Drop Down Menu
Realisme 1850-1910/Realism 1850-1910
Bendz, Wilhelm
Brendekilde, H. A.
Courbet, Gustave
Daumier, Honoré
Fynboerne
Guldaldermalerne
Jerndorff, August
Knaus, Ludwig
Liebermann, Max
Leibl, Wilhelm
Leighton, Frederic
Meissonier, Ernest
Menzel, Adolf von
Millet, Jean-François
Mols, Niels Pedersen
Nielsen, Kai
Petersen, Edvard
Rodin, Auguste
Rohde, Johan Gudman
Saabye, August
Sargent, John Singer
Skagensmalerne
Slott-Møller, Agnes
Slott-Møller, Harald

Smidth, Hans
Willumsen, J.F.
Genremaleri fra 1850
Danish Genre Painters 1850
Bache, Otto
Bauman, Elisabeth J.
Bloch, Carl
Dalsgaard, Christen
Exner, Julius
Fanø Kunstmuseum
Fischer, Paul
Haerendel, Harry
Henningsen, Erik
Henningsen, Frants
Mackeprang, Adolf
Ring, L.A.
Sonne, Jørgen
Tornø, Wenzel
Vermehren, Frederik
Naturalisme 1850-1910
Naturalism 1850-1910
Audubon, John James
Carl-Nielsen, Anne Marie
Eriksen, Edvard
(Den lille havfrue)
Friis, Achton
Gaertner, Eduard
Gribennikov, Vasily
Hammershøi, Vilhelm
Holsøe, Carl
Homer, Winslow
Ilsted, Peter
Kielland, Kitty
Manet, Èdouard
Noack, Astrid
Schou, Helen
Stein, Theobald

Realisme & naturalisme 1850-1910
Realism & Naturalism 1850-1910
Realisme og naturalisme bruges ofte i flæng, og det er ikke altid lige let at definere et kunstværk som værende det ene eller det andet.
Realisme kan betegnes som en skildring af omverdenen indeholdende et socialt aspekt, en holdning/livsanskuelse, en morale, der lægges mere vægt på det karakteriserende element end på imitationen.
 
Inden for realismen kan man tale om:
En borgerlige realisme, ca. 1850 og fremefter, er udført for velhavende borgere og er en stil, der findes i Europa og USA. Den er salonfæhig, hvilket vil sige, at den er ikke-provokerende, men fordragelig i sit udtryk og uden politiske holdninger. 
Socialrealisme hører som selvstændig stilretning 1900-tallet til, og er en udløber af den realistiske kunstretning fra ca. 1850. Dog sås også i 1800-tallet et socialt engagement hos flere af realismens kunstnere. 
Genremaleri er små hverdagsfortællinger. De kan indeholde et socialt aspekt.
KUNSTNERE/ARTISTS
Courbet, Gustave     (Realisme)
"Mødet" eller "Goddag Hr. Courbet", 1854, Musée Fabre, Montpellier.
"The Meeting" or "Bonjour, Monsieur Courbet", 1854, Musée Fabre, Montpellier.
"Jo, den smukke irlænderinde", 1865-66, The Met, New York.
"Jo, the Beautiful Irishwoman", 1865-66, The Met, New York.
Courbet, Gustave (1819-1877). Fransk maler, født i Ornans, død i La Tour-de-Peilz, Vaud, Schweiz. Courbets opvækst var præget af interesse for politik og menneskers vilkår. Courbet var inspireret af bl.a. den spanske maler José de Ribera, den flamske maler Adriaen Brouwer og Frans Hals. I hans kunst indgår jagt- og naturbilleder, scenerier og portrætter, hans billedverden var helt uden patos og sentimentalitet, ofte ses bortvendte ansigter, og han havde en særlig fornemmelse for de koloristiske og stoflige muligheder i kunsten, og fik betydning for Manet og Cézanne
I 1839 begyndte Courbet at studere jura i Paris, men blev optaget af billedkunsten og tog undervisning på Académie Suisse. I 1844 udstillede han for første gang på den officielle Salon. I 1845 var han på studietur til Holland hvor han stiftede nært bekendtskab med landets kunst og natur, og i Holland vistes stor interesse for hans kunst. 
I årene op til Februarrevolutionen i 1848 (hvor kong Louis-Philippe blev styrtet - revolutionens liberale ideer fik betydning for enevældens afskaffelse i Danmark) tog Courbet del i den stigende interesse for sociale problemer, og han knyttede sig til filosoffen Pierre-Joseph Proudhon (en af socialismens betydeligste teoretikere) og forfatteren Émile Zola (vigtig person i den politiske liberalisering).
1949 modtog Courbet guldmedalje på Salonen, men hans succes aftog efter, at han præsenterede nogle af sine senere hovedværker som "Begravelsen i Ornans", "Stenhuggerne" og "Kunstnerens atelier" - et motivvalg der vakte opsigt, billederne blev betragtet som hæslige og overfladiske. I 1855 var der verdensudstilling i Paris, Courbet var ikke indbudt til at udstille, men åbnede sin egen udstilling ved hovedindgangen og reklamerede for den med en skiltetekst med store typer "Realisme. Gustave Courbet", han havde fremstillet et katalog, hvor han havde formuleret et program for realismen, at kunstens mål var at skildre samtidens liv, baseret på tradition, naturstudie og kunstnerens individualitet. Han protesterede igen mod den etablerede kunstverden ved nok engang at udstille for sig selv på verdensudstillingen i 1867 i Paris. 
I årene efter 1855 foretog Courbet rejser til Frankrig, Belgien, Schweiz og Tyskland. 
Courbet deltog i 1871 i Pariserkommunen på kommunardernes side, formålet var at befri Frankrig fra besættelsesmagten (preusserne) og kapitalismens fald - hans rolle var at være kunstrådgiver. Han var med til at udtænke kuldkastelsen af Vendomesøjlen (eller Austerlitzsøjlen rejst af Napoleon 1810 og inspireret af Trajansøjlen i Rom), og den 16. maj 1871 blev Vendomesøjlen styrtet, og det blev anset for vandalisme af de borgerlige, Courbet blev draget til ansvar, og han flygtede i exil i Schweiz hvor han levede de sidste år af sit liv.
Courbet, Gustave (1819-1877). French painter. He was born in Ornans, and he died in La Tour-de-Peilz in Switzerland. While growing up Courbet was influenced by engagements in politics and human conditions.
Courbet was as artist influenced by the Spanish painter José de Ribera, the Flemish painter Adriaen Brouwer and Frans Hals. His paintings mostly consisted of hunting paintings, nature paintings, sceneries and portraits, his paintings were completely without passion and sentimentality, averting faces were often seen - he had a special sense of colouristic possibilities and textural effects - he became important to
Manet and Cézanne. In 1839 Courbet began law study in Paris, meanwhile he became engaged in visual art and attended classes at Académie Suisse. In 1844 he exhibited for the first time at the official Salon. In 1945 he went on a study tour in the Netherlands, where he came into contact with the country's art and nature. In the years before the February Revolution in 1848 (where king Louis-Philippe "the Citizen King" abdicated) Courbet took part in the growing interest in social problems, and he was attached to the philosopher Pierre-Joseph Proudhon (one of the great socialist theorists), and the writer Émile Zola (a major figure in the political liberalization of France). In 1949 Courbet received the Gold Medal at the Salon, meanwhile his success decreased, when he represented some of his later chief works e.g. "Funeral at Ornans", "The Stone Breakers" and "The Painter's Studio" - choice of motifs which attracted attention, the paintings were regarded as ugly and superficial. At the World Exhibition of 1855 in Paris Courbet was not invited to exhibit, he opened his own personal exhibition close to the main entrance, "Realism. Gustave Courbet", he also published a catalogue - he had formulated his ideas about Realism, e.g. the purpose of art was to describe the contemporary way of living based on tradition, nature studies and the individuality of the artist. Once more, at the World Exhibition of 1867, he protested against the establish art world, he again exhibited on his own.
The years after 1855 he traveled in France, Belgium, Switzerland and Germany.
In 1871 Courbet participated in the Paris Commune, the aim was to liberate France from the occupying power, the Prussians, and the fall of capitalism, he became art adviser to the communards - the Vendôme Column was pulled down on May 16, 1871 by communards with Courbet as their leader, the column was restored and re-erected in 1873 at Courbet's expense. The Vendôme Column or the Austerlitz Column (1806-10) was designed by Lepère and Gondoin, it was modelled after Trajan's Column in Rome to celebrate the victory of Austerlitz. Courbet fled to Switzerland, where he lived in exile for the last years of his life.
1 "Zélie Courbet", 1847, São Paulo Museum of Art, Brazil.
2 "Portræt af Charles Baudelaire", ca. 1848, Musée Fabre, Montpellier/"Portrait of Charles Baudelaire", c. 1848, Musée Fabre, Montpellier.
3 "Mand med pibe (selvportræt)", 1848-49, Musée Fabre, Montpellier/"The Man with a Pipe (Self-Portrait)", 1848-49, Musée Fabre, Montpellier.
4 "Efter måltidet i Ornans", 1849, Palais de Beaux-Arts, Lille/"After Dinner at Ornans", 1849, Palais de Beaux-Arts, Lille.
5 "Stenhuggerne", 1849, (ødelagt 1945), tidligere på Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
"The Stone-Breakers", 1849, (destroyed 1945), formerly in the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
1 "En begravelse i Ornans", 1849-1850, Musée d'Orsay, Paris.
"A Burial at Ornans", 1849-1850, Musée d'Orsay, Paris.
2 "Mødet" eller "Goddag Hr. Courbet", 1854, Musée Fabre, Montpellier.
"The Meeting" or "Bonjour, Monsieur Courbet", 1854, Musée Fabre, Montpellier.
3 "Kunstnerens atelier, en sand allegori der opsummerer syv år af mit kunstneriske og moralske liv", 1855, Musée d'Orsay, Paris.
"The Painter's Studio, a real allegory summing up seven years of my artistic and moral life", 1855, Musée d'Orsay, Paris. 
4 "Jo, den smukke irlænderinde", 1865-66, The Met, New York. Jo/Joanne Hiffernan (1843-1903), var en irsk model og muse, som havde romantiske forbindelser til Courbet og den amerikanske kunstner James Abbott McNeill Whistler.
"Jo, the Beautiful Irishwoman", 1865-66, The Met, New York. Jo aka Joanne Hiffernan (1843-1903), was an Irish artist's model and muse, who was romantically linked with Courbet and the American painter James Abbott McNeill Whistler.
5 "Søvn", 1866, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
"Sleep", 1866, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
6 "Bølgen", 1870, Alte Nationalgalerie, Berlin. "The Wave", 1870, Alte Nationalgalerie, Berlin.
7 "Forellen", 1871, Kunsthaus Zürich/"The Trout", 1871, The Museum of Modern Art, Zurich.
Rodin, François Auguste René     (Realisme)
Den moderne europæiske skulpturs far/
The father of European Modern Sculpture
"Mennesket og dets tanker", 1899-1900, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Man and his Thought", 1899-1900, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Grubleren", 1904-17, Baltimore Museum of Art BMA.
"The Thinker", 1904-17, Baltimore Museum of Art BMA.
Rodin, François Auguste René (1840–1917). Fransk billedhugger. I en tidlig alder viste Rodin interesse for at tegne og begyndte som 14-årig på La Petite École, hvor han modtog undervisning i tegning og matematik. Fra 1854-57 studerede han på École des Arts Decoratifs i Paris, men i 1862, dybt fortvivlet over sin søsters død, tilsluttede han sig "Det Helliges Sakramentes Orden". Under sit etårige religionsstudium skabte Rodin en buste af fader Piere-Julien Eynard og skabelsesprocessen overbeviste ham om, at hans kald var skulpturen. Med udgangspunkt i den naturalistiske skulptur, der var skabt af kunstnere som den romantiske billedhugger Antoine-Louis Barye, (ca. 1795-1875) og den realistiske Jean-Baptiste Carpeaux, (1827-1875), formede Rodin sit kunstneriske sprog. Ligesom de impressionistiske malere ønskede han at skildre bevægelsen, at fastholde øjeblikket. Men i modsætning til impressionisterne var han mere end en følsom og stilfærdig lyriker. I stedet for hvilende ro og statuarisk tyngde søgte Rodin den udtryksfulde bevægelse. I skulpturen arbejdede han med en ujævn og stærkt brudt overflade og opnåede herved et nuanceret spil mellem lys og skygge. En rejse til Italien i 1875 gjorde et uudsletteligt indtryk på Rodin, her så han Michelangelos manieristiske skulpturer, og blev fascineret af hans gengivelser af menneskekroppens muskulatur og figurernes symbolske ofte dramatiske realisme. Rodin som var blevet akademisk skolet så hos Michelangelo noget der var anderledes, en frihed fra de begrænsninger der lå i traditionen. Tilbage i Paris begyndte Rodin at gengive genstandene som de virkelig fremtrådte. I 1877 udstillede han på L'Age d'Airin i Bruxelles og Paris. Hans skulpturer, som var ekstremt realistiske og ukonventionelle, blev i begyndelsen afvist af publikum. I 1880 modtog han fra regeringen en bestilling på en bronzeport "Dødsrigets port"/"Helvedesporten" (La Porte de L'Enfer, 1880-1917, Musée Rodin, Paris) som indgang til det planlagte Museum for Dekorativ Kunst. Denne opgave inkluderede 186 figurer, heriblandt "Grubleren", "Ugolino" og "Adam og Eva". Inspirationen til Helvedesporten var Dantes Inferno, det ene af dødsrigerne i "Den Guddommelige Komedie": Inferno, sang III: "Jeg fører ind til Staden, fuld af Jammer, jeg fører ind til evig Kval og Møje, jeg fører ind til de Fortabtes Flammer. Retfærdighed bevæged først min høje bygmesters Aand, og de, mig bygged, vare Almagt. Alkærlighed, Alvisdoms Øje. Før mig ikkun af det Skabtes Skare det Evige til, og jeg skal evig stande: I som indtræde, lader Haabet fare!". Selv om bestillingen blev annulleret ved museets flytning til Louvre, fortsatte Rodin arbejdet på porten og efterlod den ustøbt ved sin død. Figurerne blev senere støbt og porten udstillet på Musée Rodin. 
"Grubleren"
, 1880, blev modelleret til Helvedesporten og udstillet i dens originale størrelse i København i 1888, skulpturen blev gjort større i 1902 og udstillet på Salonen i 1904. "Grubleren" var det første af Rodins arbejder, der blev rejst på et offentligt sted. Den blev indviet foran Pantheonkirken i Paris i 1906 under en intens politisk og social krise hvilket gjorde skulpturen til et socialistisk symbol. I 1922, under påskud af at skulpturen havde negativ betydning for de kirkelige højtideligheder, blev den flyttet til Musée Rodin. "Borgerne fra Calais", 1884-1895, er et af de mest berømte eksempler på Rodins unikke stil, den menneskelige lidelse og smerte ses. Skulpturgruppen er et mindesmærke over de seks borgere fra den nordfranske by Calais, som i 1347 i begyndelsen af hundredårskrigen (krige mellem England og Frankrig 1337-1453) tilbød at ofre livet for at redde indbyggerne i den belejrede by.
Mange af Rodins skulpturer blev anset for kontroversielle af publikum, bl.a. "Den nøgne Balzac", 1891. I 1900 fik Rodin sin egen pavillion på Verdensudstillingen i Paris, hvor han udstillede 170 arbejder. 
I 1908 flyttede Rodin til Hôtel Biron udenfor Paris. Huslejen var lav og Rodin lejede det meste af stueetagen. I 1912 besluttede staten at hotellet skulle rives ned. Rodin henvendte sig til myndighederne og tilbød at testamentere hele sit jordiske gods til den franske stat, under forudsætning af, at han kunne blive boende, og hotellet efter hans død ville blive omdannet til museum for hans arbejder. Efter en længere debat blev hans forslag godkendt, han fik tilladelse til at bo og arbejde der resten af sit liv, hotellet er i dag "Musée Auguste Rodin - Hôtel Biron".
I sit sidste leveår giftede Rodin sig med Rose Beuret, som han havde kendt i mange år, hun døde tre uger efter brylluppet og kort efter døde også Rodin, begge blev begravet i Meudon, på graven blev "Grubleren" placeret.
Rodin udgav "Les cathédrales de France" i 1911 og "Om kunst" samme år, på dansk i 1947.
Rodin, François Auguste René (1840–1917). French sculptor, known as the father of European Modern Sculpture.
Rodin showed an intense interest in drawing at an early age, he was 14 years old when he attended La Petite École, a school for drawing and mathematics. From 1854-57 he studied at École des Arts Décoratifs in Paris. In 1862, broken-hearted over his sisters dead, he joined the Order of the Holy Sacrament. During his one-year religious studies he created a bust of father Piere-Julien Eynard, the process of sculptural creation convinced him that sculpture was his true calling. Influenced by the Romantic sculptor Antoine-Louis Barye (c.1795-1875) and the Realist sculptor and painter Jean-Baptiste Carpeaux, (1827-1875), Rodin developed his own artistic language. Like the Impressionist he wanted to describe motion, and contrary to the Impressionist, he was more than a sensitive and quiet lyric poet. Instead of rest and statuesque heaviness Rodin brought passion, motion, uneven and strong broken surface into sculpture.
A journey to Italy in 1875 made an indelible impression on him, he saw
Michelangelo's Mannerism sculptures and became fascinated by his way of representing the human musculature and the symbolic often dramatic realism in his work. Rodin, who had been trained in the academic tradition, found in Michelangelo's sculptures freed from the limitations of the tradition. Back in Paris Rodin began to depict the subjects as they really appeared.  
In 1877 he exhibited at L'Age d'Airin in Brussels and Paris. In the beginning his highly realistic and unconventional sculptures were rejected by the public. In 1880 he was commissioned by the government to execute a bronze gate, "The Gates of Hell" (La Porte de L'Enfer, 1880-1917, Musee Rodin, Paris) as entrance to the planned Museum for Decorative Art. The task included 186 figures, among these The Thinker, "Ugolino" and "Adam and Eve". "The Gates of Hell" was influenced by Dante's Inferno, "the Divine Comedy". Though the commission was canceled Rodin continued to work on the gate, which was left uncasted at his dead, later the figures were casted and the gate exhibited at Musée Rodin. "The Thinker", 1880, was modeled for "The Gates of Hell". The sculpture was the first of Rodin's sculptures erected in a public place, it was placed in front of the Panthéon in the Latin Quarter in Paris in 1906 during an intense political and social crisis, which turned the sculpture into a socialist symbol. In 1922 the sculpture was moved to Musée Rodin under the pretext of being a nuisance to ecclesiastical ceremonies.
"Helvedesporten", 1880-1917, Kunsthaus, Zürich. Doneret af Emil Georg Bührle, 1947.
"The Gates of Hell", 1880-1917, The Museum of Modern Art, Zurich. Donated by Emil Georg Bührle in 1947.
"The Burghers of Calais", 1884-1895, is the most famous example of Rodin's unique style, the human suffering and pain is obvious. The sculpture group recalls the surrender of Calais during the Hundred Years War between France and England (1337-1453). Edward III offered to spare the city if six leading citizens of Calais, wearing nooses around their necks, would turn over the keys to the city and castle, as well as their lives. To prevent any further loss of life, Eustache de Saint Pierre led an envoy of six influential men to surrender the city, which had been abandoned by Philip VI. Though the burghers expected to be executed, their lives were spared by the intervention of England's Queen, Philippa. Besides Eustache de Saint Pierre the men were Jacques and Pierre de Wissant, Jean de Vienne, Andrieus d'Andres and Jean d'Aire.
Many of Rodin's sculptures were by the public considered to be controversial e.g. "The Naked Balzac", 1891. At the World Exhibition in Paris in 1900 Rodin got his own pavilion, he exhibited 170 works. In 1908 Rodin moved to Hôtel Biron outside Paris. In 1912 the state decided to redevelop the hotel, Rodin suggested a plan to the authorities, he bequeathed his worldly goods to the state on the assumption that he could live there the rest of his life, and the hôtel after his dead, would be converted into a museum of his works, and after longer debate his suggestion was approved, today the hôtel is "Musée Auguste Rodin - Hôtel Biron".
In his last year Rodin married Rose Beuret, who he had known for many years, she died three weeks after the wedding, and shortly after Rodin died, both were buried in Meudon, a cast of "The Thinker" was placed
over the graves of Rodin and his wife.
1 "Bronzealderen", 1875-76, Kunsthaus, Zürich.
"The Bronze Age", 1875-76, The Museum of Modern Art, Zurich.
2-5 "Helvedesporten" , 1880-1917, Kunsthaus, Zürich. Doneret af Emil Georg Bührle, 1947.
"The Gates of Hell", 1880-1917, The Museum of Modern Art, Zurich. Donated by Emil Georg Bührle in 1947.
6 "Sammenkrøbet kvinde", 1882, Kunsthaus, Zürich.
"Crouching Woman"
, 1882,
The Museum of Modern Art, Zurich.
7 "Martyren", 1885, Kunsthaus, Zürich.
"The Martyr"
, 1885,
The Museum of Modern Art, Zurich.
8 "Borgerne fra Calais", 1884-86, Rodin Museet, Paris. Skulpturgruppen er et mindesmærke over de seks borgere fra den nordfranske by Calais, som i 1347 i begyndelsen af hundredårskrigen (krige mellem England og Frankrig 1337-1453) tilbød at ofre livet for at redde indbyggerne i den belejrede by. Bjørn Nørgaard, "Borgerne fra Holstebro".
"The Burghers of Calais", 1984-86, Musée Rodin, Paris. Bjørn Nørgaard, "The Burghers of Holstebro".
1 "Iris, Gudernes budbringer", 1890-91, Kunsthaus, Zürich.
"Iris, Messenger of the Gods"
, 1890-91,
The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "Portræt af Balzac", (Honoré de Balzac (1799-1850) fransk forfatter). Modelleret 1893, støbt 1926-33. Art Institute of Chicago.
"Portrait of Balzac", modeled 1893, cast 1926-33, Art Institute of Chicago.
3 "Mennesket og dets tanker", 1899-1900, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Man and his Thought"
, 1899-1900, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Danaide", 1901, Ny Carlsberg Glyptotek/"Danaid", 1901, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
5-6 "Grubleren", 1903/"The Thinker", 1903.
7 Musée Rodin, Paris.
Nielsen, Kai     (Realisme)
"Vandmoderen", første version 1921, anden version (nuværende) 2005, Ny Carlsberg Glyptotek.
"The Water Mother", 1921,
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
Nielsen Kai (1882-1924). Dansk maler og skulptør, især kendt for sine skulpturer af nøgne kvinder.

Nielsen Kai (1882-1924). Danish painter and sculptor, especially known for his sculptures of naked women.

1 "Ymerbrønden" i Fåborg, kopi af Kai Nielsens skulptur fra 1913, originalen er på Fåborg Museum.
"Ymer's Well", Faaborg's main street, the original by Kai Nielsen, 1913, is placed in Faaborg Museum, Funen, Denmark.
2 "Leda med svanen", 1918, Statens Museum for Kunst/"Leda with the Swan", 1918, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Vaagnende kvinde" (Århuspigen), 1920, Rådhusparken, Aarhus. Skulpturen er udført hos kgl. hofbronzestøber Lauritz Rasmussen og en gave til Aarhus by fra Frede Skaarup, der var direktør på Scala Teatret i København. Oprindeligt stod skulpturen foran Stadion, der brændte i 1943, skulpturen blev reddet og i 1948 opstillet i Rådhusparken. Skulpturen er støbt i flere udgaver i bronze og cement.
"The Awakening Woman" aka "The Aarhus Girl", 1920, The City Hall Park, Aarhus
4 "Vandmoderen", første version 1921, anden version (nuværende) 2005, Ny Carlsberg Glyptotek.
"The Water Mother", 1921,
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
5 "Bokseren Emil Andreasen", 1922, Statens Museum for Kunst/"The Boxer Emil Andreasen", 1922, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Daumier, Honoré     (Realisme)
"Kobberstiksamleren", ca. 1860, Petit Palais, Paris.
"The Copperplate Collector"
, c. 1860,
Petit Palais, City of Paris Fine Art Museum.
"Don Quixote og Sancho Panza", ca. 1868, Neue Pinakothek, München.
"Don Quixote and Sancho Panza", c. 1868, Neue Pinakothek, Munich.
Daumier, Honoré (1808-1879). Fransk karikaturtegner (satirer over det borgerlige politiske liv), grafiker, maler og billedhugger, født i Marseille og død i Valmondois ved Paris. I 1816 flyttede familien til Paris, hvor Daumier levede det meste af sit liv. Allerede som barn havde han et ønske om at blive kunstner, men faderen, der var glarmester, forsøgte at få ham til at gå andre veje, og han kom i en boghandel. Imidlertid det eneste der interesserede Daumier var at tegne, og da han var 14 år gammel fik han lov til at deltage i undervisningen på Atelier Suisse i Paris, hvor han mødte den senere skulptør Auguste Preault (1809-1879), hvis arbejder gjorde et stort indtryk på ham.
Daumier lærte den litografiske teknik og begyndte sin kunstneriske karriere ved at udføre stålstik for musikudgivere og illustrationer til annoncer. Under Julirevolutionen i Paris 26.-29. juli 1830 sluttede han sig til oppositionen, der dannede sig mod borgerkongen Louis-Philippe (regeringstid 1830-1848) og hans regime. Fra 1830 tegnede han til det skarpt kritiserende vittighedsblad La Caricature. I ca. 4000 litografier ironiserede han over tidens fremtrædende mænd, først og fremmest politikere og jurister og særligt kongen stod for skud, og karikaturen af kongen "Gargantua", 1831, førte til at han blev idømt 6 måneders fængsel i 1832 - han havde i sin karikatur transformeret kongen til Rabelais' Gargantua. Senatorer fodrer kongen, kaldet pærehovedet, med kurve fyldt med guld stjålet fra de fattige. Guldet bliver transporteret på en rampe ind i hans åbne mund. Med regeringens forbud mod den politiske satire i 1835 begyndte Daumier at arbejde for det satiriske magasin Le Charivari (publiceret fra 1832-1937) og vendte sig mod den sociale satire, men med 1848-revolutionen/Februarrevolutionen vendte han tilbage til politiske emner. Som karikaturtegner var Daumier den fremmeste i 1800'tallet, han udtrykte personernes karakterer gennem ansigtstrækkene, og essensen af hans satire ligger i hans evne til at fortolke mental dumhed og fysisk arsurditet samt hans fine fornemmelse for overdrivelsens grænse - han formidlede politiske holdninger med humor og barsk satire. Hans geniale anvendelse af den litografiske teknik og kompositionelle evner har spillet stor rolle for eftertidens kunstnere bl.a. Toulouse-Lautrec
I samtiden var Daumier kendt som karikaturtegner, men han malede også billeder og udførte skulpturer. Hans malerier blev sandsynligvis, for hovedpartens vedkommende, skabt sent i hans kunstneriske karriere. Skønt hans billeder fire gange blev godkendt af Salonen, forblev de stort set ukendte, først i 1878 udstillede han på Galerie Durand-Ruel i Paris. Billederne er hovedsageligt en dokumentation af samtidens liv og væremåde med satiriske undertoner.
Som skulptør specialiserede han sig i portrætter og
figurer i spontan stil, han udførte ca. 40 skulpturer i alt, på nær en enkelt var de alle karikaturer. Han viste en fin fornemmelse for formen, han kunne få sine bizarre skabninger til at leve i rummet - især kendt er "Ratapoil" (flået rotte), 1950 - symboliserende de menneskelige laster/Louis-Philippes håndlangere. En tilsvarende politisk type i hans grafiske kunst var "Robert Macaire", som personificerede den skruppelløse (krigs-)spekulant og svindler. Med ligefremhed og mangel på sentimentalitet skildrede Daumier det sociale liv, og hører hermed til realisterne, hvor Courbet var hovedfiguren. Selv om han aldrig skabte nogen økonomisk succes med sin kunst, blev hans mange arbejder højt værdsat ikke mindst blandt hans venner og beundere. Degas var en af de kunstnere, som samlede på Daumiers værker.
Gargantua. Betegnelsen bruges om en stor person (af højde eller omfang) og med en grådig fysisk og intellektuel appetit. Figuren er hentet fra den morsomme, satiriske bogserie om kæmperne "Gargantua og Pantagruel" af den franske renæssanceforfatter, franciskanermunk, humanist og læge Francois Rabelais. Bogen handler om de to heltes (far og søn) eventyr, de er ubehøvlede, vulgære og sjove i et univers fuld af grådighed, dumhed, vold og groteske vittigheder. Bogen blev bandlyst af den katolske kirke og registreret i Index Librorum Prohibitorum (kirkens register over forbudte bøger).

Gargantua - a big person (of height or size) with a greedy physical and intellectual appetite, the figure is from the humorous satirical book series about the giants "Gargantua and Pantagruel" by the French Renaissance writer, Franciscan monk, humanist and physician Francois Rabelais. The book is about the adventure of the two heroes (father and son), they are rudely, vulgar and funny in a universe filled with greediness, stupidity, violence and grotesque jokes. The book was banned by the catholic church and registered in Index Librorum Prohibitorum (the church register of forbidden books).

Daumier, "Gargantua".

Robert Macaire er en forbryder og morder kendt fra det franske drama "Aubrys hund"/ "Skoven ved Bondy". Historien fortæller, at den franske ridder Aubry de Montdidier i 1371 blev myrdet i Bondyskoven af Robert de Macaire - eneste vidne til mordet var Aubrys hund Dragon, der efterfølgende ved synet af Macaire viste et usædvanligt raseri, hvorfor han blev mistænkt for mordet. Kong Karl 5./den vise (1364-80), bestemte at en tvekamp mellem hunden og Macaire, der var bevæbnet med en knippel, skulle afgøre sagen, hunden dræbte Macaire, der tilstod mordet før han døde, han blev hængt.

Robert Macaire a criminal and murder known from the French drama "Aubry's Dog"/The Bondy-Forrest". The legend tells that the French knight Aubry de Montdidier in 1371 was murdered in the Bondy-Forrest by Robert de Macaire - the only witness to the murder was Aubry's dog Dragon, who subsequently showed unusual fury at the sight of Macaire. King Charles V/The Wice (1364-80), decided that a duel between the dog and Macaire, who was armed with a cudgel, should settles the case, the dog murdered Macaire, who confessed the murder before he died, he was hanged.
Daumier, "Robert Macaire".
Daumier, Honoré (1808-1879). French caricaturist, graphic artist, painter and sculptor. He was born in Marseille and he died in Valmondois near Paris. In 1816 the family moved to Paris, where Daumier lived most of his life. He had wanted to be an artist since he was a child, however his father, a glazier, encouraged him to find new ways - Daumier worked as an assistant in a bookshop - however his only interest was drawing, and at the age of 14 he was allowed to attend art classes at Atelier Suisse in Paris, where he met the future sculptor Auguste Preault (1809-1879), his works made a profound impression on him. Daumier learned lithography techniques and began his artistic career by executing steel engravings for music-publisher and illustrations for advertising. During the July Revolution of 1830, he joined the republican opposition to the "Citizen King"/"Bourgeois Monarch", King Louis Philippe (1830-1848) and his regime. From 1830 he worked as a caricaturist for the French magazine "La Caricature". In about 4000 lithographs he spoke ironically of prominent people, first and foremost politicians, lawyers and particularly the king came under fire. Daumier was imprisoned for six months in 1832 for representing King Louis-Philippe as a Gargantua - the king was transformed to Rabelais' Gargantua, senators feed the king, called pear face, with baskets filled with gold stolen from the poor - the gold is transported on a ramp into his open mouth. In 1835 the government banned the political satire, and Daumier began to work for the satirical magazine Le Charivari (published from 1832-1937), and turned to the social satire - during 1848-Revolution/the February Revolution he returned to political subjects. Daumier is considered the most outstanding caricaturist of the 19th century - the essence of his satire is his ability to interpret stupidity and physical absurdity and his fine sense of limit of exaggeration.
In his lifetime Daumier was chiefly known as a caricaturist, he also worked as a painter and a sculptor. Though his painting were accepted by the Paris Salon four times, he was practically unknown as a painter until 1878, where he exhibited at Galerie Durand-Ruel in Paris. His paintings were mainly a documentation of contemporary life containing satirical undertones. As sculptor he specialized in portraits and figures in a spontaneous style - except one they were all caricatures - best-known is "Ratapoil", 1950, symbolizing human vices/the henchmen of Louis-Philippe. A corresponding political figure in his graphic art was "Robert Macaire", who personified the unscrupulous (war-)speculator and with simplicity and lack of sentimentality Daumier depicted the social life. Though his art never became a financial success, his works were highly valued among his friends and admires.
Degas was a collector of Daumier's works.
1 "Gargantua", 1831. Denne karikatur af kong Louis-Philippe førte til at Daumier blev idømt 6 måneders fængsel i 1832. I karikaturen har han transformeret kongen til Rabelais' Gargantua. Senatorer fodrer kongen, kaldet pærehovedet, med kurve fyldt med guld stjålet fra de fattige. Guldet bliver transporteret på en rampe ind i hans åbne mund. Bibliothèque Nationale de France, Paris.
"Gargantua", 1831, Bibliothèque Nationale de France, Paris.
2 "Maleren foran Notre Dame", 1834, Musée Calvet, Avignon/"The Artist in Front of Notre Dame", 1834, Musée Calvet, Avignon.
3 "Maria Magdalene i ørkenen", ca. 1849-1850, The National Museum of Western Art, Tokyo.
"Mary Magdalene in the Desert", c. 1849-1850, The National Museum of Western Art, Tokyo.
4 "Ecce Homo!" ca. 1849-52, Museum Folkwang, Essen, Tyskland/"Ecce Homo!" c. 1849-52, Museum Folkwang, Essen, Germany.
5 "Crispin og Scapin", ca. 1858-60, Musée d'Orsay, Paris/"Crispin and Scapin", c. 1858-60. Musée d'Orsay, Paris.
1 "Råd til en ung kunstner", 1860, National Gallery of Art, Washington D.C./"Advice to a Young Artist", 1860, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Tredjeklasses vognen", ca. 1862-64. National Gallery of Canada/"The Third-Class Carriage", c. 1862-64. National Gallery of Canada.
3 "Vaskekonen", ca. 1863, Musée d'Orsay, Paris/"The Washerwoman", c. 1863, Musée d'Orsay, Paris.
4 "Skakspillere", ca. 1863-1867, Petit Palais, Paris/"Chess-Players", c. 1863-1867, Petit Palais, City of Paris Fine Art Museum.
5 Litografi udgivet 15. juni 1865 i det satiriske blad Le Charivari (1832-1937). 

"Eh! bien en regardant ce tableau de près on finit par y découvrir des qualités, on voit que la couleur est bonne." (Tja, hvis du ser nærmere på dette maleri vil du opdage nogle kvaliteter, jeg synes farverne er gode).

Lithograph published June 16, 1865 in the illustrated newspaper Le Charivari (1832-1937).
"Eh! bien en regardant ce tableau de près on finit par y découvrir des qualités, on voit que la couleur est bonne." (Oh! Looking closely at the painting you might discover some qualities, one find the colors are great).

Millet, Jean-François     (Realisme)
"Akssamlerne", 1857, Musée d'Orsay, Paris/"The Gleaners", 1857, Musée d'Orsay, Paris.
Millet, Jean-François (1814-1875). Fransk maler og grafiker tilknyttet Barbizonskolen. Hans realisme var romantisk og sentimental, men samtidig en reaktion mod de franske romantiske malere, der var ude af trit med tiden. Han fremstillede alvorlige, monumentalt udformede skildringer af hårdtarbejdende bønder, og inspirerede bl.a. van Gogh.
Millet, Jean-François (1814-1875). French painter and graphics artist connected with the Barbizon School. He had influenced van Gogh. His motifs were hardworking people. His realism was romantic and sentimental, but at the same time a reaction against the French romantic painters lacking contact with their age.
1 "Kornsigteren", 1846-1847, Musée d'Orsay, Paris/"The Winnower", 1846-1847, Musée d'Orsay, Paris.
2 "Sædemanden", 1850, Museum of Fine Arts, Boston/"The Sower", 1850, Museum of Fine Arts, Boston.
3 "På vej til arbejde", 1851-53, Cincinnati Art Museum, USA/"Going to Work", 1851-53, Cincinnati Art Museum, USA.
4 "Kvinde bager brød", 1854, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Holland.
"Woman Baking Bread", 1854, The Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands.
5 "Angelus", 1857-59, Musée d'Orsay, Paris. I billedets baggrund ses en kirke, og dens klokker ringer til Angelus, og Angelusbønnen bedes af parret, der arbejder i marken. Angelus er en af den katolske kirkes Mariabønner og begynder således: "Herrens engel bragte Maria det glade budskab. Og hun undfangede ved Helligånden. Hil dig, Maria …". Den bedes til minde om inkarnationen (Gud blev menneske i Jesus "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os"). Der ringes til Angelusbøn morgen, middag og aften.
"The Angelus"
, 1857-59, Musée d'Orsay, Paris.
6 "Gåsepigen", ca. Walters Art Museum, Baltimore, USA/"The Goose Girl", c. Walters Art Museum, Baltimore, USA.
Liebermann, Max     (Realisme)
"Hørspinderi i Laren", 1887, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Flax Barn at Laren", 1887, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Liebermann, Max (1847-1935). Tysk maler der levede og arbejdede i Berlin. Hans første arbejder var primært scener fra landlivet, senere blev han en af de væsentligste tyske impressionistiske malere.
Liebermann, Max (1847-1935). German painter who lived and worked in Berlin. In the beginning of his career he focused primarily on scenes of country life, later he became one of the most important German impressionist painters.
1 "Mor og barn", 1878, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"Mother and Child", 1878
, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
2 "Legeplads i slotshaven i München", 1879, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Playground in the Court Garden in Munich", 1879
, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
3 "Småbørneskole i Amsterdam", 1880, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Infant School in Amsterdam"
, 1880, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Skoflikkerens værksted", 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Cobbler's workshop"
, 1881, Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Landsted i Hilversum", 1901, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Country House in Hilversum"
, 1901, Alte Nationalgalerie, Berlin.
6 "Terrassen ved Restaurant Jacob i Nienstedten ved Elben", 1902, Hamburger Kunsthalle.
"The Terrace at Restaurant Jacob in Nienstedten on the Elbe", 1902, Hamburger Kunsthalle.
7 "På vej til skole i Edam", 1904, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"On the Way to School in Edam"
, 1904
, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
Sargent, John Singer     (Realisme)
"Gader i Venedig", 1882, National Gallery of Art, Washington D.C./"Street in Venice", 1882, National Gallery of Art, Washington D.C.
Sargent, John Singer (1856-1925), amerikansk maler af borgerlig realisme. Portrætter af amerikanske og europæiske personligheder. Udsmykkede Bostons bibliotek med fresker i byzantinsk stil.
1 "Kvinde med rose (Charlotte Louise Burckhardt)", 1882, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Lady with the Rose (Charlotte Louise Burckhardt)", 1882, Metropolitan Museum of Art, New York.

2 "El Jaleo", (spansk dans), 1882, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
"El Jaleo", (a Spanish gypsy dancer performing a flamenco dance), 1882, Isabella Stewart Gardner Museum
, Boston.
3 "Madame X (Madame Pierre Gautreau)", 1883-84, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "Robert Louis Stevenson og hans kone", 1885, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas.
"Robert Louis Stevenson and His Wife", 1885, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas.
5 "Stillestående vand ved Henley", ca. 1887, Baltimore Museum of Art BMA/"A Backwater at Henley", c. 1887, Baltimore Museum of Art BMA.
6 "Isabella Stewart Gardner", 1888,  Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
1 "Mrs. Adrian Iselin", 1888, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Mrs. Hugh Hammersley", 1892, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Mr. and Mrs. I.N. Phelps Stokes", 1897, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "The Wyndham Sisters: Lady Elcho, Mrs. Adeane, and Mrs. Tennant", 1899, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Mrs. William Crowninshield Endicott", 1901, National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Eremitten (Il solitario), 1908, Metropolitan Museum of Art, New York/"The Hermit (Il solitario)", 1908, Metropolitan Museum of Art, New York.
1 "Den nonchelante (hvilende)", 1911, National Gallery of Art, Washington D.C./"Nonchaloir (Repose)", 1911, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Marmor transporteres fra marmorbruddene til Carrara", 1911, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Bringing Down Marble from the Quarries to Carrara", 1911, Metropolitan Museum of Art, New York.

3 "Simplonpasset" (i kanton Valais, Schweiz), 1911, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Simplon Pass" (canton of Valais, Switzerland), 1911, National Gallery of Art, Washington D.C.
Petersen, Edvard     (Realisme)
"Udvandrere på Larsens Plads", 1890, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Emigrants at Larsens Square", 1890, ARoS, Aarhus Museum of Art.
"Larsens Plads" (i dag Amaliehaven ved Amalienborg Slot) hvorfra danske immigranter i 1800-tallet rejste til USA om bord på damperen Thingvalla. I afskedsscenen lyser appelsinerne op.
Larsens Square (today The Amalie Garden named after its location near the royal residence Amalienborg Palace
) where Danish 19th century immigrants to the United States went on board the steamship Thingvalla.
Petersen, Edvard (1841-1911). Uddannet 1851 på Akademiet i København. Studerede hos P.C. Skovgaard og Vilhelm Kyhn. I de tidlige billeder har Petersen hentet inspiration fra Kyhns romantiske landskaber. Senere, under ophold i Italien, ses skildringer af folkelivet. Inspireret af den franske realisme udfører han fra 1880'erne gadelivsskildringer fra København, herunder "Udvandrere på Larsens Plads".
1 "Torvet i Sulmona", 1856-1903, Statens Museum for Kunst/"The Square in Sulmona", 1856-1903, Danish National Gallery,Copenhagen.
2-3 Storkespringvandet, 1894, Amagertorv, København, 1894, tegnet af Edvard Petersen og udført af Vilhelm Bissen (søn af H.W. Bissen).
Fuglene er hejre, ikke storke har det været sagt i mange år, men ifølge biolog fra Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted, der i 2006 studerede springvandet, er der ingen tvivl om, at fuglene er storke.

Springvandet var i 1960'erne samlingssted for hippier. Protestsangeren Cæsar (Bjarne Rasmussen) sang om "Det store stygge Storkespringvand" med tekst af Thøger Olesen.
Stork Fountain, 1894, Amagertorv, Copenhagen, designed by Edvard Petersen and executed by Vilhelm Bissen.

It has been said for years that the birds are herons and not storks. In 2006 the biologist Knud Flensted, Danish Ornithological Society, stated that the birds are storks.

4 "Optrækkende tordenvejr", 1894, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Approaching Thunderstorm", 1894, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
5 "En hjemkomst (Amerikadamperen ved Larsens Plads)", 1898, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"A Return (The American Steamship at Larsens Square)", 1898, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Bendz, Wilhelm Ferdinand     (Realisme)
"Familien Waagepetersen", 1830, Statens Museum for Kunst/"The Waagepetersen Family", 1830, Danish National Gallery,Copenhagen.
Bendz, Wilhelm Ferdinand (1804-1832). Dansk maler, født i Odense og død i Vincenza i Italien. Bendz var kendt for sine portrætter, genremalerier og interiører (ofte med sine kunstnerkolleger) i kunstigt lys med lyseffekter og stærke farver.

I 1820 blev han optaget på Akademiet i København, hvor blandt andre Eckersberg var hans lærer. Hans kunst var inspireret af Eckersberg og Münchenerskolen, der bestod af tyske romantiske kunstnere, som samledes i München i 1800-tallet. Wilhlem Leibl og Franz van Lenach gav Münchenerskolen dens intertionale ry. Karl von Piloty var skolens grundlægger, og som underviser på München Kunstakademi introducerede han den romantiske realisme repræsenteret i billeder som landskaber, genremalerier, portrætter, historiske, religiøse og allegoriske malerier.
Bendz boede i München fra 1831-32
. I 1832, på vej til Rom, døde han 28 år gammel af en lungesygdom i den italienske by Vincenza i regionen Veneto.
Bendz udstillede på Charlottenborg elleve gange fra 1824-32.
Benz kan betegnes som guldaldermaler
.

1 "Ung Pan i en grotte. Modelfigur", 1825, Statens Museum for Kunst.
"Young Pan in a Grotto"
, 1825,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Modelklasse på Kunstakademiet", 1826, Statens Museum for Kunst.
"Life Class at the Royal Academy of Fine Arts", National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "En Billedhugger (Christen Christensen) arbejder efter levende model i sit atelier", 1827, Statens Museum for Kunst.
"A Sculptor in his Studio Working from the Life", 1827,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Et Tobaksselskab", 1827-28, Ny Carlsberg Glyptotek. Bendz står til venstre for den piberygende mand, der står foran vinduet.
"A Tobacco Party", 1827-28, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen. Wilhelm Bendz himself is to the left of the pipesmoking man, who stands in front of the window.
5 "En Tiggerkone med sit Barn", 1829/"The Visit of a Beggar and her Child", 1829. 
6 "Bjerglandskab", ca. 1831/"Mountain Landscape", c. 1831.
7 "Interiør fra Amaliegade med kunstnerens brødre", ca. 1829, Den Hirschsprungske Samling, København.
"Interior from Amaliegade with the Artist's Brothers",  c. 1829, Hirschsprung Collection, Copenhagen.
Slott-Møller, Harald     (Realisme)
"Fattigfolk. I dødens venteværelse", 1888, Statens Museum for Kunst.
"Poor People
. In Death's Waiting Room", 1888, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Slott-Møller, Harald (1864-1937). Dansk maler. Hans tidlige billeder var realistiske, senere arbejder var symbolistisk dekorative. Slott-Møller var medstifter af "Den Frie Udstilling", en årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen. I 1890'erne lavede han udkast til møbler, smykker og bogbind. Fra 1902-06 var han kunstnerisk leder af Aluminia, en dansk fajancefabrik, oprettet 1863, som i 1882 overtog Den Kongelige Porcelainsfabrik, og i 1911 blev navnet til Den Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia.
1 "Min hustru", (kunstneren Agnes Slott-Møller), 1887/"My Wife", (the artist Agnes Slott-Møller), 1887.
2 "Dansk landskab", 1891, Statens Museum for Kunst/"Danish Landscape", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Adam og Eva", 1891, Statens Museum for Kunst/"Adam and Eve", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Foråret", 1896, Den Hirschsprungske Samling/"Spring", 1896, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
5 "Primavera", 1901, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.
1 Påfuglevasen, 1902-06, Skovgaard Museet, Viborg. Vasen er fremstillet på Aluminia (nu Royal Copenhagen). Slott-Møller var kunstnerisk rådgiver for Aluminiafabrikken fra 1902-06.
2 Marinevase, 1903, Skovgaard Museet, Viborg. Vasen er fremstillet på Aluminia (nu Royal Copenhagen).
3 "Paolo og Francesca", 1905, Statens Museum for Kunst/"Paolo and Francesca", 1905, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Pigen, der finder guldhornet", 1906, Museum Sønderjylland. Guldhornene var drikke- eller offerhorn af guld fra germansk jernalder (400-800). Det længste, ca. 90 cm, blev fundet i 1639 af den unge kniplerske Kirsten Svendsdatter i Gallehus nær Møgeltønder. Et kortere blev fundet i 1734. Guldhornene blev i 1802 stjålet fra Kunstkammeret og smeltet om. Kopier kan ses på Nationalmuseet. Der siges, at hvis et tredje guldhorn findes, så brænder Schackenborg.

"The Girl Who Finds the Golden Horn", 1906, Museum Sønderjylland (Museum Southern Jutland), Denmark. Once existed two golden horns (Germanic Iron Age 400-800), used as drinking horns or libation horns. The longest golden horn was found in 1639 by the young lace maker Kirsten Svendsdatter in Gallehus in South Jutland. The shorter horn was found in 1734. Both horns were in 1802 stolen and melted down. Copies of the golden horns are exhibited at The Nation Museum of Denmark, Copenhagen.

Slott-Møller, Agnes     (Realisme)
"Herregården Kaas i Salling", 1895, Den Hirschsprungske Samling.
"The Manor of Kaas in Salling", 1895, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
Slott-Møller, Agnes (1862-1937). Dansk maler, senere symbolist. Historiske billeder. Folkevisemotiver.
1 "Agnete", 1892, privateje.
2 "Niels Ebbesen", 1893, Randers Kunstmuseum/"Niels Ebbesen", 1893, Randers Museum of Art, Denmark.
3 Hovedportalen på det nye Rådhus i København, 1895. Rådhusrelieffet har inskriptionen "Saa er By som Borger".
Main portal relief
, 1895, Copenhagen Town Hall.
4 "Den døende fæstemand", ca. 1906, privateje/"The Dying Betrohed", c. 1906, private collection.
Smidth, Hans     (Realisme)
"En butik på landet", 1909, Statens Museum for Kunst/"A Country Grocer", 1909. National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Smidth, Hans (1839-1917). Jysk landskabs- og almueskildrer. Studier over motiver fra Steen Steensen Blichers "E Bindstouw" fra 1898.
1 "En skolestue med en læsende dreng", 1854-1917, Statens Museum for Kunst.
"A Classroom with a Boy Reading
", 1854-1917, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "En fremmed spørger om vej i bondegård på heden", 1877, Statens Museum for Kunst.
3 "Illustation til St.St. Blicher: "Mowns". Mowns vågner, ca. 1886.
Personen Mowns Piesen fra "E Bindstouw", som optræder i Kjestens sang, vågner efter han var blevet antaget for at være død og hans kiste bestilt. "Aa da fik di Konner no Aant aa bestell End smøkh de hær Ungkaael te Grawwen - Di smøkked den Pigh unne løstele Spel Te Brudh epo Trejugersdawwen."
4 "Nørre Vium Kirke. Optrækkende uvejr", 1894-96, Statens Museum for Kunst.
"A storm Brewing behind a Village Church. Jutland", 1894-96,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Jysk hedelandskab med kunstnerens vindskærm", ca. 1910, Statens Museum for Kunst.
"The Artist's Shelter on the Moors in Jutland", c. 1910,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Hedelandskab med en dagvogn", 1913, Statens Museum for Kunst.
7 "Stormklokkerne", 1920, Statens Museum for Kunst.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Menzel, Adolf von
(1815-1905)
Tysk maler, tegner og grafiker. Landskabs- og genrebilleder. Interesse for lysets virkning. Illustrationer til den tyske kunsthistoriker Franz Kuglers "Geschichte Friedrich des Grossen", 1840-42. 
"Fløjtekoncert på Sans Souci", 1852. Frederik den Store spiller fløjte i slottets koncertrum.
Leibl, Wilhelm
(1844-1900)
Tysk maler og grafiker. Inspireret af Courbet. Bayerns natur og bønder.
"Landsbypolitikerne" (Die Dorfpolitiker), 1877, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Schweiz.
Meissonier, Ernest
(1815-1891)
Fransk maler. Borgerlig realisme. Historiske genrebilleder og slagmalerier (Napoleon 1.'s historie).
"Kortspillerne", 1872.
Leighton, Frederic
(1830-1896)
Engelsk maler og billedhugger. Borgerlig realisme. Uddannet i London og Rom.
"Læsning ved et læsebord" , 1877.
Knaus, Ludwig
(1829-1910)
En af de førende tyske genremalere. Fra 1846-52 elev på Akademiet i Düsseldorf under Friedrich Wilhelm von Schadow og Karl Ferdinand Sohn og herefter studier i Paris til 1860. 1857-58 besøgte han Italien. Professor ved Akademiet i Berlin 1874-84.
"Portræt af en dreng", før 1910.
Rohde,
Johann Gudman
(1856-1935)
Dansk kunsthåndværker, maler og grafiker. De tidlige billeder realistiske de senere symbolistiske. Stiftede Den frie Udstilling 1891 (årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen, Harald Slott-Møller, Willumsen, Hammershøi og Zahrtmann var nogle af de første medlemmer). 1893 malede han det symbolistiske hovedværk "Sommeraften i Tønning". Som kunsthåndværker var han en vigtig repræsentant for skønvirkestilen (dansk Jugendstil). Fra 1908-17 var Rohde tilknyttet Georg Jensens Sølvsmedie.
"Sildig Aften ved Havnemolen i Hoorn", 1893, Den Hirschsprungske Samling.
Brendekilde,
Hans Andersen
(1857-1942)
Dansk maler. Inspireret af L.A. Ring. Vinterbilleder, landskaber, genrebilleder, billeder med religiøst indhold.
"Udslidt", 1889, Kunstmuseum Brandts, Odense.
"Mens nyhederne læses", 1912.
Jerndorff, August
(1846-1906)
Dansk maler, keramiker. Portrætter og landskaber. Bogillustrationer til bl.a. Svend Grundtvigs "Danske folkeeventyr" fra 1884 og Holger Drachmanns "Troldtøj" fra 1890.  
Bryggeren i sit væksthus kaldet Pompeji, 1886,
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Mols, Niels Pedersen
(1859-1921)
Dansk maler af især landskaber (gråvejrsbilleder) og dagliglivet på landet, køer og den jyske natur. Født i landsbyen Grumstrup nord for Horsens, død i København. Forældrene var fattigfolk, og i en alder af 8 år var han i tjeneste som røgter. Som ung blev han uddannet håndværksmaler. I 1880 begyndte han på Akademiet i København. I 1883 debuterede han på Decemberudstillingen med "En Kostald". Stipendier fra bl.a. Akademiet betød, at han kunne rejse udenlands til bl.a. Holland, Belgien, Paris og Italien.
"Ørkenvandringen, Æ Hjøwerplads set fra vest", 1918, Fanø Kunstmuseum.
Saabye, August
(1823-1916)
Dansk billedhugger. Statuer, monumenter og gravmæler. Elev af H.W. Bissen. Banebrydende for den nye naturalistiske retning med bl.a. "Susanna for rådet" fra 1884. Statue af Hans Egede fra 1913 og Hans Adolph Brorson fra 1895 ved Marmorkirken i København. "David, der slynger stenen mod Goliath" fra 1875 i haven ved Statens Museum for Kunst. Statuen af J.P.E. Hartmann fra 1905 i Østre Anlæg i København med relieffer, der viser motiver fra operaen "Valkyrien" af Wagner og operaen "Liden Kirsten" med tekst af H.C. Andersen og musik af J. P. E. Hartmann.
Statue af H.C. Andersen i Kongens Have, 1877.
Samt:
Hansen, Hans Nikolaj (1853-1923). Dansk maler og grafiker. Historiske malerier, raderinger og bogillustrationer.
Niss, Thorvald (1842-1905). Dansk maler. Landskaber og marinebilleder. Har arbejdet for Den Kongelige Porcelainsfabrik.
Danske folkelivsmalere/genremaleri fra 1850
Danish Genre Painters from 1850
Genremaleriet/Folkelivsmalere vælger emner fra bønders og byboers tilværelse, de viser dagliglivet i al almindelighed. Billederne kan være små fortællinger, og de kan have et socialt aspekt. Billedtitlerne kan være alenlange forklaringer på billedets indhold, som eksempelvis titlen på Christen Dalsgaards billede: "En hjemforlovet artillerist fra Morsø og hans yngste søster overrasker gamle venner i Salling, hvilke i et udhus ere beskæftiede med at istandsætte en ruse".

Malemåden opstod i Nederlandene i slutningen af 1500-tallet og blev populær i den europæiske malerkunst bl.a. i 1800-tallet i Italien. Omkring 1850 dukkede en række danske folkelivsskildre op, de var dygtige teknisk set, men billedindholdet var ikke altid lige interessant. 
Genremaleriets samtidighed med impressionismen og symbolismen har medført, at den senere er blevet betragtet som reaktionær og dårlig kunst.
KUNSTNERE/ARTISTS
Vermehren, Frederik     (Genremaleri)
"En sovende bondekone", 1851-52, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"A Sleeping Farmer's Wife", 1851-52, ARoS Aarhus Museum of Art.
Vermehren, Frederik (1823-1910). Dansk maler og professor ved Kunstakademiet 1873-1901. Fra 1870 og fremefter malede han hovedsageligt portrætter.

Vermehren, Frederik (1823-1910). Danish painter and professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts from 1873-1901. From 1870 onwards he mainly painted portraits.
"En gyde i en landsby", 1849, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"An Alley in a Village",
1849, ARoS Aarhus Museum
of Art, Denmark.
"En jysk fårehyrde på heden", 1855, Statens Museum for Kunst.
"A Jutlandic Shepherd on the Moor", 1855, National Gallery of Denmark.
"En Sædemand", 1859, Statens Museum for Kunst.
"A Sower", 1859,
 National Gallery of Denmark.
"En mand, der stopper sin Pibe", 1881, Sorø Kunstmuseum.
"A Man Filling his Pipe", 1881, Sorø Museum of Art.
Dalsgaard, Christen
(Genremaleri)
Dalsgaard, Christen (1824-1907). Dansk maler af nordjysk almueliv. I sine senere år malede han især religiøse motiver og altertavler. Tegnelærer ved Sorø Akademi 1869-92, derefter titulær professor.

Dalsgaard, Christen (1824-1907). Danish painter of peasant life. In his later years he focused on religious motifs and altarpieces. From 1869-92 he was a drawing teacher at the Danish boarding school Sorø Academy.
"Landsbysnedkeren bringer kisten til det døde barn", 1857, Statens Museum for Kunst.
"The Village Carpenter Bringing a Coffin for a Dead Child", 1857,
National Gallery of Denmark.
1 "Mormoner på besøg hos en tømrer på landet", 1856. Statens Museum for Kunst.
"Mormons Visit a Country Carpenter", 1856, National Gallery of Denmark.
2-3 "En hjemforlovet artillerist fra Morsø og hans yngste søster overrasker gamle venner i Salling, hvilke i et udhus ere beskæftiede med at istandsætte en ruse", 1857, ARoS Aarhus Kunstmuseum. Hjemforlovet = soldat på orlov.
"A Morsø Artilleryman on Leave and His Youngest Sister Suprise Old Friends at Salling at Work in an Outbuilding Repairing a Trap"
, 1857, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 En afsked", 1860, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"A Farewell", 1860, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
5 "Thyra Danebod ved Danevirke", udført i 1860'erne som gave til Jelling Seminariums rektor på initiativ af tidligere elever. Udlånt til Kongernes Jelling.
"Fra Kunst-akademiets figursal", 1843, Statens Museum for Kunst.
"The Plaster Cast Collection in The Royal Academy of Fine Arts", 1843,
National Gallery of Denmark.
"Besøget hos bedstefader", 1853, Statens Museum for Kunst.
"Visiting grandfather"
, 1853, Danish National Gallery, Copenhagen.
"Præsentation for en kender", 1887, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Presentation for a Connoisseur", 1887, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Exner, Julius

(Genremaleri)

Exner, Julius (1825-1910). Dansk maler. Professor ved Akademiet i 1876. Genremalerier fra Amager og Fanø.

Exner, Julius (1825-1910). Danish painter, Professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts in 1876.
Henningsen, Frants     (Genremaleri)
"En begravelse", 1883, Statens Museum for Kunst.
"A funeral", 1883, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Forladt. Dog ej af venner i nøden", 1888, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Abandoned. Yet not by Friends in Need", 1888, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"En helt fra 1864", 1901,
 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Læs her om helten Niels Kjeldsen alias "Dragon Ullerup".
"A Hero from 1864", 1901, The Museum of National History, Frederiksborg Castle, Denmark.
"Industricafeen", 1906, privateje.
Henningsen, Frants (1850-1908). Dansk maler og tegner. Bror til kunstneren Erik Henningsen. Han blev uddannet på Akademiet hos Frederik Vermehren og ved Léon Bonnats private kunstskole i Paris. Henningsen er kendt for sine anekdotiske genremalerier, portrætter og illustrationer.
Henningsen, Frants (1850-1908). Danish painter. His brother was the artist Erik Henningsen. He studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts under Frederik Vermehren and in Paris at the private atelier of the famous portrait painter Léon Bonnat, teacher of several well-known artists. Henningsen is known for his anecdotic genre scenes, portraits and illustrations.
Henningsen, Erik     (Genremaleri)
"Bønder i hovedstaden", 1887.
"Farmers in the Capital", 1887.
"Vagtparade", 1888, Statens Museum for Kunst.
"Guard Parade"
, 1888,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Sat ud", 1892, Statens Museum for Kunst.
"
Evicted Tenants", 1892, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Plakat til Tuborg, 1900.
Poster for Tuborg Beer
, 1900.
"Et møde i foreningen Bogstaveligheden 1. marts 1882", 1910, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foreningen Bogstaveligheden afholdt diskussionsaftener omkring kunst og litteratur.
Navnene på de portrætterede personer til mødet i Bogstaveligheden. Forfatteren J.P. Jacobsen læser op af sin novelle "Pesten i Bergamo" fra 1881.
Henningsen, Erik (1855-1930). Dansk maler og tegner. Genrebilleder fra landlivet og bylivet i København, portrætter, bogillustrationer. Uddannet ved Akademiet 1873-77. Lærer ved Tegne- og Kunstindustriskolen for kvinder 1888-1914. Fik Eckersbergs Medalje for "Frikvarter", 1887 og "Ved juletid", 1890.
Henningsen, Erik (1855-1930). Danish painter and illustrator.
Ring, L.A.     (Genremaleri)
"Maleren i Landsbyen", 1897, Statens Museum for Kunst/"The Painter in the Village", 1897, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Ring, L.A. (Laurits Andersen) (1854-1933). Navnet Ring tog han efter sin sydsjællandske fødeby. Hans malemåde var realisme, senere fik hans billeder symbolistiske træk. I sine genre- og landskabsbilleder skildrede han Sjællands landbefolkning. Interessante beskæringer og mange detaljer kendetegner Rings billeder. Han var gift med kunstneren Sigrid Kähler, der var datter af pottemageren Herman Kähler.
Ring, L.A. (Laurits Andersen) (1854-1933). Danish painter married to the daughter of the potter Herman A. Kähler.
1 "I høst. Tehusene, 1885, Statens Museum for Kunst. Det er Rings bror, der er portrætteret som høstarbejder. Armene er på næsten klassisk manieristisk vis lange. Imidlertid må de overdimensionerede arme ses som udtryk for styrke.
"Harvest Time", National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Drænrørsgravere", 1885, Statens Museum for Kunst/"Drain Diggers", 1885, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Ung pige, der ser ud af et tagvindue", 1885, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.
"Young Woman Looking out of a Roof Window"
, 1885, The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo.
4 "Et besøg i et skomagerværksted", 1885, Statens Museum for Kunst.
"A Visit to a Shoemaker's Shop", 1885, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Pottemageren Herman A. Kähler i sit værksted", 1890, Randers Kunstmuseum.
"The Potter Herman A. Kähler in his Workshop", 1890, Randers Museum of Art, Denmark.
6 "Tre dødningehoveder fra Convento dei Cappucini ved Palermo", 1894, Statens Museum for Kunst.
"Three Skulls from Convento dei Cappucini at Palermo", 1894,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Landskab med popler. Septemberaften", 1895, Statens Museum for Kunst.
"Landscape with Poplars. September Evening", 1895,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "I havedøren. Kunstnerens hustru, Karrebæksminde", 1897, Statens Museum for kunst.
"The Artist's Wife Standing in the Garden Door", 1897, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Ved frokostbordet og morgenaviserne, Karrebæksminde", 1898, Nationalmuseum, Stockholm. Kunstnerens hustru Sigrid Kähler.
"
At Breakfast", 1898, Nationalmuseum Stockholm. The artist's wife Sigrid Kähler.
4 "Efter solnedgang. Nu Skrider Dagen under, og Natten vælder ud", 1899, Statens Museum for Kunst.
"After Sunset", 1899,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5
Drop Down Menu "Sommerdag ved Roskilde Fjord", 1900.
"Summer Day at Roskilde Fiord", 1900.
Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
6 "Indhegnede grønninger ved en gård med en storkerede på taget, Skærbæk", 1903, Davids Samling, København.
"Fenced Greens at a Farm with a Stork's Nest on the Roof, Skærbæk", 1903, The David Collection, Copenhagen.
1 "På kirkegården i Fløng", 1904, Statens Museum for Kunst/"Churchyard at Fløng, Zealand", 1904, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Landsbygade i Baldersbrønde", 1905, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Village Street at Baldersbrønde", 1905, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Kalkemanden. Det gamle hus bliver pudset op", 1908, Statens Museum for Kunst.  
"Whitewashing the Old House", 1908,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Sædemanden", 1910, Statens Museum for Kunst/"The Sower", 1910, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Brøndgade, Sankt Jørgensbjerg", 1926, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Brøndgade, Sankt Jørgensbjerg", 1926, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
Fischer, Paul     (Genremaleri)
Dame i rødt på Amagertorv.
Lady in Red at Amagertorv, Copenhagen
.
Vinterscene fra København, 1901.
Winter Street Scene Copenhagen
, 1901
.
Fischer, Paul (1860-1934). Dansk maler og tegner. Han blev født i København og døde i Gentofte. Familien Fischer kom oprindeligt fra Polen, og Paul Fischer var 4. generation i Danmark. Talentet for at male havde han fra sin far maleren Philip August, senere malermester og fernisfabrikant. I 1876 var Fischer elev på Akademiet i København. Hans første billeder var portrætter og gamle forfaldne huse. I 1882 solgte han en illustration til ugebladet "Ude og Hjemme", hvor han med stor dygtighed skildrede det københavnske byliv. Takket være denne illustration blev han kendt som kunstner og kom i kontakt med de danske naturalister. Andre af hans illustrationer kom i "Illustreret Tidende", "Juleroser" og "Klods Hans". I 1884-85 illustrede han hefter om Georg Brandes' politiske og kulturelle reportagesamling fra Tysklandsårene "Berlin som tysk Rigshovedstad: Erindringer fra et femaarigt Ophold", 1885. Og i 1893 illustrerede han bøger som "Kunstnerportrætter" og børnebogen "Alfabetet". Fischer var en af de første store danske plakatkunstnere. Det blev til omkring 40 plakater i alt inspireret af bl.a. den franske Art Nouveau kunstner Théophile Steinlen (1859-1923) og Henri de Toulouse-Lautrec. Imidlertid er Fischer først og fremmest kendt som maler af storbyens liv, ikke kun livet i København, men også i skandinaviske, franske, tyske og italienske storbyer. Hans tidlige byscener er vintergrå visende mennesker hastende gennem sne og slud. Efter et ophold i Paris fra 1891-95 fik hans billeder en lysere kolorit, inspireret af impressionisterne. Han begyndte også at male solbeskinnede strandscener med badende kvinder.
Fischer, Paul (1860-1934). Danish painter and illustrator. He was one of the first great Danish poster artists and influenced by Théophile Steinlen (1859-1923) and Henri de Toulouse-Lautrec. However he is primarily known for his scenes of urban life.
1 "Vinterdag på Kongens Nytorv", 1888.
"A Winter Day at Kongens Nytorv", 1888.
2 "En festaften ved Bazaren", 1893, Tivoli.
"A Night of Celebration at the Bazaar"
, 1893
, Tivoli.
3 Parti fra Vesterbrogade med Frihedsstøtten i baggrunden.
View from Vesterbrogade in Copenhagen, in the background the Liberty Memorial
.
4 Vinterscene fra København, 1901/Winter Street Scene Copenhagen, 1901.
5 Selvportræt, Nytorv ved vintertide.
Self-Portrait, winter time at Nytorv, Copenhagen
.
1 "Christian IX meddeler den norske stortingsdeputation sit samtykke til at prins Carl overtager den norske trone", 1906, Kongeslottet i Oslo.
I 1905 går Norge ud af unionen med Sverige. Kong Christian 9. giver tilladelse til, at hans barnebarn Carl må blive Norges Kong Haakon 7., og denne begivenhed skildrer Paul Fischer i dette billede. Fischer har malet billedet i tre versioner, der findes på henholdsvis det norske kongeslot, Fredensborg Slot og Varde Museum.
"King Christian IX informs the Norwegian Parliamentary Deputation that he Consents to Prince Carl's taking the Norwegian Throne", 1906, The Royal Palace in Oslo.
2 Solbadning i klitterne, 1916/Sunbathing in the Dunes, 1916.
3 Badende Kvinder/Bathing Women.
4 Højbro Plads, 1921/Højbro Plads, Copenhagen, 1921.
5 Marked ved Storkespringvandet på Amagertorv/Market at the Stork Fountain, Amagertorv, Copenhagen.
1 Ved Holmens Kirke/At Holmens Church, Copenhagen.
2 Landidyl/Rural Idyll
3 "Uforstyrret, hendes yndlingsplads" (Liseleje)/"Undisturbed, Her Favourite Place".
4 Dame med tennisketcher/Woman with tennis racket.
5 Dame sidder på bænk og tegner med sin stok i sandet/Woman sitting on a bench drawing in the sand with her cane.
Bache, Otto     (Genremaleri)
"Et Kobbel Heste udenfor en Kro", 1878, Statens Museum for Kunst. Motivet af kroen er Lindenborg Kro vest for Roskilde. Værket er deponeret på museet af Axel Greve af Rosenborg (f. 1950), søn af Flemming, Greve af Rosenborg (1922-2002).
"A String of Horses outside an Inn", 1878, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Bache, Otto (1839-1927). Dansk maler af nationalromantiske almueskildringer samt dyre-, historie- og portrætmaler. Bache var elev af Wilhelm Marstrand Akademiet, hvor han begyndte kun 10 år gammel. Hans malestil svarede til Exners og Vermehrens genrebilleder. Han var elev af Gerôme i Paris, et ophold, hvor han fik kendskab til de franske realister, og det fik betydning for billedstilen, og han blev inspireret af storbymenneskene og dyrene. Bache var professor og direktør ved Kunstakademiet.
Mest kendt er nok billederne: "Et Kobbel Heste udenfor en Kro" og "Marsk Stig og de sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping på Skt. Cæcilia nat 1286". Om Mordet i Finderup lade,
se nedenfor.
Til B.S. Ingemanns roman "Erik Menveds barndom" (Menved var søn af Erik 5. Klipping), fra 1891 havde Otto Bache udført illustrationer til kongemordet i Finderup. Mæcenen brygger J.C. Jacobsen kendte til illustrationerne og bestilte Otto Bache til at udføre historiemaleriet "De sammensvorne" til Frederiksborgmuseet. Bache, der søgte historisk korrekthed i sit maleri, havde ikke mange kilder at støtte sig til. Personskildringen i "De Sammensvorne" og selve sceneriet er kunstnerens valg, men det omgivende landskab er en gengivelse af egnen omkring Finderup, som Bache besøgte og tegnede skitser af. Han navngav ikke billedets personer. Imidlertid er det senere blevet antaget at rytteren på den grå skimmel forrest i billedet skulle være marsk Stig. Ifølge folkeviserne er rytterne udklædte som munke, men i Baches billede ses ikke denne anonymitet, men stormænd til hest bærende ringbrynjer og våben. Bache har formået at skildre kongemordet på en romantisk dramatisk måde, effekten er opnået ved en dyster farveholdning, hvor kun den brændende lade i baggrunden, den gryende sol i horisonten, hesteådslet i venstre nederste billedhalvdel og skimlen forrest med blodstænk lyser op i det nøgne barske efterårstriste blågrå landskab. Scenen viser øjeblikket hvor de sammensvorne er standset i flugten fra mordstedet og betragter den brændende lade, over hvilken der kredser ravne - en ravn varsler kommende død og skyld, synd og krig. Den er også et et sindbillede på guddommeligt forsyn. Den sorte ravn har fra oldtiden symboliseret kløgt og er anvendt i heraldikken - Odins ravne Hugin og Munin orienterede Odin om det, der var sket i verden.
Bache, Otto (1839-1927) Danish painter. At the age of 10 he became a pupil of the painter Wilhelm Marstrand at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. In the beginning he produced paintings that look almost identical to those produced by his elder colleagues, Julius Exner and Frederik Vermeren, who painted peasants in a realistic and often romantic idyllic way. He received the Academy's traveling scholarship and went to the Netherlands and Belgium, where he became acquainted with the modern Flemish history painting, and to Paris where he became a pupil of Gerôme. The French realist painters of mid-19th-century had a great influence on his style as well as the working people in the city and animals did have, he never became a plein air painter. Back in Denmark he began painting animal- and history paintings and portraits, furthermore he became interested in descriptions of everyday life, and was the first "Street Life"-painter in Copenhagen. He became professor and director at the Royal Danish Academy of Fine Arts.
1-4 "Et Kobbel Heste udenfor en Kro", 1878, Statens Museum for Kunst. Motivet af kroen er Lindenborg Kro vest for Roskilde. Værket er deponeret på museet af Axel Greve af Rosenborg (f. 1950), søn af Flemming, Greve af Rosenborg (1922-2002).
"A String of Horses outside an Inn", 1878, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Marsk Stig og de sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping på Skt. Cæcilia nat 1286", 1882, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
"Marshal Stig and the Conspirators Ride from Finderup Barn after the Murder of Erik Klipping at Saint Cecilia's Night 1286", 1882, The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
2 Billedet med Marsk Stig og de sammensvorne på dets plads på Frederiksborg Slot/The Marshall Stig painting at Frederiksborg Palace.
3 "Køerne drives ud af stalden", 1885, Statens Museum for Kunst.
"Farmers Driving Cows out of the Cowshed"
, 1885, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Soldaternes hjemkomst til København 1849", 1894/"The Soldiers Return to Copenhagen 1849", 1894.
Kongemordet i Finderup  -  Marsk Stigs hævn over Kong Erik 5. Klipping?
Kong Erik 5. Klipping (Glipping) (regeringsperiode 1259-1286), blev som nævnt, myrdet i Finderup Lade ved Viborg i 1286. Erik Klipping var søn
af Kong Christoffer 1. og Dronning Margrete Sprænghest. Han var mindreårig da hans far døde, og blev kronet som 10-årig, hans mor var formynder for ham. I 1282 undertegnede han, som den første konge, en skriftlig forpligtelse, en håndfæstning, der fastlagde magtforholdet mellem kongen og stormændene, han skulle bl.a. årligt indkalde rigets bedste mænd til danehof og sammen med dem regere landet. 
Erik Klippings mord er en uløst gåde. Der var flere indflydelsesrige personer, der kunne have et motiv til at myrde ham, men den der i eftertiden har stået som hovedmanden bag mordet er Marsk Stig Andersen med til-/slægtsnavnet Hvide, formentlig fordi han var lyshåret, og måske efterkommer efter Skjalm Hvide, men ikke i direkte mandslinje, men antagelig fordi adelsslægterne blev indgiftet i hinanden. "
Den hvide klan", Michael Kræmmer, Spektrum, 1999. "Thi de var af stor slægt", Marianne Johansen og Helle Halding, Ebeltoft 2001.
Kilder til "Mordet i Finderup Lade" er primært
folkeviser.  
Ifølge folkeviserne ønskede marsken (hærføreren) Stig Andersen hævn over Erik Klipping, der havde haft en affære med hans kone Ingeborg, mens han i Sverige kæmpede for kongen. Blandt Marsk Stigs medsammensvorne var kongens kammermester Rane Jonsen, der havde udtænkt, hvordan kongen kunne lokkes i en fælde. Rane overtalte Kong Erik til at gå med på jagt i en skov nær Finderup lade, hvor andre medsammensvorne, forklædte som munke, ventede på at kongen og Rane skulle dukke op, men det trak ud, hvorfor de drog til Finderup, hvilket betød at Ranes plan om at kongen skulle omkomme ved et vådeskud ikke blev til noget. Rane førte kongen til Finderup, hvor de lagde sig til at sove i kirkeladen, hvor de sammensvorne med Marsk Stig i spidsen ankom og spurgte efter kongen, der havde gemt sig i halmen, og Rane nægtede, at kongen var tilstede, men pegede samtidig på hans skjul, og han blev dolket ihjel. Kongen nåede dog at erklære Stig og Rane fredløse. I 1287 dømte Danehoffet (en domstol) 9 stormænd, herunder Marsk Stig og Rane Jonsen for delagtighed i kongemordet.
Marsti han udaf landet for
og vandt både hæder og ære:
hjemme blev kong Erik,
han lokket hans hjertenskære.
men fruen sidder i Sjælland, 
så mangt der hun sørger.
Der kom ridende i den gård,
de munke i kappe grå.
De tøved ej ret så længe,
de vidste hvor kongen lå.
De stunge ham med svær og spyd,
de gav ham ingen frist.
Der de havde vejet den ædle herre,
så søgte hver til sin hest.
Ifølge folkevisen var der tale om et jalousidrab begået af Marsk Stig, men formentlig var den reelle årsag til kongemordet af politisk karakter, f.eks. kunne det have været Klippings fjende hertug Valdemar af Sønderjylland, der havde et oplagt motiv - Klipping havde fængslet ham på grund af nogle stridigheder om hertugens rettigheder, og Marsk Stig kunne være blevet dømt for mordet af en magtperson, der kunne dømme uskyldige, og derved selv slippe for straf. Hertug Valdemar var potentiel kandidat til tronen, han kunne i tilfælde af Klippings død udfordre hans søn Erik Menved, imidlertid blev hertug Valdemar efter mordet på Erik Klipping rigsforstander for Klippings søn Erik 6. Menved, og hans formynder blev moderen Dronning Agnes. Dronning Agnes kunne også stå bag mordet, hun var den forsømte hustru, der var vidne til Klippings ubekymrethed om landets tilstand, og at han var lagt for had af landets indflydelsesrige personer som en uduelig regent, og hans foretrukne beskæftigelse var at holde til i drikkelag og forlyste sig med andre kvinder. Dronningen kunne have ønsket sin søn som ny konge og selv den magt, der var forbundet med at være formynder for en barnekonge.
Endelig kunne der være tale om kongens betroede, stormændene, der ønskede at gøre det af med en håbløs regent og foretog en rituel likvidering - Klipping blev ifølge danehoffet myrdet med 56 dolkestik af 9 mænd, og hvis Rane Jonsen ikke var en af dem, der dolkede kongen til døde, fordi hans opgave havde været at lokke kongen i en fælde, kan 8 mænd have stukket kongen 56 gange, et langt større antal dolkestik end nødvendigt for at effektuere mordet, eller en mand kunne have stukket ham 56 gange på vegne af de 8 stormænd, men alt i alt bliver det 7 dolkestik per mand. 7-tallet er det mest betydningsfulde tal i Bibelen, de 7 dødssynder, de 7 korsord, Fadervors 7 bønner, Skabelsens 7 dage, Jesus uddriver 7 onde ånder, og 7 er det fuldendte tal, et helligt tal etc. Tro eller overtro i forbindelse med tallet 7 kunne pege i retningen af en rituel likvidering, der skulle bringe landet held og fremgang. 
Om mordet i Finderup lade: Operaen "Drot og Marsk" fra 1878 af Peter Heise og Chr. Richardt. "Marsk Stig-viserne", Helge Toldberg, G.E.C. Gads Forlag, 1963. Ebbe Kløvedal Reich "Festen for Cæcilie - Den hemmelige beretning om et kongemord" 1979 og i 1989 teaterstykket "Land i Våde", opført af Grønnegårds teatret i Christiansborg Ridehus. "Marsken rider igen - Om mordet på Erik Klipping, Rumelands sange og marsk Stig-viserne", Jens E. Olesen m.fl., Laboratorium for folkesproglig Middelalderlitteratur, Odense Universitet. Nr. 8, 1990. "Middelalderen i eftertidens billede. Folkeviser og historiske digte. Fortolkning", "Marsk Stig. Den lange Vise" (p. 39-46), Vejle Kunstmuseum, 1999.
1-4 Mindekorset/Finderupkorset for Erik Klipping, rejst 1891, står på det sted, hvor Finderup lade stod i 1286, og hvor den oprindelige kirke lå, som blev revet ned i midten af 1500-tallet. Korset blev skænket af Thor Lange i anledningen af 650-års dagen for mordet, det er tegnet af arkæolog J.B. Løffler.
5 Finderup Kirke ved Viborg opført omkring år 1200. Umiddelbart efter mordet på Erik Klipping blev der i Finderup rejst et bodskapel, hvor laden stod. Dette bodskapel skulle have været Finderups første kirke.
Bloch, Carl Heinrich     (Genremaleri)
"Samson hos filistrene", 1863, Statens Museum for Kunst.
"Samson and the Philistines", 1863, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Christian d. 2. i fængslet i Sønderborg Slot", 1871, Statens Museum for Kunst. 
"The Imprisoned Danish King Christian II", 1871, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Kristus i Emmaus", Ulsted Kirke, Vendsyssel. Kopi af Carl Blochs billede "Kristus i Emmaus", 1878, Löderup Kirke, Skåne. Kopien er malet af kunstmaler Andersen fra Thisted.
"Christ at Emmaus", Ulsted Church, Denmark. Copy after Carls Bloch's painting "Christ at Emmaus", 1878, Löderup Church, Scania.
"Den 17-årige prins Christian hos den døende kansler Niels Kaas", 1880, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
"The 17-year-old Prince Christian at the Deathbed of Chancellor Niels Kaas", 1880, The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Denmark.
"En sommerdag", 1887. Billedet er anvendt med tilladelse fra Jesper Bjerre Jensen.
"A Summer Day"
, 1887, Private Collection.
Bloch, Carl Heinrich (1834-1890). Dansk maler, elev af Wilhelm Marstrand. Genremaleri. Historiske og religiøse billeder. Et selvportræt fra 1888 hænger på Uffizierne i Firenze.
Bloch, Carl Heinrich (1834-1890). Danish painter. He was a pupil of Wilhelm Marstrand. A self-portrait hangs in the Uffizi Gallery in Florence.
Baumann, Elisabeth Jerichau     (Genremaleri)
"Danmark", 1851, Ny Carlsberg Glyptotek.
"En såret dansk kriger", 1865, Statens Museum for Kunst.
"A Wounded Danish Warrior", 1865, Danish National Gallery.
Baumann, Elisabeth Jerichau (1819 Warszawa-1881 København). Gift med billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-1883), som hun mødte i Rom. Hun kom i opposition til Høyens idé om det nationalromantiske folkelivsmaleri, en af grundene til, at hun til sit motivvalg føjede danske almuebilleder og historiske motiver, f.eks. "Danmark", 1851, inspireret af Treårskrigen.
Birgit Pouplier udgav i 2001 sin biografiske roman om Elisabeth Jerichau Baumann med titlen "Lisinka".
Tornøe, Wenzel     (Genremaleri)
"En lille dreng skal i bad", 1873, Nationalmuseet.
"Little Boy at Bathtime", 1873, The National Museum
of Denmark.
"Hos klinkemanden", 1891, Statens Museum for Kunst.

"The Pottery is Repaired", 1891, Danish National Gallery.  

"En sypige, pinsemorgen", 1882, Randers Kunstmuseum.
"A Seamstress, Whit Sunday Morning", 1882, Randers Museum of Art, Denmark.
Tornøe, Wenzel (1844-1907). Dansk genremaler. Født ved Svendborg og død på Frederiksberg. Ud over sine folkelivsskildringer malede han også portrætter og altertavler. Tornøe blev uddannet på Akademiet fra 1860-65. Fra 1871 foretog han rejser til Italien, Holland og Frankrig. Tornøes mest kendte billede er formentlig "En sypige, pinsemorgen", 1882. 
Dagbladet Politikens kunstkritiker Emil Bonnesen skrev i 1884: "Vore unge malere udstiller for tidligt. De træder frem for offentligheden længe før de har opnået det nødvendige herredømme over kunstens tekniske midler ... Deres åndelige udvikling forsømmer de helst. Og hjernen har dog fuldt så meget med kunsten at gøre som øjet og hånden ... en maler, der udmærker sig ved en sjælden mangel på originalitet og ejer en dertil svarende, indgående forståelse af, hvordan madposen skal skæres er Wenzel Thornøe".
Haerendel, "Portræt af piberygende fisker".
Mackeprang, "Kronhjort", ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Haerendel, Harry     (Genremaleri)

(1896-1991). Tysk marinemaler. Billedet er et af de utallige kopier, der er malet af "Fiskeren". Personen der er portrætteret er den nederlandske fisker og redningsmand Dorus (Theodorus) Rijkers (1847-1928), der var den redningsmand, der havde reddet det største antal mennesker (487) fra druknedøden og derfor blev folkehelt. Redningsbådsmuseet "Dorus Rijkers Redding Museum" i den nordhollandske by Den Helder er opkaldt efter den berømte redningsmand. Billedet har ofte været tilskrevet Michael Ancher, der skildrede Skagensfiskernes liv.

Mackeprang, Adolf    (Genremaleri)
(1833-1911)
. Dansk dyremaler.
Sonne, Jørgen Valentin     (Genremaleri)
Sonne, Jørgen Valentin (1801-1890). Dansk maler, født i Birkerød og død i København. Sonne malede dyrebilleder, italienske motiver, romantiske billeder fra Nordsjælland og slagscener inspireret af De slesvigske krige, hvor hans nationale begejstring skinner igennem, idet han kun skildrede de danske troppers fremgang, hans historiske billeder er dog prisværdig nøjagtige.
Fra 1815-28 modtog Sonne undervisningen på Akademiet, han var elev af Eckersberg og Lund. I 1828 rejste han til München, hvor han studerede ved akademiet i tre år. Herfra rejste han til Italien og var tilbage i Danmark ca. 1840. Han udstillede 59 gange på Charlottenborg i årene 1818-86. Separatudstillinger af Sonnes værker holdtes i Kunstforeningen 1890 og 1925. I 1871 blev han udnævnt til titulær professor. Under opholdet i München kom Sonne i forbindelse med romantikkens tyske maleri, hvis koloristiske og lineære egenskaber prægede hans kunst livet igennem. Han tilegnede sig særligt det tyske slagmaleri, som efter hjemkomsten stilles i den nationale danske bevægelses tjeneste. Under Italiensopholdet og en periode efter at være kommet tilbage beskæftigede Sonne sig mest med italienske folkelivsbilleder. Til trods for at mange elementer i hans billeder er af udenlandsk oprindelse, blev Sonne en betydelig faktor i den nationale danske kunst under Høyens ledelse, bl.a. fordi en vis kejtethed i udførelsen giver udtryk for menneskelighed og stemningsfylde.
Sonnes væsentligste værk er frisen på Thorvaldsens Museum i København: Thorvaldsens hjemkomst (1846-48). Den blev til i samarbejde med museets arkitekt M.G. Bindesbøll og restaureret af Axel Salto 1951-59.
"Brudefærd fra det nordlige Sjælland, hvor den hjemkomne soldat finder sin Forlovede som en andens Brud", 1856, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Wedding in Northern Zealand. The Returning Soldier Finds his Fiancée the Bride of Another",
ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Billedet er malet mellem de to Slesvigske Krige. Personerne bærer egnstypiske dragter.
Den hjemvendte soldat ses til venstre i billedet i sin landsoldatuniform. Han har mistet sin venstre hånd i krigen. Kvinden ved hans side holder ham under armen, og ved hendes side ses troskabssymbolet, en hund. Soldatens blik er rettet mod de to kvinder, hvor den ene hvisker til den anden. Foran brudefølget ses selve bruden. Hun holder Bibelen i hånden. Hun går lidt foroverbøjet, ser trist nærmest brødebetynget ud. Bruden er lige kommet ud af kirkedøren, og brudgommen i den grønne jakke er på vej ned ad kirkestien. Bag ham ses, korresponderende med kvinderne i brudens følge, to mænd der samtaler. Uden for kirken venter en hestetrukken vogn forspændt at to heste, den ene er en hvid hest.
Stemningen i billedet bærer ikke præg af en glædesfest men af tristesse. Det er løvfaldstid, det er efterår, livets efterår. Den hvide hest kan symbolisere en forudanelse om dødens snarlig komme. Til højre for bruden står graveren med sin spade klar til at nedgrave urnen, der er placeret bag ham.
I billedet "En ligfærd. Motiv fra det nordlige Sjælland" (se nedenfor) viser Sonne det videre forløb af historien.
Bemærkes skal, at der er et tredje billede i denne fortælling, et billede af en dåbshandling, som ikke vides hvor findes.
"En ligfærd. Motiv fra det nordlige Sjælland", 1859, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"A Funeral. Motif from Northern Zealand",
1859, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
Graveren i brudefærdsbilledet ovenfor er en hentydning til brudens begravelse, som foregår på dette billede. Tunge skyer skaber den rigtige begravelsesstemning. Ventende på at pynte graven ses fire kvinder. Silhuetten af et kvindeansigt ses bag dem, her er tale om en overmaling. Igen ses en hund, dog af en anden race, den ser ned i graven. Ved træet til højre i billedet ses den forsmåede soldat igen. Han er trofast mod sit livs kærlighed til det sidste. Til venstre i billedet ses begravelsestoget. Den kransepyntede sorte kiste bæres af fire mænd. Foran kisten går ægtemanden med et barn i hver hånd.
De to billeder er helt i Høyens ånd, en dyrkelse af danskheden, det nationalromantiske, det korrekte så som skikke og dragter og ikke mindst skal det være moralsk opbyggeligt, man svigter ikke den, man har lovet troskab, hun valgte forkert, og se så hvordan det gik.
1 "Scene af det romerske karneval", efter 1840, Randers Kunstmuseum/"Scene from the Roman Carnival", after 1840, Randers Museum of Art.
2 "Slaget ved Isted den 25. juli 1850", 1850, Statens Museum for Kunst.
"Battle of Isted, 25th of July 1850", 1850,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Rytterkampen ved Århus den 31. maj 1849", 1853, ARoS Aarhus Kunstmuseum. Preussiske husarer og danske dragoner er skildret i kamp under den 1. Slesvigske Krig. Billedet viser en dramatisk situation i høj fart. Trods et højt dødstal er der intet spor af blod i billedet. Yderst til højre ses Aarhus Domkirke, og i bugten sejler dampkrigsskibe.
"Cavalry Engagement at Aarhus 31 May 1849", 1853, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "I Dybbøl Skanser i April 1864", 1871/"The Battle of Dybbøl, April 1864", 1871.
Sonnes frise (1846-48) Thorvaldsens Museum, København
Frisen viser Bertel Thorvaldsens hjemkomst til København den 17. september 1838 på fregatten Rota efter

at have arbejdet over 40 år i Rom. Om bord på Rota var hans samling af kunst og hovedparten af hans egne værker. 
Frisen er Sonnes hovedværk. Den blev til i samarbejde med museets arkitekt M.G. Bindesbøll og restaureret af Axel Salto 1951-59.

Sonne's Frieze (1846-48) Thorvaldsens Museum, Copenhagen
Bertel Thorvaldsen's homecoming to Copenhagen 17th September 1838, after having worked more than 40 years in Rome.
1-2 Thorvaldsens Museum. Se også Bertel Thorvaldsen/Thorvaldsens Museum, Copenhagen. See also Bertel Thorvaldsen.
3 Døende løve (Schweizerløven)/The Dying Lion (The Swiss Lion) aka The Lion of Lucerne.
4 Dåbens Engel, Vor Frue Kirke og Thorvaldsens Museum.
Angel of Baptism, Our Lady's Church in Copenhagen and Thorvaldsens Museum, Copenhagen.
5 Den engelske digter Lord Byron/The English poet Lord Byron.
1 Matematikeren og astronomen Nicolaus Copernicus/The mathematician and astronomer Nicolaus Copernicus.
2 Gravmonument over Pave Pius VII, Thorvaldsens Museum og Peterskirken i Vatikanstaten.
Sepulchral monument of Pope Pius VII, Thorvaldsens Museum and St. Peter's Basilica, the Vatican City State.
3 Den polske statsmand Józef Poniatowski/The Polish statesman Józef Poniatowski.
4 En mor med sit barn/A Mother with Her Child.
5 En mor med sin søn/A Mother with Her Son.
1 Ganymedes med Jupiters ørn/Ganymedes with Jupiter's Eagle.
2 På pakken står initialerne "A.T." for Alberto Thorvaldsen. I 1797 kom Thorvaldsen til Italien og tillagde sig det italienske navn "Alberto".
The initials "A.T." stand for Alberto Thorvaldsen, the name he gave himself during his stay in Italy.
1 Fregatten Rota som sejlede Thorvaldsen og hans værker hjem til København/The Frigate Rota brought Thorvaldsen and his sculptures to Copenhagen.
2 H.C. Andersen hilser Thorvaldsen velkommen hjem/The fairytale writer H.C. Andersen waves his top hat to welcome Thorvaldsen.
3 Thorvaldsen går fra borde. Bag ham står fregatten Rotas kaptajn Hans Birch Dahlerup. Thorvaldsen blev efter sin hjemkomst udnævnt til æresborger i København.
Thorvaldsen go ashore. Behind him is the captain of Rota Hans Birch Dahlerup. After his homecoming Thorvaldsen was appointed honorary citizen of Copenhagen.
Naturalisme 1850-1910/Naturalism 1850-1910
Naturalismen forsøger en objektiv efterligning af omgivelserne/naturen f.eks. landlige omgivelser. Æstetik kommer før moral. Kunstneren er neutral, søgte efter hver enkelt motivbestanddels lokalfarve, ønsker at afspejle naturens organiske liv, livet under åben himmel, alt hvad der er skabt, fødes, lever og dør, mennesker, dyr, planter, det fremstilles i kunsten, som malerne ser det.
KUNSTNERE/ARTISTS
Hammershøi, Vilhelm     (Naturalisme)
Frederikke Amalie Hammershøi, født Rentzmann (1838-1914), kunstnerens mor, 1886, privateje. Se Whistlers mor.
Frederikke Amalie Hammershøi, née Rentzmann (1838-1914), the Artist's Mother, 1886, private collection. See Whistler's Mother.
"Fra en bondegård, Refsnæs", 1900, Davids Samling, København.
"From a Farm, Refsnæs", 1900, The David Collection, Copenhagen.
Hammershøi, Vilhelm (1864-1916). Dansk maler, der viste en ny retning inden for den accepterede naturalisme. Han definerede selv billedets baggrund og medtog ikke nødvendigvis det han så, det der faktisk var, men kunne udelade det. I "Asistisk Compagnis bygninger, set fra Skt. Annæ Gade" er det bygningerne, der er væsentlige, og der er ingen forstyrrende detaljer. Hammershøi malede interiører, portrætter, arkitekturbilleder og landskaber. Han blev uddannet på Akademiet 1879-84 under Frederik Vermehren. Senere var han elev hos P.S. Krøyer. Han var medstifter af Den Frie Udstilling i 1891. "Portræt af en ung pige. Kunstnerens søster Anna Hammershøi", 1885, var det billede, som han debuterede med på Charlottenborg. I 1887 var han i Holland, hvor han studerede de nederlandske 1600-tals kunstnere. Han foretog også rejser til Belgien, Tyskland, Italien, Frankrig og England.

Kendetegnende for Hammershøi er sorte, hvide, grå og blålige nuancer, kølige farver i enkle interiører fra især Strandgade 30 i København, hvor han boede fra slutningen af 1890'erne. Hammershøi er blevet kaldt "Den danske Vermeer", begge skildrede interiører fra deres samtid.

Hammershøi, Vilhelm (1864-1916). Danish painter with international reputation - interiors, portraits/figures (psychologically probing portraits of his wife Ida), architecture renditions and landscapes. At The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen he was apprenticed under Frederik Vermehren and later P.S. Krøyer. In 1891 he was co-founder of The Free Exhibition. He made his official debut as an artist in 1885 at Charlottenborg, Copenhagen, with "Portrait of a Young Girl. The Artist's Sister Anna Hammershøi". In 1887 he visited the Netherlands studying the Dutch painters of the 17th century, he also traveled in Belgium, Germany, Italy, France and England.
His simple and
quiet interior paintings, particularly depictions of the interior of his home in Strandgade 30 in Copenhagen, where he lived from the late 1890s, were characterized by black, white, gray and bluish nuances. He was fascinated with the use of grisaille (a style of painting in gray tints), a technique employed by several leading artists of the time, including
James Abbott McNeill Whistler, whom he admired. Hammershøi had been referred to as "The Danish Vermeer" - they both described contemporary interiors.
1 "Portræt af en ung pige. Kunstnerens søster Anna Hammershøi", 1885, Den Hirschsprungske Samling.
"Portrait of a Young Girl. The Artist's Sister Anna Hammershøi", 1885, The Hirschsprung Collection, Copenhagen.
2 "Kvindefigur set fra ryggen", 1888, Statens Museum for Kunst/"Figure of a Woman", 1888, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Nøgen kvindelig model", 1889, Statens Museum for Kunst/"Seated Female Nude", 1889, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Portræt af Ida Ilsted, senere kunstnerens hustru", 1890, Statens Museum for Kunst. Ida Ilsted var søster til maleren Peter Ilsted. Billedet er malet efter et fotografi og baggrundsdetaljerne er udeladt.
Portrait of Ida Ilsted, later the Artist's Wife", 1890, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Fra det gamle Christiansborg. Sent efterår", 1890-92, Statens Museum for Kunst.
"The Old Christiansborg Palace. Late Autumn", 1890-92,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.

6 "Dobbeltportræt af kunstneren og hans hustru", 1892, Davids Samling, København.
"Double Portrait, the Artist and His Wife", 1892, The David Collection, Copenhagen.
1 "Artemis", 1893-1894, Statens Museum for Kunst/"Artemis", 1893-1894, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Aften i dagligstuen", 1894, Davids Samling, København/"Evening in the Living Room", 1894, The David Collection, Copenhagen.
3 "Dobbeltportræt, kunstneren og hans hustru", 1898, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Double Portrait, the Artist and His Wife", 1898, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "Portræt af Alfred Bramsen", Gottorp Slot/"Portrait of Alfred Bramsen", Gottorf Castle, Germany.
5 "Portræt af en ung kvinde", Gottorp Slot/"Portrait of a Young Woman", Gottorf Castle, Germany.
1 "Interiør fra gård i Strandgade", 1899, Toledo Museum of Art/"Interior of Courtyard, Strandgade", 1899, Toledo Museum of Art.
2
Drop Down Menu "Støvkornenes dans i solstrålerne", 1900, Ordrupgård, Charlottenlund.
"Dust Motes Dancing in the Sunbeams", 1900, Ordrupgaard Collection, Copenhagen. Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
3 "Fra en bondegård, Refsnæs", 1900, Davids Samling, København/"From a Farm, Refsnæs", 1900, The David Collection, Copenhagen.
4 "Fra Fortunen", 1901, Statens Museum for Kunst/"From a Deerpark near Copenhagen", 1901, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Stue i Strandgade med solskin på gulvet", 1901, Statens Museum for Kunst.
"Interior in Strandgade, Sunlight on the Floor", 1901,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Asistisk Compagnis bygninger, set fra Skt. Annæ Gade", 1902, Statens Museum for Kunst.
"The Buildings of the Asiatic Company, seen from St Annæ Street", 1902,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Stueinteriør med udsigt til svalegang", 1903, Davids Samling, København.
"
Interior with a View of an External Gallery", 1903, The David Collection, Copenhagen.
3 "Solskin i dagligstuen III", 1903/"Sunshine in the Living Room III", 1903.
4 "Ung bøgeskov, Frederiksværk", 1904, Davids Samling, København/"Young Beech Wood, Frederiksværk", 1904, The David Collection, Copenhagen.
5 "Arkitekten Thorvald Bindesbøll", 1904, Statens Museum for Kunst.
"The Architect
Thorvald Bindesbøll", 1904, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 "Træstammer. Arresødal, Frederiksværk", 1904, Statens Museum for Kunst.
"Tre Trunks. Arresødal, Frederiksværk", 1904,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Åbne døre. Strandgade 30", 1905, Davids Samling, København/"Open Doors. Strandgade 30", 1905, The David Collection, Copenhagen.
3 "Tre skibe, Christianshavns Kanal", 1905, Davids Samling, København/"Three Ships", 1905, The David Collection, Copenhagen.
4 "Petri Kirke", 1906, Statens Museum for Kunst/"St Peter's Church, Copenhagen", 1906, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Rønne-alleen ved Snekkersten", 1906, Davids Samling, København.
"Avenue of Rowan Trees near Snekkersten", 1906,
The David Collection, Copenhagen.
1 "Stue, Solskinsstudie", 1906, Davids Samling, København/"Living Room, Study of Sunlight", 1906, The David Collection, Copenhagen.
2 "Ida Hammershøi", 1907, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Ida Hammershøi", 1907, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
3 "Kunstnerens hustru Ida Hammershøi med en tekop", 1907, Statens Museum for Kunst.
"Ida Hammershøi, the Artist's Wife, with a Teacup", 1907,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Kvindelig model", 1909-10, Statens Museum for Kunst/"Female Model", 1909-10, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
5 "Nøgen, kvindelig model", 1910, Davids Samling, København/"Nude Female Model", 1910, The David Collection, Copenhagen.
1 "Selvportræt", 1911, Metropolitan Museum of Art, New York/"Self-Portrait", 1911, Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Selvportræt. Villa Spurveskjul", 1911, Statens Museum for Kunst.
"Self-Portrait. The Cottage Spurveskjul", 1911,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Interiør, Bredgade", 1911, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Interior, Bredgade", 1911, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 "De høje vinduer", 1913, Ordrupgaard, Charlottenlund/"The Tall Windows", 1913, Ordrupgaard Museum, Charlottenlund, Denmark.
5 "Interiør", 1914, Ordrupgård, Charlottenlund/"Interior", 1914, Ordrupgaard Collection, Copenhagen.
Ilsted, Peter     (Naturalisme)
Ilsted, Peter (1861-1933). Dansk maler født i Sakskøbing og død i København. Elev på Akademiet fra 1878-84. Hans første billeder var realistiske hverdagsskildringer. Inspireret af sin svoger Vilhelm Hammershøi fik hans billeder en enkelhed og en poetisk naturalisme.
Ilsted, Peter (1861-1933). Danish painter. From 1878-84 he studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. In his early paintings he depicts aspects of everyday life. Later he was influenced by his brother-in-law Vilhelm Hammershøi's attraction to simplicity, and in his works poetic naturalism appeared.
"En ung pige, der renser kantareller", 1892, Statens Museum for Kunst.
"Young Girl Preparing Chanterelles", 1892, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"En lille pige ved et klaver", 1897, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"A little Girl at a Piano", 1897, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Interiør", 1903, Gottorp Slot.
"Interior"
, 1903,
Gottorf Castle
, Germany.
Læsende kvinde, Gottorp Slot.
Woman Reading
,
Gottorf Castle
, Germany.
"Kvinde læser ved levende lys", ca. 1907.
"Woman Reading by Candlelight", c. 1907.
"Interiør med læsende pige", ca. 1910.
"Interior with Girl Reading", c. 1910.
"Venter på gæsten", 1911.
"Waiting
for the Guest"
, 1911.
"To legende piger", 1911.
"Two Girls Playing"
, 1911.
"Morgensolskin", 1913.
"Morning Sunshine"
, 1913.
Holsøe, Carl     (Naturalisme)
Holsøe, Carl (1863-1935). Dansk kunstner/Holsøe, Carl (1863-1935). Danish painter.
"Venter ved vinduet", ca. 1900.
"Wating by the Window",
c. 1900.
"Interiør med ung pige der læser", 1903, Statens Museum for Kunst.
"Interior with a Young Girl Reading", 1903,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Interiør. Læsende dame", 1913, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Interior. Woman Reading", 1913, ARoS Aarhus Museum of Art.
"Mor og barn i et spisestueinteriør", 1935.
"Mother and Child in a Dining Room Interior", 1935.
Eriksen, Edvard     (Naturalisme)
Foto, Det Kongelige Bibliotek. Materialet er fri af ophavsret.
Klik for at se hele billedet.
"Den lille havfrue", 1913, Langelinie, København.
"The Little Mermaid", 1913, Langelinie, Copenhagen.
Eriksen, Edvard (1876-1959). Dansk naturalistisk billedhugger. Født i København. Eriksen stod fire år i lære hos billedskærer Sophus Petersen, herefter uddannede han sig på teknisk skole og på Akademiet fra 1894-99. I 1904 modtog han Eckersbergs Medalje. Fra 1906 rejste han rundt i Europa og opholdt sig i længere tid i Firenze og Carrara. Fra 1908-19 var han lærer ved Kunstakademiet i København. I 1916 blev han udnævnt til professore onorario (æresprofessor) ved akademiet i Carrara i Italien. Han arbejdede som konservator ved Thorvaldsens Museum fra 1930-53. 
Edvard Eriksens mest kendte og verdensberømte arbejde blev bronzeskulpturen "Den lille havfrue", 1913, doneret at kunstmæcenen brygger Carl Jacobsen, støbt hos hofbronzestøber Lauritz Rasmussen, opstillet på Langelinie i København. Skulpturen er inspireret af H.C. Andersens eventyr "Den lille havfrue", 1837, og den franske billedhugger Henri Chapus skulptur Jeanne d'Arc, 1873. Skulpturen blev udført som en hyldest til solodanseren Ellen Price (1878-1968). I 1909 havde brygger Carl Jacobsen set og var blevet fascineret af Ellen Price i balletten "Den lille havfrue".  Det var kunstnerens hustru Eline Eriksen, der stod model til nøgenstudierne og Ellen Price til hovedet. I 2010 var "Den lille havfrue" udstillet i den danske pavillon på Verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai i Kina.
Eriksen, Edvard (1876-1959). Danish sculptor. He was born in Copenhagen, and he died in Copenhagen. He served his four years apprenticeship under the sculptor Sophus Petersen, after this he was educated at Technical School and at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. In 1904 he received the Eckersberg Medal. From 1906 he traveled throughout Europe, he stayed in Florence and Carrara for a time. From 1908-19 he taught at the Copenhagen Academy. In 1916 he was appointed Professore Onorario (Honorary Professor) of the Fine Art Academy in Carrara, Italy. In 1930 he took the position of museum conservator at Thorvaldsens Museum.
Eriksen's sculptor "The Little Mermaid", 1913, became world famous. "The Little Mermaid", was donated by the patron of art brewer Carl Jacobsen, casted in bronze by the court bronze caster Lauritz Rasmussen, placed at Langelinie in Copenhagen. The sculptor was influenced by H.C. Andersen's fairytale "The Little Mermaid", 1837, and by the sculpture Joan of Arc, 1873, executed by Henri Chapu, and was created as a tribute to the prima ballerina Ellen Price (1878-1968). In 1909 the brewer Carl Jacobsen attended the ballet, and became fascinated by Ellen Price as "The Little Mermaid", and she posed for the sculptor, however it was Eline Eriksen, the artists wife, who posed for his nude studies. The sculptor is a national symbol and a famous tourist attraction. 
I 2010 "The Little Mermaid" is exhibited at the Danish Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, China.
H.C. Andersens eventyr "Den lille havfrue", 1837 "...hendes Hud var saa klar og skjær som et Rosenblad, hendes Øine saa blaa, som den dybeste Sø, men ligesom alle de andre havde hun ingen Fødder, Kroppen endte i en Fiskehale." 
"Jeg skal lave dig en Drik, med den skal du, før Sol staar op, svømme til Landet, sætte dig paa Bredden der og drikke den, da skilles din Hale ad og snerper ind til hvad Menneskene kalde nydelige Been, men det gjør ondt, det er som et skarpt Sværd gik igjennem dig. Alle, som see dig, ville sige, du er det deiligste Menneskebarn de have seet! du beholder din svævende Gang, ingen Dandserinde kan svæve som du, men hvert Skridt du gjør, er som du traadte paa en skarp Kniv, saa dit Blod maatte flyde. Vil du lide alt dette, saa skal jeg hjælpe dig?" (Havhexen til den lille havfrue).

Drop Down Menu

H.C. Andersens eventyr "Den lille Havfrue" fra Eventyr fortalte for Børn, 3. hæfte, 1837
Hans Christian Andersen's fairytale "The Little Mermaid", 1837  "Her skin was as soft and tender as a rose petal, and her eyes were as blue as the deep sea, but like all the others she had no feet. Her body ended in a fish tail." "I shall compound you a draught, and before sunrise you must swim to the shore with it, seat yourself on dry land, and drink the draught down. Then your tail will divide and shrink until it becomes what the people on earth call a pair of shapely legs. But it will hurt, it will feel as if a sharp sword slashed through you. Everyone who sees you will say that you are the most graceful human being they have ever laid eyes on, for you will keep your gliding movement and no dancer will be able to tread as lightly as you. But every step you take will feel as if you were treading upon knife blades so sharp that blood must flow. I am willing to help you, but are you willing to suffer all this?" (the witch to the Little Mermaid). 
Havfruemorderen Jørgen Nash
Jørgen Nash - T
he murder of the Little Mermaid
Den lille havfrue har været udsat for adskillige hærværk, det første var i 1964, hvor hovedet blev savet af. Den danske forfatter, maler og professor Jørgen Nash (1920-2004) blev afhørt i sagen, men undgik tiltale. I 1997 udkom Nashs erindringer "Havfruemorderen krydser sine spor", og i bogen tilstod han, at det var ham, der med en nedstryger havde savet hovedet af "Den lille havfrue" og kastet det i Utterslev Mose. Imidlertid om det er sandt at det var Nash, der savede hovedet af nationalsymbolet er stadig uvist, måske var tilståelsen en happening som gav særdeles god reklame.


Vandalism against the Little Mermaid had happened several times. In 1964 the Mermaids head has been sawed off - a trial for homicide, the Danish Police search for murder suspects, and the Danish writer, painter, professor Jørgen Nash (1920-2004) had been questioned by the police, and the case was dropped. In 1997 Nash's memories "The Mermaid-murderer returned to the scene of his crime" was published, and in the book he confessed having done it - with a hacksaw he sawed the head of and threw it into Utterslev bog north of Copenhagen.

Jørgen Nash tv. sammen med forfatterne Hans Lyngby Jepsen, Hans Jørgen Lembourn og Elsa Gress, 1958.
Jørgen Nash to the left, together with the Danish authors Hans Lyngby Jepsen, Hans Jørgen Lembourn and Elsa Gress, 1958
Udvalgte værker/Selected works
Kong Christian 9. og Dronning Louises dobbeltsarkofag, Det Glyksborgske Kapel, Roskilde Domkirke. Sarkofagen og de tre omgivende kvindefigurer (fra ve. mod hø.) "Erindringen", "Sorgen" og "Kærligheden" er udført 1910-18 af henholdsvis arkitekten Hack Kampmann og Edvard Eriksen.

King Christian IX and Queen Louise's double sarcophagus, The Glücksburger Chapel, Roskilde Cathedral, executed 1910-18, by the architect Hack Kampmann. The three sculptures surrounding the sarcophagus symbolizing "Memory", "Sorrow" and "Love" was executed by Edvard Eriksen.

"Klods-Hans" (eventyr, 1855, af H.C. Andersen) opstillet 1966, Risingskolen, Odense.

"Numbskull Jack" (fairy tale, 1855, by H.C. Andersen) placed 1966, Rising School, Odense.

Gravmonument for Henning Lass (1904-1925), 1927, udført i hvidt Lasa-marmor fra Sydtyrol, Parkkirkegården (Südfriedhof) i Kiel. Henning Lass, der var søn af den velhavende Kielerkøbmand Wilhelm Lass, døde som 21-årig i en motorcykelulykke.
Burial monument to
Henning Lass (1904-1925), 1927, executed in white Lasa marble from South Tyrol, park cemetery (Südfriedhof), Kiel, Germany. Henning Lass, who was the son of a wealthy merchant, died at the age of 21 in a motorbike accident.
Schou, Helen     (Naturalisme)
Schou, Helen (1905-2006). Dansk billedhugger. Hun var elev af maleren og billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945). Schou udførte portrætbuster, men det var de monumentale hestestatuer, der optog hende.
Schou, Helen (1905-2006). Danish sculptor. She was a pupil of the painter and sculptor Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945). Schou is most famous for her monumental horse sculptures.
Udvalgte værker/Selected works
Rytterstatue af Kong Christian 10., 1946-55, Bispetorv, Aarhus. Soklen på den naturalistiske/klassicistiske statue er udført af Kay Fisker.
Teksten på soklen er af professor Vilhelm Andersen: "Christian X. I Slægters Minde rider Kong Christian tro mod sit Kald i Sorg og Glæde som Danmarks Konge". Statuen blev afsløret på kongens fødselsdag den 26. september 1955 overværet af
Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Kongen er vist som det jævne menneske, og samtidig hævet op som symbol for folket - demokrati/monarki. Skulpturen er monumental, det klassiske David-motiv er oversat til det natonale i tidens ånd. Den klassiske ideale form og naturstudier er forenet. Hesten ses i en rolig travgangart (halv parade). Ved Genforeningen blev Christian 10. midtpunkt, da han 10. juli 1920 red over grænsen på en hvid hest. Christian 10. var besættelsestidens samlingspunkt.
Equestrian Statue of King Christian X (1912-1947) executed in naturalistic/classicistic style, the plinth is made by Kay Fisker.
"Styrtende amazone", 1938, Statens Museum for Kunst/"Falling Amazon", 1938, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Den jyske hingst i Randers, 1959-69/The Jutland Stallion, 1959-69, Randers, Denmark.
Carl-Nielsen, Anne Marie     (Naturalisme)
Kathoveddøren er en af Ribe Domkirkes tre bronzedøre, udført af Carl-Nielsen i 1904.

The Cat Head Door is one of Ribe Cathedral's three bronze doors, executed by Carl-Neilsen in 1904.

Carl-Nielsen, Anne Marie (1863-1945), dansk skulptør, gift med komponisten Carl Nielsen, inspireret af Rodin.
Carl-Nielsen, Anne Marie (1863-1945), Danish sculptor, married to the composer Carl Nielsen, influenced by Rodin.
1-2 Rytterstatue af Kong Christian 9., 1908-28, Indre Slotsgård, Christiansborg Slot.
Equestrian statue of King Christian IX, 1908-28, Christiansborg Palace.
3 "Havfrue", 1921, Statens Museum for Kunst/"Mermaid", 1921, National Gallery of Denmark.
4 "Dansk fisker og redningsmand", rejst 1933, Skagen Havn/"Danish Fisherman and Rescuer", erected 1933, the Skaw.
Noack, Astrid     (Naturalisme)
Astrid Noacks fødehjem, Ribe.
The sculptor Astrid Noack's birthplace
, Ribe
.
Noack, Astrid (1888-1954), dansk billedhugger, vanskeligt at placere stilmæssigt, da hun skiller sig ud fra sine samtidige.
Noack, Astrid (1888-1954), Danish sculptor. She is difficult to place stylistically because she stand out from her contemporaries.
Drop Down Menu
"Stående kvinde", 1937-1943. Göteborgs konstmuseum.
"Standing Woman", 1937-1943, The Gothenburg Museum of Art.
Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
Stein, Theobald     (Naturalisme)
Buste af biskop Jacob Peter Mynster (1775-1854), udført 1875, står på Frue Plads, København.
Bust of bishop Jacob Peter Mynster (1775-1854), executed in

1875, placed at Frue Plads, Copenhagen.

Skulptur af skuespilforfatteren Ludvig Holberg, 1875, placeret foran Det Kongelige Teater.
Sculpture of the Danish playwright Ludvig Holberg, 1875, placed in front of The Royal Theatre, Copenhagen.
Stein, Theobald (1829-1901). Dansk billedhugger/Stein, Theobald (1829-1901). Danish sculptor.
1 Statue af søhelten Niels Juel (1629-97), Holmens Kanal, København, udført af Stein og arkitekten Albert Jensen i 1878. Afsløret 1881. Monument over de slag Juel deltog i: Erobringen af Gulland (Gotland) 1. maj 1676. Slaget ved Øland, 1. juni, 1676. Slaget ved Møen 1. juni 1677. Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677.
Statue of The Naval Hero Niels Juel (1629-97) placed in Holmens Kanal in Copenhagen, executed 1878 by Stein and the architect Albert Jensen. Unveiled in 1881. A monument to his battles, among them The Battle of Køge Bay, a naval battle between Denmark and Sweden that took place on July 1st 1677 during the Scanian War.
2 Buste af biskop Hans Lassen Martensen (1808-1884), udført 1888, står på Frue Plads, København.
Bust of bishop Hans Lassen Martensen (1808-1884), executed in 1888, placed at Frue Plads, Copenhagen.
3 Monument for "Viceadmiral Edouard Suenson (1805-1887) ved Nyboder i København, udført i 1889. På skjoldet som løven bærer står "Helgoland, 9. maj 1864." På soklen er inskriptionen på henholdsvis venstre og højre side samt bagsiden: "Neustadtbugt, 21. juli 1850", "Kielerbugt, 16. august 1850" og "Dette mindesmærkes rejstes af taknemmelige medborgere 1889".

Captain Edouard Suenson's Monument at Nyboder, Copenhagen. Suenson (1805-1887) is known as the commander of the Danish North Sea squadron, which won The Battle of Heligoland in 1864.

4-5 Buste af Steen Steensen Blicher, 1891, Erik Menveds Plads, Randers.
Bust of the Danish poet and short-story writer Steen Steensen Blicher, 1891, placed in Randers, Jutland.
Manet, Édouard     (Naturalisme)
"Frokosten i det grønne" (Le Déjeuner sur l'Herbe), 1862-1863, Musée d'Orsay, Paris.
"Luncheon on the Grass" (Le Déjeuner sur l'Herbe), 1862-1863, Musée d'Orsay, Paris.
Manet, Édouard (1832-1883). Født i Paris og død i Paris. Fransk maler og grafiker. Fra 1850-56 var Manet elev af Thomas Couture, han studerede de gamle mestre på Louvre Museet, og studiet af gammel flamsk, italiensk og spansk kunst blev afgørende for ham. I hans første periode, den spanske periode med bl.a. "Absintdrikkeren", 1859, ses indflydelse fra Goya og Velázques, hos dem fandt han den fint beherskede kolorit og den realistiske virkelighedsskildring, som var hans eget mål. Efter årene hos Couture rejste han i Belgien, Nederlandene, Tyskland, Østrig og Italien. Ligesom den samtidige Courbet søgte han sine motiver i hverdagen og de nærmeste omgivelser, men i modsætning til Courbet, brød han med den traditionelle udtryksmåde - studiet af japanske farvetræsnit, som i 1860'erne blev fik stor opmærksomhed i Frankrig, bidrog til at forme hans billedsprog. Ligesom japanerne betonede han maleriets fladevirkning på bekostning af den skulpturelle modulering, og koloristisk blev hans maleri domineret af lyse og nuancerede farver. I 1859 blev hans arbejder afvist på Salonen i Paris, selvom Delacroix var fortaler for hans billeder. I 1861 blev hans malerier antaget på Salonen og fik god presseomtale, og han begyndte af udstille på Galerie Martinet i Paris. I 1860'erne begyndte hans venskab med Baudelaire og Degas. I 1863 sendte Manet tre malerier på Salonen, herunder figurkompositionen "Badet" omdøbt til "Frokosten i det grønne" - han vakte opsigt ved at have malet en nøgen kvinde sammen med to påklædte mænd, malerierne blev henvist til Salon des Refusés, hvor de tiltrak sig opmærksomhed hos kritikeren Théophile Thoré. Manet blev en ledende skikkelse i tidens malerkunst ikke mindst på grund at billedet "Frokosten i det grønne", her sås begyndende flademaleri, maleriet måtte befries for kappestriden med kameraet. Manet hævdede at et malet lærred først og fremmest var en flade dækket med farve, som man skal se på og ikke igennem. L'art pour l'art (kunst for kunstens egen skyld, lat. Ars Gratia Artis), kunst der ikke er religiøs, moralsk, politisk og litterær ses udtrykt i "Frokosten i det grønne". Af kritikerne og det store publikum blev han mødt med foragt, men en kreds af unge kunstnere samledes om ham i forståelse af, at han var en nyskabende kunstner. Det var disse kunstnere, som senere dannede kernen i den impressionistiske malergruppe. Under indflydelse af sine yngre kolleger nærmede Manet sig i 1870'erne den impressionistiske opfattelse.
I 1865 fik Manets "Olympia" og "
Jesus hånes af de romerske soldater" en ublid modtagelse, da de blev vist på Salonen. Samme år rejste Manet til Spanien, hvor han mødte Théodore Duret. Han blev ven med Emile Zola i 1866, da Zola forsvarede ham i en kontroversiel artikel i tidsskriftet L’Evènement. I 1868 blev to af hans værker antaget på Salonen. Fra 1879-82 deltog Manet årligt i Salonen. I 1880 blev der i Paris holdt en soloudstilling med Manets kunst, La Vie Moderne. En mindeudstilling blev holdt året efter Manets død på École des Beaux-Arts i 1884. 
De der fulgte Manet kaldte sig impressionister.
Salonen var en officiel kunstudstilling i Paris, der blev holdt første gang i 1667 i Salon D’Apollon i Louvre. Fra 1667-1737 blev der afholdt en årlig udstilling. Fra 1737 til den franske revolution (1789-99) blev den holdt hvert andet år. Efter revolutionen blev Salonen igen holdt årligt. Den fortsatte med at være officielt administreret til 1881, og en komite bestående af halvfems kunstnere udvalgt blandt dem, der havde udstillet på de tidligere Saloner, mødtes for etablere Nationale des Beaux-Arts, organisationen holdt en årlig udstilling fra 1880 og fremover. 
Manet, Édouard (1832-1883). French painter and graphics artist. He was born in Paris, and he died in Paris. From 1850-56 he was apprenticed to Thomas Couture, he often went to the Louvre museum studying old masters - Flemish, Italian and Spanish art were of crucial importance to him. In his Spanish period (e.g. "The Absinthe Drinker", 1859), he was influenced by the mastery of colouring and realistic descriptions represented in the works of Goya and Velásques. After the years at Couture's studio Manet traveled in Belgium, Germany, Austria, Italy and the Netherlands. Like the contemporary painter Courbet, he searched for his motifs in everyday life and in the immediate surroundings, in contrast to Courbet, he broke with the traditional style - Japanese colour woodcut, which got great attention in France in the 1860s, contribute to creating his figurative language. Like the Japanese he emphasized the flat effects of the painting at the expense of sculptural modulating - colouristic light and varied colours dominated his paintings. In 1859 Manet's works were refused at the Paris Salon, though Delacroix was the spokesman of his paintings. In 1861 his paintings were approved by the Salon and received a very good coverage, and he began exhibiting at Galerie Martinet in Paris. In the early 1860s he formed a friendship with Baudelaire and Degas. In 1863 Manet sent three paintings to the Salon, among these the figure composition "The Bath" renamed as "Luncheon on the Grass"  - two dressed men and a nude woman were controversial, and his paintings were refused and instead exhibited at Salon des Refusés, where the critic Théophile Thoré was attracted to them. Manet became the leading artist of his time especially becaucse of "Luncheon on the Grass", a flat painting liberated from the competition with the camera. Manet claimed that a painted canvas first and foremost was a flat surface covered with colour, the spectator should look at the painting not through it. L'art pour l'art (art for art's sake, in Latin: Ars Gratia Artis) - art did not have to serve purposes taken from e.g. literature, politics, religion, the beauty of the painting itself was enough - art for art's sake was expressed in "Luncheon on the Grass".
The critics and the public despised his paintings, however young artists gathered around him, they saw the renewal in his art - it was these young artists, who later became the core of the impressionist group. Influenced by his younger colleagues Manet in the 1870s has got a step closer to understanding of Impressionism.
I 1865 Manet's "Olympia" and "
Jesus Mocked by the Soldiers" got a rough reception at the Salon. The same year Manet traveled in Spain, where he met Théodore Duret. He made friends with Emile Zola in 1866 - Zola defended him in a controversial article for the periodical L’Evènement. In 1868 two of his works were accepted at the Salon. From 1879-82 he exhibited annually at the Salon. In 1880 in Paris Manet was given a solo exhibition, La Vie Moderne. A commemorative exhibition was held a year after his dead at École des Beaux-Arts.
The artists who followed Manet called themselves the Impressionists.
1 "Absintdrikkeren", 1859, Ny Carlsberg Glyptotek/"The Absinthe Drinker", 1859, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
2 "Den spanske sanger", 1860, Metropolitan Museum of Art, New York/"The Spanish Singer", 1860, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Den gamle spillemand", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Old Musician", 1862, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Frøken V... i tyrefægterdragt", 1862, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Mademoiselle V... in the Costume of an Espada", 1862, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Musik i Tuilerierne", 1862, National Gallery, London/"Music in the Tuileries", 1862, The National Gallery, London.
6 "Olympia", 1863, Musée d'Orsay, Paris.
1 "Den døde toreador", ca. 1864, National Gallery of Art, Washington D.C.
"The Dead Toreador", c. 1864, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Kearsarge [amerikansk krigsskib] i Boulogne, 1864, Metropolitan Museum of Art, New York.
"The "Kearsarge" at Boulogne, 1864, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "En filosof (tigger med østers)", 1864-67, Art Institute of Chicago.
"A Philosopher (Beggar with Oysters)"
, 1864-67,
Art Institute of Chicago.
4 "Jesus hånes af de romerske soldater", 1865, Art Institute of Chicago.
"Jesus Mocked by the Soldiers"
, 1865,
Art Institute of Chicago.
5 "Fløjtespilleren", 1866, Musée d'Orsay, Paris/"The flautist", 1866, Musée d'Orsay, Paris.
6 "Rotur", 1874, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Boating"
, 1874,
Metropolitan Museum of Art, New York.
"Le Bon Bock" (den gode øl/the good beer), 1873, Philadelphia Museum of Art.
1 "I vinterhaven", 1879, Alte Nationalgalerie, Berlin/"In the Conservatory", 1879, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "En bar i Folies Bergère", 1882, The Courtauld Gallery, London/"A Bar at the Folies Bergère", 1882, The Courtauld Gallery, London.
3 "Huset i Rueil", 1882, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The House at Rueil", 1882, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Nelliker og klematis i en krystalvase", ca. 1882, Musée d'Orsay, Paris/"Carnation and Clematis in a Crystal Vase", c. 1882, Musée d'Orsay, Paris
Gaertner, Eduard     (Naturalisme)
Gaertner, Eduard (1801-1877). Tysk naturalistisk-romantisk panoramamaler. Han er bedst kendt for sine panoramabilleder af Berlin.
Gaertner, Eduard  (1801-1877). German naturalistic romantic panorama painter. He is best known for his panoramic views of
Berlin.
1 "Neue Wache i Berlin", 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin. Det nye vagthus Unter den Linden er tegnet af Karl Friedrich Schinkel i 1816 i nyklassicistisk stil. Oprindeligt en vagtbygning for den deling, der skulle beskytte den preussiske kronprins. Siden 1931 mindesmærke for alle tyske krigsofre.
"The Neue Wache in Berlin"
, 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin. The New Watchhouse Unter den Linden designed in 1816 in Neoclassical style by Karl Friedrich Schinkel. Originally a guardhouse for the troops of the Crown Prince of Prussia. Since 1931 war memorial.
2 "Unter den Linden", 1852-53, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Parti af bagsiden af husene på  Schlossfreiheit", 1855, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Rear View of the Houses at Schlossfreiheit", 1855, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Parti fra Lehnin klosterruin ", 1863, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"View of the Ruins of Lehnin Abbey", 1863, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Kielland, Kitty     (Naturalisme)
Kielland, (Christine) Kitty Lange (1843-1914). Norsk landskabsmaler. 1873 rejste hun til Karlsruhe og uddannede sig til kunstmaler og senere rejste hun til München. I 1879 kom hun til Paris, og fik to billeder antaget på Salonen, der var malet efter studier i Jæren, hvor hun opholdt sig om sommeren. I 1885 malede hun det første billede, et aftenlandskab, der fik anerkendelse i Norge og hænger på kongeslottet i Oslo. I 1889 fik hun 2. medalje ved Verdensudstillingen i Paris. Hun var med til at stifte Norsk Kvindesagsforening i 1884.
Kielland, (Christine) Kitty Lange (1843-1914). Norwegian landscape painter. In 1873 she went to Karlsruhe, Germany, where she was educated as a painter, later she left for Munich. In 1879 she visit Paris, and the Paris Salon accepted two of her paintings - sketches made in Jæren, Norway, where she resided in the summertime. In 1885 she created the first painting, an evening landscape, which got acknowledgement in her native country - the painting belongs to the Royal Palace in Oslo. In 1887 Kielland won the Silver Medal at the World Exhibition in Paris. In 1884 she was co-founder of the Norwegian Women's Society. One of Kielland's principal paintings was "Summer Night", 1886, the National Gallery, Oslo. Kitty Kielland was the sister of the famous Norwegian writer, lawyer and mayor of Stavanger Alexander Kielland.
"Efter solnedgang", 1886/"After sunset", 1886.
Homer, Winslow     (Naturalisme)
"Højre og venstre", 1909, National Gallery of Art, Washington D.C./"Right and Left", 1909, National Gallery of Art, Washington D.C.
Homer, Winslow (1836-1910). Amerikansk maler født i Boston, død i Portland.
Homer, Winslow (1836-1910). American painter born in Boston, died in Portland.
1 "Den røde skolebygning", 1873, National Gallery of Art, Washington D.C./"The Red School House", 1873, National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "En kurvfuld muslinger", 1873, Metropolitan Museum of Art, New York/"A Basket of Clams", 1873, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Long Branch, New Jersey", 1869, Museum of Fine Arts, Boston.
4 "Det blæser op (en god vind)", 1873-76, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Breezing Up (A Fair Wind)", 1873-76, National Gallery of Art, Washington D.C.
Audubon, John James     (Naturalisme)
"Trompetersvane", 1838, The Birds of America/"Trumpeter Swan", 1838, The Birds of America.
Audubon, John James, døbt Jean Jaques, (1785-1851). Amerikansk autodidakt naturmaler og ornitolog, han viede sit liv til at tegne/male alle Amerikas fugle og andre dyr. 
Audubon var født i den franske Santo Domingo koloni (i dag Haiti) som søn af en fransk søofficer og hans elskerinde, som døde da Audubon var seks måneder gammel. Han voksede op i Nantes i Frankrig og lærte tidligt at elske naturen og begyndte at tegne den. I 1803, da han var 18 år gammel, immigrerede han til USA til Mill Grove, Audubon-familiens ejendom, nordvest for Philadelphia, for at undgå militærtjeneste i Napoleons hær. I Mill Grove levede han et sorgløst liv, han giftede sig med Lucy Bakewell og de fik sammen fire børn, to sønner og to døtre, som begge døde.
Audubon samlede på bl.a. døde fugle, som han brugte som modeller, han stivede dem af med ståltråd, så de indtog en naturlig position. I 1810 mødte han den ornitologiske illustrator Alexander Wilson, et møde som overbeviste Audubon om, at han skulle fortsætte med at tegne fugle.
I USA lykkedes det ikke for ham at finde økonomisk støtte til sit projekt "Amerikas fugle", han rejste til England og Frankrig, hvor hans billeder gjorde indtryk. I Liverpool i England udstillede han akvareller for at skabe interesse for sit projekt. Han fik en aftale i stand med William Lizars i Edinburgh om gravering og trykning af sine arbejder, men efter kun ti plancher var færdige trak Lizars sig fra aftalen. Audubon rejste til London, hvor han blev ansat i firmaet R. Havell and Son. Fremstillingen af "Amerikas fugle" begyndte for alvor. I 1829 rejste han tilbage til USA.
Audubon var involveret i mindre heldige finanseventyr og fejlinvesteringer førte til, at han gik bankerot, og for at forsørge familien udførte han trækul-portrætter på bestilling. Han fik arbejde som konservator og besluttede at fortsætte sine naturprojekter, hvilket blev virkelighed i "Birds of America" og "The Viviparous Quadrupeds of North America" (Amerikas pattedyr).
Audubon, John James (1785-1851) (he was christened Jean Jaques). American self-taught nature painter and ornithologist, he devoted his life to painting all the American birds and other animals. 
Audubon was born in the French colony of Santo Domingo (today Haiti) as the son of a French sailor and his mistress, who died when he was six months old, and he got a stepmother. Audubon was brought up in Nantes in France, and he learned to love nature at an early age and began to draw. In 1803, at the age of 18, he immigrated to the USA to Mill Grove, the Audubon estate northwest of Philadelphia, to escape conscription into Napoleon's army. 
In Mill Grove he lived a carefree life, later he married Lucy Bakewell, they became parents to four children, two sons and two daughters, the two daughters died.  
Audubon collected all kinds of wildlife specimens, which he both preserved and sketched. He taught himself to wire the dead birds in lifelike positions to enable accurate sketching and drawing. In 1810 he met the ornithological illustrator Alexander Wilson, a meeting which convinced Audubon that he should continue with his bird drawings. Unable to find support in the US, he went to England and France where his paintings made an impression. In Liverpool, England, he exhibited his watercolors in an effort to raise interest in his "Birds of America-project". He had secured an agreement with William Lizars in Edinburgh for the engraving and printing of his work. After only ten plates were finished Lizars resigned.
Audubon traveled to London where he employed the firm of R. Havell and Son. Production of "Birds of America" began in earnest. 
In 1829 he returned to the USA. Audubon was involved in some less successful financial affairs, he had failed as a businessman - unlucky investments, sent him into bankruptcy. To provide for his family he was doing charcoal portraits on commission. He took a job as a taxidermist and he decided to pursue his dream of painting all the American birds, which became reality in "Birds of America" with its 435 life-size, elephant folio engravings, done by the craftsman Robert Havell and "The Viviparous Quadrupeds of North America". 
1 "Hvid jagtfalk"/"White Gerfalcons".
2 "Gylden ørn", 1833-1834/"Golden Eagle", 1833-1834.
3 "Canadisk gås", The Birds of America/"Canadian Goose", The Birds of America.
4 "Amerikansk Fregatfugl"/"Magnificent Frigatebird".
5 John James Audubon.
Gribennikov, Vasily Ivanovich     (Naturalisme)
"Lilac", 2003. "After Thunderstorm", 2002.
Gribennikov, Vasily Ivanovich (1951). Russian painter. Gribennikov was born in Rostov Region. In 1974 he graduated from the Art-Graphic branch of Cuban State University. After graduating from the University, he worked a lot in the field of landscape and genre painting, still life painting, constantly improving his own skill. At the present day the name of the painter Vasiliy Gribennikov is well known to wide circles of the collectors and lovers of art in Russia, Europe, the USA and some Arab countries.
Devoted to the traditions of Russians realistic art, he expresses, in his works, a deep personal understanding and interpretation of reality based on the knowledge of objective laws of the developments of art and professional mastery. Every work represented here has its own original decision of light colour. In the apparent simplicity of the composition a great sketch school of art, powers of observation and the selection of distinctive dominance are concealed, extremely exact rendering of nature finely combines with scarcely visible decoration.
His work is filed with sense of air and space. Various states of nature in the landscapes by Vasily Gribennikov are always distinguished by a marvelous sense of art, colour, and composition. All of it adds
to the works of the painter definite emotional spirits and sight. Such landscapes by Vasily Gribennikov as: "After Thunderstorm", "Day in May", "Road through 
Wood", "Yard in Jaroslavl" are well known among art lovers. These works as many other Russian landscapes are filled with lyricism, wonderful harmony of coloring and light: the smell of the meadow in full bloom in July filled with sunbeams, the clouds slowly passing, the transparent willow lace, the thin young crescent … The poetry of Russia nature reflected in pictures by Vasily Gribennikov with great exactness and lyricism.
The marine themes take a particular place in the creative work of Vasily Gribennikov. In this genre his works empress the spectator not so much by the play of sea-water tints as the romanticism of historical sailing-ships and fishing scows. It seems, come up closer to his marine miniatures and you will feel the salty smell of sea-water, wet send and shore heather, - smell of sea - the smell, which refreshes your head, makes you dream of distant voyages, so curative for the heart and fruitful for the mind.
No doubt lovers of realistic art will find for themselves a lot of interesting things in works by Vasily Gribennikov who is the follower of the traditions of Russian art classics.
Thanks to Vasily Gribennikov for allowing me to use his text and photos of his paintings.
Q24-864-Gribennikov (2).jpg (14235 byte)
"Road through Wood", 2002.
Q24-864-Gribennikov (3).jpg (28080 byte)
"Day in May", 2002.
Q24-864-Gribennikov (4).jpg (44333 byte)
"Yard in Jaroslavl", 2003.
Q24-864-Gribennikov (5).jpg (41540 byte)
"Still-life with peaches", 2004.
Q24-864-Gribennikov (6).jpg (30372 byte)
"Seascape", 2004.
Q24-864-Gribennikov (8).jpg (27928 byte)
"Morning", 2004.
Q24-864-Gribennikov (9).jpg (21141 byte)
"By the Bastille Square, Paris", 2004.
Q24-864-Gribennikov (10).jpg (22721 byte)
"Still-life with jug", 2003.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Christensen, Godfred
(1845-1928)
Dansk landskabsmaler, inspireret af fransk friluftsmaleri.
"Mariager Fjord", 1880, Statens Museum for Kunst.
Paulsen, Julius
(1860-1940)
Dansk maler. Portrætter, figur- og landskabsbilleder. Naturalisme og impressionisme.
"Landskab ved Kolding mod solnedgang", 1896, Statens Museum for Kunst.
Friis, Achton
(1871-1939)
Dansk maler, grafiker og forfatter. Uddannet på Akademiet i 1895-99. 1906-08 deltog han i Grønland i Danmarksekspeditionen og udgav 1909 rejsebeskrivelser fra Grønland. "De danskes øer (1926), "De jyders land" (1932) var et samarbejde med Johannes Larsen. I samarbejde med sin bror Andreas Friis og Knud Kyhn, udgav han "Danmarks store øer" (1936). Achton Friis har til bøgerne tegnet portrætter af danskerne.
Fjordbillede fra Sydvest Grønland, 1910.
Nyere naturalister
Varming, Hanne     (Naturalisme)
Knælende dreng", 2000, gave fra Folketinget i anledning af H.M. Dronningens 60-års fødselsdag, Marselisborg Slotspark.
"Kneeling Boy", 2000, a gift from the Danish Parliament to HM Queen Margrethe II on her 60th birthday, Marselisborg Palace, Aarhus, Denmark.
Varming, Hanne (1939-2022). Dansk billedhugger, født i København. Portrætbuster, bronzerelieffer og figurgrupper i monumental forenklet naturalistisk stil samt portrætter for Den Kongelige Danske Mønt (Kronprins Frederiks 18-års fødselsdag, 1986, og Dronning Margrethe, 1988-89). Allerede som barn var Varming optaget af menneskefiguren, som hun fremstillede i modellervoks. Efter realeksamen fik hun arbejde på Den Kgl. Porcelainsfabrik, hvor hun blandt andet var beskæftiget med at modellere blomster til dekoration af Flora Danica - billedhuggeren Knud Brøndsted så hendes unikke talent og blev hendes private underviser. Fra 1958-65 studerede hun på Akademiets billedhuggerskole hos Gottfred Eickhoff og Mogens Bøggild. Fra 1962-86 var hun gift med billedhuggeren Erik Varming, sammen fik de fire børn - Varming udførte mange portrætbuster af sine børn. I 1963 debuterede hun på Forårsudstillingen på Charlottenborg. I 1964 fik hun Akademiets lille guldmedalje. Siden 1969 har hun afholdt flere separatudstillinger. Fra 1971-86 var hun medlem af Galleri A-gruppen og fra 1974 af kunstnersammenslutningen Kammeraterne (grundlagt 1934), samme år modtog hun Astrid Noacks Legatfond. Fra 1981-85 underviste hun ved Det Jyske Kunstakademi. I 1983 modtog hun Niels Mathiasens Mindefond, i 1985 Tagea Brandts Rejselegat og i 1988 Eckersbergs Medaille. I 1990 blev hun tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, og i 1993 modtog hun Anne Marie Telmányis Legat (Carl Nielsens Fond). 
Bogen "Hanne Varming" Redig. Peter Olesen, Thaning & Appel 2003.
Varming, Hanne (1939-2022). Danish sculptor born in Copenhagen. She has executed portrait busts, bronze reliefs, figure groups in monumental simplified forms in naturalistic style and portraits for the Danish Royal Mint (Crown Prince Frederik's 18th birthday, 1986, and HM Queen Margrethe II, 1988-89). As child Varming made plasticine figures. After graduation (the Danish Public School) she was employed at the Danish Royal Porcelain factory in Copenhagen, where she created porcelain flowers for Flora Danica porcelain - the sculptor Knud Brøndsted recognized her unique talent, he gave her private lessons. From 1958-65 Varming was trained as a sculptor under Gottfred Eickhoff and Mogens Bøggild at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen.
From 1962-86 she was married to the sculptor Erik Varming, they became parents to four children - Varming modeled many portrait busts of her children. In 1963 she exhibited for the first time at the Autumn Exhibition at Charlottenborg. From 1981-85 she taught at the Jutland Art Academy in Aarhus. Her works have been the subject of several one-person exhibitions. She has received many honors including the Eckersbergs Medaille in 1988.
Udvalgte værker/Selected works
"Portrætbuste af Dr. Gustav Johs. Lind (1886-1984)", 1983, TRAPHOLT.
"Portrait Bust of Dr. Gustav Johs. Lind (1886-1984)", 1983, TRAPHOLT - Museum Of Modern Art, Applied Art, Design And Furniture Design, Kolding, Denmark.
"Amalie på stol", 1981, TRAPHOLT.
"Amalie on a chair", 1981, TRAPHOLT - Museum Of Modern Art, Applied Art, Design And Furniture Design, Kolding, Denmark.
"Piger fra Paris"/"Pigerne i Lufthavnen", 1999, afgangshallen i Terminal 3, Københavns Lufthavn.
"Girls at the Airport", bronze, 1999, Terminal 3, balcony, Copenhagen Airport.
"Moster i stol", 1995, Egeskov Slot/"Aunt in a Chair", 1995, Egeskov Castle.
"Kone på kassen", 1991, Egeskov Slot/"Woman on a Box", 1991, Egeskov Castle.
"Buste af H.K.H. Prins Christian", 2007, Privateje/"Portrait Bust of HRH Prince Christian", 2007, in private collection.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu