kapel, Vatikanstaten.
"Calling of  the Apostles", c. 1481-83, Sistine Chapel, Vatican City.
4 "Frans af Assisi genopliver en lille dreng", ca. 1485, Sassettifamiliens kapel, kirken Santa Trinità (Den Hellige Treenighed), Firenze.
"The Resurrection of the Boy by Saint Francis of Assisi", c. 1485, The Sassetti Chapel, The Church of the Holy Trinity (Santa Trinità), Florence.
5 "Jomfru Marias fødsel", 1485-90, Tornabuoni kapellet (Maggiore kapellet), Santa Maria Novella, Firenze. Se nedenfor.
"The birth of Mary", 1485-90, the Tornabuoni Chapel (Maggiore Chapel), Santa Maria Novella, Florence. See below.
Fresker af Ghirlandaio, 1485-90, i Tornabuoni kapellet i kirken Santa Maria Novella i Firenze
Frescoes by Ghirlandaio, 1485-90, in the the Tornabuoni Chapel in the church of Santa Maria Novella in Florence
Valget af de tolv, Lukas 6, 12-16

I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han tolv, som han også kaldte apostle: Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas og Jakob og Johannes og Filip og Bartholomæus og Matthæus og Thomas og Jakob, Alfæus' søn, og Simon, som kaldtes zeloten, og Judas, Jakobs søn, og Judas Iskariot, som blev forræder.

Commissioning the Twelve, Luke 6, 12-16

And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles; Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, and Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.

Jomfru Marias fødsel er omtalt i det apokryfe skrift Jakobs Protoevangelium (Forevangelium), ca. 150 f.Kr., hendes forældre kaldes Anna og Joakim, de var efter 20 års ægteskab barnløse, hvilket i samtiden blev anset som en forbandelse, der hvilede over dem. 
The birth of the Virgin Mary is mentioned in the Protoevangelium of James, an apocryphal Gospel probably written about 150 AD.

The Protoevangelium of James
1. 
In the records of the twelve tribes of Israel was Joachim, a man rich exceedingly; and he brought his offerings double, saying: There shall be of my superabundance to all the people, and there shall be the offering for my forgiveness to the Lord for a propitiation for me. For the great day of the Lord was at hand, and the sons of Israel were bringing their offerings. And there stood over against him Rubim, saying: It is not meet for thee first to bring thine offerings, because thou hast not made seed in Israel. And Joachim was exceedingly grieved, and went away to the registers of the twelve tribes of the people, saying: I shall see the registers of the twelve tribes of Israel, as to whether I alone have not made seed in Israel. And he searched, and found that all the righteous had raised up seed in Israel. And he called to mind the patriach Abraham, that in the last day God gave him a son Isaac. And Joachim was exceedingly grieved, and did not come into the presence of his wife; but he retired to the desert, and there pitched his tent, and fasted forty days and forty nights, saying in himself: I will not go down either for food or for drink until the Lord my God shall look upon me, and prayer shall be my food and drink.

2.  And his wife Anna mourned in two mournings, and lamented in two lamentations, saying: I shall bewail my widowhood; I shall bewail my childlessness. And the great day of the Lord was at hand; and Judith her maid-servant said: How long dost thou humiliate thy soul? Behold, the great day of the Lord is at hand, and it is unlawful for thee to mourn. But take this head-band, which the woman that made it gave to me; for it is not proper that I should wear it, because I am a maid-servant, and it has a royal appearance. And Anna said: Depart from me; for I have not done such things, and the Lord has brought me very low. I fear that some wicked person has given it to thee, and thou hast come to make me a sharer in thy sin. And Judith said: Why should I curse thee, seeing that the Lord hath shut thy womb, so as not to give thee fruit in Israel? And Anna was grieved exceedingly, and put off her garments of mourning, and cleaned her head, and put on her wedding garments, and about the ninth hour went down to the garden to walk. And she saw a laurel, and sat under it, and prayed to the Lord, saying: O God of our fathers, bless me and hear my prayer, as Thou didst bless the womb of Sarah, and didst give her a son Isaac.

4.  And, behold, an angel of the Lord stood by, saying: Anna, Anna, the Lord hath heard thy prayer, and thou shalt conceive, and shall bring forth; and thy seed shall be spoken of in all the world. And Anna said: As the Lord my God liveth, if I beget either male or female, I will bring it as a gift to the Lord my God; and it shall minister to Him in holy things all the days of its life. And, behold, two angels came, saying to her: Behold, Joachim thy husband is coming with his flocks. For an angel of the Lord went down to him, saying: Joachim, Joachim, the Lord God hath heard thy prayer Go down hence; for, behold, thy wife Anna shall conceive. And Joachim went down and called his shepherds, saying: Bring me hither ten she-lambs without spot or blemish, and they shall be for the Lord my God; and bring me twelve tender calves, and they shall be for the priests and the elders; and a hundred goats for all the people. And, behold, Joachim came with his flocks; and Anna stood by the gate, and saw Joachim coming, and she ran anti hung upon his neck, saying: Now I know that the Lord God hath blessed me exceedingly; for, behold the widow no longer a widow, and I the childless shall conceive. And Joachim rested the first day in his house.

5.  ... And her months were fulfilled, and in the ninth month Anna brought forth. And she said to the midwife: What have I brought forth? and she said: A girl. And said Anna: My soul has been magnified this day. And she laid her down. And the days having been fulfilled, Anna was purified, and gave the breast to the child, and called her name Mary.
Sam 1:1 fortæller en tilsvarende historie om den barnløse Hanna, der føder Samuel.
Mantegna, Andrea   (Ungrenæssance)
"Skt. Lukas' altertavle", 1453-54, Pinacoteca di Brera, Milano/"St Luke Altarpiece", 1453-54, Pinacoteca di Brera, Milan.
Mantegna, Andrea (ca. 1431- 1506). Italiensk maler. Arbejder med frøperspektiv baseret på beskuerens øjenhøjde.
Mantegna, Andrea (ca. 1431- 1506). Italian painter.
1 "Scener fra Kristi liv", 1463-64, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Scenes from the Life of Christ", 1463-64, Galleria degli Uffizi, Florence.
2 "Portræt af Carlo de'Medici", 1466, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Portrait of Carlo de'Medici", 1466, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Begrædelsen af Kristi lig", 1470-74, Pinacoteca di Brera, Milano/"Lamentation of Christ", 1470-74, Pinacoteca di Brera, Milan.
4 "Skt. Sebastians martyrium", ca. 1480, Musée du Louvre, Paris/"Martyrdom of Saint Sebastian", c. 1480, Musée du Louvre, Paris.
5 "Jomfru Maria med Jesusbarnet og et englekor", 1480-90, Pinacoteca di Brera, Milano.
"Virgin and Child with a Choir of Cherubim"
, 1480-90
, Pinacoteca di Brera, Milan.
6 "Kristus som den lidende frelser", ca. 1495-1500, Statens Museum for Kunst.
"Christ as the Suffering Redeemer", c. 1495-1500,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Brunelleschi, Filippo   (Ungrenæssance)

Brunelleschi og
Firenzes domkirke
Santa Maria del Fiore

Brunelleschi, Filippo (1377-1446). Florentinsk billedhugger og arkitekt. Den første arkitekt, der udnyttede perspektivet i arkitekturen. Kuplen på domkirken i Firenze Santa Maria del Fiore, 1420-36, var hans absolutte mesterværk. 
Loggiaen foran Spedale degli Innocenti (verdens første hospital for hittebørn). Kirken Santo Spirito (påbegyndt 1436) og Santa Maria degli Angeli, renæssancens første centralkirke.

Brunelleschi, Filippo (1377-1446). Florentine sculptor and architect, he designed the dome of the cathedral church of Florence Santa Maria del Fiore (St Mary of the Flower), 1420-36, his absolute masterpiece.
Ghiberti, Lorenzo   (Ungrenæssance)
Udsnit af Paradisporten i Baptisteriet i Firenze/Detail from Gates of Paradise, the Baptistery of Florence.
Ghiberti, Lorenzo (1378-1455). Florentinsk kunstner, forfatter og guldsmed. Han er mest kendt for sine bronzedøre til Baptisteriet i Firenze - Norddøren, 1403-24 og Paradisporten (østdøren), 1425-50. "I Commentarii", ca. 1447, tre bøger inkluderende hans selvbiografi, indeholder væsentlige oplysninger om kunst.
Ghiberti, Lorenzo (1378-1455). Florentine artist, writer and goldsmith. Best known as the creator of the bronze doors of the Baptistery of Florence - North Doors, 1403-24 and Gates of Paradise (East Doors), 1425-50. "I Commentarii", c. 1447, a collection of three books that included his autobiography, contains important writing on art.
Basilica di San Lorenzo   (Ungrenæssance)
San Lorenzo kirken i Firenze blev påbegyndt i 1400-tallet, fuldført ca. 1740. Kirken er gravplads for de førende medlemmer af Medicifamilien. Se Michelangelos Medicikapel.
Basilica of Saint Lawrence in Florence
, begun in the 15th century, completed c. 1740. The church is
burial place of all the principal members
of the Medici family. See Michelangelos Medici Chapels.
1 Michelangelos træmodel til San Lorenzo kirkens facade, 1515, Casa Buonarroti, Firenze. Facaden skulle udføres i Carrara marmor, det blev kun til træmodellen. Michelangelo tegnede og byggede den invendige facade. Der er i Firenze folk der arbejder for at den udvendige facade skal opføres efter Michelangelos tegninger.
Michelangelo's design for the facade of San Lorenzo Basilica, 1515, Casa Buonarroti, Florence.
2-3 Medicikapellerne, San Lorenzo kirken i Firenze/The Medici Chapels, Basilica of San Lorenzo, Florence.
4 Cosimo Pater patriae (nationens fader), er gravsat i gulvet i San Lorenzo. Skulpturen af Cosimo står foran Galleria degli Uffizi, Firenze. Cosimo di Giovanni de' Medici (1389-1464) var den første af det politiske Medicidynasti og egentlige leder af Firenze gennem store dele af den italienske renæssance. Han er også kendt som "Cosimo den ældre" (il Vecchio").
Cosimo Pater patriae (
father of the nation)/Cosimo di Giovanni de' Medici (1389-1464). Sculpture in front of Galleria degli Uffizi, Florence. In San Lorenzo is the floor tomb of father of the nation.
1-5 "Niels Steensens grav" (Nicolaus Steno/Nicolaus Stenonis) (1638-1686), født i København og død i Schwerin. Dansk læge og geolog. Han blev kaldt til Italien i 1666 af Storhertugen af Toscana Ferdinando 2., og blev dennes hoflæge. I Firenze blev han af Galileo Galileis studenter introduceret til det videnskabelige selskab, Accademia del Cimento, som de i 1657 havde grundlagt, og som bl.a. Storhertugen havde støttet økonomisk. Steensen begyndte at studere geologi og mineralogi og blev en af fagenes førende pionerer.
Steensen konverterede til katolicismen og blev præsteviet i 1675. To år senere blev han bispeviet og flyttede til det protestantiske hertugdømme Hannover og hans ansvarsområde blev udvidet til at omfatte de protestantiske områder i hele Nordtyskland, Danmark og Norge.
Da Steensen døde beordrede Storhertugen Cosimo 3. at han blev gravsat i San Lorenzo. Den 23. oktober 1988 blev Steensen saligkåret af Pave Johanns Paul 2.
"The Tomb of Steno"
, Nicolaus Steno (1638-1686), born i Copenhagen, died en Schwerin. Danish physician and geologist. He was called to Italy in 1666 by Grand Duke of Tuscny Ferdinando II, who appointed him to the post of court physican. Meeting Galileo's students who introduced him the Accademia del Cimento, Steno turned to the study of geology and mineralogy, becoming one of the leading pioneers in the study of those two disciplines.
He converted to Catholicism and was ordained to the priesthood in 1675. Rising to the rank of bishop two years later, he was appointed apostolic vicar of Scandinavia and took up residens in Hannover. On his death, his boby was brought back to Florence by order of Grand Duke Cosimo III for burial in San Lorenzo. His mortal remains now lie in a late Classical marble sarcophagus. John Paul II beatified Nicolaus Steno on 23 October 1988.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Verrocchio, Andrea del
(1436-1488)
Italiensk maler, skulptør og guldsmed.
Italian painter, sculptor and goldsmith.
"David", 1466-69, Bargello Museum, Florence.
Masaccio
(1401-1428)
(Tommaso di Giovanni di Simone Guidi). Florentinsk maler. Monumental storhed, inspireret af Giotto. Anvender Brunelleschis perspektiv.
Florentine painter. Influenced by Giotto.
"Treenighed", 1426-28, kirken Santa Maria Novella, Firenze.
"Trinity", 1426-28, Basilica of Santa Maria Novella, Florence.
Uccello, Paolo
(ca. 1397-1475)
Italiensk maler. Perspektiv, kamp i billedet mellem rum og flade. 
Italian painter.
"Slaget ved San Romano", ca. 1435-55, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"The Battle of San Romano", c. 1435-55, Galleria degli Uffizi, Florence.
Veneziano, Domenico
(ca. 1410-1461)
Italiensk maler. Forbinder det dekorative klare i gotikkens farver med de nye krav til perspektiv og lys og skaber et nyt tema i altertavler "Sacre Conversazione", (hellig samtale), der forestiller Madonna med barnet siddende på en trone og omgivet af helgener, jf. billedet.
Italian painter. "Sacre Conversazione" (holy conversation).
"Madonna med Barnet og Helgener", ca. 1445, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Madonna and Child with Saints",
c. 1445,
Galleria degli Uffizii, Florence.
Bellini, Jacobo
(ca. 1400-ca. 1470)
Italiensk maler og en af grundlæggerne af renæssancens malestil i Venedig og Norditalien. Han var far til Gentile og Giovanni Bellini og svigerfar til Andrea Mantegna.
Italian painter and one of the founders of the Renaissance style of painting in Venice and Northern Italy. His sons were Gentile and Giovanni Bellini and his son-in-law was Andrea Mantegna.
"Jomfru Maria med Jesusbarnet", 1450, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Madonna and Child ", 1450, Galleria degli Uffizi, Florence.
Bellini, Gentile
(ca. 1429-1507)
Italiensk maler af den venetianske skole.
Italian painter of the School of Venice.
Procession med Det sande kors på Markuspladsen", 1496, Gallerie dell'Accademia, Venedig.
"Procession of the True Cross in Piazza San Marco", 1496, Gallerie dell'Accademia, Venice. 
Bellini, Giovanni
(1431-1516)
Venetiansk maler. Romantisk. Forener Masaccios florentinske storhed med Jan Van Eycks flamske poetiske udtryk.
Venetian painter.
"Hellig allegori", 1440-99, Galleria degli Uffizi, Firenze.
"Sacred Allegory", 1440-99,
Galleria degli Uffizi, Florence.
Andrea del Castagno (1421-1557). Florentinsk maler. Symmetri i arkitekturfremstillingen. "David". "Nadveren".
Leone Battista Alberti (1402-72). Italiensk arkitekt, billedhugger, maler og kunsthistoriker. Hans bygninger demonstrerer stort kendskab til antik romersk arkitektur f.eks. Palazzo Rucellai i Firenze, S. Andrea i Mantova og S. Francesco i Rimini. 
Piero di Cosimo (1462-1521). Italiensk maler. Arbejdede i Firenze. Religiøse billeder med sentimental landskabsbaggrund. Beundrer af flamsk realisme.
Luca Signorelli (1450-1523). Italiensk maler - kubistisk stramhed i kompositionen, inspirerede Michelangelo. 
Højrenæssancen i Italien 1500-1525
High Renaissance in Italy 1500-1525
Harmonien i højrenæssancen er ikke baseret på et harmonisk samfund, og måske er det netop det opløsningsprægede, der medfører harmonien, ønsket om at holde fast ved at det var en god verden man levede i.
Højrenæssancens kunstnere skildrede ikke gamle mennesker, de var grimme, syntes man.
Menneskefiguren definerer billedrummet.
Perioden 1480-1520 i den italienske renæssance var et højdepunkt i kunstnerisk henseende. 
Højrenæssancen begynder i Rom. Centralperspektivet dominerer. Perfekt symmetri og balance. Proportion og disciplin.
Clairobscuret udvikles (italiensk chiaroscuro, chiaro = lys, scuro = mørk) ses dog især i barokkens kunst bl.a. hos Caravaggio

The High Renaissance painting style arose in Rome. The height of the Renaissance was between 1480-1520. The art that illustrated harmony was not based on harmony in society, perhaps the disintegration of society had created the artistic perfection. The High Renaissance artists did not portrayed old people, they were ugly and in contrast to the understanding of the human beauty at the time. 
The chiaroscuro (Italian: light-dark) was developed during this period - a technique of modelling form by gradations of light and dark - particularly applied within Baroque paintings (
Caravaggio).
Centralperspektiv er et geometrisk system til konstruktion af perspektivvirkning på en flade ved hjælp af forsvindingspunkter. Alle linjer løber sammen mod et punkt, og genstande aftager i størrelse jo længere de skal forestille af være væk fra beskueren. Centralperspektivet var herskende i al naturalistisk kunst.
The central perspective was predominant, perfect symmetry and balance, proportion and discipline - a geometrical system for construction of perspective on a flat using vanishing points. The naturalistic art was dominated by the central perspective.
Rafaels "Skolen i Athen", 1508-11, er et eksempel på centralperspektivet. Forsvindingspunktet er mellem Platon og Aristoteles' hoveder.

Raphael's "The School of Athens", 1508-11, is an example of architectural perspective with a central vanishing point. The vanishing point is between Plato's and Aristotle's heads.

KUNSTNERE/ARTISTS
Højrenæssance/High Renaissance
Leonardo Da Vinci  -  se separat side/see separate page
Raphael  - se separat side/see separate page
Michelangelo  - se separat side/see separate page
Tizian/Titian   (Højrenæssance)
"Himmelsk og jordisk kærlighed", 1514, Galleria Borghese, Rom/"Sacred and Profane Love", 1514, Galleria Borghese, Rome.
"Portræt af ærkebiskop Filippo Archinto, ca. 1558, Philadelphia Museum of Art/"Portrait of Archbishop Filippo Archinto, c. 1558, Philadelphia Museum of Art.
Tizian/Titian. Italiensk maler, også kendt som Tiziano Vecellio/Vecelli eller Tiziano Vecellio/Vecelli Di Gregorio (ifølge hans egne oplysninger født i 1477, men sandsynligvis senere ifølge kunsthistorisk forskning ca. 1488/90, i Pieve di Cadore, død 1576 i Venedig. Også kaldet "Da Cadore" efter fødebyen eller "Il Divino" (Den Guddommelige). 10 år gammel blev Tizian, sammen med sin ældre broder, sendt til Venedig for at studere kunst, han var sandsynligvis i lære hos maleren og mosaikkunstneren Sebastiano Zuccato.
Senere studerede han maleri i brødrene Bellinis værksted (Gentile og Giovanni). Fra 1507-10 var han assistent i Giorgiones værksted - der har været rejst tvivl omkring nogle billeder, hvorvidt de kunne tilskrives Tizian eller Giorgione eller er blevet til i et samarbejde mellem de to, f.eks Tizians "Concert Champêtre", ca. 1510, Louvre, Paris. Tizians landskaber har samme kvaliteter som Giorgiones, men figurerne er aktive. 
I 1510 modtog han bestilling på fresker til Scuola del Santo i Padua. I 1513 etablerede hans sig som maler i Venedig. I 1516 fik han til opgave at male en altertavle til kirken Santa María Gloriosa dei Frari i Venedig, "Marias Himmelfart", 1516-1518. For hertugen af Ferrara Alfonso d'Este malede han tre mytologiske malerier, "Venus", 1518, "Bacchus og Ariadne" ca. 1522 og "Andrians Bakkanal", ca. 1525. De følgende år malede han altertavler. I 1523 blev han hofmaler hos Karl 5., som han malede flere portrætter af. I 1538 malede han "Venus fra Urbino", et af hans mange billeder af nøgne kvinder, gengivende hans opfattelse af kvindelig skønhed. I 1540'erne blev hans arbejder inspireret af manierismen. I 1550 var han i Augsburg for at portrættere kejser Karl 5.'s søn, der senere blev Philip 2. af Spanien og en væsentlig mæcen for Tizian.

Tizian/Titian (Tiziano Vecellio/Vecelli or Tiziano Vecellio/Vecelli Di Gregorio) (by his own account born in 1477, probably later according to art historians research, c. 1488/90, in Pieve di Cadore - died 1576 in Venice). Italian painter. Also called "Da Cadore" after his native town or "Il Divino" (The Divine). Tizian was son of a councillor and soldier Gregorio Vecelli and Lucia Vecelli.
Together with his elder brother and at the age of 10 Tizian went to study painting in Venice, he was probably apprenticed to the painter and mosaic artist 
Sebastiano Zuccato. He left Zuccato to studying painting in the workshops of the Bellini brothers, Gentile and Giovanni). In 1507-10 he was an assistant in the workshop of Giorgione - there had been raised doubts about whether some paintings could be ascribed to Tizian or Giorgione or had been a collaboration between the two e.g. Tizian's "Concert Champêtre", c. 1510, Louvre, Paris. In 1510 he received the commission to produce frescoes in the Scuola del Santo in Padua, and in 1513 he established himself as a painter in Venice. In 1516 he was commissioned to paint an altarpiece in the church of Santa María Gloriosa dei Frari in Venice, the "Assumption of the Virgin", 1516-1518. Later he was commissioned by the Duke of Ferrara Alfonso d'Este to produce three mythological paintings "The Worship of Venus", 1518, "Bacchus and Ariadne" c. 1522 and "Bacchanal of the Andrians" c. 1525. In the following years Tizian painted the altarpieces "Pesaro Altarpiece", 1519-1526 and "Madonna in Glory with the Christ Child and Saints Francis and Alvise with the Donor Alvise Gozzi", 1520, Museo Civico, Ancona, Italy. In 1533 he was called to the court of Charles V, where he was appointed a court painter, he painted several portraits of Charles V. In 1538 Tizian painted "Venus of Urbino", one of the numerous paintings of a female nude depicting his ideal of female beauty.
In the 1540s his work became more heavily influenced by the Mannerism of central and north Italy. In 1550 he was in Augsburg to paint portraits of Emperor Charles V's son, who was to become Phillip II of Spain and an important later patron of Tizian. In the 1520s and 1540s he created his best portraits.
Sagnet om Europa
den smukke datter af den fønikiske kong Agenor. Overguden Zeus blev betaget af hende, som han blev af så mange dødelige piger, og iført en tyrs skikkelse dukkede han op af havet nær en eng, hvor Europa legede med sine brødre. Hun lod sig lokke af den flotte tyr, hvis duft ifølge digteren Moskhos var langt mere tillokkende end blomsters, og sprang op på dens ryg. Straks satte den i trav ned til og ud over havet, hvor det pludselig gik op for Europa, at det ikke var nogen leg. Brødrene kaldte efter hende, men så hende aldrig igen. Sagnet fortæller videre, at Zeus bortførte hende fra Fønikien – det nuværende Syrien – og bragte hende til Kreta, hvor hun fødte ham børn. Således kom navnet Europa til en udkant af det kontinent, der senere bar det. Europa kom altså et andet sted fra, og det afgørende i hendes liv var at blive røvet.
"Europa" (Europas rov), 1562, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
"The Rape of Europa"
, 1562,
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
1 "Portræt af den venezianske maler Giovanni Bellini (?)", 1511-12, Statens Museum for Kunst.
"Portrait of the Venetian Painter Giovanni Bellini (?)", 1511-12,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Salome med Johannes Døberens hoved", ca. 1515, Galleria Doria Pamphilj, Rom.
"Salomé with the Head of John the Baptist", c. 1515, Galleria Doria Pamphilj, Rome.
3 "Flora", 1515-17, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Flora", 1515-17, Galleria degli Uffizi, Florence.
4 "Maria Himmelfart", 1516-18, højalter i Skt. Maria Gloriosa dei Frari, Venedig.
"Assumption of the Virgin", 1516-18, Church of Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice.
5 "Venus" eller "Venus fra Urbino", 1538, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Venus" aka "Venus of Urbino", 1538, Galleria degli Uffizi, Florence.
6 "Kejser Karl 5. til hest", 1548, Pradomuseet, Madrid/"Emperor Charles V on Horseback", 1548, Prado Museum, Madrid.
1 "Venus med en organist og en hund", ca. 1550, Pradomuseet, Madrid.
"Venus with an Organist and a Dog", c. 1550,
Museo Nacional del Prado, Madrid.
2 "En allegori på klogskab", omkring 1550-65, National Gallery, London/"An Allegory of Prudence", about 1550-65, The National Gallery, London.
3 "Portræt af Nürnbergkøbmanden og kunstsamleren Willibald Imhoff den Ældre (1519-80)", ca. 1550-70, Statens Museum for Kunst.
"Portrait of the Nuremburg Merchant and Collector Willibald Imhoff the Elder (1519-80)", c. 1550-70,
National Gallery of Denmark.
4 "Danae modtager den gylne regn", 1553, Pradomuseet, Madrid/"Danae Receiving the Golden Rain", 1553, Museo Nacional del Prado, Madrid.
5 "Venus og lutspilleren" ca. 1565-70, Titian og værksted, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Venus and the Lute Player", c. 1565-70, Titian and Workshop, Metropolitan Museum of Art, New York.

6 "Pietà", ca. 1576, Gallerie dell'Accademia, Venedig/"Pietà", c. 1576, Gallerie dell'Accademia, Venice.
Giorgione

(1477/78-1510)
. Italiensk maler. Født i Castelfranco Veneto nordvest for Venedig, død i Venedig. Giorgione var en indflydelsesrig maler og introducerede højrenæssancestilen til den venetianske kunst. Hans billede "Uvejret", det første af sin genre i venetiansk kunst, er indbegrebet af kvaliteter så som stemning, idyl, mystik, romantisk natur- og menneskeopfattelse.
Giorgione (1477/78-1510). Italian painter. Born in Castelfranco Veneto north west of Venice. He died in Venice. Giorgione was an influential painter, and was one of the initiators of a High Renaissance style in Venetian art. His pastoral scene "The Tempest", the first of its genre in Venetian painting, is a perfect example of mood and mystery.
1 "Uvejret", ca. 1508, Gallerie dell'Accademia, Venedig/"The Tempest", c. 1508, Gallerie dell'Accademia, Venice.
2 "Ung mand med pil", ca. , Kunsthistorisches Museum, Wien/"Young Man with Arrow", c. , Kunsthistorisches Museum, Vienna.
3 "Portræt af en ung mand", ca. Budapest Museum of Fine Arts/"Portrait of a Young Man", c. Budapest Museum of Fine Arts.
4 Castelfranco Madonna, ca. 1504/05, Castelfranco Veneto katedralen, Italien.
The Castelfranco Madonna
, c. 1504/05, Cathedral of Castelfranco Veneto, Italy.
Renæssancen i Nordeuropa 1500-1550
Renaissance in Northern Europe 1500-1550
Renæssancen i Europa uden for Italien var forskellig fra den italienske renæssancestil. I Nordeuropa var der færre velhavende mæcener end i Italien, hvilket betød færre storslåede bygningsværker. I Frankrig var mæcenerne hertugerne af Burgund (Bourgogne), deres interesser var illuminerede håndskrifter, tapeter og møbler. De italienske mæcener donerede formuer til maleri, skulptur og arkitektur. Den nederlandske renæssance opstod i slutningen af 1500-tallet, stort set hver en by havde deres egen udgave af stilen, f.eks. Harlem og Amsterdam. De foretrukne materialer var røde mursten og grå sandstensornamenter. Der er talrige borgerhuse i denne stil i Holland og Belgien, og herfra spredtes stilen til Skandinavien (se Christian 4. stil) og England. 
Renaissance in Europe outside of Italy was different from the Italian Renaissance style. The Northern style was more Gothic-like. The north had fewer centers of free commerce than Italy did have - Italy had a numerous Duchies and Republics which gave rise to a wealthy merchant class that often spent considerable funds on art. 
In the Burgundy region of France, the dukes were patrons of art. Their interests were illuminated manuscripts, tapestries and furnishings. In Italy the patrons were interested in paintings, sculpture and architecture.
Dutch Renaissance - a style within architecture, which arose in the late 1500s in the Netherlands - each of the Dutch cities developed its own version of the style (e.g. the Harlem and the Amsterdam style). Numerous of townsman houses in Dutch Renaissance style were built in the Netherlands and Belgium. The style spread from here to England and Scandinavia
(see Christian IV style). The Northern style was characterized by red bricks, simple stepped gables, windows with semicircle arches, large numbers of small blocks of white sandstone used as ornaments, stained glass windows, details in painting.
Dürer, Albrecht   (Nordeuropa)
"Portræt af Barbara Dürer", 1490, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
"Portrait of Barbara Durer", 1490, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
"Portræt af Dürers moder", 1514, Kobberstiksamlingen, Berlin.
"Portrait of Durer's mother", 1514, Museum of Prints and Drawings, Berlin.
Dürer, Albrecht (1471-1528) tysk maler, grafiker og forfatter, der forenede den tyske kobberstikker Martin Schongauers (omkring 1445-1491) gotiske verden med renæssancens idealer - Dürer tilstræbte en fusion mellem renæssanceånden og reformantionsånden i alvorlige, moralske og ofte symbolske emner, han betonede fysisk bevægelse, og i flere af hans arbejder er der manieristiske tendenser så som fravær af skønhed - fremstilling af gamle mennesker og forvrængninger - hans grafiske arbejder og maleri viser fordybelse i tidens åndelige konflikter og brydninger. 
Dürer stammede fra en ungarsk familie, hans far, der var guldsmed med efternavnet Ajtósi udvandrede i 1455 til Nürnberg i Bayern, han tog det tyskklingende navn "Dürer" afledt af Ajtósi. I 1467 giftede Dürer d.æ. sig med Barbara Holper fra Nürnberg. Dürer blev født i Nürnberg, og han døde her - han var ud af en børneflok på omkring 14 børn. 15 år gammel kom Dürer i lære hos den førende kunstner i Nürnberg, Michael Wolgemut/Wohlgemuth, da faren, der havde ham i lære i sit guldsmedeværksted, så at han havde særlige evner for tegning - i Wolgemuts værksted blev der skabt kunstværker udført i forskellige teknikker først og fremmest træsnit til bogillustrationer. Dürers gudfar var den tidligere guldsmed Anton Koberger (1440-1513), der blev den succesfulde tyske bogtrykker, hvis mest kendte publikation er Nürnbergkrøniken, 1493, der indeholder mange træsnitillustrationer, og formentlig har Dürer skåret nogle af træsnittene, da arbejdet med projektet begyndte, da han var elev hos Michael Wolgemut. Da Dürer havde afsluttet sin læretid hos Wolgemut, blev han af faren sendt på en rejse, der gik over Tyskland til Schweiz og Italien. I 1494 var han tilbage i Nürnberg, hvor hans far havde arrangeret et passende giftermål for ham, den af faren udvalgte var Agnes Frey, der var datter af den anerkendte og velstående kobbersmed Hans Frey - et arrangement, der ikke blev særlig lykkeligt. Den nære forbindelse til familien holdt han fast i, faren døde i 1502, og Dürer boede i nogle år sammen med sin mor og en yngre bror. I 1494-95 var han på et kort besøg i Venedig. I 1505 tog han igen til Venedig og blev der i to år, hvor han blandt andet arbejdede ved udsmykningen af den tyske børs, Fondaco dei Tedeschi, der var udgangspunktet for Venedigs handelssamkvem nordpå - i udsmykningsopgaven deltog også Giorgione og
Tizian.
I 1507 vendte Dürer tilbage til Nürnberg og blev der med undtagelse af en rejse til Nederlandene i 1520-21. I 1512 kom Dürer i kejser Maximilians tjeneste, hvor han forblev til dennes død 1519. Han sluttede sig til Nürnbergs humanistkredse.
Dürers tidligste værk var et selvportræt, malet da han var 13 år, det var det første i den serie af  selvportrætter han udførte i sin kunstneriske karriere. Dürer revolutionerede trykkekunsten, den blev med hans arbejder en selvstændig kunstform, træsnittet forfinede han til den højeste form af grafisk kunst. Hans tryk blev kendt og solgt i hele Europa - i Italien solgtes også forfalskninger af han arbejder. Dürer skrev og illustrerede bøger om kunstteorier baseret på Piero della Francescas tidlige arbejder med perspektivet.

Dürer, Albrecht (1471-1528). German painter, printmaker, mathematician and writer, who combined the German coppersmith Martin Schongauer's (around 1445-1491) Gothic world with the Renaissance ideals - Dürer sought a fusion between the Spirit of the Renaissance and the Spirit of the Reformation in serious, moral and often symbolic subjects - several of his works showed manneristic tendencies, he emphasized complexity physical and spiritual motion. 
Dürer came from a Hungarian family, his father, who was a goldsmith named Ajtósi, emigrated to Nuremberg in Bavaria in 1455 and adopted the German-sounding name Dürer. In 1467 Albrecht Dürer the Elder married his master's daughter Barbara Holper. Dürer was born in Nuremberg, and he died in Nuremberg. He began to work in his fathers workshop at an early age and showed great drawing talent, and at the age of 15 his father sent him to the leading Nuremberger artist Michael Wolgemut/Wohlgemuth in whose workshop he first and foremost learned the woodcut technique for book illustrations. Dürer's godfather was the former goldsmith Anton Koberger (1440-1513), who became the largest printer and publisher in Germany at the time - his most famous publication was the Nuremberg Chronicle or Liber Chronicarum, 1493, which contained woodcut illustrations, and Dürer is supposed to have cut some of them - the Chronicle project began while Dürer was an apprentice in the workshop of Michael Wolgemut. After finishing his apprenticeship Dürer travelled through Germany, Switzerland and Italy. I 1494 he returned to Nuremberg - his father has arranged an appropriate marriage for him to Agnes Frey, the daughter of the highly respected and wealthy coppersmith Hans Frey - their marriage was not a particularly happy one. From 1494-95 Dürer visited Venice for short a period. In 1505 he returned to Venice for a two-year stay, he worked together with Giorgione and
Tizian on the decoration of Fondaco dei Tedeschi, the German Exchange. In 1507 he was back in Nuremberg, and he stayed there for the rest of his life, apart from a journey to the Netherlands in 1520-21. From 1512-19 Dürer was court painter to Emperor Maximilian. In Nuremberg Dürer joined the humanist circles.
Dürer earliest work was a self-portrait painted at the age of 13, the first of many self-portraits.
Dürer's woodcuts revolutionized the practice of illustrating books, he contributed to the appreciation of woodcuts as an independent art form. Dürer wrote and illustrated book on art theories based the Italian artist
Piero della Francesca, who pioneered the use of perspective in Renaissance art.
1-3 Dürers hus i Nürnberg/Durer's house in Nuremberg.
4 Dürers hus i Nürnberg, postkort, 1904/Durer's house in Nuremberg, postcard, 1904.
5 Albrecht Dürers monogram signatur/Albrecht Durer's monogram signature.
6 "Dal nær Kalchreuth" (ved Nürnberg), ca. 1495, Kobberstiksamlingen, Berlin.
"Valley near Kalchreuth" (near Nuremberg), c. 1495, Museum of Prints and Drawings, Berlin.
1 "Selvportræt som 26-årig", 1498, Pradomuseet, Madrid/"Self-Portrait at 26", 1498, Museo Nacional del Prado, Madrid.
2 "Selvportræt i pelsfrakke", 1500, Alte Pinakothek, München/"Self-Portrait in a Fur Coat", 1500, Alte Pinakothek, Munich.
3 "Paumgartner alteret", ca. 1503, Alte Pinakothek, München/"Paumgartner Altar", c. 1503, Alte Pinakothek, Munich.
4 "Rosenkransfesten", 1506, Nationalgalleriet, Prag, Tjekkiet/"Feast of the Rose Garlands", 1506, Nationalgalerie, Prague, the Czech Republic.
5 "Jesus blandt de skriftkloge", 1506, Thyssen-Bornemisza Museet, Madrid.
"Jesus among the Doctors"
, 1506, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid
.
6 "Den hellige Anna med Jomfru Maria og Jesusbarnet" (Anna Selvtredje), 1519, Metropolitan Museum of Art, New York.
"St. Anne with the Virgin and Child" (Anne Selfthird), 1519, Metropolitan Museum of Art, New York.
1 I sin sidste periode, da Dürer var overbevist om reformationstankerne, blev hans arbejder mere og mere asketiske i stil og emner, "De fire Apostle", kaldet hans testamente, blev malet i 1526, og var et stærkt klassisk arbejde der forenede den nordiske reformation med italiensk klassisk maleri.
In his late period, when Dürer was convinced about the Reformation thoughts, he turned towards a more ascetic style, "The Four Apostle", called his will, 1526, combined the Nordic Reformation with the Italian Renaissance painting.
2 "Tilbedelsen af lammet", 1496-98/"Adoration of the Lamb", 1496-98.
3 "Ridder", 1498, tegning, Albertina Wien/"Knight", 1498, drawing, Albertina Vienna.
4 "Melankoli I", 1514/"Melancholy I", 1514.
5 "Portræt af Dürers moder", 1514, Kobberstiksamlingen, Berlin/"Portrait of Durer's mother", 1514, Museum of Prints and Drawings, Berlin.
6 "Næsehorn", 1515, træsnit, British Museum, London/"Rhinoceros", 1515, woodcut, British Museum, London.
Cranach d.æ., Lucas   (Nordeuropa)
"Kardinal Albrecht af Brandenburg i sit studereværelse portrætteret som Skt. Jeronimus", 1526, The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida.
"Cardinal Albrecht of Brandenburg as St Jerome", 1526, The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida.
Albrecht af Brandenburg, (1490-1545) var en magtfuld tysk kurfyrste, ærkebiskop og kardinal. Han fremmede kunst og viden. Han havde et noget anløbent ry for et liv i luksus og usømmelig omgang med kvinder. Det var under modreformationen, hvor den katolske kirke mistede indflydelse og forsøgte at forskønne uheldige gejstlige forhold. Kardinalen ønskede at blive set som en from og lærd mand og fik derfor sig selv portrætteret som Skt. Jeronimus. 
På billedet ses kardinalen som Skt. Jeronimus siddende ved et bord læsende i Bibelen i et for tiden moderne studerekammer. Lysekronen, der består af et hjortegevir og en kvindetorso, her en putti, kaldes en "Lüsterweibchen". I skabet står et ciborium (hostiegemme). På endevæggen hænger et timeglas symbol på altings forgængelighed, på tidens gang. Cranach har malet adskillige billeder af Jomfru Maria med Jesusbarnet, og i dette billede indgår endnu en version. På bordet står Kristus på korset og der ses et bæger/alterkalk. I forgrunden ses en løve, Jeronimus' følgesvend i ørkenen. En bæver symbol på flittighed. Et egern symboliserende nøjsomhed. En papegøje som symbol på Bebudelsen. Desuden fasaner (åndelighed), en påfugl (Kristi genopstandelse), en hjort (renselse gennem dåb), et æble (synd. Det latinske ord for æble eller ondskab er det samme, malum), en pære (Kristi kærlighed til menneskeheden). Billedelementerne og det symbolske billedindhold refererer til den tro og de værdier og dyder, som kardinalen ønskede at blive forbundet med. Den detaljerede symbolik kunne tolkes af datidens uddannede beskuere. Billedet er et spejlbillede af Albrecht Dürers tryk af
"Skt. Jeronimus i sit studerekammer".
Cranach d.æ., Lucas (1472-1553). Tysk maler, hofmaler og grafiker. Religiøse billeder. Træsnit inspireret af Dürer. Han stod de tidligere protestantiske reformatorer nær så som Martin Luther og portrætterede dem.

Cranach the Elder, Lucas (1472-1553). German court painter and graphic artist. Religious paintings. Woodcuts influenced by Durer. He was close to the early Protestant reformers such as Martin Luther, and portrayed them.

1 "Korsfæstelsen", ca. 1506-20, Statens Museum for Kunst/"The Crucifixion", c. 1506-20, National Gallery of Denmark.
2 "Maria med barnet og den lille Johannes", 1512-14, Statens Museum for Kunst.
"Virgin and Child Adored by the Infant St John", 1512-14,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Aldersportræt af kurfyrste Friedrich den Vise af Sachsen (1463-1525)", 1525, Gottorp Slot.
"Portrait of Elector Frederick the Wise of Saxony
(1463-1525)", 1525, Gottorf Castle, Germany.
4 "Lucretias selvmord", 1525-50, Gottorp Slot. Den kyske Lucretia var en legendarisk heltinde i det antikke Rom. Hun blev voldtaget 510 f.Kr. af Sextus Tarquinius, søn af Lucius Tarquinius Superbus, den tyranniske etruskiske konge af Rom. Selv om hun var offeret begik hun selvmord da hun følte skam og ikke skyld og mente at selvmord ville bevidne hendes uskyld. Ifølge tidens traditioner døde hun en heroisk død.
"The Suicide of Lucretia", 1525-50, Gottorf Castle, Germany.
5 "Adam og Eva", 1526, Courtauld Gallery, London/"Adam and Eve", 1526, Courtauld Gallery, London.
6 "Paris' dom", 1527, Statens Museum for Kunst/"The Judgement of Paris", 1527, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
7 "Martin Luther", 1529, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Martin Luther", 1529, Galleria degli Uffizi, Florence.
"Melankolien", 1532, Statens Museum for Kunst/"Melancholy", 1532, National Gallery of Denmark.
1 "Det umage par", 1532, Nationalmuseum, Stockholm.

Det umage par er en gammel rigmand og en ung pengegrisk kvinde. Den gamle mand hælder guldmønter ud af sin pengepose med den ene hånd og rækker mønter til den unge kvinde med den anden hånd. Kvinden vejer mønterne. De to personer repræsenterer to af middelalderens syv dødssynder nemlig vellyst og griskhed. Der indgås en handel, kærlighed for penge. På brødet, den opretstående parmesanost og på flaskeglasruden ses fluer, et syndens symbol.
"The Ill-matched Couple", 1532
, National Museum of Fine Arts, Stockholm.

2 Schneeberg altertavlen, 1532-39, Skt. Wolfgang kirken i den saksiske by Schneeberg. Det er den første lutherske altertavle.
The Schneeberg Altarpiece, 1532-39, the Church of Saint Wolfgang in the Saxon city of Schneeberg. It is the first Lutheran retable.
3 "Mandsportræt", 1534, Statens Museum for Kunst´.
"Portrait of a Man", 1534,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Kvindeportræt", ca. 1534, Statens Museum for Kunst,
"Portrait of a Lady", c. 1534,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Kristus velsigner børnene", omkring 1535-40, Gottorp Slot,
"Christ Blessing the Children", about 1535-40, Gottorf Castle, Germany.
6 "Smertensmand", før 1537, Gottorp Slot. Kristus siddende med pinselsredskaber.
"Christ as the Man of Sorrows", before 1537, Gottorf Castle, Germany.
7 "Jagt ved Hartenfels slot", 1540, The Cleveland Museum of Art, Ohio, USA. Hartenfels slot ligger ved byen Torgau i Sachsen i Tyskland.
"Hunting near Hartenfels Castle", 1540, The Cleveland Museum of Art, Ohio, USA. Hartenfels Castle is situated in the town of Torgau in Saxony, Germany.
"Susanna og de gamle", 1526, Alte Pinakothek, München. Tilføjelser til Daniels Bog: "Susanna anklages og dømmes" og "Susanna reddes af Daniel".
"Susanna and the Elders", 1526, Alte Pinakothek, München.
Altdorfer, Albrecht
(Nordeuropa)
Altdorfer, Albrecht (1480-1538). Tysk maler, grafiker og arkitekt. Han boede det meste af sit liv i Regensburg, Bayern, hvor han var stadsarkitekt og medlem af byrådet. Altdorfer var den ledende kunstner af tyske 1500-tals malere, Donauskolen, og han er anset for at være den første landskabsmaler i europæisk kunst - ofte fugleperspektiv og urolig himmel. Hans billeder er udtryksfulde og strækker sig fra det muntre til det storslåede og fra det maleriske til det groteske. Hans mest berømte arbejde er altertavlen fra 1518 til det østrigske kloster Skt. Florian, hvor han fremstillede nattescener, der var usædvanlig for den tid. Hans grafiske stil var inspireret af den tyske maler og gravør Albrecht Dürer, og hans grafiske arbejder placerer ham blandt de såkaldte små mestre (miniaturemalere), en gruppe af tyske gravører, der blev kendt for arbejder i lille målestok. Altdorfers arbejder omfatter mere en 50 paneler, over 100 tegninger samt træsnit, kobberstik, ætsninger, billeder på pergament og fragmenter fra en fresko til Kaiserhof badehuset i Regensburg. 
Mange af hans billeder kan ses i Alte Pinakothek i München.

Altdorfer, Albrecht (1480-1538). German painter, engraver, architect and leading member of the "Danube School" of German painting. His graphic style was influenced by the German painter and engraver Albrecht Dürer. Altdorfer was considered as one of the first painters of landscapes in European art. He became city architect and member of the city council in Regensburg, Bavaria, where he spent most of his life. 
His painting was expressive ranging from the playful to the grandiose and from the picturesque to the incredible. His most famous work was the altarpiece from 1518 for the Austrian monastery St Florian in which he used night scenes, rarely seen at that time. Of the German "Little Masters", Altdorfer was the earliest, the "Little Masters" were known for designs on a small scale. The corpus of Altdorfer's 
works comprises more than 50 panels, over 100 drawings together with woodcuts, engravings, etchings, paintings on parchment and fragments from a mural for the bathhouse of the Kaiserhof in Regensburg.
Donauskolen 1490-1540 var en stilretning i østrigsk og sydtysk malerkunst især i Donaudalen. Kunstnerne skabte de første billeder, hvor landskabet var det væsentligste motiv og uden figurer. De førende kunstnere var blandt andre Albrecht Altdorfer og Lucas Cranach.

The Danube School 1490-1540 was a style in Austrian and South German painting mainly along the Danube valley. The artists painted the first pictures on landscape for its own sake. The leading artists were among orthers Albrecht Altdorfer and Lucas Cranach.
1 Tofløjet altertavle 1507: Stigmatisering af den Hellige Frans" og "Den Hellige Hieronymus' bodfærdighed", Gemäldegalerie, Berlin.
Diptichon 1507: "The Stigmatization of St Francis" and "The Penitence of St Jerome", Gemäldegalerie, Berlin.
2 "Skt. Jørgen og dragen", 1510, Alte Pinakothek, München/"St George and the Dragon", 1510, Alte Pinakothek, Munich.
3 "Korsfæstelsen", 1515-1516, Gemäldegalerie, Kassel. Kristus på korset, Jomfru Maria og Johannes Døberen.
"The Crucifixion" 1515-1516, Gemäldegalerie, Kassel, Germany.
4 "Donaulandskab nær Regensburg", ca. 1520, Alte Pinakothek, München.
"Danube Landscape near Regensburg", c. 1520, Alte Pinakothek, Munich.
5 "Slaget ved Issos", 1529, Alte Pinakothek, München. Slaget i 333 f.Kr. mellem Alexander en Store (356-323 f.Kr.) og den persiske kong Dareios III (regerede fra 336-330 f.Kr.). 
"The Battle of Issus", 1529, Alte Pinakothek, Munich. The battle between Alexander the Great (356–323 B.C.) and the Persian King Darius III (reigned 336–330 B.C.) at Issus in 333 B.C.
Holbein den Yngre, Hans   (Nordeuropa)
"Hermann von Wedigh III (død 1560)", 1532, Metropolitan Museum of Art,
New York.

"Hermann von Wedigh III (died 1560)", 1532, Metropolitan Museum of Art,
New York.

"Christine af Danmark, hertuginde af Milano", 1538, National Gallery, London. Datter af Christian 2. Hertuginde af Milano og senere af Lothringen. I 1535 blev hun enke efter hertug Francesco 2. Sforza af Milano, og der blev ført ægteskabsforhandlinger med bl.a. Henrik 8., og i den anledning blev dette billede malet. Hun er iført sørgedragt. I 1541 giftede hun sig for 2. gang med Frans 1. af Lothringen.
Holbeins billede af Christine er anvendt på Helle Stangerups bog af samme navn, udkommet på Gyldendal, 1988.

"Christina of Denmark, Duchess of Milan", 1538, National Gallery, London. Christina was daughter of King Christian II of Denmark.

Holberin den Yngre, Hans (1497-1543). Tysk maler og grafiker. Minder i sin stil om Bronzino. Arbejdede hovedsageligt i Basel og London som hofmaler for Henrik 8. En af 1500-tallets berømteste portrætmalere, der gengiver modellen i enkelt billedsprog. Ud over portrætter arbejdede han med religiøse billeder, træsnit, bogillustrationer og forlæg til glasmosaikker. De største samlinger af hans malerier kan ses i Basel og Windsor og i London er hans tegning og grafik rigt repræsenteret.

Holbein the Younger, Hans
(1497-1543). German painter and graphic artist. He worked primarily in Basel and in London as court painter to Henry VIII. He was one of the most famous portrait painters of the 16th century.
1 "Solothurn Madonna", 1522, Kunstmuseum Solothurn, Schweiz/"The Solothurn Madonna", 1522, Art Museum Solothurn, Switzerland.
2 "Portræt af Erasmus af Rotterdan", 1523, National Gallery, London/"Portræt of Erasmus of Rotterdam", 1523, National Gallery, London.
3 "Abbeden", 1523-25, træsnit fra serien "Dødens dans", Kunstmuseum Basel.
"The abbot", 1523-25, woodcut from the series "The Dance of Death", Kunstmuseum Basel.
4 "Den sidste Nadver", 1524-25, Kunstmuseum Basel. Inspireret af Leonardo da Vincis "Sidste Nadver". Kun ni af disciplene ses i Holbeins Nadverbillede fordi sidefløjene af altertavlen gik tabt under billedstormen i Basel den 9. februar 1529.
Ikonoklasme = billedstorm, som protestanter foretog mod katolsk kirkeinventar i reformationstiden i 1500-tallet.
"The Last Supper", 1524-25, Kunstmuseum Basel. Influenced by Leonardo da Vinci's "Last Supper".
5 "Lais fra Korinth", 1526, Kunstmuseum Basel. Lais var en skøge, der levede i det gamle Grækenland.
"Lais of Corinth", 1526, Kunstmuseum Basel. Lais was a courtesan of ancient Greece.
1 "Noli me tangere" (rør mig ikke), 1526-28, Royal Collection, Hampton Court.
"Noli me tangere" (don't touch me), 1526-28, Royal Collection, Hampton Court.
2 "Portræt af Sir Thomas More", 1527, Frick Collection, New York/"Portrait of Sir Thomas More", 1527, Frick Collection, New York.
3 "Portræt af Henrik VIII", ca. 1536, Thyssen-Bornemisza Museet, Madrid/"Portrait of Henry VIII", c. 1536, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
4 "Jane Seymour", 1536-37, Kunsthistorisches Museum, Wien/"Jane Seymour", 1536-37, Kunsthistorisches Museum, Vienna.
5 "Selvportræt", 1542/43, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Self-portrait", 1542/43, Galleria degli Uffizi, Florence.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Aertsen, Pieter
(1507-1575)
Hollandsk kunstner. Aktiv i Amsterdam og Antwerpen.
Hans billede
"Slagteboden" kombinerer et verdsligt motiv med et bibelsk. I baggrunden ses flugten til Ægypten. Billedet indvarsler det hollandske stilleben.
Dutch painter. His work "The Meat Stall" ushered in the still-life painting.
"Slagteboden", Museum Gustavianum, Uppsala, Sverige.
"The Meat Stall"
, Museum Gustavianum,
Uppsala, Sweden.
Holbein d.æ., Hans
(1465-1524)
Tysk maler og far til Holbein den Yngre. Udførte portrættegninger og flere store altertavler, som kan ses i museerne i München og Augsburg.
German painter and the father of Hans Holbein the Younger. He executed portrait drawings and altarpieces, which are on view in museums in Munich and Augsburg.
Selvportræt.
Self-portrait
.
Memling, Hans
(ca. 1430/40-1494)
Tysk-nederlandsk maler.
German-Dutch painter.
"Portræt af en dame", 1480,
Memling Sint-Janshospitaal Museum, Brügge, Belgien.
"Portrait of a Young Woman", 1480, Memling Sint-Janshospitaal Museum, Bruges, Belgium.
Grünewald, Matthias
(1455?-1528)
Egl. tysk renæssancemaler, men fortsatte sin sengotiske stil i religiøse motiver og altertavler. 
Se gotik
German painter of religious themes. See Gothic.
Isenheimalteret, 1513-1516.
The Isemheim Altarpiece, 1513-1516.
Renæssancen i Danmark/nordisk renæssance 1536-1660
I Danmark slog stilen især an under Christian 4., den største renæssancebygger i skandinavisk historie
Renaissance in Denmark 1536-1660
SE SEPARAT SIDE/SEE SEPARATE PAGE
Christian 4. stil
Christian IV Style
Egeskov Slot
Egeskov Castle
Rosenholm slot
Rosenholm castle
Voergaard Slot
Voergaard Castle
Nørre Vosborg
Hesselagergaard
Borreby Gods
Borreby Castle
Kronborg Slot
Kronborg, Hamlet's Castle.
Jens Bangs Stenhus
Jens Bang's Stone House
Horsens gamle rådhus
The old town hall, Horsens
PERIODEN I ØVRIGT
"Il sacco di Roma", Roms ødelæggelse/plyndring i 1527, fandt sted under de italienske krige (1494-1559) - en magtkamp mellem Frankrig og Spanien om herredømmet over de italienske stater.

I 1527 besejrede den tysk-romerske kejser Karl 5.'s hær (hvoraf de fleste var lejesoldater), den franske kongers styrker i Italien - lejesoldaternes betaling bestod i plyndring af Rom såsom offentlige bygninger, kirke og private hjem.


Aflad blev godkendt af paven i 1343 og betød fritagelse eller mildnelse af straf her og i skærsilden for begåede synder.
For den tyske reformator Martin Luther (1483-1546), var det væsentlige tro og anger, ikke gerning og aflad. Gode og fromme gerninger gør ikke god og from mand, men god og from mand gør fromme og gode gerninger. Frelsen alene skyldes tro.
Luther var augustinermunk, blev præsteviet 1507, dr.theol. 1512. Luthers 95 teser fra 1517 mod afladshandel betyder brud med den romersk-katolske kirke og udløste Reformationen. I 1521 erklæredes Luther fredløs. Han indleder Reformationen 1530, der førte til dannelse af den evangelisk-lutherske kirke. Sakramenterne reduceredes til dåb og nadver. I 1536 indførtes Reformationen i Danmark af Hans Tausen. Luther skrev "Store og lille katekismus", en lærebog i kristendommens grundsætninger formet som spørgsmål og svar. På grund af bogtrykkerkunsten fik Luthers tanker stor udbredelse.
Om Luther og Reformationen, se "H.M. Dronningens Gobeliner. Reformationen".


Ikonoklasme, billedstorme, i bl.a. Reformationstiden i 1500-tallet foretaget af protestanter mod katolsk kirkeinventar.

Johan Calvin (1509-64)
, schweizisk reformator, født i Frankrig. Påvirket af Luthers tanker. Fra Schweiz bredte calvinismen sig især til Skotland og Nederlandene, påvirkede kirken i Frankrig og England. Calvinismen indgår i de reformerte kirkers lære.

Modreformationen var en romersk-katolsk bevægelse, der skulle tilbageerobre det, som var tabt ved Reformationen. Begyndte med Tridentinerkoncilet i 1545-63 og varede i 100 år.

Jesuitterordenen
stiftes 1540. Medlemmerne forpligtede sig til ubetinget lydighed mod paven. Ordenen var en vigtig faktor i modreformationen.

Inkvisition, en romersk-katolsk institution mod kættere, kom i 1200-tallet direkte under paven, som overdrog ledelsen til dominikanerne. Inkvisitionen virkede strengest under modreformationen i Italien og Spanien, tortur blev anvendt, og brænding var gængs straf.

Hundredårskrig mellem England og Frankrig.
Konstantinopel erobres af tyrkerne 1453.
Amerika genopdages af Columbus 1492.

Erasmus af Rotterdam (1466-1536), filosof og humanist. Ønskede en kirkelig reformation, men ikke en splittelse, først sympatiserede ham med Luther, og senere angreb han ham.
Niccolò Machiavelli (1467-1527), italiensk politiker og forfatter fra Firenze. Forherligede den typiske renæssancefyrste, som uden moralske skrupler klogt og målbevidst satte hensynet til staten frem for alt andet.
Paracelsus (1493-1541), tysk læge. Forkastede oldtidens og middelalderens lægekunst og søgte ved hjælp af kemi at skabe en rationel lægevidenskab. Hos Paracelsus mødtes rationel tænkning med mystiske spekulationer i nyplatonisk ånd og med magiske tolkninger.
Nikolaus Kopernicus (1473-1543), polsk astronom. Brød med grækernes geocentriske verdensbillede, opstillede det kopernikanske system. Jorden roterer på et døgn om sin akse. Solen er solsystemets centrum, jorden roterer om solen og månen om jorden. 
Cervantes 1547-1616, spansk forfatter, "Don Quijote". 
Shakespeare 1564-1616.  
Francesco Petrarca (1304-1374), italiensk forfatter og politiker. Grundlagde humanismen, fremmede studiet af antikken. Ønskede det romerske imperium genoprettet. Sonetter til Laura udkom i Danmark i 1837.

Bondeoprør i Tyskland 1532.

I tiden blev følgende opfundet: krudtet, bogtrykkerkunsten, kompasset og lommeuret.

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt